Політичні орієнтації населення України як чинник політики національної безпеки держави. : Политические ориентации населения Украины как фактор политики национальной безопасности государства.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Політичні орієнтації населення України як чинник політики національної безпеки держави.
 • Альтернативное название:
 • Политические ориентации населения Украины как фактор политики национальной безопасности государства.
 • Кол-во страниц:
 • 194
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  На правах рукопису
  УДК 32.1:323.22/28 + 316.3  КАПЛАН ЮЛІЯ БОРИСІВНА


  Політичні орієнтації населення України як чинник
  політики національної безпеки держави.


  21.01.01 основи національної безпеки держави
  (політичні науки)

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата політичних наук


  Науковий керівник:
  Паламарчук Віталій Максимович
  кандидат економічних наук

  КИЇВ - 2009  ЗМІСТ

  Вступ ...................................................................................................................3
  Розділ 1. Теоретичні засади дослідження політичних орієнтацій населення як однієї з детермінант політики національної безпеки у внутрішньополітичній сфері

  1.1. Концептуальні основи безпеки у внутрішньополітичній сфері...........................................................................................................12
  1.2. Сутність та зміст поняття політичні орієнтації” населення у контексті політики національної безпеки у внутрішньополітичній сфері............................................................................................................38


  Розділ 2. Методологічні підходи до дослідження політичних орієнтацій населення у внутрішньополітичній сфері національної безпеки

  2.1. Функціонально-діяльнісний підхід до аналізу проблем безпеки у внутрішньополітичній сфері ...................................................................57
  2.2. Системний і комплексний методи дослідження стану безпеки у внутрішньополітичній сфері.....................................................................73


  Розділ 3. Роль політичних орієнтацій населення у підвищенні ефективності політики національної безпеки України у внутрішньополітичній сфері

  3.1. Зміст і особливості політичних орієнтацій населення України у внутрішньополітичній сфері................... ..................................................94
  3.2. Шляхи та засоби підвищення ефективності політики національної безпеки у внутрішньополітичній сфері...................................................144

  Висновки до роботи........................................................................................170

  Список використаних джерел......................................................................174
  ВСТУП


  Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в процесі світової глобалізації зростає роль несилових складових національної безпеки держави, таких як політичні, економічні, соціальні, енергетичні, екологічні, інформаційні, культурні. В умовах політичної трансформації одним з важливих завдань державної політики України є забезпечення безпеки у внутрішньополітичній сфері. Протягом досить тривалого періоду в політичному процесі спостерігаються деструктивні явища, які набули системного характеру. Зокрема, низька ефективність функціонування та взаємодії органів державної влади, недосконалість партійної системи, слабкість та розпорошеність інституцій громадянського суспільства, нерозвиненість системи місцевого самоврядування, відсутність консенсусу як серед широкої громадськості, так і всередині еліти щодо основних пріоритетів суспільно-політичного розвитку України. Зазначені чинники створюють реальні та потенційні загрози таким національним інтересам, як забезпечення територіальної цілісності держави, її суверенності і незалежності, консолідації та єдності суспільства, збереження демократичних надбань та їх подальший розвиток.
  Все більш актуальним є врахування в політиці національної безпеки політичних орієнтацій населення України, оскільки результати їх дослідження дають можливість адекватно розкривати зміст та політико-культурні чинники основних процесів, явищ, які відбуваються у внутрішньополітичній сфері. Політичні орієнтації відображають ставлення громадян до політичної системи в цілому, пріоритетів її розвитку; рівень і мотивацію підтримки діяльності основних суб’єктів політичного процесу (політичних лідерів, органів влади, політичних партій, інститутів громадянського суспільства), бачення власного місця і ролі в ньому. Політичні орієнтації суттєво впливають на партійно-ідеологічні уподобання громадян, а також їх електоральну поведінку, послуговують предметною основою для прогнозування розвитку політичних процесів.
  Слід відзначити, що важливим чинником забезпечення безпеки у внутрішньополітичній сфері є відповідність політичних орієнтацій населення пріоритетним національним інтересам держави, закріпленим в Конституції України та інших нормативно-правових документах. Реалізація національних інтересів передбачає консолідацію усіх територіальних громад, суспільних верств, етнічних груп навколо цінностей незалежного, вільного, суверенного і демократичного розвитку України. Серед чинників, що ускладнюють забезпечення національної єдності, слід відзначити ціннісно-світоглядне розшарування українського суспільства, яке обумовлене культурно-історичними відмінностями між населенням різних регіонів. Під час перебігу загальнонаціональних виборчих кампаній спостерігаються небезпечні, з точки зору національної безпеки України, політичні спекуляції навколо ціннісно-світоглядних відмінностей українського суспільства.
  У західній науці визначальні теоретико-прикладні дослідження політичних орієнтацій населення як елементів політичної культури належать Г. Алмонду, С. Вербі, Р. Далтону, Д. Дівайну, С. Ліпсету, Л. Паю, Г. Пауеллу, У. Розенбауму, К. Строму. Проблема політичних орієнтацій, їх місця в системі політичної культури, функцій та впливу на характер політичного процесу знайшла відображеннях в роботах таких російських вчених, як Є. Баталов, Є. Бойко, Ф. Бурлацький, К. Завершинський, В. Лапкін, О. Малінова, В. Пантін, О. Салмін, О. Соловйов. Серед вітчизняних вчених, які особливу увагу приділяють теоретичним аспектам дослідження феномену політичної культури і політичних орієнтацій як її складових, слід відзначити В. Бебика, В. Бурдяк, О. Каревіну, В. Кременя, В. Матусевича, М. Михальченка, В. Небоженка, В. Полохала, Н. Ротар. Прикладні дослідження політичних орієнтацій та рівня політичної культури населення України були здійснені такими провідними вітчизняними соціологами, як О. Балакірєва, І. Бекешкіна, І. Буров, Є. Головаха, А. Горбачик, Н. Паніна, В. Паніотто, Ю. Пахомов, А. Ручка, М. Чурілов, О. Яременко. Окремій групі орієнтацій населення, а саме електоральним орієнтаціям, приділяють увагу такі зарубіжні і вітчизняні вчені, як Б. Берельсон, О. Вишняк, Г. Гознел, А. Кемпебел, П. Лазарсфельд, М. Фіорина, Ю. Шевченко.
  Концептуальні проблеми системи національної безпеки України знайшли місце у роботах таких вітчизняних дослідників як О. Бєлов, О. Бодрук, О. Гончаренко, В. Горбулін, А. Качинський, В. Крисаченко, Е. Лисицин, О. Маначинський, М. Ожеван, Б. Парахонський, Г. Перепелиця, С. Пирожков, Г. Почепцов, М. Степико. Серед російських вчених слід відзначити А. Возженікова, А. Прохожева, В. Серебрянікова. Окремим підсистемам національної безпеки, зокрема, безпеці у внутрішньополітичній сфері, увагу приділяли В. Білоус, І. Бінько, С. Головащенко, Г. Данільян, В. Кремень, Н. Нижник, Г. Ситник. Практичні проблеми реалізації політики національної безпеки України стали предметами дослідження О. Бєлова, О. Валевського, О. Власюка, М. Гончара, В. Косевцова, О. Литвиненка, О. Москальця, В. Паламарчука, М. Рубанця. Політико-культурний підхід до дослідження теоретичних та практичних аспектів національної безпеки було застосовано вітчизняною дослідницею Л. Нагорною.
  Результати досліджень політичних орієнтацій населення України використовуються для аналізу різних сфер суспільно-політичного життя, проте, у забезпеченні національної безпеки держави вони поки що не знайшли свого комплексного застосування. Актуальність теми зумовила наукове завдання дисертаційного дослідження, яке полягає у визначенні ролі політичних орієнтацій у забезпеченні ефективності політики національної безпеки у внутрішньополітичній сфері держави.
  Гіпотеза дисертаційної роботи базується на припущенні, що врахування та вплив на формування політичних орієнтацій населення України, які ґрунтуються на історичному, політико-культурному досвіді суспільства, містять когнітивні, оцінювальні, емоційні аспекти ставлення громадян до політичної системи в цілому та її окремих елементів, сприятиме підвищенню ефективності політики національної безпеки держави у внутрішньополітичній сфері.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основу дисертаційної роботи покладено результати досліджень, здійснених автором у рамках відповідних наукових програм Національного інституту стратегічних досліджень. Зокрема, у 2005 році Внутрішньополітичні перетворення в Україні: проблеми реалізації” (0105U001185), у 2006 році Політична система України: сучасний стан та перспективи” (0106U002641), у 2007 році Стратегія розвитку політичної системи України” (0107U002507). Також у 2005 році Щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України” (0105U001182) та Проект щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України” (0105U001186); у 2006 році - Політична система України: сучасний стан та перспективи розвитку” (0106U002641), Щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України” (0106U002638), Проект щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України” (0106U002642); у 2007 році - Стратегія розвитку політичної системи України” (0107U002507).
  Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні впливу політичних орієнтацій населення України на стан національної безпеки, здійсненні комплексного дослідження актуальних проблем внутрішньополітичного характеру за допомогою системного аналізу політичних орієнтацій населення, розробка на цій основі пропозицій щодо підвищення ефективності політики національної безпеки у внутрішньополітичній сфері. Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань:
  - проаналізувати концептуальні засади забезпечення безпеки у внутрішньополітичній сфері як складової національної безпеки держави;
  - з’ясувати місце і роль політичних орієнтацій населення у внутрішньополітичній сфері національної безпеки держави;
  - уточнити методологічні засади до аналізу проблем внутрішньополітичного виміру національної безпеки за допомогою політико-орієнтаційного чинника;
  - розробити класифікацію політичних орієнтацій населення України для здійснення комплексного дослідження проблем безпеки у внутрішньополітичній сфері;
  - дослідити ключові внутрішньополітичні проблеми національної безпеки на основі аналізу політичних орієнтацій населення України;
  - розробити пропозиції щодо підвищення ефективності політики національної безпеки у внутрішньополітичній сфері.
  Об’єктом дослідження є внутрішньополітичний вимір національної безпеки.
  Предметом дослідження є політичні орієнтації населення України як одна з детермінант політики національної безпеки держави у внутрішньополітичній сфері.
  Методи дослідження. Складність реалізації поставлених в дисертаційній роботі дослідницьких завдань обумовила застосування комплексного міждисциплінарного підходу, який поєднує теоретико-методологічні засади різних наук - національної безпеки, філософії, політології, соціології. В дослідженні використані філософські принципи системності і причинності, а також методи абстрагування, аналізу і синтезу.
  Серед загальнонаукових та специфічних підходів і методів чільне місце зайняли такі структурно-функціональний, соціологічний, функціонально-діяльнісний підходи та вторинний соціологічний аналіз. Структурно-функціональний підхід було застосовано для виокремлення внутрішньополітичної складової в системі національної безпеки, визначення її сутності, функцій. За допомогою соціологічного підходу реалізується загальний принцип залежності політичної дійсності, зокрема у безпековому вимірі, від соціуму. Функціонально-діяльнісний підхід використано для аналізу взаємодії системи політичних орієнтацій та системи безпеки у внутрішньополітичній сфері, що дозволяє розкрити природу безпосереднього та опосередкованого впливу політичних орієнтацій на стан безпеки у внутрішньополітичній сфері. Вторинний соціологічний аналіз використаний для узагальнення та інтерпретування соціологічних даних щодо політичних орієнтацій населення України, що характеризуються релевантністю та репрезентативністю для змісту дисертаційної роботи.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше зроблено спробу реалізації системного підходу до сформування цілісної політики у сфері внутрішньополітичної безпеки на основі аналізу політичних орієнтацій населення, зокрема щодо послідовної та узгодженої розробки основних складових здійснення державної політики: визначення пріоритетів національних інтересів у зазначеній сфері; аналіз та оцінка потенційних і реальних загроз у внутрішньополітичній сфері; визначення основних напрямів політики національної безпеки у внутрішньополітичній сфері та опрацювання певних механізмів їх реалізації.
  В межах дисертаційного дослідження отримано результати, наукова новизна яких полягає у наступному:
  - поглиблено теоретичне осмислення внутрішньополітичної складової національної безпеки та визначено її зростаючу роль у загальній системі національної безпеки держави. Зокрема, збільшується роль несилових факторів безпекової політики в процесі глобалізації. В складних та суперечливих умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні у сфері внутрішньополітичної безпеки протягом тривалого періоду спостерігаються деструктивні явища, які набули системного характеру;
  - з’ясовано, що політичні орієнтації є важливим фактором, який суттєво впливає на стан безпеки та ефективність політики національної безпеки у внутрішньополітичній сфері. Це обумовлюється самою природою феномену політичні орієнтації”, які містять когнітивні, оцінювальні, емоційні аспекти ставлення громадян до політичних об’єктів та впливають на їх політичну поведінку, тим самим, великою мірою, зумовлюють розвиток внутрішньополітичних процесів у безпековому вимірі та, відповідно, напрями і механізми політики національної безпеки держави щодо запобігання, нейтралізації та подолання негативних тенденцій;
  - обґрунтовано доцільність застосування функціонально-діяльнісного підходу для аналізу теоретичного аспекту взаємозв’язку політичних орієнтацій та політики національної безпеки;
  - здійснено типологізацію політичних орієнтацій населення України та визначені ключові моменти використання політичних орієнтацій на основних стадіях розробки і реалізації політики національної безпеки у внутрішньополітичній сфері. Запропоновано авторську класифікацію політичних орієнтацій, яка ґрунтується на ставленні громадян до основних політичних об’єктів і власної ролі в політичному процесі, а також вміщує регіональні відмінності орієнтацій населення. Класифікація складається з таких груп орієнтацій: характер політичної самоідентифікації населення, що відображає відчуття приналежності до нації, держави, суспільства; рівень довіри до влади; ступінь і форми громадської активності; партійно-ідеологічні орієнтації; регіональні політико-ідеологічні орієнтації;
  - проведено комплексне дослідження стану безпеки у внутрішньополітичній сфері України, результати якого засвідчили, що найбільш небезпечним є перманентний характер ключових внутрішньополітичних проблем: недостатня легітимність процесу державотворення, неефективність основних політичних інститутів, дезінтегрованість суспільства. Подальше зволікання із розв’язанням цих проблем може призвести до ослаблення засадничих принципів державотворення, втрати демократичних надбань та територіальної цілісності України. Показано, що на нинішньому етапі політичні орієнтації населення відіграють особливо важливу роль не лише у внутрішньополітичній, а й в інших сферах національної безпеки (зовнішньополітичній, інформаційній, гуманітарній);
  - розроблено рекомендації щодо вдосконалення механізмів подолання негативних тенденцій у внутрішньополітичній сфері, згідно з якими основними напрямами політики національної безпеки у зазначеній сфері мають стати: здійснення розробок концептуального характеру; удосконалення та корегування чинної нормативно-правової бази; розробка системних документів на короткострокову та середньострокову перспективу, які мають містити актуальні цілі та механізми їх реалізації; спрямування зусиль відповідних органів державної влади на залучення інституцій громадянського суспільства до подолання проблем внутрішньополітичного характеру.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що застосування системи політичних орієнтацій розширює методико-прикладні засади аналізу та розв’язання проблем безпеки у внутрішньополітичній сфері.
  Основні положення та висновки дисертації можуть бути використані у подальших наукових розробках з питань забезпечення національної безпеки, а також для формування напрямів і завдань політики національної безпеки у внутрішньополітичній сфері, зокрема у розробці концептуальних документів, а також удосконаленні та корегуванні чинних нормативно-правових актів, які врегульовують внутрішньополітичну складову національної безпеки держави; для підготовки короткострокових та середньострокових прогнозів.
  Отримані науково значимі результати дисертаційного дослідження були використані для підготовки тижневих аналітичних оглядів для Президента України (2003 2004 рр.); експертних доповідей про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні (2005 2007 рр.); аналітичних матеріалів для Секретаріату Президента України: Очікування громадян щодо тенденцій розвитку політичної системи” (березень 2006 року); Особливості соціального самопочуття населення напередодні дострокових парламентських виборів: суспільно-політичні ризики для поствиборчого періоду” (вересень 2007 року); Основні чинники електорального вибору громадян України (аналіз виборчих кампаній 2006-2008 рр.)” (липень 2008 року); при підготовці наукового видання НІСД Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки - 2005”, зокрема підрозділу Формування політичних орієнтацій населення різних регіонів та подолання електорального розколу” (довідка № 293/69 від 29 січня 2009 року).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною науковою працею і містить особисто отримані автором результати в галузі наукового забезпечення національної безпеки. Запропоновані автором висновки та рекомендації щодо врахування та впливу на формування політичних орієнтацій населення сприятимуть підвищенню ефективності політики національної безпеки України.
  Апробація результатів дослідження здійснювалася у виступах, обговореннях, наукових матеріалах і тезах під час проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій: VI Всеукраїнська науково-практична конференція Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи” (Київ, 2005); Щорічна міжнародна наукова конференція Дні науки філософського факультету - 2005” (Київ, 2005); VII Всеукраїнська науково-практична конференція Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця” (Київ, 2006).
  Публікації. Основні положення та висновки дисертації були викладені автором у 8 публікаціях, в тому числі у 4 наукових статтях у фахових виданнях, затверджених ВАК України, загальним обсягом 2 ум. др. арк.; 1 підрозділі у колективній монографії загальним обсягом 0,5 ум. др. арк.; 3 матеріалах доповідей у збірках науково-практичних конференцій загальним обсягом 1,2 ум. др. арк.

  Структура дисертації складається зі вступу, трьох розділів, кожний з яких поділяється на декілька підрозділів, висновків, списку використаних джерел (195 найменувань). Загальний обсяг роботи 194 сторінки, список використаних джерел поданий на 20 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертації теоретично узагальнено і запропоновано розв’язання наукового завдання, що полягає у визначенні ролі політичних орієнтацій у забезпеченні цілісної та ефективної політики національної безпеки у внутрішньополітичній сфері держави. Основні наукові та практичні результати роботи полягають у наступному:
  1. У дисертаційній роботі проаналізовано концептуальні засади безпеки у внутрішньополітичній сфері, яка, в умовах політичної трансформації, набуває особливого значення для ефективної реалізації національних інтересів в різних сферах суспільного життя, оскільки її стан визначається через такі якісні характеристики, як стабільність, демократичність, легітимність політичної системи. Ефективна діяльність органів влади передбачає вчасне реагування на небезпеки в різних сферах суспільно-політичного життя з метою їх запобігання, подолання та нейтралізації.
  2. У дисертації показано складний діалектичний взаємозв’язок політичних орієнтацій та безпеки у внутрішньополітичній сфері, який полягає, з одного боку, у безпосередньому впливові політичних орієнтацій (формування безпекового клімату в суспільстві на основі політичних оцінок, позицій, настроїв громадян) та опосередкованому (через їх вплив функціонування політичних інститутів) на стан безпеки у внутрішньополітичній сфері. З іншого боку, сутність політичних орієнтацій, що містять когнітивну, емоційну та оцінювальну складову, дає можливість зворотного впливу на їх зміст в межах політики національної безпеки. Методи дослідження політичних орієнтацій населення, зокрема вторинний соціологічний аналіз, дають можливість емпіричного вимірювання політичних процесів, їх динаміки, а також для виявлення та обґрунтування позаінституційних чинників, якими вони зумовлені. Дослідження політичних орієнтацій розширює методологічні засади аналізу проблем національної безпеки у внутрішньополітичній сфері.
  3. У дисертаційному дослідженні обґрунтовано доцільність застосування соціологічного підходу до дослідження проблем національної безпеки. Принципи та механізми залежності ефективності політики національної безпеки від політичних орієнтацій розкрито за допомогою функціонально-діяльнісного підходу. Функціональна складова дає можливість дослідити безпосередній вплив політичних орієнтацій на стан безпеки у внутрішньополітичній сфері, який полягає у перевазі тих чи інших позицій, оцінок, ставлення в суспільстві, що сприяють або навпаки перешкоджають реалізації національних інтересів. Діяльнісна складова обґрунтовує особливості безпосередньої участі громадян у реалізації політики національної безпеки, а також мотиваційні засади реальної політичної поведінки населення загалом та електоральної зокрема, яка, залежно від свого характеру, позитивно або негативно впливає на стан безпеки у внутрішньополітичній сфері.
  4. У результаті порівняльного аналізу класифікаційних систем політичних орієнтацій населення провідних зарубіжних та вітчизняних дослідників, які ґрунтуються на ставленні громадян до основних політичних об’єктів, у дисертаційному дослідженні подана авторська класифікація політичних орієнтацій населення України, а також запропоновані окремі індикатори для дослідження кожної групи орієнтацій.
  Застосування розробленої авторкою класифікації політичних орієнтацій населення України дає можливість системного і комплексного аналізу проблем безпеки у внутрішньополітичній сфері, емпіричного обґрунтування чинників, особливостей, закономірностей розвитку основних тенденцій. Використання системно упорядкованих політичних орієнтацій розширює методологічні засади дослідження внутрішньополітичного виміру національної безпеки.
  5. На основі аналізу політичних орієнтацій населення України досліджено основні проблеми у внутрішньополітичній сфері, які зумовлюють потенційні та реальні загрози національним інтересам: перманентний характер внутрішньополітичних проблем, які значною мірою гальмують та ускладнюють процес державотворення, а також підтримують живильне середовище для постійної загрози територіальній цілісності України.
  Результати досліджень політичних орієнтацій засвідчили, що одним з ключових факторів довготривалого існування зазначених проблем є обмежений характер участі громадян у прийнятті суспільно-політичних рішень, а також недостатнього контролю з їх боку за діяльністю органів державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування.
  Протягом всього періоду незалежності України складний комплекс політико-культурних відмінностей серед населення різних регіонів суттєво не зменшився. Навпаки, спостерігається тенденція до їх подальшого укорінення в українському суспільстві, що свідчить про неефективність державної політики в цьому напрямку. Слід відзначити значний вплив політико-культурних відмінностей на характер електоральних уподобань, а також ставлення населення до політичних процесів та подальшого реформування політичної системи.
  6. Тривалий характер дестабілізуючих процесів у внутрішньополітичній сфері національної безпеки України обумовлює необхідність системного підходу до визначення основних напрямів і механізмів політики національної безпеки задля забезпечення національних інтересів у цій сфері. З одного боку, йдеться про досягнення ефективної діяльності відповідних органів державної влади, а з іншого, - про належне залучення інституцій громадянського суспільства до процесу забезпечення національної безпеки України.
  Серед пріоритетних напрямів політики національної безпеки слід відзначити такі:
  - розробка державного документа концептуального характеру, який містив би основні визначення, завдання, цілі, напрями і механізми політики у внутрішньополітичній сфері;
  - удосконалення чинної нормативно-правової бази, яка врегульовує сферу національної безпеки, зокрема її внутрішньополітичну складову. Доцільним є доповнення та уточнення статей Закону України Про основи національної безпеки держави” щодо пріоритетів національних інтересів у внутрішньополітичній сфері, загроз та основних напрямів державної політики;
  - підготовка короткострокових та середньострокових документів у сфері внутрішньополітичної безпеки, враховуючи динамічний характер політичних процесів. Вони мають містити актуальні цілі та механізми їх реалізації на відповідний термін, насамперед на річний, які б ґрунтувалися, в тому числі, й на основі аналізу політичних орієнтацій населення;
  - спрямування зусиль відповідних державних органів на залучення громадських організацій до подолання актуальних проблем безпеки внутрішньополітичного характеру.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  1. Алмонд Г. Гражданская культура / Алмонд Г., Верба С. // Полис. 1992. № 4 . С. 122-135.
  2. Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: Учебное пособие / Алмонд Г., Пауелл Дж., Стром К., Далтон Р. ; [сокр. пер. с.англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной] / [под ред. М. В. Ильина, А. Ю. Мельвиля]. М. : Аспект Пресс, 2002. 537 c.
  3. Артемов Г. П. Политическая социология [Курс лекций] / Г. П. Артемов. СПб. : Издательство Санки-Петербургского университета, 2000. 256 с.
  4. Баталов Э. Я. Политическая культура России сквозь призму civic culture / Э. Я. Баталов (Московский Центр Карнеги) // Журнал Pro et Contra [Електронний ресурс]. 2002. № 3. Режим доступу : http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/66522.htm
  5. Баталов Э. Я. Политическая культура современного американского общества / Э. Я. Баталов. М. : Наука, 1990. 278 с.
  6. Бебик В. І. Вибори 2007: мотивація та ефективність політичних впливів / І. В. Бебик, О. Дащаківська, О. Охотнікова // Політичний менеджмент. 2008. № 1. С. 14 22.
  7. Бекешкіна І. Е. Політична диференціація українського суспільства / І. Е. Бекешкіна // Українське суспільство 2003. Соціологічний моніторинг / [за ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги]. К. : Інститут соціології НАН України, 2003. C. 179 190.
  8. Бекешкіна І. Е. Процес демократизації в Україні й розвиток політичної свідомості населення / Бекешкіна І. Е. // Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін / [за ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги]. К. : Інститут соціології НАН України, 2004. С. 232 242.
  9. Бекешкіна І. Е. Тенденції розвитку партійно-політичної структури українського суспільства: від виборів-2002 до виборів-2006 / Бекешкіна І. Е. // Українське суспільство 1992-2006: соціологічний моніторинг / [за ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги]. К. : Інститут соціології НАН України, 2006. С. 356 369.
  10. Бодрук О. С. Системи національної і міжнародної безпеки в умовах формування нового світопорядку: 1991-2001 : дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук : 21.01.01 / Бодрук Олег Сергійович. К., 2003. 415 с.
  11. Бодрук О. С. Системи національної і міжнародної безпеки в умовах формування нового світопорядку: 1991-2001 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук : спец. 21.01.01 „Основи національної безпеки держави” / К., 2003. 24 с.
  12. Бойко Е. А. Политические ориентации как социальный феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. полит. наук: 23.00.01. Екатеринбург, 1996. 25 с.
  13. Бойко Н. Л. Про засоби впливу громадськості на владу / Бойко Н. Л. // Українське суспільство 1992-2006: соціологічний моніторинг / [за ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги]. К. Інститут соціології НАН України, 2006. С. 384 390.
  14. Борисюк В. И. Политология США об электоральных особенностях общества в конце ХХ века / Борисюк В.И. // МЭ и МО. 2002. № 3. С. 2128.
  15. Бортніков В. І. Особливості участі громадян в концептуальних моделях демократії / В. І. Бортніков [Електронний ресурс] : Український центр політичного менеджменту / Режим доступу до журн. : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=70&c=1621
  16. Бортніков В. І. Політична участь громадян України в умовах демократичного транзиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук : спец. 23.00.02 Політичні інститути і процеси” / В. І. Бортніков. К., 2008. 35 с.
  17. Бортніков В. І. Соціокультурний вимір політичної участі / В. І. Бортніков [Електронний ресурс] : Український центр політичного менеджменту / Режим доступу до журн. : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=77&c=1806
  18. Бортніков В. І. Розмежування” в Україні в контексті ціннісної ідентифікації населення / В. І. Бортніков [Електронний ресурс] : Український центр політичного менеджменту / Режим доступу до журн. : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=67&c=1529
  19. Бурлацкий Ф. М. Современный Левиафан: очерки политической социологии капитализма / Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. М. : Мысль, 1985. 384 с.
  20. Буров І. В. Деякі соціальні чинники впливу на національну безпеку / Буров І. В. // Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін. К. : ІС НАНУ, 2004. С. 274 279.
  21. Валевський О. Л. Внутрішньополітичні виклики національній безпеці: висновки з минулого десятиріччя та стратегічні завдання на майбутнє / О. Л. Валевський [Матеріали науково-практичного семінару. Відп. Редактор О. М. Гончаренко]. К. : Академпрес, 2000. 99 с.
  22. Валевський О. Л. Забрати із собою область. Як створити захист від чиновницького сепаратизму? / Валевський О. Л. // День, 2004. № 225.
  23. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи [Пер. з нім.] / М. Вебер. К. : Основи, 1998. 534 с.
  24. Вишняк О. І. Від авторитарного президенціалізму до парламентської демократії / О. І. Вишняк [Електронний ресурс] : Український центр політичного менеджменту / Режим доступу до журн. : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=70&c=1619 (низька участь в політ. партіях)
  25. Вишняк О. І. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи / Вишняк О. І. К. : Інститут соціології НАН України, 2000. 308 с.
  26. Вишняк О. І. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи. НАН України Інститут соціології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора соціологічних наук : спеціальність 22-00-01 / О. І. Вишняк. К., 2001. 29 с.
  27. Вишняк О. І. Динаміка структури електорального поля України / Вишняк О. І. // Українське суспільство 1992-2004: моніторинг соціальних змін / [за ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги]. К. Інститут соціології НАН України, 2004. С. 263 273.
  28. Вишняк О. І. Динаміка мовної ситуації в Україні / О. І. Вишняк // Українське суспільство 1992 2007: динаміка соціальних змін [За ред. д.ек.н. М. Шульги, д.соц.н. В. Ворони]. К. : Інститут соціології НАН України, 2007. С. 381 391.
  29. Возженников А. В. Национальная безопасность: теория, практика, стратегия / А. В. Возженников. — М. : НПО „Модуль”, 2002. — 240 с.
  30. Волков О. М. Політичні ідеологія: ретроспективний аналіз та принципи функціонування в сучасній Україні / О. М. Волков. К. : Стилос, 1999. 168 с.
  31. Гаджиев К. С. Политология [Учебник для ВУЗов] / К. С. Гаджиев. М. : Логос, 2001. 468 с.
  32. Гайдук В. А. // Національна безпека і оборона. К. 2006. С. 1314.
  33. Геополітичні орієнтації громадян України. Національний інститут стратегічних досліджень. К. : НІСД, 2003. 18 с.
  34. Герасимова О. С. Держава та мова в контексті процесів глобалізації / О.С. Герасимова [Електронний ресурс] : Український центр політичного менеджменту / Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=77&c=1808
  35. Головаха Є. І. Українське суспільство 1992-2008: Соціологічний моніторинг / Головаха Є. І., Паніна Н. В. К. : Інститут соціології НАН України, 2008. 85 с.
  36. Головаха Е. И. Политическая культура населения Украины: результаты социологических исследований / Е. И. Головаха. К. : Наук. думка, 1993. 136 с.
  37. Головаха Е. И. Трансформируещееся общество. Опыт социологического мониторинга в Украине / Е. И. Головаха. К. : ИСНАНУ, 1996. 143 с.
  http://www.politnauka.org/library/teoria/lipset.php
  38. Гончаренко О. Громадянський контроль і система національної безпеки України / О. Гончаренко Е. Лисицин, Р. Джангужин / [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня / Режим доступу : http://www.zn.kiev.ua/1000/1550/36086/
  39. Горбачик А. П. Політичні орієнтації населення України: тенденції змін та фактори формування / А. П. Горбачик // Українське суспільство 1992-2004: моніторинг соціальних змін / [за ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги]. К. Інститут соціології НАН України, 2004. С. 221-231.
  40. Горбулін В. П. Актуальні питання організації стратегічного планування державної політики національної безпеки України / В. П. Горбулін, О. Ф. Бєлов, Е. М. Лисицин // Стратегічна панорама. 1999. № 3. С. 1219.
  41. Горбулін В. П. Методологічні засади розробки стратегії національної безпеки України / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський // Стратегічна панорама. 2004. № 2. С. 14-18.
  42. Горбулін В. П. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки / В. П. Горбулін. К. : Євроатлантикінформ, 2007. 592 с.
  43. Горбулін В. П. Через роки, через відстані... Держава та особистість / В. П. Горбулін. К. : Саміт Книга, 2006. 306 с.
  44. Грач Л. И. Крым выйдет из состава Украины? // [Електронний ресурс] / Л. И. Грач. Режим доступу. : http://for-ua.com/news_print.php?news=184480
  45. Грозіцька Т. Ю. Теорії демократії в сучасній американській політичній науці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. н. : спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Т. Ю. Грозіцька. Одеса, 2000. 20 с..
  46. Громадська думка населення України березень 2004р. Фонд „Демократичні ініціативи”. К.2004. С.6.
  47. Громадська думка щодо статусу основних мов в Україні // Фонд „Демократичні ініціативи”. [Електронний ресурс] / Режим доступу до журналу :http://dif.org.ua/uploads/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0(2).doc
  48. Даль Р. О демократии [Пер. с англ.] / Р. Даль. М. : Аспект Пресс, 2000. 208 с.
  49. Даніл’ян О. Г. Національна безпека України / О. Г. Даніл’ян, О. П. Дзьобань. Харків : Фоліо, 2002. 356 с.
  50. Данільян Г. С. Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації: Навч.посіб. / Г. С. Данільян. Харків. : Фоліо, 2002. 285 с.
  51. Дейч Дж. Нові виклики потребують нових підходів до розв’язання проблем національної безпеки / Джон Дейч // Національна безпека і оборона. 2000. № 7. С. 4043.
  52. Джонсон Дж. Концептуальные проблемы как препятствия прогрессу политической науки. Четыре десятилетия исследований политической культуры / Дж. Джонсон. // Политическая наука. 2006. № 3. С. 207 211.
  53. Дзьобань О. П. Національна безпека в суспільствах транзитивного типу: навч. посіб. / О. П. Дзьобань. Харків. : НАУ ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”, 2004. 291 с.
  54. Дибиров А.-Н. З. Теория политической легитимности: курс лекций / А.-Н. З. Дибиров. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. 272 с.
  55. Думка громадян про НАТО та міжнародну безпеку країни. Дані соціологічного дослідження. Жовтень 2006р. Український центр економічних і політичних досліджень імені О.Разумкова. К., 2006. 8 с.
  56. Думка населення України щодо найкращої форми державного правління // Київський міжнародний інститут соціології. [Електронний ресурс] / режим доступу : http://www.kiis.com.ua/txt/doc/05032008/06032008_3.pdf
  57. Думки і погляди населення України листопад 2005 року. Фонд „Демократичні ініціативи”. К. 2005. 8 с.
  58. Думки і погляди населення України квітень 2005р. Фонд «Демократичні ініціативи». Київський міжнародний інститут соціології. К. 2005р. 8 с.
  59. Думки і погляди населення України: червень 2005р. Київський міжнародний інститут соціології. К. 2005, 15 с.
  60. Думки і погляди населення України. Фонд „Демократичні ініціативи”. Київський міжнародний інститут соціології. К.2005. 8 с.
  61. Думки населення України щодо визнання голодомору 1932-33 рр. геноцидом // Київський міжнародний інститут соціології. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.kiis.com.ua/txt/doc/20112007/201107.doc
  62. Думки населення України щодо статусу Криму // Київський міжнародний інститут соціології. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.kiis.com.ua/txt/doc/09062008/pr.doc
  63. Думки населення щодо ліквідації посади Президента України // Київський міжнародний інститут соціології. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.kiis.com.ua/txt/doc/04042007/press040407ukr1.doc
  64. Завершинский К. Ф. Легитимность: генезис, становление и развитие концепта / К. Ф. Завершинский // Полис. 2002. № 2. С. 113 131 .
  65. Завершинский К. Ф. Концепт легитимности как дискурсивная основа анализа политической культуры / Сборник материалов конференций 2001 г. М. : Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 2002. 416 с.
  66. Закон України Про основи національної безпеки України” [№ 964-IV від 19.06.2003] // Відомості Верховної Ради. 2003. № 39. С. 67-75.
  67. Зоткін А. О. Політична субкультура як частина загальної культури суспільства [Електронний ресурс] : Український центр політичного менеджменту / Режим доступу до журн. : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=79&c=1904
  68. Зоткін А. О. Регіональні виміри ставлення населення України до владної еліти // Українське суспільство 2003. Соціологічний моніторинг / Зоткін А. О. К. : Інститут соціології НАН України, 2003. С. 274-282.
  69. Зубков С. А. Политическое развитие и его движущие силы в современном обществе: учеб пособие / С. А. Зубков. М.: МИИТ, 2000. 162 с.
  70. Иванов В. Н. Политическая социология / В. Н. Иванов, Г. Ю. Семигин [Електронний ресурс] / Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Режим доступу : http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---001ucheb--00-0-0-0prompt-10---4------0-1l--1-ru-50---20-help---00031-001-1-0windowsZz-1251-10&a=d&cl=CL1&d=HASH7ca435d2136f7119c28718.14.3
  71. Ісхакова Н. Основні механізми процесу політичної соціалізації / Н. Ісхакова // Політичний менеджмент // [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=88&c=2196
  72. Каплан Ю. Б. Діяльність неурядових організацій в Україні. // Вісник Одеського національного університету. Одеса.: 2002. Випуск № 8-9. С.305 307.
  73. Каплан Ю. Б. Особливості сучасних суспільно-політичних орієнтацій населення України / Ю. Б. Каплан // Стратегічна панорама. 2005. № 2. С. 100104.
  74. Каплан Ю. Б. Політичний процес в Україні: особливості переходу до парламентської республики / Ю. Б. Каплан // Віче. 2005. № 4. С. 32 34.
  75. Каплан Ю. Б. Політичний розкол як потенційна загроза / Ю. Б. Каплан // Политика і час. 2005. № 5. С. 4650.
  76. Каплан Ю. Б. Суспільно-політичні орієнтації та їх вплив на розвиток політичних процесів в Україні / Ю. Б. Каплан // Міжнародна наукова конференция : Дні науки філософського факультету 2005 (26-27 квітня 2005 р.): Матеріали доповідей К. : ВПЦ Київський университет”, 2005. Ч. VI. С. 4547.
  77. Каревіна О. Економічні інтереси та соціально-економічні і політичні орієнтації населення України на етапі переходу до нового соціально-економічного устрою // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1998. № 4/5. С. 175180.
  78. Картер Э. Б. Превентивная оборона: Новая стратегия безопасности США / Э. Б. Картер, У. Дж. Перри. М. : Наука, 2003. 230 с.
  79. Клинченко Т. Мовно-культурний розвиток в Україні: політичні відносини і культурні реалії / Т. Клинченко [Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід 1991-2000] / [Зб. ст. Відп. ред. І. Ф. Курас]. // Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. К., 2002. - С. 215-238.
  80. Коваленко А. О. Політичний аналіз і прогнозування / А. О. Коваленко. К. : Науковий світ, 2002. 201 с.
  81. Кокорська О. І. Політична культура: теоретико-методологічні проблеми / О. І. Кокорська, В. Ф. Кокорський // Політична культура: теорія, проблеми. перспективи. К. : ПАРАПАН, 2004. С. 715.
  82. Косевцов В. О. Національна безпека України: теорія, реальність, прогноз / В. О. Косевцов. К. : Сатсанга, 2000. 80 с.
  83. Кравченко М. В. Формування та впровадження нової парадигми соціальних цінностей українського суспільства (управлінський аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. управління : спец. 25.00.01 - теорія та історія державного управління / М. В. Кравченко. К., 2001. 20 с.
  84. Красько С. М. Схід і Захід України: тенденції міжрегіональної взаємодії в оцінках населення // Українське суспільство 2003. Соціологічний моніторинг / Красько С. М. К. : Інститут соціології НАН України, 2003. С. 354364.
  85. Кремень В. С. Політична безпека України: концептуальні засади та система забезпечення: навч.посібник / В. С. Кремень, І. Ф. Бінько С. І. Головащенко. К. : МАУП, 1998. 91 с.
  86. Кривицька О. Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України / О. Кривицька // Політичний менеджмент. 2005. № 3. С. 42-62.
  87. Кривицька О. Міжрегіональний „розкол” України: чинники поглиблення / О. Кривицька // Політичний менеджмент. 2008. № 2. С. 5665.
  88. Кулагин В. М. Международная безопасность [Учебное пособие для студентов ВУЗов] / В. М. Кулагин. М. : Аспект Пресс, 2006. 319 с.
  89. Лапкин В. В. Политические ориентации и политические институты в современной Рссии: проблемы коэволюции / В. В. Лапкин, В. И. Пантин // Политические исследования. 1999. № 6. С. 70 80.
  90. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование [Пер. с англ.] / А. Лейпхарт. М. : Аспект Пресс, 1997. 287 с.
  91. Липсет С. М. Роль политической культуры / С. М. Липсет. [Електронний ресурс] // Политнаука. Політологія в России и в мире. Режим доступу :
  92. Ліпкан В. А. Національна безпека і національні інтереси України / В. А. Ліпкан. К. : КНТ, 2006. 68 с.
  93. Лісничук О. До проблеми стабілізації політичного процесу в сегментованому українському соціумі / Лісничук О. [Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід 1991-2000] / [Зб. ст. Відп. ред. І. Ф. Курас]. // Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. К., 2002. С. 87 96.
  94. Лясота Л. І. Формування системи політичних цінностей у сучасному соціумі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 „Політичні інститути і процеси” / Л. І. Лясота. Одеса, 2002. 16 с.
  95. Макарычев А. С. Стабильность и нестабильность при демократии: методологические подходы и оценки / А. С. Макарычев // Полис. 1998. № 1. С. 148156.
  96. Макнамара Р. С. Основания безопасности. Национальная безопасность стран переходного периода. К. 1996, 136 с.
  97. Малинова О. Ю. „Политическая культура” в российском и англо-американском научном дискурсе / О. Ю. Малинова // Политическая наука. 2006. № 3. С. 730.
  98. Мангэйм Дж. Б. Ричард К. Рич. Анализ общественной политики и оценка программ / Дж. Б. Мангэйм, К. Рич Ричард // Полис. 1991. № 3. С. 174 180.
  99. Мангэйм Дж. Б. Ричард К. Политология. Методы исследования / Мангэйм Дж. Б. Ричард К. / [Пер. с англ. А. К. Соколова] М. : Издательство „Весь Мир”, 1997. 544 с.
  100. Мартинюк І. О. Криза довіри до владних структур як перманентний стан суспільної свідомості / Мартинюк І. О. // Українське суспільство 1992-2004: моніторинг соціальних змін / [за ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги]. К. : Інститут соціології НАН України, 2004. С. 254 262.
  101. Матусевич В. Політична культура: теоретико-методологічні проблеми дослідження / В. Матусевич // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1998. № 4-5. С. 1217.
  102. Мелешкина Е. Ю. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа [Електронний ресурс] / Е. Ю. Мелешкина. М., 2001. 216 с. Режим доступу : http://www.politnauka.org/library/uchebnik/meleshkina.php
  103. Моніторинг громадської думки населення України березень 2004р. //Український інститут соціальних досліджень, Центр „Соціальний моніторинг”. К. : 2004. 30 с.
  104. Мусиенко Т. В. Система политических ориентаций личности как объект микрополитики / Т. В. Мусиенко // Credo New теоретический журнал. [Електронний ресурс] 2003. № 3. Режим доступу : http://www.orenburg.ru/culture/credo/03_2003/11.html
  105. Нагорна Л. П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії / Л. П. Нагорна. К. : Стилос, 1998. 278 с.
  106. Нагорний В. І. Сутнісні проблеми політичної культури України / В. І. Нагорний [Електронний ресурс] : Український центр політичного менеджменту / Режим доступу до журн. : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=63&c=1405
  107. Національна безпека України: 1994-1996рр.: Наук. доп. НІСД / [ред. О. Ф. Бєлов (голова) та ін.]. К. : НІСД, 1997. 197 с.
  108. Нельга О. Українські вибори і формування нації / О. Нельга. [Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід 1991-2000] / [Зб. ст. Відп. ред. І. Ф. Курас]. // Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. К., 2002. С. 142-154.
  109. Нижник Н. Р. Національна безпека України: навч. посіб. / Н. Р. Нижник, Г. П. Ситник, В. Т. Білоус. Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. 303 с.
  110. Новицький Г. Методологічні засади підготовки Стратегії національної безпеки України / Г. Новицький // [Електронний ресурс] : Україна НАТО. Бюлетень № 4 / Режим доступу до журналу : http://eai.org.ua/ua/digest/issue4/1279/
  111. Основные угрозы и пути обеспечения национальной безопасности Украины / [Аналитический отчет по результатам экспертного опроса] // Центр социальных исследований София”. К. 2008. 78 с.
  112. Общая теория национальной безопасности: учебник / [ред. Прохожев А. А.]. М. : Издательство РАГС, 2002. 318 с.
  113. Офіційні результати чергових виборів до Верховної Ради України 1998 року // [Електронний ресурс] : Центральна виборча комісія України / Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0
  114. Офіційні результати чергових виборів до Верховної Ради України 2002 року // [Електронний ресурс] : Центральна виборча комісія України / Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v Вибори 2002
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины