ВИНАХІДНИЦЬКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Б. П. ГРАБОВСЬКОГО (1901–1966) В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ : Изобретательская и ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-конструкторская деятельность Б. П. ГРАБОВСКОГО (1901-1966) В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ВИНАХІДНИЦЬКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Б. П. ГРАБОВСЬКОГО (1901–1966) В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ
 • Альтернативное название:
 • Изобретательская и ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-конструкторская деятельность Б. П. ГРАБОВСКОГО (1901-1966) В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
 • Кол-во страниц:
 • 208
 • ВУЗ:
 • ДЕРЖАВНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА

  На правах рукопису

  ВІСИН ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА


  УДК 061.61:061.65:821.161.2(043)

  ВИНАХІДНИЦЬКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Б. П. ГРАБОВСЬКОГО (1901–1966)
  В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ


  07.00.07 – історія науки й техніки


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  історичних наук  Науковий керівник:
  ШЕНДЕРОВСЬКИЙ Василь Андрійович
  доктор фізико-математичних наук, професор  Київ – 2011

  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………. 3
  ВСТУП…………………………………………………………………….. 4
  РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ………………………..
  10
  1.1. Історіографія проблеми ……………………………………………………. 10
  1.2. Джерельна база та методологічна основа дослідження…………………. 21
  РОЗДІЛ 2. ІСТОРИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ЖИТТЯ БОРИСА ГРАБОВСЬКОГО ……………………………………………………………..
  29
  2.1. Життєвий та творчий шлях Б. П. Грабовського………………………….. 30
  2.2. Популяризація наукових досягнень Б. П. Грабовського як вияв життєвої позиції………………………………………………………………….
  49
  РОЗДІЛ 3. ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОГО…………. 61
  3.1. Винахідницька діяльність Б. П. Грабовського в контексті розвитку телебачення………………………………………………………………………
  61
  3.1.1. Історичні аспекти зародження телебачення…………………………. 61
  3.1.2. Внесок Б. П. Грабовського у становлення електронного телебачення…………………………………………………………………...
  79
  3.1.3. Значення наукового доробку винахідника в галузі телебачення для розвитку народного господарства…………………………………………...
  120
  3.2. Дослідження та винаходи вченого в галузі оптики………………………. 130
  3.3. Розробки вченого в галузі електрозварювання…………………………… 146
  РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Б. П. ГРАБОВСЬКОГО………………………………………
  152
  ВИСНОВКИ……………………………………………………………….. 164
  РЕКОМЕНДАЦІЇ ………………………………………………………… 168
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………… 169
  ДОДАТКИ …………………………………………………………………. 192
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  ВЕТІ – Всесоюзний електротехнічний інститут
  ВРНГ СРСР – Вища рада народного господарства СРСР (1917–1932)
  ВТВР – Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів
  ДЕТТЗСС – Державний електротехнічний трест заводів слабкого струму
  ДТСААФ – Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту
  САДУ – Середньоазіатський державний університет
  РНК – Рада народних комісарів (1917–1946 рр.)
  ТДТ – Ташкентський державний трест трамвая і гідроелектричної станції
  ЦБРВ ВРНГ СРСР – Центральне бюро із реалізації винаходів і сприянню винахідництву ВРНГ СРСР (1929 р.)
  ЦБСВ – Центральне бюро сприяння винахідництву  ВСТУП

  Актуальність теми. На сучасному етапі становлення нашої держави значної актуальності набувають проблеми подальшого розвитку її науки. Тривалий час питанням історії науки, які мають і суто науковий, і глибоко соціальний характер, не надавалося належної уваги. До того ж, дослідження історії вітчизняної науки й техніки – питання національної гідності, самоусвідомлення свого місця в світовій культурі та науці. Сьогодні зростає інтерес до діяльності та творчості вчених, які самовіданно працювали на благо народу та залишили після себе неоціненну наукову спадщину. Тому слід належним чином показувати їхній науковий доробок, внесок до духовної скарбниці та культури нації.
  Виходячи з даної позиції, стає зрозумілим актуальність всебічного комплексного історичного дослідження, творчого переосмислення й цілісного сприйняття життя і наукової діяльності Бориса Павловича Грабовського (1901–1966), внесок якого в науку і техніку був донедавна майже незнаний. Науковий доробок ученого, сина видатного українського поета Павла Арсеновича Грабовського, налічує 12 авторських свідоцтв та патентів і понад 50 заявкових свідоцтв. Аналіз винахідницької та експериментально-конструкторської діяльності вченого, винахідника, фізика-експериментатора має значний інтерес для розуміння процесу розвитку та становлення вітчизняної науки і техніки. Адже сьогодні практично неможливі однобічні наукові оцінки тих чи інших аспектів вітчизняної історії, оскільки вони значною мірою залежать від міркувань дослідників. Уявлення про минуле може змінюватись, але не саме минуле, з чого й потрібно виходити, віддаючи в науковому досліджені пріоритет історичному факту як об’єктивній реальності минулого.
  Дисертаційна робота є підсумком системного висвітлення винахідницької та експериментально-конструкторської діяльності Б. П. Грабовського в контексті розвитку науки та техніки першої половини ХХ ст. В роботі зосереджено значну увагу на “білих плямах” у винахідницькій діяльності вченого: виокремлено його доробок серед інших творців та винахідників телебачення, проаналізовано його основоположні ідеї у становленні електронного телебачення, різноманітні винаходи (окуляри для сліпих, нові методи зварювання та інші). Вивчення наукової спадщини та конструкторської діяльності Б. П. Грабовського дає змогу стверджувати, що його ідеї мали вирішальне значення для становлення та розвитку електронного телебачення у світовому вимірі.
  Науково-пізнавальна та практична актуальність обраної теми й визначення ступеню її наукової розробки обумовили вибір дисертаційного дослідження.
  Зв’язок теми роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до загального напряму наукових досліджень Центру історії аграрної науки Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН і є складовою частиною наукової теми “Розробити і створити віртуальну сільськогосподарську бібліотеку: електронну мережу бібліотек УААН, інтегровану в мережі академічних та інших бібліотек України” (номер державної реєстрації 0102U001527).
  Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у вивченні і відтворенні цілісної картини винахідницької та експериментально-кострукторської діяльності Б. П. Грабовського та виокремленні її місця й історичної ролі в поступі світової технічної науки шляхом узагальнення і систематизації численних документів і матеріалів.
  Реалізація зазначеної мети досягалася через розв’язання конкретних взаємозумовлених дослідницьких завдань:
   на основі аналізу та узагальнення історіографічного доробку з’ясувати, які складові частини теми дослідження недостатньо вивчені або потребують узагальнень та переосмислень;
   визначити та опрацювати репрезентативний щодо мети дослідження комплекс джерел;
   здійснити періодизацію життя та наукової діяльності Б. П. Грабовського;
   розкрити умови формування наукового світогляду вченого і висвітлити його громадську, публіцистичну та популяризаторську діяльність;
   виокремити на основі історичного аналізу зародження телебачення роль і внесок винахідника у становлення електронного телебачення в першій третині ХХ ст.;
   проаналізувати й оцінити винаходи та технічні розробки Б. П. Грабовського в галузі оптики та електрозварювання;
   узагальнити та комплексно проаналізувати експериментально-конструкторську діяльність ученого та висвітлити її результати.
  Об’єктом дослідження є становлення та розвиток вітчизняної науки й техніки кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
  Предмет дослідження – винахідницька та експериментально-конструкторська діяльність Б. П. Грабовського в контексті розвитку загальних тенденцій науки й техніки.
  Методи дослідження ґрунтуються на принципах історизму, об’єктивності та системності, які передбачають виявлення й усебічне вивчення різноманітних джерел з урахуванням історичного контексту їх формування. У процесі джерелознавчого дослідження винахідницької та експериментально-конструкторської діяльності Б. П. Грабовського використовувалися загальнонаукові методи – аналізу, синтезу, класифікації, ретроспективний і логічний, а також історичні – історико-порівняльний, проблемно-хронологічний і біографічний, які дали змогу комплексно дослідити процес формування творчої спадщини вченого та її структуру. Застосовувалися й суто джерелознавчі методи: класифікації та критики джерел, текстології, що дозволили виявити, дослідити, систематизувати та залучити до наукового обігу праці Б. П. Грабовського, значну кількість його листів та інших свідчень, проаналізувати зафіксовану в них відкриту та приховану інформацію, з’ясувати її значення для висвітлення не лише винахідницької, а й громадсько-популяризаторської діяльності.
  Сукупне використання названих методів передбачає адекватне розкриття проблеми в минулому та її сучасне бачення.
  Хронологічні межі дослідження у своїй основі окреслені роками життя та наукової діяльності Б. П. Грабовського (1901–1966). Однак деякі розділи дисертації містять інформацію про події, що відбувалися дещо раніше або пізніше зазначеного періоду для більш об’єктивної оцінки внеску Б. Грабовського у тогочасну науку й техніку, а також для порівняння здобутків винахідника із досягненням учених зазначеного періоду та спадщиною дослідників попередньої епохи.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
  – вперше здійснено комплексне вивчення винахідницької та експериментально-конструкторської діяльності Б. П. Грабовського; докладно систематизовано різноманітний джерельний матеріал (літературний, архівний, музейний), що дозволило відтворити цілісну картину становлення Б. Грабовського як вченого та винахідника; розроблено періодизацію життя та діяльності вченого; досліджено його громадську, публіцистичну та популяризаторську діяльність; здійснено ґрунтовний аналіз і синтез винахідницької діяльності Б. П. Грабовського в галузі телебачення, що дало змогу з’ясувати значення його праць для становлення та розвитку електронного телебачення в першій третині ХХ ст.; узагальнено й висвітлено ефективність технічних розробок та винаходів ученого в галузі оптики й електрозварювання; на основі комплексного аналізу експериментально-конструкторської діяльності конкретизовано творчий доробок ученого як винахідника техніки;
  – удосконалено джерелознавчу базу за рахунок запровадження до наукового обігу значну кількість маловідомих матеріалів із архівних фондів України, Росії та Узбекистану;
  – дістав подальшого розвитку напрям наукової роботи з відтворенням діяльності вітчизняних вчених.
  Винесені на захист результати дисертаційного дослідження, узагальнюючі висновки і положення теоретичного та пізнавального характеру, аналітичні судження та сформульовані на їх основі авторські твердження, а також їх доказова база є основним науково-теоретичним здобутком дисертантки.
  Практичне значення одержаних результатів. Цілісне дослідження наукової спадщини Б. П. Грабовського – це вагомий внесок у висвітлення історії розвитку вітчизняної науки й техніки. Введені до наукового обігу документальні матеріали винахідницької діяльності галузі телебачення сприятимуть удосконаленню теоретичного надбання сучасної історії розвитку та становлення телебачення в першій половині ХХ століття. Теоретичні узагальнення, результати та висновки дослідження можуть застосовуватися під час підготовки підручників, навчальних посібників, узагальнюючих та індивідуальних наукових праць з історії науки й техніки, науково-популярних статей, в історико-краєзнавчій роботі для популяризації здобутків української науки тощо. Робота може бути використана в навчальному процесі під час вивчення спецкурсів “Історія науки й техніки”, “Історія телебачення”, “Історія України”, “Історія і філософія техніки” та інших для підвищення загального наукового, професійного та культурного рівнів студентів та спеціалістів.
  Особистий внесок здобувача Наукові результати і висновки, що викладені в дисертації та виносяться на захист, отримані автором особисто. Внесок здобувача в наукових працях, що видані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертації доповідалися на Третій всеукраїнській науковій конференції “Інтелігенція і влада” (м. Одеса, 16–17 жовтня 2003 р.); Другій всеукраїнській науковій конференції “Актуальні питання історії техніки” (м. Київ, 23–24 листопада 2003 р.); Четвертому міжнародному симпозіумі “Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі” (м. Севастополь, 19–24 жовтня 2003 р.); ІХ Всеукраїнській науковій конференції “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” (м. Київ, 7–9 червня 2004 р.); Першій всеукраїнській науково-практичній конференції “Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті” (м. Київ, 4–7 жовтня 2005 р.); Всеукраїнській науково-методичній конференції “Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України” (м. Харків, 13–14 квітня 2006 р.); Першому міжвузівському науково-практичному семінарі “Комбінаторні конфігурації та їх застосування” (м. Кіровоград, 19–20 квітня 2006 р.); ІІІ Міжнародній науковій конференції “Знаки питання в історії України: регіональний вимір української історії” (м. Ніжин, 19–21 квітня 2007 р.); П’ятій конференції молодих учених та спеціалістів “Історія освіти, науки і техніки в Україні” (м. Київ, 28 травня 2009 р.); 8-й Всеукраїнській науковій конференції “Актуальні питання історії науки і техніки” (м. Очаків, Миколаївська обл., 17–19 вересня 2009 р.); 9-й Всеукраїнській науковій конференції “Актуальні питання історії науки і техніки” (м. Житомир, 7–9 жовтня 2010 р.); Шістнадцятій всеукраїнській науковій конференції молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів: “Пріоритети української науки і техніки” (м. Київ, 18 травня 2011 р.); VI Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів “Історія освіти, науки і техніки в Україні” (м. Київ, 27 травня 2011 р.); 10-й Всеукраїнській науковій конференції “Актуальні питання історії науки і техніки” (м. Київ, 6–8 жовтня 2011 р.).
  Публікації. За результатами дослідження опубліковано 20 наукових праць, з яких 5 статей у фахових наукових виданнях, що входять до переліку МОНмолодьспорту України і 13 – у збірниках матеріалів наукових конференцій та семінарів.
  Обсяг і структура дисертації підпорядкована меті та конкретним дослідницьким завданням, зорієнтована на цілісне, взаємопов’язане висвітлення проблем, сукупність яких узгоджується з предметом дослідження. Безпосередньо дисертаційне дослідження складається зі вступу, чотирьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел (273 позиції) та 22 додатків. Текст дисертації ілюстровано 16 рисунками. Загальний обсяг дисертації – 208 сторінок, з них 168 основного тексту.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Результати проведення дослідження дають можливість зробити наступні загальні висновки:
  1. Аналіз історіографії з теми дисертаційного дослідження вказує на відсутність комплексного наукового аналізу творчого доробку вітчизняного винахідника Бориса Павловича Грабовського, що не дозволяло повно і всебічно висвітлити його винахідницьку та експериментально-конструкторську діяльність, об’єктивно розкрити його внесок у світову технічну науку. В результаті аналізу літератури було встановлено, що найбільша популяризація імені винахідника відбувалася в 60-ті роки ХХ ст. та наприкінці ХХ ст. Але ці наукові праці не дають змоги повністю розкрити творчий потенціал вченого, що зумовлено фрагментарністю матеріалу, який опрацьовувався. Не було досліджено популяризаторську та громадську діяльність Б. П. Грабовського; не з’ясованою залишилася його система наукових досліджень, яка включала теоретичні пошуки, експерименти, досліди, винахідництво. Це стосується також і оцінки його експериментально-конструкторської діяльності, яка представлена попередниками у вигляді загального переліку досягнень.
  2. Комплексне використання джерельної бази дослідження дало можливість ґрунтовніше репрезентувати науковий доробок Б. П. Грабовського, а також досконаліше дослідити його життєвий шлях. Залучено також низку наукових праць ученого, його листів, архівних матеріалів, які не були задіяні в науковому обігу і не використовувались в попередніх працях. Вперше виявлено та введено до наукового обігу маловідомі та невідомі раніше архівні матеріали, що дозволило аналітично осмислити винахідницьку та експериментально-конструкторську діяльність вченого, здійснити її комплексний аналіз як з позиції оцінки наукового доробку, так і в історичному контексті розвитку вітчизняної науки й техніки.
  3. В результаті вивчення наукового доробку Б. П. Грабовського, маловідомих архівних джерел і матеріалів архівів Санкт-Петербурга, Узбекистану та Києва, дозволило розкрити особистість ученого й дати належну оцінку його наукових захоплень. Складено наукову біографію вченого, яка відображає основні етапи його науково-дослідної та науково-організаційної діяльності на тлі загальноісторичних процесів. Уперше запропоновано періодизацію життя та діяльності Б. П. Грабовського, а саме:
  І період (1912–1920) – формування особистості та наукового світогляду;
  ІІ період (1920–1931) – винахідницька діяльність у галузі телебачення та електрозварювання;
  ІІІ період (1931–1947) – організаційно-освітня та науково-дослідна діяльність;
  IV період (1947–1953) – винахідницька діяльність у галузі оптики; V період (1953–1966) – літературно-популяризаторська та експериментально-конструкторська діяльність.
  4. Встановлено, що на формування світогляду Б. П. Грабовського безпосередньо впливали сімейне виховання та розвиток фізичної науки початку ХХ ст. До активної винахідницької діяльності Б. П. Грабовський прийшов через наполегливу самоосвіту та навчання в Середньоазіатському державному університеті та Киргизькому педагогічному інституті. Формування громадських поглядів та наукових інтересів відбувалося під впливом його вчителів – професорів Б. Л. Розінга, М. М. Златовратського, Г. В. Попова. Характерною рисою Б. Грабовського була універсальність, плідна діяльність у різних галузях науки та техніки, гостре відчуття нового, здатність швидко реагувати на нові досягнення науки, розвивати і втілювати їх у практику. Громадська діяльність винахідника була направлена на популяризацію наукових досягнень. В одній із його лекцій “Бачення по радіо” було чітко визначено перспективу розвитку телебачення в майбутньому.
  5. В результаті опрацювання значної кількості архівних документів (патенти, протоколи засідань, відгуки вчених та провідних спеціалістів телебачення) встановлено, що Б. П. Грабовський є основоположником електронного телебачення. Комплексний аналіз винахідницької діяльності дослідника засвідчив, що його наукові розробки в галузі телебачення мали визначальний новаторський вплив на розвиток техніки. Саме його принципово новий винахід – створення електронної передавальної системи зображення на відстань привело до утвердження електронного телебачення в першій третині ХХ ст. Проаналізовані патенти та наукові розробки вченого в історичному аспекті розвитку телебачення, дали підстави вважати Бориса Павловича Грабовського фундатором електронного телебачення, який першим сконструював діючу установку і провів експериментальні демонстрування. З позиції перспективи використання електронного телебачення відображено важливість винаходу Б. Грабовського в галузях народного господарства, а саме: застосування електронно-променевих трубок в медицині, біології, космосі і т. д. Доведено, що участь Б. Грабовського в суспільно-культурному житті була спрямована на пропаганду досягнень технічної науки, використання її досягнень для прогресу в народному господарстві та відстоювання пріоритету вітчизняної науки на світовому рівні.
  6. Комплексний аналіз винахідницької спадщини Б. П. Грабовського показав, що у кожній сфері діяльності вчений досягав високих результатів. Одним із таких результатів, обґрунтованих в дисертації є розроблений вченим новий ефективний метод електрозварювання (патент № 5771 на “Вакуумний пристрій для отримання катодного пучка”). Цей метод знайшов широке застосування для здійснення зварювання різних металів, які слабо реагують зі шкідливими домішковими газами. На прикладі винахідницької діяльності в галузі оптики показано велику та неоцінену працю Б. П. Грабовського , узагальнено та введено до наукового обігу маловідомі факти. Вчений розробив декілька спеціальних окулярів для людей з проблемами зору.
  7. Проаналізувавши експериментально-конструкторську діяльності Б. Грабовського вдалося розкрити широту наукової ерудиції вченого-винахідника, рідкісне поєднання унікальних здібностей експериментатора з глибоким розумінням засад технічної науки. Технічні розробки вченого дають підстави стверджувати про органічне поєднання в особі Б. Грабовського таланту вченого-експериментатора і вченого-дослідника. Виявляючи оригінальність, винахідник застосовував свої технічні обдарування до розв’язання низки технічних проблем. Орнітогелікоптер, бронепробивна граната, маска для плавання, акумулятор та інші – це досягнення експериментальної діяльності Б. Грабовського.


  РЕКОМЕНДАЦІЇ

  Очевидним є те, що перед сучасною Україною стоїть завдання відродження історичної правди та досягнення національної свідомості народу. На прикладі висвітлення творчого та життєвого шляху Б. П. Грабовського можна впливати на виховування молодого покоління. Для цього слід проводити лекції, читання та урочисті зібрання до дня народження винахідника, а також до Дня радіо й телебачення.
  Враховуючи внесок винахідника Б. П. Грабовського у розвиток вітчизняної науки й техніки загалом і становлення електронного телебачення зокрема, варто включити відомості про життя та діяльність ученого в енциклопедичні та довідкові видання України.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Іван Пулюй. [Збірник праць] / [за заг. ред. проф. Василя Андрійовича Шендеровського]. – К. : Рада, 1997. – 712 с.
  2. Рональд Лоуренс Берн. Становлення американця. [Біографія винахідника Володимира Джуса] / Р. Л. Берн / [пер. з англ. П. Таращук]. – К. : Рада, 2005. – 128 с.
  3. Ганна Барвінок [Текст]: збірник. [До 170-річчя від дня народження]. / Заг. ред. проф. Василя Шендеровського. – К. :Рада, – 2001. – 556 с.
  4. Шендеровський Василь. Нехай не гасне світ науки [Текст] / В. Шендеровський. [за ред. Е. Бабчук]. – К. : Рада, 2003. – 416 с.
  5. Шендеровський Василь. Нехай не гасне світ науки [Текст]. [Книга друга] / В. Шендеровський. [за ред. Е. Бабчук]. – К. : Рада, 2006. – 328 с.
  6. Попов В. И. Радиотелефот тт. Грабовського, Попова и Пискунова. Виднейшие профессора одобрили изобретение / В. И. Попов // Саратовские известия (г.Саратов). – 1925. – № 267.
  7. Розинг Б. Л. Новейшие достижения в области дальновидения / Б. Л. Розинг // Наука и техника. – 1926. – № 30. – С. 1–3.
  8. Розинг Б. Л. Безинертные устройства в современной электрической телескопии / Б. Л. Розинг // Вестник комитета по делам изобретений. – 1929. – № 8–9. – С. 1071–1080.
  9. Розинг Б. Л. Участие русских ученых в развитии идей электрической телескопии / Б. Л. Розинг // Электричество. – 1930. – Юбилейный номер. – С. 47–57.
  10. Розинг Б. Л Электрическое дальновидение (электрическая телескопия) / Б. Л. Розинг // Научное слово. – 1928. – № 8. – С. 33–55.
  11. Брейтбарт А. Я. Основы телевидения и фототелеграфии [Текст] / А. Я. Брейтбарт – М. : Связьтехиздат. – 1935.
  12. Головин Г. И. Вклад русских ученых в развитие телевидения / Г. И. Головин // Природа. – 1948. – № 8. – С 73–80.
  13. Катаев С. И. Вклад советских ученых в развитие телевидения / С. И. Катаев. // Радио. – 1948. – № 5. – С. 14–17.
  14. Катаев С. Электронное телевидение / С. Катаев // Техника связи. – 1932. – № 11. – С. 29–35.
  15. Клементьев С. Телевидение / С. Клементьев // Наука и жизнь. – 1936. – № 8. – С.17–22
  16. Таранцов А. Заслуги русских ученых в создании и развитии телевидения / А. Таранцов // Радио. – 1952. – № 5. – С. 45–49.
  17. Шмаков П. В. Первая в мире телевизионная передача / П. В. Шмаков // Вестник святи. – 1951. – № 4. – С. 22–24.
  18. Шмаков П. В. Пути развития советского телевидения [Текст] / П. В. Шмаков – Лениздат : 1949.
  19. Шорин А. Ф. Успехи СССР в технике дальновидения / А. Ф. Шорин // Наука и техника. – 1934. – № 3. – С. 10.
  20. Zworykin V. K. Iconoscopes and Kinescopes in Television // RCA Review. – 1936. – Vol. 1, July. – P. 60–84.
  21. Zworykin V. K. Systeme de Television par Tubes a Rayons Cathodiques // L'Onde Electrique. – 1933. – Novembre. – P. 500–539.
  22. Горохов П. К. Зарождение электронного телевидения / П. К. Горохов. // Техника кино и телевидения. – 1957. – № 12. – С.1–5.
  23. Катаев С. И. Электрическая телескопия (к 50-летию со дня изобретения Б.Л. Розингом первого электронного телевизора) / С. И. Катаев // Радиотехника – 1957. – Т.12. – №7. – С. 3–8.
  24. Архангельский В. И. Телевидение [Текст] / В. И. Архангельский. – М. : Горрадиоиздат, 1936. – 244 с.
  25. Гладков К. А. Телевидение [Текст] / К. А. Гладков. – М. : Детгиз, 1955. – 265 с.
  26. Клопов А. Я. Что такое телевидение [Текст] / А. Я. Клопов. – М. : ДОСААФ, 1955. – 96 с.
  27. Очки для слепых // Комсомолец Киргизии. Фрунзе. – 1949. – № 63/2706/.
  28. Очки для слепых // Сталинское знамя. – 1949. – № 182/1983/. – 23 сент.
  29. Прибор для ориентации слепых в пространстве. // Ленинградский университет. – 1949. – № 26/691/. – 13 июля.
  30. Ткаченко К. Ценное изобретение / К. Ткаченко // Советская Киргизия. – 1950. – № 59/6415/. – 24.03. – С. 4.
  31. Митчел Уильсон. Брат мой, враг мой. / перевод с английського К. Треневой. М. : Иностранная литература. – 1956. – 380 с.
  32. Пресняков А. Правда о телевидении / А. Пресняков // Экономическая газета. – 1961. – № 16.
  33. Белянский И. Ф. Всемогущий прибор / И. Ф. Белянский // Экономическая газета. – 1961. – № 8. стр. 43.
  34. Белянский И. Ф. Чудесный экран / И. Ф. Белянский // Алма-Атинская правда. – 1961. – № 140.
  35. Белянский И. Ф. Силуэт на экране / И. Ф. Белянский // Комсомолец Узбекистана. – 1964. – № 107.
  36. Белянский И. Ф. Прадед телевизора – телефот / И. Ф. Белянский // Правда Украины.– 1961. – № 278 (5998).
  37. Забудько І. Творці першого телевізора / І. Забудько. // Радянська Україна. – 1963. – 4.08.
  38. Благов С. Глаза двадцатого века / С. Благов // Правда Востока. – 1963. – № 106.
  39. Захаров И. П. 25 лет советского телевизионного вещания / И. П. Захаров. // Вопросы радиоэлектроники. Серия IX. Техника телевидения. – 1963. – № 4.
  40. Дубанин С. Телевизор Бориса Грабовского и легенда Митчелла Уильсона / Сергей Дубанин. // Комсомолец Киргизии. – 1963. – № 107.
  41. Дубанін С. Телефот Бориса Грабовського и помилка Мітчела Уілсона / Сергій Дубанін. // Київська зоря. – 1963. – № 79.
  42. Назаревский Н. Прибор для ориентации слепых / Н. Назаревский // Вечерний Киев. – 1959. – № 276 /2609/. – 21 ноября.
  43. Назаревский Н. И в темноте можно видеть. / Н. Назаревский // Рабочая газета. Киев. – 1960. – № 296/1209/. – 21.декабря.
  44. Різниченко В. Помилка Мітчела Уілсона / В. Різниченко // Соціалістична Харківщина. – 1964. – № 232 (11489).
  45. Киселенко П. Адреса: село Уланове… / П. Киселенко // Суми Вперед. – 1964. – 28 травня.
  46. Киселенко П. Телесценарий про сына поэта / П. Киселенко // Ленинская правда. – 1964. – 1 июля.
  47. Щерба А. Син поета / А. Щерба // Молодий коммунар. Кіровоград – 1961. – № 146/497/. – 5 грудня.
  48. Щерба А. Патент № 16733 / А. Щерба // Кировоградская правда. – 1966. – № 12 /6308/. – 15 января.
  49. Щерба А. Патент № 5592 / А. Щерба // Україна. – 1972. – № 32 (812).
  50. Расин Б. И. Судьба одного патента / Б. И. Расин, В. А. Урвалов // Вестник связи. – 1965. – № 5. – С. 31.
  51. Урвалов В. Радіотелефон та його творці / В. Урвалов // Наука і життя. – 1964. – № 11. – С. 59–60. Обложка.
  52. Урвалов В. А. Создатели голубого экрана [Текст] / В. А. Урвалов // Советское радио и телевидение. – 1965. – № 10. – С. 36.
  53. Урвалов В. А. Об участии изобретателей и ученых СССР в развитии идей телевизионной техники. / В. А. Урвалов // Радио и телевидение ОИРТ. – 1969. – № 6. – С. 27–33.
  54. Гамрецький М. Талановитий винахідник / М. Гамрецький // Друг читача. – 1966. – № 17.
  55. Эльшанский И. Оседлав волну / И. Эльшанский. // Изобретатель и рационализатор. – 1965. – № 4.
  56. Назаревський М. Винахідник – син поета… / М. Назаревський // Україна. – 1965. – № 18.
  57. От пушки Магомета к космическим скоростям // Наш современник. – 1964. – № 1.
  58. Пресняков А. Тайна машущего полёта / А. Пресняков // ТАСС – Вестник союзной информации. – 1963. – 16 мая.
  59. Пресняков А. Секрет перуанских индейцев / А. Пресняков // Комсомолец Киргизии. – 1965. – № 23 (5120).
  60. Фотохроника ТАСС. Искатель, борец, новатор // Звезда. – 1965. – № 82 (9358).
  61. Фотокопія журналу “Televizion”, № 157. – жовтень, 1965. Перевод з французького. Центральный государственный архив Республики Узбекистан. – Ф. Р–2562, оп. 3, д. 62. – л. 3.
  62. Узилевский В. А. Легенда о хрустальном яйце [Текст] / В. А. Узилевский – Л. : Лениниздат, 1965. – 272 с.
  63. Ефимов Е. М. Есть прямая видимость [Текст] / Е. М. Ефимов. – Ташкент : Узбекистан, 1967. – 104 с.
  64. Дубинский М. Родина телевидения – Ташкент / М. Дубинский. // Ташкентская правда. – 1963. – № 39.
  65. Ефремов А. Кто изобрел телевизор / А. Ефремов // Изобретатель и рационализатор. – 1966. – № 5.
  66. Белянский И. Ф. Первые электронные телевизионные установки в СССР / И. Ф. Белянский, В. А. Урвалов // Радиотехника. – 1967. – Т 22, № 5. – С. 74–77.
  67. Большая Советская Энциклопедия [Текст] : в 30-ти т. / главн. ред. А. М. Прохоров. – [3-е изд.]. – М. : Советская энциклопедия, 1976. – Т.25. – 600с.
  68. Українська радянська енциклопедія [Текст]. Т.11. Книга перша. – К. : головна редакція Української радянської енциклопедії, 1984. – с. 608.
  69. Горохов П. К. Люди русской науки (Борис Львович Розинг 1860–1933) [Текст] / П. К. Горохов. – М. : [б. и.], 1965. – С. 527–536.
  70. Храмов Ю. А. Физики. Библиографический справочник / Ю. А. Храмов – М. : Наука, 1983. – 398 с.
  71. Биографический словарь деятелей естествознания и техники. М.: 1959.
  72. Каримов А. Телевидение Узбекистана [Текст] / А. Каримов. – Ташкент: Узбекистан, 1973. – 68 с.
  73. Грабовская Л. Телефот, патент № 5592 [Текст] / Лидия Грабовская // Урал (Свердловск). – 1978. – № 7. – С. 124–142.
  74. Бавер В. “Телефот” Грабовського / Володимир Бавер // Наука і суспільство. – 1983. – № 5. – C.44–46.
  75. Мащенко І. Г. Телебачення: від джерел – до космічних висот / І. Г. Мащенко. – К. : т-во “Знання” УРСР, 1983. – 48 с.
  76. Мартинов В. Нащадки поета. До 120-річчя з дня народження П.А. Грабовського / В. Мартинов // Вільна Україна. – 1984. – № 173 (11475). 8.09. – С. 3.
  77. Юровский А. Я. Телевидение – поиски и решения [Текст] : очерки истории и теории советской тележурналистики. / А. Я. Юровский [2-е изд., доп.] – М. : Искусство, 1983. – 215 с.
  78. Попов В.И., Грабовский Б.П., Пискунов Н.Г. Аппарат для электрической телескопии. Патент (П) № 5592 от 30 июня 1928 г. (Заяв. свид. № 4899 от 9 ноября 1925 г.). Опубл.: Вестник Комитета по делам изобретений (ВИ). 1928. № 6. 861. Витяг з опису (Витяг): ВИ. 1929. № 1. 119–120.
  79. Грабовский Б.П. Катодный осциллограф. П № 8433 от 30 марта 1929 г. (ЗС № 14102 от 17 ноября 1926 г.). ВИ. 1929. № 3. 350.
  80. Грабовский Б.П., Белянський И.Ф. Световой модулятор для электрической телескопии. П № 10196 от 29 июня 1929 г. (ЗС № 27146 от 30 апреля 1928 г.). ВИ. 1929. № 6. 839.
  81. Грабовский Б.П. Белянський И.Ф. Фотоэлемент. П № 30563 от 25 июля 1928 г. Класс 21g, 39. ВИ. 1929. № 11. 93.
  82. Грабовский Б.П., Белянський И.Ф. Видоизменение устройства для электрической телескопии. П № 30570 от 25 июля 1928 г. Как доп. пат. к пат. № 5592. Класс 21а, 50. Витяг: ВИ. 1930. № 5. С. 98.
  83. Грабовский Б.П., Белянський И.Ф. Устройство для приема изображений, передаваемых на расстояние. П № 30572 от 25 июня 1928 г. ВИ. 1930. № 6. 144–145.
  84. Грабовский Б.П., Белянський И.Ф. Видоизменение устройства электрической телескопии П № 16733 от 30 сентября 1930 г. (ЗС. № 30570 от 25 июля 1928 г.). ВИ. 1930. № 9. 209.
  85. Грабовский Б.П., Белянський И.Ф. Устройство для приема изображений, передаваемых на расстояние. П № 17382 от 30 сентября 1930 г. (ЗС. № 30572 от 25 июля 1928 г.). ВИ. 1930. № 9. 227.
  86. Грабовский Б.П., Белянський И.Ф., Пискунов Н.Г. Радиоустройство для видения на расстоянии. ЗС № 4899 от 9 ноября 1925 г. ВИ. 1925. № 6. 13–14. 12.
  87. Цвик В. Л. Украинское телевидение [Текст]: опыт, практика, проблемы / В. Л. Цвик – К. : Мистецтво, 1985. – 186 с.
  88. Немировский К. Автор изобретения века. К 60 летию телевидения / К. Немировский // Вечерний Ташкент. – 1988. – № 165; 167; 170. – С. 3.
  89. Єфімов Є. Грабовський, син Грабовського. / Є. Єфімов // Радянська Україна. – 1988. – № 138 (20241), C. 5–6
  90. Єфімов Є. Грабовський, син Грабовського. / Є. Єфімов / Радянська Україна. – 1988. – № 139 (20240).
  91. Вайс М. Л. Б. П. Грабовский – изобретатель телефота. / [Сборник документов] М. Л. Вайс, П. А. Агафонов. – Ташкент : Узбекистан, 1989. – 198 с.
  92. Урвалов В. А. Очерки истории телевидения [Текст] / В. А. Урвалов – М. : Наука, 1990. – 216 с.
  93. Эль-Регистан. Глухая стена / Эль-Регистан. // Правда востока. – 1927. – № 94.
  94. Шевчук В. Н. Винахід Бориса Грабовського / В. Н. Шевчук // За вільну Україну. – 2000. – 28 листопада.
  95. Шевчук В. Н. Телеустановка системи Б. Грабовського. Фізичний збірник НТШ, Т. 5 / В. Н. Шевчук – К. : 2002. – С. 351–363.
  96. Шендеровський В. А. Українці у світовій науці. / В. А. Шендеровський // Українське слово. – 2001. – 12–18 квітня.
  97. Шендеровський В. Українці у світовій науці: До 100-річчя від дня народж. Бориса Грабовського / В. Шендеровський, В. Козирський, Н. Форостяна // Фізика – 2001.– № 14. – С. 7–8.
  98. Мащенко І. Г. Українське телебачення[Текст] . Штрихи до портрета / І. Г. Мащенко. – К. : “Посредник”, 1995. – 294 с.
  99. Мащенко І. Г. Електронний старт телебачення / І. Г. Мащенко. – Київ : Миколаїв : “Тетра”, 1997. – 146 с.
  100. Мащенко І. Г. Міфи та реалії телерадіоефіру / І. Г. Мащенко. – К. : в-ня ДП «Агентство ТРК», 2001. – 260 с.
  101. Гороховський А. Відкриття телебачення належить Україні / А. Гороховський. // Високий замок. – 1995. – № 87.
  102. Карамаш С. Першопочатки київського телецентру / С. Карамаш, О. Богдан. // Винахідник і раціоналізатор. – 1998. – № 5–6.
  103. Корнилов Н. Первая встреча. Город Фрунзе, Киргизия, 1948 год / Н. Корнилов // Искусство народов мира. – 2003. – № 35–36.
  104. Сущенко О. Факт видачі патенту юридично скріплює... / О. Сущенко // Час–Time. – 1998. – 5–11 лютого. – № 5(187). – С.12.
  105. Сущенко О. ЮНЕСКО пам’ятає те, що забули українці / О. Сущенко // Політика і культура. – 1999. – № 22. –С. 32-33.
  106. Укрінформ. Свідки найбільшого відкриття минулого століття // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 95. – С. 16.
  107. Динько Н. Изобретатель телевидения жил в Ташкенте / Н. Динько // Искусство народов мира. – 2003. – № 35–36.
  108. Динько Н. Никто и не подозревал / Н. Динько // Вечерний Ташкент. – 2003. – № 139.
  109. Шаров І. Ф. Вчені України: 100 видатних імен. / І. Ф. Шаров. – К. : Артек, – 2006. – 488 с.
  110. Самин, Д. К. 100 великих ученых [Текст] / Д. К. Самин. – М. : ВЕЧЕ, 2003. – 592 с.
  111. 500 знаменитых людей планеты / Худож. оформ. Л. Д. Киркач-Осипова. – Харьков. : Фолио, 2005. – 992 с.
  112. Харченко Т. Н. 100 знаменитых людей Украины [Текст] / Т. Н. Харченко, О. Ю. Очкурова, И. А. Рудычева. – Х. : Фолио, 2004. – 511 с.
  113. Рохлин А. М. Как рождалось дальновидение. Ч.1. Ч.2. / А. М. Рохлин. М. : Институт повышения квалификации работников телевидения, – 2000. – Ч.1. – 82 с. Ч.2 – 180 с.
  114. В.Маковеев. От черно-белого телевидения к киберпространству. Технические аспекты развития телевидения в России (Взгляд из-под палубы). // Музей радио и телевидения в интернете. Режим постійного доступу: http://www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=4626.
  115. Сергей Нехамкин. За пригоршню долларов. Научно-технический шпионаж в стиле ретро. // Аргументы Недели. 5 июня 2008. Режим постійного доступу: http://www.argumenti.ru/publications/1520
  116. Рубченко Ю. Грабовский Борис Павлович и его «Телефот». Мифы и реальность. Режим постійного доступу: http://uk8aie.pr.uz/index.files/grabtelefotl .htm.
  117. Шаманенко М. Чудо дальновидения. К 75-летию отечественного телевидения/ М. Шаманенко // Тюменская область сегодня. – 2006. – № 211, № 216, № 221. Режим постійного доступу:http://is.park.ru/doc.jsp?urn=9158695
  118. Абліцов Віталій. Галактика “Україна”. Українська діаспора: видатні постаті. / В. Абліцов – К. : КИТ, – 2007. – 436 с.
  119. Вісин О.О. Внесок українських вчених у розвиток світової науково-технічної думки напр. ХІХ ст. – пер. пол. ХХ ст / О. О. Вісин, В. Г. Козирський, В. А. Шендеровський // Історія у вищих навчальних закладах України : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. 13-14 квіт. 2006 р. / Упорядники Л. М. Бесов, М. В. Зозуля, І. М. Криленко. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2007. – С.92-99.
  120. Вісин О. О. Замовчувані українські фізики і математики світового виміру. / Вісин О. О., Козирський В., Лісковець С., Шендеровський В. // Матеріали першого міжвузівського наук.-практ. сем. “Комбінаторні конфігурації та їх застосування”, (19-20 квіт. 2006 р.). – Кіровоград : Державна льотна академія України, 2006. – С.13-15.
  121. Вісин О. О. До питання історіографії проблеми внеску Бориса Грабовського у розвиток телебачення / Вісин О. О. // Матеріали 9-ї Всеукр. наук. конф. “Актуальні питання історії науки і техніки” (м. Житомир, 7–9 жовт., 2010 р.) / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К., 2010. – С. 270-274.
  122. Государственный архив Санкт Петербурга
  Ф. Р–1858. Всесоюзный государственный электротехнический трест заводов слабого тока “Электросвязь”.
  оп. 1. д.4233., л. 204.
  123. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–2562. Личный фонд “Б. П. Грабовского и И. Ф. Белянского”
  оп. 3.
  Д.80. Протоколы общего собрания Ташкентской Ассоциации изобретателей., л. 87.
  124. Центральный государственный архив Республики Узбекистан
  Ф. Р–2562, Личный фонд “Б. П. Грабовского и И. Ф. Белянского”.
  оп. 3, д.81. – л.1–9.
  125. Центральный государственный архив Республики Узбекистан
  Ф. Р–2562, Личный фонд “Б. П. Грабовского и И. Ф. Белянского”
  оп. 3, д.16., л.7 и об.
  126. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–2562, Личный фонд “Б. П. Грабовского и И. Ф. Белянского”
  оп. 1, д.233., л. 4
  127. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1.
  Д. 21. Переписка в ЦК КПУ, с центральным радиовещанием с комитетом по изобретениям о награждении изобретателя Б.П. Грабовского. 1961 – 1962 гг., 66 л.
  128. Это начиналось так. // Юбилейный номер ташкентской газеты “Луч”. – 1963. – 21.05.
  129. Аматуни П. Г. Фантаст и изобретатель / П. Г. Аматуни // Воздушный путь. Ростов. – 1964. – № 38–40. – 23–25–28 мая.
  130. “Голубой экран” вспыхнул в Ташкенте. УзТАГ // Правда Востока. – 1968. – № 174.
  131. Дубинский М. Рождено в Ташкенте / М. Дубинський. // Ташкентская правда. – 1964. – № 73.
  132. Пресняков А. Голубому экрану сорок лет / А. Пресняков // Вечерний Ташкент. – 1968. – № 173 (632). – 16 августа. – С. 4.
  133. РИА Новости. “Сага о потерянном гении“ победила на телефестивале “Золотой бубен“ / РИА Новости // Избранное – 21.09.2007. – Режим доступу: http:www.izbrannoe.ru/14525.html.
  134. Нікітіна Н. І знову нагороди Першому Національному / Н. Нікітіна // Новини каналу. – 24.10.2008.
  Режим доступу: http:www.1tv.com.ua/about/1tvnews/08/10/24/15/59.html.
  135. Вісин О. О. Архівна спадщина Бориса Грабовського / Вісин О. О. // Матеріали 8-ї Всеукр. наук. конф. “Актуальні питання історії науки і техніки” (м. Очаків, 17–19 жовт. 2009 р.) / Центр Пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Асоціація працівників музеїв технічного профілю, Академії інженерних наук України, Історико-культурна асоціація «Україна – Туреччина», Очаківська міська рада. – К., 2009. – С. 182-184.
  136. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1.
  Д. 14. Переписка А.И Щербы с сыном поэта Б.П. Грабовским. 1958 – 1960 гг., 168 л.
  137. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1.
  Д. 21. Переписка в ЦК КПУ, с центральным радиовещанием с комитетом по изобретениям о награждении изобретателя Б.П. Грабовского. 1961 – 1962 гг., 66 л.
  138. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1.
  Д. 28. Переписка А.И.Щербы с семьей сына поэта Б.П. Грабовского. 1963 год, 155 л.
  139. Розинг Б. Л. Об электрической телескопии и об одном возможном способе ее выполнения / Б. Л. Розинг // Электричество. – 1910. – № 20. – С. 535–544.
  140. Розинг Б. Л. Электрическая телескопия [Текст] / Б. Л. Розинг – Петроград : “Academia”, 1923. – 46 с.
  141. Горохов П. К. Борис Львович Розинг – основоположник электронного телевидения [Текст] / П. К. Горохов. – М.–Л. : 1959. – 64 с.
  142. Охріменко Г. Повернімо з небуття / Г. Охріменко // Літературна Україна. – 2006. – № 8 (5146). – 2 березня. – С. 3.
  143. Горохов П. К. Б.Л. Розинг – основоположник электронного телевидения [Текст] / П. К. Горохов. – М. : Наука, 1964. – 118 с.
  144. Нестеренко П. Співець свободи / П. Нестеренко // Урядовий кур’єр. – 1999. – 11 вересня.
  145. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1.
  Д. 68. Наградные документы Б.П. Грабовского., 3 л.
  146. Утешев А. Изобретатель “телефота” / А. Утешев // Экономическая газета. – Москва, 1961. – № 4.
  147. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–2562, Личный фонд “Б. П. Грабовского и И. Ф. Белянского”.
  оп. 2, д.161., л.1
  148. Указ президиума Верховного совета Узбекской ССР о присвоении почетного звания “Заслуженный изобретатель Узбекской ССР” Белянскому И.Ф. и Грабовскому Б.П. // Правда Востока. – 1965. – № 249 /14888/. – 23 октября. – С. 1.
  149. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 7179. особистий фонд Красицької К. М. та Красицької А. В.
  оп. 1.
  Д. 9. Письма членов семьи сына поэта П.А Грабовского и К.М и А.В Красицкими. 1962 – 1966 гг., 31 л.
  150. Некролог. // Літературна Україна. – 1966. – № 5 /2289/. – 18.01.
  151. Некролог. // Советская Киргизия. г. Фрунзе– 1966. – № 16/11352/. – 20.01.
  152. Смерть пионера телевидения [Текст]: [перевод с французского Е. Н. Маричева] // Электроник актюалите (Париж). – № 12. – 15.05. – 1966.
  153. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–2562, Личный фонд “Б. П. Грабовского и И. Ф. Белянского”.
  оп. 3, д.86., л.2
  154. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–2562, Личный фонд “Б. П. Грабовского и И. Ф. Белянского”.
  оп. 3.
  Д. 80. Протокол общего собрания Ташкентской Ассоциации изобретателей. л.7.
  155. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–2562, Личный фонд “Б. П. Грабовского и И. Ф. Белянского”.
  оп. 2.
  Д.154. Автобиография Б. П. Грабовского. 1951–1965 гг., л.14.
  156. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1.
  Д. 64. Документальные материалы о признании приоритета Б.П. Грабовского изобретателем телевидения. 1971 г., 4 л.
  157. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1.
  Д. 33. Выписка из резюме ООН ЮНЕСКО “О признании Грабовского Б.П. первоизобретателем телевидения”., 4 л.
  158. Вісин О. О. Українські сторінки світової науково-технічної думки кінця ХІХ ст. – першої половини ХХ ст. / Вісин О. О., Шендеровський В. А. // Питання історії науки і техніки, / Голов. ред. Гріффен Л. О. – Київ, – 2007. – № 1. – С. 32-37.
  159. Вісин О. О. Забуте ім’я українського винахідника Бориса Грабовського / О. О. Вісин // Знаки питання в історії України: регіональний вимір української історії : збірник матеріалів ІІІ Міжнар. конф. / Упор. Самійленко О. Г., Сташко Є. М. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – С. 17-24.
  160. Вісин О. О. Борис Грабовський – творець електронного телебачення / О. О. Вісин, В. А. Шендеровський // Матеріали ІХ Всеукр. наук. конф. “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”, 7-9 черв. 2004 р., м. Київ, / Укладачі : Шут М. І., Січкар Т. Г. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – С. 120-121.
  161. Вісин О. О. Борис Грабовський – вчений, винахідник і раціоналізатор / О. О. Вісин, В. А. Шендеровський // Матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф. “Актуальні питання історії техніки”, 23–24 листоп. 2003 р., м. Київ. – К. : Поліграф. під-во «ЕКМО», 2003. – С. 50-52.
  162. Вісин О. О. Наукові дослідження Бориса Грабовського в галузі електронного телебачення. / Вісин О. О. // Тези ХХ-ої наук.-техн. конф. проф.-викл. складу (технічний напрямок). – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2005. – С. 56-57.
  163. Вісин О. О. Науково-дослідна діяльність Б. П. Грабовського в різних галузях науки та техніки / О. О. Вісин, В. А. Шендеровський // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць / відп. ред. О. Я. Пилипчук. Вип. 17. – Київ, 2004. – С. 18-28.
  164. Грабовский Б.П. Видение по радио (лекция).– Саратов: 1926. Рукопис.
  165. Митчел Уильсон “Брат мой, враг мой”. // Литературная Газета. – 1958. – № 76. – 26 июня. – № 79. – 3 июля.
  166. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1. Д. 36. Письмо Б.П. Грабовского в редакции газеты "Правда" и "Литературная газета" о необходимости отметить 100-летие со дня смерти Т.Г. Шевченко в марте 1961 г. В международном масштабе., 3 л.
  167. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1.
  Д. 69. Документальные материалы о признании Б.П. Грабовского изобретателем телевидения. 1957 – 1966 гг., 3 л.
  168. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1.
  Д. 12. Материалы об изобретениях сына поэта Б.П. Грабовского (статьи, выписки из протоколов и др.). 1949 – 1959 гг., 36 л.
  169. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–2562, Личный фонд “Б. П. Грабовского и И. Ф. Белянского”.
  оп. 1. Д.257., л.1–2.
  170. На заре советского телевидения. // Светлана (Ленинград). – 1961. – № 37.
  171. Россия телевидение Родинасы // Советтик Кыргызстан. – 1961. – № 185. – 19.08.
  172. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–2562. Личный фонд “Б. П. Грабовского и И. Ф. Белянского”.
  оп. 1. Д.137., л.1–2.
  173. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–2562. Личный фонд “Б. П. Грабовского и И. Ф. Белянского”.
  оп. 3. Д.79., л.18.
  174. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–2562. Личный фонд “Б. П. Грабовского и И. Ф. Белянского”.
  оп. 3. Д. 17., л.2.
  175. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1.
  Д. 17. Переписка об утверждении прав на изобретения Б.П. Грабовского., 47 л.
  176. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1.
  Д. 58. Киноповесть "Космический биофактор", написанная Б.П. Грабовским и отзывы о ней., 54 л.
  177. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1.
  Д. 61. Повесть “О Б.П. Грабовском – изобретателе электронного телевидения”, написанная Л.А. Грабовской., 93 л.
  178. Гладышев Г. И. Человек видит кожей / Г. И. Гладышев // Правда Украины. – 1959. – № 280.
  179. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1.
  Д. 22. Переписка А.И.Щерби с сыном поэта Б.П. Грабовским., 213 л.
  180. Державний архів Кіровоградської області.
  Ф. 6748. Особовий фонд Щерби А. І.
  оп. 1.
  Д. 13. Воспоминания А.И.Щербы о семье П. Грабовского. Статьи к 95 летнему юбилею П. Грабовского (1864 – 1902). 1957 – 1959 гг., 61 л.
  181. Щерба А. Анастасия Николаевна Грабовская / А. Щерба // Омская Правда. – 1939. – ноябрь.
  182. Habbel R. 4000 years of television, the story of seeing at a distance. N.Y. : Putnam's sons, 1942. – 256 c.
  183. Бренев И. В. Вклад отечественных радиоспециалистов в мировую науку и технику / И. В. Бренев // Радиотехника. – 1980. – Т. 35, № 11. – С. 8–15.
  184. Іван Пулюй [Текст] [збірник праць] / [За ред. проф. Шендеровського В.А.]. – К. : Рада. 1996. – 712 с.
  185. Сьвяте письмо Стародавнього і нового заповіту [мовою русько–українською], [переклад П. О. Куліша, І. С. Левицького і І. П. Пулюя], [Видали Володимир Козирський і Василь Шендеровський]. – К. : Простір, 2007. – 249 с.
  186. Кудрявцев П. С. История физики и техники [Текст] / П. С. Кудрявцев, И. Я. Конфедератов. – М. : 1960. – 564 с.
  187. Домбругов Р. М. Телевидение: [Текст] учебник для студентов вузов / Р. М. Домбругов. – К. : Высш. Школа, 1979. – 176 с.
  188. Патент № 9745 (Англия) / Bain A.– Заявлен 27 мая 1843 г., опубликован 27 ноября 1843 г.
  189. Патент №12352 (Англия) / Bakewell F.C.– Заявлен 2 декабря 1848 г., опубликован 1849 г.
  190. Баранцев А. И. У истоков телевидения [Текст] / А. И. Баранцев, В. А. Урвалов. – М. : Знание, 1982. – 64 с.
  191. Кирилло Л.Р. Телевидение. Учебное пособие / Л. Р. Кирилло, М. А. Бродский. – М. : Вышэйш. Школа, 1977. – 304 с.
  192. Телевидение. Общий курс [Текст] / [Аксентов Ю. В., Верёвкин Н. С., Джакония В. Е., Жебель Б. Г.] ; под ред. П. В. Шмакова. – М. : Связь, 1979. – 432 с.
  193. Алфьорова З. І. Історія кінематографа і телебачення [Текст] : навч. посіб. Ч.1. / З. І. Алфьорова. Х. : ХДАК, – 2007. – 88 с.
  194. Блинов В. И. Б. Л. Розинг [Текст] : кн. для учащихся / В. И. Блинов, В. А. Урвалов. – М. : Просвещение, 1991. – 64 с. : ил. – (Люди науки). – ISBN 5-09-001841-3.
  195. Патент № 30105 (Германия) / Nipkov P. – Заявлен 6 января 1884 г., опубликован 15 января 1885 г.
  196. Перский К. Д. Современное состояние вопроса об электровидении на расстояние (телевизирование) / К. Д. Перский // Труды Первого Всероссийского электротехнического съезда. – СПб. – 1901. – Т.11. – с.346–362.
  197. Л. С. Лейтес. К 100-летию термина “телевидение”. / Л. С. Лейтес // Радио, 2000. – № 8. – с. 13.
  198. Резников М.Р. День радио [Текст] / М. Р. Резников. – М. : Связь, 1965. – 75 с.
  199. Привилегия № 4498 (Россия) / Вольфке М. – Приоритет 24 ноября 1898 г.
  200. Привилегия № 10738 (Россия) / Полумордвинов А.А. – Приоритет 23 декабря 1899 г.
  201. Привилегия № 17912 (Россия) / Адамян О.А. – Приоритет 5 мая 1908 г.
  202. Braun F. Ueber ein Verfahren zur Demonstration und zum Studium des Zeilichen Verlaufes Variabler Strоme // Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge. 1897. 60. Drittes Heft. S. 552–662.
  203. Новаковский С. В. 70 лет со дня изобретения іконоскопа / С. В. Новаковский // Техника кино и телевидения. – 1993. – № 10. – С. 43–53.
  204. Привилегия № 18076 (Россия) / Розинг Б.Л. – Приоритет 25 июля 1907 г.
  205. Розинг Б. Л. Видение на расстоянии [Текст]. Ближайшие задачи и достижения электрической телескопии / Б. Л. Розинг – Петербург : Academia, 1923. – 61 с.
  206. Телевидение (общий курс) [Текст] / [под редакцией П. В. Шмакова] – М. : Связьиздат, 1960. – 392 с.
  207. Zworykin V. K. Television with Cathode – Ray Tubes. – Proc. IEE. – V. 73. – October. –1933. – London. – P. 437–451.
  208. Строкач А. XX век – русский век / А. Строкач // Наш современник, 2002. – № 7.
  209. Патент № 1763 (СССР) / Благовещенский Г.В. – Приоритет 11 февраля 1924 г.
  210. Патент № 3803 (СССР) / Рчеулов (Рчеули) Б.А. – Приоритет 27 июня 1922 г., доп. патент № 5030 – приоритет 4 мая 1923 г.
  211. Центральний державний архів вищих органів влади та управління.
  Ф–34. Фонд Вищої Ради народного господарства УРСР.
  оп. 8.
  Спр. 1098. Документи щодо розгляду винаходу Грабовського Б. “Катодний комутатор” (опис, схема, переписка) 17 липня, 24 листопада, 1923 р., арк. 7.
  212. Центральний державний архів вищих органів влади та управління.
  Ф–34. Фонд Вищої Ради народного господарства УРСР.
  оп. 8.
  Спр. 1077. Справи за 1923 – 1924 рр. Відділ винаходів., арк.46.
  213. Горохов П. Страница истории телевидения / П. Горохов // Техника кино и телевидения. – 1964. – № 6. – С. 58.
  214. Радиокино (передача по радио движущихся изображений). // Радиолюбитель. – 1925. – № 23–24. – С. 46.
  215. Государственный архив Санкт Петербурга.
  Ф. Р–1858. Всесоюзный государственный электротехнический трест заводов слабого тока “Электросвязь”.
  оп. 1, д.4233., л.1–105.
  216. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–89. Высший совет народного хозяйства УзССР.
  оп. 1, д.402., л.139.
  217. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–2562, Личный фонд “Б. П. Грабовского и И. Ф. Белянского”.
  оп. 1.
  Д.194. Материалы к биографии Б. П. Грабовского. Справки о рождении и зачислении в Таштрам., 35 л.
  218. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–2454. Президиум Верховного Совета УзССР
  оп. 6, д.1023., л.262.
  219. Регистан Э. Новое изобретение / Э. Регистан // Правда Востока. – № 167 (1661). – 24 августа 1928.
  220. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р-837. Совет Народных Комиссаров УзССР.
  оп. 5, д. 513., л.14.
  221. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–89. Высший совет народного хозяйства УзССР.
  оп.1, д.164., л. 228.
  222. Центральный государственный архив Республики Узбекистан.
  Ф. Р–2562. Личный фонд “Б. П. Грабовского и И. Ф. Белянского”.
  оп. 1, д.233. – л. 4.
  223. Кремень В. Введение в эпоху телевидения / В. Кремень // 625-net. 2005. №1–4. Постійний доступ в інтернеті:http://www.625-net.ru/arch.htm.
  224. А.С. №29865 (СССР). Устройство для передачи движущихся изображений / С.И. Катаев. Заяв. 24.09.31. Выд. 30.02.33.
  225. Основы телевидения [Текст] / Под ред. С.И.Катаева. [Учебное пособие для студентов втузов связи]. – М. : Гос.изд. литературы по вопросам связи и радио. 1940. – 334 с.
  226. Механическое телевидение. [Сборник статей] / Под ред. П. В. Шмакова. – М. – Л. : Госиздат, 1933. – 180 с.
  227. Алимов И. “Джержинец” трубит сбор / И. Алимов // Правда. – 1980. – № 133.
  228. Меламед А. Кто же папа «телефота»? Узбекский след в истории создания телевидения Режим постійного доступу: http://www.history-ugolok.ru/ rus47.html.
  229. Філіпчук Н. Хто ридумав телевізор? // Голос України. – № 61 (4561). – 4 квітня. – 2009. – С 10–11.
  230. Силуэт на экране. // Комсомолец Узбекистана. – 1964. – № 107 (4911).
  231. Шмаков П. В. О первых стандартах телевидения / П. В. Шмаков. // Ради
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины