ДІЯЛЬНІСТЬ РОСІЇ В ООН З ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ, 2000 – 2008 рр. : ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ В ООН ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА, 2000 - 2008 рр. • Название:
 • ДІЯЛЬНІСТЬ РОСІЇ В ООН З ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ, 2000 – 2008 рр.
 • Альтернативное название:
 • ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ В ООН ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА, 2000 - 2008 рр.
 • Кол-во страниц:
 • 205
 • ВУЗ:
 • ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА"
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД
  "ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА"  Шлеймович Михайло Йосипович

  УДК 94 (470+571) : 341.123 : 323.28 «2000/2008» (043.3)


  ДІЯЛЬНІСТЬ РОСІЇ В ООН
  З ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ,
  2000 – 2008 рр.


  07.00.02 – Всесвітня історія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата історичних наук


  Науковий керівник – доктор історичних наук, професор
  Бурьян Михайло Степанович
  Луганськ – 2012  ЗМІСТ

  ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА РОБОТИ
  1.1. Історіографія проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1.2. Джерельна база дослідження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження . . . . . . . . 3

  8
  25
  30
  РОЗДІЛ 2. ВИТОКИ РОСІЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ ПІД ЕГІДОЮ ООН, 1972–1999 РР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  34
  РОЗДІЛ 3. РОСІЙСЬКА ДИПЛОМАТІЯ І ТВОРЕННЯ ПРАВОВОЇ ТА ІНСТИТУЦІЙНОЇ БАЗИ ДЛЯ КОНТРТЕРОРИСТИЧНОЇ РОБОТИ ООН, 2000–2005 рр.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  72
  РОЗДІЛ 4. КОНТРТЕРОРИСТИЧНА СТРАТЕГІЯ ООН І ПОЗИЦІЯ РОСІЇ, 2006 – 2008 РР.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  122
  ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . 161


  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. У сучасних міжнародних відносинах і світовій політиці важко знайти більш гостру проблему, ніж міжнародний тероризм – багатогранне міжнаціональне суспільно-політичне явище, яке несе загрозу миру та безпеці по всьому світу, й окремій особистості, і цілим державам та регіонам, незалежно від громадянства, віросповідання й національної приналежності людини, військово-політичної могутності, ступеня економічного та культурного розвитку країни.
  Крах соціалістичного табору й біполярності світу, розпад СРСР, що супроводжувався глибокою економічною кризою та різким підйомом націоналізму, призвів не тільки до утворення на теренах колишніх радянських республік низки "гарячих точок" і зростання напруженості в їхніх відносинах. Протягом 1990 – 2000-х років хвиля громадянських війн, міжетнічних конфліктів і терористичних актів прокотилася по всьому світу. Терористична атака на США 11 вересня 2001 року спричинила новий спалах насильства на Близькому та Середньому Сході. Міжнародні "гуманітарні інтервенції" під проводом США стали звичайною практикою запобігання терористичній загрозі, але не принесли очікуваного миру й спокою. Перманентна напруженість ситуації в Косово, Афганістані, Іраку, Лівії, Єгипті та інших регіонах і країнах переконливо свідчить: міжнародний тероризм зусиллями однієї чи групи держав не здолати.
  У зв’язку з цим Україна як одна з держав-фундаторів надає важливого значення зміцненню ООН, реформуванню Ради Безпеки, діяльності Організації з підтримання міжнародного миру. Виходячи з нагальної необхідності розробки ефективних заходів боротьби з тероризмом, вона приєдналася до глобальної антитерористичної коаліції. На 56-й сесії Генасамблеї та засіданнях Ради Безпеки ООН українською делегацією було виголошено низку ініціатив, спрямованих на активізацію міжнародного співробітництва в цій сфері. Під час Всесвітнього саміту 2005 р. Україна поряд з Росією, США, Канадою та Францією ввійшла в першу п’ятірку держав, які підписали Міжнародну конвенцію про боротьбу з актами ядерного тероризму. Наразі наша держава є учасником усіх універсальних антитерористичних міжнародних договорів.
  Водночас для Києва є вкрай важливим вивчення досвіду боротьби з міжнародним тероризмом інших країн, зокрема Росії, котра також наполягає на необхідності підвищення ролі ООН з підтримання миру та безпеки у світі, діяльність якої в цьому напрямку вивчено ще недостатньо.
  Отже, тема, обрана для дослідження, є актуальною.
  Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах комплексної програми Науково-дослідного центру імені В. М. Бейліса "Схід – Захід: теорія та історія міжцивілізаційних взаємостосунків" (державна реєстрація № 0103U003602). Робота відображає головний напрям діяльності кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин й один з пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка".
  Об’єкт дослідження – зовнішня політика Росії в останній третині XX – у першому десятиріччі XXI ст.
  Предмет дослідження – діяльність Росії в ООН з питань протидії міжнародному тероризму у 2000 – 2008 рр.
  Хронологічні межі окреслено логікою розгортання предмета дослідження.
  Вибір нижньої хронологічної межі визначений затвердженням В. В. Путіним 28 червня 2000 року нової редакції Концепції зовнішньої політики Росії. У цьому документі відбилося осмислення попереднього етапу в історії зовнішньої політики, були сформульовані нові завдання, зокрема й ті, що пов’язані з боротьбою проти тероризму.
  Верхня хронологічна межа позначена прийняттям 12 липня 2008 р. Концепції зовнішньої політики РФ, затвердженої Д. А. Медведєвим. Ця подія знаменувала завершення чергового етапу зовнішньої й контртерористичної політики Росії у XXI ст.
  Мета роботи – на підставі широкого кола джерел і літератури дослідити зміст і головні результати роботи російської дипломатії під егідою Організації Об’єднаних Націй у сфері протидії міжнародному тероризму у 2000 – 2008 рр.
  Для реалізації окресленої мети необхідно вирішити низку завдань:
  • дослідити витоки контртерористичної діяльності Кремля під егідою ООН;
  • охарактеризувати обставини, які визначали зовнішню політику Росії у 2000-му – 2008-му рр.;
  • проаналізувати концептуальні засади діяльності Росії в ООН;
  • показати місце контртерористичної складової в загальній стратегії РФ у досліджуваний період;
  • відтворити фактичне наповнення діяльності російської дипломатії з викорінення міжнародного тероризму й показати відмінності в підходах до цієї проблеми Москви та інших учасників коаліції, перш за все, США;
  • виявити ступінь впливу Російської Федерації на формування політики ООН щодо боротьби з міжнародним тероризмом;
  • обґрунтувати періодизацію історії діяльності російської дипломатії в ООН з питань боротьби з міжнародним тероризмом.
  Методи дослідження. Роботу побудовано на основі методу аналізу документів. Розв’язання конкретних дослідницьких завдань відбувалося через застосування проблемно-хронологічного, системного, порівняльного та інших методів. Хронологічний метод дозволив викласти зібраний матеріал у логічній послідовності, у єдиному, хронологічно вибудованому наративі. Використання системного методу дозволило врахувати геополітичну складову у міжнародних відносинах першого десятиріччя XXI століття та її вплив на боротьбу в ООН. Значно розширив дослідницький інструментарій порівняльний метод, який, зокрема, дозволив виявити відмінності в позиції російських дипломатів з досліджуваних питань на різних історичних етапах. Цей метод також використано для обґрунтування періодизації історії діяльності Росії в ООН з проблем протидії міжнародному тероризму. Біографічний метод надав можливість виявити вплив особистісних позицій вищих урядовців СРСР та РФ на процес вироблення зовнішньополітичного й, зокрема, контртерористичного курсу країни.
  Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше у вітчизняній історіографії зроблено спробу на основі широкого кола джерел (зокрема й раніше не введених до наукового обігу) і літератури дослідити зміст та головні результати роботи російської дипломатії під егідою Організації Об’єднаних Націй у сфері протидії міжнародному тероризму у 2000 – 2008 рр. Це дозволило:
  • висвітлити витоки контртерористичної діяльності Кремля в ООН;
  • виявити коло чинників, які у досліджуваний період визначали можливості російської дипломатії в контртерористичній роботі;
  • показати сутність і фактичний зміст внеску російської дипломатії у формування міжнародно-правових основ та інституційного забезпечення контртерористичної роботи в ООН;
  • визначити відмінності в підходах до цієї проблеми Москви та інших учасників коаліції, перш за все, США;
  • виявити ступінь впливу Російської Федерації на формування політики ООН щодо боротьби з міжнародним тероризмом;
  • простежити еволюцію підходів російської дипломатії в ООН до проблем протидії міжнародному тероризму;
  • обґрунтувати періодизацію історії діяльності російської дипломатії в ООН з питань боротьби з міжнародним тероризмом.
  Практична значущість роботи. Результати дослідження можна використати як базу для подальших наукових розробок, у роботі практичних працівників МЗС України, а також для інформаційного забезпечення освітнього процесу в навчальних закладах та в межах інших просвітницьких програм.
  Особистий внесок дисертанта. Дослідження виконане здобувачем самостійно.
  Апробація результатів дослідження здійснювалася в ході обговорення змісту дисертації на засіданнях кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЛНУ імені Тараса Шевченка, а також на таких наукових заходах: I-й Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті професора Г. Л. Бондаревського (Луганськ, 2010); ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті професора Г. Л. Бондаревського (Луганськ, 2011); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Холодна війна: причини, перебіг, наслідки" (Луганськ, 2011).
  Публікації. Основні положення дисертації було відображено в 5 публікаціях, 3 з яких надруковано у фахових виданнях (без співавторства).
  Структура роботи визначається сутністю проблеми, метою та завданнями дослідження. Робота має вступ, чотири розділи, висновки, список джерел та літератури.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Нестабільність у міжнародних відносинах, яка виникла після розпаду біполярної системи, протягом першого десятиріччя XXI ст. невпинно зростала. Це вплинуло на хід і результати діяльності Росії в ООН з питань протидії міжнародному тероризму. Більше ніж 35-річна боротьба за узгодження підходів до визначення змісту цього поняття, пошук загальноприйнятних засобів ліквідації цього явища, спроби окреслення його соціальних витоків не принесли очікуваного результату. Терористична загроза не слабшає й вимагає нових зусиль для її приборкання.
  У контртерористичній діяльності Росії можна спостерігати й моменти, які зазнали певної еволюції, і цілком визначені константи, яким російська дипломатія залишилася вірною з початку роботи Спеціального комітету з міжнародного тероризму (1972) до сьогодні.
  Незмінним елементом, своєрідним "наріжним каменем" у діяльності російської дипломатії стала формула: протидіяти загрозі необхідно шляхом подальшої розробки заходів з об’єднання глобальної коаліції під егідою ООН за участю регіональних організацій, без подвійних стандартів і на підставі універсальних антитерористичних рішень Ради Безпеки ООН.
  Ця формула могла бути вироблена лише країною, недостатньо могутньою для одностороннього усунення міжнародних загроз силовими методами, але, водночас, такою, яка володіла військово-економічним, науковим, гуманітарним потенціалом та авторитетом, що дозволяв організовувати колективні міжнародні зусилля в напрямку відповіді на подібні виклики. Саме в цьому полягала стратегія Росії.
  Разом з тим, стан економіки й загальна внутрішня ситуація, які впливали на зовнішню політику Кремля, в період, що розглядається, двічі зазнали кардинальних змін. І це, поряд зі збереженням названих констант, визначило наявність певних перемінних. Ідеться про ставлення до питань підтримки національно-визвольних рухів і протидії "державному тероризму", адже в 90-х роках XX і в перші п’ять років XXI ст. російська дипломатія не порушувала ці питання й майже не брала активної участі в їх обговоренні. Цей час можна розглядати як період самоізоляції Москви, небажання торкатися найбільш конфронтаційних тем у межах загальної полеміки із Заходом, зокрема з проблеми міжнародного тероризму. Але мірою відновлення впевненості у своїх силах російська дипломатія знову повернулася до обговорення порушених питань на засіданнях спеціальних органів ООН, різного рівня міжнародних форумах "на полях" роботи Організації, а також на сторінках офіційної преси.
  Отже, в історії контртерористичної роботи Росії під егідою ООН можна умовно виділити кілька періодів.
  До середини 80-х років XX ст. Москва бачила себе лідером антиімперіалістичного блоку й була в ООН головним прибічником контртерористичної стратегії, альтернативної позиції Заходу. Далі, в умовах "перебудови", російські правлячі кола були вимушені поступово корегувати цей підхід, переймаючи той, що їм пропонували колишні опоненти. Перша половина 90-х років пройшла під знаком майже повного "розчинення" політичної волі Кремля в зовнішньополітичних ініціативах Білого Дому. І лише в другій половині 90-х років намітилися кроки з повернення Росії в число світових лідерів, зокрема в питаннях протидії міжнародному тероризму.
  У першому десятиріччі XXI ст., безпосередньо в хронологічних межах цього дослідження, у контртерористичній політиці Росії також можна умовно виокремити період "ідеалізму" (2000 – 2005) і період "реалізму" (2006 – 2008). У перший з них великі надії покладалися на те, що події 11 вересня 2001 р. будуть сприяти зміні зовнішньополітичних орієнтирів Вашингтона й примусять його надати перевагу колективним формам укріплення безпеки. Другий – позначився жорсткими заявами російського лідера на міжнародній арені (Мюнхенська промова 2007 р. та ін.) і якісним оновленням концепції контртерористичної політики Москви.
  Відповідно до зроблених коректив російські правлячі кола стали більш рішучо, з опорою на власні сили відстоювати національні інтереси. Ця тенденція продовжилася й надалі, набуваючи більш виразних рис. У результаті, за словами В. В. Путіна, Росія "повернула собі статус геополітичного суб’єкта". Це, звичайно, не сприяло усуненню настороженого й, навіть, ворожого ставлення до Кремля з боку західних держав, передусім США.
  Виходячи з цього, Москва стала ще більш послідовно вдаватися до тактики стримування надмірної, на її думку, активності західних держав у межах дотримання норм і процедур ООН. Підтримка дієздатності цієї організації стало одним з головних інструментів не тільки протидії терористичній загрозі, а й захисту національного суверенітету самої Росії, держави, яка, ураховуючи її внутрішні та зовнішні проблеми, змушена постійно спрямовувати зусилля на зміцнення міжнародних гарантій своєї безпеки.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  І. Офіційні публікації документів
  1. Бишкекская декларация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=111
  2. В связи с представлением Россией доклада о выполнении резолюции Совета Безопасности ООН 1373 о борьбе с международным терроризмом (сообщение МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.77–78.
  3. В связи с принятием Советом Безопасности ООН резолюции о создании международных сил содействия безопасности (МССБ) в Афганистане // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.72.
  4. Внешняя политика России. Сборник документов. 2000 / [ред. В. Гринин]. – М. : Международные отношения, 2004. – 448 с.
  5. Внешняя политика России: Сборник документов. 2001 / [ред. В. Гринин]. – М. : Международные отношения, 2007. – 520 с.
  6. Выступления глав делегаций СССР/Российской Федерации на сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: сб. документов. – М. : МГИМО, 2006. – 828 с.
  7. Выступление заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Ю. В. Федотова в рамках сегмента высокого уровня 59-й сессии Комиссии ООН по правам человека, Женева, 20 марта 2003 года. Официальный сайт МИД РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://www.mid.ru/ns-rkonfl.nst/8850205d7c032570432569e000362cb1/0d61ac1b6c3d762c43256cfd003ee 810?OpenDocument
  8. Выступление заместителя Постоянного представителя России при ООН С. Н. Карева на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу о выполнении резолюции 1373 СБ ООН 4 октября 2002 года // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.166–167.
  9. Выступление и.о. Постоянного представителя Российской Федерации при ООН А. В. Конузина на заседании Совета Безопасности по вопросу о сотрудничестве между СБ ООН и региональными организациями в процессах стабилизации, 19 июля 2004 года // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.304–307.
  10. Выступление Министра иностранных дел России И. С. Иванова в ходе общеполитической дискуссии на 56-й сессии ГА ООН 16 ноября 2001 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ns-dmo.nsf/cfabe4e8ed2f8ad7432569ff003cd1c0/432569f10031eb9343256b09003871 10?OpenDocument
  11. Выступление Министра иностранных дел России И.С.Иванова на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном борьбе с терроризмом // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.65–66.
  12. Выступление Министра иностранных дел России И.С.Иванова на международной конференции "Борьба против терроризма во имя человечности", Нью-Йорк, 22 сентября, 2003 года // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.236–237.
  13. Выступление Постоянного представителя России при ООН С. В. Лаврова на заседании Совета Безопасности по ситуации в Афганистане 13 ноября 2001 года // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.68–69.
  14. Выступление Постоянного представителя России при ООН С. В. Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу о выполнении резолюции 1373 СБ ООН 15 апреля 2002 года // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.122–123.
  15. Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ООН С. В. Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН 12 сентября 2001 года // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.53.
  16. Выступление Постоянного Представителя Российской Федерации при ООН А. И. Денисова на заседании Совета Безопасности по пункту повестки дня – Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.316.
  16а. Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ООН А.И.Денисова на заседании Шестого (правового) комитета 59-й сессии ГА ООН по пункту повестки дня ―Меры по ликвидации международного терроризма, 18 октября 2004 года // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.320–321.
  17. Выступление представителя Российской Федерации в Совете Безопасности ООН по Афганистану 5 июня 2001 года. Официальный сайт МИД РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.mid.ru/ns-rkonfl.nst/8850205d7c032570432569e000362cb1/432569e00034005f43256a64005146a2?OpenDocument
  18. Выступление Представителя Российской Федерации при ООН С. В. Лаврова в Совете Безопасности ООН 6 декабря 2000 года по проблеме терроризма. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: //http://www.mid.ru/ns-rkonfl.nst / 8850 205d 7c03 2570 4325 69e0 0036 2cb1 / 432 569e00034005f432569 a e0051607c?OpenDocument.
  18а. Выступление Представителя Российской Федерации при ООН С. В. Лаврова в Совете Безопасности ООН 21 сентября 2006 года по проблеме терроризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/530/07/PDF/N0653007.pdf?OpenElement
  19. Выступление представителя Российской Федерации С. Н. Карева на пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 105 повестки дня: "Предупреждение преступности и уголовное правосудие" 15 ноября 2000 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ ns-rkonfl.nst/8850205d7c032570432569e000362cb1/432569 e00034005f4325699c003c11b7?OpenDocument.
  19а. Выступление представителя Российской Федерации С. Н. Карева в VI Комитете 55-й сессии ГА ООН по пункту 166 повестки дня "Меры по ликвидации международного терроризма" 13 ноября 2000 г. Официальный сайт МИД РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.mid.ru / ns-rkonfl.nst / 8850205d7c03257 0432569e000362cb1/432569e00034005f 4325699c003c1194?OpenDocument
  20. Выступление Президента России В. В. Путина на 58-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций, Нью-Йорк, 25 сентября 2003 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ns-dp.nsf/8f29680344080938432569ea00361529/432569f10031fa43 43256dad002a85b9?Open Document30.
  20а. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/russian/terrorism/strategy_resolution.shtml
  21. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 года // Резолюция по пункту 142 повестки дня сорок девятой сессии ГА ООН "Меры по ликвидации международного терроризма" (A/RES/49/60). – 6 с.
  22. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations /summitdecl.shtml
  23. Доклад Национальной комиссии по расследованию террористических атак на США 11 сентября 2001 года / Пер. с англ. – М.: Институт экономических стратегий, 2004. – 832 с.
  24. Доклад рабочей группы Шестого комитета "Меры по ликвидации международного терроризма" 52-й сессии ГА ООН (A/C.6/52/L.3). – 59 с.
  25. Доклад рабочей группы Шестого комитета "Меры по ликвидации международного терроризма" 53-й сессии ГА ООН (A/C.6/53/L.4). – 67 с.
  26. Доклад рабочей группы Шестого комитета "Меры по ликвидации международного терроризма" 54-й сессии ГА ООН (A/C.6/54/L.2). – 108 с.
  27. Доклад рабочей группы Шестого комитета "Меры по ликвидации международного терроризма" 55-й сессии ГА ООН (A/C.6/55/L.2). – 52 с.
  28. Доклад рабочей группы Шестого комитета "Меры по ликвидации международного терроризма" 56-й сессии ГА ООН (A/C.6/56/L.9). – 44 с.
  29. Доклад рабочей группы Шестого комитета "Меры по ликвидации международного терроризма" 57-й сессии ГА ООН (A/C.6/57/L.9). – 10 с.
  30. Доклад рабочей группы Шестого комитета "Меры по ликвидации международного терроризма" 58-й сессии ГА ООН (A/C.6/58/L.10). – 14 с.
  31. Доклад рабочей группы Шестого комитета "Меры по ликвидации международного терроризма" 59-й сессии ГА ООН (A/C.6/59/L.10). – 9 с.
  32. Доклад рабочей группы Шестого комитета "Меры по ликвидации международного терроризма" шестидесятой сессии ГА ООН (A/C.6/60/L.6). – 11 с.
  33. Доклад Российской Федерации Контртеррористическому комитету Совета Безопасности ООН в соответствии с пунктом 6 резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001) 27 декабря 2001 года // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.79–86.
  34. Доклад Российской Федерации Контртеррористическому комитету Совета Безопасности ООН в соответствии с пунктом 6 резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001) 27 декабря 2001 года // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.77–78.
  35. Доклад Специального комитета по международному терроризму (A/9028) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/russian/terrorism/a 9028/ description.html
  36. Доклад Специального комитета по международному терроризму. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Тридцать четвертая сессия. Дополнение №37 (А/34/37). – Нью-Йорк, 1979. – 44 с.
  37. Доклад Шестого комитета по пункту 126 повестки дня сорок второй сессии ГА ООН (А/42/832). – 16 с.
  38. Доклад Шестого комитета по пункту 129 повестки дня сороковой сессии ГА ООН (А/40/1003). – 16 с.
  39. Доклад Шестого комитета по пункту 142 повестки дня 49-й сессии ГА ООН "Меры по ликвидации международного терроризма" (А/49/743). – 8 с.
  40. Доклад Шестого комитета по пункту 151 повестки дня 49-й сессии ГА ООН "Меры по ликвидации международного терроризма" (А/51/631). – 18 с.
  41. Заявление Государственной Думы России О международном взаимодействии в борьбе с терроризмом // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.314–315.
  41а. Заявление Председателя 32-го саммита «Большой восьмерки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://g8russia.ru/docs/25.html
  42. Заявление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова в связи с принятием Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.353–354.
  43. Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года. Принят резолюцией 60/1 Генеральной Ассамблеи от 16 сентября 2005 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_ conv/declarations/outcome2005.shtml
  44. Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 28 июня 2000 г. // Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Хрестоматия в четырех томах / редактор-составитель Т. А. Шаклеина. Том IV. Документы. – М., МГИМО (У) МИД России, РАМИ, АНО "ИНО-Центр", 2002. – С.109–121.
  45. Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 12 июля 2008 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/785
  46. Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Президента Российской Федерации Б. Н. Ельциним 23 апреля 1993 г. // Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Хрестоматия в четырех томах / редактор-составитель Т. А. Шаклеина. Том IV. Документы. – М., МГИМО (У) МИД России, РАМИ, АНО "ИНО-Центр", 2002. – С.19–50.
  47. Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dkb.gov.ru/b/azc.htm
  47а. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (1997 г.) // Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Хрестоматия в четырех томах / редактор-составитель Т. А. Шаклеина. Том IV. Документы. – М., МГИМО (У) МИД России, РАМИ, АНО "ИНО-Центр", 2002. – С.51–74.
  48. Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 24 января 2000 года. // Дипломатический вестник. – 2000. – №2. – С.3–13.
  49. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентам Российской Федерации Д. Медведевым 5 октября 2009 года // Российская газета. – 20 октября 2009 г.
  50. Краткий отчет о 10-м заседании Шестого комитета на пятьдесят первой сессии ГА ООН (A/C.6/51/SR.10). – 11 с.
  51. Краткий отчет о 12-м заседании Шестого комитета на сорок восьмой сессии ГА ООН (A/C.6/48/SR.12). – 18 с.
  52. Краткий отчет о 13-м заседании Шестого комитета на сорок девятой сессии ГА ООН (A/C.6/49/SR.13). – 7 с.
  53. Краткий отчет о 13-м заседании Шестого комитета на сорок шестой сессии ГА ООН (A/C.6/46/SR.13). – 10 с.
  54. Краткий отчет о 14-м заседании Шестого комитета на сорок шестой сессии ГА ООН (A/C.6/46/SR.14). – 13 с.
  55. Краткий отчет о 25-м заседании Шестого комитета на пятьдесят третьей сессии ГА ООН (A/C.6/53/SR.25). – 16 с.
  56. Краткий отчет о 29-м заседании Шестого комитета на пятьдесят второй сессии ГА ООН (A/C.6/52/SR.29). – 16 с.
  57. Краткий отчет о 31-м заседании Шестого комитета на пятьдесят четвертой сессии ГА ООН (A/C.6/53/SR.31). – 13 с.
  58. Краткий отчет о 8-м заседании Шестого комитета на пятидесятой сессии ГА ООН (A/C.6/50/SR.8). – 15 с.
  58а. Краткий отчет о 3-м заседании Шестого комитета на шестьдесят второй сессии ГА ООН (A/C.6/62/SR.3). – 18 с.
  59. О включении трех чеченских экстремистских группировок в санкционный список Совета Безопасности ООН (сообщение МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.198.
  60. О докладе Генерального секретаря ООН по Афганистану (Сообщение МИД РФ). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mid.ru/ ns-rkonfl.nst/8850205d7c032570432569e000362cb1/432569e00034005f43256ab200 45 2417 ?Open Document
  61. О Контртеррористическом комитете СБ ООН (Информация МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.63.
  62. О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15 января 2002 года и 1390 от 16 января 2002 года (Информация МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.123–124.
  63. О наращивании Генеральной Ассамблеей ООН усилий в противодействие международному терроризму // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.62.
  64. О предстоящем участии Министра иностранных дел России И.С.Иванова в заседании Совета Безопасности ООН по вопросам борьбы с международным терроризмом (Сообщение МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.184.
  65. О принятии Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Сообщение МИД РФ). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // www.mid.ru/ns-rkonfl.nst/8850205d7c032570432569e000362cb1/432569e00034005f4325699c00 3c 11dc?OpenDocument
  66. О принятии Генеральной Ассамблеей ООН российского проекта резолюции по международной информационной безопасности (Сообщение МИД РФ) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru /bdomp/ns-dmo.nsf/564e3aa14288230f432569ff003cce37/432569f10031eb93c3256f 64005ea908!OpenDocument
  67. О принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о противодействии новым угрозам и вызовам (Сообщение МИД РФ). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.mid.ru/ns-rkonfl.nst/ 8850205d7c032570432569e000362cb1/432569e00034005f43256df3002efde9?Open Document
  68. О принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о предотвращении вооруженных конфликтов (Сообщение МИД РФ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ns-dmo.nsf/564e3aa14288230 f432569ff003cce37/ 432569f10031 eb93 43256d5c0039a69a?OpenDocument
  69. О заседании Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН (КТК) с участием международных, региональных и субрегиональных организаций (Сообщение МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.198–199.
  70. Об итогах основной части 56-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Сообщение МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.74–75.
  71. Об открытом заседании Совета Безопасности ООН по деятельности возглавляемого Россией Контртеррористического комитета (КТК) СБ ООН (Сообщение МИД РФ). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: //http://www.mid.ru/ns-rkonfl.nst/8850205d7c032570432569e000362cb1/43256 9e0 0034005fc3256f8f00446470?OpenDocument
  72. Об открытом заседании Совета Безопасности ООН по деятельности возглавляемого Россией Контртеррористического комитета (КТК) СБ ООН (Сообщение МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.337.
  73. Об участии Министра иностранных дел России И.С.Иванова в Международной конференции "Борьба против терроризма во имя человечности" (Сообщение МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.235.
  74. Ответ директора Департамента международных организаций МИД России Ю. В. Федотова на вопрос агентства "Интерфакс" в связи с председательством России в Совете Безопасности ООН (Сообщение МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.120–121.
  75. Ответ официального представителя МИД России А. В. Яковенко на вопрос российских СМИ в связи с предложенным Россией проектом резолюции СБ ООН о дополнительных мерах по борьбе с терроризмом (Сообщение МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.315–316.
  76. Ответы заместителя Министра иностранных дел России Ю. В. Федотова на вопросы "ИТАР-ТАСС" в связи с принятием Советом Безопасности ООН резолюции о реформе Контртеррористического комитета ООН. Официальный сайт МИД РФ (Сообщение МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.290–291.
  77. Ответы официального представителя МИД России А. В. Яковенко на вопросы СМИ в связи с четвертой специальной встречей Контртеррористического комитета СБ ООН с международными, региональными и субрегиональными организациями в Алма-Ате (Сообщение МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.341–342.
  78. Письмо постоянных представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и постоянных представителей Грузии и Республики Молдовы при Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря от 13 октября 1993 года (А/С.6/48/4). – 6 с.
  79. Письмо постоянных представителей Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана при Организации Объединенных Наций от 31 октября 2000 года на имя Генерального секретаря (A/55/533-S/2000/1054). – 4 с.
  80. Письмо постоянных представителей Казахстана, Китая, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана при Организации Объединенных Наций от 11 июля 2000 года на имя Генерального секретаря (A/55/133-S/2000/682). – 12 с.
  81. Письмо постоянных представителей Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана при Организации Объединенных Наций от 25 августа 2000 года на имя Генерального секретаря (A/55/326-S/2000/834). – 4 с.
  82. Письмо постоянных представителей Российской Федерации и Индии при Организации Объединенных Наций от 10 октября 2000 года на имя Генерального секретаря (A/55/473). – 5 с.
  83. Предварительная повестка дня пятьдесят шестой очередной сессии Генеральной Ассамблеи (A/56/150) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/russian/documen/gadocs/27spec/docs/.
  83а. Приговор Московского городского суда по делу Деккушева и Крышамхалова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://terror1999.narod.ru/sud/delokd/prigovor.html
  84. Резолюция 1269 (1999), принятая Советом Безопасности на его 4053-м заседании 19 октября 1999 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1999/pv4053.pdf
  85. Резолюция 1440 (2002), принятая Советом Безопасности на его 4632-м заседании 24 октября 2002 года (S/RES/1440 (2002)) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.un.org/russian/documen/scresol/res2002/res1440.htm.
  86. Резолюция 1456 (2003), принятая Советом Безопасности на его 4688-м заседании 20 января 2003 года (S/RES/1456 (2003)) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.un.org/russian/documen/scresol/res2003/res1456.htm.
  87. Резолюция 3043 (XXVII) ГА ООН от 18 декабря 1972 г. (A/RES/3034(XXVII)) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://daccess-ods.un.org/TMP/2118603.8851738.html
  88. Резолюция 31/102 от 54/109 1976 г. (A/RES/31/102) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/ods. asp?m =A/RES/31/102
  89. Резолюция 48/122 ГА ООН, принятая на сорок восьмой сессии по пункту 114b повестки дня "Права человека и терроризм" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: (A/RES/48/122). http://www.pircenter.org/data/ resources/nucterr.pdf
  90. Резолюция ГА ООН 34/145 от 17 декабря 1979 года (A/RES/34/145) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/145
  91. Резолюция ГА ООН 39/159 от 17 декабря 1984 года (A/RES/39/159) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/39/159
  92. Резолюция ГА ООН 40/61 от 9 декабря 1985 года (A/RES/40/61) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://daccess-ods.un.org/TMP/254221.297800541.html
  93. Резолюция ГА ООН 42/159 от 7 декабря 1987 года (A/RES/42/159) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/ods. asp?m=A/RES/42/159
  94. Резолюция ГА ООН 59/290 "Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма" (A/RES/59/290) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://daccess-ods.un.org/TMP/329113.453626633.html
  95. Резолюция ГА ООН от 4 декабря 1989 года (A/RES/44/29) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/ods. asp?m= A/RES/44/29.
  96. Резолюция по пункту 142 повестки дня сорок девятой сессии ГА ООН "Меры по ликвидации международного терроризма" (A/RES/49/60). – 6 с.
  97. Резолюция Совета Безопасности № 1566 (2004), принятая на его 5053-м заседании 8 октября 2004 года (О международной борьбе с террористической угрозой) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.317–318.
  98. Резолюция 1368 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4370-м заседании 12 сентября 2001 года (S/RES/1368 (2001)) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.un.org/russian/documen/scresol/res2001 /res1368.htm.
  99. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей [по докладу Шестого комитета (A/55/614)] 55/158. Меры по ликвидации международного терроризма (A/RES/55/158) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/55/158&Lang=R
  100. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей [по докладу Шестого комитета (A/55/614)] (A/RES/61/40). – 7 с.
  101. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 60/288 "Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций" (A/RES/60/288). – 12 с.
  102. Резолюция, принятая по пункту 152 повестки дня пятьдесят второй сессии ГА ООН "Меры по ликвидации международного терроризма" (A/RES/52/165). – 3 с.
  103. Резолюция, принятая по пункту 155 повестки дня пятьдесят тертьей сессии ГА ООН "Меры по ликвидации международного терроризма" (A/RES/53/108). – 3 с.
  104. Российская Федерация в борьбе с международным терроризмом (Сообщение МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.307–309.
  105. Россия в борьбе с международным терроризмом (Сообщение МИД РФ) // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.292–296.
  106. Содержание кратких отчетов 1-го – 10-го заседаний Специального комитета, состоявшихся в 1977 году (А/АС.160/SR.6) // Доклад Специального комитета по международному терроризму (А/32/37). – 26 с.
  107. Сообщение МИД России о визите Группы аналитической поддержки и санкционного мониторинга Комитета СБ ООН 1267 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mid.ru/.../432569e00034005 fc3256f930063de3a!OpenDocum
  108. Сообщение на брифинге в ДИП МИД России в связи с принятием в III Комитете 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проекта резолюции "Права человека и терроризм" // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.265.
  108а. Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/terror/
  108б. Указ Президента Российской Федерации "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г." // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.referent.ru/1/61398
  109. Iran's nuclear and missile potential : a joint threat assessment by U.S. and Russian technical experts. – New York, NY : EastWest Institute, 2009. – 29 p.
  110. Summary record of the 19-th meeting of Sixth committee of GA UN. (A/C.6/44/SR.19). – 8 c.
  111. Summary record of the 20-th meeting of Sixth committee of GA UN. (A/C.6/40/SR.20). – 23 р.
  112. Summary record of the 20-th meeting of Sixth committee of GA UN. (A/C.6/44/SR.20). – 12 c.
  113. Summary record of the 21-th meeting of Sixth committee of GA UN. (A/C.6/44/SR.21). – 20 c.
  114. Summary record of the 32-th meeting of Sixth committee of GA UN. (A/C.6/42/SR.32). – 13 c.
  115. Summary record of the 33-th meeting of Sixth committee of GA UN. (A/C.6/42/SR.33). – 23 c.
  116. Summary record of the 34-th meeting of Sixth committee of GA UN. (A/C.6/42/SR.34). – 24 c.
  117. Summary record of the 60-th meeting of Sixth committee of GA UN. (A/C.6/42/SR.28). – 18 c.

  II. Матеріали преси
  118. Америка как стратегический союзник России // Независимая газета. – 29 октября 2003 г.
  119. Боннэр Е. Террористы-камикадзе угрожают всему человечеству. Обращение к мировой общественности / Е. Боннэр // Независимая газета. – 25 апреля 2002 г.
  120. Дроздов Ю. И. Кто стоит за терроризмом в России? / Ю. И. Дроздов // Политика. – 2004. – №69.
  121. Дубнов В. Новый терроризм: о росте ксенофобии в стране / В. Дубнов // Новое время. – 2006. – №18–19. – С.6.
  122. Иванов И. С. Новые угрозы и вызовы: приоритеты России / И. С. Иванов // Российская газета. – 25 марта 2003 г.
  123. Интервью Директора ФСБ России Н. П. Патрушева "Борьба с терроризмом. Какой, на Ваш взгляд, она должна быть" // Политика. – №53. – 2001.
  124. Интервью и.о. Постоянного Представителя Российской Федерации при ООН А. В. Конузина по вопросам КТК, Нью-Йорк, июнь 2004 года // Политика России по противодействию международному терроризму, 2000–2008 гг.: сборник документов / сост.: И. В. Грицких, Н. Н. Третьяченко, М. И. Шлеймович; под общ. ред. М. С. Бурьяна. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2010. – С.299.
  125. Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова "Российской газете" (14 сентября 2005 года) в преддверии юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-dmo.nsf/a170117c7cddd82a432569ff003ccf6b /432569f10031eb93c325707c0021aecf!OpenDocument
  126. Интервью Постоянного представителя Российской Федерации при ООН А. И. Денисова // Время новостей. – 13 августа 2004 года.
  127. Интервью Постоянного представителя Российской Федерации при ООН А.И.Денисова // Время новостей. – 18 августа 2004 года.
  127а. Интервью Специального представителя Президента России по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью А. Е. Сафонова // Политический класс. – №1 (13), январь 2006 года.
  128. Кива А. Идеи должны служить интересу. немного о терроризме, о бескорысности и продажности российской интеллигенции / А. Кива // Независимая газета. – 9 ноября 2001 г.
  129. Контуры обновления внешней политики России. Материалы дискуссии по Концепции внешней политике РФ, проведенной Правлением РАПН // Обозреватель-Observer. – №9–10 (176–177), 2004.
  130. Кулаков В. Ф. Когда погребают эпоху / В. Ф. Кулаков // Магаданская правда. – 20 октября 2004 г.
  131. Кулаков В. Ф. Моджахеды вновь опережают силовиков / В. Ф. Кулаков // Наша газета. – 9 сентября 2004 г.
  132. Кулаков В. Ф. Терроризм в агонии, а раненый зверь более опасен и жесток / В. Ф. Кулаков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.strana.ru/print/226606.html
  133. Лебедев А. Роль ООН в борьбе с терроризмом / А. Лебедев // Обозреватель-Observer. – 2008. – №5. – С.46–54.
  134. Мартинов А. Виклик з боку терористів: [Історична характеристика прояву тероризму] / А. Мартинов // Політика і час. – 2001. – №10. – С.23–30.
  135. Марченко Ю. На тлі ціннісної кризи: [Тероризм] / Ю. Марченко // Політика і час. – 2003. – №12. – С.61–66.
  136. Мешков А.Ю. Актуальные аспекты внешней политики России / А. Ю. Мешков // Международная жизнь. – №4. – 2002.
  137. Одноколенко А. Уроки войны в Афганистане могут и должны быть извлечены Россией / А. Одноколенко // Проблемы глобальной безопасности. – 2002. - №3. – С.4.
  138. Подлесный П. Внешняя политика США: новая реальность. На смену антикоммунизму периода "холодной войны" приходит борьба с терроризмом / П. Подлесный // Коммерсантъ-Власть. – 2003. – №4. – 3–9 февраля.
  139. Поклад Б. Три эпохи. Дипломатия победы / Б. Поклад // Литературная газета. – № 19. – 2007. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lgz.ru/article/172/
  139а. Путин В. В. Россия на рубеже тысячелетий / В. В. Путин // Независимая газета. – 1999. – 30 декабря.
  140. Сафонов А. Е. Необходима глобальная система противодействия терроризму / А. Е. Сафонов // Международная жизнь. – 2003. – №1. – С. 35–42.
  141. Сафонов А. Е. О межд
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины