РОЗВИТОК РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ В УКРАЇНІ (1950–1980-ті роки) : РАЗВИТИЕ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ В УКРАИНЕ (1950-1980-е годы)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • РОЗВИТОК РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ В УКРАЇНІ (1950–1980-ті роки)
 • Альтернативное название:
 • РАЗВИТИЕ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ В УКРАИНЕ (1950-1980-е годы)
 • Кол-во страниц:
 • 252
 • ВУЗ:
 • ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису

  Сухацький Роман Петрович

  УДК 94(477)«1950/1980»:621.37(043)

  РОЗВИТОК РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ В УКРАЇНІ
  (1950–1980-ті роки)

  07.00.07 – історія науки і техніки

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  історичних наук


  Науковий керівник
  Кунченко-Харченко Валентина Іванівна
  кандидат історичних наук, доцент  Черкаси–2011
  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ...…………………..……………..………4

  ВСТУП……………………………………………………………………..…….…..6

  РОЗДІЛ 1.
  ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
  1.1. Історіографічний аналіз літератури……………………………………..……12
  1.2. Джерельна база……………………………………………………………..….22
  1.3. Методологія дослідження..................................................................................25

  РОЗДІЛ 2.
  ВПЛИВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ В КРАЇНІ……………………….....29

  РОЗДІЛ 3.
  ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ УСТАНОВ У СТВОРЕННІ ВИРОБІВ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (1950–1980-ті рр.)
  3.1. Науково-дослідна робота в установах Академії наук УРСР………….…….50
  3.2. Інститут радіофізики і електроніки АН УРСР як базова установа вітчизняної радіоелектроніки…………………………...……………………..…..76
  3.3. Досягнення галузевих науково-дослідних інститутів………………….…..106

  РОЗДІЛ 4.
  ВИЩА ШКОЛА У РОЗВИТКУ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ГАЛУЗІ
  4.1. Внесок вищих навчальних закладів у сферу фундаментальних досліджень та створення виробів радіоелектроніки…………………………………….....…129
  4.2. Підготовка наукових та виробничо-технічних кадрів.…………………….141
  РОЗДІЛ 5.
  ВИРОБНИЦТВО ТЕХНІКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
  5.1. Випуск техніки військового призначення…………..…………………...….156
  5.2. Організація виробництва товарів широкого призначення..……………….198

  ВИСНОВКИ…………...………………..…………………………………….…..214

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………….219

  ДОДАТКИ………...………………………………………………………………250
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  ВМФ – Військово-Морський флот
  ВНЗ – вищий навчальний заклад
  ВПС – Військово-Повітряні сили
  в/ч – військова частина
  ГАУ – Головне артилерійське управління
  ГУ – Головне управління
  ДКБ – дослідно-конструкторське бюро
  ДКАТ – Державний комітет авіатехніки
  ДКЕТ – Державний комітет електротехніки
  ДКОТ – Державний комітет оборонної техніки
  ДКР – дослідно-конструкторська робота
  ДКРЕ – Державний комітет радіоелектроніки
  ДКСБ – Державний комітет суднобудування
  ЕВВ – експериментально-виробничий відділ
  ЕОМ – електронно-обчислювальна машина
  ЗС – Збройні сили
  ІАЕ – Інститут атомної енергії
  ІЕТ – Інститут електротехніки
  ІПМ – Інститут проблем матеріалознавства
  ІРЕ – Інститут радіофізики і електроніки
  ІРТП – Інститут радіотехнічних проблем
  ІС – інтегральні схеми
  ІФ – Інститут фізики
  КБ – конструкторське бюро
  КДБ – Комітет державної безпеки
  КНДІРЕ – Київський науково-дослідний інститут радіоелектроніки
  КНДІМ – Київський науково-дослідний інститут мікроприладів
  КПІ – Київський політехнічний інститут
  НВЧ – надвисока частота
  НДІ – науково-дослідний інститут
  НДР – науково-дослідна робота
  НТР – науково-технічної революції
  МО – Міністерство оборони
  МРТП – Міністерство радіотехнічної промисловості
  ОЦ – Обчислювальний центр
  ПКУ – проектно-конструкторська установа
  ППО – протиповітряна оборона
  п/с – поштова скринька
  РЕ – радіоелектронний
  РЕП – радіоелектронна промисловість
  РЛС – радіолокаційні системи (засоби, апаратура, техніка, установки)
  РТ – радіотехнічний
  РТП – радіотехнічна промисловість
  СКБ – спеціальне конструкторське бюро
  УКХ – ультракороткі хвилі
  ФТІ – Фізико-технічний інститут
  ХІГМАОТ – Харківський інститут гірничого машинобудування,
  автоматики й обчислювальної техніки
  ХІРЕ – Харківський інститут радіоелектроніки
  ХПІ – Харківський політехнічний інститут
  ЦКБ – Центральне конструкторське бюро
  ЦНДІ – Центральний науково-дослідний інститут
  ЧДТУ – Черкаський державний технологічний університет

  ВСТУП

  Актуальність теми. Найхарактернішою рисою нашого інформаційного світу є переосмислення історичного минулого, оновлення концептуальних підходів до розв’язання актуальних проблем вітчизняної історії науки і техніки. У зв’язку з цим історію можна вважати своєрідним силовим полем суспільної свідомості. Прогрес наукового та виробничого життя на початку ХХІ ст. неможливий без використання сучасних технічних засобів, зокрема радіоелектроніки.
  У період двох науково-технічних революцій (НТР): 1950–1960-х рр. та останньої чверті ХХ ст. радіотехнічна й електронна апаратура проникли в усі галузі народногосподарського комплексу. Розвиток радіоелектроніки в Україні стимулював прогрес інших галузей вітчизняної промисловості та значно вплинув на зміцнення обороноздатності СРСР. Особливо важливе значення мала радіоелектроніка в авіації, космічній техніці, приладобудуванні, машинобудуванні, комплексній автоматизації технологічних ліній. Радіоелектроніка цілком справедливо вважається однією з головних рушійних сил науково-технічної революції. Серед інших видів науково-виробничої діяльності її вирізняє винятково велика суспільна значимість. Починаючи із середини ХХ ст. вона змінила усталені уявлення чи не в усіх галузях науки і техніки, внесла принципові зміни у взаємозв’язок різних сфер суспільного життя, забезпечивши нечувано ефективний обмін інформацією. Радіоелектроніка стала провідним напрямком сучасного науково-технічного прогресу, визначальним фактором розбудови інформаційного суспільства. Дедалі ширше використання радіоелектронних засобів та їх всебічний вплив на розвиток як технічних, так і гуманітарних наук стимулює подальший прогрес інформаційної сфери.
  В умовах сьогодення одна з найважливіших проблем життя українського суспільства – подолання кризових явищ в економіці. Першочерговими завданнями є забезпечення належного рівня обороноздатності країни, її політичної ваги на міжнародній арені, розширення доступу громадян до загальнолюдських культурних цінностей. Наявні негативні явища в економіці та соціальній сфері стали наслідком не лише складного переходу до ринкової економіки, а й впливу гальмівних чинників у розвитку науки, зокрема радіоелектронної галузі в колишньому СРСР та Українській РСР. Як наслідок, Україна, що посідала в структурі господарського комплексу Радянського Союзу провідні позиції в сфері наукових досліджень та розвитку виробництва радіотехнічної та радіоелектронної апаратури, нині опинилася на узбіччі цієї галузі.
  Вивчення досвіду розвитку радіотехнічної та радіоелектронної промисловості високорозвинених країн переконливо свідчить про те, що економічна, політична і військова могутність, соціальний прогрес істотно залежать від її рівня. Порівняльний аналіз цих процесів за кордоном і в Україні також розширить уяву про вплив галузі на окремі сфери суспільного життя. Адже розробка та повсюдне використання все нових видів радіоелектронної апаратури забезпечують стрімкий розвиток як виробничих, так і невиробничих сфер суспільства і, як наслідок – покращення якості умов життя всього населення країни.
  Актуальність теми дослідження визначається також тими важливими завданнями, які постали перед науковцями у правдивому відтворенні історії розвитку науки і техніки, поверненні до історичної пам’яті імен багатьох учених, які в умовах «холодної війни» не підлягали розголошенню, позбавляючи науково-технічний прогрес «людського виміру».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дане дослідження розроблене в рамках наукової теми «Історія науки і техніки в Україні» (номер державної реєстрації 0107U008094), яка виконується у Черкаському державному технологічному університеті на кафедрі суспільних дисциплін і права.
  Мета дослідження полягає у вивченні особливостей розвитку радіоелектроніки в Україні в рамках єдиного господарського комплексу Радянського Союзу на тлі двох науково-технічних революцій 1950–1960-х рр. та останньої чверті ХХ ст., а також порівнянні рівня розвитку даної галузі до світового. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:
  – проаналізувати стан та ступінь дослідження проблеми у вітчизняній та зарубіжній історіографії;
  – виявити основні напрямки та особливості розвитку радіоелектроніки в УРСР на тлі двох НТР;
  – оцінити систему управління галуззю з боку держави;
  – показати, який вплив на розвиток виробництва радіоелектронної техніки здійснювали установи академічного і галузевого секторів науки;
  – визначити рівень організації виробництва на підприємствах галузі радіоелектроніки;
  – з’ясувати наскільки система підготовки інженерних кадрів відповідала потребам галузі радіоелектроніки.
  Об’єктом даного дослідження є радіоелектроніка як галузь науки і виробництва в Україні (1950–1980-х рр.).
  Предметом дослідження є якісно-кількісні зміни в розвитку радіоелектроніки в УРСР, її організацій, управлінські, наукові, виробничі складові, які реалізовувалися на тлі двох науково-технічних революцій 1950–1960-х рр. та останньої чверті ХХ ст.
  Хронологічні межі дослідження охоплюють початок 50-х – кінець 80-х років ХХ ст. Обраний період дає можливість виявити особливості науково-дослідної роботи і організації виробництва продукції галузі радіоелектроніки на різних етапах науково-технічної революції, розкрити найважливіші результати діяльності наукових установ і підприємств на території України.
  Нижня межа пов’язана з першим етапом науково-технічної революції та появою самого терміну «радіоелектроніка», а верхня – обумовлена кризовим станом галузі та розпадом єдиного військово-промислового комплексу СРСР і набуттям Україною статусу незалежної держави.
  Вихід за хронологічні межі полягає в необхідності повніше розкрити ті чи інші події та їх наслідки, пов’язані з розвитком галузі в умовах, коли суспільно-політична ситуація в країні впливала на необхідність прийняття з боку держави різних заходів щодо змін в організації виробництва.
  Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи визначають принципи історизму, логічності, системності та критичного підходу до вивчення явищ минулого на основі комплексного використання джерел та літератури. При розв’язанні дослідницьких проблем були використані загальнонаукові та спеціальні історичні методи аналізу, систематизації, а також проблемно-хронологічний, порівняльно-типологічний, системно-структурний та описовий методи. При розв’язанні дослідницьких проблем зазначені методи дозволили вивчити процес формування, розвитку та специфіку діяльності як академічних, так і галузевих науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, а також виробничого сектору та відобразити це як єдиний, цілісний процес у розвитку радіоелектроніки в Україні.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
  – у дисертації вперше комплексно проаналізовано розвиток радіоелектроніки в Україні в 50–80-х рр. ХХ ст. як у соціально-економічному контексті, так і в міжнародно-політичному;
  – розширено і вдосконалено джерельну базу історії науково-технічного розвитку шляхом залучення до наукового обігу широкого кола раніше недоступних архівних документів та інших опублікованих джерел;
  – вперше проведено історіографічний аналіз наукових праць, присвячених розвитку вітчизняної радіоелектроніки, визначені найважливіші тенденції, наукові парадигми у вивченні проблеми розвитку радіоелектроніки в умовах НТР;
  – з’ясовано механізм відбору пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної радіоелектронної галузі, що дозволило виявити особливості розвитку даної сфери науки і техніки в УРСР в межах обраного хронологічного періоду;
  – на сучасних концептуальних засадах переосмислено систему державного управління роботою наукових установ і підприємств в умовах радянського господарювання, унаслідок чого були виявлені нові та уточнені раніше відомі фактори впливу на управління радіоелектронною галуззю України 1950–1980-х років;
  – під кутом зору «історичної правди» оцінено рівень підготовки кадрів у системі вищої освіти України для галузі радіоелектроніки, що дозволило визначити функціональні можливості науково-дослідних та виробничих структур зазначеної області науки і виробництва;
  – виявлено науково-організаційну складову у виробництві конкурентоздатної продукції радіоелектроніки, взаємодію всіх елементів забезпечення розвитку вітчизняної радіоелектронної галузі;
  – отримала подальший розвиток науково-технічна проблематика в історичному, антропологізованому вимірі.
  Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації можуть бути використані для оцінки ефективності роботи наукових установ і вітчизняного виробництва радіоелектронної продукції 1950–1980-х рр., її значення для задоволення соціальних потреб населення Радянської України. Результати наукового дослідження покликані допомагати в підготовці узагальнюючих праць з історії науки і техніки, нарисів історії наукових установ і підприємств. Окремі положення і висновки – у викладанні курсів історії України та історії науки і техніки.
  Особистий внесок здобувача. Наведені в дисертації наукові результати та висновки отримані автором особисто. Чотири статті в наукових фахових виданнях є одноосібними.
  Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом обговорення основних положень дисертації на засіданнях кафедри суспільних дисциплін і права Черкаського державного технологічного університету.
  Основні наукові положення та висновки дисертації представлялися та доповідалися на одинадцяти міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях: Материалы за 4-а международна научна практична конференция, «Динамика изследвания–2008» (София, 2008 р.); Materialy IV mezinarodni vedecko – prakticka conference «Veda: teorie a praxe – 2008» (Praha, 2008 р.); «Дні науки історичного факультету: Матеріали III Міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченої 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні» (Київ, 2010 р.); «Тези доповідей до круглого столу щодо розвитку наукової школи професора Ю. П. Кунченка» – «Обробка сигналів і негауссівських процесів», присвяченого до 50-річчя від дня заснування Черкаського державного технологічного університету (Черкаси, 2010 р.); «П’ятнадцята Всеукраїнська конференція молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів» (Київ, 2010 р.); «Влада та суспільство під впливом закону «циркуляції еліт»: Матеріали міжнародної науково теоретичної конференції» (ХХІІІ Харківські політологічні читання) (Харків, 2010 р.); Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті» (Алушта, 2010 р.); Матеріали 9-ї, 10-ї Всеукраїнських наукових конференцій «Актуальні питання історії науки і техніки» (Житомир, 2010 р.; Київ, 2011 р.); Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 8-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (смт Ворзель Київської обл., 2011 р.); 21-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2011) (Севастополь, 2011 г.).
  Публікації. За матеріалами досліджень, представлених у дисертації, опубліковано 16 наукових праць, з них 5 – у фахових виданнях (4 – одноосібно).
  Структура дисертації обумовлена метою та його завданням. Повний обсяг дисертації становить 252 сторінки (основний текст – 218 сторінок). Робота складається із вступу, 5 розділів (10 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (31 сторінка, 280 позицій), 3 додатків (1 таблиця і 2 графіки є авторськими). В основу побудови розділів дисертації покладено проблемно-хронологічний принцип.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі здійснено аналіз розвитку науково-дослідних установ, вищої школи та промислової бази радіоелектронної галузі, висвітлено конкретні результати діяльності у створенні виробів радіоелектроніки в Україні у 1950–1980-ті рр.
  1. З’ясовано, що в історичній науковій літературі відсутнє комплексне дослідження розвитку радіоелектроніки в Україні у 1950–1980-ті роки. В наявних працях з історії науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та промисловості розвиток радіоелектронної галузі викладено фрагментарно, а окремі її аспекти взагалі не мали висвітлення. Джерельна база дослідження охоплює практично весь спектр питань розвитку галузі та є достатньою для розкриття теми дисертаційної роботи.
  2. Показано, що різке загострення міждержавних стосунків у роки «холодної війни» почало визначати пріоритетність розвитку багатьох галузей науки і техніки, в тому числі радіоелектроніки. Як наслідок, її розвиток в СРСР був майже повністю підпорядкований режиму фактично воєнного часу. Постійно зростаючі запити військових змусили науковців, конструкторів та інженерів постійно вдосконалювати радіотехнічну та радіоелектронну апаратуру для захисту власних кордонів та забезпечення загальної ефективності ведення бойових дій. Таким чином, прогрес у галузі радіоелектроніки був спрямований насамперед на забезпечення потреб усіх родів військ Збройних сил СРСР.
  Аналіз загального стану розвитку радіоелектроніки в СРСР та УРСР зокрема, дає підстави констатувати, що як проектно-конструкторські, так і виробничі можливості цієї галузі на момент закінчення Другої світової війни не відзначалися високим рівнем. Але після того як світ вступив у ракетно-ядерне, а потім і космічне протистояння, почався новий етап розвитку радіотехнічної та радіоелектронної промисловості, який характеризувався відносно високою інтенсивністю та значним покращенням якісних характеристик розробок. Вітчизняні вчені, конструктори та виробничники вже на середину 1950-х рр. досягли помітних результатів, а їх окремі розробки вийшли на світовий рівень.
  У досліджуваний період в Україні була створена потужна мережа академічних та галузевих науково-дослідних інститутів у сфері радіоелектроніки. Значні роботи були проведені у розбудові та налагодженні ефективної роботи виробничого сектору. Однак слід зазначити, що незважаючи на те, що вже на кінець 1950-х рр. на території України працювала значна кількість заводів, котрі випускали широкий спектр радіоелектронної продукції, подальший розвиток робіт у цьому напрямку був суттєво утруднений через нестачу висококваліфікованих кадрів виробничників. Певною мірою це пояснювалося тим, що багато «засекречених» підприємств радіоелектронної промисловості розміщувалися в невеликих населених пунктах і навіть у сільській місцевості, що ускладнювало роботу заводів.
  3. На основі аналізу всієї сукупності документів встановлено, що в погоні за загальними (валовими) плановими показниками часто допускалися значні перекоси у розбудові галузі. Складальні виробництва розвивалися набагато швидше, ніж ті, що забезпечували елементну базу. Як наслідок, планові завдання часто не виконувалися. Фондовіддача залишалася низькою. Не лише обсяги промислового виробництва, але й загальний технологічний рівень, якість радіотехнічної й радіоелектронної апаратури в цілому відставали від потреб Збройних сил і народного господарства СРСР. Основною причиною недостатньо швидкого розвитку радіоелектроніки як Радянського Союзу в цілому, так і УРСР зокрема, стала догматизація планових засад економіки. Вони позбавляли науково-дослідні та виробничі установи, які працювали на вістрі науково-технічного прогресу, можливості швидко перенацілювати свої зусилля на найбільш перспективні напрямки роботи і фактично спонукали до випуску морально застарілої техніки. Це негативне явище було спільним для всієї соціалістичної економіки, але особливо гостро воно давало про себе знати у такій динамічній галузі, як радіоелектроніка.
  Встановлено, що позитивним у розвитку радіоелектроніки України стали політичні та соціально-економічні зміни в добу «відлиги». Відхід від сталінізму, а потім і від найбільш одіозних проявів «холодної війни» дав можливість суттєво перенацілити наукові та виробничі можливості для задоволення потреб суспільства. Поряд із виробництвом радіоелектронної апаратури оборонного призначення значного розвитку набирало створення та випуск радіоапаратури широкого, насамперед побутового, призначення.
  Достатньо високі темпи розвитку радіоелектроніки в УРСР спостерігалися і на початковому етапі прискорення науково-технічної революції. В цей час достатньо широко розгорталися роботи в напрямку мініатюризації і мікромініатюризації елементів і пристроїв НВЧ і комплексної мініатюризації радіосистем та створення електровакуумних і твердотілих приладів, елементів, функціональних вузлів і пристроїв для всепогодних радіоелектронних систем з високою роздільною здатністю. Швидко росли темпи розбудови підприємств радіоелектронної промисловості, науково-дослідних установ та освітніх закладів, які в подальшому забезпечували висококваліфіковану підготовку необхідних кадрів.
  4. З’ясовано, що впродовж 1950–1980-х рр. в Україні було створено широку мережу закладів освіти, в яких на режимних відділеннях велася підготовка наукових та інженерно-технічних кадрів. Особливо значний внесок у цю справу зробили Київський державний університет ім. T. Г. Шевченка та Київський політехнічний інститут. Важливу роль відіграли і заклади з потужною науковою та матеріальною базою – це Харківський державний університет, Харківський політехнічний інститут та Харківський інститут радіоелектроніки. Чималий вклад у підготовку зазначених кадрів зробили також Львівський та Одеський політехнічні інститути.
  У вищих навчальних закладах була зосереджена значна кількість науковців, які поряд із викладацькою діяльністю забезпечували розробку державних програм із проведення науково-дослідних робіт та створення радіоелектронної апаратури. Високий рівень наукової діяльності вищезазначених навчальних закладів підтверджують сформовані в них відомі у світі наукові школи, такі як:
  – наукова школа з квантової радіофізики та функціональної електроніки, заснована І. Дерюгіним у 50-х роках у Київському державному університеті ім. T. Г. Шевченка;
  – харківська школа радіофізиків, заснована Д. Рожанським, професором Харківського державного університету;
  – наукова школа з електроніки надвисоких частот професора В. Тараненка Київського політехнічного інституту та інші.
  5. Флагманом у розвитку радіоелектроніки в Україні стала АН УРСР. Аналіз її діяльності дає підстави констатувати, що науково-дослідні інститути АН УРСР, які працювали в галузі радіоелектроніки, отримали в означений період вагомі наукові результати, що мали велике практичне значення. На основі проведених ними пошуків були створені високоякісні електронно-вакуумні прилади, налаштовані на нові діапазони довжини хвиль, вимірювальна апаратура і радіолокаційні станції, було з’ясовано особливості поширення і поглинання радіохвиль різних діапазонів над морем і над поверхнею землі. Завдяки їх науковим здобуткам створено широку гаму радіоелектронної техніки та радіотехнічного устаткування оборонного призначення, які були не лише повністю конкурентними на міжнародній арені, але і в багатьох випадках перевищували кращі закордонні зразки.
  6. Аналіз архівних документів та інших джерельних даних дає підстави стверджувати, що Радянській Україні належала провідна роль у розвитку радіоелектроніки в СРСР упродовж 1950–1980-х рр. Проте наприкінці ХХ ст. Україна втратила провідні позиції, які багато в чому визначали напрямки науково-дослідних робіт та нарощування темпів розвитку дослідного і виробничого секторів радіоелектроніки.
  Підводячи підсумки, слід відмітити, що з розпадом Радянського Союзу науково-технічні надбання попередньої доби лягли в основу подальших військово-технічних розробок у незалежній Україні. На момент виходу України зі складу СРСР у результаті наполегливої праці українських науковців, конструкторів та виробничників було досягнуто високих показників у розробці та виробництві радіоелектронної апаратури. Однак за браком належної зацікавленості керівництва держави та ділових кіл, а подекуди й через прийняття нерозважливих рішень відбувся поступовий занепад надзвичайно важливої для держави і суспільства галузі науки і техніки.
  Враховуючи сучасну ситуацію жорсткої науково-технічної, а отже, і економічної конкуренції в світі, існує очевидна необхідність прискорення розвитку перспективних галузей науки і виробництва, зокрема радіоелектроніки, яка при відповідній державній підтримці має цілком реальні можливості не лише відновити свої колишні позиції у сфері виробництва, але і суттєво підвищити рівень науково-дослідних робіт. Для реалізації цих задумів необхідна як державна, так і політична воля, мають бути прийняті відповідні урядові рішення. Україна може і має стати безпосереднім провідником інноваційного розвитку, замовником та організатором фундаментальних наукових досліджень і конструкторських розробок на одному із найсучасніших напрямків науково-технічного прогресу, реалізація яких здатна забезпечити значне піднесення економіки країни, а отже, і покращення соціального становища її громадян.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  ДЖЕРЕЛА
  1. Архівні матеріали

  Центральний державний архів вищих органів влади
  та управління України, м. Київ
  Ф. 4606 Міністерство зв’язку УРСР. 1955–1975 рр.
  оп. 1.
  1.1. Спр. 1. Постановления Совета Министров УССР от 12 февраля 1955 г. № 167 «Питання організації Міністерства зв’язку УРСР, поліпшення структури і скорочення чисельності адміністративно-управлінського персоналу організації зв’язку». 1955 р., 12 арк.
  1.2. Спр. 2. Приказы Министерства связи СССР за 1955 год. 1955 р., 172 арк.
  1.3. Спр. 4. Прикази Министерства связи № 1–60 по основной деятельности за 1955 год, Т. 1. 1955 р., 159 арк.
  1.4. Спр. 10. Доклады на коллегии Министерства связи СССР о состоянии хозяйства связи и задачах органов связи УССР за 1955 год. 1955 р., 32 арк.

  Ф. Р-2 Рада Міністрів УРСР. 1918–1994 рр.
  оп. 9.
  1.5. Спр. 1190. Листування з Академією наук УРСР. 1954–1955 рр., 189 арк.
  1.6. Спр. 7992. Листування з Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Академією наук УРСР і раднаргоспами по питанню капітального будівництва. 1960 р., 137 арк.
  1.7. Спр. 9343. Листування з Радою Міністрів, ЦК КПРС і міністерствами СРСР, та іншими союзними відомствами з питань вищої і середньої освіти і роботи науково-дослідних установ АН УРСР. 1960–1961 рр., 190 арк.

  оп. 13.
  1.8. Спр. 6571. Проекти постанов РМ СРСР і розпорядження РМ УРСР, листування з союзними та республіканськими організаціями з питань роботи підприємств і організацій зв’язку Української РСР. 1972–1973 рр., 262 арк.

  Ф. Р-337 Держплан. Відділ електротехніки і приладобудівної промисловості. 1957–1975 рр.
  оп. 37.
  1.9. Спр. 77. Переписка с СМ УССР и Госпланом СССР об обеспечении электрическим оборудованием УССР и строительстве новых приборостроительных заводов. 1961 р., 68 арк.

  Ф. Р-4819 Государственный комитет СМ УССР по координации научно-исследовательских работ. 1957–1965 рр.
  оп. 1.
  1.10. Спр. 106. Отчет о проверке выполнения плана развития и внедрения новой техники заводами управления электротехнической и приборостроительной промышленности Киевского совнархоза за 1958 год. 1958 р., 39 арк.
  1.11. Спр. 108. Материалы постоянной комиссии по вычислительной технике (программа, протокол, переписка) за 1958 год. 1958 р., 12 арк.
  1.12. Спр. 355. Заявки и переписка на закупку в капиталистических странах машин, приборов и оборудования за 1959 год. 1959 р., 73 арк.
  1.13. Спр. 356. Материалы (отчеты, акты, справки, перечни) об использовании, испытаниях и наличии импортного оборудования за 1959 год. 1959 р., 246 арк.
  Ф. Р-5111 Радіотелеграфне агентство України при Раді Міністрів УРСР. 1943–1991 рр.
  оп. 1.
  1.14. Спр. 1015. Вестник республиканской информации за 1974 год, Т. 3. 1974 р., 452 арк.

  Центральний державний архів громадських об’єднань України, м. Київ
  Ф. 1 Центральний комітет компартії України. 1917–1991 рр.
  оп. 1.
  1.15. Спр. 800. Протокол ХVI съезда КП(б)У. 1949 р., 98 арк.
  1.16. Спр. 982. Протокол ХVIІ съезда КП(б)У. 1952 р., 84 арк.
  1.17. Спр. 1294. Протокол ХIХ съезда КПУ. 1956 р., 81 арк.

  оп. 24.
  1.18. Спр. 1942. Работа АН УССР, научно-исследовательских институтов. 1952 р., 243 арк.
  1.19. Спр. 3514. Копии писем ЦК КПСС и СМ СССР. Справки и докладные записки отделов ЦК КПУ, АН УССР и других организаций – об организации и реорганизации институтов, о работе институтов. 1954 р., 135 арк.
  1.20. Спр. 3522. Планы учреждений Академии наук УССР по секретной и совершенно секретной тематике на 1954 г..1954–1960 рр., 171 арк.
  1.21. Спр. 3778. Справка отдела науки и культуры ЦК КПУ, докладные записки, справки, тематические планы АН УССР, научно исследовательских институтов – о работе АН УССР и научно-исследовательских институтов. 1954 р., 106 арк.
  1.22. Спр. 3790. Проблемный план научно-исследовательских работ на 1955 г. Отделения физико-математических, химических и геологических наук АН УССР, представленный Президиумом АН УССР. 1954 р., 104 арк.
  1.23. Спр. 3922. Докладная записка Запорожского обкома КПУ – о работе предприятий электропромышленности; информации предприятий электропромышленности о их работе. 1954 р., 32 арк.
  1.24. Спр. 4260. Копии исходящих писем УК КПСС, проекты постановлений и справки отделов ЦК КПУ. Письма Академии наук УССР, СМ УССР и других организаций – о работе Академии наук УССР, научно-исследовательских институтов. 1956 р., 227 арк.
  1.25. Спр. 4491. Письмо СМ СССР, копии исходящих писем ЦК КПСС, Министерства обороны СССР, докладные записки, информации, справки отделов ЦК КПУ, СМ УССР, АН УССР и других организаций – по вопросам работа АН УССР. 1957 р., 384 арк.
  1.26. Спр. 4550. Справки отделов ЦК КПУ, письма, постановления Житомирского обкома КПУ и других организаций – о работе электростанций, электропромышленности и радиотехнической промышленности. 1957 р., 38 арк.
  1.27. Спр. 4638. Копии исходящего письма в ЦК КПСС, справки машиностроительного отдела, ЦК КПУ, информации, письма обкомов КПУ, заводов и других организаций – сельскохозяйственного, тяжелого, судостроительного, транспортного машиностроения, приборостроения, оборонной, авиационной промышленности и другим вопросам промышленности. 1957 р., 218 арк.
  1.28. Спр. 4699. Справки отдела ЦК КПУ, письма АН УССР, СМ УССР и других организаций – о работе АН УССР, научно-исследовательских институтов. 1958 р., 193 арк.
  1.29. Спр. 4768. Копии писем в ЦК КПСС, СМ СССР и другие адреса справки отдела оборонной промышленности УК КПУ, письма, докладные записки обкомов КПУ, заводов и других организаций – по вопросу работы предприятий оборонной промышленности.1958 р., 289 арк.
  1.30. Спр. 4769. Письма министерства обороны СССР, справки отдела оборонной промышленности ЦК КПУ, заводов и других организаций – по вопросу работы предприятий оборонной промышленности. 1958–1959 рр., 342 арк.
  1.31. Спр. 4870. Копии писем ЦК КПСС, СМ СССР и другие адреса, справки отделов ЦК КПУ, письма, информации обкомов КПУ, СМ СССР, заводов и других организаций по вопросу работы предприятий оборонной промышленности. 1958 р., 315 арк.
  1.32. Спр. 4958. Копии писем в ЦК КПСС, справки отдела тяжелой промышленности, ЦК КПУ, письма, информации, постановления обкомов КПУ, СМ УССР и других организаций – об ускорении технологического прогресса в промышленности и строительстве, об использовании неустановленного оборудования на предприятиях и стройках и другим вопросам промышленности. 1959 р., 204 арк.
  1.33. Спр. 4975. Копии исходящих писем в ЦК КПСС, СМ СССР и другие адреса, справки отделов ЦК КПУ, письма, информации обкомов КПУ, заводов и других организаций – по вопросу работы предприятий оборонной промышленности. 1959–1960 рр., 440 арк.
  1.34. Спр. 5063. Копии писем в ЦК КПСС, СМ СССР и другие адреса, справки отделов ЦК КПУ, письма, информации обкомов КПУ, заводов и других организаций – по вопросу работы предприятий оборонной промышленности. 1958–1959 рр., 273 арк.
  1.35. Спр. 5064. Копии писем в ЦК КПСС, СМ СССР и другие адреса, справки отделов ЦК КПУ, письма, информации обкомов КПУ, заводов и других организаций – по вопросу работы предприятий оборонной промышленности. 1959–1960 рр., 337 арк.
  1.36. Спр. 5202. Планы научной деятельности предприятий АН УССР на 1960 год по закрытой тематике. 1960 р., 153 арк.
  1.37. Спр. 5203. Копии исходного письма в ЦК КПСС, справки отдела науки и культуры ЦК КПУ, письма Госплана УССР, Академии наук УССР и других организаций – о развитии научных исследований и внедрение в производство достижений науки в Украинской ССР и другим вопросам. Письма Киевского обкома КПУ, Красноармейского РК КПУ Сталинской области, Министерства высшего и среднего образования УССР – об организации в г. Красномайске общетехнического факультета, о работе с иностранными студентами и аспирантами которые учатся в вузах г. Киева. 1960 р., 95 арк.
  1.38. Спр. 5432. Копии исходящих писем в ЦК КПСС, ОК ПКСС, ОКПУ, письма, информации Госплана СМ СССР, по оборонной технике Госплана УССР, заводов и других организаций – о работе предприятий оборонной промышленности. 1961 р., 196 арк.
  1.39. Спр. 5658. Копии исходящих писем в ЦК КПСС, СМ СССР; справки отдела науки и культуры ЦК КПУ, письма АН УССР, институтов, Госкомитета СМ СССР по координации научно-исследовательских работ и организаций производства синтетичных алмазов и инструментов из них; об институте радиотехнических проблем, о развитии лабораторно-экспериментальной базы Института механики АН УССР и другим вопросам. 1963 р., 189 арк.
  1.40. Спр. 5659. Планы Госкомитета СМ СССР по координации научно исследовательских работ по изучению достижений науки и техники заграницей на 1964 год и замечания отделов ЦК КПУ по этому плану. 1963–1964 рр., 166 арк.
  1.41. Спр. 5714. Копии исходящих писем в ЦК КПСС, справки отделов ЦК КПУ, письма обкомов КПУ, СМ УССР, Госплана УССР и другие организации – о сооружении в г. Киеве радиотелевизионного комплекса и ускорении телефикации Украины, о правительственной связи «ВЧ» и другим вопросам. 1963 р., 71 арк.
  1.42. Спр. 5795. Отчет АН УССР – о работе институтов АН УССР за первое полугодие 1963 года по оборонной тематике. 1963 р., 118 арк.
  1.43. Спр. 6232. Копии писем в ЦК КПСС, СМ СССР и другие адреса, справки отделов ЦК КПУ, письма, информации обкомов КПУ, заводов и других организаций – по вопросу работы предприятий оборонной промышленности. 1966 р., 151 арк.
  1.44. Спр. 6335. Копии исходящих писем в ЦК КПСС, справки отдела оборонной промышленности, письма, информации обкомов КПУ, заводов и других организаций – по вопросам оборонной промышленности. 1967–1968 рр., 148 арк.
  1.45. Спр. 6336. Мероприятия Киевского научно-исследовательского института радиоэлектроники, проводимые в целях повышения эффективности научных исследований, качества разрабатываемых изделий, сокращения сроков и снижения стоимости их разработки, повышения производительности труда. 1967 р., 70 арк.

  оп. 25.
  1.46. Спр. 81. Копии исходящих писем в Госплан СССР, Министерство электронной промышленности СССР, справки отдела оборонной промышленности ЦК КПУ, информации, письма обкомов КПУ, заводов и др. организаций по вопросам оборонной промышленности. 1968 р., 210 арк.
  1.47. Спр. 82. Копии исходящих писем в ЦК КПСС, министерства СССР, справки отдела оборонной промышленности ЦК КПУ, информации, письма обкомов КПУ, заводов и других организаций по вопросам оборонной промышленности. 1968 р., 155 арк.
  1.48. Спр. 224. Информации, справки, письма обкомов партии, заводов и других организаций по вопросам работы оборонной промышленности. 1969 р., 205 арк.
  1.49. Спр. 226. Копии исходящих писем в СМ СССР, Министерства электронной промышленности СССР, справки отдела оборонной промышленности ЦК КПУ, информации, письма обкомов КПУ, заводов и других организаций по вопросам оборонной промышленности. 1969 р., 198 арк.
  1.50. Спр. 228. Письмо ЦК КПСС, справки отдела оборонной промышленности ЦК КПУ, письма, информации обкомов КПУ, заводов и других организаций по вопросам оборонной промышленности. 1969 р., 199 арк.
  1.51. Спр. 400. Исходящие письма в ЦК КПСС, СМ СССР, письма, информации Партийной Комиссии при ЦК КПУ, министерств и других организаций – о досрочном выполнении заданий восьмой пятилетки, об использовании в народном хозяйстве достижений науки и техники, о закреплении и улучшении использования кадров на промышленных предприятиях, стройках и другим вопросам промышленности. 1970 р., 116 арк.
  1.52. Спр. 410. Исходящие письма в ЦК КПСС, СМ СССР, обкомы КПУ, справки отдела оборонной промышленности ЦК КПУ, письма, информации обкомов, партии заводов, министерств и других организаций по вопросам оборонной промышленности. 1970–1971 рр., 193 арк.
  1.53. Спр. 559. Письма в ЦК КПСС, СМ СССР, Госплан СССР, Главснаб СССР, в обкомы партии, докладные записки отдела оборонной промышленности ЦК КПУ, обкомов партии, информации и письма из министерств СССР и других организаций по вопросам оборонной промышленности. 1971–1972 рр., 200 арк.
  1.54. Спр. 560. Письма обкомов партии, Госплана УССР, Академии наук УССР и других организаций по вопросам оборонной промышленности. 1971–1972 рр., 140 арк.
  1.55. Спр. 710. Докладные записки отдела оборонной промышленности ЦК КПУ, переписка с союзными Министерствами, информации обкомов партии и других организаций по вопросам оборонной промышленности. 1972 р., 223 арк.
  1.56. Спр. 712. Информации в ЦК КПСС, докладные записки и справки отдела оборонной промышленности ЦК КПУ, письма в обкомы партии, информации обкомов партии и других организаций по вопросам оборонной промышленности. 1972 р., 177 арк.
  1.57. Спр. 900. Письма в ЦК КПСС, записки отдела оборонной промышленности ЦК КПУ, переписка с союзными министерствами, информации обкомов партии по вопросам оборонной промышленности. 1973 р., 230 арк.
  1.58. Спр. 1564. Письмо секретарю Архангельского обкома КПСС, справка отдела оборонной промышленности, постановления Киевского, Кировоградского, Черкасского, Черновицкого обкомов партии по вопросам оборонной промышленности. 1977–1978 рр., 70 арк.
  1.59. Спр. 1749. Справки отделов ЦК КПУ, некоторых обкомов партии, некоторых министерств по вопросам оборонной промышленности. 1978–1979 рр., 46 арк.
  1.60. Спр. 2277. Письма в ЦК КПСС, информации отдела оборонной промышленности ЦК, некоторых обкомов и министров по вопросам оборонной промышленности. 1981 р., 31 арк.
  1.61. Спр. 2415. Справки отдела оборонной промышленности, письма из Совмина СССР по вопросам работы отрасли. 1982 р., 13 арк.
  1.62. Спр. 2554. Записки Парткомисии при ЦК КПУ и Госкомтруда УССР о мерах по укреплению трудовой дисциплины и сокращению потерь рабочего времени в г. Сумы. Информация Госплана УССР о состоянии внедрения и эффективности использования электронной вычислительной техники в народном хозяйстве республики. Выступления первых секретарей Днепропетровского и Харьковского обкомов партии на заседании Совета содействия научно-техническому прогрессу при ЦК КПУ. 1983 р., 45 арк.
  1.63. Спр. 2555. Записки экономического отдела ЦК КПУ и Совета Министров УССР об экономическом и социальном развитии республики в первой половине 11-й пятилетки и проекте плана на 1984 год. 1983 р., 80 арк.
  1.64. Спр. 2860. Записки отдела науки и учебных заведений ЦК, информации Харьковского обкома партии, переписка с МО СССР о подготовке и воспитании учащихся техникумов, профтехучилищ, в вузах, организациях военного обучения, о работе с иностранными студентами. 1985 р., 41 арк.
  1.65. Спр. 2862. Записки работников ЦК КПУ направленные обкомам партии о работе областных партийных организаций по выполнению планов социально-экономического развития в одиннадцатой пятилетке. 1985 р., 216 арк.
  1.66. Спр. 2984. Доповідні записки, інформації ЦК КПУ, відділів науки і учбових закладів ЦК партії, Дніпровського обкому і Київського міському партії, Ради Міністрів УРСР, його комітету по держаних преміях в галузі науки і техніки, АН УРСР про стан науки, діяльності Інститутів, розгляд проекту Положення про єдину суспільно-державну систему науково-технічної творчості молоді. 1986 р., 104 арк.
  1.67. Спр. 2990. Листи ЦК КПУ до ЦК КПРС, бюро РМ СРСР по машинобудуванню, про покращення роботи Київського заводу «Арсенал», Одеського науково-дослідного інституту «Шторм» Мінрадіопрому, випуск нових автомашин. Доповідні записки, довідка відділу машинобудування ЦК КПУ Запорізького ВО «Мотобудівник» про роботу виробничих об’єднань, Міністерства приладобудування, стан дисципліни праці, хід житлового будівництва. 1986–1987 рр. 53 арк.
  1.68. Спр. 3003. Доповідна записка Держплану УРСР до ЦК КПУ про виконання плану капітального будівництва по об’єктам оборонного значення за 1986 рік. 1987 р., 51 арк.
  1.69. Спр. 3162. Протоколи нарад у Раді Міністрів СРСР, доповідні записки, інформації ЦК КПУ і його відділів про підвищення технічного рівня промисловості кінофотоматеріалів і магнітних носіїв, діяльність підприємств Мінхімпрому СРСР і Міндобрива СРСР, що знаходяться на території України. Листи Ради Міністрів УРСР, Міністерства радіопромисловості СРСР про передачу Мінрадіопрому запорізького об’єднання «Побутрадіотехніка». 1987–1988 рр. 25 арк.
  1.70. Спр. 3164. Доповідні записки відділів ЦК КПУ, листи Київського військового, округу, союзних міністерств про роботу оборонної промисловості. 1987–1988 рр., 17 арк.
  1.71. Спр. 3171. Доповідна записка Держплану УРСР до ЦК КПУ про виконання плану капітального будівництва по об’єктам оборонного значення за 1987 рік. 1988 р., 50 арк.
  1.72. Спр. 3343. Звіт, доповідні записки відділу оборонної промисловості ЦК КПУ, Держплану УРСР, командуючого Чорноморським флотом про виконання плану капітального будівництва по об’єктам оборонного значення, роботу Львівського науково-виробничого об’єднання «Електрон», з інших питань оборонної промисловості. 1988 р., 67 арк.
  1.73. Спр. 4974. Копии исходящих писем в ЦК КПСС, СМ СССР и другие адреса, справки отделов ЦК КПУ, письма, информации обкомов КПУ, заводов и других организаций – по вопросу работы предприятий оборонной промышленности. 1959 р., 442 арк.

  оп. 30.
  1.74. Спр. 2012. Докладные записки отдела городского хозяйства ЦК КП(б)У и АН УССР о плане капитального строительства АН УССР. 1950 р., 193 арк.

  Державний архів Київської області, м. Київ
  Ф. Р-880 Виконавчий комітет Київської обласної ради депутатів трудящих. 1937–2004 рр.
  оп. 12.
  1.75. Спр. 2341. Протокол № 6 від 17 березня 1975 року та рішення з № 88 по № 107. 1975 р., 299 арк.

  Ф. Р-4804 Киевский областной Союз потребительских кооперативных обществ «облпотребсоюз» украинского республиканского союза потребительских кооперативных обществ «УКООПСОЮЗ». 1943–1980 рр.
  оп. 1.
  1.76. Спр. 1432. Постановления № 638–726 правления ОПС за 1963 год. 1963 р., 121 арк.

  Ф. Р-4993 Управление электротехнической и приборостроительной промышленности Киевского совнархоза. 1957–1966 рр.
  оп. 1.
  1.77. Спр. 203. Приказы № 1–49 по Управлению, Том 1. 1959 р., 235 арк.
  1.78. Спр. 204. Приказы № 50–139 по Управлению, Том 2. 1959 р., 169 арк.
  1.79. Спр. 3. Приказы № 1–52 по Управлению. 1957 р., 112 арк.
  1.80. Спр. 302. Приказы № 1–64 по Управлению, Том 1. 1960 р., 205 арк.
  1.81. Спр. 450. Приказы № 51–139 по Управлению. 1961 р., 147 арк.
  1.82. Спр. 89. Приказы № 1–47 по Управлению, Том 1. 1958 р., 156 арк.

  Державний архів Харківської області, м. Харків
  Ф. Р-5649 Харківський інститут радіоелектроніки. 1943–1980 рр.
  оп. 6.
  1.83. Спр. 2. План реорганизации института, в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21 апреля 1962 года. 1962–1963 рр., 38 арк.
  1.84. Спр. 93. Отчеты о работе кафедр за 1964–1965 учебный год. 1964–1965 рр., 59 арк.
  1.85. Спр. 161. Отчеты о работе кафедр за 1965–1966 учебный год. 1965–1966 рр., 73 арк.
  1.86. Спр. 183. Приказы ректора института. Подлинники. Том. 1. № 1–90. 1966 р. 289 арк.


  оп. 11.
  1.87. Спр. 139. Отчеты о научно-исследовательской работе кафедры антенно-фидерных устройств за 1971 год. 1971 р., 3 арк.
  1.88. Спр. 187. Отчеты о научно-исследовательской работе института за 1971 год. 1971 р., 179 арк.
  1.89. Спр. 351. Отчеты о научно-исследовательской работе института за 1972 год. 1972 р., 217 арк.
  1.90. Спр. 741. Отчеты о научно-исследовательской работе института за 1975 год. 1975 р., 250 арк.

  Ф. Р-5716 Совет народного хозяйства Харьковского экономического района. 1957–1966 рр.
  оп. 1.
  1.91. Спр. 1112. Протоколы заседаний и решения секций технико-экономического совета совнархоза. 1958 р., 132 арк.
  1.92. Спр. 1125. Протоколы заседаний и решения секций технико-экономического совета Харьковского совнархоза за 1960 год. 1960 р., 216 арк.
  1.93. Спр. 1160. Протоколы заседаний и решения секций технико-экономического Совета совнархоза и материалы к ним за 1964 год. 1964 р., 303 арк.
  1.94. Спр. 1176. Протоколы заседаний и решения секций технико-экономического Совета и материалы к ним за 1965 год. 1965 р., 224 арк.

  оп. 7.
  1.95. Спр. 35. Годовые отчеты предприятий Управления по качеству продукции за 1957 год. 1957 р., 17 арк.  оп. 8.
  1.96. Спр. 46. Пояснительная записка к годовому отчету Управления о производственно-хозяйственной деятельности предприятий за 1958 год. 1958 р., 76 арк.

  оп. 9.
  1.97. Спр. 125. Утвержденные общественные ведомственные и внутризаводские стандарты на 1962 год. 1962 р., 64 арк.

  оп. 33.
  1.98. Спр. 382. Отчеты по основной деятельности организации п/я 274 за 1961 год. 1961 р., 62 арк.

  Ф. Р-6065 Завод радіореле 1943–1970 рр.
  оп. 1.
  1.99. Спр. 680. Планы подготовки и повышения квалификации рабочих, ИТР служащих на 1963 год. 1963 р., 16 арк.
  1.100. Спр. 686. Планы капитального строительства и лимиты финансирования на 1963 год. 1963 р., 26 арк.

  Державний архів Черкаської області, м. Черкаси
  Ф. Р-121 Исполнительный комитет черкасского городского совета народных депутатов Черкасской области. 1925–1985 рр.
  оп. 3.
  1.101. Спр. 714. Протоколы № 1–8 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и материалы к ним (справки, докладные записки). 1971 р., 271 арк.


  Ф. Р-3059 Статистическое управление Черкасской области. 1940–1987 рр.
  оп. 1вц.
  1.102. Спр. 286. Первичные годовые отчеты предприятий по союзным министерствам и ведомствам за 1966 год, по форме 2кс и 3кс-21кс. 1966 р., 57 арк.

  Ф. Р-3110 Уманский завод электроизмерительных приборов «Мегометр», Управления электротехнической и приборостроительной промышленности Киевского совнархоза Черкасской области. 1957–1987 рр.
  оп. 1.
  1.103. Спр. 1. Приказы Министерства электротехнической промышленности. 1957 р., 32 арк.

  Ф. Р-4577 Черкасский завод телеграфной аппаратуры. 1962–1980 рр.
  оп. 1.
  1.104. Спр. 1. Материалы (переписка, сметы, расчеты, и др.) о строительстве проектируемого завода телеграфной аппаратуры. 1962–1964 рр., 332 арк.
  1.105. Спр. 26. Приказы Министерства № 26 от 17 января 1968 года «О состоянии разработки и производства устройств ввода и вывода информации и внешних запоминающих устройств для электронных вычислительных машин». 1968 р., 13 арк.
  1.106. Спр. 49. Мероприятия по снижению себестоимости выпускаемой продукции по отделу главного технолога на 1968 год. 1968 р., 4 арк.
  1.107. Спр. 50. Приказы Министерства № 396 от 9 июля 1969 г. об организации производства аппаратуры передачи данных для системы «Строитель». 1969 р., 2 арк.


  оп. 1д.
  1.108. Спр. 3. Журнал регистрации рационализаторских предложений за 1968–1971 годы. 1968–1971 рр., 86 арк.

  оп. 1м.
  1.109. Спр. 22. Трудовой рапорт коллектива завода о выполнении пятилетнего плана за 1966–1970 годы. 1970 р. 2 арк.

  Ф. Р-5438 Виконавчий комітет Соснівської районної ради депутатів трудящих м. Черкаси, Черкаської області. 1974–1985 рр.
  оп. 2.
  1.110. Спр. 450. Протокол № 14 от 15 сентября 1982 г. Решения № 491–535. 1982 р., 413 арк.
  1.111. Спр. 520. Информации, сведения о работе с письмами, жалобами, о соблюдении законности, работе предприятий торговли, здравоохранения, народного образования, промышленности, транспорта, строительства и другое. 1983–1984 рр., 134 арк.

  Ф. Р-5534 Каневский электромеханический завод «Магнит», г. Канев Черкасской области. 1968–1982 рр.
  оп. 1.
  1.112. Спр. 45. План технического перевооружения на 1971 г. и приложения к нему. 1971 р., 28 арк.
  1.113. Спр. 51. Приказы директора завода № 1–100 по основной деятельности. Том 1. 1972 р., 158 арк.
  1.114. Спр. 108. Приказы директора завода № 501–612 по основной деятельности. Том 1. 1974 р., 222 арк.
  1.115. Спр. 117. Анализ и отчет о состоянии качества выпускаемой продукции за 1974 год. 1974 р., 26 арк.
  1.116. Спр. 168. Распоряжения главного инженера № 1–70 по основной деятельности. 1976 р., 110 арк.
  1.117. Спр. 276. Приказы директора завода № 101–200. Том 3. 1979 р., 279 арк.
  1.118. Спр. 305. Заявки, описания, эскиз и др. документы на предполагаемое изобретение «Тригерное устройство» от 23 февраля 1979 г. и решение Госкомитета СССР по делам изобретений и открытий от 25 марта 1980 года о признании его изобретателем. 1980 р., 21 арк.
  1.119. Спр. 306. Заявки, описания, эскиз и др. документы на предполагаемое изобретение «Устройство для воспроизведения фазомодулированых сигналов» от 27 апреля 1979 г. и решение Госкомитета СССР по делам изобретений и открытий от 2 января 1980 года о признании его изобретателем. 1980 р., 20 арк.
  1.120. Спр. 307. Авторское свидетельство № 790129 на изобретение «Тригер» с приоритетом о 23 февраля 1979 года. 1979 р., 3 арк.

  Ф. Р-5662 Сердюк Андрій Васильович – краєзнавець. 1912–1989 рр.
  оп. 1.
  1.121. Спр. 14. Документи про виникнення та розвиток м. Черкаси, про видатних людей міста та ін. (статті з газет). Том 3. 1972–1988 рр., 136 арк.

  2. Опубліковані документи
  2.122. Горбачов М. С. Про скликання чергового ХХVIII з’їзду КПРС: [виступ на Пленумі ЦК КПРС 19 вересня 1989 р.; про національну політику партії в сучасних умовах: доповідь і заключне слово на Пленумі ЦК КПРС 19, 20 вересня 1989 р.] / М. С. Горбачов. – К.: Політвидав України, 1989. – 46 с.
  2.123. Горбачов М. С. Революційній перебудові – ідеологію оновлення: [промова на Пленумі ЦК КПРС 18 лютого 1988 р.; постанова Пленуму ЦК КПРС] / М. С. Горбачов. – К.: Політвидав України, 1988. – 46 с.
  2.124. ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза 14–24 февраля 1956 года: в 2 т. / [отв. по выпуску И. Верзовцев, А. Толмачев]. – М.: Госполитиздат, 1956. – Т. 2.: Стенографический отчет. – 560 с.
  2.125. ХХІ съезд Коммунистической партии Советского Союза 27 января–5 февраля 1959 года: в 2 т. / М.: Госполитиздат, 1959. – Т. 2.: Стенографический отчет. – 616 с.
  2.126. ХХІІ з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 17–31 жовтня 1961 року: в 3 т. / К.: Держполітвидав, 1962. – Т. 3.: Стенографічний звіт. – 560 с.
  2.127. ХХІІІ з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 29 березня–8 квітня 1966 року: в 2 т. / К.: Держполітвидав, 1966. Т. 2.: Стенографічний звіт. – 644 с.
  2.128. Народное хозяйство Украинской ССР в 1982 году: статистический ежегодник / [отв. за вып. Б. А. Сивко]. – К.: Техніка, 1983. – 384 с.
  2.129. Народное хозяйство Украинской ССР в 1983 году: статистический ежегодник / [отв. за вып. Б. А. Сивко]. – К.: Техніка, 1984. – 386 с.
  2.130. Народное хозяйство Украинской ССР в 1987 году: статистический ежегодник / [отв. за вып. В. В. Самченко]. – К.: Техніка, 1988. – 464 с.
  2.131. Народное хозяйство Украинской ССР в 1988 году: статистический ежегодник / [отв. за вып. В. В. Самченко]. – К.: Техніка, 1989. – 472 с.
  2.132. Научно-технический прогресс в СССР: статистический сборник / [Госкомстат СССР]. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 270 с.

  3. Мемуари
  3.133. Горшков С. Г. Морская мощь государства / С. Г. Горшков. – М., 1976. – 463 с.
  3.134. Горшков С. Г. На страже отчизны / С. Г. Горшков – М., 1980. – 79 с.
  3.135. Лобанов М. М. Мы – военные инженеры / М. М. Лобанов. – М., 1977. – 223 с.
  3.136. Лобанов М. М. Развитие советской радиолокационной техники / М. М. Лобанов. – М., 1982. – 240 с.

  ЛІТЕРАТУРА
  4. Монографії, наукові збірники, періодика, матеріали конференцій
  4.137. Адасинский С. С. Развитие техники в СССР (1917–1977) / С. С. Адасинский, Б. Л. Белов и др. – М: Наука, 1978. – 200 с.
  4.138. Александрова І. Є. Нарис історії приладобудування України: еволюція, сучасний стан / І. Є. Александрова, Н. Г. Аннєнкова, Л. М. Бєсов. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – 212 с.
  4.139. Анисимов Н. В. Теоретические основы построения моделей электрорадиотехнических профессий в системе ПТО / Николай Викторович Анисимов. – Кировоград, 2005. – 448 с.
  4.140. Анисимов Н. В. Транзисторные радиоприемники, радиолы, электрофоны, магнитофоны: [справочник] / Николай Викторович Анисимов. – [3-е изд., перераб.]. – К.: Техніка, 1980. – 424 с.
  4.141. Анисимов Н. В. Транзисторные радиоприемники, радиолы, электрофоны, магнитофоны: [справочник] / Николай Викторович Анисимов. – [5-е изд., стер.]. – К.: Техніка, 1983. – 352 с.
  4.142. Аннєнкова Н. Г. Історико-науковий аналіз розвитку приладобудування України як складової машинобудівного комплексу у 80-ті роки ХХ ст.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.07 / Аннєнкова Наталія Георгіївна. – Х., 2005. – 191 с.
  4.143. Белов А. И. Войска связи / А. И. Белов. – М.: ДОСААФ, 1983. – 64 с.
  4.144. Белов И. Ф. Переносные кассетные магнитолы: справочник / И. Ф. Белов, А. Е. Денин, А. Ф. Ососков. – М.: Радио и связь, 1988. – 224 с.
  4.145. Беляев Н. И. Военные связисты в дни войны и мира / Н. И. Беляев, А. И. Бородин, Л. С. Гордон и др. – М.: Военное издательство, 1968. – 320 с.
  4.146. Беляков Г. Ф. Київський політехнічний інститут: нарис історії / Г. Ф. Беляков, Е. С. Василенко, М. Ф. Вілков та ін. – К.: Наукова думка, 1995. – 320 с.
  4.147. Бененсон Л. С. Формирование радиоэлектроники (сер. 20-х – сер. 50-х гг.) / Л. С. Бененсон, В. И. Капустян, З. И. Модель. – М.: Наука, 1988. – 382 с.
  4.148. Бєсов Л. М. Науково-технічна політика в Україні. Минуле. Сучасне. Майбутнє / Л. М. Бєсов. – Харків: ХДПУ,
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины