Гузенко Олена Анатолівна. Формування мотивації навчання молодших школярів в умовах особистісно орієнтованої освіти
 • скачать файл:
 • Название:
 • Гузенко Олена Анатолівна. Формування мотивації навчання молодших школярів в умовах особистісно орієнтованої освіти
 • Альтернативное название:
 • Гузенко Елена Анатольевна. Формирование мотивации обучения младших школьников в условиях личностно ориентированного образования
 • Кол-во страниц:
 • 200
 • ВУЗ:
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 • Год защиты:
 • 2002
 • Краткое описание:
 • Гузенко Олена Анатолівна. Формування мотивації навчання молодших школярів в умовах особистісно орієнтованої освіти. : Дис... канд. наук: 13.00.09 2002
  Гузенко О.А. Формування мотивації навчання молодших школярів в умовах особистісно орієнтованої освіти. Рукопис.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 теорія навчання. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2002.
  Дисертація присвячена проблемі формування мотивації навчання в молодших школярів, як засобу підвищення рівня успішності їхнього навчання. Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в педагогічній науці та практиці. На основі ознак особистісно орієнтованого навчання розроблена, обґрунтована та доведена до практичної реалізації структурно-компонентна модель формування мотивації навчання молодших школярів, основними етапами функціонування якої є діагностика, корекція та стимуляція мотивів навчання. Доведено, що підвищенню рівня мотивації та внаслідок цього успішності навчання в дітей початкової школи сприяє: використання можливостей змісту навчального матеріалу вчителем; системне планування та ефективне поєднання структурних елементів уроку, вдала організація інтелектуальної праці учнів та аргументоване, об’єктивне оцінювання результатів пізнавальної діяльності школярів; координація класоводом впливу основних соціально-педагогічних та психологічних факторів на мотиваційну сферу учнів. Основні положення та рекомендації, методика реалізації індивідуальних підходів, технологічних прийомів формування мотивації навчання молодших школярів впроваджені у практичну діяльність загальноосвітніх шкіл, гімназій.
  У дисертації розгорнуто теоретичне узагальнення і практичне вирішення наукової проблеми підвищення успішності навчання молодших школярів, що виявляється в формуванні їхньої мотивації навчання.

  Процес підвищення успішності навчання молодших школярів потребує систематизації педагогічних впливів на мотиви навчання дітей.
  Успішність та мотивація навчання тісно взаємопов’язані, оскільки мотиви навчання визначають активність, дієвість учнів на уроці. Від особливостей сформованості мотивації залежить ставлення учнів до запланованих та включених в структуру уроку завдань, до вимог вчителя щодо організації навчальної діяльності учнів на уроці, до оцінки вчителем результатів навчальної діяльності школярів.
  Велике значення у формуванні мотивації навчання молодших школярів відіграють зовнішні (дидактичні, соціально педагогічні) та внутрішні (психологічні) фактори, що спричиняють виникнення мотивів. Діагностика, корекція впливу цих факторів є фундаментальною основою для формування мотивів навчання у школярів.
  Стимуляція мотивації навчання передбачає зміцнення та формування пізнавальних мотивів учнів шляхом:

  орієнтації дітей на кінцеві результати навчальної діяльності, використання випереджувального навчання (коли вчитель відводить на уроках час для націлення дітей на той матеріал, що буде вивчатися, дозволяє опрацьовувати нові завдання, які в змозі вони виконати);
  відмови від директивних підходів щодо організації навчальної діяльності школярів, надання їм можливості вибору завдань та способів їх виконання;
  розвитку вольових рис характеру учнів (спроможність дітей відстояти свою думку та аргументувати її; здатність подолати труднощі для досягнення поставленої мети тощо);
  підтримання оптимального рівня пізнавальної активності учнів через концентрацію їх уваги на минулі досягнення, та на основі цього формування в них впевненості у можливості результативного виконання завдань в майбутньому;
  ліквідації уявлень вчителя про учня як пасивного слухача готової інформації (дозволяти дітям самим побути в ролі вчителя, цим самим наштовхнути на пошук нових літературних джерел, надати можливість оцінити свою роботу та роботу інших і т. п.);

  Підвищення рівня успішності навчання молодших школярів вбачаємо у формуванні мотивації навчання за спеціально побудованою структурно компонентною моделлю, яка містить у собі діагностичний, корекційний, стимулюючий (або координаційний) та підсумковий (або кореляційний) етапи, основними компонентами якої визначено дидактичні, соціально педагогічні та психологічні фактори мотивації навчання. Ефективність впровадження створеної моделі досягається шляхом:

  дотримання вчителем послідовності педагогічних впливів на мотивацію та успішність навчання школярів відповідно до побудованої системи;
  реалізації диференційованого підходу до учнів з різним рівнем сформованості мотивації у роботі за структурно компонентною моделлю;
  своєчасної фіксації результатів проведення кожного етапу системи;
  прогнозування особливостей реакції учнів на запропоновані у моделі педагогічні впливи.
  Проведене дослідження не претендує на вичерпне розв’язання багатопланової проблеми підвищення успішності навчання молодших школярів через формування їхньої мотивації навчання. Подальшого вивчення потребують питання організації індивідуальної роботи, спрямованої на підвищення продуктивності інтелектуальної праці учнів з низькою успішністю навчання; формування мотивації навчання школярів при вивченні окремих навчальних дисциплін та інші.
 • Список литературы:
 • -
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)