РОЗВИТОК МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ ЗІ СНІГОМ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) : РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ БОРЬБЫ СО СНЕГОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ УКРАИНЫ (вторая половина XIX - первая половина ХХ века)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • РОЗВИТОК МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ ЗІ СНІГОМ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття)
 • Альтернативное название:
 • РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ БОРЬБЫ СО СНЕГОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ УКРАИНЫ (вторая половина XIX - первая половина ХХ века)
 • Кол-во страниц:
 • 207
 • ВУЗ:
 • ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
  УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ

  На правах рукопису

  ПОТАПЕНКО Людмила Леонідівна

  УДК 625.174 (9)


  РОЗВИТОК МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ ЗІ СНІГОМ
  НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ
  (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття)

  07.00.07 – історія науки і техніки

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата історичних наук  Науковий керівник
  кандидат технічних
  наук, доцент
  ГАБА В.В.  Київ – 2011  ЗМІСТ
  ВСТУП………………………………………………………………………….3
  Розділ 1 ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
  ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………………...8
  1.1. Історіографія проблеми……………………….…….…..8
  1.2. Джерельна база дослідження……………………………19
  1.3. Методологія і постановка задачі………………….….…23
  Висновки по першому розділу………………………………28
  Розділ 2 БОРОТЬБА ЗІ СНІГОМ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ РОСІЙСЬКОЇ
  ІМПЕРІЇ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ …………..30
  2.1. Розвиток залізничного транспорту та виникнення снігової
  проблеми……………………………………………………30
  2.2. Теоретичні дослідження проблеми снігових заметів...…45
  2.3. Становлення та розвиток методів попередження снігових заметів…………………………………………………...…57
  2.4. Становлення та розвиток методів боротьби з наслідками снігових заметів…………………………………….......…71
  Висновки по другому розділу……………………...........…….83
  РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ ЗІ СНІГОМ ЗА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ (20-50-ті роки ХХ ст.)...86
  3.1. Забезпечення безперебійності залізничного руху взимку до початку індустріалізації……………………………….…86
  3.2. Штучні перешкоди утворенню заметів……………….…96
  3.3. Розвиток лісозахисних насаджень…………………..….112
  3.4. Технічні засоби снігоочищення в період індустріалізації..130
  3.5. Стан снігоборотьби перед науково-технічною
  революцією………………………………….……………157
  Висновки по третьому розділу………………….……………174
  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………177
  ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………..……180
  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Вивчення історичних тенденцій розвитку тих чи інших видів техніки необхідне для виявлення закономірностей, яким вони підлягають, і на цій основі визначення перспектив розвитку подальшого. Досвід минулого може значною мірою допомогти використати позитивні моменти цього розвитку і уникнути негативних. Особливо важливо це сьогодні, коли наша держава у цілому ряді галузей змушена в нових умовах шукати нові шляхи самостійного розвитку цілих галузей техніки, що ще недавно складали лише частину загального цілого. До таких галузей, вкрай важливих для нормального функціонування усього суспільства взагалі, і народного господарства зокрема, відноситься залізнична справа.
  Тому сьогодні значна увага приділяється питанням історії розвитку залізничної техніки, еволюції її суспільних функцій, ролі вчених та інженерів у цьому розвитку. Однак залізнична справа – це складний комплекс взаємозалежних підсистем, які тільки у своєму взаємозв’язку можуть давати більш чи менш повну картину розвитку залізничної справи в її цілісності. Але такі узагальнюючі праці потребують робіт, що детально розглядають конкретні напрямки залізничної справи, які у своїй сукупності і створюють цілісну картину її розвитку. Для цього дослідження мають носити широкий і всеохоплюючий характер.
  Однією з проблем, що завжди мала помітне значення для залізничної справи, була і залишається проблема забезпечення надійного та безперебійного функціонування залізничного транспорту, яка має цілий ряд аспектів. Проте далеко не всі сторони цієї проблеми сьогодні користуються належною увагою дослідників. Одним з маловивчених питань є еволюція методів та засобів забезпечення надійного функціонування залізниці в зимовий період, коли снігові замети створюють цьому істотні перешкоди, – проблеми снігоборотьби.
  Проблема боротьби зі снігом на залізницях виникла практично одразу ж з початком їх будівництва в Російській імперії, а особливо з їх поширенням на територію України. З одного боку важлива роль залізниць в південних та південно-західних регіонах імперії, в тому числі щодо їх надійного функціонування, визначалась їх важливим народногосподарським значенням. А з іншого суворі зими, рясні снігопади, хуртовини, безліса степова місцевість – усе це сприяло тому, що саме на території України питання снігоборотьби із самого початку постало особливо гостро. І вимагало для свого вирішення розв’язання цілого ряду інженерних задач, причому у взаємозв’язку з вирішенням інших задач поступу залізничного транспорту.
  Окремими питаннями історії снігоборотьби цікавилися, як правило, інженери, котрі в той чи інший момент займалися певними сторонами цієї проблеми. Однак на сьогодні відсутні історико-технічні праці, котрі у повному обсязі розглядали б становлення та розвиток методів і засобів снігоборотьби, простежуючи їх на протязі усього періоду розвитку залізничної справи у їх сукупності і взаємозв’язку. Тому дослідження цього питання представляється актуальним для створення цілісної картини історії усього комплексу методів та засобів забезпечення надійності функціонування залізничного транспорту, а відтак і залізничної справи в цілому.
  Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, що стали основою даної дисертаційної роботи, виконувались відповідно до тематики Центру досліджень з історії науки і техніки ім. О.П.Бородіна Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства інфраструктури України «Історія науки і техніки в напрямах, школах, іменах» (державний реєстраційний номер 0107U002218).
  Мета і завдання дослідження визначались у відповідності до характеру вибраної теми і ступеню її наукового опрацювання. Мета дослідження полягає у комплексному вивченні розвитку методів та засобів вирішення важливої складової забезпечення надійності функціонування залізничного транспорту в зимовий період – снігоборотьби. Відповідно до поставленої мети завдання дослідження полягали в тому, щоб:
  - розглянути існуючі результати дослідження питань снігоборотьби та проаналізувати стан відповідної джерельної бази;
  - розкрити характер снігової проблеми на вітчизняних залізницях в її історичному перерізі;
  - визначити внесок вітчизняних учених і інженерів в дослідження снігової проблеми та її вирішення;
  - проаналізувати розвиток методів та засобів попередження утворення снігових заметів на перегонах та території станцій;
  - проаналізувати розвиток методів та засобів усунення снігових заметів;
  - опрацювати загальну класифікацію методів та засобів снігоборотьби, дослідити їх взаємозв’язок, а також провести періодизацію їх розвитку.
  Об’єктом дослідження є наукова, технічна та організаційна діяльність по забезпеченню надійного та безперебійного функціонування залізничного транспорту.
  Предметом дослідження є становлення і розвиток комплексу методів та заходів щодо забезпечення надійного та безперебійного функціонування залізничного транспорту взимку шляхом попередження утворення та усунення снігових заметів з колії та території станцій, перш за все на теренах України, де ці питання поставали особливо гостро.
  Хронологічні межі роботи охоплюють період з початку розвитку залізничного транспорту в Російській імперії, зокрема, їх поширення на територію України (середина ХІХ ст.) і до початку науково-технічної революції, коли принципово питання снігоборотьби було вирішено, тобто вона із драматичного протистояння стихійному лиху з залученням значних верств населення перетворилась на поточну повсякденну діяльність залізничників (середина ХХ ст.).
  Методи дослідження застосовувались комплексно і використовувались залежно від тих чи інших його конкретних завдань. Методологічною основою дослідження стали принципи історизму, об’єктивності та системного підходу до вивчення проблеми. У роботі використовувались загальнонаукові методи (аналітико-синтетичні, логічний, структурно-функціональний), спеціально-історичні (предметно-хронологічний, порівняльно-історичний), що забезпечило можливість наукової реконструкції процесу розвитку методів та засобів снігоборотьби в залежності від суспільної ситуації, розвитку залізничної справи, її загального науково-технічного рівня та рівня розвитку конкретних її галузей.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що на основі залучення значного обсягу джерел вперше зроблено спробу комплексного дослідження історії становлення і розвитку методів та засобів забезпечення надійного та безперебійного функціонування залізниць взимку, а саме:
  - вперше виконано комплексний аналіз історіографічної та джерельної бази проблеми снігоборотьби за значний (на протязі століття) проміжок часу;
  - здійснено поглиблений аналіз виникнення та історичного розвитку снігової проблеми на вітчизняних залізницях, зокрема, на території України;
  - прослідковано еволюцію технічних засобів снігоборотьби залежно від суспільних та науково-технічних факторів;
  - вперше здійснено наукову класифікацію методів та засобів снігоборотьби та історичну періодизацію їх розвитку.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони дають узагальнену картину розвитку методів та заходів снігоборотьби, котра може бути використана сучасними фахівцями у цій галузі при виявленні тенденцій розвитку, опрацюванні нових методів та засобів з урахуванням досвіду попередників на протязі століття з тим, щоб використовувати досягнення та не повторювати допущених раніше помилок. Отримані результати в певній її частині конкретизують історію розвитку вітчизняної залізничної справи, дозволяють краще зрозуміти зовнішні та внутрішні чинники розвитку цієї специфічної галузі техніки, і взагалі доповнюють наявний теоретичний матеріал з історії науки і техніки, а також можуть бути залучені при створенні монографій та навчальних курсів з цієї дисципліни.
  Особистий внесок здобувача. Робота виконана автором самостійно і усі наукові результати отримані особисто.
  Апробація результатів дисертації. Матеріали дослідження доповідались науковій громадськості, зокрема були представлені та схвалені на наукових та науково-практичних конференціях: 13-тій Всеукраїнській конференції молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів, м. Київ, 13 травня 2008 р.; 6-ій Всеукраїнській науковій конференції з історії техніки, м. Київ, 4-5 грудня 2008 р.; 14-тій Всеукраїнській науковій конференції молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів, м. Київ, 20 травня, 2009 р.; 5-ій конференції молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 28 травня 2009 р.; 8-ій Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні питання історії науки і техніки», м. Очаків, 17-19 жовтня 2009 р.; 15-тій Всеукраїнській конференції молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів, м. Київ, 21 травня 2010 р.; 9-тій Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні питання історії науки і техніки», м. Житомир, 7-9 жовтня 2010 р.
  Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображені у 17 наукових працях, з яких одна монографія, а 9 опубліковано в виданнях, що входять до переліку фахових видань ВАК України.
  Структура дисертації. Дисертаційна робота відповідає тематиці та обсягу дослідження, і складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. Загальний обсяг – 206 стор., із них – 179 стор. основного тексту. Список використаних джерел та літератури містить 329 найменувань на 27 стор.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування залізниць, особливо взимку, є одним з важливих завдань, що виконуються нашими залізничниками. Істотною ж складовою даного завдання є боротьба із сніговими заметами. Однак при достатньо розвинутому дослідженні історії інших аспектів становлення та розвитку вітчизняних залізниць, на цей час немає роботи, котра послідовно прослідкувала б розвиток снігоборотьби як важливого елементу загальної історії залізничної справи.
  2. В даній роботі автором вперше виконано комплексне дослідження становлення та розвитку методів та засобів снігоборотьби як органічного елементу історії вітчизняних залізниць. Проведено узагальнений аналіз тих теоретичних досліджень та практичного досвіду, котрі сприяли ефективному вирішенню задач, пов’язаних зі снігоборотьбою. Показано, що вони охоплювали питання щодо вивчення самого явища снігових заметів, у тому числі снігу як геологічного матеріалу; його взаємодії з вітровим потоком і перешкодами; роль метеорологічних умов; вимоги щодо будівництва залізниць; методи попередженні утворення снігових заметів; методи їх ефективної ліквідації.
  3. Проблема снігоборотьби виникла з самого початку розвитку залізниць в Росії. Снігові замети порушували графік руху, заважали вчасному перевезенню пасажирів та вантажів, приносячи значні збитки народному господарству та витрати на їх усунення. Проблема ще більше загострилась з поширенням розвитку залізничного транспорту на територію України – у зв’язку з особливо несприятливими у цьому відношенні кліматичними умовами та відсутністю лісів. Усе це викликало значний і постійний інтерес громадськості взагалі, і фахівців-залізничників зокрема до снігової проблеми.
  4. Результатом стало опрацювання та практичне застосування ряду методів та засобів по попередженню утворення снігових заметів та їх усуненню з колії та території станцій. Будучи взаємопов’язаними, вони спочатку використовувались одночасно і у тій мірі, в якій це було можливо в тих чи інших конкретних умовах. Однак поступово кожен метод виділявся в окрему гілку технічних заходів, що отримували свій власний розвиток, причому питома вага цих методів у загальних зусиллях снігоборотьби змінювалась в залежності від наявних технічних можливостей, етапу розвитку залізничної справи як цілого та особливостей суспільної ситуації. На цій основі в роботі проведена систематизація та періодизація розвитку методів і засобів снігоборотьби.
  5. Початково найбільше значення надавалось методам та засобам усунення снігових заметів, що утворилися на залізничній колії, щоб відновити порушений ними нормальний рух поїздів. У роботі прослідковано шлях розвитку цих методів та засобів. Показано, що на протязі дуже значного часу для досягнення вказаної мети переважно використовувалась ручна праця при масовому залученні до неї населення. Хоча майже одразу почали опрацьовуватись засоби механізації очистки (спочатку гужові, а далі механічні), однак снігоочисні пристрої не зразу досягли необхідного технічного рівня, їх не вистачало, а головне, вони довго не забезпечували комплексності процесу, що також передбачало значне застосування ручної праці. Лише з 30-х років ХХ ст. поступово потужні механічні засоби починають приймати на себе основне навантаження по снігоочищенню.
  6. Значна трудомісткість процесу очистки, а також порушення руху, котрі все ж відбувалися, змусили звернути пильну увагу на методи і засоби попередження утворення заметів. При цьому перш за все враховували той сніг, що приносився на колію поземком, оскільки пухкий сніг, що випав на неї безпосередньо, не чинив особливої перепони поїздам і досить легко усувався. Для недопущення до колії заметільного снігу вважали найбільш доцільним забезпечити його затримання перед колією за рахунок перешкод – природних або штучних. Як природні перешкоди використовували деревні насадження, а як штучні – щити і паркани різної конструкції.
  7. З самого початку найбільший розвиток отримало застосування щитів – особливо з опрацюванням їх гратчастої конструкції та методу їх використання шляхом багаторазових перестановок. Такий метод снігозатримання давав можливість накопичувати значні обсяги снігу, не допускаючи його до залізничного полотна. З часом початкове розмаїття конструкцій таких щитів поступалося їх стандартизації, що сприяло здешевленню та поширенню цього засобу снігоборотьби. Використання гратчастих щитів досить швидко перетворилось на основний засіб снігоборотьби і зоставалось таким на протязі значного часу. Іноді у відповідних умовах використовувались також інші штучні засоби снігозахисту (постійні паркани різних конструкцій, снігові стінки й траншеї та ін.).
  8. Великі надії щодо захисту залізничної колії від заметів покладалися на лісозахисні насадження. І вони виправдовували ці надії там, де можна було використати хвойні дерева. Але в степових умовах Півдня, де це було особливо важливо, ялина не росла, а листяні деревонасадження не дали очікуваного результату – в основному через малу ширину смуги відчуження. Якщо зважити на досить значні початкові вкладення, на час для зростання, то зрозуміло, що спочатку захисні лісонасадження часто грали лише допоміжну роль. Але в радянський період зі скасуванням приватної власності на землю головна перешкода відпала. Було проведено ряд досліджень в цій галузі. Захисні лісонасадження почали стрімко розвиватися, поступово перебираючи на себе основну роль у захисті від снігових заметів.
  9. Завдяки попередньому розвитку методів і засобів снігоборотьби перед початком науково-технічної революції (50-60-і рр. ХХ ст.) основні проблеми снігозахисту було вирішено. Звісно, методи та засоби снігоборотьби і надалі продовжували розвиватись. Однак в основному мова йшла не про нові напрямки снігоборотьби чи кардинальні зміни в тих, що вже були опрацьовані, а про їх удосконалення, підвищення технічного рівня та покращення умов праці. А головне, що снігова проблема із стихійного лиха перетворилась на об’єкт поточної буденної діяльності залізничників.  ЛІТЕРАТУРА
  1. Петруша Л. Опыт общедоступной истории развития железно-дорожного дела в России / Л. Петруша.– Одесса, 1879. – 23 с.
  2. Верховский В.М. Краткий исторический очерк начала и распространения железных дорог в России по 1897 г. включительно / Верховский В.М. – Спб., 1898. – 591 с.
  3. Головачев А.А. История железнодорожного дела в России / А.А. Головачев. – СПб., 1881. – 487 с.
  4. Георгиевский П.И. Исторический очерк развития путей сообщения в IХ веке / П.И. Георгиевский. – СПб., 1983. – 96 с.
  5. Исторический очерк развития путей сообщения в России [Под ред. П.Х. Спасского]. – СПб., 1913. – 48 с.
  6. Катикман А.А. Железные дороги 1825-1925. Под ред. проф. С.Д. Карейши / А.А. Катикман. – Л.: Полярная Звезда, 1925. – 100 с.
  7. Виргинский В.С.Железнодорожный вопрос в России до 1835 года / В.С. Виргинский // Исторические записки». Т. 25. – М., 1948. – с. 135-168.
  8. Виргинский В.С. Возникновение железных дорог в России до начала 40-х годов XIX века / В.С. Виргинский. – М., 1948. – 248 с.
  9. Гумилевский Л. Железная дорога / Лев Гумилевский. – М., 1943. – 356 с.
  10. Гумилевский Л. Железная дорога. 3-е переработанное и дополненное издание / Лев Гумилевский. – М., 1950. – 383 с.
  11. Орлов В.П. Развитие транспорта СССР. 1917-1962. Историко-экономический очерк / В.П. Орлов. – М., 1963. – 403 с.
  12. История железнодорожного транспорта России. Т.1. 1836-1917. Под ред. Е.Я. Красновского. – СПб.-М.: АОА «Иван Федоров», 1994. – 335 с.
  13. История железнодорожного транспорта России и Советского Союза. Т.2. 1917-1945. Под ред. М.М. Уздина. – СПб.-М.: АОА «Иван Федоров», 1994. – 415 с.
  14. Кірпа Г.М. Історія залізничного транспорту України: Історичний нарис / Г.М. Кірпа, О.М. Пшінько, І.В. Агієнко. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2001. – 326 с.
  15. Ангелейко В.І. Залізничний транспорт України в 1959-1965 роках / В.І. Ангелейко. – К.: Держтехвидав УРСР, 1960. – 63 с.
  16. Шаригіна О.А. Історія виникнення і розвитку залізничного та морського транспорту на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О.А. Шаригіна – Херсон: ХДМІ, 2009. – 260 с.
  17. Кульчицкий С. К истории возникновения железнодорожного транспорта на Украине / С. Кульчицкий // Экономика Советской Украины. – 1963. – № 2. – С. 101-106.
  18. Андреев П.Н. К истории постройки и эксплуатации рельсовых путей, входящих в сеть Юго-Западных железных дорог / П.Н. Андреев // Инженер. – 1906. – № 4 и 5. – С. 101-118; № 7. – С. 347-462.
  19. Москаленко П. Перші кроки: Екскурс в історію залізниць України / П. Москаленко // Магістраль. – 2003. – №73. – 3 жовтн. – С. 10.
  20. Зінченко В.І. Розвиток залізниць і залізничного транспорту в датах / В.І. Зінченко. – К.: Дніпродзержинський держ. ун-т, 1998 – 169 с.
  21. Богатчук С.С. Залізничний транспорт України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Соціально-економічний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук / С.С. Богатчук. – К., 2000. – 16 с.
  22. Пономаренко Р.О. Розвиток залізничного транспорту на Півдні та Сході України / Р.О. Пономаренко // Матеріали Десятої конференції молодих істориків освіти, науки і техніки. – К., 2005. – С. 118-124.
  23. Лапін В. Південно-Західні залізниці у другій половині ХІХ ст.: створення та удосконалення структури управління / Володимир Лапін // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. Вип. 39. – К., 2009. – С. 110-119.
  24. Приймук С. Курсько-Харківсько-Азовська залізниця: історія становлення тафункціонування / Сергій Приймук // 14-а Всеукраїнська конференція молодих істориків освіти, науки і техніки. – К., 2008. – С. 164-168.
  25. Ульяницький В. Становлення та перші роки експлуатації Одеської залізниці / Владислав Ульяницький // 14-а Всеукраїнська конференція молодих істориків освіти, науки і техніки. – К., 2008. – С. 209-214.
  26. Потапенко Л.Л. Розвиток залізничного транспорту на території України та виникнення снігової проблеми / Л.Л. Потапенко // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип. 39. – Київ, 2009. – С. 144-150.
  27. Стальные пути Донбасса. – Донецк, 1970. – 236 с.
  28. Юго-Западная железная дорога. Вчера. Сегодня. Завтра. – К.: Тр-т Украины, 1995. – 243 с.
  29. Романенко Ю.И. Взгляд сквозь годы: Южная железная дорога за 130 лет / Ю.И. Романенко, М.П. Харенко. – Харьков: Прапор, 1999. – 284 с.
  30. Бобылев А.Н. Конотопское отделение Юго-Западной железной дороги. Исторический очерк / А.Н. Бобылев. – К.: Транспорт Украины, 1996. – 104 с.
  31. Гороховский А.Г. Львовская железная дорога. Годы, события, люди / А.Г. Гороховский. – Львов: Каменяр, 1991. – 160 с.
  32. Моравек В. О снежных защитах / В. Моравек // Вестник железных дорог и пароходства. – 1875. – С. 53-57.
  33. Дымман В. О снежных заносах и мерах против них на русских железных дорогах / В. Дымман // Железнодорожное дело. – 1888. – С. 30.
  34. Дымман В. 30-ти-летняя борьба со снегом на наших дорогах / В. Дымман // Железнодорожное дело. – 1893. – С. 142
  35. Потапенко Л.Л. Внесок С.Д. Карейші у розвиток снігоборотьби на російських залізницях / Л.Л. Потапенко // Матеріали 8-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». – К.: Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК, 2009. – С. 243-245.
  36. Горецький О. С.Д. Карейша в питаннях захисту колії від снігових заносів / Горецький О. // Історія української науки на межі тисячоліть. Вип. 36. – 2008. – С. 115-120.
  37. Карейша С.Д. Борьба со снегом на русских железных дорогах / С.Д. Карейша. – М., 1900. – 137 с.
  38. Карейша С.Д. О борьбе со снегом на русских железных дорогах. Стенографический отчет / С.Д. Карейша // Железнодорожное дело. – 1900. – С. 361-376.
  39. Карейша С.Д., Манос И.Я. Наставление по борьбе со снежными заносами / С.Д. Карейша, И.Я. Манос. – Петроград: НКПС, 1922. – 173 с.
  40. Карейша С.Д. Курс устройства и содержания в исправности железных дорог. Т. II. / С.Д. Карейша. – М., 1925. – 276 с.
  41. Гаврилов С.Е. Снежные заносы и борьба с ними / С.Е. Гаврилов. – М.: Трансжелдориздат, 1945. – 228 с.
  42. Рыбаков А. Опыт многолетней борьбы со снежной стихией / А. Рыбаков // Железнодорожный транспорт. – 1945. – №10-11. – С. 93-94.
  43. Никифоров П.А. Роль отечественных инженеров и ученых в развитии теории и практики снегоборьбы на железных дорогах / П.А. Никифоров // Труды института инженеров транспорта. – 1951. – Вып. 75 – С. 46-69.
  44. Никифоров П.А. В борьбе со снежной стихией / П.А. Никифоров // Путь и путевое хозяйство. – 1957. – № 11. – С. 23-26.
  45. Мельник Д.М. Предупреждение снежных заносов на железных дорогах / Д.М. Мельник. – М.: Транспорт, 1966. – 243 с.
  46. Клоссовский А. Общая характеристика зимы 1887/8 года и снежные заносы на Юго-Западных Железных Дорогах / А. Клоссовский. – Одесса, 1888. – 53 с.
  47. Рудницкий В.В. О наблюдениях и опытах, касающихся защиты от снежных заносов / В.В. Рудницкий // Железнодорожное дело. – 1891. – С. 113, 120.
  48. Чернявский А. Снежные заносы и борьба с ними / А. Чернявский // Железнодорожное дело. – 1894. – С. 247-281.
  49. Чирвинский П.Н. Эоловые формы снежного покрова, условия их образования, выветривания и метаморфизма (К вопросу о снежных пустынях) / П.Н. Чирвинский. – К.: Ун-т Св. Владимира, 1909. – 72 с.
  50. Чирвинский П.Н. Снег и снегозадержание / П.Н. Чирвинский. – Ростов н.Д.: Сев. Кавказ, 1931. – 171 с.
  51. Долгов Н.Е. Борьба со снегом на русских железных дорогах / Н.Е. Долгов. – Екатеринослав, 1909. – 123 с.
  52. Долгов Н.Е. Борьба со снегом на русских железных дорогах / Н.Е. Долгов // Протоколы заседаний и труды XXVII совещательного съезда инженеров службы пути. Вып. 1. – М., 1910. – С. 72-78.
  53. Мельник Д.М. О законах переноса снега и их использовании в снегоборьбе / Д.М. Мельник // Техника железных дорог. – 1952. – №11. – С. 5-7.
  54. Рихтер Г.Д. Некоторые закономерности формирования и распространения снежных заносов и принципы организации борьбы с ними / Г.Д. Рихтер // Известия Академии наук СССР. Серия географическая. – 1953. – №1. – С. 15-22.
  55. Комаров А.А. Особенности снегопереноса и проектирования железных дорог в Заполярье с учетом требований снегоборьбы / А.А. Комаров. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд., 1966. – 75 с.
  56. Гурин С.Р. Розы переноса снега / С.Р. Гурин // Путь и путевое хозяйство. – 1970. – № 12. – С. 34-36.
  57. Закаталов Е.В. О количественной оценке снегопереноса / Е.В. Закаталов // Вести Всесоюзного НИИ железнодорожного транспорта. – 1971. – №8. – С. 52-54.
  58. Михель В.М. О снегоотложениях на железных и автомобильных дорогах / В.М. Михель, А.В. Руднева // Путь и путевое хозяйство. – 1970. – Вып. 265 – С. 96-103.
  59. Завадский Н.Ф. Замена ручной очистки снега механической и. предупреждение заносов на русских железных дорогах / Н.Ф. Завадский // Журнал министерства путей сообщения. – 1907. – Кн. III. – С. 171.
  60. Конные снегоочистители / Журнал министерства путей сообщения. – 1888. – Кн. XIV. – С. 56.
  61. Сытенко Н.А. О снегоочистителях вообще и в особенности о снего¬очистителе Г. Лобачевского / Н.А. Сытенко // Железнодорожное Дело. – 1888. – С. 123.
  62. Шпилев Д.И. Зимний ремонт железнодорожной пути и сооружений, защита их от снежных заносов и весенних вод / Д.И. Шпилев. – М., 1911. – 101 с.
  63. Дмоховский В.Е. Снегоочистители. Материалы к составлению правил технической эксплуатации / В.Е. Дмоховский // Техника и Экономика Путей Сообщения. – 1920. – № 20-24. – С. 24.
  64. Андреянов Б.П. Изобретения и усовершенствования на транспорте СССР. Снегоуборщики и снегоочистители Б.П. Андреянов. – М., 1926. – 32 с.
  65. Толстов В.Ф. Борьба со снежными заносами / В.Ф. Толстов. – М.: Трансжелдориздат, 1935. – 178 с.
  66. Игнатович А.Г. Механическая очистка и уборка снега на железных дорогах / А.Г. Игнатович. – М., Трансжелдориздат, 1939. – 278 с.
  67. Шахунянц Г.М. Путь и путевое хазяйство / Г.М. Шахунянц. – М.: Трансжелдориздат, 1949. – 132 с.
  68. Кадмин Н. Использование снегоочистительных машин на железных дорогах России / Н. Кадмин, Н. Гаркави // Железнодорожный транспорт. – 1950, № 12. – С. 82-83.
  69. Савиных В.К. Краткий очерк развития механической очистки снега на отечественных ж.д. / В.К. Савиних // Труды транспортно-энергетического ин-та Зап.-Сиб. Филиала Акад. наук СССР. Вып. 1. – 1951. – С. 5-12.
  70. Шаховнин Н.И. Как рождался снегоочиститель / Н.И. Шаховнин // Путь и путевое хазяйство. – 1986. – № 3. – С. 47-52.
  71. Антонов Ф.И. Борьба со снежными заносами на железнодорожном транспорте / Ф.И. Антонов, В.С. Прядко, Д.М. Мельник // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Выпуск 59. – М.: Трансжелдориздат, 1951. – 80 с.
  72. Мельник Д.М. Механизация снегоуборки и снегозащита на железных дорогах / Д.М. Мельник, А.А. Комаров, Ф.И. Антонов, Л.М. Обухов, В.Б. Ляхович // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Выпуск 168. – М.: Трансжелдориздат, 1959. − 124 с.
  73. Гора В.Е. Механизация снегоуборки на железнодорожных станциях. Какие нам нужны снегоуборочные машины / В.Е. Гора, А.М. Кулаев. – М.: Трнасжелдориздат, 1936. – 66 с.
  74. Гуленко Н.И. Снегоуборочные машины и механизмы (Устройство, эксплуатация и ремонт) / Н.И. Гуленко. – М.: Транспорт, 1966. – 131 с.
  75. Гуленко И.И. Снегоуборочные машины и механизмы / Н.И. Гуленко. – М.: Транспорт, 1973. – 184 с.
  76. Дурново Я.С. Наша страна – пионер в области механизации и организации путевых работ / Я.С. Дурново // Очерки развития железнодорожной науки и техники. – М., 1953. – С. 68-93.
  77. Белов Д.П., Фомин В.В. Снегоуборочные машины и устройства зарубежных дорог / Д.П. Белов. – М.: НИИИ по тяж., энерг. и трансп. машиностр., 1960. – 56 с.
  78. Белов Д.П. Снегоуборочные и снегоочистительные машины в СССР и за рубежом / Д.П. Белов. – М., 1968. – 52 с.
  79. Современные снегоочистители зарубежных железных дорог / Железные дороги мира. – 1975. – №4. – С. 23-44.
  80. Машины для снегоборьбы, применяемые на зарубежных железных дорогах / Железнодорожный транспорт за рубежом. Сер. 4. – М.: ЭИ/ЦНИИТЭИ МПС, 1980. – С. 18-23.
  81. Кетриц В. О мерах для предохранения железных дорог от снежных заносов и о насаждении с этой целью живых защитных изгородей / В. Кетриц, С. Зулусский // Сборник материалов для трудов 1-го технического съезда по вопросам содержания и ремонта пути и сооружения русских железных дорог, бывшего в Москве 2-11 ноября 1881 г. – М., 1882. – С.43-56.
  82. Григоровский М.И. Краткое изложение приемов по зимнему ремонту и ограждению пути от заносов на Оренбуржской ж.д. / М.И. Григоровский // Труды I технического съезда инженеров службы пути. – М., 1882. – С. 69.
  83. Бялобжеский Г.В. Снегозащитные щиты и заборы / Г.В. Бялобжеский, А.К. Дюнин, А.А. Комаров. – М.: Автотрансиздат, 1961. – 36 с.
  84. Срединский Н.К. Очерк работ по устройству защитных насаждений от снежных заносов на Курско-Харьково-Азовской, Козлово-Воронежско-Ростовской, Орлово-Грязской и Фастовской железных дорогах, произведенных до 1882 г. и в 1882 гг. / Н.К. Срединский // Вестник садоводства. – 1882. – № 9-10. – С. 62-66.
  85. Постоянные живые и временные защиты и другие меры для предупреждения снежных заносов на Московско-Нижегородской железной дороге (брошюра правления). – М., 1882. – 27 с.
  86. Потапенко Л.Л. Лісозахисні насадження на залізницях України (дореволюційний период) / Л.Л. Потапенко // Історія освіти, науки і техніки в Україні. Матеріали 5-ї конференції молодих учених та спеціалістів. – К., 2009.– С.154-156.
  87. Потапенко Л.Л. Розвиток лісових насаджень як засіб снігоборотьби на вітчизняних залізницях (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Л.Л. Потапенко // Історія науки і бібліографістика. Електронне наукове фахове видання – міжвідомчий тематичний збірник. – 2009. – № 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journales/SNB/2009-3/09potapenko.pdf.
  88. Толвинский А.Л. Устройство защитных от снежных заносов насаждений на некоторых русских железных дорогах / А.Л. Толвинский. – М., 1889. – 51 с.
  89. Сус Н.К. К вопросу по борьбе со снежными заносами при помощи защитных лесных насаждений. Доклад ученого лесовода Н. Сус / Н. Сус. – Пг.: НКПС, 1922. – 138 с.
  90. Введенський Н.Ф. Боротьба з сніговими заметами, раціоналізація і механізація її / Н.Ф. Введенський. – Харків: Укр. роб., 1931. – 42 с.
  91. Степанов Н.Н. Снегозащитные насаждения и питомники на железных дорогах, их устройство и содержание Н.Н. Степанов. – М.-Л.: Госжелдориздат, 1933. – 237 с.
  92. Поветьев А.А., Попов В.В. Опыты и исследования по созданию лиственных полос новой конструкции / А.А. Поветьев, В.В. Попов // Сб. НИИ НКПС № 33. – М.: Трансжелдориздат, 1934. – С. 78-85.
  93. Защитные лесные полосы на железных дорогах. Труды Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Выпуск 204. –М.: Трансжелдориздат, 1960. – 211 с.
  94. Снежные заносы / Железнодорожное дело. – 1883. – с. 127.
  95. Борьба со снегом на дорогах / Железнодорожное дело. – 1883. – С. 249, 258, 281, 296, 304, 313.
  96. В дополнение к вопросу о снежных заносах / Железнодорожное дело. – 1883. – С. 271.
  97. Стойков Н. К вопросу о снежных заносах / Н. Стойков. – Железнодорожное дело – 1884 – С. 254.
  98. Дымман В.В. О снежных заносах и мерах против них на русских железных дорогах. Доклад, сделанный в VIII Отделе Р.Т. Общества 19 ноября 1888 г. / В. Дымман // Железнодорожное дело. – 1889. – С. 29, 55.
  99. Дымман В.В. Отзыв старого инженера о мерах против снежных заносов на ж.д. в России / В.Д. // Железнодорожное дело. – 1890. – С. 197-198.
  100. Дымман В.В. Зима 1890-1891 годов / В. Дымман // Железнодорожное дело. – 1891. – С. 137.
  101. Любимов В. К вопросу о борьбе с заносами на наших железных дорогах / В. Любимов // Железнодорожное дело. – С. 102.
  102. Чернявский А.С. Снежные заносы и борьба сними / А.С. Чернявский // Железнодорожное дело. – 1883. – С. 249, 257, 265, 281, 296, 304, 313, 319; 1884. – С. 254; 1889, с. 29, 55, 90, 161; 1890. – С. 49, 197; 1891. – С. 113, 120, 181, 351; 1892. – С. 107, 310; 1893. – С. 79-96.
  103. Снежные заносы в Аляске / Железнодорожное дело. – 1900. – С. 432.
  104. К снежным заносам / Железнодорожное дело. – 1900. – С. 14.
  105. Трипольский И. Зимы 1907-8 годов близь станции Волноваха Екатерининской ж.д. и некоторые выводы из борьбы со снежными заносами / И. Трипольский // Железнодорожное дело. – 1909. – С. 261.
  106. Василевский Ф. По поводу книги «Борьба со снегом на русских железных дорогах» инж. Н.Е. Долгова / Ф. Василевский // Железнодорожное дело. – С. 298.
  107. Срезневский Б.И. Изучение снежных заносов с метеорологической точки зрения на ж.д. России / Б.И. Срезневский / Железнодорожное дело. – 1890. – С. 59, 85.
  108. Циркуляр о неотложном доставлении в Главную Физическую Обсерваторию сведений об участках, подверженным снеговым заносам, и отчетности о происходящих вследствие этого неправильностях в движении / Железнодорожное дело. – 1890. – С. 368.
  109. Срезневский Б.И. Современное значение предсказаний и наблюдений сильных атмосферических осадков / Б. Срезневский // Железнодорожное дело. – 1891. – С. 181.
  110. Срезневский Б.И. К вопросам метеорологии на железных дорогах / Б. Срезневский // Железнодорожное дело. – 1892. – С. 168.
  111. Долгов Н.Е. Проект организации наблюдений на железных дорогах России над стоком вод в долинах и заносами на основании позднейших выводов метеорологии / Н.Е.Долгов // Железнодорожное дело. – 1912. – С. 298.
  112. Рудницкий В.В. О наблюдениях и опытах, касающихся защиты от снежных заносов / В.В. Рудницкий // Железнодорожное дело. – 1891. – С. 113, 120.
  113. Рудницкий В.В. Новая система защит от снежных заносов. (Беседа в VIII Отделе 27 ноября 1889 г.) / В.В. Рудницкий // Железнодорожное дело. – 1890. – С. 49.
  114. Рудницкий В.В. Результаты испытания отражательных защит от снежных заносов на Козлово-Воронежско-Ростовской железной дороге в зиму 1891-1892 г. / В. Рудницкий // Железнодорожное дело. – 1892. – С. 197.
  115. Чернявский А. Снежные заносы и борьба с ними. Сплошные заборы / А. Чернявский // Железнодорожное дело. – 1895. – С. 191.
  116. О начатых в 1888 г. древесных насаждениях для защиты от снежных заносов на Юго-Западных железных дорогах / Железнодорожное дело. – 1889. – С. 161.
  117. Оконников С.Е. О разведении ели и об устройстве еловых живых изгородей на Московско-Курской железной дороге в 1893 году / С.Е. Оконников // Железнодорожное дело. – 1899. – С. 401.
  118. О заносо-убирателе Иванова / Железнодорожное дело. – 1883. – С. 274.
  119. Снеговой плуг Фрезера / Железнодорожное дело. – 1887. – С. 154.
  120. Сытенко А.Н. О снегоочистителях и в особенности о снегоочистителях системы г-на Лобачевского / А.Н. Сытенко // Железнодорожное дело. – 1888. – С. 122, 137.
  121. Якубенко А.Ф. Дополнительные сведения о снегоочистителе Лобачевского и Якубенко / А.Ф.Якубенко // Железнодорожное дело. – 1891. – С. 209.
  122. Электрические снегоочистители на городских дорогах в Северо-Американских Соединенных Штатах / Железнодорожное дело. – 1893. – С. 20.
  123. Испытание на Юго-Западных железных дорогах снегоочистителя системы Ротари / Железнодорожное дело. – 1900. – С. 86.
  124. Мокршицкий Е. Работа снегоочистителя Лесли в снежных заносах на Курско-Харьково-Севастопольской железной дороге / Е. Мокршицкий // Железнодорожное дело. – 1905. – С. 169, 181.
  125. Ротативный снегоочиститель Общества Американских паровозостроительных заводов в Нью-Йорке / Железнодорожное дело. – 1908. – С. 259.
  126. Конный плуг-снегоочиститель системы дорожного мастера Курочкина / Железнодорожное дело. – 1910. – С. 195.
  127. Савельев Р.Н. Проект организации метеорологической службы на железных дорогах / Р. Савельев // Инженер. – 1883. – С. 161.
  128. Савельев Р.Н. Предсказание погоды для потребностей железных дорог / Р. Савельев // Инженер. – 1894. – С. 423.
  129. Разъяснения Главной Физической Обсерватории по поводу статьи Р. Савельева «Предсказания погоды для потребностей железных дорог» / Инженер. – 1891. – с. 501.
  130. Лазарев-Станищев С.Н. Борьба со снегом на Юго-Восточных железных дорогах в зиму 1907-8 гг. / С.Н. Лазарев-Станищев // Инженер. – 1906. – 154.
  131. Петрозолин Г. Об испытании парового снегоочистителя Лобачев¬ского / Г. Петрозолин // Инженер. – 1888 г. – С. 173.
  132. Савельев Р.Н. К вопросу о снежных заносах / Р. Савельев / Инженер. – 1884. – С. 131.
  133. Клоссовский А. К вопросу о снежныхъ заносах / А. Клоссовский // Інженер. – 1888. – С. 143.
  134. Аничков Н. К вопросу о защите заносимых снегом участков железных дорог // Инженер. – 1888. – С. 99.
  135. Аничков Н. Конный плуг-снегоочиститель / Н. Аничков // Инженер. – 1888. – С. 101.
  136. Карейша С.Д. Предохранение линии от занесения снегом и песком при помощи защит системы Рудницкого / С. Карейша // Инженер. – 1888 г. – С. 112.
  137. Аничков Н. Несколько слов по поводу ограждений железных дорог от снежных заносов / Н. Аничков // Инженер. – 1891. – С. 47.
  138. Чернышев Н. Путевое хозяйство зимой /Н. Чернышев // Железнодорожный транспорт. – 1942. – № 7-8. – С. 37-42.
  139. Мельник Д. Возможности улучшения снегозащиты на железных дорогах / Д. Мельник // Железнодорожный транспорт. – 1949. – №11. – С. 32-37.
  140. Комаров А.А. Повышение эффективности снегозащитных средств / А.А. Комаров // Железнодорожный транспорт. – 1954. – № 9. – С. 77-81.
  141. Архимов М.С. Прогрессивная организация уборки снега / М.С. Архимов, А.Г. Коваленко, Е.Н. Шибаев // Путь и путевое хозяйство – 1966. – № 1. – С. 11-13.
  142. Мельник Д.М. Предупреждение снежных заносов пути / Д.М. Мельник // Железнодорожный транспорт. – 1968. – №12. – С. 56-59.
  143. Коломийцева Р.В. В борьбе со снежной стихией / Р.В. Коломийцева // Путь и путевое хозяйство. – 1963. – №11. – С. 25-27.
  144. Прокофьев П. Комплексная механизированная уборка снега на больших станциях / П. Прокофьев // Железнодорожный транспорт. – 1948. – № 12. – С. 51-57.
  145. Грушевой Н. Организация комплексной снегоборьбы на станциях / Н. Грушевой // Железнодорожный транспорт. – 1948. – № 2. – С. 60-67.
  146. Дановский Л.М. Организация уборки снега со станционных путей / Дановский Л.М., П.Т. Семешко // Железнодорожный транспорт. – 1955. – №12. – С. 66-71.
  147. Мельник Д.М. Очистка стрелочных переводов от снега / Д.М. Мельник, Л.М. Обухов // Железнодорожный транспорт. – 1958. – № 2. – с. 63-67.
  148. Разуваев Р.А. Как работает снеготаялка / Р.А. Разуваев // Путь и путевое хозяйство. – 1957. – № 3. – с. 4-5.
  149. Болотин В.И. Шире внедрять снеготаяние / В.И. Болотин // Путь и путевое хозяйство. – 1962. – №12. – С. 4.
  150. Буртелов М.Г. Снегоочиститель на станционных путях М.Г. Бурте лов / Путь и путевое хозяйство. – 1962. – №4. – С. 28.
  151. Коняев В.Г. Новое в технологии уборки снега на станции / В.Г. Конев, М.Я. Липкинд // Путь и путевое хозяйство. – 1963. – №3. – С. 16-18.
  152. Сердюков В.И. Машины очищают пути станций / В.И. Сердюков // Путь и путевое хозяйство. – 1968. – №3. – С. 16.
  153. Котечкин Н. Механизированная очистка станций от снега / Н. Котечкин // Железнодорожный транспорт. – 1949. – № 3. – С. 84-86.
  154. Балашенко В. Путевая снегоуборочная машина / В. Балашенко // Железнодорожный транспорт. – 1950. – № 5. – С. 32-34.
  155. Кулаев А. Совершенствовать существующие и создавать новые снегоочистители / А. Кулаев // Железнодорожный транспорт. – 1953. – №10. – С. 48-56.
  156. Картвелишвили Ю.Л. Роторный снегоочиститель, работающий в комплексе с тепловозом / Ю.Л. Картвелишвили // «Железнодорожный транспорт». – 1955. – №11. – С. 22-24.
  157. Мельник Д.М. Больше самоходных снегоуборочных машин / Д.М. Мельник // Путь и путевое хозяйство. – 1963. – №1. – С. 15-16.
  158. Лахович В. Опыт создания живых снегозащитных полос / В. Лахович, С. Савельев // Железнодорожный транспорт. – 1949. – № 1. – С. 32-37.
  159. Носов Д. Защитные лесонасаждения на транспорте / Д. Носов // Железнодорожный транспорт. – 1949. – №8. – С. 60-65.
  160. Антонов Ф. Надежная защита ж.д. полотна от снега – основа снегоборьбы / Ф. Антонов // Железнодорожный транспорт. – 1950. – № 10. – С. 16-22.
  161. Самаруев А. Механизация работ по созданию защитных лесонасаждений / А. Самариев // Железнодорожный транспорт. – 1955. – №2. – С. 81-82.
  162. Лисин В.П. Предупреждаем снежные заносы / В.П. Лысин // Путь и путевое хозяйство. – 1962. – №2. – С. 9-10.
  163. Беседовский Д.А. Об изменении конструкции защитных лесополос / Д.А. Беседовский // Путь и путевое хозяйство. – 1963. – №9. – С. 43.
  164. Лещиловский И.Ф. Лесозащита – наиболее эффективное средство защиты пути от снега / И.Ф. Лещиловский // Железнодорожный транспорт. – 1963. – №8. – С. 50-51.
  165. Веденисов Б.Н. О повышении эффективности борьбы со снегом на железных дорогах / Б.Н. Веденисов // Труды Московского ин-та инж. ж-д.тр-та. Вып.71. – 1948. С. 5-46.
  166. Комаров А.Н., Маркович Г.С. К вопросу о выборе рациональных схем снегозащитных лесополос на железных дорогах Сибири / А.Н. Комаров, Г.С. Маркевич // Труды трансп.-энерг. ин-та. Вып. 1. – 1951. – С.13-16.
  167. Косовець Ю.В. Феномен Дорадчих залізничних з’їздів у Російській імперії / Ю.В. Косовиць // Матеріали 7-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». – К., 2008. – С. 130-132.
  168. Совещательные съезды инженеров служб пути русских железных дорог: Т. 2. – М.: Путь Арт, 2005. – 528 с.].
  169. Грицюта О.О. Діяльність членів механіко-будівного відділу Київського відділення Російського технічного товариства на технічних дорадчих з’їздах інженерів служби рухомого складу і тяги поїздів / О.О. Грицюта // Матеріали 7-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». – К., 2008. – С. 136-138.
  170. Лазарев-Станищев С.Н. Наставления по охране и очистке пути от снежных заносов для дорожных мастеров / С.Н. Лазарев-Станищев // Воронеж, 1908. – 84с.
  171. Приказ по Юго-Западным железным дорогам № 415. 28 апреля 1923 г. «О введении инструкции по борьбе с гололедом на Юго-Западных железных дорогах». – К., 1923. – 45 с.
  172. Инструкция по производству работ по ограждению линии железной дороги от снежных заносов снеговыми щитами. – К., 1931. – 32 с.
  173. Технические указания по снегозащите на дистанциях пути, освобожденных от противника. – [Б.м.]: Трансжелдориздат, 1943. – 15 с.
  174. Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах СССР. 25/VIII.1958 г. – М.: Трансжелдориздат, 1958. – 139 с.
  175. О предупредительных мерах против снежных заносов. – К.: ЮЗЖД, 1986. –16 с.
  176. Инструкция для производства работ по ограждению линии железной дороги от снежных заносов снеговыми щитами. – К.: ЮЗЖД, 1931. – 32 с.
  177. Нормы выработки и оплата труда на работах по снегоборьбе. – М.: Трансжелдориздат, 1940. – 64 с.
  178. Нормы выработки и оплата труда по снегобоьбе. – М.: Трансжелдориздат, 1944. – 64 с.
  179. Нормы выработки и оплаты труда на работах по снегоборьбе. – М.: Трансжелдориздат, 1946. – 64 с.
  180. Инструкция по снегоборьбе на железнодорожном танспорте. Утв.НКПС 1/12 1938 г.). – Таллин: Служба пути и отдел учебных заведений, 1948. – 19 с.
  181. Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах СССР. – М.: Трансжелдориздат, 1958. – 139 с.
  182. Инструкция по борьбе со снеголомом в защитных лесонасаждениях. – Б.м., [1965]. – 7 с.
  183. Куценко И.С. Механизация снегоуборочных работ на железнодорожном транспорте Челябинского металлургического завода / И.С. Кутенко, Н.И. Соколов. – М., 1960. – 6 с.
  184. Хохлов В.А. Особенности проектирования и снегозащиты транспортно-энергетических объектов в Северо-Восточных районах СССР: автореф. дис. на стиск. уч. степ канд. техн. наук / В.А. Хохлов. – Новосибирск, 1969. – 24 с.
  185. Норильский горнометаллургический комбинат им. А.П. Звенягина. Опыт работы по снегоборьбе на предприятиях комбината. – Норильск: Нор. горномет. комб., 1963. – 20 с.
  186. Гриффен А.Л. Повышение эффективности горнотранспортного оборудования с использованием электронагрева / А.Л. Гриффен, В.Ф. Монастырский, Л.Л. Потапенко. – К.: Экономика и право, 2001. – 58 с.
  187. Северьянов Н.И. Справочник по эксплуатации железнодорожного и автомобильного транспорта на карьерах / Н.И. Северьянов. – М., 1965. 288 с.
  188. Технические указания по снегоборьбе на железнодорожном транспорте угольной промышленности. Утв. 4.03.54. – М.: Углетехизат, 1954. – 63 с.
  189. Куценко И.С. Механизация снегоуборочных работ на железнодорожном транспорте Челябинского металлургического завода / И.С. Куценко, Н.И. Соколов. – М.: ЦИИЧМ, 1960. – 6 с.
  190. Закаталов Е.В. Механизация работ по очистке железнодорожных путей от снега на предприятиях черной металлургии / Е.В. Закаталов. – М.: ЦИИНЧМ, 1962. – 16 с.
  191. Чирвинский П.Н. Эоловые формы снежного покрова, условия их образования, выветривания и метаморфизма (К вопросу о снежных пустынях) / П.Н. Чирвинский. – К.: Ун-т Св. Владимира, 1909. – 72 с.
  192. Чирвинский П.Н. Снег и снегозадержание / П.Н. Чирвинский. – Ростов н/Д.: Северный Кавказ, 1931. – 240 с.
  193. Белобжеский Г.В. Повышение эффективности и экономичности снегозадерживающих устройств / Г.В. Белобжеский, Р.А. Амбрес. – М., Трансжелдориздатотапов, 1956, 104 с.
  194. Мельник Д.М. Предупреждение снежных заносов на железнодорожных станциях / Д.М. Мельник // М.: Трансжелдориздат, 1955. – 116 с.
  195. Комаров А.А. Повышение эффективности снегозащитных средств на железных дорогах Сибири / А.А. Комаров. – Новосиб.: Кн. изд., 1959. – 106 с.
  196. Толстов В.Ф. Новые методы снегоборьбы на железнодорожном транспорте / В.Ф. Толстов. – М.: Трансжелдориздат, 1937. – 74 с.
  197. Тюренков И.И. Снегоборьба на дистанции пути / И.И. Тюренков. – М., Трансжелдориздат, 1961. – 176 с.
  198. Добросельский К.М. Работа станций зимой / К.М. Добросельский. – М.: Трансжелдориздат, 1943. – 88 с.
  199. Комаров А.А. Предупреждение снежных заносов на дорогах Заполярья А.А. Комаров. – Новосиб.: Сиб. отд. АН СССР, 1965. – 158 с.
  200. Теклин В.Г. Путевые струги, снегоочистители, снегоуборочные машины / В.Г. Теклин. – М.: Тр-т, 1986. – 232 с.
  201. Смирнов С.С. Путь изобретателя / С.С. Смирнов. – М.: Трансжелдориздат, 1941. – 64 с.
  202. Коллектив Северо-Донецкой в борьбе с зимней стихией. – М.: Трансжелдориздат, 1940. – 32 с.
  203. Колгоспи та залізниці до боротьби з сніговими заметами. – Х.: Укр.робітник, 1933. – 31 с.
  204. Декреты Советской власти. Т. 4. – М.: Политиздат, 1968. – 583 с.
  205. Декреты Советской власти. Т. 12. Дек. 1920-1921. – М.: Политиздат, 1986. – 428 с.
  206. Известия ВЦМК.– № 241 от 3 ноября 1918 г.
  207. Колхозы и железные дороги к борьбе со снежными заносами. Передовая статья. – Правда. – 13 октября 1933 г.
  208. Зворыкин А.А. История техники / А.А. Зворыкин, Н.И. Осьмова, В.И. Чернышёв, С.В. Шухардин. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 772 с.
  209. Мелещенко Ю.С. Техника и закономерности её развития / Ю.С. Мелещенко. – Л.: Лениздат, 1970. – 246 с.
  210. Каменев А.Ф. Технические системы: закономерности развития / А.Ф. Каменев. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1985. – 216 с.
  211. Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники / В.А. Кириллин. – М.: Наука, 1986. – 512 с.
  212. Шухардин С.В. Основы истории техники / С.В. Шухардин. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 278 с.
  213. Белькинд Л.Д. История техники / Л.Д. Белькинд, И.Я. Конфедератов. – М.–Л.: Госэнергоиздат, 1956. – 491 с.
  214. Данилевский В.В. О методе изучения истории техники / В.В. Данилевский // Сообщения Государственной Академии истории материальной культуры. – 1932. – № 5–6. – С. 37–44.
  215. Санцевич А.В. Методика исторического исследования А.В. Санцевич. – К.: Наук. думка, 1990. – 212 с.
  216. Перегудов Ф.И. Введение в системный анализ / Ф.И. Перегудов, Ф.П. Тарасенко. – М.: Высшая школа, 1989. – 367 с.
  217. Заболеева-Зотова А.В. Введение в системологию А.В. Заболеева-Зотова. – Волгоград: РПК „Политехник”, 1999. – 108 с.
  218. Панов А.Ф. Системный подход к оценке эффективности производства и качества продукции А.Ф. Панов. – Житомир: Б. и., 1977. – 46 с. – 332 с.
  219. Добров Г.М. Наука о науке / Г.М. Добров. – К.: Наук. думка, 1989. – 304 с.
  220. Уварова Л.И. Научный прогресс и разработка технических средств: Эволюция и современное состояние / Л.И. Уварова. – М.: Наука, 1973. – 270 с.
  221. Толстов В.Ф. Борьба со снежными заносами / В.Ф. Толстов. – М.: Транспечать НКПС, 1929. – 86 с.
  222. Срезневский Б.И. Снежные заносы на железных дорогах в России / Б.И. Срезневский // Записки Императорской Академии Наук. – 1890. – LXII. – Прил. № 5. – С. 131-133.
  223. Железнодорожное дело. – 1883. – С. 127.
  224. Злотницкий Э.Д. О снежных заносах / Э.Д. Злотницкий // Журнал Министерства путей сообщения. – 1878. – Т. IV. – Кн. 1. – С. 43.
  225. Дымман В.В. 30-ти-летняя борьба с
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины