КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
 • Кол-во страниц:
 • 182
 • ВУЗ:
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2005
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ


  Перелік умовних скорочень…………………………………………….. 3
  Вступ……………………………………………………………………… 4
  Розділ 1. Загальна характеристика конституційної юстиції
  1.1. Поняття і зміст конституційної юстиції…………………………... 15
  1.2. Співвідношення понять “конституційна юстиція” і “конституційна юрисдикція”………………………………………………………………. 31
  Розділ 2. Судовий конституційний контроль у правовій системі США
  2.1. Виникнення судового конституційного контролю у США……… 44
  2.2. Місце та роль судового конституційного контролю в американській концепції розподілу державної влади………………………................... 58
  2.3. Судовий прецедент як результат правотворчості Верховного суду США………………………………………………………………….……. 81
  Розділ 3. Конституційна юрисдикція Верховного суду США
  3.1. Тлумачення Конституції США як форма реалізації юрисдикції Верховного суду США ……………………………………………….…. 110
  3.2. Конституційний контроль за актами органів законодавчої і виконавчої влади………………………………………………………………………. 122
  3.3. Конституційний контроль за дотриманням конституційних прав і свобод……………………………………………………………………... 133
  Висновки………………………………………………………………….. 158
  Список використаних джерел………………………………………….… 166


  ВСТУП


  Актуальність теми дослідження. Процес постійного розвитку науки конституційного права, яка не може обмежуватись рамками вітчизняної правової системи, зумовлює необхідність теоретичного осмислення сутності, розвитку та механізму функціонування інститутів конституційного права в державах із розвинутими засадами конституційної державності. В умовах динамічного розвитку теоретичного потенціалу науки конституційного права України, конституційного законодавства, всієї правової системи України, зміни ціннісних орієнтацій у правотворчості цілком закономірним є вивчення конституційного досвіду не лише держав системи континентального права, але також держав системи загального права.
  Для правового дослідження, пов’язаного з вивченням досвіду зарубіжних країн з певної правової проблематики, завжди є актуальним питання щодо критеріїв вибору держав, які стануть предметом дослідження. Як правило, у дослідженнях, присвячених порівняльно-правовому аналізу вітчизняного конституційного правосуддя та конституційного правосуддя інших держав, вибір держав, досвід яких був предметом дослідження, визначався з огляду на належність таких держав до тієї ж моделі конституційного правосуддя, що і вітчизняне ([63], [114]). Однак не менш важливим є досвід держав, у яких конституційне правосуддя апробовано у часі, реалізується стабільно і ефективно. Корисним з цієї точки зору може стати досвід Сполучених Штатів Америки (далі США) – держави, в якій інститут конституційної юстиції функціонує більше, ніж 200 років.
  При визначенні пріоритетних шляхів розвитку інституту конституційної юстиції в Україні може бути використано досвід США щодо врегулювання суспільних відносин за допомогою інституту конституційної юстиції. Це, зокрема, стосується статусу суддів, процесу тлумачення Конституції, захисту основних прав і свобод громадян, доцільності надання Конституційному Суду України правотворчих повноважень, їх обсягу та порядку здійснення. Це не означає, що американський конституційний досвід в усіх випадках є готовим зразком для запозичення. Механічна трансплантація іноземних правових інститутів, без врахування національних особливостей не завжди є виправданою і може призвести до шкідливих наслідків. Врахування зарубіжних доктрин є особливо корисним у тих випадках, коли в національному законодавстві існують суттєві прогалини у правовому регулюванні чи коли та або інша держава має намір здійснити серйозні реформи своїх державно-правових інститутів, не маючи в цьому достатнього досвіду. Певною мірою це стосується і проблем реформування судової системи України.
  На сьогодні у вітчизняній науці відсутні дослідження, присвячені комплексному аналізу ролі та місця інституту конституційної юстиції у правовій системі США. Праці радянського періоду були спрямовані переважно на виявлення негативних моментів у діяльності американських судів та стосувалися, як правило, лише окремих аспектів функціонування судового конституційного контролю в США: історичного, дослідження питань діяльності Верховного суду США в період з кін. ХІХ до поч. ХХ ст., аналізу діяльності Верховного суду США як інституту політичної системи. Не заперечуючи наукової цінності праць радянського періоду, слід констатувати, що деякою мірою вони вже втратили свою актуальність, оскільки містили певне ідеологічне навантаження.
  У пострадянський період проблеми конституційного права США почали активно досліджуватися російськими вченими. Вагомим внеском у вивчення американського досвіду конституційного розвитку є праці професора Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова А.О. Мішина, який вважається засновником так званої американістичної школи. Серед сучасних праць російських вчених, в яких розкриваються окремі аспекти інституту конституційної юстиції США, можна назвати праці І.А. Алєбастрової [19] та В.І. Лафітського [79].
  У вітчизняній правовій науці аналіз судового конституційного контролю в США обмежується, як правило, стислим оглядом деяких його особливостей у монографіях (О.В. Зайчука [57], І.Д. Сліденка [121], С.В. Шевчука ([151], [152]), В.І. Шишкіна [155]) та підручниках з конституційного права зарубіжних країн ([39], [66], [146]). Отже, знання про інститут конституційної юстиції США мають обмежений характер, що обумовлює необхідність здійснення комплексного аналізу цього явища.
  Вищезазначені аспекти і обумовили актуальність даної проблеми та необхідність її дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснено в рамках державної програми науково-дослідної роботи “Формування механізму реалізації та захисту прав та свобод громадян України” № 01 БФ 042-01, яка виконується на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та узгоджується з науковими планами кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексний аналіз місця та ролі судового конституційного контролю в правовій системі США, з’ясування сучасного стану та основних тенденцій розвитку інституту конституційної юстиції в США.
  Мета дослідження обумовлює його завдання, які можна сформулювати наступним чином:
  - розкрити зміст понятійного апарату, який застосовується у науковій літературі для характеристики діяльності судів загальної юрисдикції на чолі з Верховним судом США щодо перевірки конституційності актів органів законодавчої і виконавчої влади;
  - встановити особливості функціонування судового конституційного контролю в США;
  - дослідити зв’язок судового конституційного контролю з такими компонентами правової системи США, як принцип розподілу влад та судовий прецедент;
  - здійснити порівняльний аналіз прецедентних проявів у практиці Конституційного Суду України з судовими прецедентами, створеними Верховним судом США;
  - визначити основні тенденції практики Верховного суду США щодо тлумачення Конституції США, контролю за діяльністю органів законодавчої та виконавчої влади, а також контролю за дотриманням конституційних прав і свобод.
  Об’єктом дослідження є інститут конституційної юстиції в США.
  Предметом дисертаційного дослідження є теоретичні та практичні питання функціонування інституту конституційної юстиції в США: особливості виникнення судового конституційного контролю; взаємозв’язок судового конституційного контролю з концепцією розподілу державної влади та доктриною судового прецеденту в американському праві; ознаки структурних елементів конституційної юстиції США – тлумачення Конституції, контролю за діяльністю органів законодавчої та виконавчої влади, контролю за дотриманням конституційних прав і свобод.
  Методологічна та теоретична основа дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи складають сучасні методи наукового пізнання, застосування яких об’єктивно обумовлено змістом поставлених завдань. Для комплексного аналізу інституту конституційної юстиції США було застосовано системно-структурний метод дослідження. Історичний метод дозволив дослідити питання, пов’язані із становленням судового конституційного контролю в США, формуванням американської доктрини про судовий конституційний контроль та впливом судової практики Верховного суду США на її розвиток. Порівняльно-правовий метод застосовувався при співставленні правотворчої практики в діяльності Верховного суду США та Конституційного Суду України, висвітленні питань про можливість визнання прецедентного характеру рішень Конституційного Суду України та врахування як позитивного, так і негативного правотворчого досвіду Верховного суду США для вдосконалення українського законодавства, а також при дослідженні ролі Верховного суду США у врегулюванні окремих питань захисту конституційних прав і свобод особи. При формулюванні визначень, аналізі позицій дослідників та змісту правових норм були використані окремі прийоми логічного методу наукового пізнання: опис, класифікація, аналіз та синтез.
  Науково-теоретичною базою дослідження стали положення, підходи та ідеї, що містяться в працях вчених України, зокрема, А.З. Георгіци, В.О. Гергелійника, О.В. Городецького, О.В. Зайчука, М.І. Козюбри, О.Л. Копиленка, М.В. Костицького, Б.В. Малишева, В.Ф. Мелащенка, О.М. Мироненка, О.Г. Мурашина, М.П. Орзіха, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, М.Д. Савенка, М.Ф. Селівона, О.Ф. Скакун, І.Д. Сліденка, П.Б. Стецюка, В.Я. Тація, М.В. Тесленко, В.П. Тихого, Ю.М. Тодики, О.Ф. Фрицького, В.М. Шаповала, С.В. Шевчука, Н.Г. Шукліної та інших, російських вчених: І.А. Алєбастрової, П.Д. Баренбойма, С.В. Боботова, І.Ю. Богдановської, А.Б. Вєнгєрова, М.В. Вітрука, В.П. Власіхіна, Б.С. Ебзєєва, Л.М. Ентіна, С.О. Єгорова, І.Ю. Жигачова, О.А. Жидкова, О.О. Кутафіна, В.І. Лафітського, М.М. Марченка, А.О. Мішина, Ф.М. Рєшетнікова, В.В. Согріна, В.Є. Чіркіна, В.М. Шумілова та інших, радянських вчених: Г.Г. Бойченко, М.М. Вопленка, К.Ф. Гуценка, В.Б. Євдокімова, О.О. Махненко, М.А. Нікіфорової, М.А. Нуделя, С.В. Філіпова, З.М. Черніловського, а також в працях американських вчених та вчених інших держав: Р. Давіда, Р. Дворкіна, Д. Каррі, Е. Кейнса, Р. Кросса, Д. Мідора, С. Уейна, Д. Уілсона, Л. Фрідмена, К. Ауербаха, А. Барака, Д. Бітті, В. Бернхема, Д. Фельмана, Л. Лангер, Д. Новака, Р. Ротунди, Л. Зейдмана, Л. Трайба.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є одним із перших у вітчизняній правовій науці комплексних досліджень функціонування судового конституційного контролю в якості компонента правової системи США. На відміну від праць радянського періоду, в яких проблема судового конституційного контролю в США досліджувалась переважно з позицій виявлення негативних явищ в його функціонуванні і розвитку, в роботі здійснено аналіз поставленої проблеми з принципово нових позицій, які і визначають наукову новизну.
  Наукова новизна дисертаційного дослідження конкретизується у наступних основних положеннях, які виносяться на захист:
  1. Визначення конституційної юстиції США як діяльності судів загальної юрисдикції на чолі з Верховним судом США, направленої на вирішення конституційно-правових питань шляхом здійснення конституційного контролю, який має універсальний та відносний характер (рішення суду є обов’язковим лише для сторін конкретної судової справи), залежить від факту правозастосування відповідних норм права, включає перевірку конституційності актів органів законодавчої і виконавчої влади, контроль за дотриманням конституційних прав і свобод, а також контроль за здійсненням правосуддя.
  2. Вироблено рекомендації щодо змісту термінології, яка використовується у вітчизняній правовій науці при перекладі американського словосполучення “judicial review”, під яким в США розуміють діяльність судових органів США, пов’язану з перевіркою конституційності правових актів органів державної влади як на федеральному рівні, так і на рівні штатів: 1) враховуючи, що термін “нагляд” передбачає наявність постійної системи спостереження, більш доцільно при перекладі вищезазначеного словосполучення вживати поняття “судовий конституційний контроль”; 2) оскільки не в кожній справі, яка переглядається судами США, ставиться питання про конституційність певного акта чи дії, недоцільно перекладати цей термін як “судовий перегляд”.
  3. Рішення Конституційного Суду України, якими скасовуються правові акти (або їх окремі положення) на підставі їх неконституційності, рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції і законів України та судові прецеденти, створені Верховним судом США, мають наступні спільні ознаки: 1) форма – є актами органів судової влади; 2) мета – зупинення дії норми закону чи правового акта, яка суперечить Конституції.
  Здійснено спробу розмежувати рішення Конституційного Суду України і судові прецеденти Верховного суду США та встановлено наступні критерії розмежування: 1) різні підстави судового провадження (в США для створення судом прецеденту необхідна наявність певного спору або факт вчинення правопорушення, в Україні – підставою для скасування Конституційним Судом України певного нормативно-правового акта або його частини є його неконституційність, а підставою для надання ним офіційного тлумачення – практична необхідність в офіційній інтерпретації положень Конституції України або законів України); 2) різне розташування норми у тексті рішення (у судовому прецеденті, створеному Верховним судом США, вона є принципом вирішення спору і міститься в мотивувальній частині рішення, в аргументації судді, а у рішенні Конституційного Суду України - у резолютивній його частині); 3) неможливість надання окремим думкам суддів Конституційного Суду України прецедентного характеру на відміну від практики Верховного суду США.
  4. Існування судової системи на рівні федерації та штатів породжує проблему співвідношення рішень вищих судових органів штатів, в яких тлумачаться положення Конституцій штатів, з рішеннями Верховного суду США, в яких тлумачаться аналогічні положення федеральної Конституції. На сьогоднішній день ця проблема вирішується одним із наступних способів:
  1) шляхом використання методу “жорсткої відповідності” (lockstep approach), згідно з яким суд штату враховує всі попередні тлумачення федерального конституційного тексту, здійснені Верховним судом США з аналогічного питання;
  2) шляхом використання методу “критерію” (criteria approach), який базується на використанні низки “інтерпретаційних” критеріїв для визначення, чи буде виправданим відхід при розгляді конкретної справи від прецедентів, створених Верховним судом США;
  3) шляхом використання методу “першості” (primacy approach), відповідно до якого суд штату здійснює незалежний конституційний аналіз.
  5. Визначено зв’язок судового конституційного контролю з такими правовими інституціями, як принцип розподілу державної влади та судовий прецедент.
  Право судової влади оголошувати неконституційними акти органів законодавчої та виконавчої влади цілком відповідає американському варіанту системи “стримувань і противаг”, згідно з якою кожна із гілок влади має можливість вплинути на дії іншої.
  Судовий конституційний контроль виник в США завдяки доктрині прецедентного права, відповідно до якої рішення, що приймаються судами США з конкретних справ, стають обов’язковими для майбутніх подібних справ, якщо тільки не будуть скасовані в подальшому.
  Доведено, що суди США, здійснюючи функцію судового конституційного контролю, створюючи судові прецеденти, здатні своїми рішеннями брати активну участь у політичному житті держави і робити свій внесок у реалізацію політичного курсу держави.
  6. Встановлено, що судді Верховного суду США при вирішенні конкретних справ вільні у виборі методів тлумачення Конституції США. Вибір методу тлумачення конституційних положень конкретним суддею залежить від того, прихильником якого підходу тлумачення він є – “оригіналістом” чи “модерністом”, відмінність між якими полягає у тому, чи потрібно при тлумаченні конституційних положень обмежуватися намірами авторів Конституції США 1787 року та Білля про права 1791 року.
  7. На прикладі конкретних рішень Верховного суду США, в яких розглядались питання реалізації громадянами США конституційних прав, доведена неможливість однозначної оцінки діяльності найвищого органу конституційної юстиції в цій державі з огляду на те, що в різні історичні періоди діяльність Верховного суду США мала різний характер. Після рішень 1800-х років, які стосувалися поширення расової сегрегації, протидії державному регулюванню економіки та встановленню основ соціального законодавства, найбільш прогресивним періодом в діяльності Верховного суду США був “уорренівський період” (1953 – 1969 рр.), коли Головним суддею Верховного суду США був Е. Уоррен.
  Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в роботі положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в науково-дослідницьких цілях - для подальших загальнотеоретичних досліджень; у навчальному процесі - при підготовці відповідних розділів підручників, навчальних посібників з конституційного права України та зарубіжних країн, при вивченні інститутів правової системи США, інших держав системи загального права, а також при викладанні предметів “Конституційне право зарубіжних країн”, спецкурсів “Конституційні системи країн світу”, “Конституційна юрисдикція в Україні”; в законотворчій роботі – як теоретична основа для вдосконалення правових основ діяльності судової влади в Україні.
  Апробація результатів дисертації. Дисертація підготовлена і обговорена на кафедрі конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Результати дослідження були оприлюднені на VIII Щорічній науковій конференції “Україна: людина, суспільство, природа” (Національний університет “Києво-Могилянська академія”, м. Київ, 28 січня – 1 лютого 2002 р.), науково-практичній конференції студентів та аспірантів “Правові проблеми сучасності очима молодих дослідників” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 11–12 квітня 2002 р.), I Всеукраїнській науковій конференції студентів і аспірантів “Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права, держави і політології” (Львівський національний університет ім. І. Франка, м. Львів, 11-12 грудня 2002 р.), Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів “Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих дослідників” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 10–11 квітня 2003 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Російський конституціоналізм і сучасні тенденції розвитку правової системи” (Білгородський державний університет, м. Білгород, 24-25 квітня 2003 р.); науково-практичному семінарі для аспірантів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 19 листопада 2003 року.
  Публікації. Основні висновки та положення дисертації викладено в п’яти публікаціях, чотири з яких у провідних фахових виданнях: 1. Судова справа Marbury v. Madison як головне джерело американської доктрини судового перегляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. – Вип. 53. – С. 82 - 84; 2. Аналіз змісту поняття “конституційна юстиція США” та пов’язаної з ним термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. – Вип. 54. – С. 130 - 132; 3. Роль судової влади в політичній системі США // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – Вип. 21. – С. 149 - 154; 4. Прецедент тлумачення правової норми в діяльності Конституційного Суду України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 200: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 36 – 40; 5. Функція судового конституційного контролю в Україні та США // Наукові записки НаУКМА. Спец. Випуск. – 2002. – Т. 20 (Част. ІІ). – С. 291 – 293 (Розгорнуті тези доповіді).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  Комплексний аналіз теоретичних та практичних питань інституту конституційної юстиції в США та поставлені задачі знайшли своє втілення в наступних наукових результатах дисертаційного дослідження, які винесені на захист:
  1. Запропоновано наступне визначення конституційної юстиції в США, яке досить повно містить у собі її найважливіші риси: конституційна юстиція США - діяльність судів загальної юрисдикції на чолі з Верховним судом США, направлена на вирішення конституційно-правових питань шляхом здійснення конституційного контролю, який має універсальний та відносний характер (рішення суду є обов’язковим лише для сторін конкретної судової справи), залежить від факту правозастосування відповідних норм права, включає перевірку конституційності актів органів законодавчої та виконавчої влади, контроль за дотриманням конституційних прав і свобод, а також контроль за здійсненням правосуддя.
  2. Існує об’єктивна необхідність при характеристиці конституційної юстиції США розмежовувати поняття “конституційний контроль” та “конституційний нагляд”. Виходячи з того, що термін "нагляд" передбачає наявність постійної системи спостереження, більш доцільно при перекладі американського словосполучення "judicial review", під яким в конституційному праві США розуміють перевірку конституційності актів органів законодавчої та виконавчої влади, вживати поняття "судовий конституційний контроль". Недоцільно перекладати цей термін і як "судовий перегляд", оскільки не в кожній судовій справі, яка переглядається в США, ставиться питання про конституційність певного акта. Використання різної термінології для характеристики такої діяльності у вітчизняній та російській юридичній літературі пояснюється, з одного боку, відсутністю в роботах російських та українських вчених єдиного підходу до поняття “конституційна юстиція” та пов’язаних з ним категорій, а з іншого – необхідністю враховувати термінологічні та мовні відмінності в законодавствах різних держав.
  3. Аналіз Конституції США 1787 року, судової практики судів штатів 1780-х років та Верховного суду США перших років його діяльності дозволив встановити:
  а) Конституція США не містить чітко висловленого посилання на судовий конституційний контроль. Останній виник завдяки доктрині прецедентного права, відповідно до якої рішення, що приймаються судами США по конкретним справам, стають обов’язковими для майбутніх подібних справ, якщо тільки не будуть скасовані, оскільки саме прецедент, створений в результаті розгляду знаменитої справи Marbury v. Madison 1803 року, заснував судовий конституційний контроль в США;
  б) хоча виникнення судового конституційного контролю і конституційної юстиції у США прийнято пов’язувати з 1803 роком - датою визнання Верховним Судом США неконституційним федерального закону у справі Marbury v. Madison, федеральні суди і суди штатів приймали рішення щодо неконституційності окремих законів штатів ще до прийняття Конституції США у 1787 році. Збірка із 85 статей, опублікованих в період з кінця жовтня 1787 р. по травень 1788 р. в газетах штату Нью-Йорк під псевдонімом Публій і загальною назвою "Федераліст", є додатковим доказом того, що ідея про надання судам можливості здійснювати судовий конституційний контроль обговорювалась розробниками американської Конституції ще до прийняття Конституції США у 1787 році. Історичне ж значення рішення у справі Marbury v. Madison у тому, що в цьому рішенні Верховний суд США вперше проголосив неконституційним загальнофедеральий закон у зв’язку з його невідповідністю Конституції США;
  в) оскільки предметом судового розгляду у справі Marbury v. Madison були не лише окремі положення Судового Акта 1789 року щодо їх відповідності Конституції, але також дії виконавчої влади, можна стверджувати, що в результаті розгляду цієї справи судді заснували повноваження Верховного Суду визначати конституційність дій та актів виконавчої і законодавчої гілок влади.
  4. Розгляд конституційної юстиції у контексті правової системи США дозволив всебічно дослідити цей інститут, а також визначити його місце у врегулюванні суспільних відносин та його зв’язок з такими правовими інституціями, як принцип розподілу державної влади та судовий прецедент.
  Це знаходить свій вираз у наступному:
  а) право судової влади оголошувати неконституційними акти органів законодавчої та виконавчої влади цілком відповідає американському варіанту системи “стримувань і противаг”, згідно з якою кожна із гілок влади має можливість вплинути на дії іншої. Але Президент та Конгрес також наділені певними інституціональними засобами впливу на рішення американських судів і, зокрема, Верховного суду США, які обмежують їх дії:
  - найбільш ефективний засіб - конституційна поправка, яка змінює або скасовує небажаний прецедент;
  - прийняття законів, якими змінюється кількість і юрисдикція судів;
  - використання права імпічменту та звільнення суддів з посади;
  - відмова затверджувати призначення на посади суддів.
  б) Дослідження ролі судової влади в американській концепції розподілу державної влади неможливе без врахування сучасних тенденцій в науці конституційного права США і, зокрема, тенденції до її політизації. Вплив судової влади в США на політику реалізується в певних юридичних рамках, які відображають особливості американського конституціоналізму, історичного розвитку країни і специфічні риси американської державності;
  в) Верховний суд США є правотворчим органом. Але на відміну від законодавчого органу правотворча діяльність суду не є його основною метою і функцією. Суд створює право в ході своєї основної судової діяльності;
  г) Верховний суд США не має такого зв’язку зі своїми попередніми прецедентами, як це можна спостерігати в Англії. Хоча перегляд старих прецедентів не є звичайною справою в діяльності Верховного суду, цей орган може використати один з таких методів відступу від прецедентів: 1) диференціювання (або розмежування) прецедентів; 2) зміна меж між обов’язковою (ratio decidendi) і необов’язковою для наступних судів (obiter dicta) частинами судового рішення.
  6. В результаті порівняльного аналізу між рішеннями Конституційного Суду України та судовим прецедентом Верховного суду США встановлено:
  1) посилення ролі Конституційного Суду України у тлумаченні закону є цілком закономірним явищем в умовах процесу зближення двох правових систем сучасності, головними наслідками якого є посилення ролі закону в державах системи загального права та тенденція до визнання судового прецеденту в якості субсидіарного джерела права в державах континентальної Європи. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України мають ознаки прецедентів тлумачення, які відрізняються від класичних судових прецедентів тим, що не створюють нових правових норм, а лише роз’яснюють вже існуючі норми права. В правовій системі США простежується тенденція руху від судового прецеденту до прецедентів тлумачення, відмінність між якими полягає в тому, яке місце їм відводиться в системі джерел американського права. Прецедентне право, яке інтерпретує чинні закони, в ієрархії джерел американського права займає місце самого закону;
  2) в якості схожих рис між рішенням Конституційного Суду України та судовим прецедентом, створеним Верховним судом США, можна вказати на те, що вони є актами органів судової влади, які виникають в результаті розгляду конкретних справ і метою яких є заблокувати дію норми закону чи іншого правового акта, яка суперечить Конституції. До відмінних рис між цими явищами слід віднести наступні: різні підстави судового провадження; різне розташування норми у тексті рішення: в судовому прецеденті, створеному Верховним судом США вона міститься в мотивувальній частині рішення, в аргументації судді, а у рішенні Конституційного Суду України - у резолютивній його частині; неможливість надання окремим думкам суддів Конституційного Суду України, висловлених з приводу справи, прецедентного характеру, на відміну від практики Верховного суду США.
  7. Дослідження основних тенденцій в практиці здійснення Верховним судом США тлумачення Конституції США, контролю за діяльністю органів законодавчої та виконавчої влади, а також контролю за дотриманням конституційних прав і свобод дозволяє сформулювати наступні висновки:
  1) крім основного тексту Конституція США включає такі структурні елементи, як преамбулу та поправки, які мають різний юридичний статус і по-різному відображаються в практиці Верховного суду США. Як свідчить практика Верховного суду США, преамбула до Конституції США не є джерелом права. Поправки ж до Конституції США мають такий самий юридичний статус, як і сама Конституція, хоча вони не включаються до неї шляхом перегляду початкового тексту, а додаються;
  2) встановлено, що в США існує об’єктивна необхідність вирішення проблеми співвідношення рішень вищих судових органів штатів, в яких тлумачаться положення Конституцій штатів, з рішеннями Верховного суду США, в яких тлумачаться аналогічні положення федеральної Конституції. На сьогоднішній день ця проблема вирішується одним із наступних способів:
  а) шляхом використання методу “жорсткої відповідності” (lockstep approach), згідно з яким суд штату враховує всі попередні тлумачення федерального конституційного тексту, здійснені Верховним судом США по аналогічному питанню;
  б) шляхом використання методу “критерію” (criteria approach), який базується на використанні низки “інтерпретативних” критеріїв для визначення, чи буде виправданий відхід при розгляді конкретної справи від прецедентів, створених Верховним судом США. Вирішуючи конкретну справу, суд штату спочатку має звернутися до федеральної Конституції і тлумачень Верховного суду США. Лише в тому випадку, якщо норми федерального законодавства не враховують специфічних рис правової дійсності конкретного штату, наприклад, його історію, звичаї і т.д., допускається відхід від федерального прецедентного права;
  в) шляхом використання методу “першості” (primacy approach), відповідно до якого суд штату здійснює незалежний конституційний аналіз, використовуючи рішення Верховного суду США, які стосувалися федерального законодавства, лише в якості орієнтиру, допоміжного матеріалу. Цей метод вимагає, щоб суд штату ставився до Конституції штату подібно до того, як Верховний суд США ставиться до федеральної Конституції;
  3) встановлено, що судді Верховного суду США при вирішенні конкретних справ абсолютно вільні у виборі методів тлумачення Конституції США. Вибір методу тлумачення конституційних положень конкретним суддею залежить від того, прихильником якого підходу до тлумачення він є – “оригіналістом” чи “модерністом”, відмінність між якими полягає у тому, чи потрібно при тлумаченні конституційних положень обмежуватись намірами авторів Конституції США 1787 року та Білля про права 1791 року;
  4) відмітною рисою американського конституційного судочинства є те, що воно включає в себе адміністративне судочинство. Посилення ролі американських судів у розгляді питань конституційності правових актів виконавчої влади зумовлено тим, що на початку ХХ ст. суди визнали такою, що не суперечить Конституції США, передачу Конгресом законодавчих повноважень Президенту та іншим органам виконавчої влади, внаслідок чого останні отримали право на видання власних нормативних за своїми наслідками актів. Судовий конституційний контроль за актами органів виконавчої влади має наступні характерні ознаки:
  - Верховний суд США має право визнати неконституційним будь-який підзаконний акт органу виконавчої влади на підставі недотримання умов делегування законодавчих повноважень Конгресу адміністративним і виконавчим органам, які були вироблені судовою практикою: 1) Конгрес не має права передавати будь-якому органу вирішення тих питань, які вилучені з його компетенції; 2) в законі повинні бути чітко визначені основні принципи і стандарти нормативного регулювання; 3) в самому підзаконному акті повинні бути встановлені конкретні правові норми або чіткі критерії оцінок, які відповідають вимогам “розумності, справедливості і рівності”;
  - механізм здійснення судового контролю за діяльністю виконавчих органів влади включає не лише засоби, встановлені законодавством, але і традиційні засоби загального права, запозичені з англійського загального права, якими є різні за своїм змістом судові накази, що зобов’язують органи виконавчої влади вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення: наказ сертіорарі, наказ мандамус, забороняючий наказ, хабеас корпус, процеденто та деякі інші.
  8. Встановлено, що, здійснюючи конституційний контроль за дотриманням конституційних прав і свобод, Верховний суд може визнати неконституційним лише той закон, який порушує “фундаментальні” права, до яких належать права і свободи, які прямо зафіксовані в Конституції (і поправках), а також ті, які визнані судами такими, що випливають із духу Конституції.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
  2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 130.
  3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року: Офіційний текст / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.
  4. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 44.
  5. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // ВВР. - 1992. - № 6. - ст. 57.
  6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 року // ВВР. - 1963. - № 30. - ст. 464.
  7. Закон України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" від 17 липня 1997 року// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 40. - Ст. 263.
  8. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.
  9. Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку перекладу актів європейського права на українську мову” від 26 листопада 2003 року № 144/5 // Офіційний вісник України. - № 48. – С. 279. – Ст. 2540.
  10. Регламент Конституційного Суду України від 5 березня 1997 року // Вісник Конституційного Суду України. - 1997. - № 1.
  11. Цивільний кодекс України. Проект від 25 серпня 1996 р. // Українське право. – 1996. – № 2 (4).
  12. Конституція США // Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх: Пер. з англ. – К.: Веселка, 1993. – С. 133 – 157.
  13. Декларация независимости США от 4 июля 1776 года // Американское правительство: Пер. с англ. - М.: Издательская группа "Прогресс", "Универс", 1995. - С. 463 – 467.
  14. Глава 1 Титула 5 “Общие положения о правительственных органах” Свода законов США // Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты. - М.: Прогресс, Универс, 1993. - С. 253 – 254.
  15. Глава 5 Титула 5 “Правила административной процедуры” Свода законов США // Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты. - М.: Прогресс, Универс, 1993. - С. 256 – 286.
  16. Часть І Титула 28 “Организация судебной власти. Судебная власть и судебный процесс” Свода законов США // Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты. - М.: Прогресс, Универс, 1993. - С. 197 – 207.
  17. Часть IV Титула 28 “Юрисдикция и подсудность. Судебная власть и судебный процесс” Свода законов США // Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты. - М.: Прогресс, Универс, 1993. - С. 207 – 219.
  18. Глава 85 Титула 42 “Предотвращение загрязнения атмосферного воздуха” Свода законов США // Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты. - М.: Прогресс, Универс, 1993. - С. 492 – 504.
  19. Алебастрова И.А. Основы американского конституционализма. - М.: Юриспруденция, 2001. - 160 с.
  20. Американська журналістика. Понад двісті років у суді // Урядовий кур’єр. – 2003. - № 83.
  21. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие. - М.: ИД "Форум"; ИНФРА - М, 2000. - 488 с.
  22. Барабаш Б. Судова система штатів США та її функціонування // Право України. – 2001. - № 8. – С. 117 – 120.
  23. Баренбойм П.Д. 3000 лет доктрины разделения властей. Суд Сьютера. - М.: Белые альвы, 1996. - 174 с.
  24. Барнашов А.М. Судебная власть и конституционное правосудие в системе единства, разделения и взаимодействия ветвей государственной власти // Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. – 2004. - № 3. – С. 101 – 106.
  25. Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. - М.: Норма, 1997. - 333 с.
  26. Боботов С.В. Конституционная юстиция. - М.: ИЧП "ЕАВ", 1994. - 127 с.
  27. Богдановская И.Ю. Судебный прецедент - источник права? // Государство и право. - 2002. - № 12. - С. 5 – 10.
  28. Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Судьи в США: ответственность за ошибки и злоупотребления // США: экономика, политика, идеология. – 1992. - № 7. – С. 82 – 87.
  29. Бойченко Г.Г. Конституция Соединенных Штатов Америки. Толкование и применение в эпоху империализма. - М.: ИМО, 1959. - 242 с.
  30. Венгеров А.Б. О прецеденте толкования правовой нормы // Ученые записки ВНИИСЗ. – 1966. – Вып. 6. – С. 3 – 19.
  31. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. - М.: Новый Юрист, 1998. - 624 с.
  32. Власихин В.А. Американский конституционализм // США: экономика, политика, культура. – 1999. - № 10. – С. 74 – 92.
  33. Власихин В.А. Права американцев: оценки и реальность // США: экономика, политика, идеология. – 1991. - № 4. – С. 18 – 28, 69.
  34. Власихин В. Крузены против Департамента здравоохранения штата Миссури. Контрацептивы, аборт и кончина в коматозе – по разрешению Верховного суда США // Российская юстиция. – 2000. - № 10. – С. 50 – 52.
  35. Власихин В. Феномен Верховного суда США. Американский ареопаг в первом доме на Первой улице // Российская юстиция. - 2000. - № 11. - С. 55 – 57.
  36. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс: Уч. пособие для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 383 с.
  37. Воеводин Л.Д., Златопольский Д.Л. Государственное право зарубежных социалистических стран. – М.: Издательство МГУ, 1984. – 368 с.
  38. Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. – М.: Юридическая литература, 1976. – 118 с.
  39. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: підручник. - Тернопіль: “Астон”, 2003. – 432 с.
  40. Георгіца А.З. Конституційно-правові інститути зарубіжних країн. – Чернівці: Рута, 1994. – 138 с.
  41. Гергелійник В.О. Правові проблеми становлення та функціонування конституційної юстиції України: Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.02 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2000. - 18 с.
  42. Гольдман Р., Франковски С., Лентовска Э. Верховный суд США о гражданских правах и свободах. – Польша: БЕГА, 1998. – 254 с.
  43. Городецький О.В. Попередній і наступний контроль Конституційного Суду України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Вип. 51. – С. 115 – 118.
  44. Гуценко К.Ф. Судебная система США и ее классовая сущность. - М.: Госюриздат, 1961. - 152 с.
  45. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. - М.: Международные отношения, 1998. - 400 с.
  46. Дворкін Р. Серйозний погляд на права: Пер. з англ. - К.: Основи, 2001. - 519 с.
  47. Де Токвіль А. Про демократію в Америці. – К.: Всесвіт, 1999. – 590 с.
  48. Джинджер Э. Верховный Суд и права человека в США. – М.: Юридическая литература, 1981. – 391 с.
  49. Євграфова Є. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства // Право України. - 2001. - № 10. - С. 66 – 68.
  50. Евдокимов В.Б. Институт конституционного контроля в США в период империализма: Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.02 / Свердловский юридический институт. - Свердловск, 1972. - 27 с.
  51. Евдокимов В.Б. К вопросу о возникновении института конституционного контроля в США // Сборник аспирантских работ. – Свердловск, 1970. – Вып. 12. – С. 67 – 73.
  52. Евдокимов В.Б. Процедура осуществления конституционного контроля федеральными судами США // Сборник аспирантских работ. – Свердловск, 1972. – Вып. 14. – С. 368 – 376.
  53. Егоров С.А. Современная наука конституционного права США. – М.: Наука, 1987. – 191 с.
  54. Есаков Г. Т. Доусон против штата Джорджия. Казнь на электрическом стуле как жестокое и необычное наказание // Российская юстиция. – 2002. - № 7. – С. 66 – 68.
  55. Жидков О.А. Верховный суд США: право и политика. - М.: Наука, 1985. - 221 с.
  56. Зайчук О.В. Права человека и расовая политика США. – К.: Политиздат Украины, 1984. – 164 с.
  57. Зайчук О.В. Правовая система США (историко-теоретический анализ). – К.: Наукова думка, 1992. – 136 с.
  58. Иванов В.В. Принцип разделения властей в конституции США 1787 г. и Конституции Франции 1791 г.: Сравнительный анализ // Государство и право. - 2000. - № 12. - С. 80 – 84.
  59. Иностранное конституционное право / Алебастрова И.А., Андреева Г.Н., Андреева И.А. и др.; Под ред. Маклакова В.В. - М.: Юристъ, 1996. - 512 с.
  60. Каленский В.Г. Билль о правах в конституционной истории США. – М.: Наука, 1983. – 280 с.
  61. Каррі Д.П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх / Пер. з англ. О. М. Мокровольського. – К.: Веселка, 1993. – 192 с.
  62. Кейнс Э. Верховный суд США: арбитр конституционных конфликтов // США: экономика, политика, идеология. – 1991. - № 6. – С. 29 – 45.
  63. Кельман М.С. Конституційний контроль як засіб захисту конституцій у національних правових системах континентального права: Дис. … канд. юр. наук: 12.00.02. - К., 2001. – 204 с.
  64. Ковалев М.И. Право на жизнь и право на смерть // Государство и право. – 1992. - № 7. – С. 68 – 73.
  65. Козюбра Н.И. Общеметодологические проблемы государственно-правовых исследований // Методологические проблемы юридической науки: сборник научных трудов. - К.: Наукова думка, 1990. - С. 5 – 19.
  66. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.
  67. Конституційне право України: Підручник / Городецький О.В., Корнієнко М.І., Кравець Є.Я. та ін.; За ред. Погорілка В.Ф. – К.: Наукова думка, 2000. – 732 с.
  68. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 544 с.
  69. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т. / Под ред. Б. А. Страшуна. – М.: БЕК, 1995. - Т. 2: Общая Часть. – 438 с.
  70. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо и Л.М. Энтина. - М.: НОРМА, 2002. - 832 с.
  71. Конституционный судебный процесс: Учебник для вузов / Отв. ред. М.С. Саликов. - М.: Издательство НОРМА, 2003. - 416 с.
  72. Конституция США: История и современность / Каримский А.М., Маныкин А.С., Марченко М.Н. и др. / Под ред. Мишина А.А., Языкова Е.Ф. - М.: Юридическая литература, 1988. - 320 с.
  73. Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов и др. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
  74. Кросс Р. Прецедент в английском праве: Пер. с англ. - М.: Юридическая литература, 1985. - 239 с.
  75. Куандыков М.К. Судебный прецедент как источник права в англосаксонской системе права: Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.01 / Казахский национальный университет им. аль-Фараби. – Республика Казахстан, Алматы, 2002. – 29 с.
  76. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. - М.: Юристъ, 2001. - 444 с.
  77. Кухнюк Д.В. До питання про судовий прецедент у кримінальному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 60 – 63.
  78. Лайтфут К. Права человека по-американски. От колониальных времен до “нового курса” включительно. – М.: Прогресс, 1983. – 287 с.
  79. Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. – М.: Норма, 1998. – 272 с.
  80. Лившиц Р.З. Судебная практика как источник права // Журнал российского права. – 1997. - № 6. – С. 49 – 57.
  81. Лузин В.В. Методы толкования Конституции в деятельности Верховного Суда США // Государство и право. - 1997. - № 10. - С. 90 – 93.
  82. Магнуссон П. Отбор судей в США // Российский судья. – 2003. - № 11. - С. 28 – 32.
  83. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико - правовий аспект): Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.01 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2002. - 19 с.
  84. Марченко М.Н. Вторичные источники романо-германского права: прецедент, доктрина // Вестник Московского университета. - сер. 11, Право. - 2000. - № 4. - С. 52 – 63.
  85. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. - М.: Зерцало - М, 2001. - 394 с.
  86. Махненко Е.А. Формирование Верховного суда США в качестве органа конституционного контроля: Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.01 / ВЮЗИ. – М., 1988. – 24 с.
  87. Махов В., Пешков М. Правила Миранды подвергаются критике // Российская юстиция. – 2000. - № 1. – С. 55 – 57.
  88. Мироненко О. Про деякі загальні підходи до поняття "конституційна юстиція" і предмета її історії // Вісник Конституційного Суду України. - 1998. - № 4. - С. 44 – 52.
  89. Мідор Д.Д. Суди в Сполучених Штатах. – Сент-Пол, Міннесота: Вест Паблішинг Ко, 1991. – 85 с.
  90. Мишин А.А., Власихин В.П. Конституция США: Политико-правовой комментарий. – М.: Международные отношения, 1985. – 336 с.
  91. Мишин А.А. Государственное право США. - М.: Наука, 1976. – 207 с.
  92. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / 6-е изд. перераб. и дополн. – М.: Белые альвы, 1999. – 456 с.
  93. Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США. – М.: Наука, 1984. – 190 с.
  94. Мишина Е. Миранда против штата Аризона (революция суда Уоррена) // Российская юстиция. – 1997. - № 2. – С. 50 – 53.
  95. Мишина Е. Миссисипи против Джонсона как судебное зеркало президентского иммунитета // Российская юстиция. - 1998. - № 1. - С. 45 – 47.
  96. Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как источнике права // Государство и право. – 2004. - № 1. – С. 19 – 23.
  97. Муллануров А. К вопросу о конституционной юстиции // Конституционное и муниципальное право. – 2001. - № 2. – С. 13 – 14.
  98. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С. Яценка. – К.: А.С.К., 2002. – 936 с.
  99. Нерсесянц В.С. У российских судов нет правотворческих полномочий // Судебная практика как источник права. – М.: Юристъ, 2000. – С. 107 – 112.
  100. Никифорова М.А. Верховный суд США как орган конституционного контроля // США: экономика, политика, идеология. - 1989. - № 12. - С. 90 – 96.
  101. Никифорова М.А. Гражданские права и свободы в США: судебная доктрина и практика. – М.: Наука, 1991. – 96 с.
  102. Никифорова М.А. Роль прецедента в конституционном праве США // Советское государство и право. - 1980. - № 9. - С. 130 – 134.
  103. Никифоров Б.С. Верховный суд США: от Эрла Уоррена к Уоррену Берджеру // США: экономика, политика, идеология. – 1971. - № 6. – С. 42 – 51.
  104. Никифоров Б.С. Верховный суд США: смещение вправо // Советское государство и право. – 1978. - № 5. – С. 107 – 113.
  105. Николайчик В.М. Сенат высказывается за смертную казнь // США: экономика, политика, идеология. – 1990. - № 11. – С. 64 – 67.
  106. Нудель М.А. Конституционный контроль в капиталистических государствах. - М.: Юридическая литература, 1968. - 224 с.
  107. Овсепян Ж.И. Судебный конституционный контроль в зарубежных странах. Правовая защита конституций. – Ростов-на-Дону: Литера-Д, 1992. – 320 с.
  108. Пахомов А.А. Можно ли сжигать государственный флаг? // США: экономика, политика, идеология. – 1990. - № 3. – С. 63 – 67.
  109. Петросян М.Е. Эвтаназия как моральная и правовая проблема // США: экономика, политика, культура. – 2002. - № 2. – С. 50 – 66.
  110. Погорілко В., Федоренко В. Джерела права України (загальна теорія джерел конституційного права) // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - № 1. – С. 46 - 59.
  111. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Батлер У.Э., Бойцова В.В., Решетников Ф.М. и др. / Отв. ред. Сухарев А.Я. - М.: Норма, 2000. - 832 с.
  112. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. Вид. 6-е. - Х.: Консум, 2002. - 160 с.
  113. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. – М.: Юридическая литература, 1993. – 256 с.
  114. Савенко М.Д. Правовий статус Конституційного Суду України: Дис. … канд. юр. наук: 12.00.02.- Х., 2001. – 189 с.
  115. Савчин М.В. Конституційний Суд України як гарант конституційного ладу: Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.02 / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2003. – 17 с.
  116. Савчин М.В. Юридична природа рішень і висновків Конституційного Суду України та механізм їх реалізації // Держава і право: Збірник наукових праць. - 2001. - Вип. 12. - С. 181 - 189.
  117. Свобода преси. Рішення Верховного Суду США: Пер. з англ. / Під ред. М. Гаррісон, С. Гілберта. – К.: Оптима, 2004. – 276 с.
  118. Селівон М. Гармонізація положень національного законодавства з нормами міжнародного права та їх застосування в практиці Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. - № 3. - С. 36 – 51.
  119. Скакун О. Конституційний Суд як учасник правотворчості (законотворчості) в Україні // Юридична Україна. - 2003. - № 1. - С. 26 – 32.
  120. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2000. – 704 с.
  121. Сліденко І.Д. Тлумачення конституції: питання теорії і практики в контексті світового досвіду. – Одеса: Фенікс, 2003. – 234 с.
  122. Словник іншомовних слів. - К.: Головна редакція УРЕ, 1974. - 775 с.
  123. Согрин В.В. Президенты и демократия (американский опыт). – М.: Весь мир, 1998. – 200 с.
  124. Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты / Под ред. О.А. Жидкова. - М.: Прогресс, Универс, 1993. - 768 с.
  125. США: Конституция и права граждан / Под ред. И.А. Геевского (отв. ред.), В.А. Власихина, С.А. Червонной. – М.: Мысль, 1987. – 317 с.
  126. Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине. - Киев, 2001. - 343 с.
  127. Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конституційного Суду України. - 1998. - № 4. - С. 38 – 45.
  128. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М.: Норма, 1996. – 432 с.
  129. Тодика Ю., Марцеляк О. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян // Вісник Академії правових наук України. – 1997. - № 4. – С. 30 – 40.
  130. Тодика Ю.М. Конституція України: проблеми теорії і практики. - Х.: Факт, 2000. - 608 с.
  131. Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития // Судебная практика как источник права. – М.: Юристъ, 2000. – С. 9 – 45.
  132. Уилсон Д. Американское правительство: Пер. с англ. - М.: Издательская группа "Прогресс", "Универс", 1995. - 512 с.
  133. Уэйн С. Действующая американская конституция // США: экономика, политика, идеология. - 1992. - № 7. - С. 59 – 63.
  134. Федераліст: коментар до Конституції Сполучених Штатів / А. Гамільтон, Д. Медісон, Д. Джей: Пер. з англ. - К.: Сфера, 2002. - 542 с.
  135. Филиппов С.В. Судебная система США. - М.: Наука, 1980. - 172 с.
  136. Фридмэн Лоуренс М. Введение в американское право: Пер. с англ. / Под ред. М. Калантаровой. - М.: 1993. - 286 с.
  137. Футей Б.А. Федеральні суди у Сполучених Штатах. Нагляд судової влади над законодавчою та виконавчою гілками влади // Конституційне судочинство. Американський та український досвід. – К.: Інститут демократії імені Пилипа Орлика, 1999. – С. 67 – 80.
  138. Футей Б. Становлення правової держави: Україна 1991 - 2001 рр. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 287 с.
  139. Хаманева Н.Ю. Административная юстиция США // Государство и право. – 1993. - № 3. – С. 140 – 147.
  140. Хілтон Д.Г. Вирішення питань прав особи на конституційному рівні у Сполучених Штатах: аналіз окремих справ // Конституційне судочинство. Американський та український досвід. – К.: Інститут демократії імені Пилипа Орлика, 1999. – С. 36 – 44.
  141. Черниловский З.М. От Маршалла до Уоррена: Очерки истории Верховного суда США. – М.: Юридическая литература, 1982. – 224 с.
  142. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. - М.: Юристъ, 1997. - 568 с.
  143. Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – Мн.: Новое знание, 2001. – 576 с.
  144. Чудаков М.Ф. Конституционное право США. Основные институты. - Мн.: Тесей, 1999. - 192 с.
  145. Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). – К.: Українська Академія Державного Управління при Президентові України, 1996. – 60 с.
  146. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: підручник. – К.: АртЕк, Вища школа, 1997. – 264 с.
  147. Шаповал В.Н. Британская конституция: политико-правовой анализ. - Киев: Лыбидь, 1991. – 135 с.
  148. Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. - № 3.- С. 52 – 57.
  149. Шаповал В. Становлення конституційної юрисдикції в Україні // Правова держава. Щорічник наукових праць. - Вип. 9. - К.: ін - ЮРЕ, 1998. - С. 111 – 115.
  150. Шаповал В. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції України // Право України. - 1997. - № 6. - С. 3 – 7.
  151. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. – Харків: Консум, 2002. – 296 с.
  152. Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини. – К.: Реферат, 2002. – 344 с.
  153. Шевчук С. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту // Право України. - 2000. - № 2. - С. 45 – 48.
  154. Шергин А.П. Административная юрисдикция. – М.: Юридическая литература, 1979. – 143 с.
  155. Шишкін В.І. Забезпечення прав людини в судочинстві США (організаційні і процесуальні засади). – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.
  156. Шумилов В.М. Особенности общего права США // США: экономика, политика, культура. - 2003. - № 2. - С. 118 – 127.
  157. Шумилов В.М. Правовая система США. - М.: ДеКА, 2003. - 400 с.
  158. Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. – М.: Юридическая литература, 1995. – 176 с.
  159. Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 368 с.
  160. Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. О.Е. Кутафин. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. - 559 с.
  161. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К., 2001. – Т. 3: К – М. – 792 с.
  162. An outline of American government / Ed. R.C. Schroeder – U.S.A.: United States information agency, 1990. – 129 p.
  163. Auerbach Carl A. Administrative agency // The guide to American law. Everyone’s legal encyclopedia. –St. Paul, New York, Los Angeles, San Francisco: West Publishing Co., 1983. – Vol. 1. – P. 74 – 88.
  164. Barak A. The Supreme Court 2001 term. Foreword: A judge on judging: The role of a Supreme Court in a democracy // Harvard Law Review. - Vol. 116. - № 1. - P. 16 – 166.
  165. Beatty David M. The forms and limits of Constitutional interpretation // The American Journal of Comparative Law. - 2001. - Vol. 49. - № 1. - P. 79 – 120.
  166. Black’s Law Dictionary with pronunciations. Definitions of the terms and phrases of american and english jurisprudence, ancient and modern / Ed. H.C. Black. - St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990.
  167. Bodenheimer E. Jurisprudence. The philosophy and method of the law. – Cambridge, 1974. – 561 p.
  168. Burnham W. Introduction to the law and legal system of the United States. - St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1995. - 567 р.
  169. Burns J.M., Peltason J.W. Government by the people. The dynamics of American national government. – N.Y.: Prentice – Hall, Inc., 1952. – 946 p.
  170. Fellman D. Judicial review // The guide to American law. Everyone’s legal encyclopedia. –St. Paul, New York, Los Angeles, San Francisco: West Publishing Co., 1983. – Vol. 6. – P. 373 – 376.
  171. Friedman L. The constitutional value of dialogue and the new judicial federalism // Hastings Constitutional Law Quarterly. – 2000. – Vol. 28. - № 1. – P. 93 – 144.
  172. Kelly A., Harbison W., Belz H. The American constitution, its origins and development. – 6 ed. – N.Y., Lnd.: Norton, 1983. – 877 p.
  173. Langer L. Judicial review in State Supreme Courts: a comparative study. – Albany, NY: State University of New York Press, 2002. - 170 р.
  174. MacCornick D. Neil, Summers Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. - Aldershot: Dartmouth, 1997. - 585 p.
  175. Maurice A. The rhetoric of precedent and comparative legal research // The Modern Law Review. - 1999. - Vol. 62. - № 3. - Р. 464 – 467.
  176. Nowak John E., Rotunda Ronald D. Constitutional Law. 5-th edition. - St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1995. - 1428 р.
  177. Ogg F.A., Ray P.O. Introduction to American government. – 10 ed. – N.Y.: Appleton – Century – Crofts, Inc., 1951. – 1063 p.
  178. Rehnquist W.H. The Supreme Court. How it was. How it is. – New York: Quill, William Morrow, 1987. – 338 p.
  179. Seidman Louis M. Our Unsettled Constitution: a new defense of constitutionalism and judicial review. - Yale University Press, 2001. - 260 р.
  180. Tribe Laurence H. American Constitutional Law. 2-nd edition. - Mineola, New York: The Foundation Press, Inc., 1988. – 1778 р.

  Рішення Конституційного Суду України та судові прецеденти Верховного суду США

  181. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України “Про статус суддів” (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004 // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 239.
  182. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) від 10 квітня 2003 року № 8-рп/2003 // Урядовий кур’єр. - 2003. - № 83.
  183. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 7, 8 Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України", за конституційним зверненням Воробйова В.Ю., Лосєва С.В. та інших громадян щодо офіційного тлумачення положень статей 22, 41, 64 Конституції України (справа про заощадження громадян) від 10 жовтня 2001 року № 13-рп/2001 // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. - № 5. – С. 11.
  184. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 158 та 159 Конституції України (справа щодо внесення змін до Конституції України) від 9 червня 1998 року № 8-рп // Вісник Конституційного Суду України. - 1998. - № 3. - С. 26.
  185. Bush v. Gore, 531 U.S. 98 (2000).
  186. Lee v. Weisman, 505 U.S. 577 (1992).
  187. Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 U.S. 261 (1990).
  188. Employment Division, Department of Human Resources of Oregon v. Smith, 496 U.S. 913 (1990).
  189. Michigan v. Long, 463 U.S. 1032 (1983).
  19
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины