Грязнов Ігор Олександрович. Теоретико-методичні засади морального виховання майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України
 • скачать файл:
 • Название:
 • Грязнов Ігор Олександрович. Теоретико-методичні засади морального виховання майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України
 • Альтернативное название:
 • Грязнов Игорь Александрович. Теоретико-методические основы нравственного воспитания будущих офицеров Государственной пограничной службы Украины
 • Кол-во страниц:
 • 200
 • ВУЗ:
 • Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка
 • Год защиты:
 • 2005
 • Краткое описание:
 • Грязнов Ігор Олександрович. Теоретико-методичні засади морального виховання майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : дис... д-ра пед. наук: 13.00.07 / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2005
  Грязнов І.О.Теоретико-методичні засади морального виховання майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України. Рукопис.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 теорія і методика виховання. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, 2005.
  Визначено сутність, історичні аспекти і сучасний стан розробки проблеми морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників. Досліджено теоретичні основи морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників. Розроблено критерії, показники та рівні сформованості моральних якостей курсантів.
  Науково обґрунтовано й експериментально перевірено систему морального виховання майбутніх офіцерів ДПСУ. Розроблено науково-методичне забезпечення реалізації системи морального виховання у навчально-виховному процесі вищого військового навчального закладу.
  1. Ретроспективний аналіз теорії та практики морального виховання, зарубіжного досвіду свідчить про те, що першоосновою функціонування зазначеного процесу є національні і загальнолюдські моральні цінності. У дослідженні визначено три періоди становлення теоретико-методологічних підходів до морального виховання військовослужбовців: моральне виховання вояків у період знаходження України у складі Російської Імперії, Австро-Угорщини та Польщі; моральне виховання в період радянських часів; підхід до морального виховання військовослужбовців України як суверенної європейської держави.
  2. Характерними недоліками в організації морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників є: низький рівень комплексного планування морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників; слабкий контроль за організацією заходів, спрямованих на моральне виховання; недостатня практична допомога в організації заходів з боку відділу по роботі з особовим складом і кафедр гуманітарного профілю; низький рівень методичної підготовки безпосередніх організаторів виховання курсантів; ускладненість (заорганізованість) реалізації на практиці заходів, спрямованих на моральне виховання курсантів та недостатній аналіз ефективності їх проведення.
  Особливістю морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників є врахування тісного взаємозв’язку з психологічними та правовими аспектами професійної діяльності. Проблема морального виховання курсантів-прикордонників розглядається на трьох рівнях соціального середовища: макрорівні, мезорівні та мікрорівні. Готовність лише 76,7% випускників служити на первинних посадах у підрозділах кордону свідчить про серйозність проблеми формування моральних цінностей та мотивації курсантів до встановленого порядку проходження офіцерської служби.
  Моральне виховання військовослужбовців у збройних силах США, Великобританії, Німеччини, Франції та Туреччини піднято до рангу державної політики і забезпечується цілеспрямованими заходами командування збройних сил цих держав. Армія у цих країнах розглядається як важливий соціальний інститут, який сприяє морально-патріотичному та культурному зближенню вихідців із різних верств суспільства.
  3. Теоретичний аналіз праць учених (філософів, соціологів, психологів, педагогів) дав можливість обґрунтувати концепцію морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників, основними положеннями якої є: ретроспективні підходи до морального виховання військовослужбовців; урахування специфіки майбутньої професійної діяльності курсантів; системність заходів морального виховання курсантів; неаддитивність властивостей системи морального виховання щодо її компонентів і підсистем; удосконалення навчально-виховного процесу ВВНЗ на принципах морального виховання курсантів; реалізація педагогічної системи шляхом впровадження заходів науково-методичного забезпечення.
  Сутність морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників визначено як цілеспрямовану роботу начальників, кадрових і виховних апаратів, науково-педагогічного складу академії, суспільних інститутів щодо формування у курсантів високих громадянських, морально-психологічних і професійних якостей, мобілізація їх на успішне виконання завдань навчально-виховного процесу академії, зміцнення законності і дисциплінованості. Категорії морального виховання класифіковано за ознаками стосовно: Батьківщини; службової діяльності; інших людей; особистісних якостей.
  4. Компонентами системи морального виховання майбутніх офіцерів ДПСУ визначено: мета, завдання, зміст морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників, принципи, функції та сфери морального виховання, науково-методичне забезпечення, об’єкти і суб’єкти морального виховання, прийоми оцінки і корекції отриманих результатів, відносини і взаємозв’язки між компонентами. Особливістю системи морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників є наявність в ній процесів управління. У системі морального виховання майбутніх офіцерів ДПСУ визначенні: ієрархічні зв’язки; зв’язки управління; зв’язки розвитку. Ієрархічна структура системи характеризується по горизонталі (зв’язки між однотипними компонентами системи) і по вертикалі (у забезпеченні єдності з метою та змістом, формами і методами роботи з курсантами, в узгодженні педагогічних зусиль за об’єктами та часом).
  Функціонування системи морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників відбувається через діяння: керованих (середовище ВВНЗ), напівкерованих (сім’я), некерованих (макросоціальне середовище, позанавчальне середовище) складових соціального середовища суспільства.
  5. Особливості морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників обумовлені чинниками соціального середовища, з урахуванням яких необхідно здійснювати виховний процес. Їх розподілено на дві групи: зовнішні і внутрішні. Зовнішні чинники це чинники макро- і мікросередовища, педагогічні чинники, чинники впливу навчально-виховного процесу, чинники обумовлені рівнем розвитку моральної культури у науково-педагогічного складу ВВНЗ. До внутрішніх чинників належать чинники, обумовлені: індивідуальними особливостями курсантів; впливом психічних станів курсантів на оперативно-службову діяльність; самоконтролем за своїми діями, навичками і вміннями самовиховання моральних якостей.
  З метою діагностування моральної вихованості курсантів у дослідженні розроблено інформаційно-пізнавальний, мотиваційно-ціннісний, операційно-діяльнісний критерії, відповідні їм показники та рівні моральної вихованості курсантів, які характеризують його змістову й організаційну сторони.
  6. Науково-методичне забезпечення реалізації авторської системи включає: комплексно-цільову програму; програми та зміст навчальних курсів Етика та естетика”, Кодекс професійної честі офіцера-прикордонника”; методичні рекомендації. Науково-методичне забезпечення спрямоване на: урахування чинників впливу соціального середовища на моральне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників; поглиблення етичних знань курсантів-прикордонників у навчальному процесі; формування моральних якостей курсантів у процесі позааудиторної виховної роботи; здійснення морального виховання курсантів на основі християнських цінностей; підвищення моральної культури командно-викладацького складу ВВНЗ.
  Для поглиблення етичних знань курсантів-прикордонників впроваджено заходи: визначення рівня етичних знань курсантів, ступеня їх ознайомлення з найбільш поширеною літературою з етики; розробка і планування заходів (лекцій, бесід, конференцій, семінарів), що сприяють підвищенню рівня етичних знань; організація та практичне проведення заходів, які сприяють накопиченню офіцерами етичних знань, розширенню їх світогляду в проблемі морального виховання; пошук передового досвіду формування етичних знань у курсантів науково-педагогічним і командним складом.
  Для упровадження системи морального виховання майбутніх офіцерів ДПСУ у позааудиторній виховній роботі доцільне застосування таких груп методів виховання: методи формування свідомості; методи формування суспільної поведінки; методи стимулювання діяльності та поведінки; методи контролю й аналізу рівня вихованості.
  Науково-методичне забезпечення передбачає особистісно орієнтоване моральне виховання з використанням методів (індивідуально-діагностичні, бліц-ігри, інсценування, рольові тренінги, моделювання виховних ситуацій, проектуючі, комунікативні, організаційні) та прийомів (порівняльної орієнтації, ситуації успіху, безпосереднього й опосередкованого втручання, інтелектуальної та емоційної атаки та ін).
  7. Однією із важливих умов реалізації запропонованої у дисертації педагогічної системи є висока моральна культура тих, хто організовує і здійснює навчально-виховний процес у вищому військовому навчальному закладі. Основними шляхами підвищення моральної культури офіцерів ВВНЗ запропоновані такі: обґрунтування і конкретизація мети і завдань підвищення моральної культури в офіцерів; визначення функцій суб’єктів та об’єктів цього процесу; планування підвищення моральної культури офіцерського складу; педагогічна діяльність щодо керівництва підвищенням моральної культури офіцерів.
  8. У дослідженні доведено ефективність морального виховання на основі християнських цінностей. Цей напрям роботи налагоджено відповідно до вимог спільних угод про взаємодію між Державним комітетом у справах охорони державного кордону України й Українською Православною Церквою, Українською Православною Церквою Київський Патріархат, Українською Греко-католицькою Церквою. Визначено три напрями виховної роботи з віруючими військовослужбовцями і відповідні методи їх реалізації, а саме: релігійно-моральна просвіта військовослужбовців; духовно-моральне виховання військовослужбовців; виконання священнослужителями специфічних обов’язків.
  9. Обґрунтовані теоретичними методами засади побудови системи морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників підтверджені результатами формуючого педагогічного експерименту. Впровадження в експериментальній групі науково-методичного забезпечення реалізації системи морального виховання майбутніх офіцерів ДПСУ підтвердило всі основні теоретико-методичні положення дисертації. Унаслідок формуючого експерименту відбулися статистично значущі зміни: в експериментальній групі середній динамічний приріст склав 0,91 бала, в той час як у контрольній 0,38 бала.
  Подальша розробка теорії і практики морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників могла б здійснюватися за такими напрямами: теоретико-методичні засади морального виховання прапорщиків, сержантів в органах та підрозділах ДПСУ; розвиток умінь і навичок морального виховання у командирів підрозділів ДПСУ; моральне виховання та його значення в оперативно-службовій діяльності командира підрозділу ДПСУ; інформаційно-педагогічне і комп’ютерне забезпечення морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників.
 • Список литературы:
 • -
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)