Аксьонова Олена Петрівна. Формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання
 • скачать файл:
 • Название:
 • Аксьонова Олена Петрівна. Формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання
 • Альтернативное название:
 • Аксенова Елена Петровна. Формирование физической культуры учащихся начальной школы в условиях дифференцированного обучения
 • Кол-во страниц:
 • 200
 • ВУЗ:
 • Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка
 • Год защиты:
 • 2005
 • Краткое описание:
 • Аксьонова Олена Петрівна. Формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання: дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2005
  Аксьонова О.П. Формування фізичної культури учнів початкових класів в умовах диференційованого навчання. Рукопис.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 теорія та методика виховання. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 2005 рік).
  Дисертація присвячена проблемам формування фізичної культури учнів молодшого шкільного віку в умовах диференційованого навчання. У дисертації розроблені теоретичні, програмно-методичні та організаційні основи моделі і технології, проведений аналіз змісту роботи сучасних шкіл за означеною проблемою. Обґрунтоване положення щодо пріоритету формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання. Модель формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання базується на різнорівневих підходах, відповідає принципам особистісно зорієнтованої педагогічної парадигми. Її реалізація здійснюється за допомогою технології формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання, яка відображає: перспективність і наступність у вирішенні педагогічних завдань за освітнім і тренувальним компонентами діяльності; зміст контролю і самоконтролю учнів відповідно до рівня їхньої фізичної підготовленості, рівня сформованості рухових навичок за розділами програми, типу ставлення до певного предмета діяльності; науково-методичне забезпечення педагогічної діяльності вчителів на кожному з рівнів формування фізичної культури учнів відповідно до певних видів диференціації.

  Аналіз літературних джерел з проблеми дослідження свідчить про те, що формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання це соціалізований педагогічний процес поетапного входження” його суб’єктів у фізичну культуру, який заснований на створенні адекватних природі учня шляхів особистого фізичного вдосконалення на засадах оптимального виявлення, використання й розвитку біологічних, психічних і особистісних потенціалів розвитку кожного з метою зміцнення, збереження, реабілітації його здоров’я відповідно до морально-етичних норм цивілізованого суспільства.
  Діагностичне обстеження показує, що у більшості випадків фізичне виховання учнів має вузьке спрямування і безпосередньо спрямоване на біологічний аспект розвитку особистості, що акцентує увагу вчителів на формуванні у вихованців перш за все фізичних якостей у процесі засвоєння ними рухових вмінь, навичок. Процес формування фізичної культури учнів початкової школи обмежений початковим рівнем (51,9 % від загальної кількості учнів, які брали участь у констатуючому експерименті). У практиці вчителів початкової школи відсутні науково обґрунтовані та апробовані модель і технологія формування фізичної культури учнів в умовах диференційованого навчання. Формування фізичної культури учнів не стоїть як мета педагогічної діяльності. Відсутнє методичне забезпечення процесу формування фізичної культури учнів в умовах диференційованого навчання.
  Теоретичними аспектами моделі формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання є: індивідуалізований процес фізичного виховання, гуманістична сутність якого передбачає встановлення і вдосконалення кількісних характеристик рухів і якісної характеристики діяльності.
  Модель формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання базується на різнорівневих підходах, відповідає принципам особистісно зорієнтованої педагогічної парадигми і визначається нами як відображення (схематичне, описове) етапів входження” особистості у фізичну культуру у вигляді рівневого виявлення, використання і розвитку її потенціалів у співвідношення із поступовою реалізацією диференційованих педагогічних завдань за певними видами диференціації та максимального наближення до еталону у формуванні фізичної культури фізичної досконалості.
  Реалізація моделі формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання здійснюється за допомогою відповідної технології, яка визначається нами як системний метод застосування відповідної моделі в навчальному процесі з фізичного виховання, який відображає логічну послідовність спільних дій вчителя і учнів у циклі: диференційовані педагогічні завдання диференціація змісту діяльності учнів диференційовані види контролю (самоконтролю) досягнень учнів. До її змісту входять: диференційовані педагогічні завдання за двома компонентами діяльності (освітнім і тренувальним); комплекс методів і засобів навчання, спрямований на формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференціації (зокрема, метод гнучкого включення, методи різночасових і різнопросторових стартових положень, метод диференційованого варіювання); система оцінювання учнівських досягнень у процесі реалізації кожного педагогічного завдання за певними видами диференціації (за рівнем фізичної підготовленості учнів, рівнем сформованості в них рухових вмінь, навичок, типом ставлення учнів до певного предмета діяльності).
  Аналіз результатів дослідно-експериментальної діяльності з ФФК учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання дозволив дійти висновків:

  зміни показників фізичної підготовленості учнів мали позитивну динаміку в обох групах; однак, в експериментальних класах в учнів кількість показників з високим рівнем і вище середнього збільшилися з 3 % до 76,9 %; в учнів контрольних класів з 4 % до 65,3 %;
  між станом здоров’я учнів і функціональністю їхнього організму встановлена пряма залежність (86,5 % учнів експериментальної і контрольної груп);
  позитивне зростання показників функціонального стану організму учнів забезпечується за умов зміни типу ставлення учня до предмета Фізична культура”, що мало відображення у стилі діяльності учнів під час вирішення певних педагогічних завдань освітнього і тренувального компонентів програми в умовах диференційованого навчання;
  показники рівня досягнень учнів за освітнім і тренувальним компонентами свідчать про різну швидкість опанування ними навчального матеріалу, що підтверджує раціональність використання диференційованого підходу у процесі фізичного виховання учнів початкової школи.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування фізичної культури учнів. Перспективи подальшого наукового пошуку можливі в модифікації як програми, так і технології формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання, а також в її адаптації у дошкільних навчальних закладах, школах інтернатах, школах комплексах, профтехучилищ, коледжах.
 • Список литературы:
 • -
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)