Формування організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі : Технологічна безпека аграрної галузі

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Формування організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі
 • Альтернативное название:
 • Технологічна безпека аграрної галузі
 • Кол-во страниц:
 • 232
 • ВУЗ:
 • Вінницьктй національний аграрний університет
 • Год защиты:
 • 2015
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

  10
  1.1. Технологічний імператив соціально-економічного розвитку держави 10
  1.2. Суть та складові технологічної безпеки аграрної галузі 21
  1.3. Теоретичні аспекти формування організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі
  37
  Висновки до розділу 1 49
  РОЗДІЛ 2. ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 52
  2.1. Стан технологічної безпеки аграрної галузі України на міжнародному та державному рівнях
  52
  2.2. Дослідження загроз виробничо-технічної складової технологічної безпеки аграрної галузі
  69
  2.3. Характеристика загроз та небезпек технологічної безпеки аграрної галузі за еколого-техногенною складовою

  2.4. Стан і загрози науково-технологічної складової технологічної безпеки аграрної галузі 82
  95
  Висновки до розділу 2 111
  РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
  114
  3.1. Концептуальна модель організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі
  114
  3.2. Удосконалення методичних підходів до визначення рівня технологічної безпеки аграрної галузі
  130
  3.3. Рекомендації щодо ліквідації загроз технологічної безпеки в галузі сільського господарства
  144
  3.4. Інституційно-управлінські заходи забезпеченням технологічної безпеки аграрної галузі 166
  Висновки до розділу 3 180
  ВИСНОВКИ 183
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 187
  ДОДАТКИ 208  ВСТУП

  Актуальність теми. В умовах глобальної інноваційної моделі соціально-економічного зростання, де ключовими факторами економіки стають інтелектуалізація капіталу, формування й використання науково-технічного потенціалу, першочерговим завданням України є підтримка сталого рівня технологічної безпеки. Несприйнятливість нововведень, ігнорування світових тенденцій розвитку призвели до економіко-технологічного відставання більшості галузей національного виробництва, особливо сільського господарства. У наш час інноваційний розвиток аграрної системи України знаменується низьким рівнем техніко-технологічного забезпечення, відсутністю зв’язку науки і матеріального виробництва, повільним становленням інноваційного підприємництва. З огляду на це, особливої актуальності набуває проблема формування ефективного механізму гарантування національної безпеки, виявлення і нейтралізації загроз у технологічній сфері аграрної галузі.
  Дослідження проблем різних аспектів інноваційних змін в аграрній сфері здійснювали провідні вітчизняні вчені, а саме: І. Кушнір, П. Саблук, Н. Сіренко, О. Шубравська, В. Чабан, О. Янковська та інші. Трансформаційні процеси розвитку країни на засадах економіки знань та науково-технічного прогресу досліджували Д. Белл, П. Друкер, А. Тофлер, Й. Шумперет, а серед вітчизняних науковців – Ю. Бажал, В. Геєць, Л. Федулова та ін. Питанням економічної безпеки держави присвячені праці, зокрема, Т. Богомазової, В. Гейця, З. Загарія, В. Лойко, П. Мекшуна, В. Мунтіяна, В. Предборського, Л. Шевченко. Науковий інтерес до проблем забезпечення науково-технологічної та технологічної безпеки як держави, так і регіонів простежується у працях таких науковців, як І. Бінько, Г. Жаворонкова, І. Ревак, А. Сухоруков та ін. Питання організації діяльності аграрного сектору з точи зору досягнення продовольчої та економічної безпеки у наукових працях висвітлювали В. Жмуденко, О. Скидан, В. Ткачук та інші. Однак досі залишаються недостатньо з’ясованими питання технологічної безпеки аграрної галузі, а наукові спроби розробити теоретичні та методичні засади її забезпечення не здійснювалися. Необхідність розробки ефективного організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі, його теоретична і практична значимість зумовили актуальність обраної теми дослідження, визначили його об’єкт, предмет, мету та задачі.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Уманського національного університету садівництва за темою: «Адаптація організаційно-економічного механізму господарювання до соціально орієнтованих ринкових відносин в АПК» (номер державної реєстрації 0101U004493), у межах якої автор розробив теоретичні основи технологічної безпеки аграрної галузі; провів оцінку її складових та обґрунтував методичні і практичні рекомендації щодо формування організаційно-економічного механізму забезпечення технологічної безпеки аграрної галузі.
  Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних, науково-методичних та практичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі.
  Для досягнення поставленої мети визначено та розв’язано такі задачі:
  - узагальнити теоретичні підходи до трактування важливості технологічного імперативу соціально-економічного розвитку держави;
  - визначити суть та складові технологічної безпеки аграрної галузі;
  - розкрити теоретичні аспекти формування концептуальної моделі організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі;
  - дослідити стан технологічної безпеки України на міжнародному та державному рівні;
  - проаналізувати виробничо-технічну, науково-технологічну і еколого-техногенну складові технологічної безпеки аграрної галузі та виявити ключові загрози ефективності функціонування аграрного виробництва;
  - розробити концептуальну модель організаційно-економічного механізму забезпечення технологічної безпеки аграрної галузі;
  - удосконалити методичні підходи до оцінки рівня технологічної безпеки аграрної галузі;
  - запропонувати рекомендації щодо ліквідації загроз технологічної безпеки в сільському господарстві;
  - удосконалити інституційно-управлінські заходи по забезпеченню технологічної безпеки.
  Об’єктом дослідження є процес забезпечення технологічної безпеки аграрної галузі.
  Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів формування організаційно-економічного механізму забезпечення технологічної безпеки аграрної галузі.
  Методи дослідження. У процесі роботи над дисертацією використовувалися такі методи емпіричного і теоретичного дослідження: монографічний метод – вивчення соціально-економічних процесів інноваційно-технологічного розвитку; системний та діалектичний підходи – обґрунтування теоретичних засад формування механізму технологічної безпеки аграрної галузі; методи порівняння й узагальнення – аналіз тенденцій зміни складових безпеки; економіко-математичні методи – оцінка результативності науково-технологічної діяльності та ефективності впровадження запропонованого організаційно-економічного механізму безпеки; анкетування та експертних оцінок – визначення рівня технологічної безпеки аграрної галузі.
  Інформаційну базу дисертаційного дослідження склали законодавчі та нормативно-правові акти України, наукові публікації вітчизняних та зарубіжних учених, офіційні дані Державної служби статистики, звітні дані Національної академії аграрних наук, звітні дані міжнародних організацій, результати анкетних опитувань, інформаційні ресурси мережі Інтернет.
  Наукова новизна отриманих результатів. Найвагоміші результати, які характеризують наукову новизну дослідження, полягають у:
  вперше:
  - сформовано організаційно-економічний механізм технологічної безпеки аграрної галузі, який полягає у сукупності соціально-економічних, ринкових, організаційних і правових засобів гармонізації інтересів сільськогосподарських підприємств із інтересами суб’єктів зовнішнього середовища, що, з урахуванням особливостей аграрного виробництва та впровадженням науково-технічних та інноваційних розробок, дозволить досягти результативності господарської діяльності, достатньої для забезпечення технологічної безпеки, протидії небезпекам та загрозам;
  удосконалено:
  - суть «технологічної безпеки аграрної галузі», як такого стану розвитку технологічного та виробничого потенціалу аграрної галузі, який дозволяє за допомогою організаційно-економічних заходів гарантувати інтенсивне функціонування галузевої економіки, достатнє для забезпечення її конкурентоспроможності, а також сприяти підтримці економічної незалежності за рахунок власних науково-технологічних ресурсів;
  - систему технологічної безпеки аграрної галузі, яка, на відміну від інших, містить виробничо-технічну, науково-технологічну та еколого-техногенну складові, завдяки чому можна виділити сфери діяльності сільського господарства та оцінити стан їх захищеності від несприятливих впливів зовнішнього середовища та дії внутрішніх факторів;
  - методичні підходи до оцінки стану технологічної безпеки аграрної галузі на основі результатів обчислення інтегрального показника з використанням авторського підходу до вибору критеріїв оцінки складових безпеки, що дозволяє визначити її рівень згідно з пропонованою шкалою (кризовий, передкризовий, нормальний, оптимальний рівні);
  - систему моніторингу і контролю за забезпеченням технологічної безпеки в сільському господарстві, яка дозволяє своєчасно виявляти існуючі і приховані загрози безпеки, а також отримувати оперативну інформацію щодо ефективності реалізації заходів її зміцнення.
  набули подальшого розвитку:
  - організаційно-інституційні заходи формування державного механізму забезпечення технологічної безпеки аграрної галузі, які враховують специфічні особливості сільського господарства, визначають проблеми і стратегічні орієнтири, спрямовані на гарантування високого рівня безпеки;
  - підходи до визначення пріоритетних напрямів інноваційно-технологічного розвитку сільського господарства на основі технологічного імперативу соціально-економічної розбудови держави, які передбачають способи зміцнення його техніко-технологічного потенціалу до рівня, здатного забезпечити оптимальний рівень технологічної безпеки аграрної галузі.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці пропозицій і практичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі, який сприяє подоланню негативної дії загроз і небезпек у сфері технічного, наукового та технологічного забезпечення галузі. Основні положення дисертації можуть бути використані органами державної влади при розробці стратегій, програм та проектів інноваційного і технологічного розвитку сільського господарства.
  Запропоновані організаційно-економічні заходи щодо забезпечення технологічної безпеки в аграрній галузі, принципи та умови формування системи моніторингу її стану, а також методичні підходи до оцінки рівня технологічної безпеки знайшли практичне застосування в діяльності Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації (довідка №11-04/133 від 09.04.2014 р.). Розроблені організаційно-інституційні важелі впливу на стан технологічної безпеки аграрної галузі та рекомендації щодо спрощення мобілізації фінансово-інвестиційних ресурсів із метою зміцнення технологічного потенціалу сільського господарства прийняті до впровадження Департаментом агропромислового розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації (довідка № 355/08-28/14 від 18.04.2014 р.).
  Науково-практичні рекомендації щодо формування та реалізації державними органами влади організаційно-економічних, фінансово-інвестиційних та нормативно-правових заходів забезпечення технологічної безпеки аграрної галузі прийнято до впровадження Міністерством аграрної політики та продовольства України (довідка про впровадження №37-1-18-1-15/16648 від 29.10.2014 р.). Основні теоретико-методичні та практичні положення і результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Уманського національного університету садівництва в процесі викладання навчальних дисциплін «Інноваційний менеджмент», «Економіка сільськогосподарського виробництва», «Потенціал і розвиток підприємства» (довідка про впровадження № 20-06/483 від 30.05.2014 р.).
  Особистий внесок здобувача в отримання наукових результатів дисертації. Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки і пропозиції розроблені автором самостійно і містяться у одноосібно опублікованих працях. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї та положення, що належать здобувачу.
  Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення та практичні результати дисертації доповідалися автором і одержали схвалення на 9 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання» (м. Черкаси, 2012 р.); дванадцятій Всеукраїнській науковій Інтернет-конференції «Наукові дослідження: теорії і практики» (м. Тернопіль, 2012 р.); Всеукраїнській науковій конференції молодих учених (м. Умань, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічна політика держави в умовах трансформаційних змін» (м. Полтава, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економічні проблеми модернізації та інноваційний розвиток регіонів» (м. Одеса, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал економіки: сучасні концепції формування та управління» (м. Херсон, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки» (м. Чернігів, 2014 р.); 15-й Международной научно-практической конференции «Финансовые проблемы и пути их решения: теория и практика» (г. Санкт-Петербург, 2014 г.).
  Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи опубліковано у 21 наукових працях загальним обсягом 6,02 друк. арк., у тому числі: 1 колективна монографія загальним обсягом 0,4, з яких 0,2 друк. арк. належить автору; 8 статей у фахових виданнях загальним обсягом 3,93 друк. арк., з них автору належить 3,43 друк. арк.; 3 статті у зарубіжних наукових виданнях загальним обсягом 1,28 друк. арк., з яких 0,86 друк. арк. належить автору; 9 публікацій у інших виданнях загальним обсягом 1,65 друк. арк., з них особисто автору належить 1,53 друк. арк.
  Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 180 сторінок. Робота містить 42 таблиці (з них 3 – на 3 окремих сторінках), 37 рисунків (з них 1 рисунок займає повну сторінку), 20 додатків, які розміщено на 22 сторінках. Список використаних джерел налічує 200 найменувань на 21 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації узагальнено науково-теоретичні і запропоновано методичні підходи до вирішення наукової задачі щодо формування організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі. На підставі проведених досліджень зроблено такі висновки і пропозиції теоретичного та практичного характеру, які відображають вирішення головних завдань дослідження відповідно до поставленої мети.
  1. Результати теоретичних досліджень основ технологічного імперативу соціально-економічного розвитку держави довели необхідність переходу України на нову модель динамічного економічного розвитку, основаного на мобілізації наявного потенціалу для ефективних інноваційно-технологічних змін української економіки. Оскільки визначальною галуззю національної економіки є сільське господарство, то першочерговим завданням країни має стати технологічно орієнтований інноваційний розвиток аграрної галузі.
  2. Дослідження суті технологічної безпеки аграрної галузі дало можливість визначити її як такий стан розвитку технологічного та виробничого потенціалу аграрної галузі, який дозволяє за допомогою організаційно-економічних заходів гарантувати інтенсивне функціонування галузевої економіки, достатнє для забезпечення її конкурентоспроможності, а також сприяти підтримці економічної незалежності за рахунок власних науково-технологічних ресурсів. Ключовими складовими технологічної безпеки аграрної галузі визначено виробничо-технічну, науково-технологічну та еколого-техногенну складові.
  3. Забезпечення технологічної безпеки аграрної галузі запропоновано розпочати з побудови концептуальної моделі механізму, що містить організаційні та економічні важелі регулювання процесу становлення системи технологічної безпеки. Така багаторівнева модель дозволить ефективно виявляти та своєчасно запобігати загрозам технологічної безпеки у сфері сільського господарства.
  4. Визначення стану технологічної безпеки України на міжнародному та державному рівнях підтвердило, що економіка нашої країни характеризується низьким рівнем інноваційної й технологічної спроможності та незадовільним станом технологічної безпеки. Основними загрозами технологічної безпеки виступають зниження технологічної готовності, обсягу прямих інвестицій і передачі технологій, спад інноваційної активності, а також слабкий розвиток інноваційної інфраструктури.
  Крім того, міжнародне порівняння ключових факторів технологічної безпеки аграрної галузі виявило значне відставання розвитку України від ряду країн світу. Зокрема, частка дослідників аграрної галузі у загальній кількості науковців у 2013 р. у країні складала майже 7% проти 76% в Японії, 75% – у Фінляндії і Норвегії, 54% – у Росії. Витрати на науково-дослідні роботи в аграрній сфері для України у 2013 р. сягали 61,4 млн. дол. США, Німеччині – 938,2, Японії – 970,2 млн. дол. США.
  Невтішними залишаються показники створення нових технологій у сільському господарстві, що демонструє незацікавленість держави в інтенсивному розвитку аграрної галузі.
  5. Виявлення загроз і негативних тенденцій у дотриманні технологічної безпеки аграрної галузі, виходячи з її суті, потребує глибокого аналізу її складових. Аналіз виробничо-технічного забезпечення аграрної галузі показав, що суттєвою загрозою безпеки є повільне оновлення техніко-технологічної бази аграрного виробництва (нормативні потреби в сільськогосподарській техніці на 40–60% перевищують кількість діючих засобів).
  Дослідження еколого-техногенної складової технологічної безпеки аграрної галузі довели, що сільське господарство несе негативне навантаження на довкілля. Останніми роками обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферу в рослинництві зросли майже втричі, в тваринництві – у 1,5 рази. Загрозливим є виснаження земель через збільшення використання мінеральних добрив (68%) та забруднення водних ресурсів (у 2,5 рази).
  Проведений аналіз науково-технологічної складової безпеки виявив спад наукової активності вітчизняних дослідників. Зокрема, скоротилась кількість організацій, які виконували науково-технічні роботи в сільському господарстві (на 17%), кількість наукових кадрів (23), обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт (96), обсяг виконаних науково-технічних робіт (на 96%). Все це становить реальну загрозу технологічній безпеці в галузі сільського господарства.
  6. Запропоновано поетапний процес формування організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі, який включає заходи організаційно-економічного, фінансово-інвестиційного та нормативно-правового характеру, що сприятиме ефективному функціонуванню сільського господарства на засадах науково-технологічного та інноваційного розвитку. Відповідальність за реалізацію механізму зміцнення технологічної безпеки покладено на державні інституції та ринкові структури.
  7. Розроблені методичні підходи до оцінювання рівня технологічної безпеки аграрної галузі містять такі етапи: 1) вибір індикаторів оцінки технологічної безпеки за її складовими; 2) встановлення фактичних значень показників безпеки; 3) нормалізація значень показників відповідно до порогових значень індикаторів; 4) визначення вагових коефіцієнтів та оцінка інтегральних показників технологічної безпеки за складовими; 5) розрахунок узагальнюючого індексу технологічної безпеки аграрної галузі; 6) оцінка рівня безпеки згідно із запропонованою шкалою (кризовий, передкризовий, нормальний, оптимальний рівень). Розрахунок узагальненого показника технологічної безпеки виявив, що в період 2009–2013 рр. захищеність аграрної галузі перебувала на передкризовому рівні, хоча існує ймовірність погіршення існуючого стану і переходу безпеки до кризового стану.
  8. Рекомендовано заходи ліквідації загроз та підвищення рівня технологічної безпеки аграрної галузі за такими напрямками: нормативно-правове закріплення основ технологічної безпеки та визначення стратегічних цілей її забезпечення; створення системи управління розробки та реалізації програм розвитку технологічної безпеки аграрної галузі; визначення рівня організаційно-економічної, фінансово-інвестиційної, фіскальної та інноваційної підтримки технологічної модернізації аграрного виробництва. Реалізацію цих заходів варто проводити на базі кластерного об’єднання усіх учасників організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі.
  9. Сформовано систему моніторингу і контролю за забезпеченням технологічної безпеки аграрної галузі, метою якої є діагностика основних складових безпеки на наявність негативних тенденцій та ключових загроз технологічного розвитку сільського господарства, а також контроль виконання запланованих заходів реалізації організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі. Найважливішим при цьому має стати формування спеціального органу, основною функцією якого вважається управління технологічною безпекою в аграрній галузі.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Абрамик М.І. Ресурсний потенціал аграрного сектору в Україні та в європейських державах світу: порівняльний аспект / М.І. Абрамик // Сталий розвиток економіки. – 2014. – №3 (25). – С. 144–149.
  2. Бабенко В.О. Стан, проблеми та перспективи розвитку інноваційних технологій в агропромисловому комплексі України / В.О. Бабенко // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». Серія «Економічні науки». Вип. 140 : збірник наукових праць. – Сімферополь : ПФ НУБПУ «КАТУ», 2011. – С. 64–71.
  3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник / Ю.М. Бажал. – К. : Заповіт, 1996. – 240с.
  4. Бажал Ю.М. Знаннєва економіка: теорія і державна політика / Ю.М. Бажал // Економіка і прогнозування. – 2003. – №3. – С. 71–86.
  5. Богомазова Т.В. Технологическая безопасность страны и условия ее обеспечения [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rae.ru/forum2012/pdf/0665.pdf .
  6. Бражевська Г.М. Техніко-технологічне забезпечення виробництва продукції рослинництва / Г.М. Бражевська // економіка АПК. – 2009. – №12. – С. 49–53.
  7. Буркат В.П. Сучасна біотехнологія у тваринництва / В.П. Буркат, С.І. Ковтун // Біотехнологія. – 2008. – Т.1, №3. – С. 7–12.
  8. Варнавский А.Е. Инновационный менеджмент в России (проблемы стратегического управления и научно-технологическая безопасность) // Под ред. автор. колл. А.Е. Варнавского. – М. : Наука, 2004. – С. 7–40.
  9. Васильєва С.І. Значення розвитку НТП як основи для ефективного розвитку економіки країни / С.І. Васильєва // Сталий розвиток економіки. – 2012. – №6. – С. 192–194.
  10. Використання космічних технологій в агропромисловому комплексі України / О.Г. Татаріко, О.В. Сиротенко, В.І. Волошин, Е.І. Бершуєв // Вісник аграрної науки. – 2007. – №7. – С. 5–9.
  11. Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні можливості розвитку : монографія / [І.В. Одотюк, О.Б. Саліхова, Л.А. Мусіна та ін.] ; за ред. д.е.н. І.В. Одотюка ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2013. – 392 с.
  12. Внешнеэкономический толковый словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vocable.ru/dictionary/485/word/technologicheskaja-bezopasnost.
  13. Высокотехнологичный комплекс и безопасность России: проблемы обеспечения безопасности оборонно-промышленного комплекса России / [авт. кол. : В.Л. Макаров, Б.Н. Кузык [и др.]]. – [2-е изд., пересмотр.]. – М. : Институт экономических стратегий, 2005. – 349 с.
  14. Габор В.С. Формування механізму ефективного господарювання сільськогосподарських підприємств / В.С. Габор // Інноваційна економіка. – 2012. – №3 (29). – С. 101–104.
  15. Гармашов В.В. До питання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / В.В. Гармашов, О.В. Фомінова // Вісник аграрної науки. – 2010. – №7. – С. 11–15.
  16. Гармашова О.П. Пріоритетні напрями інноваційного забезпечення конкурентоспроможності України / О.П. Гармашова // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. Вип. 130 / 2012. Серія : Економіка і фінанси. – Севастополь, 2012. – С. 48–55.
  17. Геєць В.М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : [монографія] : у 2.ч. – Ч. 1 / за ред. В.М.іГейця, А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 273 с.
  18. Геєць В. Характер перехідних процесів та економіки знань / В. Геєць // Економіка України. – 2004. – №4. – С.4–14.
  19. Горячева К.С. Фінансова безпека підприємств, сутність та місце в системі економічної безпеки / К.С. Горячева // Економіст. – 2003. – №8. – С. 65–67.
  20. Гриньов Б.В. Інноваційна та науково-технічна сфера України: Innovation, Science and Technology of Ukraine: монографія / Б.В. Гриньов, Д.В. Чебернус, В.С. Шовкалюк та ін. ; за заг. ред. Б.В. Гриньова. – К. : НТУУ «КПІ» ВПІ-ВПК «ПОЛІТЕХНІКА», 2012. – 88 с.
  21. Гродський С.В. Європейське табло інноваційного розвитку та Україна / С.В. Гродський // Інноваційна економіка. – 2012. – №12. – С. 28–31.
  22. Дані Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  23. Данкевич Є.М. Стан використання сільськогосподарської техніки в умовах міжгалузевої інтеграції / Є.М. Данкевич // Інноваційна економіка. – 2013. – №2. – С. 231–234.
  24. Діброва А.Д. Сучасне трактування сутності державного регулювання аграрного сектора економіки / А.Д. Діброва // Економічна теорія. – 2007. – №1. – С. 76–84.
  25. Домовленість МВФ та уряду України щодо надання фінансової допомоги від 12 лютого 2015 р. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.imf.org/external/lang/ukrainian/np/sec/pr/2015/pr1551u.pdf.
  26. Донець Л.І. Економічна безпека підприємств : навч. посіб. / Л.І. Донець, Н.В. Ващенко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.
  27. Драганчук М. Площади No-till в Украине / М. Драганчук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://no-till.ru/view_post.php?id=52
  28. Дроздовська Х.М. Проблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні та шляхи їх вирішення / Х.М. Дроздовська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rdak.edu.ua/assets/files/konferencia/4.doc.
  29. Друкер П. Посткапиталистичское общество / П. Друкер // Новая индустриальная волна на Западе : антология : [под ред. В. Иноземцева]. – М. : Academia, 1999. – 522 с.
  30. Екологічна ситуація в Черкаській області за 2012 рік : [стат. доповідь] / Головне управління статистики у Черкаській області. – Черкаси, 2013. – 12 с.
  31. Економіка й організація інноваційної діяльності / за ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка– К. : ВД «Професіонал», 2004. – 960 с.
  32. Економічна безпека держави : монографія / В. Предборський. – К. : Кондор, 2005. – 391 с.
  33. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія / Л.С. Шевченко, О.А. Гриценко, С.М. Макуха та ін. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.
  34. Єрмошенко М.М. Фінансовий менеджмент : монографія / М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, С.А. Стороженко. – К. : НАУ, 2004. – 506 с.
  35. Жаворонков В.О. Стратегічне управління регіоном: економічна безпека, планування та розвиток : монографія / В.О. Жаворонков, Г.В. Жаворонкова, В.О. Жмуденко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2010. – 270 с.
  36. Жаворонкова Г.В. Інноваційна складова технологічної безпеки України / Г.В. Жаворонкова // Сталий розвиток економіки. – 2011. – №4. – С. 17–21.
  37. Жаворонкова Г.В. Инновационное обеспечение технологической безопасности аграрной отрасли Украины / Г.В. Жаворонкова, Л.И. Крачок // Журнал правових и экономических исследований (Jornal of Legal and Economic Studies). – 2014. – №2. – С. 150–156.
  38. Жаворонкова Г.В. Космічні інформаційні технології в системі технологічної безпеки аграрної галузі / Г.В. Жаворонкова, Л.І. Крачок // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2015. – Випуск №1 (57). – С. 180–188.
  39. Жаворонкова Г.В. Напрями забезпечення реалізації технологічної безпеки регіону / Г.В. Жаворонкова // Економіка і прогнозування. – 2012. – №3. – С.135–144.
  40. Жаворонкова Г.В. Стратегія технологічної безпеки регіону / Г.іВ.іЖаворонкова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2012. – № 15. – С. 89–95.
  41. Жаворонкова Г.В. Суть та особливості технологічної безпеки аграрної галузі / Г.В. Жаворонкова, Л.І. Крачок // Інноваційна економіка. – 2013. – №7. – С. 11–15.
  42. Жаворонкова Г.В. Технологічна безпека: регіональний аспект / Г.В. Жаворонкова // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2011. – С. 67–68.
  43. Жаворонкова Г.В. Технологічна безпека держави / Г.В. Жаворонкова, Л.І. Люта // Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири : монографія / за заг. ред. О.В. Чернявської. – Полтава : ПУЕТ , 2012. – С. 302–312.
  44. Завдання та функції Держінвестицій. Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://in.ukrproject.gov.ua/undex.php?get=57.
  45. Загарій В.П. Організаційно-правові аспекти формування механізму забезпечення економічної безпеки держави / В.П. Загарій // Економіка України: проблеми та перспективи інноваційного розвитку. – К. : НДЕІ, 2011. – С. 262–266.
  46. Закон України від 19.06.2003 №964-ІV «Про основи національної безпеки» [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
  47. Звіти про діяльність Національної академії аграрних наук за 2008-2012 роки / Нац. акад. аграр. наук ; упоряд. В.В. Адамчук, О.М. Жукорський, О.С. Сидоренко. – К. : Аграрна наука, 2009-2013. – 440 с.
  48. Иноземцев В. За пределами экономического общества / В.іИноземцев. – М., 1998. – 127 с.
  49. Исаев А.А. Экономическая безопасность фирмы. Управление кризисами / А.А. Исаев // Бизнес и безопасность. – 2011. – №2. – С. 28–30.
  50. Іванченко Н.О. Концептуальна модель механізму формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/4829.
  51. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.] – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.
  52. Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки: монографія / [О.В. Шубравська, Л.В. Молдован, Б.Й. Пасхавер та ін.] ; за ред. д-ра екон. Наук О.В. Шубравської ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 496 с.
  53. Інтелектуальний капітал підприємств АПК в регіональній інноваційній системі : Монографія / Г.В. Жаворонкова, В.О. Жаворонков, Д.М. Соковніна, Л.Ю. Мельник, М.О. Гоменюк / За ред. д.е.н. Г.В.іЖаворонкової. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 550 с.
  54. Каламбет С.В. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств залізничної галузі / С.В. Каламбет, В.А. Воропай // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2013 – №2. – С. 106–113.
  55. Каракай Ю. Роль держави в стимулюванні інноваційної діяльності / Ю. Каракай // Економіка України. – 2007. – №3. – С. 14–21.
  56. Карпенко Л.Ф. Вплив господарської діяльності на стан навколишнього середовища на прикладі Радомишльського району Житомирської області / Л.Ф. Карпенко, В.А. Прилипко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – Вип.134. – Ч.3. – С.415–420.
  57. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс [пер с англ. под ред. О.И. Шкаратана]. – М. : ГУ ВМЭ, 2000. – 608 с.
  58. Коваленко П.І. Наукове обґрунтування розвитку зрошення земель в Україні / П.І. Коваленко, М.І. Роміщенко, С.А. Балюк // Вісник аграрної науки. – 2007. – №8. – С. 5–11.
  59. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія / Г.В. Козаченко, В.Г. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2003. – 280 с.
  60. Козоріз М.А. Аналіз фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні / М.А. Козоріз, О.Б. Жихор // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.6. – С. 306–313.
  61. Колобердянко І.І. Проблеми державної підтримки науки в Україні / І.І. Колобердянко, В.С. Ващенко, О.А. Маллакурбанова // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3. – С. 176–184.
  62. Краплина В.В. Критерії оцінки ефективності інноваційної політики держави / В. В. Краплина // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Випуск 216. – С. 221–229.
  63. Краплина В.В. Феноменологічні аспекти державного регулювання інноваційного розвитку економіки / В.В. Краплина // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11 (113). – С. 47–54.
  64. Краткий экономический словарь / [Под ред. А.Н. Азримеяна]. – М. : Институт новой экономики, 2001. – 1088 с.
  65. Крачок Л.І. Зв’язок технологічної безпеки аграрної галузі з енергетичною безпекою країни / Л.І. Крачок // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – №9. – С. 43–47.
  66. Крачок Л.И. Математическое моделирование технологической готовности аграрных предприятий Украины / Л.И. Крачок // Современная экономика: проблемы и решения. – 2014. – №3. – С. 21–28.
  67. Крачок Л.І. Методика оцінки та діагностики рівня технологічної безпеки аграрної галузі / Л.І. Крачок // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск №5. Частина 1. – 2014. – С. 200–203.
  68. Крачок Л.І. Новітні технології у сільському господарстві: проблеми і перспективи впровадження / Л.І. Крачок // Сталий розвиток економіки. – 2013. – №3. – С. 224–231.
  69. Крачок Л.І. Стан технологічної безпеки аграрної галузі в Україні та світі: порівняльний аналіз / Л.І. Крачок // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Випуск №1 (76). – 2014. – С. 138–144.
  70. Кузнецов В.Н. Безопасность Евразии – 2002. – М. : Книга и бизнес, 2003. – 540 с.
  71. Кушнір І.В. Передумови розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі економіки / І.В. Кушнір // Інноваційна економіка. – 2012. – №6 (32). – С. 38–40.
  72. Ліпкан В.А. Національна безпека України: нормативно-правові аспекти забезпечення. – К. : Текст, 2003. – 180 с.
  73. Леметти Ю.А. Базовые проблемы перехода сельского хозяйства России на путь устойчивого развития / Ю.А. Леметти. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/bazovye-problemy-perehoda-selskogo-hozyaystva-rossii-na-put-ustoychivogo-razvitiya.
  74. Лойко В.В. Систематизація загроз регіональній економічній безпеці за допомогою експертної системи / В.В. Лойко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск. – 2013. – №2. – С. 27–29.
  75. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ століття). – К. : ІЕ НАН України, 1997. – 456 с.
  76. Лучик М.В. Економічна безпека аграрної галузі та її складові / М.В. Лучик // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції Хмельницького національного університету, 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mevhnu.com/load/2013/3_zabezpechennja-_ekonomichnoji_bezpeki_virobnichikh_sistem_za_umov_rozvitku_konkurenciji/33-1-0-244.
  77. Люта Л.І. Залежність соціально-економічного розвитку України від технологічних трансформацій / Л.І. Люта // Збірник наукових праць. Випуск 81. – Ч. 2. : Умань. – 2012. – С. 80–86.
  78. Магдіч А.С. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку транзитивних економік Центральної та Східної Європи / А.С. Магдіч // Інноваційна економіка. – 2013. – №2. – С.39–43.
  79. Малицький Б.А. Актуальні питання методології та практики науково-технологічної політики / Б.А. Малицький, І.О. Булкін, О.М. Єгоров ; [та ін.] ; під ред. Б.А. Малицького ; НАН України, Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва . – К. : Б.в., 2001 . – 201 с.
  80. Матеріали офіційного сайту Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ .
  81. Махлуп Ф. Производство и распострнение знаний в США / Ф.іМахлуп. – М.: Наука,1966. – 383 с.
  82. Мекшун П.В. Ефективність державного управління економічною безпекою України / П.В. Мекшун // Економіка і держава. – 2013. – №7. – С. 77–79.
  83. Метелёв С.Е. Национальная безопасность и приоритеты развития России: социально-экономические и правовые аспекты: Монография. – М., 2006. – 270 с.
  84. Механізм поліпшення техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарського виробництва в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/silhozvurobnustvo-39f77.pdf
  85. Могильна Л.М. Сучасні проблеми управління інноваційним розвитком в сільськогосподарських підприємствах / Л.М. Могильна // Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ» : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2010. – №7 – С. 128–133.
  86. Молодоженя М.С. Проблеми інформаційного забезпечення моніторингу результативності інноваційної діяльності підприємств торгівлі / М.С. Молодоженя // Управління розвитком. – Харків : ХНЕУ, 2011. – №4 (101). – С. 179–180.
  87. Мостенська Т.Л. Економічний механізм функціонування молочної промисловості України / Т.Л. Мостенська. – К. : УДУХТ, 2001. – 328 с.
  88. Музиченко А.С. Організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності в АПК / А.С. Музиченко, Л.М. Малюга // Економіка АПК. – 2009. – № 11. – С. 38–43.
  89. Мунтіян В. Економічна безпека держави / В. Мунтіян. – К.: Вид-во КВІЦ, 1999. – 462 с.
  90. Нанотехнологии в сельськом хозяйстве / В.Г. Каплуненко, Н.В. Косинов, А.Н. Бовсуновский, С.А. Черный // Зерно. – 2008. – №4. – С. 47–55.
  91. Наука стран Европы на пороге ІІІ тысячелетия / Е.В. Авсенев, И.Ю. Егоров, В.И. Карпов, А.А. Слониский. – К. : НИИ стратистики Госкомстата Украины, 1999. – 205 с.
  92. Новицький В. Імперативи інноваційного розвитку / В. Новицький // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 45–52.
  93. Нонака И. Компания – создатель знания. Зарождения и развитие инноваций в японских фирмах / И. Нонаки, Х. Танкеучи; пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 384 с.
  94. Носенко Ю. Що ми знаємо про ГМО? / Ю. Носенко // Агробізнес сьогодні. – 2012. – №8 (231). – С. 24–25.
  95. Огонь Ц.Г. Програмно-цільовий метод та ефективність бюджетних програм / Ц.Г. Огонь // Фінанси України. – 2009. – №7. – С. 20–29.
  96. Органік в Україні / Федерація органічного руху в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29.
  97. Осецький В.Л. Модернізація регіональної економіки на основі інноваційно-інвестиційної моделі розвитку / В.Л. Осецький // Экономика и управление. – 2011. – №3. – С. 85–88.
  98. Особливості гарантування економічної безпеки підприємницької діяльності в ринкових умовах : моногр. / О.Ф. Долженков, Ж.О. Жуковська, О.М. Головченко ; за заг. ред.. О.Ф. Долженкова. – Одеса : ОЮІХНУВС, 2007. – 208 с.
  99. Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної України. – К. : НДФІ, 2006. – С. 438.
  100. Петерсен М. Ґрунтозахисна технологія стрип-тілл дозволяє поєднати переваги традиційного землеробства і прямої сівби / М. Петерсен, С. Грінченко // The Ukrainian Farmer. – 2012. – №8. – С. 88–90.
  101. Підпала Т.В. Скотарство та технологія виробництва молока та яловичини: Навч. посібник. – Миколаїв: Вид.відділ МДАУ, 2007. – 369 с.
  102. Поленчук В.М. Економічний механізм розвитку підприємств у історичному досвіді ринкових трансформацій / В.М. Поленчук, О.Б. Наумов // Економічні інновації : зб. наук. праць. – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2011. – Випуск 45. – С. 189–199.
  103. Положення про державну бюджетну установу «Північний регіональний центр інноваційного розвитку» від 27 липня 2007 №79. Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://in.ukrproject.gov.ua/index.php?lang=ua&get=55&law_id=104.
  104. Постанова Кабінету Міністрів «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки» від 12 березня 2012 р., № 294 / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – Офіційний вісник України від 23.04.2012. – 2012 р. – № 29.
  105. Про затвердження Державної цільової програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. №477 / Офіційний вісник України, 2008. – №36. – С. 1201.
  106. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 р. №60 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738 .
  107. Про пріоритетні напрям розвитку науки і техніки : закон України // Відомості Верховної Ради України від 11.07.2001 р. – 2001. – №48. – С. 253.
  108. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : закон України // Відомості ВРУ від 28.03.2003. – №13. – С. 93.
  109. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Постанова Верховної Ради України від 16.10.1992 р. №2705 – ХІІ //Відомості Верховної Ради України від 10.11.1992 р. – 1992. – №45. – С. 620.
  110. Про розвиток і захист критичних технологій : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 р. №310 // Офіційний вісник України від 01.07.2008. – 2008. – №45. – С. 76.
  111. Програма Національної академії аграрних наук України «Зерно України – 2015». – К. : ДІА, 2011. – 48 с.
  112. Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів : монографія / за ред. д-ра екон. наук проф. Л.І. Федулової ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2013. – 724 с.
  113. Ревак І.О. Інформаційна база оцінювання науково-технічної безпеки України / О.І. Ревак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10 (112). – С. 247–254.
  114. Роїк М.А. Перспективи селекції сільськогосподарських культур в Україні / М.А. Роїк, О.І. Рудник // Вісник аграрної науки. – 2006. – №2. – С. 5–9.
  115. Россоха В.В. Технологічний розвиток агропромислового виробництва / В.В. Россоха. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 114 с.
  116. Саранчук Г.М. Інноваційний розвиток сільського господарства як основа підвищення його конкурентоспроможності / Г.М. Саранчук // Інноваційна економіка. – 2010. – № 1. – С. 26–32.
  117. Сегеда І.В. Діагностика регіонів України за рівнем науково-технологічної безпеки / І.В. Сегеда // Механізм регулювання економіки. – 2010. – №3, Т. 2. – С. 128–135.
  118. Система економічної безпеки держави [Текст] : [монографія] / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т. проблем міжнародної безпеки; за ред. А.І. Сухорукова; передм. Б.М. Данилишина. – К. : Стилос, 2010. – 684 с.
  119. Система менеджменту якості – вимоги ISO 9001 (EN ISO 9001:2008) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sic.com.ua/wp-content/uploads/2009/11/iso-9001_2008_dvuyazychnyj.pdf.
  120. Сіренко Н.М. Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України / Н.М. Сіренко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №1. – С. 234 – 240.
  121. Сіренко Н.М. Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектора економіки / Н.М. Сіренко, О.І. Мельник // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/simpoz2/105.pdf.
  122. Скидан О.В. Інвестиції в аграрний сектор як основа формування продовольчої безпеки держави / О.В. Скидан, Ю.І. Лісогор // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №18. – С. 6–8.
  123. Скидан О.В. Органічне виробництво як пріоритетний напрям інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки / О.В. Скидан, К.А. Самойленко // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир : Полісся, 2014. – С. 137–140.
  124. Скидан О.В. Проблеми формування продовольчої безпеки України / О.В. Скидан, Ю.О. Крошко, В.Є. Гринишин // Наукові читання. – 2013. – Житомир : Вид-во «Житомирський національний агроекономічний університет», 2013. – Т.2. – С. 264–267.
  125. Сокол Л.М. Екологічне (органічне) землеробство – складова сталого сільського господарства / Л.М. Сокол, Т.Р. Стефановська, В.В. Підліснюк // Екологіна безпека. – 2008. – № 3-4. – С. 102–109.
  126. Статистичні бюлетені «Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами» у 2010-2013 рр. / Державна служба статистики України ; [за ред. О.М. Прокопенко]. – Київ. – 2014. – 44 с.
  127. Статистичні бюлетені «Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві» за 2009-2013 рр. / Державна служба статистики України ; [за ред. О.М. Прокопенко ]. – Київ, 2014. – 52 с.
  128. Статистичні бюлетені «Основні економічні показники виробництва в сільськогосподарських підприємствах» за 2009-2013 рр. / Державна служба статистики України ; [за ред. О.М. Прокопенко ]. – Київ, 2014. – 88 с.
  129. Статистичні збірники «Довкілля України» за 2010-2013 рр. / Державна служба статистики України ; [за ред. О.М. Прокопенко]. – Київ. – 2014. – 195 с.
  130. Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» у 2012 р. / Державна служба статистики України ; [за ред. І.В. Калачова]. – Київ. – 2013. – 287 с.
  131. Статистичні щорічники України за 2010-2013 рр. / Державна служба статистики України ; [за ред. О.Г. Осауленка]. – Київ. – 2014. – 552 с.
  132. Статистичні дані Організації економічного співробітництва і розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PERS_SCIENCE#.
  133. Статистичні дані Світового банку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicators/AG.LND.AGRI.ZS/countries.
  134. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року [за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяк]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 182 с.
  135. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / автори-упорядники : Г.О. Андрощук, І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.
  136. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року / Міністерство аграрної політики та продовольства України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/ru/node/7644
  137. Супян В.Д. Американская экономика : новые реальности и приоритеты ХХІ века / В.Д. Супян. – М. : Анкил, 20010 – 152 с.
  138. Сухоруков А.І. Науково-технічний потенціал та технологічна безпека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inventure.com.ua/main/analytics/security/govsecurity/naukovo-tehnolog456chnii-potenc456al-ta-456nnovac456ina-bezpeka-ukrani .
  139. Татибер Й. Strip-till – вирішення проблеми?! / Й. Татибер // Практичний посібник аграрія. – 2012. – №3 (44). – С. 94–96.
  140. Твердохлебов Н.И. Сравнительный анализ рейтинга международной конкурентоспособности Украини / Н.И. Твердохлебов // Экономика и управление. – 2011. – №3. – С. 102–106.
  141. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України: монографія / [Л.І. Федулова, Ю.М. Бажал, В.Л. Осецький та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф.. Л.І. Федулової; НАН України; Ін-т екон. та прогноз. – К., 2011. – 656 с.
  142. Ткачук В.І. Механізм управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / В.І. Ткачук, М.Яремова. – Режим доступу: http://www.znau.edu.ua/visnik/2011_2_2/252.pdf.
  143. Топіха І.Н. Сучасний стан тваринництва та основні напрямки його розвитку на Миколаївщині / І.Н. Топіха // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Економічні науки. – Випуск 4. – 2008. – С. 3–10.
  144. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер [пер с англ.]. – М. : АСТ, 2010. – 784 с.
  145. Трибель С.О. Генетично модифіковані організми / С.О. Трибель, О.О. Стригун, Т.В. Топчій // Насінництво. – 2012. – №3. – С. 13–21.
  146. Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии / А. Турен. – М. : Научный мир, 1998. – 204 с.
  147. Указ Президента України «Про затвердження національної доктрини реформування та розвитку агропродовольчого комплексу України» (Проект) від 07.09.2010 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minagro.kiev.ua.9.
  148. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці : Підручник для студентів вузів / О.В. Ульянченко / [Харк. Нац.. агарр. ун-т ім.. В.В. Докучаєва]. – Харків : Гриф, 2002. – 580 с.
  149. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер ; под ред. Е. Л. Вартановой ; пер. с англ. М. В, Арапова, Н. В. Малыхиной. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с.
  150. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – СПб. : Питер, 2006. – 448 с.
  151. Федорак В.І. Тенденції інженерно-технічного забезпечення аграрного виробництва / І.В. Федорак // Ефективна економіка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=444
  152. Федулова Л.І. Соціальний аспект технологічного розвитку економіки: особливості та виклики для України / Л.І. Федулова // Соціальна економіка. – 2009. – №1. – С. 165–180.
  153. Федулова Л.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України / Л.І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2012. – №1. – С.87–101.
  154. Федулова Л.І. Технологічний імператив стратегічного управління національною економікою / Л.І. Федулова // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія : Економічна теорія та право. – Харків. : Право. – 2010. – № 2. – 492 с. – С. 13–24.
  155. Федулова Л.І. Патентування винаходів у галузі нанотехнологій: стан та тенденції / Л.І. Федулова, Г.О. Андрощук // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property : збірник наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2010. – Т. 1. – С. 29–36.
  156. Финансовый словарь Финам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/30408.
  157. Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири : монографія / за заг. ред. О.В. Чернявської. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 459 с.
  158. Формирование инновационной системы АПК: организационно-экономические аспекты : науч. изд. – М. : ФГБНУ «Росинформагротех», 2013. – 216 с.
  159. Франчук В.И. Корпоративные отношения в системе безопасности акционерных обществ / В.И. Франчук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №11. – С. 145–150.
  160. Харламова Е.В. Теоретичні основи управління екологічною безпекою техногенно навантаженого регіону / Е.В. Харламова, М.С. Мальований, Л.Д. Пищук // Екологічна безпека. – 2012. – №1. – С. 9–12.
  161. Цимбалюк О.В. Кількісна оцінка ризиків промислового підприємства з використанням методу Монте-Карло / О.В. Цимбалюк // Вісник Криворізького національного університету, В. 31, 2012. – С. 289–292.
  162. Чабан В.Г. Інновації як умова підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора / В.Г.Чабан // Економіка АПК. – 2006. – №7. – С. 68–72.
  163. Чайка Т.О. Екологічні наслідки традиційні сільського господарства / Т.О. Чайка // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – №3. – С. 95–99.
  164. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А.А. Чухно. – К. : Вид-во «Лотос», 2003. – 632 с.
  165. Швед Т.В. Проблеми та перспективи нанотехнологій в Україні / Т.В. Швед, І.С. Біла // Наукові праці НУХТ. – 2010. – № 36. – С. 136–139.
  166. Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько. – К. : НІСД, 1997. – 144 с.
  167. Шубравська О.В. Інноваційні трансформації агропродовольчого сектора економіки: світові тенденції та вітчизняні реалії / О.В. Шубравська // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 3. – С. 90–102.
  168. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку / Й. Шумпетер. – М.: Прогрес, 1992. – 624 с.
  169. Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения / под ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина – К. : Знания Украины. – 2007. – 392 с.
  170. Экономическая и национальная безопасность / под ред. Е.А. Олейникова. – М. : Экзамен, 2004. – 768 с.
  171. Якубовський М. Науково-інноваційне забезпечення модернізації української промисловості / М. Якубовський // Економіка України. – 2009. – №10. – С. 4–14.
  172. Янковська О.І. Особливості інновацій в сільському господарстві [Електронний ресурс] / О.І. Янковська // Економіка. Управління. Інновації. – 2010. – №2 (4). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10yaoiieg.pdf.
  173. Bell D.
 • Стоимость доставки:
 • 5000.00 долл


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины