ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА Д.І. БАГАЛІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ НАУКОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. : Эпистолярное наследие Д.И. Багалею КАК ИСТОЧНИК К ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИЗНЬ В УКРАИНЕ КОНЦА ХIХ - первой трети ХХ в. • Название:
 • ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА Д.І. БАГАЛІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ НАУКОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.
 • Альтернативное название:
 • Эпистолярное наследие Д.И. Багалею КАК ИСТОЧНИК К ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИЗНЬ В УКРАИНЕ КОНЦА ХIХ - первой трети ХХ в.
 • Кол-во страниц:
 • 296
 • ВУЗ:
 • Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
  Інститут української археографії та джерелознавства
  імені М. С. Грушевського

  На правах рукопису


  Стариков Григорій Миколайович


  УДК 930.2 (477): [394.92+394.94] ’’1879/1932’’


  ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА Д.І. БАГАЛІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ НАУКОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.


  07.00.06 – історіографія, джерелознавство
  та спеціальні історичні дисципліни

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата історичних наук


  Науковий керівник
  Кравченко Володимир Васильович,
  доктор історичних наук, професор  Київ-2011

  ЗМІСТ
  Вступ............................................................................................................4
  РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ Д.І. БАГАЛІЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………............12
  1.1. Стан дослідження проблеми.............................................................12
  1.2. Джерельна база…………...................................................................41
  РОЗДІЛ 2. ВІДОБРАЖЕННЯ У ЛИСТАХ Д.І. БАГАЛІЯ НАУКОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ
  КІНЦЯ ХІХ ст. ..........................................................................................60
  2.1. Листування Д.І. Багалія з О.Ф. Бичковим як джерело з історії академічного життя в Україні……………………..................................60
  2.2. Журнал «Київська старовина» на сторінках епістолярію Д.І. Багалія.................................................................................................82
  РОЗДІЛ 3. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ В ЕПІСТОЛЯРІЇ Д.І. БАГАЛІЯ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ЗА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ (1920-1932)……………………………….......99
  3.1. Джерельне значення листів Д.І. Багалія для історії створення та діяльності Української Академії Наук (1920-1932)....…………..........99
  3.2. Відображення в епістолярії Д.І. Багалія розбудови архівної справи в Україні у 1920-х рр. ………………………………………................125
  3.3. Комісія із вивчення соціально-економічної історії України XVIII-XIX ст. в листуванні Д.І. Багалія з О.П. Оглоблиним та Н.Д. Полонською-Василенко (1929-1932 рр.)......................................146
  РОЗДІЛ 4. ЕПІСТОЛЯРІЙ Д.І. БАГАЛІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРОСОПОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ……………………………....176
  4.1. Листи М.М. Бакая як матеріал для його біографії……................176
  4.2. Просопографічне значення листування Д.І. Багалія з В.Б. Антоновичем та членами його родини..……………...................191
  ВИСНОВКИ............................................................................................200
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................208
  ДОДАТКИ...............................................................................................250
  Додаток А. Покажчик листів Д.І. Багалія………………………….....250
  Додаток Б. Лист І.А. Лінниченка до О.О. Потебні
  від 19 вересня 1882 р. ............................................................................278
  Додаток В. Лист В.Б. Антоновича до О.О. Потебні
  від 9 березня 1882 р. ..............................................................................279
  Додаток Г. Сторінка, не включена до «Автобіографії» Д.І. Багалія…...........................................................................................280
  Додаток Д. Лист М.В. Калачова до Д.І. Багалія
  від 27 вересня 1885 р. …………………………………………………281
  Додаток Е. Публікації Д.І. Багалія та М.Ф. Сумцова у «Київській старовині»………………………………………………………………282
  Додаток Ж. Чернетка виступу Д.І. Багалія під час обговорень на І з’їзді архівних працівників РСФРР (березень 1925 р.)……………...289
  Додаток З. Листи Д.І. Багалія до керівних органів ВУАН у справі заснування КВСЕІУ……………………………………………………294
  Додаток И. Витяг з протоколу допита Д.П. Гордієва
  від 26 листопада 1933 р. ……………………………………………....295  ВСТУП


  Актуальність дисертаційного дослідження. Після здобуття Україною незалежності минуло понад два десятиліття. За цей час в українській історичній науці відбувся відхід від заідеологізованих концепцій радянської історіографії, якісно і кількісно збагатилась джерельна база вітчизняної історії. Багато українських вчених провадять копітку роботу щодо збирання, опрацювання та видання документальних матеріалів з української історії, наслідком чого стало введення до наукового вжитку значної кількості нових джерел. Проте введення у широкий науковий обіг нових джерел, їх видання та проведення фахової джерелознавчої критики продовжує залишатись важливим завданням науковців.
  За останні десятиріччя в історичних дослідженнях дедалі більша увага приділяється джерелам особового походження, до яких відноситься, зокрема, і «живий свідок» епохи – епістолярій [272, 275, 286, 326, 333, 376, 432]. Завдяки вивченню приватного та ділового листування відомих науковців відбувається персоніфікація (антропологізація) історичної науки, з’ясовуються нові факти, відомості про які відсутні в інших джерелах, з’являється можливість більш аргументовано з’ясувати роль в історії тієї чи іншої особистості.
  Впродовж тривалого часу, аж до появи електронних засобів спілкування, листуванню належала основна роль у справі обміну думками між людьми на відстані. У Російській імперії на ХІХ століття припав справжній розквіт епістолярного жанру. В умовах жорсткої цензури листи стали багатофункціональним засобом комунікації, який дозволяв обговорити нагальні питання громадського життя, скоординувати дії щодо реалізації важливих проектів культурницько-просвітницького характеру тощо. Тому дуже важко вивчати політичне, наукове, культурне життя на Україні без широкого і докладного використання листів видатних діячів цієї доби. На сьогоднішній день дослідниками зібрано і упорядковано цілий ряд публікацій з епістолярної спадщини В.Б. Антоновича [219, 220, 249-253], М.М. Аркаса [266], М.П. Василенка [224], В.І. Вернадського [241], М.С. Грушевського [238, 239, 259, 261, 262, 264, 271], В.М. Доманицького [266], Д.І. Дорошенка [346], О.Я. Єфименко [265], М.І. Костомарова [235], А.Ю. Кримського [229, 230], О.М. Лазаревського [289, 290], В.К. Липинського [366], М.О. Максимовича [371], І.І. Огієнка [367], М.Є. Слабченка [323], Є.Х. Чикаленка [381], Д.І. Яворницького [231-234, 237, 350] та ін.
  Важливе інформативне значення належить й епістолярію видатного українського історика, громадського та політичного діяча Дмитра Івановича Багалія (1857-1932). Активна наукова, громадська та просвітницька діяльність спонукала його до широкого листування з українськими та російськими вченими, письменниками, політиками, видавцями, публіцистами тощо. Переважна більшість листів історика насичена подіями не стільки приватного життя, скільки сучасного йому суспільства і має важливе значення для дослідження окремих аспектів як української, так і російської історії. Листи Д.І. Багалія складають інформативно цінний масив обсягом декілька тисяч одиниць. Епістолярна спадщина вченого ще не була предметом спеціального наукового дослідження. Існують лише окремі публікації листів того чи іншого науковця або громадського діяча до Д.І. Багалія. Листування ж самого історика практично не виходило друком. Крім того, епістолярій Д.І. Багалія дуже рідко використовувався дослідниками, в тому числі і при написанні присвячених йому розвідок. Дане дослідження є першим джерелознавчим опрацюванням листування Д.І. Багалія. Отже, наукова актуальність дисертаційного дослідження зумовлена наступними чинниками: необхідністю введення виявлених листів історика до наукового обігу, потребою їх систематизації, тематичної та хронологічної диференціації, проведенням джерелознавчого аналізу.
  Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами.
  Дослідження даної теми проводилося згідно із тематичним планом науково-дослідницької діяльності Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України «Історико-культурна спадщина України XVII-XX ст.» (державний реєстраційний номер 0105U007946).
  Мета даного дослідження полягає у комплексному аналізі епістолярної спадщини Д.І. Багалія як джерела з історії наукового та культурного життя України кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.
  У процесі реалізації зазначеної мети вирішувались наступні дослідницькі завдання:
  - з’ясувати ступінь дослідження даної проблеми в історіографії;
  - здійснити археографічний пошук та атрибуцію листів Д.І. Багалія та його кореспондентів, визначити якомога більше невідомих досі кореспондентів та адресатів;
  - визначити зовнішні особливості листування (стан збереженості, автентичність), провести джерелознавчий та текстологічний аналіз листування (датування, почерк, папір, мова);
  - систематизувати виявлений епістолярій за проблемно-хронологічним принципом, визначити провідні теми у кожному з періодів та проаналізувати їх у відповідних розділах;
  - виділити у листуванні основні проблеми, пов’язані з історією створення та функціонування загальнонаціональних проектів: журналу «Київська старовина», архівної системи, Української Академії Наук та її установ;
  - показати, як в епістолярії відбилась наукова та громадська діяльність Д.І. Багалія;
  - виокремити сюжети просопографічного характеру та визначити їхню джерельну цінність.
  Об’єктом дисертаційного дослідження виступає епістолярій Д.І. Багалія в контексті наукового, культурного та громадського життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст.
  Предметом дисертаційної роботи є процес створення епістолярного комплексу, його виявлення та дослідження.
  Методи дослідження. Методологічною основою роботи стали принципи історизму, об’єктивності та системності. Використані загальнонаукові методи пізнання (джерелознавчого аналізу і синтезу, системний підхід, типологізації, класифікації, логічний, математичний), спеціально-історичні (історико-порівняльний, хронологічно-тематичний, текстологічний, описовий, біографічний, просопографічний) та суто джерелознавчі (евристичний, археографічний, критичний). Процес дослідження супроводжувався використанням методів типологізації, класифікації та періодизації (для характеристики джерел та історіографії), а також формальної логіки (у висновках та узагальненнях).
  Хронологічні межі дисертаційного дослідження. Епістолярій Д.І. Багалія охоплює 53 роки. Відповідно до виявлених листів, першим із них можна вважати лист, написаний 27 березня 1879 р. до О.Ф. Кістяківського, а останнім – від 15 січня 1932 р. до О.П. Оглоблина.
  Географічні межі роботи охоплюють територію України, що зумовлено як місцем зберігання основної частини епістолярної спадщини Д.І. Багалія, так і домінуванням проблем саме її історії, наукового, культурного та громадського життя.
  Наукова новизна дисертаційного дослідження:
  - до наукового обігу вперше залучено великий масив епістолярію, який є важливим джерелом для висвітлення як історії України зазначеного періоду, так і біографії Д.І. Багалія;
  - шляхом джерелознавчого аналізу та синтезу для певної кількості листів (10 із них зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського і 2 – в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної Академії Наук України) встановлено їхніх авторів: В.Б. Антоновича, Д.І. Багалія, М.М. Бакая, Е.В. Барсова, В.П. Бузескула, М.І. Костомарова, Є.О. Ківлицького, М.З. Левченка, К.М. Мельник-Антонович, О.А. Янату та дати їхнього написання;
  - в результаті аналізу листів Д.І. Багалія (включаючи ненадруковані та незнані раніше) вдалося виявити відомості, які доповнюють та уточнюють дослідження із громадсько-культурного та наукового життя України кінця ХІХ − першої третини ХХ ст. і, зокрема, початок наукової діяльності Д.І. Багалія, історію журналу «Київська старовина», розбудову архівної справи на Україні, заснування та початковий етап діяльності Української Академії наук, історію функціонування Комісії із вивчення соціально-економічної історії України ХVIII-XIX ст.;
  - у додатках до основного тексту роботи вперше зібрано, опрацьовано та узагальнено інформацію про місця і стан збереження виявлених листів, уточнено прізвища, імена та по-батькові кореспондентів і адресатів Д.І. Багалія.
  Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання фактичного матеріалу, положень та висновків дисертації при написанні монографічних та узагальнюючих праць джерелознавчого та історичного характеру, підготовці спецкурсів із спеціальних історичних дисциплін, створенні навчальних посібників для вчителів, студентів, написанні курсових, дипломних та дисертаційних робіт з історії України.
  Апробація дисертації та її окремих аспектів відбувалася шляхом наукових доповідей та повідомлень на наступних конференціях: ІІІ науковому семінарі «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.» (Київ, 14 грудня 2007 р.; доповідь: «Дмитро Багалій та його місце в українському національному русі»), Урочистій академії пам’яті Дмитра Багалія, присвяченій 150-й річниці від дня його народження (Харків, 18 грудня 2007 р.; доповідь: «Листування Дмитра Багалія»), Міжнародній науковій конференції пам’яті Омеляна Пріцака «Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки» (Київ, 28-30 травня 2008 р.; доповідь: «Листування Д.І. Багалія з О.Ф. Бичковим як джерело до біографії вченого»), ІV науковому семінарі «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.» (Київ, 12 грудня 2008 р.; доповідь: «Дмитро Багалій і архівна справа в Україні»); на засіданні Харківського історико-філологічного товариства (Харків, 27 січня 2009 р.; доповідь «До біографії Миколи Бакая (за листуванням з Дмитром Багалієм)»; на засіданні Харківського історико-філологічного товариства (Харків, 25 травня 2010 р.; доповідь «Листування Д.І. Багалія з Н.Д. Полонською-Василенко та О.П. Оглоблином як джерело до історії створення та діяльності Комісії із вивчення соціально-економічної історії України ХVIII-ХІХ ст. (1929-1934 рр.)», Міжнародній науковій конференції «Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття» (Київ, 20-21 жовтня 2011 р.; доповідь: «Зачистка ідеологічної території напередодні заснування Інституту історії АН УРСР. Д.І. Багалій і більшовицька репресивна машина в останні роки життя»).
  Основні положення дисертації викладені у наступних публікаціях у фахових виданнях:
  1. Стариков Г.М. Листування Д.І. Багалія з редакторами «Київської старовини» як джерело до вивчення творчої співпраці / Г.М. Стариков // Університет. – 2007. – № 4. – С. 59-67.
  2. Стариков Г.М. До питання про початок наукової діяльності Д.І. Багалія (1882-1889 рр.) (за матеріалами листування з О.Ф. Бичковим) / Г.М. Стариков // Сумська старовина. – 2007. – № ХХІ-ХХІІ. – С. 15-21.
  3. Стариков Г.М. Д.І. Багалій і український національний рух кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Г.М. Стариков // Сумська старовина. – 2008. – № ХХІV. – С. 137-145.
  4. Стариков Г.М. Постать Д.І. Багалія в українській історіографії / Г.М. Стариков // Історіографічні дослідження в Україні. – 2008. – Вип. 19. – С. 259-282.
  5. Стариков Г.М. В.Б. Антонович у листах, спогадах та працях Д.І. Багалія / Г.М. Стариков // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – 2008. – Том 16. – С. 289-301.
  6. Стариков Г.М. Стан архівної справи на Україні у першій половині 20-х років ХХ ст. (за матеріалами листування Д.І. Багалія) / Г.М. Стариков // Сумська старовина. – 2009. – № ХХVІ-ХХVІІ. – С. 177-181.
  7. Стариков Г.М. Діяльність Комісії із вивчення соціально-економічної історії України XVIII-XIX ст. / Г.М. Стариков // Сумська старовина. – 2009. – № XXVIII-XXIX. – С. 43-58.
  8. Листи Дмитра Багалія до Опанаса Бичкова / Г.М. Стариков // Український археографічний щорічник. – 2010. – Нова серія. Вип. 15. – С. 434-475.
  Опубліковані праці апробаційного характеру:
  9. Стариков Г.М. Епістолярій як джерело до вивчення громадсько-політичного життя України другої половини ХІХ ст. / Г.М. Стариков // Історичні науки (Збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – С. 114-118.
  10. Стариков Григорій. До питання про дослідження епістолярної спадщини Дмитра Багалія / Г.М. Стариков // Збірник Харківського Історико-Філологічного Товариства. – 2009. – Нова серія. Том 13. – С. 37-40.
  Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:
  11. Листи Дмитра Багалія до Олександра Оглоблина / [передмова, упоряд. і комент. Г.М. Старикова] // Сумський історико-архівний журнал – 2007. – № ІІ-ІІІ. – С. 128-151.
  12. Листування Д.І. Багалія з редакцією журналу «Киевская Старина». / [передмова, упоряд. і комент. Г.М. Старикова] // Сумська старовина. – 2007. – № ХХІ-ХХІІ. – С. 22-55.
  13. До біографії та епістолярної спадщини М.М. Бакая // [передмова, упорядкування і коментарі Г.М. Старикова] // Сумський історико-архівний журнал – 2008. – № ІV-V. – С. 118-144.
  14. Стариков Григорій. Рец. на: [Чотири розповіді про Дмитра Багалія / Упоряд., переднє слово О. Багалій. — Харків: Видавництво «САГА», 2007. — 94 с.] / Г.М. Стариков // Схід-Захід. Історико-культурологічний збірник. – 2009. – Вип. 13-14. – С. 406-408.
  15. Листи О.П. Оглоблина до Д.І. Багалія як джерело до історії створення та діяльності Комісії із вивчення соціально-економічної історії України ХVIII-ХІХ ст. (1929-1934 рр.) // Сумський історико-архівний журнал. – 2010. – № Х-ХІ. – С. 83-113.
  Обсяг та структура дисертації зумовлені її метою та науковими завданнями. Робота побудована за проблемно-хронологічним принципом і складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, який загалом нараховує 451 позицію (218 – неопубліковані джерела, 233 – опубліковані джерела та література) і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 295 сторінок, з них 207 основного тексту.
 • Список литературы:
 • Неопубліковані джерела

  Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної Академії Наук України (Відділ рукописних фондів і текстології)
  Фонд 37 (Багалій Дмитро Іванович)
  1. Спр. 123. Лист Антоновича В.Б. до Багалія Д.І. від 1 квітня 1888 р., 2 арк.
  2. Спр. 143. Лист Бичкова О.Ф. до Багалія Д.І. від 7 лютого 1885 р., 1 арк.
  3. Спр. 144. Лист Бичкова О.Ф. до Багалія Д.І. 7 березня 1886 р., 2 арк.
  4. Спр. 145. Лист Бичкова О.Ф. до Багалія Д.І. від 11 червня 1887 р., 2 арк.
  5. Спр. 147. Лист Бичкова О.Ф. до Багалія Д.І. від 12 травня 1888 р., 1 арк.
  6. Спр. 148. Лист Бичкова О.Ф. до Багалія Д.І. 14 червня 1889 р., 1 арк.
  7. Спр. 177. Лист Житецького П.Г. до Багалія Д.І. від 15 листопада 1889 р., 2 арк.
  8. Спр. 178. Лист Житецького П.Г. до Багалія Д.І. від 29 грудня 1889 р., 2 арк.
  9. Спр. 179. Лист Житецького П.Г. до Багалія Д.І. від 16 травня 1890 р., 2 арк.
  10. Спр. 197. Лист Ключевського В.Й. до Багалія Д.І. 9 квітня 1887 р., 1 арк.
  11. Спр. 204. Лист Кримського А.Ю. до Багалія Д.І. від 28 листопада 1918 р., 1 арк.
  12. Спр. 207. Лист Кримського А.Ю. до Багалія Д.І. від 2 лютого 1924 р., 1 арк.
  13. Спр. 210. Лист Кримського А.Ю. до Багалія Д.І. від 13 січня 1925 р., 1 арк.
  14. Спр. 212. Лист Лебединцева Ф.Г. до Багалія Д.І. від 11 вересня 1883 р., 1 арк.
  15. Спр. 213. Лист Лебединцева Ф.Г. до Багалія Д.І. від 23 лютого 1885 р., 2 арк.
  16. Спр. 215. Лист Левицького О.І. до Багалія Д.І. від 7 листопада 1889 р., 2 арк.
  17. Спр. 216. Лист Лободовського М. до Багалія Д.І. від 1 лютого 1915 р., 2 арк.
  18. Спр. 220. Лист Маковського В.Є. до Багалія Д.І. від 25 січня 1907 р., 1 арк.
  19. Спр. 223. Лист Нестерова М.В. до Багалія Д.І. від 10 травня 1907 р., 2 арк.
  20. Спр. 238. Лист Рєпіна І.Ю. до Багалія Д.І. від 26 травня 1905 р., 2 арк.
  21. Спр. 264. Лист Яворницького Д.І. до Багалія Д.І. від 22 червня 1924 р., 3 арк.
  22. Спр. 269. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І. від 9 лютого 1892 р., 4 арк.

  Інститут рукопису Національної Бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
  Фонд І (Літературні матеріали)
  23. Спр. 22566. Лист Антоновича В.Б. до Багалія Д.І. від 19 грудня 1893 р., 2 арк.
  24. Спр. 22607. Лист Антоновича Д.В. до Багалія Д.І. 1927 р., 2 арк.
  25. Спр. 22619. Лист Багалія Д.І. до Вернадського В.І. від 8 листопада 1919 р., 2 арк.
  26. Спр. 22620. Лист Багалія Д.І. до Вернадського В.І. від 8 грудня 1919 р., 2 арк.
  27. Спр. 22625. Лист Багалія Д.І. до Вернадського В.І. та Кримського А.Ю. від 21 листопада 1918 р., 2 арк.
  28. Спр. 22628. Лист Багалія Д.І. до Кримського А.Ю. від 21 червня 1921 р., 8 арк.
  29. Спр. 22630. Лист Багалія Д.І. до Кримського А.Ю. від 25 вересня 1921 р., 1 арк.
  30. Спр. 22641. Лист Багалія Д.І. до Кримського А.Ю. від 18 січня 1925 р., 2 арк.
  31. Спр. 23538. Лист Кримського А.Ю. до Багалія Д.І. від 20 березня 1921 р., 2 арк.
  32. Спр. 22638. Лист Багалія Д.І. до Кримського А.Ю. від 19 лютого 1924 р., 1 арк.
  33. Спр. 22640. Лист Багалія Д.І. до Кримського А.Ю. від 16 листопада 1924 р., 1 арк.
  34. Спр. 23827. Лист Мирненка О. до Багалія Д.І., б/д, 5 арк.
  35. Спр. 25860. Лист Романовського В.О. до Багалія Д.І. від 24 березня 1924 р., 2 арк.
  36. Спр. 26150. Лист Багалія Д.І. до Спільного зібрання УАН від 11 липня 1919 р., 2 арк.
  37. Спр. 26898. Лист Багалія Д.І. до Вернадського В.І. від 28 червня 1918 р., 2 арк.
  38. Спр. 44998. Лист Багалія Д.І. до Наукового комітету Головпрофобра 1924 р., 1 арк.
  39. Спр. 45055. Багалій Д.І. «Звернімося тепер до ідеології В.Б. Антоновича...», б/д, 13 арк.
  40. Спр. 45056. Багалій Д.І. «Переднє слово ...», б/д, 4 арк.
  41. Спр. 45057. Багалій Д.І. Листи до мене проф. В.Б. Антоновича, як матеріали до його біографії, б/д, 4 арк.
  42. Спр. 45058. Багалій Д.І. «Уривки автобіографічні В.Б. ...», б/д, 15 арк.
  43. Спр. 45060. Багалій Д.І. «Улаштована громада і у Києві ...», б/д, 5 арк.
  44. Спр. 45070. Багалій Д.І. Історія України і Русі. Схема Грушевського, б/д, 22 арк.
  45. Спр. 45287. Лист Багалія Д.І. до редакції журналу «Комуніст», січень 1932 р., 1 арк.
  46. Спр. 45320. «Не могу оставить без разъяснений…». Чернетка виступу Д.І. Багалія під час обговорень на І з’їзді архівних працівників РСФРР (березень 1925 р.), 10 арк.
  47. Спр. 45471. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф. липень 1887 р., б/д, 6 арк.
  48. Спр. 45472. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф. від 9 лютого 1888 р., 3 арк.
  49. Спр. 45473. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф. від 16 травня 1888 р., 2 арк.
  50. Спр. 45474. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф., б/д, 4 арк.
  51. Спр. 45475. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф. від 12 квітня 1889 р., 4 арк.
  52. Спр. 45476. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф. від 5 жовтня 1889 р., 3 арк.
  53. Спр. 45477. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф. від 16 січня 1893 р., 4 арк.
  54. Спр. 45484. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф., б/д, 10 арк.
  55. Спр. 45485. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф., б/д, 9 арк.
  56. Спр. 45486. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф., б/д, 5 арк.
  57. Спр. 45487. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф., б/д, 6 арк.
  58. Спр. 45489. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф., б/д, 9 арк.
  59. Спр. 45490. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф., б/д, 8 арк.
  60. Спр. 45491. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф., б/д, 5 арк.
  61. Спр. 45492. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф., б/д, 2 арк.
  62. Спр. 45493. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф. від 18 червня 1886 р., 3 арк.
  63. Спр. 45494. Лист Багалія Д.І. до Бичкова О.Ф., б/д, 5 арк.
  64. Спр. 45508. Лист Свідзінського В.Є. до Багалія Д.І. [1922-1923 рр.], 1 арк.
  65. Спр. 45510. Лист Олександровського О.М. до Багалія Д.І. від 4 лютого 1932 р., 4 арк.
  66. Спр. 45519.Лист Антонович І.В. до Багалія Д.І. від 22 березня 1925 р., 2 арк.
  67. Спр. 45520. Лист Мельник-Антонович К.М. до Багалія Д.І. від 15 жовтня 1930 р.,
  68. Спр. 45521. Лист Мельник-Антонович К.М. до Багалія Д.І. від 22 листопада 1930 р., 1 арк.
  69. Спр. 45523. Лист Мельник-Антонович К.М. до Багалія Д.І. від 17 листопада 1928 р., 1 арк.
  70. Спр. 45524. Лист Мельник-Антонович К.М. до Багалія Д.І. від 14 лютого 1929 р., 1 арк.
  71. Спр. 45525. Лист Мельник-Антонович К.М. до Багалія Д.І. від 23 лютого 1929 р., 1 арк.
  72. Спр. 45526. Лист Мельник-Антонович К.М. до Багалія Д.І. від 31 липня 1930 р., 1 арк.
  73. Спр. 45536. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І. від 13 липня 1885 р., 2 арк.
  74. Спр. 45537. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І. від 27 вересня 1888 р., 3 арк.
  75. Спр. 45538. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І. від 18 листопада 1888 р., 4 арк.
  76. Спр. 45539. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І. від 6 грудня 1888 р., 5 арк.
  77. Спр. 45540. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І. від 2 квітня 1889 р., 6 арк.
  78. Спр. 45541. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І. від 10 серпня 1889 р., 6 арк.
  79. Спр. 45542. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І. від 28 жовтня 1889 р., 4 арк.
  80. Спр. 45543. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І. від 29 грудня 1890 р., 6 арк.
  81. Спр. 45544. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І. від 28 березня 1891 р., 2 арк.
  82. Спр. 45545. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І. від 2 січня 1892 р., 6 арк.
  83. Спр. 45546. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І. від 22 жовтня 1892 р., 2 арк.
  84. Спр. 45547. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І. від 23 вересня 1922 р., 2 арк.
  85. Спр. 45548. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І., б/д, 6 арк.
  86. Спр. 45580. Лист Бузескула В.П. до Багалія Д.І. від 12 жовтня 1928 р., 4 арк.
  87. Спр. 45581. Лист Бузескула В.П. до Багалія Д.І. від 19 жовтня 1928 р., 2 арк.
  88. Спр. 45609. Лист Василенка М.П. до Багалія Д.І. від 18 жовтня 1922 р., 4 арк.
  89. Спр. 45632. Лист Вернадського В.І. до Багалія Д.І. від 8 червня 1918 р., 1 арк.
  90. Спр. 45633. Лист Вернадського В.І. до Багалія Д.І. від 24 жовтня 1918 р., 2 арк.
  91. Спр. 45707. Лист Грушевського М.С. до Багалія Д.І. 1907 р., 2 арк.
  92. Спр. 45829. Лист Іловайського Д.І. до Багалія Д.І. від 24 лютого 1885 р., 2 арк.
  93. Спр. 45830. Лист Ільїча Д.І. до Багалія Д.І. від 22 квітня 1915 р., 2 арк.
  94. Спр. 45854. Лист Ківлицького Є.О. до Багалія Д.І. від 6 травня 1890 р., 2 арк.
  95. Спр. 45913. Лист Ланге М.М. до Багалія Д.І., б/д, 9 арк.
  96. Спр. 45927. Лист Левченка М.З. до Багалія Д.І. від 2 лютого 1925 р., 2 арк.
  97. Спр. 45930. Лист Левченка М.З. до Багалія Д.І. від 25 січня 1927 р., 2 арк.
  98. Спр. 45940. Лист Левченка М.З. до Багалія Д.І. від 17 грудня 1928 р., 2 арк.
  99. Спр. 45941. Лист Левченка М.З. до Багалія Д.І. від 29 грудня 1928 р., 1 арк.
  100. Спр. 45942. Лист Левченка М.З. до Багалія Д.І. від 14 лютого 1929 р., 1 арк.
  101. Спр. 45943. Лист Левченка М.З. до Багалія Д.І. від 21 лютого 1929 р., 1 арк.
  102. Спр. 46032. Лист Оглоблина О.П. до Багалія Д.І. від 29 березня 1926 р., 1 арк.
  103. Спр. 46033. Лист Оглоблина О.П. до Багалія Д.І. від 21 жовтня 1926 р., 1 арк.
  104. Спр. 46036. Лист Оглоблина О.П. до Багалія Д.І. від 22 листопада 1926 р., 1 арк.
  105. Спр. 46040. Лист Оглоблина О.П. до Багалія Д.І. від 27 січня 1930 р., 2 арк.
  106. Спр. 46045. Лист Оглоблина О.П. до Багалія Д.І. від 26 травня 1930 р., 2 арк.
  107. Спр. 46051. Лист Оглоблина О.П. до Багалія Д.І. від 23 листопада 1930 р., 2 арк.
  108. Спр. 46052. Лист Оглоблина О.П. до Багалія Д.І. від 16 грудня 1930 р., 3 арк.
  109. Спр. 46053. Лист Оглоблина О.П. до Багалія Д.І. від 6 грудня 1930 р., 2 арк.
  110. Спр. 46057. Лист Оглоблина О.П. до Багалія Д.І. від 12 грудня 1929 р., 2 арк.
  111. Спр. 46062. Лист Оглоблина О.П. до Багалія Д.І. від 22 квітня 1929 р., 4 арк.
  112. Спр. 46068. Лист Оглоблина О.П. до Багалія Д.І. від 2 серпня 1931 р., 4 арк.
  113. Спр. 46071. Лист Оксмана Ю.Г. до Багалія Д.І., б/д, 4 арк.
  114. Спр. 46072. Лист Оксмана Ю.Г. до Багалія Д.І. від 25 травня 1923 р., 2 арк.
  115. Спр. 46099. Лист Перетця В.М. до Багалія Д.І. від 24 грудня 1923 р., 2 арк.
  116. Спр. 46100. Лист Перетця В.М. до Багалія Д.І. від 3 березня 1924 р., 2 арк.
  117. Спр. 46114. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 13 січня 1931 р., 2 арк.
  118. Спр. 46117. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 12 серпня 1930 р., 2 арк.
  119. Спр. 46121. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 29 травня 1930 р., 1 арк.
  120. Спр. 46124. Лист Полонської-Василенко до Багалія Д.І. від 24 грудня 1930 р., 1 арк.
  121. Спр. 46127. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 24 березня 1930 р., 2 арк.
  122. Спр. 46130. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. 1929 р., 2 арк.
  123. Спр. 46135. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 3 листопада 1929 р., 2 арк.
  124. Спр. 46136. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 18 листопада 1930 р., 2 арк.
  125. Спр. 46139. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 10 січня 1931 р., 2 арк.
  126. Спр. 46140. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 15 січня 1931 р., 2 арк.
  127. Спр. 46142. Лист Полонської-Василенко до Багалія Д.І. від 23 січня 1931 р., 1 арк.
  128. Спр. 46143. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 24 лютого 1931 р., 1 арк.
  129. Спр. 46146. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 7 квітня 1931 р., 1 арк.
  130. Спр. 46147. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 30 травня 1931 р., 2 арк.
  131. Спр. 46149. Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 17 червня 1931 р., 2 арк.
  132. Спр. 46152. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 14 жовтня 1931 р., 2 арк.
  133. Спр. 46153. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 13 листопада 1931 р., 2 арк.
  134. Спр. 46155. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 19 грудня 1931 р., 2 арк.
  135. Спр. 46156. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 23 грудня 1931 р., 2 арк.
  136. Спр. 46159. Лист Полонської-Василенко Н.Д. до Багалія Д.І. від 16 січня 1932 р., 2 арк.
  137. Спр. 46166. Телеграма Потебні О.О. до Багалія Д.І. від 22 січня 1883 р., 1 арк.
  138. Спр. 46187. Лист Романовського В.О. до Багалія Д.І. від 13 листопада 1922 р., 2 арк.
  139 Спр. 46188. Лист Романовського В.О. до Багалія Д.І. від 30 жовтня 1922 р., 2 арк.
  140. Спр. 46194. Лист Романовського В.О. до Багалія Д.І. від 2 жовтня 1929 р., 2 арк.
  141. Спр. 46195. Лист Романовського В.О. до Багалія Д.І. від 4 липня 1930 р., 1 арк.
  142. Спр. 46197. Лист Романовського В.О. до Багалія Д.І. від 28 травня 1930 р., 2 арк.
  143. Спр. 46235. Лист Слабченка М.Є. до Багалія Д.І., б/д, 2 арк.
  144. Спр. 46237. Лист Слабченка М.Є. до Багалія Д.І. 1924 р., 1 арк.
  145. Спр. 46240. Лист Слабченка М.Є. до Багалія Д.І. від 9 березня 1924 р., 2 арк.
  146. Спр. 46247. Лист Слабченка М.Є. до Багалія Д.І. від 14 лютого 1929 р., 2 арк.
  147. Спр. 46248. Лист Слабченка М.Є. до Багалія Д.І. від 26 лютого 1929 р., 5 арк.
  148. Спр. 46250. Лист Слабченка М.Є. до Багалія Д.І. від 29 жовтня 1929 р., 2 арк.
  149. Спр. 46301. Лист Трифільєва Є.П. до Багалія Д.І. від 17 травня 1925 р., 2 арк.
  150. Спр. 46302. Лист Трифільєва Є.П. до Багалія Д.І. від 26 червня 1925 р., 2 арк.
  151. Спр. 46339. Лист Фотинського О.А. до Багалія Д.І. від 1 грудня 1923 р., 2 арк.
  152. Спр. 46414. Лист Бакая М.М. до Багалія Д.І. від 2 січня 1901 р., 2 арк.

  Фонд ІІІ (Листування)
  153. Спр. 3761. Лист Багалія Д.І. до Лебединцева Ф.Г. від 26 березня 1883 р., 1 арк.
  154. Спр. 3762. Лист Багалія Д.І. до Лебединцева Ф.Г. від 27 вересня 1883 р., 2 арк.
  155. Спр. 3769. Лист Багалія Д.І. до Лебединцева Ф.Г. 1885 р., 2 арк.
  156. Спр. 3770. Лист Багалія Д.І. до Лебединцева Ф.Г. 1885 р., 2 арк.
  157. Спр. 3771. Лист Багалія Д.І. до Лебединцева Ф.Г. 1885 р., 2 арк.
  158. Спр. 3773. Лист Багалія Д.І. до Лебединцева Ф.Г. 1885 р., 3 арк.
  159. Спр. 3776. Лист Багалія Д.І. до Лебединцева Ф.Г. 1885 р., 2 арк.
  160. Спр. 3778. Лист Багалія Д.І. до Лебединцева Ф.Г. 1885 р., 2 арк.
  161. Спр. 3855. Лист Єфименка П.С. до Лебединцева Ф.Г. від 18 листопада 1882 р., 2 арк.
  162. Спр. 46837. Лист Багалія Д.І. до Антоновича В.Б. від 16 травня 1895 р., 3 арк.
  163. Спр. 47317. Телеграма Багалія Д.І. до Антонович К.М. від 9 березня 1908 р., 1 арк.
  164. Спр. 67459. Лист Багалія Д.І. до Кістяківського О.Ф. від 27 березня 1879 р., 2 арк.
  165. Спр. 7619. Лист Багалія Д.І. до Науменка В.П. від 20 жовтня 1902 р., 2 арк.
  166. Спр. 7831. Лист Багалія Д.І. до Лашкевича О.С. від 23 лютого 1889 р., 2 арк.
  167. Спр. 9517. Лист Багалія Д.І. до Лашкевича О.С. від 16 березня 1889 р., 2 арк.
  168. Спр. 9520. Лист Багалія Д.І. до Ківлицького Є.О. від 19 липня 1890 р., 2 арк.
  169. Спр. 9773. Лист Багалія Д.І. до Лашкевича О.С. 1888 р., 2 арк.
  170. Спр. 9776. Лист Багалія Д.І. до Лашкевича О.С. від 1 лютого 1888 р., 2 арк.
  171. Спр. 9779. Лист Багалія Д.І. до Лашкевича О.С. від 14 березня 1888 р., 3 арк.

  Фонд Х (Архів Всеукраїнської Академії наук)
  172. Спр. 17890. Оригінали робіт, надрукованих у журналі «Україна», ч. 1-2 (Оглоблин О.П. Пам’яті акад. Д.І. Багалія (1857-1932), Грищенко М. Д.І. Багалій в українській історіографії та ін.).
  173. Спр. 18737. Лист Багалія Д.І. до Спільного зібрання УАН від 7 лютого 1920 р., 2 арк.

  Фонд ХХІІ (Костомаров Микола Іванович)
  174. Спр. 63. Лист Багалія Д.І. до Костомарова М.І., б/д, 2 арк.
  175. Спр. 459. Лист Багалія Д.І. до Костомарова М.І., б/д, 2 арк.

  Фонд 71 (Ківлицький Євген Олександрович)
  176. Спр. 399. Лист Багалія Д.І. до Ківлицького Є.О. від 20 квітня 1891 р., 2 арк.

  Фонд 80 (Багалій Дмитро Іванович)
  177. Спр. 11. Лист від Харківського Історико-Філологічного Товариства до Багалія Д.І. від 8 жовтня 1905 р., 2 арк.
  178. Спр. 18. Лист від Волинського Інституту народної освіти до Багалія Д.І. від 9 грудня 1927 року, 2 арк.
  179. Спр. 34. Лист від Харківської Державної Центральної Бібліотеки ім. В.Г. Короленка до Багалія Д.І. 1927 р., 2 арк.
  180. Спр. 42. Лист Імператорської Академії Наук до Багалія Д.І. від 3 жовтня 1888 р., 2 арк.
  181. Спр. 43. Лист Імператорської Академії Наук до Д.І. Багалія від 17 листопада 1889 р., 2 арк.
  182. Спр. 44. Лист Імператорської Академії Наук до Д.І. Багалія від 1 грудня 1890 р., 1 арк.
  183. Спр. 54. Лист Ради Української Студентської Громади Харківського Університету до Багалія Д.І. від 30 грудня 1907 р., 1 арк.
  184. Спр. 55. Лист Гадяцького земляцтва студентів Харківського університету до Багалія Д.І. від 17 грудня 1907 р., 1 арк.
  185. Спр. 56. Резолюція Загального Зібрання Полтавського Земляцтва від 3 грудня 1907 р., 2 арк.
  186. Спр. 57. Заява Ради Української Студентської Громади при Харківському Університеті від 4 грудня 1907 р. 2 арк.
  187. Спр. 58. Лист від Гуртка студіювання побуту українського народу при Харківському Університеті до Багалія Д.І. 1907 р., 1 арк.
  188. Спр. 67. Лист Антоновича В.Б. до Багалія Д.І. від 20 квітня 1880 р., 2 арк.
  189. Спр. 69. Лист Антоновича В.Б. до Багалія Д.І. від 12 жовтня 1884 р., 2 арк.
  190. Спр. 70. Лист Антоновича В.Б. до Багалія Д.І. від 2 листопада 1887 р., 1 арк.
  191. Спр. 73. Лист Антоновича В.Б. до Багалія Д.І. від 23 жовтня 1889 р., 2 арк.
  192. Спр. 74. Лист Антоновича В.Б. до Багалія Д.І. від 30 листопада 1889 р., 2 арк.
  193. Спр. 75. Лист Антоновича В.Б. до Багалія Д.І. від 6 березня 1890 р., 2 арк.
  194. Спр. 76. Лист Антоновича В.Б. до Багалія Д.І. від 2 жовтня 1891 р., 1 арк.

  Фонд 112 (Архів редакції «Київської старовини»)
  195. Спр. 145. Лист Багалія Д.І. до Ківлицького Є.О. від 26 грудня 1889 р., 1 арк.

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
  Фонд 14 (Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів УРСР)
  Опис 1
  196. Спр. 21. Проект положення про Головне Архівне Управління України за підписом Д.І. Багалія від 11 квітня 1922 р., 1 арк.
  197. Спр. 99. Звіт Д.І. Багалія про відбуття ним відрядження до Обласного архівного управління м. Ростова на Дону, 19 серпня 1923 р., 1 арк.
  198. Спр. 111. Випис з протоколу № 39 засідання ВУЦВК в справі положення про Український Центральний Архів (виступ Д.І. Багалія), 14 грудня 1923 р., 1 арк.
  199. Спр. 117. Доповідь Д.І. Багалія «Історико-архівні гуртки при Губархах для підготовки кадрів архівних співробітників», Грудень 1924 р., 6 арк.

  Фонд 166 (Народний комісаріат освіти УСРР)
  Опис 2
  200. Спр. 975. Експертний висновок Д.І. Багалія щодо «Російсько-польської експертизи з приводу вимоги польської делегації про передачу колекції бувшого Кременецького ліцею...», 12 жовтня 1923 р., 17 арк.
  201. Спр. 975. Супровідний лист Д.І. Багалія до прохання Київського облархіву про передачу під архів будинку Софійського духовного училища, 30 березня 1922 р., 1 арк.
  202. Спр. 975. Звернення Д.І. Багалія до наукового комітету при Головному управлінні професійної освіти щодо фінансового забезпечення архівів України, 27 листопада 1922 р., 1 арк.

  Фонд 3561 (Оглоблин Олександр Петрович)
  Опис 3
  203. Спр. 8. Листи Багалія Д.І. до Оглоблина О.П. 1926-1932 рр., 61 арк.

  Центральний державний історичний архів України, м. Київ
  Фонд 127 (Київська духовна консисторія)
  Опис 1012
  204. Спр. 3759. Запис про народження та хрещення Д. І. Багалія в Набережно-Микільській церкві на Подолі у м. Києві (1857 р., жовтня 26.), 1 арк.

  Фонд 274 (Київське губернське жандармське управління)
  Опис 4
  205. Спр. 283. Довідка Харківського Губернського Жандармського Управління про належність Д.І. Багалія до партії кадетів, 1913 р., 1 арк.

  Фонд 707 (Управління Київського учбового округу)
  Опис 42
  206. Спр. 119. Про нагороду Д.І. Багалія золотою медаллю за відмінні успіхи при здачі іспитів на атестат зрілості у ІІ Київській гімназії. З відомості про іспити, 1876 р., 2 арк.

  Фонд 1235 (Грушевські – історики та філологи)
  Опис 1
  207. Спр. 7. Лист із Канцелярії Харківського віце-губернатора до Багалія Д.І. від 28 лютого 1901 р., 1 арк.

  Фонд 2020 (Багалій Дмитро Іванович)
  Опис 1
  208. Спр. 99. Лист з Харківського Історико-Філологічного Товариства до Багалія Д.І., б/д, 2 арк.

  Фонд 2052 (Сумцов Микола Федорович)
  Опис 1
  209. Спр. 1526. Відозва Коаліційної ради Харківського університету з засудженням дій ректора Д.І. Багалія під час студентських заворушень від 29 березня 1911 р., 1 арк.

  Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
  Фонд 542 (Василенко Микола Прокопович)
  Опис 1
  210. Спр. 107. Листи Багалія Д.І. до Полонської-Василенко Н.Д. 12 січня 1926 – 12 січня 1932 рр., 44 арк.
  211. Спр. 108. Лист Базілевича В.М. до Полонської-Василенко Н.Д. від 14 жовтня 1940 р., 1 арк.

  Фонд 1305
  Опис 1
  212. Спр. 138. Лист Багалія Д.І. до Юшкова С., б/д, 1 арк.

  Державний Архів Харківської Області
  Фонд 45 (Харківська міська управа)
  Опис 1
  213. Спр. 2172. Листи Багалія Д.І. до Голенищева-Кутузова І.Т. 1896 р., 6 арк.

  Фонд 304 (Харківська губернська земська управа)
  Опис 1
  214. Спр. 463. Лист Багалія Д.І. до Харківської губернської земської управи 1900 р., 2 арк.

  Фонд 667 (Харківський університет)
  Опис 286
  215. Спр. 183. Робота студента 2-го курсу історико-філологічного факультету Харківського імператорського університету Д.І. Багалія «История перемещения мощей святых великомучеников Марцелиана и Петра в Германию Эйнгарда», 1876 р., 59 арк.

  Архів Російської Академії Наук
  Фонд 518 (Вернадський Володимир Іванович)
  Опис 3
  216. Спр. 81. Листи Багалія Д.І. до Вернадського В.І. 1906 рр., 4 арк.

  Відділ рукописів Російської державної бібліотеки
  Фонд 131 (Ключевський Василь Йосипович)
  Картка 31
  217. Спр. 9. Лист Багалія Д.І. до Ключевського В.Й. від 28 жовтня 1886 р., 1 арк.

  Російський державний архів літератури та мистецтва
  Фонд 436 (Всеволод Ізмаїлович Срезневський)
  Опис 1
  218. Спр. 2566. Листи Багалія Д.І. до Срезневського В.І. 1894-1905 рр., 8 арк.

  Опубліковані джерела
  219. Багалій Д.І. Листи до мене проф. В.Б. Антоновича як матеріал до його біографії / Д.I. Багалiй // Наукові Записки Харківської науково-дослідної катедри історії української культури. – 1926 р. – Ч. 2. – С. 125-139.
  220. Багалій Д.І. Листування В.Б. Антоновича з Д.І. Багалієм / Д.I. Багалiй // ЗІФВ ВУАН. – 1928. – Кн. ХVІ. – С. 267-269.
  221. Багалій Д.І. Автобіографія. 50 літ на сторожі української культури / Д.I. Багалiй / [упорядкув., вступ. ст., комент. В.В. Кравченка]. – Х.: ХГІ «НУА», 1999 – . – (Багалій Д.І. Вибрані праці: У 6 т.).
  Т. 1: Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія. – 1999. – 600 с.
  222. Багалій Д.І. Автобіографія. 50 літ на стороні української культури / Д.I. Багалiй / [Вст. ст., прим. та коментар А.П. Ярещенка]. – Х.: Прапор, 2002. – 192 с.
  223. Богдашина О.М. Листи Н.Д. Полонської-Василенко до О.Д. Багалій-Татаринової / О.М. Богдашина, І.В. Верба // Схід – Захід: Історико-культурологічний збірник / [yпорядн. Кравченко В.В.]. – Х.: «Майдан», 1998. – С. 171-194.
  224. Василенко Н.П. Вибрані твори: У 3 т. / [упорядники: І.Б. Усенко (кер. колективу), Т.І. Бондарчук, А.Ю. Іванова, Є.В. Ромінський. Відп. ред. Ю.С. Шемшученко, І.Б. Усенко]. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»; Видавничий дім «Академперіодика», 2008.
  Т. 3. Спогади. Щоденники. Листування. – 2008. – 720 с.
  225. Верба І. Дмитро Багалій і Олександер Оглоблин: до історії творчих стосунків / І. Верба, С. Кіржаєв // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник / [yпорядн. Кравченко В.В.]. – Х.: «Майдан», 1999. – С. 218-270.
  226. Вернадский В.И. Дневники 1917-1921 (октябрь 1917 – январь 1920) / НАН Украины ЦНБ им. В.И. Вернадского, РАН Архив. – К.: Наукова думка, 1994. – 270 с.
  227 Герасименко Н.О. Листи Д.І. Багалія: З епістолярної спадщини Олександра Лазаревського / Н.О. Герасименко // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 113-122.
  228. Герасименко Н.О. З епістолярної спадщини О.М. Лазаревського: Листи П.Я. Дорошенка / Н.О. Герасименко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 204-213.
  229. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського в 2-х томах / [відп. ред. Кучмаренко В.А.]. – К., 2005.
  Т. 1 (1890-1917). – 2005. – 500 с.
  230. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського в 2-х томах / [відп. ред. Кучмаренко В.А.]. – К., 2005.
  Т. 2 (1918-1941). – 2005. – 362 с.
  231. Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького / [yпоряд.: С.В. Абросимова, А.І. Перкова, О.В. Піцик, Н.Г. Чередник]. – Дніпропетровськ: Гамалія, 1997.
  Вип. 1: Листи вчених до Д.І. Яворницького. – 1997. – 888 с.
  232. Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького / [yпоряд.: С.В. Абросимова, Н.Є. Василенко, А.І. Перкова та ін.; вступ. ст. С.В. Абросимової; під загальною ред. Н.І. Капустіної]. – Дніпропетровськ: ОП «Дніпропетровська книжкова друкарня», 1999.
  Вип. 2: Листи діячів культури до Д.І.Яворницького. – 1999. – 460 с.
  233. Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького / [упоряд. С. Абросимова, Н. Василенко, А. Перкова. За заг. ред. Н. Капустіної]. Дніпропетровський історичний музей імені Д.І. Яворницького. – Дніпропетровськ, 2005.
  Вип. 3: Листи музейних діячів до Д.І. Яворницького. – 2005. – 740 с.
  234. Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького / [упоряд. С. Абросимова, Н. Василенко, А. Перкова. За заг. ред. Н. Капустіної]. Дніпропетровський історичний музей імені Д.І. Яворницького. – Дніпропетровськ, 2005.
  Вип. 4: Листи Д.І. Яворницького до діячів науки і культури. – 2005. – 500 с.
  235. Єфремов С. З листів Костомарова до Антоновича / С. Єфремов // Україна. – 1925. – Кн. 3. – С. 77-78.
  236. Єфремов С.О. Щоденники. 1923-1929 / [упоряд. О.С. Путро та ін.]. – К.: Газета «Рада», 1997. – 834 с.
  237. З епістолярної спадщини академіка Д.І. Яворницького / С.В. Абросимова, Н.Є. Василенко, А.І. Перкова // Український історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 114-165.
  238. Заруба В. Михайло Грушевський та Дмитро Багалій / В. Заруба // Березіль. – 1991. – № 9. – С. 141-154.
  239. Заруба В.М. Листування М. Грушевського з Д.І. Багалієм / В.М. Заруба // Український історик. – 1991-1992. – № 3-4. – С. 433-437.
  240. Заруба В.М. Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882-1952) / В.М. Заруба. – Д.: Юридична академія МВС: Ліра ЛТД, 2004. – 350 с.
  241. Из эпистолярного наследия В.И. Вернадского: Письма украинским академикам Н.П. Василенко и А.А. Богомольцу / АН УССР. ЦНБ им. В.И. Вернадского. Центр. архив-музей лит. и искусства УССР; Сост. С.Н. Киржаев, В.А. Толстов. – К., 1991. – 46 с.
  242. Історія Академії Наук України. 1918-1923. Документи і матеріали / [yпоряд.: В.Г. Шмельов, В.А. Кучмаренко, О.Г. Луговський та ін.]. – К.: Наукова думка, 1993 – . – (Джерела з історії науки в Україні).
  T. 1. – 1993. – 376 с.
  243. Історія Національної Академії Наук України. 1929-1933. Документи і матеріали / [yпоряд.: Т.В. Вересовська, В.Г. Врублевський, В.А. Кучмаренко та ін.]. – К.: Наукова думка, 1998 – . – (Джерела з історії науки в Україні).
  T. 3. – 1998. – 546 с.
  244. Кравченко В.В. Листи Х.Д. Алчевської до Д.І. Багалія / В.В. Кравченко // Схід – Захід: Історико-культурологічний збірник. / [yпорядн. В.В. Кравченко]. – Х.: «Майдан», 2001. – С. 166-182.
  245. Ладыженский А. И.Е. Репин. Письмо к Д.И. Багалею, 14 нояб. 1907 г. / А. Ладыженский // Огонек. – 1957. – Декабрь. – № 52. – С. 23.
  246. Левченко М.З. З листування В.Б. Антоновича / М.З. Левченко // ЗІФВ ВУАН. –1928. – Кн. ХVІ. – С. 270-272.
  247. Листи Дмитра Багалія до Олександра Оглоблина / [передмова, упоряд. і комент. Г.М. Старикова]. // Сумський історико-архівний журнал. – 2007. – № ІІ-ІІІ. – С. 128-151.
  248. Листування Д.І. Багалія з редакцією журналу «Киевская Старина» / [передмова, упоряд. і комент. Г.М. Старикова]. // Сумська Старовина. – 2007. – № ХХІ-ХХІІ. – С. 22-55.
  249. Лист В.Б. Антоновича до В.С. Гнилосирова від 16. II. 1882 р. / [публ. Ф. Савченка] // Україна. – 1928. – № 6. – С. 86-87.
  250. Листи В.Б. Антоновича до М.Ф. Комарова / [публ. А. Синявського] // Україна. – 1928. – № 5. – С. 86-87.
  251. Листи В.Б. Антоновича до Ф.Г. Лебединцева / [публ. Ф.Савченка] // Україна. – 1928. – № 6. – С. 88-93.
  252. Листи В.Б. Антоновича до А.Н. Пипіна / [публ. Н. Бухбіндера] // Україна. – 1928. – № 5. – С. 109.
  253. Листи В.Б. Антоновича до Б.С. Познанського / [публ. М. Бужинського] // Україна. – 1928. – № 5. – С. 99-108.
  254. Листування В. Липинського / [редактори Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін.]. – К.: Смолоскип, 2003.
  Т. 1. – 2003. – 960 с.
  255. Листування Митрополита Іларіона (Огієнка) / [yпор. Ю. Мицик]. – Київ, 2006 – 566 с. (Серія Джерела з історії української еміграції).
  256. Макаренко Д.Є. Епістолярна спадщина М.О. Макаренка / Д.Є. Макаренко // Археологія. – 1992. – № 4. – С. 101-108.
  257. Максимович Михайло. Листи / Вступ. ст. і упор. В. Короткий. – К.: «Либідь», 2004. – 312 с.
  258. Матеріяли для біографії В.Б. Антоновича (з приводу двадцятої річниці з дня його смерті) / Зібрав і зредагував акад. Дмитро Багалій // Збірник Історико-Філологічного Відділу. – № 92. ВУАН. – К., 1929. – 132 с.
  259. Мельник О. Листи Леопольда Будая як джерело до вивчення науково-організаційної та видавничої діяльності Михайла Грушевського (1907-1912) / О. Мельник // Український археографічний щорічник. – 2006. – Вип. 10/11. – С. 593-630.
  260. Миронець Н. Листи Федора Матушевського до Євгена Чикаленка (1917 рік) / Н. Миронець // Український археографічний щорічник. – 2006. – Вип. 10/11. – С. 640-674.
  261. Мицик Ю.А. Листи М.В. Довнар-Запольського до М. Грушевського / Ю.А. Мицик // Даследчык гісторыі трох народау: М.В. Доунар-Запольські. Гомель – Рэчица, 2000. – С. 263-267.
  262. Наулко В. Листи Любора Нідерле до Михайла Грушевського / В. Наулко // Український археографічний щорічник. – 2006. – Вип. 10/11. – С. 631-639.
  263. Невідомі листи М.І. Яворського до Д.І. Багалія. // Схід – Захід: Історико-культурологічний збірник / [yпорядк. Кравченко В.В.]. – Х.: «Майдан», 1998. – С. 203-207.
  264. Старков В. Листи Митрофана та Уляни Дикаревих до Михайла Грушевського / В. Старков // Український археографічний щорічник. – 2006. – Вип. 10/11. – С. 471-514.
  265. Старков В. Листи Олександри Єфименко до Федора Вовка / В. Старков // Схід – Захід: Історико-культурологічний збірник / Упорядн. Кравченко В.В. – Х.: «Майдан», 1999. – С. 212-217.
  266. Старовойтенко І. Листи Василя Доманицького до Миколи Аркаса (1907-1908 роки) / І. Старовойтенко // Український археографічний щорічник. – 2006. – Вип. 10/11. – С. 515-592.
  267. Старовойтенко І. «Історія України-Русі» М. Аркаса у листах автора до В. Доманицького / І. Старовойтенко // Архіви України. – 2006. – № 1-6. – С. 125-140.
  268. Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917) / У 2-х т. – К.: Темпора, 2004 – . – (Документально-художнє видання).
  T. 1. – 2004. – 428 c.
  269. Чикаленко Є. Щоденник (1918-1919). / У 2-х т. – К.: Темпора, 2004 – . – (Документально-художнє видання).
  T. 2. – 2004. – 464 c.
  270. Чотири розповіді про Дмитра Багалія / [yпоряд., переднє слово О. Багалій]. – Х.: «Видавництво САГА», 2007. – 94 с.
  271. Шульга В. Листування Вадима Модзалевського з Михайлом Грушевським у справі видання Щоденника Якова Марковича / В. Шульга // Український археографічний щорічник. – 2006. – Вип. 10/11. – С. 675-696.  ДИСЕРТАЦІЇ, АВТОРЕФЕРАТИ
  272. Забіяка І.М. Епістолярна спадщина В.П. Горленка як історико-культурологічне джерело: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / І.М. Забіяка. – К., 1998. – 193 с.
  273. Забіяка І.М. Епістолярна спадщина В.П. Горленка як історико-культурологічне джерело: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спеціальність 07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». – К., 1998. – 18 с.
  274. Иоаниди А.Л. Журнал «Киевская Старина» и вопросы фольклористики на Украине в конце ХІХ – начале ХХ вв.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / А.Л. Иоаниди. – К., 1969. – 20 с.
  275. Кравченко В.В. Д.И. Багалей и его вклад в изучение отечественной истории: дис. … канд. іст. наук: 07.00.09 / В.В. Кравченко. – Х., 1984. – 320 с.
  276. Кузьменко В.І. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: 10.01.01 «українська література» / В.І. Кузьменко. – К., 1999. – 34 с.
  277. Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.01.01 «українська література» / Л.М. Курило. – К., 2006. – 17 с.
  278. Кучинский Н.В. Журнал «Киевская Старина» и украинский литературный процесс конца ХІХ – начала ХХ вв.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спеціальність 10.01.03 «Литература народов СССР (украинская литература)» / Н.В. Кучинский. – К., 1990. – 23 с.
  279. Мага І.М. Віктор Олександровича Романовський – історик та архівіст: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спеціальність 07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». – К., 2003. – 17 с.
  280. Матях В.М. Проблеми історії України XVI-XVIII ст. у висвітленні журналу «Киевская Старина»: дис. … канд. іст. наук: 07.00.09 / В.М. Матях. – К., 1993. – 248 с.
  281. Назарук М.Й. Українська епістолярна проза кінця ХVІ – поч. ХVІІ ст.: дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.Й. Назарук.– К., 1994. – 192 с.
  282. Найрулін А.О. Епістолярій Михайла Коцюбинського в історії української літературної мови (особливості конотації епістолярію письменника): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.01 «українська мова» / А.О. Найрулін. – Луганськ, 2005. – 19 с.
  283. Пазинич О.М. Функціонально-структурні особливості текстів дипломатичного листування: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / О.М. Пазинич. – К., 2001. – 219 с.
  284. Палієнко М.Г. Журнал «Киевская Старина» у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.02; 07.00.09 / М.Г. Палієнко. – К., 1994. – 182 с.
  285. Скирда В.В. Археологічна наука у Харківському університеті (1805-1920 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спеціальність 07.00.04 «археологія» / В.В. Скирда. – К., 2000. – 18 с.
  286. Старовойтенко І.М. Листування Є. Чикаленка як історичне джерело. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / І.М. Старовойтенко. – К., 2004. – 322 с.
  287. Старовойтенко І.М. Листування Євгена Чикаленка як історичне джерело: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спеціальність 07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / І.М. Старовойтенко. – К., 2004. – 20 с.
  288. Ткачівський В.В. Німецькомовне листування Івана Франка як літературознавче джерело: дис. … канд. філол. наук: 10.01.01 / В.В. Ткачівський. – Івано-Франківськ, 1997. – 235 с.

  Література
  289. Антонович В.Б. Три національні типи народні / В.Б. Антонович. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. Вст. ст. та коментарі В. Ульяновського. – К.: Либідь, 1995. – С. 90-101.
  290. Антонович В.Б. Моя исповедь. Ответ пану Падалице (по поводу статьи в VII книжке «Основы»: «Что об этом думать?» и письма в Х книжке) / В.Б. Антонович. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. Вст. ст. та коментарі В. Ульяновського. – К.: Либідь, 1995. – С. 78-89.
  291. Антонович В.Б. Буцинский. О Богдане Хмельницком. Харьков, 1882 г. / В.Б. Антонович // Киевская старина. – 1883. – Т. 5. – № 2. – С. 417-428.
  292. Антонович В.Б. Твори / В.Б. Антонович / ВУАН. Соціально-економічний відділ. – К., 1932. – Т. І. – 313 с.
  293. Багалей Д. История Северской земли до половины XIV ст. / Д. Багалей – К., 1882. – 324 с. – (Сборник сочинений студентов университета св. Владимира. Вып. IV).
  294. Багалей Д.И. Удельный период и его изучение (пробная лекция, читанная в Харьковском университете 17 декабря 1882 г.) / Д.И. Багалей // Киевская старина. – 1883. – Т. 5. – № 2. – С. 301-318.
  295. Багалей Д.И. Генеральная опись Малороссии. Эпизод из деятельности первого правителя Малороссии, гр. П.А. Румянцева-Задунайского / Д.И. Багалей // Киевская Старина. – 1883. – Т. 7. – № 11. – С. 402-432.
  296. Багалей Д.И. Займанщина в Левобережной Украйне XVII и XVIII ст. / Д.И. Багалей // Киевская Старина. – 1883. – Т. 7. – № 12. – С. 560-592.
  297. Багалей Д.И. Лучицкий И. Следы общинного землевладения в Левобережной Украине в XVIII веке. (Отечественные записки. 1882. Ноябрь) / Д.И. Багалей // Киевская Старина. – 1883. – Т. 5. – № 2. – С. 409-415.
  298. Багалей Д.И. Ответ И. Линниченку на критическую оценку книги «История Северской земли до пол. ХІХ стол.». Д.И. Багалея. / Д.И. Багалей – Харьков: Университетская типография, 1884. – 32 с.
  299. Багалей Д.И. Несколько замечаний по поводу статьи г. Н.В. о децентрализации наших исторических архивов: [О Харьк. ист. архиве] / Д.И. Багалей // Киевская старина. – 1893. – № 2. – С. 346-355.
  300. Багалей Д.И. Речь Члена Государственного Совета Дмитрия Ивановича Багалея, произнесенная в заседании Государственного Совета 13 июня 1912 г. при обсуждении законопроекта об образовании Холмской губернии. / Д.И. Багалей – Б.м. и б.г. – 7 с.
  301. Багалей Д.И. Русская история. С картами, планами и снимками с памятников древности и искусства / Д.И. Багалей – М.: Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1914.
  Т. І: Княжеская Русь (до Иоанна ІІІ). – 1914. – 513 с.
  302. Багалей Д.И. Сборник материалов для истории общины и общественных земель в Левобережной Украйне XVIII в. (Полтавская губернии). И. Лучицкого. К., 1884 / Д.И. Багалей // Киевская Старина. – 1884. – Т. 10. – № 9. – С. 141-148.
  303. Багалей Д.И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905) / Д.И. Багалей, Д.П. Миллер. – Репринтн. изд. 1912 г. – Х., 2004. – 982 с.
  304. Багалій Д.І. Історіографічний вступ [до «Нарису історії України на соціально-економічному ґрунті»] / Д.I. Багалiй / [yпорядкув., вступ. ст., комент. В.В. Кравченка]. – Х.: Золоті сторінки, 2001 – . – (Багалій Д.І. Вибрані праці: У 6 т.).
  Т. 2: Джерелознавство та історіографія історії України. – 2001. – С. 203-334.
  305. Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.I. Багалiй / [передмова, коментар В.В. Кравченка]. – Х.: Основа, 1990. – 256 c.
  306. Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.I. Багалiй / [передмова, коментар В.В. Кравченка]. – Х.: Дельта, 1993. – 256 c.
  307. Багалій Д.І. Нарис історії України: Доба натурал. госп-ва / Д.I. Багалiй – К.: Час, 1994. – 288 с.
  308. Багалій Д.І. Нарис української історіографії. Літописи. Джерелознавство / Д.I. Багалiй / [упорядкув., вступ. ст., комент. В.В. Кравченка]. – Х.: Золоті сторінки, 2001 – . – (Багалій Д.І. Вибрані праці: У 6 т.).
  Т. 2: Джерелознавство та історіографія історії України. – 2001. – С. 29-200.
  309. Багалій Д.І. Нариси української історіографії доби феодалізму й доби капіталістичної. Третій розділ. Поміщицька історіографія кінця XVIII і І-ої чверті ХІХ в. / Д.I. Багалiй // Архіви України. – 1993. – № 1-3. – С. 56-59.
  310. Багалій Д.І. Нариси української історіографії за доби февдалізму й доби капіталістичної / Д.I. Багалiй / [упорядкув., вступ. ст., комент. В.В. Кравченка]. – Х.: Золоті сторінки, 2001 – . – (Багалій Д.І. Вибрані праці: У 6 т.).
  Т. 2: Джерелознавство та історіографія історії України. – 2001. – С. 335-574.
  311. Багалій Д.І. З приводу антикритики проф. М.І. Яворського / Д.I. Багалiй // Червоний шлях. – 1924. – № 6. – С. 149-160.
  312. Багалій Д.І. Український мандрований філософ Григорій Сковорода / Д.I. Багалiй – К.: Видавництво «Орій» при УКСП «Кобза», 1992. – 472 с.
  313. Багалій Д. Усунення професора Шада з Харківського університету / Д.I. Багалiй // Хроніка 2000. – 2000. – Вип. 37-38. – С. 358-372.
  314. Багалій О.Ю. Доля бібліотеки Д.І. Багалія / О.Ю. Багалій // Багаліївський збірник: академік Д.І. Багалій та бібліотечна справа України: наук. ст. та матеріали / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; [уклад. О.П. Куніч]. – Х.: «Видавництво САГА», 2008. – С. 71-73.
  315. Барвинский В.А. Труды Д.И. Багалея по истории Малороссии / В.А. Барвинский // Профессор Дмитрий Иванович Багалей. К тридцатилетней годовщине его учено-педагогической деятельности (1880-1910 г.г.). Издание Харьковского историко-филологического общества. – Х.: Тип.: «Печатное дело», 1912. – С. 42-47.
  316. Барвінський В.О. Дмитро Йванович Багалій, як історик Слобідської України / В.О Барвінський // Ювілейний Збірник на пошану Академіка Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ядесятих роковин наукової діяльности. – К.: З друкарні Української Академії Наук, 1927. – Т. І. – С. 179-192.
  317. Березюк Н.М. Д.И. Багалей и библиотека Харьковского университета: штрихи к портрету ученого / Н.М. Березюк // Багаліївський збірник: академік Д.І. Багалій та бібліотечна справа України: наук. ст. та матеріали / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; [уклад. О.П. Куніч]. – Х.: «Видавництво САГА», 2008. – С. 56-60.
  318. Богдашина О.М. Д.І. Багалій та його внесок у розвиток української культури / О.М. Богдашина // Багаліївський збірник: академік Д.І. Багалій та бібліотечна справа України: наук. ст. та матеріали / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; [уклад. О.П. Куніч]. – Х.: «Видавництво САГА», 2008. – С. 9-17.
  319. Богдашина О.М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури імені академіка Д.І. Багалія (1921-1934 рр.) / О.М. Богдашина – Харків, 1994. – 195 с.
  320. Бог
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины