РОСІЙСЬКО-БРИТАНСЬКЕ СУПЕРНИЦТВО НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ, 1891 – 1902 рр. : РОССИЙСКО-британское СОПЕРНИЧЕСТВО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, 1891 - 1902 рр.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • РОСІЙСЬКО-БРИТАНСЬКЕ СУПЕРНИЦТВО НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ, 1891 – 1902 рр.
 • Альтернативное название:
 • РОССИЙСКО-британское СОПЕРНИЧЕСТВО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, 1891 - 1902 рр.
 • Кол-во страниц:
 • 209
 • ВУЗ:
 • ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД
  «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

  На правах рукопису

  ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

  УДК 94 [(470+571) : 420] "1891/1902"(043.3)


  РОСІЙСЬКО-БРИТАНСЬКЕ СУПЕРНИЦТВО НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ, 1891 – 1902 рр.

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата історичних наук

  07.00.02 – Всесвітня історія


  Науковий керівник –
  доктор історичних наук,
  професор Бурьян Михайло Степанович  Луганськ – 2012  ЗМІСТ
  ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  РОЗДІЛ 1. ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
  1.1. Характеристика джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  1.2. Історіографія проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  1.3. Методологія дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ В 30-і – НА ПОЧАТКУ 90-х рр. ХІХ ст. ЗАРОДЖЕННЯ АНГЛО-РОСІЙСЬКИХ ПРОТИРІЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  РОЗДІЛ 3. РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ В 1891 – 1896 рр.
  3.1. Початок будівництва Великої Сибірської залізниці та міжнародна ситуація на Далекому Сході, 1891 – 1894 рр. . .
  54
  3.2. Зовнішня політика й дипломатія Росії та Великобританії у зв’язку з японо-китайською війною 1894 – 1895 рр. . . . . . .
  62
  3.3. Зміна міжнародної ситуації на Далекому Сході в 1895 – 1896 рр. Утрата Великобританією провідних позицій та зростання впливу Росії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  88
  РОЗДІЛ 4. ЗАГОСТРЕННЯ РОСІЙСЬКО-БРИТАНСЬКОГО СУПЕРНИЦТВА НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ В 1897 – 1902 рр.

  4.1. Великобританія, Росія та початок поділу Китаю . . . . . . . . . . 104
  4.2. Політика Росії й Великобританії в Китаї у зв’язку з повстанням іхетуанів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  142
  4.3. Російська дипломатія та укладання англо-японського союзу 1902 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  165
  ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
  ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Відносини Росії та Великобританії завжди були нестабільними. Дуже часто дві держави були принциповими суперниками на світовій арені. Короткі періоди співробітництва та союзних відносин зазвичай змінювалися тривалими конфліктами, метою яких було не допустити наближення Російської імперії до кордонів Індії – „перлини британської корони”, в умовах так званої „Великої гри” – протистояння, у межах якого вирішувалося питання: хто буде панувати в Середній Азії. Наприкінці ХІХ ст. до традиційних регіонів, де стикалися російсько-британські інтереси – Близького Сходу та Середньої Азії, додався новий, – Далекий Схід.
  Сучасна ситуація також залишається досить напруженою. По суті, проявляються контури чергового етапу „Великої гри”, але за нових умов та з новим складом учасників. У боротьбі за контроль над геополітичним простором та нафтовими родовищами Середньої Азії, Близького Сходу та Північної Африки Росія тепер є суперником не лише Великобританії, а й США.
  У цих умовах дослідження історії протистояння Москви та Лондону на Далекому Сході буде сприяти більш повному розумінню сутності сучасного світового порядку. Зацікавлена в цьому й Україна, яка знаходиться в пошуках свого місця в системі міжнародних відносин. Однак, наявність широких прогалин у вітчизняній історіографії російсько-британських відносин свідчить про те, що процес їх вивчення ще далеко не завершений.
  Отже, тема дисертації є актуальною.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертація виконана в межах комплексної програми Науково-дослідного центру імені В. М. Бейліса „Схід-Захід: теорія та історія міжцивілізаційних взаємостосунків” (державна реєстрація № 0103U003602). Робота відображає головний напрям діяльності кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин і є одним з пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи державного закладу „Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”.
  Об’єктом дослідження – міжнародні відносини на Далекому Сході наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
  Предмет – політика Росії та Великобританії на Далекому Сході в 1891 – 1902 рр.
  Хронологічні межі роботи охоплюють 1891 – 1902 рр.
  У якості нижньої хронологічної межі обрано 1891 р., коли російський уряд розпочав будівництво Великої Сибірської залізниці. Здійснення цього проекту повинно було не лише посилити стратегічні позиції та військову присутність Росії на Далекому Сході, але й сприяти господарчому освоєнню й заселенню величезних просторів Сибіру. Усе це повинно було призвести до зміни традиційного балансу сил в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та викликало занепокоєння всіх великих держав, але в першу чергу Великобританії, яка намагалася зберегти тут свої домінуючі позиції.
  За верхню хронологічну межу взято 1902 рік. Посилення позицій Росії після японо-китайської війни 1894 – 1895 рр. викликало незадоволення Великобританії та Японії й створило передумови для вироблення спільної антиросійської лінії що, урешті-решт, призвело до укладення англо-японського союзу 1902 р.
  Мета дисертації – на основі аналізу опублікованих джерел, ураховуючи результати вивчення проблеми у вітчизняній та зарубіжній історіографії, дослідити російсько-британське суперництво на Далекому Сході в 1891 – 1902 рр.
  Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити такі завдання:
  – охарактеризувати міжнародну ситуацію на Далекому Сході в 30 – 80-х рр. XIX ст.;
  – з’ясувати причини російсько-англійського антагонізму в тихоокеанському регіоні;
  – виявити місце далекосхідного регіону в зовнішній політиці російського та англійського урядів на рубежі ХІХ – ХХ ст.;
  – проаналізувати боротьбу в правлячих колах Росії та Великобританії щодо вироблення політики цих держав на Далекому Сході;
  – показати взаємодію економічних та політичних чинників у процесі вироблення та здійснення далекосхідної політики Санкт-Петербурга й Лондону;
  – показати роль особистого чинника в процесі розробки та здійснення зовнішньополітичної доктрини й Росії, і Великобританії.
  Наукова новизна роботи зумовлена тим, що вперше в українській історіографії зроблено спробу дослідити причини, хід та наслідки російсько-британського суперництва в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в 1891 – 1902 рр. Це, у свою чергу, дозволило:
  – виявити характерні риси та особливості ситуації, що склалася на Далекому Сході на початку 90-х рр. XIX ст.;
  – з’ясувати, що причини виникнення російсько-англійського антагонізму в Східній Азії були віддзеркаленням тих протиріч, що виникли у відносинах між двома імперіями ще наприкінці XVIII ст., спочатку на Близькому Сході, а пізніше – у Середній Азії;
  – показати, що на межі ХІХ – ХХ ст. центр тяжіння зовнішньої політики Росії змістився з Близького на Далекий Схід; для Великобританії, у свою чергу, було важливо не допустити втрати позицій, які вона традиційно тут займала;
  – дозволило проаналізувати причини та хід боротьби в правлячих колах Росії та Великобританії навколо далекосхідної проблеми; переконатися, що в правлячих колах двох країн практично не існувало єдиної думки на зазначену проблему і, урешті-решт, в обох державах перемогли представники більш агресивного курсу;
  – довести, що в ході вироблення та здійснення політики на Далекому Сході геополітичні та економічні чинники перепліталися й доповнювали один одного;
  – показати вплив окремих російських (С. Ю. Вітте, Миколи ІІ, О. Б. Лобанова-Ростовського, М. М. Муравйова, В. М. Ламздорфа, О. М. Куропаткина та ін.) та британських (А. Розбері, Дж. Кімберлі, Р. Солсбері, Дж. Чемберлен та ін.) політичних діячів на процес розробки та здійснення зовнішньополітичної доктрини.
  Практичне значення дисертації полягає в тому, що основні її положення, фактичний матеріал і висновки можуть бути використані для подальшого дослідження історії Росії, Великобританії, Китаю, Японії та міжнародних відносин на Далекому Сході, а також у практиці викладання у вищій школі.
  Теоретико-методологічну основу дослідження складають загальнонаукові принципи багатофакторності, детермінізму, історизму, конкретності, об’єктивності, системності й цілісності. Події, які висвітлюються в дослідженні, розглядаються в їхньому взаємозв’язку та в сукупності виявлених історичних фактів.
  Основними структуроутворюючими принципами дисертації є використання методів аналізу й синтезу, дедукції та індукції, узагальнення, поєднання історичного й логічного аналізу. Також широко використовувалися такі методи, як аналіз документів, історико-порівняльний, проблемно-хронологічний і системний. Застосування порівняльно-історичного методу надало можливість виявити спільні та відмінні риси в методах реалізації далекосхідної політики лондонського та петербурзького кабінетів. Проблемно-хронологічний метод дав можливість показати процес формування згаданої політики в часовій послідовності й динаміці. Системний метод дозволив виявити внутрішні та зовнішні чинники, які впливали на політику правлячих кіл Росії та Великобританії.
  Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом обговорення змісту дисертації на засіданнях кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Відділу комплексних проблем міжнародних відносин, а також під час роботи ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин”, присвяченої пам’яті професора Г. Л. Бондаревського (1920 – 2003) (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 12 – 13 квітня 2011 р.) та шляхом публікацій наукових статей.
  Основні положення й висновки дисертаційної роботи було відображено в 6 авторських публікаціях, 4 з яких розміщено у фахових виданнях.
  Структура роботи зумовлюється сутністю проблеми, метою й завданнями дослідження. Дисертація має вступ, чотири розділи, вісім підрозділів, список використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи – 209 сторінок, з них 185 сторінок основного тексту, 24 сторінки – список використаних джерел та літератури.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Рубіж XIX – XX століть – один зі складних періодів світової історії. Це був час, коли закінчилася боротьба великих європейських держав за розподіл світу і, одночасно, активізувалося суперництво навколо проблеми перерозподілу вже захоплених територій. Далекий Схід перетворився на один з регіонів, де найгостріше перепліталися міжнародні протиріччя. Ситуація ускладнювалася тим, що, окрім європейських держав, у боротьбу за сфери впливу в регіоні включилися Сполучені Штати Америки та Японія.
  Проте, як свідчать документи, ключовою тенденцією, що визначає характер міжнародних відносин у тихоокеанському регіоні в цей період, було посилення російсько-британського суперництва, що було викликане прагненням придбати нові ринки збуту для своїх товарів та зміцнити стратегічні позиції імперій.
  Роздивившись загрозу в Транссибірській магістралі, яка будується, Лондон зробив перші кроки на шляху зближення з Японією, результатом чого стала британо-японська співпраця в період японо-китайської війни 1894 – 1895 рр. У результаті окупація японцями Кореї й захоплення Ляодунського півострова не дозволяли здійснити намічені Петербургом плани. Більше того, закріпившись на азіатському материку Японія могла створити на далекосхідних рубежах Російської імперії вельми небезпечну ситуацію: замість слабкого Китаю тут з’явився б новий молодий агресивний сусід. І дійсно, підписання у квітні 1895 р. Симоносекського мирного договору між Цинською та Японською імперіями істотно змінило співвідношення сил у регіоні, на що негайно відреагували всі зацікавлені держави.
  Росія при цьому проявила найбільшу активність, добившись участі в спільному антияпонському демарші Франції та Німеччини й, тим самим, порушивши розрахунки британської дипломатії. Це призвело до послаблення позицій Великобританії в Китаї.
  У цих умовах захоплення Росією й Німеччиною опорних пунктів на китайському узбережжі ще більше загострило ситуацію. Перспектива поділу Китаю на замкнуті колоніальні анклави й розширення німецького впливу в Шаньдуні та регіоні Янцзи, а також російського впливу на Ляодунськом півострові, звідки, на думку британських правлячих кіл, Росія могла загрожувати Пекіну занепокоїло Лондон. Усе це змусило британські правлячі кола піти на створення власної „сфери впливу” у Вейхайвеї.
  Отже, навесні 1898 р. проблема придбання незамерзаючого порту на Тихому океані виявилася для Росії вирішеною. Проте успіх Санкт-Петербурга був куплений ціною відмови від колишньої політики мирного проникнення до Китаю й ускладнення ситуації в регіоні. Конвенція про оренду Ляодунського півострова була нав’язана Китаю, що лише частково вдалося замаскувати під виглядом добровільної угоди. Російсько-китайський союз виявився ґрунтовно підірваним. Загострилися відносини Росії з іншими державами, перш за все, Великобританією та Японією.
  Новий, ще найнебезпечніший для Росії й Великобританії поворот події прийняли після початку повстання іхетуанів, що вибухнуло в Піднебесній у 1899 р. Проте, ситуація, яка склалася, зажадала спільних дій усіх зацікавлених держав, що прагнули не допустити надмірного посилення однієї з них за рахунок інших. Інтервенція, здійснена влітку 1900 р., дала свої результати.
  Проте, окупація російськими військами Маньчжурії під приводом захисту КСЗ, і відмова від виконання російсько-японських домовленостей стосовно Кореї, неминуче породило новий, маньчжурський, вузол протиріч і підштовхнуло противників Петербурга до спільних дій.
  Наслідком стала відмова Лондона від політики „блискучої ізоляції” та підписання 30 січня 1902 р. договору про англо-японський союз. Це, у свою чергу, докорінно змінило співвідношення сил не лише на регіональному (що виявилося вже незабаром), але й на глобальному (як стало зрозуміло трохи пізніше) рівнях. Союз з Лондоном гарантував японському уряду локалізацію конфлікту з Росією, а англійські кредити дозволили Токіо в найкоротші терміни модернізувати свою армію та флот.
  Отже, Петербург явно не зумів правильно оцінити розстановку сил на Далекому Сході й переоцінив свій вплив на китайський уряд. Розплатою за це стала поразка у війні 1904 – 1905 рр.
  ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

  I. Офіційні та неофіційні публикації документів

  1. Витте С.Ю. Собрание сочинений и документальных материалов. – Т. I., Кн.2, Ч.1. / Сергей Юльевич Витте – М.: Наука, 2002. – 647 с.
  2. Глушков В.В. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. в документах внешнеполитического ведомства России: факты и комментарии / В.В. Глушков, К.Е. Черевко. – М.: ИДЭЛ, 2006. – 576 с.
  3. «Граница между Россией и Японией одна – океан». Секретная записка князя А.М. Волконского // Источник, 1995. – №5. – С. 4 – 16.
  4. Задачи Англии на Востоке. Донесения русского военного атташе в Лондоне Н.С. Ермолова 1902 г. // Исторический архив. – 1995. – №1. – С. 168 – 174.
  5. Колониальная политика капиталистических держав (1870 – 1914). – М.: Просвещение, 1967. – 367 с.
  6. Красный архив. Т. II, XIV, XXI, L – LII, LVIII, LXIII, LXXXVII. – М.: Изд-во Центрального архива РСФСР и СССР, 1922 – 1941.
  7. Международные отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архива царского и временного правительства. 1878 – 1914 гг. – Серия II. – М.: Госполитиздат, 1938– 1940.
  8. Российский архив (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII – XX вв.). – Вып. I. – М.: Студия ТРИТЭ, 1991. – 463 с.
  9. Российский архив (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII – XX вв.). – Вып. II – III. – М.: Студия ТРИТЭ, 1992. – 560 с.
  10. Россия и США. Дипломатические отношения, 1900 – 1917. – М.: Международный фонд «Демократия», 1999. – 850 с.
  11. Сборник договоров и дипломатических документов по делам Дальнего Востока. 1895 – 1905 гг. – Т. I. – Вып. I. – СПб.: Тип. Менделевича, 1906. – 782 с.
  12. Гримм Э.Д. Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842 – 1925) / Эрвин Давидович Гримм. – М.: Изд-во Института Востоковедения, 1927. – 218 с.
  13. Сборник договоров России с другими государствами. 1856 – 1917. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1952. – 463 с.
  14. British Documents on the Origins of the war, 1898–1914.– Vol. I. – II. – L.: His Majesty’s Stationary Office, 1927.
  15. Die Grosse Politik der europäischen Kabinette, 1871 – 1914. – Bd. I. – XL. – Berlin, Deutsche veragsgesellschaft für Politik und Geschichte, 1922 – 1927.
  16. Parliamentary Debates. – 4th Ser., Vol. – I – CXXXVIII. – L.: Waterlow and Sons Ltd., 1892 – 1908.
  17. Treaties between the Empire of China and Foreign Powers. – Shanghai: North-China Herald Office, 1902. – 358 p.
  18. United States policy towards China. Diplomatic and Public documents, 1839 – 1939 / Paul G. Clyde. – N.Y.: Russel & Russel. Inc, 1964. – 321 p.

  II. Мемуари, щоденники, листування

  19. Бисмарк О. Воспоминания. Мемуары. – Т. I. / Отто фон Бисмарк. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002. – 592 с.
  20. Бисмарк О. Воспоминания. Мемуары. – Т. II. / Отто фон Бисмарк. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002. – 560 с.
  21. Богданович А.В. Три последних самодержца. – Дневник. / Александра Викторовна Богданович. – М.: Новости, 1990. – 608 с.
  22. Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата / Джордж Бьюкенен. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2001. – 400 с.
  23. Вильгельм II. События и люди: Воспоминания. Мемуары / Вильгельм II. – Мн.: Харвест, 2003. – 464 с.
  24. Витте С.Ю. Воспоминания. – Т. I. / Сергей Юльевич Витте. – Таллинн – М.: Скиф Алекс, 1994. – 528 с.
  25. Витте С.Ю. Воспоминания. – Т. II. / Сергей Юльевич Витте. – Таллинн – М.: Скиф Алекс, 1994. – 576 с.
  26. Витте С.Ю. Воспоминания. – Т. III. / Сергей Юльевич Витте. – Таллинн – М.: Скиф Алекс, 1994. – 608 с.
  27. Дьяконова И.А. Дневник министра Ламздорфа / И.А. Дьяконова // Международная жизнь. – 1994. – № 9. – С. 83 – 92.
  28. Записки генерала Куропаткина о русско-японской войне. Итоги войны. – Берлин: Buhnen und Buchverlag russischer Autoren J. Ladyschnikow, 1909. – 135 с.
  29. Кони А.Ф. Сергей Юльевич Витте. Отрывочные воспоминания / Анатолий Федорович Кони. – М.: Право и жизнь, 1925. – 62 с.
  30. Коростовец И.Я. Мирные переговоры в Портсмуте в 1905 году / Иван Яковлевич Коростовец // Былое, 1988, №2, – С. 110 – 146.
  31. Коростовец И.Я. После Портсмутского мира / Иван Яковлевич Коростовец // Международная жизнь, 1994, № 9, С. 136 – 144.
  32. Коростовец И.Я. Россия на Дальнем Востоке / Иван Яковлевич Коростовец. – Пекин: Восточное просвещение, 1922. – 160 с.
  33. Ламздорф В.Н. Дневник 1886 – 1890. / Владимир Николаевич Ламздорф. – Мн.: Харвест, 2003. – 400 с.
  34. Ламздорф В.Н. Дневник 1891 – 1892. / Владимир Николаевич Ламздорф. – Мн.: Харвест, 2003. – 416 с.
  35. Ламздорф В.Н. Дневник 1894 – 1896. / Владимир Николаевич Ламздорф. – М.: Международные отношения 1991. – 456 с.
  36. Накануне… 90 лет назад началась русско-японская война. (Записки русского дипломата) // Международная жизнь. – 1994. – № 4. – С. 113 – 122.
  37. Накануне Первой российской революции (Из переписки русских военных деятелей А.Н. Куропаткина и А.Ф. Редигера 1905 г.) // Военно-исторический журнал. – 1991. – № 6. – С. 93 – 94.
  38. Переписка Вильгельма II с Николаем II. 1894 – 1914. – М.: Гос. публ. ист. биб-ка России, 2007. – 640 с.
  39. Победоносцев К.П. и его корреспонденты: Воспоминания. Мемуары. – Т. I. / Константин Петрович Победоносцев. – Мн.: Харвест, 2003. – 448 с.
  40. Победоносцев К.П. и его корреспонденты: Воспоминания. Мемуары. – Т. II. / Константин Петрович Победоносцев. – Мн.: Харвест, 2003. – 672 с.
  41. Путем секретной переписки… // Источник. – 1999. – №2. – С. 28 – 41.
  42. Симанский П.Н. События на Дальнем Востоке, предшествовавшие русско-японской войне (1891 – 1903 гг.) / Пантелеймон Николаевич Симанский // Военно-исторический журнал, 1993, №10, С. 74 – 64.
  43. Ухтомский Э.Э. Из китайских писем / Эспер Эсперович Ухтомский. – СПб.: Восток, 1901. – 31 с.
  44. Ухтомский Э.Э. Из области ламаизма. К походу англичан в Тибет / Эспер Эсперович Ухтомский. – СПб.: Восток, 1904. – 129 с.
  45. Ухтомский Э.Э. К событиям в Китае / Эспер Эсперович Ухтомский. – СПб.: Восток, 1900. – 87 с.
  46. Японский дневник А.Н. Куропаткина // Военно-исторический журнал. – 1991. – № 12. – С. 59 – 68.
  47. Beresford C. The Break up of China with an account of its present commerce, currency, waterways, armies, railways, politics and future prospects / Charles Beresford. – N.Y.: Harper and Brothers, 1899. – 491 p.
  48. Grey of Fallodon, E. Twenty-five years, 1892 – 1916 / E. Grey of Falladon. – Vol. I. / Edward Grey of Fallodon. – N.Y.: Frederick A. Stokes company, 1925. – 334 p.
  49. Grey of Fallodon, E. Twenty-five years, 1892 – 1916 / E. Grey of Falladon. – Vol. II. / Edward Grey of Fallodon. – N.Y.: Frederick A. Stokes company, 1926. – 378 p.
  50. Korostovetz J.J. Pre-war diplomacy: The Russo-Japanese problem: Treaty signed at Portsmouth, USA, 1905: Diary of J.J.Korostovetz. – L., 1920. – 160 p.  IІІ. Література

  51. Аварин В.Я. Борьба за Тихий океан. Японо-американские противоречия / Владимир Яковлевич Аварин. – М.: ОГИЗ Гос. изд-во полит. лит-ры, 1947. – 467 с.
  52. Аварин В.Я. Империализм в Маньчжурии. – Т. I. – II. / Владимир Яковлевич Аварин. – М. – Л.: Соцэкгиз, 1931.
  53. Айрапетов О.Р. Внешняя политика Российской империи (1801 – 1914) / Олег Рудольфович Айрапетов. – М.: Европа, 2006. – 672 с.
  54. Алексеев А.И. Экономическое развитие Дальнего Востока во второй половине XIX века / Алексеев А.И., Морозов Б.Н. // Вопросы истории (далее ВИ). – 1981. – № 5. – С. 37 – 47.
  55. Ананьич Б.В. Сергей Юльевич Витте / Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. // ВИ. – 1998. – № 8. – С. 32 – 53.
  56. Ананьич Б.В. Сергей Юльевич Витте и его время / Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. – СПб.: «Дмитрий Буланин», 1999. – 430 с.
  57. Ананьич Б.В. «Россия в Маньчжурии» Бориса Александровича Романова: судьба книги / Ананьич Б.В., Панеях В.М. // Россия в XIX– ХХ вв. – СПб., 1998. – С. 10 – 23.
  58. Балакин В.И. К 100-летию японо-русской войны (1904 – 1905): урок для современных политиков / Вячеслав Иванович Балакин // Проблемы Дальнего Востока. – 2004. – №2. – С. 131 – 138.
  59. Балакин В.И. Причины и последствия русско-японской войны 1904 – 1905 годов / Вячеслав Иванович Балакин // ННИ. – 2004. – №6. – С. 57 –65.
  60. Бескровный Л.Г. К истории внешней политики России на Дальнем Востоке в XIX в. / Бескровный Л.Г., Нарочницкий А.Л. // ВИ. – 1974. – № 6. – С. 14 – 36.
  61. Блох Ю.М. Внутрішньополітичні дискусії в Англії стосовно зовнішньої політики країни на початку ХХ століття (1902 – 1914 рр.): автореф. дис… канд.. іст. наук / Ю.М. Блох. – Дніпропетровськ, 2007. – 20 с.
  62. Богданова Т.Г. Джон Хей та американо-англійські відносини в Китаї (1897 – 1900): Автореф. дис… канд. іст. наук / Тетяна Геннадіївна Богданова. – Луганськ, 2010. – 20 с.
  63. Бондаревский Г.Л. Английская политика и международные отношения в бассейне Персидского залива / Григорий Львович Бондаревский. – М.: Наука, 1968. – 542 с.
  64. Бондаревский Г.Л. Багдадская дорога и проникновение германского империализма на Ближний Восток (1888 – 1903) / Григорий Львович Бондаревский. – Ташкент, 1955. – 319 с.
  65. Бондаревский Г.Л. Россия и Персидский залив / Григорий Львович Бондаревский // Специальный бюллетень Института народов Азии АН СССР. – № 44. – Ч.I. – М., 1964. – 157 с.
  66. Боханов А.Н. Русский Бисмарк / Александр Николаевич Боханов // Родина. – 1996. – №2. – С. 77 – 82.
  67. Бродский Р.М. Из истории дальневосточной политики США и русско-американских отношений в Китае накануне и в период восстания Ихэтуань / Роман Михайлович Бродский // Вестник Ленинградского университета. – 1963. – № 8. – С. 27 – 40.
  68. Бродский Р.М. К вопросу о позиции США в русско-японской войне и портсмутских переговорах / Роман Михайлович Бродский // ВИ. – 1959. – № 2. – С. 144 – 155.
  69. Бурьян М.С. Египет во внешней и колониальной политике Великобритании в 20-х гг. ХХ века / Михаил Степанович Бурьян. – Луганск: БОЯН Ри МН, 1994. – 168 с.
  70. Валюх Л.І. Політичні дискусії в Англії з питань колоніальної політики в Африці (1881 – 1899 рр.): автореф. дис… канд.. іст. наук / Л.І. Валюх. – Чернігів, 2008. – 19 с.
  71. Васильченко О.А. Государственная политика перемещения населения на Дальний Восток (1860 – 1917 гг.) / О.А. Васильченко // ВИ. – 2003. – №10, С. 129 – 137.
  72.а. Вербовський В.В. Західна Вірменія в зовнішній політиці Великої Британії, 1914 – 1923 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук / Вадим Володимирович. – Луганськ, 2006. – 20 с.
  72. Волкова Є.С. Близькосхідна політика Росії: Місія М.М. Муравйова, 1832 – 1833 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук / Євгенія Сергіївна Волкова. – Харків, 2009. – 20 с.
  73. Виноградов К.Б. Мировая политика в 60–80 – е гг. XIX в. / Кирилл Борисович Виноградов. – Л., 1991. – 166 с.
  74. Виноградов К.Б. Очерки английской историографии нового и новейшего времени / Кирилл Борисович Виноградов. – Л., 1975. – 224 с.
  75. Виноградов К.Б. На службе британского колониализма (Страницы политической биографии лорда Солсбери) / Виноградов К.Б., Науменков О.А. // ННИ. – 1995. – №1. – С. 125 – 136.
  76. Виноградов К.Б. На службе британского колониализма (Страницы политической биографии лорда Солсбери) Виноградов К.Б., Науменков О.А. // ННИ. – 1995. – №2. – С. 122 – 138.
  77. Волохова А. Из истории российской политики на Дальнем Востоке: МИД, министерство финансов и учреждение российской духовной миссии в Корее / А. Волохова // Проблемы Дальнего Востока. – 1998. – № 4. – С. 112 – 122.
  78. Волохова А. К истории русско-китайского договора 1896 г. / А. Волохова // Проблемы Дальнего Востока. – 2001. – № 5. – С. 123 – 130.
  79. Воскресенский А.Д. Дипломатическая история русско-китайского Санкт-Петербургского договора 1881 г. / Алексей Дмитриевич Воскресенский. – М.: Памятники исторической мысли, 1995. – 445 с.
  80. Гальперин А.Л. Англо-японский союз. 1902 – 1921 / Александр Львович Гальперин. – М.: ОГИЗ Гос. изд-во полит. лит-ры, 1947. – 448 с.
  81. Гальперин А.Л. Корейский вопрос в международных отношениях накануне аннексии Кореи Японией (1905 – 1910) / Александр Львович Гальперин // ВИ. – 1951. – № 2, С. 12 – 30.
  82. Гальперина Б.Д. Обзор состояния железнодорожного и водного транспорта к августу 1917 г./ Бэлла Давыдовна Гальперина // Россия в XIX– ХХ вв. – СПб., 1998. – С. 293 – 300.
  83. Гелла Т.Н. Лорд Розбери: страницы политической биографии / Тамара Николаевна Гелла // Россия и Британия. Вып. 3: В мире английской истории: памяти академика В.Г. Трухановского. – М.: Наука, 2003. – С. 268 – 288.
  84. Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С.Ю. Витте / И.Ф. Гиндин // ВИ. – 2006. – № 12.– С. 84 – 106; 2007. – № 1 – 8. – С. 100 – 124, 78 – 93, 95 – 120, 70 – 97, 91 – 117, 80 – 106, 64 – 93, 64 – 91.
  85. Головченко В.І. Пальмерстон (Palmerston) Генрі Джон Темпл // Українська дипломатична енциклопедія: У 2–х т. / Редкол.: Л.В.Губернський (голова) та ін. – К., 2004.– Т.2. – С.246.
  86. Гогунська Т.О. Формування та реалізація зовнішньополітичних принципів кабінетів М. Тетчер на європейському та американському напрямках (1979 – 1990 рр.): автореф. дис… канд.. іст. наук / Т.О. Гогунська. – Одеса, 2003. – 20 с.
  87. Гоков О.О. Роль офіцерів генерального штабу в здійсненні зовнішньої політики Російської імперії на мусульманському Сході в другій половині ХІХ ст. / О.О. Гоков: Автореф. дис… канд.. іст. наук. – Харків, 2004. – 18 с.
  88. Головченко В.І. Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець XIX – друга третина ХХ ст.): навч. посіб. /, В.І. Головченко, В.А. Рубель. – К.: Либідь, 2010. – 520 с.
  89. Гончаренко А.В. Боснія та Герцеговина в зовнішній політиці Великобританії та Росії у період Східної кризи 1875 – 1878 рр.: автореф. дис. канд. іст. наук / А.В. Гончаренко. – Луганськ, 2004. – 20 с.
  90. Гончаров Г.В. Розвиток міжнародних відносин між Україною і Великою Британією у 1991 – 2005 рр.: автореф. дис… канд.. іст. наук / Г.В. Гончаров. – Харків, 2006. – 20 с.
  91. Горелик С.Б. Политика США в Маньчжурии в 1898 – 1903 гг. и доктрина «открытых дверей» / Сарра Борисовна Горелик. – М.: Изд-во восточной лит-ры, 1960. – 195 с.
  92. Границы Китая: история формирования / Редкол.: В.С. Мясников, Е.Д. Степанов. – М.: Памятники исторической мысли, 2001. – 470 с.
  93. Григорцевич С.С. Дальневосточная политика империалистических держав в 1906 – 1917 / Станислав Селиверстович Григорцевич. – Томск: Изд-во Томского университета, 1965. – 602 с.
  94. Грицьких Д.В. Імперія Цин у зовнішній політиці Великої Британії, 1830 – 1842 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук / Дмитро Володимирович Грицьких. – Луганськ, 2010. – 20 с.
  95. Грицьких І.В. Експансія і демократія: еволюція британського суспільства (др. пол. ХІХ – поч.. ХХ ст.): автореф. дис… канд.. іст. наук / Ігор Володимирович Грицьких. – Луганськ, 2004. – 20 с.
  96. Грубінко А.В. Українсько-британські відносини у 1991 – 2004 рр. (політичне та військове співробітництво): автореф. дис…. канд.. іст. наук / А.В. Грубінко. – К., 2007. – 20 с.
  97. Гуцол О.В. Фолклендські (Мальвінські) острови в зовнішній політиці Великої Британії, 1763–1843 рр.: автореф. дис… канд. іст. Наук / О.В. Гуцол. – К., 2009. – 19 с.
  98. Данилевский Н.Я. Горе победителям. / Николай Яковлевич Данилевский. – М.: «АЛИР», 1998. – 416 с.
  99. Данилевский Н.Я. Россия и Европа / Николай Яковлевич Данилевский. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1995. – 552 с.
  100. Дацышен В.Г. Русско-китайская война. Маньчжурия 1900 г. / Владимир Григорьевич Дацышен. – Ч. I. – СПб.: Цитадель, 1996. – 144 с.
  101. Дацышен В.Г. Русско-китайская война 1900 г. Поход на Пекин / Владимир Григорьевич Дацышен. – Ч. II. – СПб.: Цитадель, 1999. – 160 с.
  102. Деборин Г.А. Международные отношения в период русско-японской войны и первой русской революции 1904 – 1907 гг. / Григорий Абрамович Деборин. – М.: Изд-во Военно-политической академии, 1941. – 79 с.
  103. Демчинский Б.Н. Россия в Маньчжурии / Б.Н. Демчинский. – СПб., 1908. – 189 с.
  104. Дипломатический словарь. – Т. I. / Под ред. А.А. Громыко, А.Г. Ковалев и др. – М.: Наука, 1984. – 424 с.
  105. Дипломатический словарь. – Т. II. / Под ред. А.А. Громыко, А.Г. Ковалев и др. – М.: Наука, 1985. – 504 с.
  106. Дипломатический словарь. – Т. III. / Под ред. А.А. Громыко, А.Г. Ковалев и др. – М.: Наука, 1986. – 751 с.
  107. Добычина Е.В. Разведка России о японском военном влиянии в Китае на рубеже XIX – XX веков / Елена Викторовна Добычина // ВИ. – 1999. – № 10, С. 127 – 131.
  108. Добычина Е.В. Русская агентурная разведка на Дальнем Востоке в 1895 – 1897 годах / Елена Викторовна Добычина // Отечественная история. – 2000. – № 4, С. 161 – 170.
  109. Долід В.В. Трансваальська криза в оцінці британського політикуму та суспільства / В.В. Долід: Автореф. дис…канд.. іст. наук. – К., 2010 – 20 с.
  110. Дьомін О.Б. Формування «нового курсу» зовнішньої політики Англії (друга половина XVI – початок XVII ст.): автореф. дис… д-ра іст. наук / Олег Борисович Дьомін. – К., 2001. – 32 с.
  111. Елизарьев В.Н. Южные Курильские острова и зарождение русско-японских отношений / В.Н. Елизарьев // ВИ. – 2005. – № 3. – С. 142 – 146.
  112. Елютин О.Н. «Золотой век» железнодорожного строительства в России и его последствия / Олег Николаевич Елютин // ВИ. – 2004. – № 4. – С. 47 – 57.
  113. Ерофеев Н.А. Английский колониализм в середине XIX века / Николай Александрович Ерофеев. – М.: Наука, 1977. – 256.
  114. Ефимов Г.В. Внешняя политика Китая, 1894 – 1899 / Геронтий Валентинович Ефимов. – М.: Госполитиздат, 1958. – 422 с.
  115. Ерусалимский А.С. Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце XIX века / Аркадий Самсонович Ерусалимский. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 607 с.
  116. Ерусалимский А.С. Из истории империалистической политики Англии на Дальнем Востоке в конце ХIХ века (миссия лорда Бересфорда) / Аркадий Самсонович Ерусалимский // ВИ. – 1951. – №5. – С. 43 – 54.
  117. Жигалов Б.С. КВЖД в дальневосточной политике России (1906 – 1914 гг.)/ Борис Степанович Жигалов // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 1 (2). – С. 24 – 44.
  118. Зарина Л.Л. Британский империализм в Китае (1896 – 1901) / Зарина Л.Л., Лившиц С.Г.. – М.: Наука, 1970. – 248 с.
  119. Зимонин В.П. Россия и Япония в перипетиях бурного ХХ века // Россия и Япония в начале ХХI века / В.П. Зимонин. – М.: Ин-т востоковедения РАН, 2008. – С. 65 – 100.
  120. Игнатьев А.В. Последний царь и внешняя политика / Анатолий Венедиктович Игнатьев // ВИ. – 2001. – №6. – С. 3 – 24.
  121. Игнатьев А.В. Своеобразие российской внешней политики на рубеже XIX – ХХ веков / Анатолий Венедиктович Игнатьев // ВИ. – 1998. – № 8. – С. 32 – 43.
  122. Игнатьев А.В. С.Ю. Витте – дипломат / Анатолий Венедиктович Игнатьев. – М.: Международные отношения, 1989. – 336 с.
  123. Игнатьев А.В. Русско-английские отношения накануне Октябрьской революции / Анатолий Венедиктович Игнатьев. – М.: Наука, 1966. – 400 с.
  124. Игнатьев А.В. Под гром пушек. С.Ю. Витте и договоры с Германией и Японией 1904 и 1905 гг. / А.В. Игнатьев, Ю.Ф. Субботин // Российская дипломатия в портретах. – М.: Международные отношения, 1992. – С. 319 – 335.
  125. История внешней политики России. Конец XIX – начало XX века / Ред. кол. В.А. Емец, А.В. Игнатьев и др. – М.: Международные отношения, 1997. – 672 с.
  126. История германского колониализма в Африке. – М.: Наука, 1983. – 412 с.
  127. История XIX века. – Т. VIII. / Под ред. Лависс, Рамбо– М.: ОГИЗ Гос. соц.-эконом. изд-во, 1939. – 552 с.
  128. История дипломатии. – Т. II. / Под ред. В. П. Потемкин – М.: ОГИЗ. Гос. изд-во полит. лит-ры, 1945. – 424 с.
  129. История народов Восточной и Центральной Азии. – М.: Наука, 1986. – 583 с.
  130. История стран Азии и Африки в Новое время / Е.М. Жуков, А.А. Губер и др. – М.: Изд-во МГУ, 1971. – 621 с.
  131. Іщенко В.В. Еволюція політика Англії щодо Османської імперії та англійська Левантійська компанія (1558 – 1624 рр.) / Валентина Володимирівна Іщенко: Автореф. дис… канд. іст. наук. – Луганськ, 2006. – 20 с.
  132. Каганович Б.С. С.И. Штейн – первый редактор мемуаров С.Ю. Витте / Борис Соломонович Каганович // Россия в XIX– ХХ вв. – СПб., 1998. – С. 57 – 60.
  133. Кандуба Т.Ю. Атлантизм в зовнішній політиці урядів Тоні Блера / Т.Ю. Кандуба: автореф. дис… канд. іст. наук. – Донецьк, 2010. – 20 с.
  134. Канторович А.Я. Америка в борьбе за Китай / А.Я. Канторович. – М.: Соцэкгиз, 1935. – 639 с.
  135. Канторович А.Я. Иностранный капитал и железные дороги в Китае / А.Я. Канторович. – М. – Л.: «Плановое хозяйство», 1925. – 208 с.
  136. Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья / Лев Ефимович Кертман. – М.: Мысль, 1990. – 541 с.
  137. Ким Чжон Хон. Русско-корейские дипломатические отношения в 1884 – 1904 гг / Чжон Хон Ким. – М.: Изд-во РУДН, 2001. – 224 с.
  138. Киссинджер Г. Дипломатия / Генри Киссенджер. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.
  139. Клейнов Г.М. Граф С.Ю. Витте / Г. М. Клейнов. – СПб.: Типо-Литография А.Э. Винеке, 1906. – 49 с.
  140. Ковальський С.В. Політика Великої Британії та позиція ООН у кіпрському питанні (1954 – 1974 рр.): автореф. дис… канд. іст. Наук \ С.В. Ковальський. – К., 2008. – 16 с.
  140.a Корнєєва О.В. Трансформація Британської імперії, 1921 – 1931 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук / О.В. Корнєєва. – Донецьк, 2004. – 19 с.
  141. Кузнецов В.С. Императрица Цы Си / Вячеслав Семенович Кузнецов // ВИ. – 2003. – № 12. – С. 62 – 85.
  142. Куланов А. Россия и Япония: имиджевые войны / А. Куланов, В. Молодяков. – М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. – 480 с.
  142.а. Кулінич М.М. Інтереси України в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні // М.М. Кулінич / Україна дипломатична. – Вип. 7. – К., 2006. – С. 386 – 406.
  143. Кутаков Л.Н. Портсмутский мирный договор: (Из истории отношений Японии с Россией и СССР, 1905 – 1945 гг.) / Леонид Николаевич Кутаков. – М.: Соцэкгиз. – 1961. – 291 с.
  144. Ласкавий Д.В. Англо-російське суперництво в Персії: Нафтовий фактор, 1901 – 1917 / Дмитро Васильович Ласкавий: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 2007. – 18 с.
  145. Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней / Доминик Ливен. – М.: Европа, 2007. – 688 с.
  146. Лукоянов И.В. Не отстать от держав… Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв / Игорь Владимирович Лукоянов. – СПб.: Нестор-история, 2008. – 664 с.
  147. Лукоянов И.В. Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX в.: борьба за выбор политического курса / Игорь Владимирович Лукоянов: дис… док. ист. Наук / И.В. Лукоянов. – СПб., 2009 . – 795 с.
  148. Лук’янов О.П. Проблема Гібралтару в зовнішній політиці Іспанії, 1963 – 1985 рр. / Олексій Петрович Лук’янов: автореф. дис… канд. іст. наук. – Луганськ, 2003. – 20 с.
  149. Лунева Ю.В. Лорд Эдуард Грей – мастер английской тайной дипломатии начала ХХ века / Ю.В. Лунева // ННИ. – 2009. – №5. – С. 182 – 200.
  150. Макарчук О.И. Американо-японское соперничество на Дальнем Востоке в контексте международных отношений начала ХХ века / Ольга Ивановна Макарчук: Автореф. дис… доктора ист. наук. – М., 2010. – 53 с.
  151. Максимов А.Я. Наши задачи на Тихом океане. Политические этюды / Александр Яковлевич Максимов. – СПб.: Типо-Литография К.Л. Пентковского, 1901. – 75 с.
  152. Машевський О.П. Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70–ті рр.. ХІХ ст. – 1918): Автореф. дис… доктора іст. наук. / Олег Петрович Машевський. – К., 2010. – 30 с.
  153. Мирошников А.В. Великобритания от Георга I до королевы Виктории (1714 – 1901 гг.) / А.В. Мирошников. – Воронеж: ВГУ, 1998. – 38 с.
  154. Марущак М.Й. Історія дипломатичних відносин у ХХ столітті / М.Й. Марущак. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 365 с.
  155. Международные отношения на Дальнем Востоке (1870 – 1945 гг.) / Под ред. Е.М. Жукова. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1951. – 790 с.
  156. Мелихов Г.В. Экспансия цинского Китая в Приамурье и Центральной Азии в XVII – XVIII веках / Георгий Васильевич Мелихов // ВИ. – 1974. – № 7. – С. 55 – 73.
  157. Мрака І.Б. Проблема кордонів Польщі у зовнішній політиці Великої Британії у роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.): автореф. дис… канд. іст. наук / І.Б. Мрака. – Львів, 2005. – 20 с.
  158. Набока О.В. Тайвань та політика Великобританії на Далекому Сході в 20 – 90–х рр. XIX століття / Олександр Вікторович Набока: Автореф. дис… канд. іст. наук. – Луганськ, 2006. – 20 с.
  159. Нарочницкий А.Л. Международные отношения на Дальнем Востоке. – Кн. I. / А.Л. Нарочницкий, А.А. Губер и др. – М.: Мысль, 1973. – 324 с.
  160. Нарочницкий А.Л. Международные отношения на Дальнем Востоке. – Кн. II. / А.Л. Нарочницкий, А.А. Губер и др. – М.: Мысль, 1973. – 287 с.
  161. Нароцницкий А.Л. Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке, 1860 – 1895 / Алексей Леонтьевич Нарочницкий. – М.: Мысль, 1972. – 899 с.
  162. Науменков О.А. Роберт Солсбери и его время: Викторианская Англия в лицах / Олег Александрович Науменков. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 368 с.
  163. Неприцький О.А. Велика Британія та європейська інтеграція (90–ті рр. ХХ ст.) / О.А. Неприцький: Автореф. дис… канд.. іст. наук. – Харків, 2003 с. – 20 с.
  164. Никольсон Г. Дипломатия / Гарольд Никольсон. – М.: ОГИЗ Госполитиздат, 1941. – 152 с.
  165. Общественное сознание и внешняя политика США / Юрий Александрович Замошкин. – М.: Наука, 1987. – 279 с.
  166. Остапенко Г.С. Королева Виктория: личность и характер правления / Г.С. Остапенко // Россия и Британия. Вып. 3: В мире английской истории: памяти академика В.Г. Трухановского. – М.: Наука, 2003. – С. 289 – 344.
  167. Остриков П.И. Империалистическая политика Англии в Китае в 1900 – 1914 гг. / Петр Иванович Остриков – М.: Наука, 1978. – 324 с.
  168. Очерк истории Министерства иностранных дел, 1802 – 1902. – СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1902. – 205 с.
  169. Пак Б.Б. Гибель корейской королевы Мин (1895) / Бэлла Борисовна Пак // Проблемы Дальнего Востока. – 1999. – № 3. – С. 118 – 124.
  170. Пак Б.Б. 375 дней в русской миссии / Бэлла Борисовна Пак // Восток. – 1997. – № 5. – С. 27 – 37.
  171. Пак Б.Б. Существовал ли в России реальный проект раздела Кореи на рубеже XIX и ХХ веков? / Бэлла Борисовна Пак // Проблемы Дальнего Востока. – 1998. – №3. – С. 108 – 115.
  172. Пак Б.Д. Россия и Корея / Борис Дмитриевич Пак. – М.: ИВ РАН, 2004. – 520 с.
  173. Парфенов И.Д. Колониальная экспансия Великобритании в последней трети ХІХ века / Игорь Данилович Парфенов. – М.: Наука. Главная редакция восточной лит-ры, 1991. – 190 с.
  174. Пасков С.С. Японская буржуазная историография экспансии японского империализма в конце XIX – первой трети ХХ века / С.С. Пасков // ВИ. – 1977. – № 3. – С. 85 – 95.
  175. Писчикова Н.П. Русско-американские отношения на Дальнем Востоке в период русско-японской войны / Наталья Петровна Писчикова: диссертация… канд. ист. Наук. – Рязань, 2007. – 215 с.
  176. Питльована Л.Ю. Англо-німецькі відносини на рубежі ХІХ – ХХ століть: проблема колоніального поділу Африки: автореф. дис… канд. іст. наук / Л.Ю. Питльована. – Львів, 2003. – 20 с.
  177. Покровский М.Н. Внешняя политика России в ХХ веке / Михаил Николаевич Покровский. – М.: Изд-во Коммунист. университета имени Свердлова, 1926. – 95 с.
  178. Покровский М.Н. Дипломатия и войны Царской России в ХIХ столетии / Михаил Николаевич Покровский. – М.: Изд-во Коммунист. университета имени Свердлова, 1923. – 392 с.
  179. Попов А.Л. От Босфора к Тихому океану / Алексей Львович Попов // Историк-марксист. – 1934. – №3. – С. 3–28.
  180. Пролог русско-японской войны. Материалы из архива графа С.Ю.Витте / Борис Борисович Глинский. – Пг.: Тип. Акц. о-ва «Брокгауз и Ефрон», 1916. – 352 с.
  181. Пронь С.В. Японія-США-Росія: співробітництво та суперництво в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 1951 – 2007 роки / Сергій Вікторович Пронь. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 296 с.
  182. Пушкарев С.Г. Россия 1801 – 1917: Власть и общество / Сергей Геннадьевич Пушкарев. – М.: «Посев», 2001. – 672 с.
  183. Романов Б.А. Дипломатическое развязывание русско-японской войны 1904 – 1905 гг. / Борис Александрович Романов // Арабески истории. – Вып. 3–4. – Т.II. –М., 1994. – С. 378 – 426.
  184. Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны 1895 – 1907 / Борис Александрович Романов. – М. – Л.: Изд-во Института истории АН СССР, 1947. – 493 с.
  185. Романов Б.А. Россия в Маньчжурии (1892 – 1906). Очерки по истории внешней политики самодержавия в эпоху империализма / Борис Александрович Романов. – Л.: Изд-во Ленинградского вост. ин-та, 1928. – 605 с.
  186. Россия в XIX– ХХ вв. Сб. статей. – СПб.: «Дмитрий Буланин», 1998. – 389 с.
  187. Российская дипломатия в портретах / Под ред. А.В. Игнатьев, И.С. Рыбаченок и др. – М.: Международные отношения, 1992. – 384 с.
  188. Россия и Британия. Вып. 3: В мире английской истории: памяти академика В.Г. Трухановского. – М.: Наука, 2003. – 409 с.
  189. Россия и Япония в начале ХХI века. – М.: ИВ РАН, 2008. – 246 с.
  190. Рубель В.А. Нова історія Азії та Африки: Постсередньовічний Схід (XVIII – друга половина XIX ст.): Навчальний посібник / Вадим Анатолійович Рубель. – К.: Либідь, 2007. – 560 с.
  191. Русаков К.А. Проблема Чорноморських проток у зовнішній політиці Великобританії, 1892 – 1920 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук / Костянтин Анатолійович Русаков. – Луганськ, 2003. – 20 с.
  192. Русанова М.І. Політика Великобританії по відношенню до Палестини, 1915 – 1922 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук / Марина Ігорівна Русанова. – Луганськ, 2005. – 20 с.
  193. Рыбаченок И.С. Дальневосточная политика России 90–х годов XIX в. на страницах русских газет консервативного направления / Ирина Сергеевна Рыбаченок // Внешняя политика России и общественное мнение. – М., 1988. – С. 125 – 146.
  194. Савенков В.В. Великобританія та проблема будівництва Суєцького каналу.: Автореф. дис… канд. іст. наук / Валерій Валерійович Савенков. – Луганськ, 2005. – 20 с.
  195. Саплин В.И. Российско-японские отношения: исторический фон и современные тенденции / Василий Иванович Саплин // Россия и Япония в начале ХХI века. – М.: Ин-т востоковедения РАН, 2008. – С. 15 – 24.
  196. Сапожников А.А. Судьбы Китая / А.А. Сапожников. – СПб.: Тип. А.П. Лопухина, 1901. – 127 с.
  197. Сергеев Е.Ю. Политика Великобритании и Германии на Дальнем Востоке, 1897 – 1903 / Евгений Юрьевич Сергеев. – М.: ИВИ РАН, 1998. – 230 с.
  198. Сергеев Е.Ю. Русская разведка в начале войны с Японией 1904 – 1905 годов / Евгений Юрьевич Сергеев // ННИ. – 2005. – №1. – С. 60 –79.
  199. Сладковский М.И. Китай и Англия / Михаил Иосифович Сладковский. – М.: Наука, 1980. – 351 с.
  200. Сморярчук В.И. А.Ф. Кони и его окружение / Василий Иванович Смолярчук. – М.: Юрид. лит., 1990. – 400 с.
  201. Сорока М.Е. Последний императорский посол в Лондоне граф А.К. Бенкендорф (1903 – 1916 годы) / Марина Евгеньевна Сорока // ННИ. – 2010. – №1. – С. 179 – 191.
  202. Сталовєрова Г.В. Еволюція британського колоніалізму (1914 – 1921): Автореф. дис… канд. іст. наук / Г.В. Столовєрова. – Чернігів, 2008. – 19 с.
  203. Тарле Е.В. Граф С.Ю. Витте. Опыт характеристики внешней политики / Евгений Валентинович Тарле. – Л.: Тип. рабочего изд-ва «Прибой», 1927. – 95 с.
  204. Тихвинский С.Л. Борьба за реформы в Китае в конце XIX века / Сергей Леонидович Тихвинский // ВИ. – 1953. – № 6. – С. 86 – 107.
  205. Тихвинский С.Л. Политика «самоусиления» правящих кругов Китая (1860 – 1895 гг.) / Сергей Леонидович Тихвинский // ВИ. – 1969. – № 4. – С. 78 – 98.
  206. Тихвинский С.Л. Правление в Китае маньчжурской династии Цинн / Сергей Леонидович Тихвинский // ВИ. – 1966. – № 9. – С. 71 – 90.
  207. Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль / Владимир Григорьевич Трухановский. – М.: Международные отношения, 1982. – 464 с.
  208. Туполев Б.В. Германский империализм в борьбе за «место под солнцем» / Борис Михайлович Туполев. – М.: Наука, 1991. – 294 с.
  209. Тейлор А.Дж.П. Борьба за господство в Европе, 1848 – 1918 / Алан Дж. П. Тейлор. – М.: Иностранная лит-ра, 1958. – 644 с.
  210. Тягай Г.Д. История Кореи конца XIX – начала XX вв. по русским архивным источникам / Галина Давыдовна Тягай // Проблемы Дальнего Востока, 1997, № 6, С. 118 – 124; 1998, №1, С. 123 – 129.
  211. Тягай Г.Д. Король Коджон в русской миссии (из истории русско-корейских отношений) / Галина Давыдовна Тягай // Проблемы Дальнего Востока, 1999, № 3, С. 118 – 124.
  212. Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет / Анатолий Иванович Уткин. – Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1989. – 192 с.
  213. Файнберг Э.Я. Установление русско-японских дипломатических и торговых отношений / Эсфирь Яковлевна Файнберг // ВИ. – 1969. – № 3. – С. 73 – 89.
  214. Фан Вэнь-лань. Новая история Китая / Фан Вэнь-лань – М. : Изд-во иностранной литературы, 1955. – . Том I (1840–1901). – 1955. – 600 с.
  215. Федоров М.П. Соперничество торговых интересов на Востоке. – СПб., 1903. – 215 с.
  216. Фоміна О.В. «Ідея імперії» і інтелектуальна еліта Великобританії: Редьярд Кіплінг, 1865 – 1936: автореф. дис… канд. іст. наук / Олена Володимирівна Фоміна . – К., 2008. – 18 с.
  217. Фендлер К. Австро-венгерские источники о КВЖД и строительстве железных дорог в Корее / К. Фендлер // Проблемы Дальнего Востока, 2001, № 6, С. 122 – 131.
  218. Фурсенко А.А. Борьба за раздел Китая и американская доктрина открытых дверей, 1895 – 1900 / Александр Александрович Фурсенко. – М. – Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1956. – 245 с.
  219. Фурсенко А.А. С.Ю. Витте и экономическое развитие России в конце XIX – начале XX в. / Александр Александрович Фурсенко // ННИ, 1999, № 6, С. 3 – 17.
  220. Халфин Н.А. Лорд Керзон – идеолог и политик британского империализма / Нафтула Аронович Халфин // ННИ. – 1983. – №1. – С. 120 – 140.
  221. Хальгартен Г. Империализм до 1914 года / Георг Хальгартен. – М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1961. – 695 с.
  222. Хевролина В.М. К вопросу о внешнеполитических концепциях русского либерализма (журнал «Русская мысль» о внешней политике России. 1880 – 1894 гг.) / Виктория Максимовна Хевролина // Внешняя политика России и общественное мнение. – М., 1988. – С. 107 – 124.
  223. Хевролина В.М. Министерство иностранных дел России в 1856 – 1878 гг. / Виктория Максимовна Хевролина // ННИ. – 2002. – №4. – С. 3 – 26.
  224. Христюк С.Б. Трансформація Британської імперії в Співдружність націй (1931 – 1947): Автореф. дис… канд.. іст. наук. / С.Б. Христюк. – К., 2009. – 20 с.
  225. Цинь Бэнь-Ли. История экономической агрессии американского империализма в Китае / Цинь Бэнь-Ли – М.: Издательство иностранной литературы, 1951. – 122 с.
  226. Черевик К.А. Європейська політика Великої Британії у 1863 – 1878 роках: автореф. дис…. канд.. іст. наук / К.А. Черевик. – Донецьк, 2007. – 19 с.
  227. Шаповалова О.О. Російсько-японські відносини (2000 – 2008 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук. / О.О. Шаповалова. – Харків, 2009. – 19 с.
  228. Шацилло К.Ф. Либералы и русско-японская война / Корнелий Федорович Шацилло // ВИ. – 1982. – № 7. – С. 103 – 114.
  229. Шилов С.П. Русско-японская война 1904 – 1905 годов и германское военно-морское ведомство / Сергей Павлович Шилов // ННИ. – 2004. – №5. – С. 52 – 68.
  230. Ширяєв М.В. Англо-російське протистояння у Середній Азії та Афганістані в 1907 – 1922 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук / Михайло Валерійович Ширяєв. – Луганськ, 2006. – 20 с.
  231. Ямпольська Л.М. Інтеграційні процеси в Європі та Велика Британія (1973 – 1997 рр.): автореф. дис.. канд.. іст. наук / Л.М. Ямпольська. – Харків, 2004. – 20 с.
  232. Янов А.Л. Россия против России. Очерки истории русского национализма, 1825 – 1921 / Александр Львович Янов. – Новосибирск: «Сибирский хронограф», 1999. – 384 с.
  233. Asakawa K. The Russo-Japanese conflict. Its causes and issues / Kazuru Asakawa. – N.Y.; L.: Kennikat press, 1970. – 373 p.
  234. Beale H.K. Theodore Roosevelt and the Rise of America to World Power / H.K. Beale. – N.Y., 1970. – 462 p.
  235. Blake R. The Conservative party from Peel to Thatcher / Robert Blake. – L.: Fontana Press, 1988. – 401p.
  236. British foreign policy under Sir Edward Grey / F.H. Hinsley. – Cambridge: Cambridge University press, 1970. – 467 p.
  237. British imperialism in the nineteenth century / Ed. by C.C. Eldridge. – L.: Macmillan, 1984. – 653 p.
  238. The Cambridge Hi
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины