УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ) : УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ)
 • Альтернативное название:
 • УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ)
 • Кол-во страниц:
 • 227
 • ВУЗ:
 • ЗАПОРІЗЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МВС
 • Год защиты:
 • 2003
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ……………………………………………………………..3
  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. ЗАКОННІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 10
  1.1. Зміст і сутність законності, особливості її відображення в діяльності ОВС 10
  1.2. Вплив дотримання законності на стан дисципліни серед особового складу ОВС 43
  1.3. Дотримання законності у професійній діяльності працівників ОВС 60
  ВИСНОВКИ ДО І РОЗДІЛУ
  РОЗДІЛ 2. ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОЯВУ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 76
  2.1. Дотримання службової дисципліни як детермінанта поліпшення організації управління особовим складом ОВС 76
  2.2. Правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ, проблеми його вдосконалення при профілактиці правопорушень 84
  2.3. Особливості застосування заходів примусу в діяльності органів внутрішніх справ як засіб забезпечення законності у практичній діяльності ОВС 98
  2.4. Характеристика адміністративного нагляду, який здійснюється ОВС щодо забезпечення законності при боротьбі з правопорушеннями 124
  ВИСНОКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ
  РОЗДІЛ 3. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 138
  3.1. Здійснення контролю за діяльністю ОВС 138
  3.2. Закордонний досвід щодо зміцнення законності у діяльності поліції 153
  3.3. Вдосконалення управління організацією роботи з особовим складом щодо забезпечення дисципліни та законності. 159
  ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ
  ВИСНОВКИ 172
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………179
  ДОДАТКИ……………………………………………………………………………199
  ВСТУП
  Актуальність дисертаційного дослідження. У процесі формування в Україні правоохоронних структур цивілізованого суспільства велике значення має зміцнення правової основи функціонування держави як соціально-політичного утворення, неухильне дотримання в усіх сферах діяльності суспільства принципів і засад законності та правопорядку. Відповідно до цього твердження, різко зростає роль управлінського апарату держави і, зокрема, тієї його частини, на яку покладені правоохоронні функції. Останній момент сприяє здійсненню розпочатої в Україні масштабної адміністративної реформи та має на меті не просте кількісне скорочення зайвих бюрократичних ланок державного апарату, а досягнення перебудови глибинних основ його функціонування та управлінських процесів, що в ньому відбуваються. Від ефективності останніх багато в чому залежить повноцінне та якісне виконання обов’язків та завдань органами внутрішніх справ, дієздатність і компетентність яких є запорукою незворотності позитивних перетворень у політиці й економіці, важливим чинником стабільності та усталеності соціального порядку, складовою багатомірних процесів модернізації, що відбуваються на теренах нашої молодої держави.
  У вітчизняній адміністративно-правовій літературі загальним проблемам державного управління в сфері охорони громадського порядку і, зокрема, пов’язаної з управлінням системою органів внутрішніх справ, присвячено чимало наукових праць. Слід відзначити праці В.Б. Авер'янова, М.І. Ануфрієва, О.М. Бандурки, О.К. Безсмертного, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, І.П. Голосніченка, С.Т. Гончарука, В.О. Гуменюка, Є.В. Додіна, М.М. Дорогих, М.І. Єропкіна, В.М. Іншина, Д.П. Калаянова, А.П. Клюшниченка, Л.В. Коваля, А.Т. Комзюка, Я.Ю. Кондратьєва, О.П. Коренєва, Ю.Ф. Кравченка, О.В. Лавриненка, І.В. Мартьянова, П.В. Мельника, В.Ф. Опришка, О.І. Остапенка, Р.С. Павловського, В.П. Пєткова, В.М. Плішкіна, Л.Л. Попова, Л.А. Савченко, В.М. Самсонова, А.О. Селіванова, О.І. Семчика, В.Ф. Сіренка, В.Д. Сущенка, Л.В. Терещенко, М.П. Федорова, В.В. Цвєткова, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученка, О.П. Шергіна, В.О. Шамрая, В.К. Шкарупи, Х.П. Ярмакі.
  Праці названих авторів слугують ґрунтовним науковим фундаментом для подальших досліджень проблем управління органами внутрішніх справ, забезпечення законності та дисципліни у їх функціонуванні. Більшість з них можна визначити як значний внесок у реформування сучасного управління органами внутрішніх справ. Водночас у значній кількості робіт із зазначеної проблематики простежується лише намагання перенести загальні підходи й висновки сучасного управління до надто конкретних і специфічних проблем розбудови сучасних органів внутрішніх справ. У наявній літературі відсутнє дослідження, у межах якого спеціально розглядалися б організаційно-правові аспекти зміцнення законності у діяльності органів внутрішніх справ, особливо, з урахуванням специфіки, притаманної сучасному складному етапові, який проходять у своєму розвитку вітчизняні правоохоронні органи. Зазначеними проблемами й обумовлено вибір теми дисертаційного дослідження.

  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Пропоноване дисертаційне дослідження виконане відповідно до Програми розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001-2005 рр., затвердженої наказом МВС України № 356 від 11.05.2001 р., п.2.4 Пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000 рр., затверджених рішенням колегії МВС від 28.02.1995 року №4км/2, п.1.6. Програми заходів щодо зміцнення дисципліни і законності в діяльності ОВС України, затвердженої рішенням колегії МВС України № 1км/1 від 15.05.2001 р. та головними напрямками наукових досліджень Запорізького юридичного інституту МВС України.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є вироблення адекватної реаліям розвитку і сучасним вимогам до органів внутрішніх справ України системи управлінських рішень, які могли б дійовим чином сприяти виконанню покладених на них функцій.
  Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення таких дослідницьких завдань:
  • розглянути феномен законності як об’єкт управлінського впливу;
  • проаналізувати явище законності у світлі новітніх уявлень про сутність і функції демократичної держави;
  • проаналізувати існуючі управлінські рішення спрямовані на зміцнення законності у діяльності органів внутрішніх справ;
  • розглянути проблеми вдосконалення правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ з профілактики правопорушень;
  • дати характеристику адміністративного нагляду, який здійснюється органами внутрішніх справ;
  • розглянути основні форми здійснення (дотримання) законності у діяльності органів внутрішніх справ;
  • дати характеристику та проаналізувати здійснення контролю за діяльністю органів внутрішніх справ;
  • розглянути закордонний досвід, який можна використати для вирішення нагальних завдань вдосконалення роботи вітчизняної міліції;
  • запропонувати систему заходів та внести конкретні пропозиції щодо забезпечення законності у діяльності органів внутрішніх справ.
  Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, що виникають у діяльності органів внутрішніх справ України, їх певні характеристики і параметри. Дослідження ґрунтується на виокремленні й узагальненні певних показників і критеріїв, які дозволяють неупереджено й об’єктивно окреслити та вивчити об’єкт у вимірах, що відповідають меті дослідження.
  Предметом дослідження виступають управлінські рішення і організаційно-правові заходи, що є серцевиною (змістом і сутністю) управлінського впливу на діяльність органів внутрішніх справ.
  Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є фундаментальні дослідницькі принципи і наукові засади (об’єктивності, історизму, причинності та світоглядного плюралізму). Дисертант виходив насамперед з того, що діяльність структур та органів внутрішніх справ, управлінський вплив на їх функціонування і розвиток треба розглядати як об’єкт системного характеру, що передбачає розуміння цілісної природи цього об’єкта, а також того, що в ньому немає дрібниць і явищ другорядного плану. Для виконання завдань дослідження використано порівняльний метод, аналіз документів, метод експертних оцінок тощо.
  Основою дисертаційного дослідження є системне вивчення місця і ролі управлінських рішень у зміцненні законності у діяльності органів внутрішніх справ. Вважаємо, що налагодження відповідного управлінського механізму в органах внутрішніх справ багато в чому залежить від усталених звичаїв і стереотипів, способу життя, духовної культури, особливостей менталітету української нації. Не підлягає сумніву, що пошук оптимальних управлінських моделей в органах внутрішніх справ має ґрунтуватись на засадах етики, християнської моралі, толерантності зі свідомим намаганням звести до мінімуму примушення і насильство (обмеживши останнє сферою вимушеної і регламентованої законом сфери необхідності). Таким чином пропоноване дисертаційне дослідження є вкоріненням міцних загальновизнаних цивілізаційних зразків у корпоративну етику працівників правоохоронних органів, принаймні у тому вигляді, у якому вони знайшли відображення і закріплення у Кодексі посадових осіб з підтримки правопорядку, прийнятому Генеральною Асамблеєю ООН від 17.12.1979 року.
  Нормативну базу роботи становлять Конституція України, Закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України, в яких досить чітко визначені обов'язки i права органів внутрішніх справ.
  Емпіричну базу дослідження складають матеріали про стан дисципліни та дотримання законності працівниками органів внутрішніх справ, зокрема, у Донецькій області за 1995–2002 рр. Обсяг опрацьованої літератури, вивчених і узагальнених практичних матеріалів дозволяє стверджувати про достовірність (вірогідність) і наукову обґрунтованість результатів виконаного дослідження.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:
  - уперше - показано нерозривний зв’язок між рівнем і станом законності та дисципліни в органах внутрішніх справ та якістю і системністю управлінських рішень, що приймаються;
  - здійснено аналіз тих змін, яких зазнає тлумачення законності та дисципліни в сучасних умовах, робиться висновок, що законність має виступати підсумково-інтегративним критерієм оцінки роботи як органів, підрозділів, так і окремих працівників, а дисципліна – органічною складовою нормального режиму функціонування органів внутрішніх справ;
  - розроблено та запропоновано ”Типове положення про комендатуру навчального закладу”;
  - удосконалено понятійний апарат теорії управління в органах внутрішніх справ щодо розуміння змісту та форм прояву законності і дисципліни в діяльності органів внутрішніх справ;
  - уточнено та обґрунтовано твердження, що управлінські рішення в структурах органів внутрішніх справ є головним джерелом позитивно-перетворюючого впливу в умовах суспільної трансформації і адміністративної реформи;
  - деталізована й проаналізована практика й ефективність заходів, спрямованих на забезпечення законності у діяльності органів внутрішніх справ;
  - аргументовано доведено, що специфіка діяльності органів внутрішніх справ вимагає не обмежуватися суто зовнішніми управлінськими рішеннями і впливами, а цілеспрямовано здійснювати на загальнодержавному рівні політику зміцнення соціального статусу і престижу персоналу органів внутрішніх справ.
  Практичне значення результатів роботи полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес:
  у науково-дослідній сфері - положення та висновки дисертації можуть бути основою для подальшої розробки проблем дотримання законності у професійній діяльності правоохоронних органів, визначення системи проступків, порушень службової дисципліни, їх причин;
  у правотворчості - в результаті дослідження сформульовано ряд пропозицій щодо внесення змін і доповнень до нормативних актів, що регулюють практичну діяльність ОВС України, зокрема, до статуту патрульно-постової служби міліції;
  у правозастосовчій діяльності - використання одержаних результатів дозволить удосконалити управління роботою з персоналом органів внутрішніх справ щодо забезпечення дисципліни та законності;
  у навчальному процесі - матеріали дисертації використовуються у Донецькому інституті внутрішніх справ під час проведення занять з дисциплін ”Адміністративне право”, ”Адміністративна діяльність ОВС України” та ”Адміністративна відповідальність” (акт впровадження від 8 квітня 2003 р.), Кіровоградській філії НУВС (акт впровадження від 9 квітня 2003 р.), їх також враховано у навчально-методичних розробках, підготовлених за участю дисертанта.
  Отримані результати сприяють більш докладному розумінню управлінських механізмів удосконалення роботи силових структур держави в умовах соціальної кризи і соціальної трансформації, розробці основ адміністративного менеджменту у такій складній і специфічній сфері, якою є внутрішні справи держави. Дисертаційне дослідження також пропонує пояснення деяких закономірностей формування і здійснення управлінського впливу на діяльність органів внутрішніх справ.
  Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів, викладених у дисертації. Дисертаційне дослідження виконане здобувачем самостійно, з використанням останніх досягнень теорії управління, всі сформульовані в ньому положення та висновки ґрунтуються на особистих дослідженнях автора. У співавторстві опубліковано 4 наукових статті, в яких дисертанту належать пропозиції щодо критеріїв характеристики управлінських рішень щодо зміцнення законності, співвідношення дисципліни і законності в діяльності органів внутрішніх справ, вирішення проблем правового регулювання забезпечення законності. Ідеї та розробки, які належать співавторам, у дисертації не використовувалися.
  Апробація теми та результатів дисертаційного дослідження. Основні положення та результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедр адміністративного права та адміністративної діяльності Запорізького юридичного інституту МВС України й адміністративного права і державного управління Донецького інституту внутрішніх справ, доповідалися та обговорювалися на: Міжнародній науково-практичній конференції з питань взаємодії і співпраці правоохоронних органів з громадськістю (Донецьк, 2000 р.); Регіональній науково-практичній конференції з питань зміцнення законності та боротьби зі злочинністю у прикордонних областях (Луганськ, 2000 р.); Міжнародній науково-практичній конференції ”Совершенствование деятельности органов внутренних дел по профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений несовершеннолетних” (Орел, 2003 р.).
  Основні положення та висновки дисертаційного дослідження використовуються у практиці УМВС України в Донецькій області (розробка критеріїв відбору кадрів, оцінка ділових якостей і рівня компетентності працівників) (акт впровадження від 30 квітня 2003 р.).
  Публікації. Результати дослідження опубліковані в десяти статтях у наукових збірниках та журналах, а також тезах доповідей на науково-практичних конференціях.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 227 стор. Список використаних літературних джерел складається із 194 найменувань і займає 19 стор., додатки займають 27 стор.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання вироблення системи управлінських рішень щодо зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ адекватної сучасним умовам. Питання подальшого зміцнення законності і правопорядку завжди залишається головним завданням усієї системи правоохоронних органів України. Неухильне дотримання законів, глибоке вкорінення демократичної законності набуває ще більшого значення в умовах демократичної розбудови і розвитку нашої державності, самоврядування народу, забезпечення соціальної справедливості й непорушності конституційних прав і свобод громадян. Здійснення адміністративної реформи і відповідних правових інновацій є важливою запорукою успішності антикризової політики, яку проводить політичне керівництво України. У зв’язку з цим необхідна послідовна перебудова роботи прокуратури, міліції, судів, інших правоохоронних органів, оптимізація і раціоналізація їх структури. Вони повинні бути прикладом найсуворішого дотримання правопорядку, надійно захищати інтереси громадян і, водночас, рішуче припиняти антигромадські явища, вести непримиренну боротьбу зі злочинністю й іншими правопорушеннями.
  Отримані результати можуть бути сформульовані у вигляді ряду положень теоретичного характеру:
  1. Законність — це особливий режим або процес функціонування органів та підрозділів, діяльності їх працівників і посадових осіб, суть якого полягає у неухильному дотриманні й виконанні усіма суб’єктами загальних і спеціальних правових приписів.
  2. Серцевиною процесу модернізації органів внутрішніх справ має бути вироблення й активне впровадження інтегративної моделі сучасної компетентності працівника правоохоронних органів. Така модель повинна містити у собі як професійні якості (самоорганізація, сумлінність, ініціатива, дисципліна, фахові знання і навички), так і відповідний професійний корпоративний етос (чітко визначений перелік моральних вимог до співробітника як працівника ОВС, які, у свою чергу, повинні тлумачитись як інституція громадянського суспільства), а також певні соціально-психологічні та особистісні якості (комунікабельність, відкритість, спроможність завоювати довіру тощо). Саме рівні компетентності повинні стати основою професійної атестації працівників ОВС.
  3. Кожному працівнику органів внутрішніх справ необхідно постійно звіряти свою роботу з вимогами компетентності. Прийняття відповідних управлінських рішень має в усьому виявляти високу вимогливість і чесність, викорінювати залишки інертності й консерватизму у будь-яких їх проявах. Головною у профілактичній діяльності повинна стати турбота про людину, яка оступилася, повсюдне і широке залучення законослухняних громадян до цієї роботи. Це і буде необхідною умовою подальшого зміцнення законності та авторитету органів внутрішніх справ, розвитку нашої демократії, подолання кризових явищ і прискорення соціально-економічного прогресу.
  4. Працівники органів внутрішніх справ мають бути обізнані з нормами прав людини та з тим, як ці норми застосовуються у сфері їх відповідальності. Вони повинні розуміти принципи та етичне підґрунтя цих норм прав людини, мати відчуття тотожності з цими традиціями. На них має бути покладений обов’язок сприяти правам людини та бути спроможним застосовувати норми прав людини у своїй роботі.
  5. З метою залучення громадян до участі в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями необхідно передбачити їх матеріальну зацікавленість у такій діяльності, що можна реалізовувати шляхом використання коштів, вилучених у правопорушників, одержаних від реалізації адміністративних стягнень тощо.
  6. Потребує удосконалення вся правова база, яка регламентує профілактичну діяльність. Доцільно до законодавчих та інших нормативних актів включати статті, які мають профілактичне значення.
  У результаті дисертаційного дослідження автором сформульовано ряд пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення зміцнення правопорядку, дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах. Основні з них такі:
  ● Нагальним є питання про створення і розвиток дійової системи внутрішнього “аудиту” в органах внутрішніх справ що сприятиме поширенню передового досвіду, стане на заваді ескалації негативних явищ.
  ● Кожен працівник МВС зобов’язаний бути прикладом високої фахової культури, зразком чесності, принциповості, непідкупності, що мусить знайти відображення у Кодексі деонтології (чи корпоративної, професійної етики) української міліції.
  ● Працівники органів внутрішніх справ, які відмовилися виконувати протизаконні накази вищого керівництва, повинні користуватися недоторканністю.
  ● Слід офіційно передбачити закріплені відповідними інструкціями шляхи отримання та розгляду скарг на працівників органів внутрішніх справ членів громадськості, інформація, про існування службових інструкцій такого роду має розповсюджуватися серед членів громади.
  ● Потрібно створити у межах адміністративного права новий правовий інститут — інститут захисту прав і свобод громадян.
  ● Осіб, які притягувалася до адміністративної відповідальності, доцільно наділити повноваженнями знайомитися з матеріалами справи на будь-якій стадії перевірки обставин правопорушення і здійснення розгляду у справі, а також правом мати копії процесуальних документів.
  ● Необхідно терміново розробити та прийняти новий Дисциплінарний статут ОВС України — у зв’язку з тим, що існуючий не відповідає всім вимогам.
  ● У школах починати з 5-6 класів вивчати “Основи права”, а потім у коледжах, технікумах удосконалювати знання правових наук.
  ● Настала необхідність вирішення на законодавчому рівні відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування за невиконання або неналежне виконання закріплених у законодавстві про місцеве самоврядування норм соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ.
  ● Потрібно вдосконалити правове регулювання захисту осіб, які сприяють своєю діяльністю розкриттю злочинів. Загальні декларативні норми про захист таких осіб повинні бути замінені конкретними нормами, які б чітко визначали правовий механізм захисту осіб, котрі сприяли розкриттю злочину. У державному бюджеті повинні бути передбачені кошти на витрати, пов’язані із забезпеченням безпеки осіб, які надали допомогу у розкритті злочину, життю чи здоров’ю яких загрожує реальна небезпека.
  ● Вважаємо за доцільне для покращання дисципліни серед особового складу вищих навчальних закладів системи МВС України впровадити в роботу “Типове положення про комендатуру навчального закладу”.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Конституція України: Прийнята на п‘ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. — К.: Преса України, 1997. — 80 с.
  2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Вид. "Сирін", 2000. – 168 с.
  3. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. -2001.-№ 25-26.
  4. Про адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994р. // Офіційний сайт Верховної Ради України www.rada.kiev.ua
  5. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 34. - Ст. 266.
  6. Про війська внутрішньої та конвойної охорони: Закон України від 26.03.1992 // Відомості Верховної Ради України. 1992. №29. – Ст.397
  7. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24. - Ст. 207.
  8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №11. – Ст. 50
  9. Про державну виконавчу службу: Закон України // Офіційний сайт Верховної Ради України www.rada.kiev.ua
  10. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490.
  11. Про дорожній рух: Закон України від 28.06.1993р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 31. - Ст. 338; 1994. - № 46. - Ст. 414.
  12. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №11. – Ст. 51
  13. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і зловживанню ними: Закон України від 15.02.1998 // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 10. - Ст. 62.
  14. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст. 257.
  15. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 4.
  16. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.
  17. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 358.
  18. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303.
  19. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 // Офіційний сайт Верховної Ради України www.rada.kiev.ua
  20. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ: Закон України від 9.04.1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №29. – Ст.399
  21. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 15. - Ст.588.
  22. Про прокуратуру: Закон України від 5.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793.
  23. Про службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992р. // Офіційний сайт Верховної Ради України www.rada.kiev.ua
  24. Про статус суддів: Закон України від 15.12.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 8. – Ст.56
  25. Про судоустрій: Закон України від 07.02.2002р. // Відомості Верховної Ради України, - 2002. - № 27-28. - Ст. 180.
  26. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 40. - Ст. 338.
  27. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України. Затверджений Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 29 липня 1991р., № 1368-ХХ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №45.- Ст.599
  28. Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України: Постанова Верховної Ради України №3 97 ВР від 16.06.97 // Голос України. - 1996. - 12 липня.
  29. Про затвердження положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 17.10.2000 №1138 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 42. – Ст.1774
  30. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22.07.1998р. № 810 // Урядовий кур'єр. - 1998. - 25 липня. – с.5
  31. Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян: Указ Президента України № 143/2002 від 18.02.2002р. // Офіційний вісник України. – 2001. - №49. – Ст.2184
  32. Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах: Розпорядження Президента України № 53/2002рп від 26.03.2002 // офіційна INTERNET-сторінка Президента України www.president.org.ua
  33. Про положення про Головне управління з питань діяльності військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації Президента України: Указ Президента України № 1184/2001 від 4.12.2001р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 49. – Ст.2184
  34. Про невідкладні заходи щодо зміцнення законності і правопорядку в республіці: Постанова Верховної Ради України від 29.11.1990р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 51. - Ст. 647.
  35. Про стан виконання законів і постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи щодо посилення боротьби із злочинністю: Постанова Верховної Ради України від 26.01.1993р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 11. - Ст. 87.
  36. Концепція створення єдиної державної системи запобігання і регулювання на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації: Постанова Кабінету Міністрів України №9501 від 7.07.95. // Збірник постанов уряду України. - 1995. - №11.
  37. Про затвердження нового тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України № 382 від 28.12.1991 // офіційна INTERNET-сторінка Президента України www.president.org.ua
  38. Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001р. № 556. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 21.- Ст.949
  39. Про затвердження положення про державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. № 341 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 16. - С. 52.
  40. Про затвердження Положення про дозвільну систему: Постанова Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992р. // Збірник законодавства України. Серія 2., 1998. - №5. – Ст.144
  41. Про затвердження положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993р. // Урядовий кур'єр. - 1993. - 17 червня.
  42. Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7.09.1993р. № 706 // Збірник постанов уряду України. - 1994.-№ 1. - Ст.17
  43. Про затвердження правил обліку дорожньо-транспортних пригод: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1993р. № 595 // Збірник постанов уряду України. - 1993. - № 12. - Ст. 266.
  44. Про затвердження правил проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993р. № 141 // Збірник постанов уряду України. - 1993. - № 7. -Ст. 145.
  45. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР. Затверджене Постановою КМ УРСР від 29.07.1991р. № 114 // Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. – К., 1993.
  46. Про додаткові заходи по зміцненню дисципліни та дотриманню законності в діяльності органів внутрішніх справ України: Рішення колегії МВС України №4-КМ/3 від 1993р.
  47. Про схвалення програми розвитку партнерських відносин між міліцією і населенням на 2000-2005 роки: Рішення колегії МВС України від 16.12.1999р.
  48. Про стан дисципліни і законності в діяльності органів внутрішніх справ та заходи щодо їх зміцнення: Рішення Колегії МВС України від 15.05.2001р. - № 1 Км/1
  49. Про затвердження кодексу честі працівника органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 18 від 11.01.1996р.
  50. О мерах по укреплению законности при применении ОВД административного законодательства: Приказ МВД Украины № 82 от 6.03.1991
  51. О серьезных недостатках в роботе с кадрами, фактах злоупотреблении служебным положением со стороны отдельных руководителей и наказании виновных: Приказ МВД Украины №7 от 31.01.1995
  52. Про вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з транспортними засобами: Наказ МВС України від 27.03.2000р. № 186.
  53. Про внесення змін та доповнень до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом МВС України від 22.02.2001р. № 185: Наказ МВС України від 26.12.2001р. № 1175.
  54. Про забезпечення контролю за станом дисципліни та законності в ОВС України: Наказ МВС України № 361 від 08.05.2001р.
  55. Про затвердження інструкції з організації роботи чергової частини міського, районного відділу (управління) внутрішніх справ, лінійного відділу (відділення) внутрішніх справ на транспорті, міського, селищного відділу (відділення) міліції: Наказ МВС України № 485 від 18.09.1992р.
  56. Про затвердження Інструкції про організацію роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції: Наказ МВС України № 19 від 6.01.1994
  57. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, збереження, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристосувань вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею або аналогічними по своїх властивостях метальними снарядами несмертельної дії і зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів: Наказ МВС України №622 від 21.08.1998р.
  58. Про затвердження настанови по дорожньо-патрульній службі державної автомобільної інспекції МВС України: Наказ МВС України від 3.02.1992р. №45.
  59. Про затвердження положення про вищий заклад освіти МВС України: Наказ МВС України від 1.04.1998 №231 // Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій з питань організації, планування та проведення навчально-виховного процесу в навчальних закладах МВС України. — Харків, 1999. — 162с.
  60. Про затвердження положення про організацію виховної роботи з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 385 від 17.06.2000р.
  61. Про затвердження статусу слухачів і курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України// Наказ МВС України № 505 від 13.09.1994р
  62. Про заходи щодо забезпечення збереження зброї, боєприпасів і спеціальних засобів: Наказ МВС України від 06.06.2001р. № 541.
  63. Про заходи щодо зміцнення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ: Вказівка МВС України № 1690/См від 30.03.2001р.
  64. Про комплексну програму кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх справ та забезпечення законності і дисципліни: Наказ МВС України № 515 від 30.06.2001
  65. Про невідкладні заходи щодо підвищення рівня загальної та професійної культури поведінки працівників органів внутрішніх справ: Наказ МВС України № 322 від 29.04.2001р.
  66. Про оголошення Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг, організації особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, вищих закладах освіти, установах, організаціях і на підприємствах МВС України: Наказ МВС України №414 від 10.06.98р.
  67. Про організацію виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки: Наказ МВС України № 129 від 21.02.2001р.
  68. Про підвищення ролі загальної та професійної культури, службової етики працівника органів внутрішніх справ в організації виховної роботи: Наказ МВС України № 538 від 12.09.1992р.
  69. Про покращення виховної роботи з персоналом ОВС України: Лист МВС України № 2902/Ан від 30.03.2002р.
  70. Про прорахунки в організації роботи з особовим складом та заходи щодо попередження правопорушень та надзвичайних подій серед працівників органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України №338 від 17.06.1994р.
  71. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку: Прийнято резолюцією 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17.12.1979р.// Права людини: Збірник документів / Укл. В.С. Семенов, О.Н. Ярмиш та ін. - Харків: Ун-т внутр. справ, 1997.
  72. Основні принципи застосування сили і вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку: Прийняті резолюцією VIII Конгресу ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками від 7.09.1990р. // Права людини і професійні стандарти для працівників міліції і пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. - Амстердам-Київ: Українсько-Американське Бюро захисту прав людини, 1996. - С. 35-39.
  73. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. Прийнята Радою Європи 4 листопада 1950 р. // Права людини: Збірник документів / Укл. В.С. Семенов, О.Н. Ярмиш та ін. - Харків: Ун-т внутр. справ, 1997.-С. 58-76.
  74. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. –Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. – 368с.
  75. Адміністративна діяльність в органах внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник / За ред. І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондратьєва – К.: КМУЦА, 1999. – 180с.
  76. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Підручник / За заг. ред. І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондратьева. К., 1995.
  77. Адміністративне право України /За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2000. – 520с.
  78. Азаров Ю. И. Деятельность следователя органов внутренних дел по доказыванию обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. Учебное пособие.— Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1991. — 80 с.
  79. Алексеев С.С. Общая теория права. – М.: Юрид. лит., 1981. – Т.1. – 360с.
  80. Андросюк В. Г. Педагогика и психология в деятельности органов внутренних дел. Часть особенная: Учебное пособие.— Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1990.— 80 с.
  81. Ануфрієв М.І. Дотримання дисципліни та законності серед особового складу органів внутрішніх справ України // Вісник Університету внутрішніх справ. - 1998. - №3.
  82. Ануфрієв М.І. Зміцнення дисципліни і законності як фактор дотримання прав і свобод громадян у службовій діяльності працівників ОВС // Вісник Університету внутрішніх справ. - 2000.- Випуск 11. - С.9-12
  83. Ануфрієв М.І. Правове та соціально-психологічне забезпечення дисципліни у практичних підрозділах органів внутрішніх справ // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. - 1997 - Випуск 3-4.
  84. Ануфрієв М.І. Управлінські шляхи зміцнення дисципліни в органах внутрішніх справ (соціолого–правові аспекти). : Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.07/Ун-т внутр. справ – Харків, 1998. – 23 с.
  85. Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС України: Науково-практичний посібник. -Харків: Ун-т внутр. справ, 1999. – 369с.
  86. Бандурка А.М. Выход из кризиса следует искать в укреплении правових органов общества // Деловая жизнь. - 1994. - №2.
  87. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Харків: Основа, 1999. – 438с.
  88. Битяк Ю.П. Правові засади забезпечення прав людини і громадянина в сфері державної служби // Проблеми законності. – 1998. - Вип.36: Респ. міжвідом. наук.зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій. – С.97 – 103
  89. Битяк Ю.П. Соціальна роль державної служби в Україні // Проблеми законності. – 1999. - Вип.38: Респ. міжвідом. наук.зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій. – С.51– 57
  90. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право (Загальна частина): Конспект лекцій. – Харків: Нац. юрид.акад. України, 1996. – 158с.
  91. Буданов А.В. Педагогика личной профессиональной безопасности сотрудников органов внутренних дел. - М., 1997.
  92. Бюлетень про стан законності та дисципліни в ОВС УМВС України в Донецькій області за 1998р. – Донецьк, 1998
  93. Бюлетень про стан законності та дисципліни в ОВС УМВС України в Донецькій області за 1999р. – Донецьк, 1999
  94. Бюлетень про стан законності та дисципліни в ОВС УМВС України в Донецькій області за 2000р. – Донецьк, 2000
  95. Бюлетень про стан законності та дисципліни в ОВС УМВС України в Донецькій області за 2001р. – Донецьк, 2001
  96. Бюлетень про стан законності та дисципліни в ОВС УМВС України в Донецькій області за 2002р. – Донецьк, 2002
  97. Викторов Б. А. Правовые основы деятельности органов внутренних дел.— М.: Юрид. лит., 1979.—160 с.
  98. Гаращук В.М. Сутність, принципи та гарантії законності // Проблеми законності. – 2000. – Випуск 42. – С.106 – 112.
  99. Геснер Р., Херцог У. За фасадом права: Методы новой тайной полиции. - М., 1990. - 222 с.
  100. Гижевский В. К. Организационная структура, функции и задачи органов внутренних дел на транспорте по охране общественного порядка: Лекция.— Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1984.—40 с.
  101. Гилмор Р. Прикладная теория катастроф. В 2-х кн. Кн. 1. Пер. с англ. - М., 1984.
  102. Головченко В.В., Ковальський В.С. Юридична термінологія: Довідник. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 224 с.
  103. Грибенг М.С. Проблема производственного риска в уголовном праве. - М., 1963.
  104. Губанов А.В. Полиция государств Западной Европы: основные черты организации и деятельности / Моск. акад. экономики и права. - М., 1990. - 63с.
  105. Губанов А.В. Полиция зарубежных государств: основные черты организации и деятельности / Моск. акад. экономики и права. - М., 1991. - 102с.
  106. Губанов А. В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. — М.: МАЭП, 1999. — 288с.
  107. Державне управління в Україні: навчальний посібник / За заг. ред. доктора юрид. наук, професора В.Б.Авер'янова. / Національна академія наук України, Інститут держави і права ім.. В.М. Корецкого. - К., 1999. - 266с.
  108. Державне управління: теорія і практика / За загальною ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Юрінформ, 1998. – 432с.
  109. Дидык Н.М. Теоретико-методологические и правовые основы социально-психологической работы в органах внутренних дел Украины: Автореф. дис... док-ра философии в области права / Международная кадровая академия. Межрегиональная академия управления персоналом. Международный открытый ун-т. - К., 2000. - 15 с.
  110. Довідка про стан злочинності на території України за 1999 рік // МВС України. Управління оперативної інформації. К., 2000.
  111. Законодательство Украины о борьбе с преступностью: Сборник нормативных актов. – Х.: ООО "Одиссей", 1999. – 256 с.
  112. Залюбовська І.К. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади як засіб забезпечення законності у сфері державного управління. Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.07/Одеськ.нац.юр.акад. – Одеса, 2002. – 18с.
  113. Зброя: придбання, зберігання, використання: Збірка нормативних актів / Упоряд.: А.С. Мацко, І.В. Бойко. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 304с.
  114. Звіт перед українським народом про оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справ України у 2000 році. // Іменем Закону. – 2001. - №4, 26 січня. – С.1-6.
  115. Звіт перед українським народом "Десять років на варті правопорядку" // Міліція України. – 2002. - № 2, додаток.
  116. Іванов В.В. Матеріально-правові і процесуальні гарантії законності притягнення до адміністративної відповідальності. Автореф. дис… канд. юр. Наук: 12.00.07/Харків, НУВС.- Х., 2001. –19с.
  117. Іншин М.І. Поняття соціально-організаційного явища “Управління персоналом” // Вісник Університету внутрішніх справ. - Харків. – 2000. – Випуск 12, ч.1 - С.152-154
  118. Казанчук І.Д. Паблік рілейшнз в діяльності органів внутрішніх справ: Монографія. - X.: Державне спеціалізоване видавництво "Основа", 2003. - 198с.
  119. Кінаш О. Організація окремої слідчої дії — умова законності й ефективності розслідування злочинів // Право України. - 2003 - № 2. - С.59-64
  120. Коваль Л.В. Адміністративне право України. – К.: Основи, 1994. – 154с.
  121. Козловская Е.А., Антонов С.Н., Белов В.Н., Сатлейкин П.И. Решение оперативно-служебных задач инспектором дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции: Учебное пособие/Под общ. ред. Е. А. Козловской — М.: ВНИИ МВД СССР, 1989.
  122. Колпаков В.К. Взаимодействие милиции и общественности в сфере правопорядка: Учебное пособие:— К.: Украинская академия внутренних дел, 1993.— 80 с.
  123. Козубовська І.В., Дідик М.М. Соціально-психологічна робота в органах внутрішніх справ України. - Ужгород.: Ужгородський держ. ун-т, 1999. - 148 с.
  124. Колонтаевская И.Ф. Профессиональное образование кадров полиции за рубежом (педагогический аспект) - М., 2000.
  125. Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності: Матеріали науково-практичної конференції (24 - 25 вересня 1999 року). / Голова ред. кол. О.В. Негодченко; Дніпропетровський юридичний ін-т. - Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1999. - 420 с.
  126. Коментар до Конституції України. Науково-популярне видання. Друге видання, виправлене й доповнене. - К., 1998.
  127. Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно–правові питання): Автореф. дис. … канд. юр. наук.12.00.07/Ун-т.внутр.справ. – Харків,1998. – 19с.
  128. Кравченко Ю.Ф. Проблеми забезпечення прав та свобод людини в діяльності міліції // Вісник Університету внутрішніх справ. - Харків. – 2000. – Випуск 11. – С.3-9.
  129. Крикунов Г.Н., Негодченко А.В. Основные аспекти безопасности жизнедеягельности. - Днепропетровск, 1998.
  130. Крикунов Г.Н., Негодченко А.В. Основы охраны труда. - Днепропетровск, 1999.
  131. Крылов Б.С. Полиция США: Основные черты организации и деятельности. – М.: Высшая школа МВД СССР, 1972. - 78 с.
  132. Литвак О.М. Захист потерпілих від злочину у контексті прав людини в світі та Україні // Вісник Університету внутрішніх справ. - Харків. – 2000. – Випуск 11. - С.9-12.
  133. Лунев А.Е. Обеспечение законности в советском государственном управлении. – М.: Юрид. л-ра., 1963. – 158с.
  134. Матусовський Г.А. Правоохоронні органи у боротьбі з організованою злочинністю: компетенція та взаємодія // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наук. праць. - Харків: Право, 1998. – Вип.2. – С.19 – 61.
  135. Матюхіна Н.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ: сучасні тенденції // Вісник Університету внутрішніх справ. - Харків. - 2002 – Випуск 20. - С.89-93.
  136. Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні і прикладні аспекти): Монографія. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 1997. – 192с.
  137. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 512 с.
  138. Мельник П.В., Терещенко Л.В. Концептуальні передумови формування професіоналізму працівників міліції. Монографія – Ірпінь: Український фінансово–економічний інститут, 1998. – 144с.
  139. Мельник Р.С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з відповідальністю. Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.07/НУВС. – Харків, 2002. – 19с.
  140. Методичні рекомендації з організації відпрацювань пропущених занять і незасвоєних тем професійно-орієнтованих дисциплін // Укладачі: Пєтков С.В., Пєтков В.П., Фандалюк О.В., Ворушило В.П. / під загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Пєткова В.П. — Кіровоград: Національний університет внутрішніх справ, Кіровоградська філія, 2003. – 16с.
  141. Милицейская этика и проблемы нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел: Межвузовский сборник научных трудов/Отв. редактор М. М. Ибрагимов.— Киев: КВШ МВД Украины, 1991.—216 с.
  142. Мышляев Н. П., Портнов И. П., Савенков В. П. Индивидуальная профилактика, осуществляемая участковым инспектором милиции: Учебное пособие. —М.: ВНИИ МВД СССР. 1990.— 64 с.
  143. Невзоров І.Л. Принцип законності в правозастосувальній діяльності. Автореф. дис….канд.юр.наук: 12.00.01/НУВС. – Харків, 2003. – 18с.
  144. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України: Монографія. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2002. – 416с.
  145. Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Мн.: Изд-во. В.М. Скакун, 1998. – 896с.
  146. Новий тлумачний словник української мови. У 4-х томах.
  147. Нормативні акти України щодо охорони правопорядку / Укл.: В.А. Зубчук, О.І. Нікітенко, В.Г. Слободянюк. -Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000. – 334с.
  148. Обеспечение законности в деятельности органов внутренних дел. – М., 1993.
  149. Околіта С.В. Справедливість та законність як принципи державно-правового регулювання. Автореф.дис.…канд.наук з держ.упр.: 25.00.02/УАДУ. – К., 2000. - 19с.
  150. Організація роботи з персоналом в органах внутрішніх справ України: Метод. посібник. - К.: РВВ МВС України, 2002. - 348 с.
  151. Осипова Н.П. Законність як загальний принцип захисту прав людини (соціологічний аспект) // Проблеми законності. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. - Вип.36. – С.58–67.
  152. Основные группы правоотношений, возникающих в деятельности ОВД. – Караганда: ВШ МВД СССР, 1985. - 102с.
  153. Основные принципы этики полицейской службы // Юридична деонтологія. – К.: ВІРА – Р, 1999.
  154. Основы научной организации управления и труда в ОВД. – М., 1974. - 176с.
  155. Основы управления в ОВД. – М.: Б.И., 1988. - 274с
  156. Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія: соціально-правовий феномен і проблеми розвитку. – Львів: Львівський інститут внутршніх справ при НАВСУ, 1995. – 312с.
  157. Опрышко И.В. Должностные инструкции ОВД как акты государственного управления. Дис. … канд.юрид.наук.:12.00.02. - К., 1992. - 200с.
  158. Пєтков В.П. Карально-виховний вплив на рецидивістів та його роль у зміцненні дисципліни в установах виконання покарань: Монографія. - Х.: Ун-т внутр. справ України, 1996.
  159. Пєтков В.П. Управління виправно-виховним процесом: Монографія. В 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут МВС України, 1998. – ч.1. – 278с.
  160. Пєтков В.П. Управління виправно-виховним процесом: Монографія. В 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут МВС України, 1998. – ч.2. – 260с.
  161. Пєтков В.П., Соломенчук О.О., Пєтков С.В. Менеджмент у державному управлінні: навчальний посібник. – Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут МВС України, 2001. – 303с.
  162. Пехтерев А.Ф. Принципы соверсткого государственного управления в деятельности органов внутренних дел. – Омск: Омская высшая школа МВД СССР, 1983. – 76с.
  163. Плешаков А.М., Щерба С.П., Маврин А.Г. Расследование по делам о злостном нарушении правил административного надзора: Учебное пособие.— М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. — 64с.
  164. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ. – К.: НАВСУ, 1999. – 702с.
  165. Попов С.В. Звільнення працівників органів внутрішніх справ за порушення дисципліни і законності (теоретико-правовий аспект). Автореф.дис. … канд.юр.наук:12.00.05/НУВС. – Харків, 2001. – 20с.
  166. Проблемы повышения эффективности деятельности органов внутренних дел: Межвуз.сб.научн.тр. - Омск: Высшая школа МВД СССР, 1990. - 220 с.
  167. Прoтас І.Б. Проблеми судового захисту прав і інтересів громадян у зв'язку з заподіянням їм шкоди незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду Автореф. дис. …канд.юр.наук: 12.00.03/НУВС. – Харків, 2000. – 19с.
  168. Рабінович П.М. Основи загальної теорії держави та права. – К.: 1994. - 236с.
  169. Рабіновіч П.М. Права людини та їх юридичне забезпечення. – К., 1992. - 100с.
  170. Речицкий В.В. Политическая активность. Конституционные аспекты. – Київ: Сфера, 1999.
  171. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. – К.: Орієнт, 1998. - 364с.
  172. Росинский Б.В. Административное право: словарь-справочник. – М.: Юнити, Закон и право, 2000. - 271с.
  173. Рябов С.Г. Політологія: Словник термінів і понять. – К.: Тандем, 1996. – 192с.
  174. Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления. – М.,1997. – 448с.
  175. Синьов О.В. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на права і свободи громадян: Автореф. дис. … к.анд. юрид. наук.: 12.00.07./ Національний ун-т. внутр. справ. – Х., 2001. – 20с.
  176. Сливка С. Вогнепальна культура працівників міліції: правореалізуючий аспект. // Право України. - 1999. - №1. - С.76-79.
  177. Сливка С. Професійна етика працівника міліції: теоретико-правовий аналіз. Автореф. дис…. канд. юрид. наук. К., 1994.
  178. Солоненко О.М. Реалізація функцій забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування (організаційно-правові питання). Автореф. дис. …канд. юр.наук:12.00.02/КНУ. – К.,2001. – 18с.
  179. Социалистическая законность в советском государственном управлении./ Ю.М. Грошевой, И.Н. Даньшин, И.Е. Красько и другие. – Х.: изд-во ХГУ, 1987. – 156с.
  180. Социальный менеджмент. – М.: ЗАО "Бизнес-школа и Интел-Синтез", 2000. - 384с.
  181. Стародубцев А.А. Організаційно-правові питання діяльності інспекцій з особового складу щодо зміцнення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ України: Автореф. дис. … канд. юр. наук. – Харків, Ун-т внутр. справ, 1999. – 19 с.
  182. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник / Под ред. проф. Бандурки А.М. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. – 350с.
  183. Ткаченко В.Д. Функціональне призначення законності // Вісник Академії правових наук
  184. Уволены 30 сотрудников милиции Винницкой области, скомпроментировавшие органы внутренних дел // Факты. – 29 сентября. – 2000. – С.2.
  185. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 рр. / Послання Президента України до Верховної Ради України від 23 лютого 2000 року // офіційна INTERNET-сторінка Президента України www.president.org.ua
  186. Устав Украинской Ассоциации сотрудников органов внутренних дел // Именем закона. – 1991. - № 32
  187. Федоров М.П. Адміністративно – правове регулювання відносин, пов’язаних з реалізацією права громадян на вогнепальну зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07/НАВСУ – К., 2000. – 19 с.
  188. Фролова О.Г. Новітня методологія в управлінні в органах внутрішніх справ: Монографія. - Донецьк: ДІВС МВС України, 2001. - 312 с.
  189. Цельєв О.І. Міліція як інститут громадянського суспільства: Автореф. дис. канд. юрид. наук.: 12.00.01/Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - Київ, 1998. – 16с.
  190. Четвериков В.С., Четвериков В.В. Основы управления в органах внутренних дел. Учебное пособие. - М.: Новый Юрист, 1997.
  191. Шестаков С.В. Щодо сутності та правового регулювання “процесуальних” обов’язків працівника міліції // Вісник Університету внутрішніх справ. - Харків. – 2002. - Випуск 20. - С.102-106.
  192. Щербина В.І. Дисциплінарна відповідальність державних службовців органів внутрішніх справ. Автореф. дис…. канд. юрид. наук.:12.00.05/НУВС - Харків, 1998.
  193. Юридический энциклопедический словарь. – М., 1984
  194. Ярошенко О.М. Дисципліна праці і відповідальність за її порушення // Проблеми законності. – Харків: Нац. юрид. акад. України імені Я. Мудрого. - 1998. – Вип.34. -С.142 – 146.
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины