ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ : Институциональные ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
 • Альтернативное название:
 • Институциональные ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 235
 • ВУЗ:
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
 • Год защиты:
 • 2001
 • Краткое описание:
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ  На правах рукопису


  Мартинюк Володимир Петрович


  УДК 336+338.6/.9  ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  Спеціальність 21.04.01 економічна безпека держави  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
  Науковий керівник
  Бакушевич Іванна Всеволодівна
  к.е.н., доцент
  Тернопіль - 2001  ЗМІСТ

  ВСТУП


  6
  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ВПЛИВУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЧИННИКІВ
  1.1. Сутність та структура поняття економічної безпеки та її зв’язок з системою менеджменту


  13
  1.2. Взаємозв’язок загальнонаціональної та територіальної економічної безпеки


  20
  1.3. Дослідження чинників та факторів дестабілізації економічної безпеки. Формування індикаторів економічної безпеки різних рівнів


  30
  1.4. Аналіз структури економічної безпеки


  54
  1.5. Сучасні інституційні зміни у сфері господарювання та їх можливий вплив на складові економічної безпеки


  71
  Висновки по розділу


  81
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА РІВНІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РІШЕНЬ ПО ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ  2.1. Удосконалення методики індикативного аналізу як ефективного підходу до визначення рівня економічної безпеки


  82
  2.2. Методичні основи оцінки рівня економічної безпеки


  95
  2.3. Формалізація взаємовпливу техніко-економічних показників суб’єктів господарювання з показниками економічної безпеки


  111
  2.4. Моделювання впливу інституційних перетворень на індикатори економічної безпеки


  115
  2.5. Обґрунтування ефективної системи моніторингу економічної безпеки


  126
  Висновки по розділу


  135
  РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СТАБІЛІЗУЮЧИХ ЕФЕКТІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ (на прикладі Західного регіону України)  3.1. Аналіз стабілізуючих ефектів промислово-фінансових груп з точки зору економічної безпеки


  136
  3.2. Оцінка стану економічної безпеки, зумовленого інтеграцією суб’єктів господарювання


  148
  3.2.1. Комп’ютерне моделювання оцінки стану економічної безпеки країни та її регіонів


  151
  3.2.2. Аналіз та оцінка стану ЕкБ регіону до та після проведення інституційних перетворень


  154
  3.3.Формування регіональних програмно-цільових пріоритетів та програми стабілізації економічної безпеки


  161
  3.4. Інституційне забезпечення моніторингу економічної безпеки


  171
  Висновки по розділу


  179
  ВИСНОВКИ


  180
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  182
  ДОДАТОК А


  194
  ДОДАТОК Б


  196
  ДОДАТОК В


  203
  ДОДАТОК Д


  215
  ДОДАТОК Е


  225
  ДОДАТОК Ж


  228
  ДОДАТОК 3


  233


  ВСТУП
  У сучасному світі безпека розвитку будь-якої держави становить ключову складову її політики. Найактуальнішою вона є для країн, що перебувають у процесі складних, системних трансформацій. Природно, що практично всі успіхи і негаразди ринкових перетворень в Україні немов би фокусуються у проблемі економічної безпеки (ЕкБ) держави.
  Україна як незалежна держава існує у взаємопов’язаному та взаємозалежному світі. У ньому все яскравіше проявляється домінанта міжнародного співробітництва, інтеграції господарської діяльності, економічної та соціальної політики. Водночас не вщухає запекла боротьба за контроль над обмеженими ресурсами і транспортними коридорами. Спостерігається жорстоке суперництво національних економік, наднаціональних угруповань і транснаціональних утворень у відстоюванні власних інтересів. Ситуація постійно загострюється через відсутність нового міжнародного економічного порядку розв’язання глобальних господарських проблем.
  Подолати ці суперечності можна лише на основі захисту національних економічних інтересів (НЕІ), контролю держави за ефективним використанням власних природних та інших ресурсів, проведення інституційних перетворень для досягнення високого рівня виробництва і якості продукції, що забезпечать конкурентноздатність власним товарам і дозволяють на рівних, справедливих умовах брати участь у світовій торгівлі, коопераційних зв’язках та обміні науково-технічними досягненнями.
  Додатковим навантаженням на українську економіку є характер і структура економічного потенціалу, успадкованого від Української РСР, та його тривала кризова руйнація. Серйозні деформації в економіці України зумовлює також імпорт енергоносіїв за світовими цінами.
  В таких умовах роль і значення ЕкБ істотно зростає, адже період трансформаційної кризи, в якому перебуває наша держава, породжує чимало чинників, які сприяють появі різних небезпек як на рівні держави та її регіонів, так і на рівні окремих підприємств та фізичних осіб. Тому науковий пошук потрібно скерувати на розробку методів і методик швидкої діагностики стану ЕкБ країни та її територій, а також можливих шляхів забезпечення її прийнятного рівня.
  Проведення ефективної інституційної реформи у сфері господарювання, враховуючи стан національного народногосподарського комплексу, може розглядатися як один із пріоритетних шляхів подолання кризових явищ у вітчизняній економіці і виходу її на траєкторію сталого економічного зростання.
  Актуальність теми. Поступовий перехід України до усталеного економічного розвитку, забезпечення їй гідного місця у світовому співтоваристві вимагає науково обґрунтованої розробки та здійснення цілеспрямованої політики захисту її НЕІ. Тому створення надійної системи ЕкБ держави є винятково актуальним завданням.
  Дослідження даної проблеми почали проводитися лише в останні роки, в зв’язку з появою низки загроз для ЕкБ України, її регіонів та окремих суб’єктів господарювання. Але вже сьогодні існує значний доробок вітчизняних та зарубіжних науковців з питань забезпечення ЕкБ. Зокрема, теоретичною та практичною базою для даного дисертаційного дослідження були праці вітчизняних науковців В.М.Гейця, В.І.Мунтіяна, Б.С.Кваснюка, А.І.Сухорукова, А.І.Барановського, В.О.Точиліна, Я.А.Жаліло, Н.Й.Реверчука, І.В.Недіна, Я.М.Малика, В.Т.Шлемко, І.Ф.Бінько, а також роботи російських науковців А.І.Татаркіна, В.К.Сенчагова, О.А.Кукліна, А.Л.Мизіна, О.В.Каліни, Є.Д. Домашова.
  Проте багато важливих питань з проблеми структурної перебудови економіки для забезпечення належного рівня ЕкБ залишаються дискусійними у зв'язку з широтою і багатогранністю цього складного феномену. Вимагають систематизації внутрішні та зовнішні чинники що виводять ситуацію в країні та її регіонах за порогові рівні економічної безпеки, узагальнення індикатори через які визначається рівень економічної безпеки, та методики їх розрахунку. Досі не існує єдиної науково-обґрунтованої методики індикативного аналізу, який дає змогу досліджувати рівень економічної безпеки у всіх сферах життєдіяльності країни та моделей, за допомогою яких можна моделювати вплив реалізації окремих програмно-цільових пріоритетів на складові економічної безпеки. Вирішенню цих проблем, з врахуванням специфіки становлення і розвитку в Україні ринкових відносин, присвячено дане дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідних робіт кафедри менеджменту у виробничій сфері Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за напрямом Проблеми трансформації соціально-економічних систем в умовах розвитку ринку в Україні” (протокол №3 засідання Вченої ради від 14.04.1998р.). Матеріали наукового дослідження використанні в процесі розробки Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Тернополя на 2002 рік”.
  Мета та задачі дослідження. Мета дослідження полягає у виробленні напрямів підвищення рівня ЕкБ окремих регіонів країни на основі методики оцінки впливу інституційних перетворень у сфері господарювання на рівень індикаторів ЕкБ і на показники виробничо-господарської діяльності окремих суб’єктів господарювання.
  Відповідно до зазначеної мети поставлено такі задачі:
  - дослідити сутність поняття ЕкБ в його сучасному розумінні;
  - провести аналіз складових ЕкБ в Україні, виявити основні причини негативних тенденцій та узагальнити можливі шляхи виходу із кризи;
  - виявити і узагальнити чинники формування ЕкБ, реальні та потенційні загрози сталому економічному розвитку країни та сформувати систему індикативних показників та їх порогових значень, через які необхідно досліджувати рівень ЕкБ;
  - розробити моделі для формалізації кількісних значень впливу інституційних чинників на рівень індикаторів ЕкБ. Виявити взаємозв’язок умов досягнення економічної стабільності у сфері господарювання з можливостями забезпечення ЕкБ;
  - на підставі розроблених моделей провести аналіз стану ЕкБ окремих територій України з метою виявлення причин та сфер кризовості;
  - дослідити стабілізуючі ефекти, зумовлені проведенням ефективних інституційних змін у сфері господарювання. Провести аналіз варіантів програмно-цільових пріоритетів з точки зору впливу нормативних умов на ступінь досягнення прийнятного рівня ЕкБ і умов досягнення сталого розвитку;
  - розробити адекватну за критеріями та показниками систему моніторингу ЕкБ, для повної оцінки реального стану ЕкБ окремих територій, а також подальшого формування та прийняття програмно-цільових пріоритетів;
  - виробити пропозиції щодо можливих шляхів підвищення рівня ЕкБ Західного регіону України.
  Об’єктом дослідження є система економічної безпеки, як складова національної безпеки держави.
  Предметом дослідження є теорія та практика формування економічних та соціальних показників функціонування, що характеризують стан економічної безпеки Західного регіону України.
  Методи дослідження. На емпіричному та теоретичному рівнях наукового дослідження були застосовані наступні методи: спостереження, порівняння, аналіз і синтез, індукція і дедукція, наукове абстрагування, логічний підхід, моделювання і формалізація. Для дослідження рівня ЕкБ використовуються принципи індикативного аналізу та методи економічного моделювання впливу чинників на рівень показників ЕкБ.
  Наукова новизна одержаних результатів. Основними науковими результатами дисертаційного дослідження, запропонованими автором особисто, є такі:
  · розкрито роль і місце ЕкБ в системі забезпечення загальнонаціональної безпеки держави;
  · обґрунтовано ієрархічну модель ЕкБ України з врахуванням регіональних відмінностей, що дає можливість дослідити залежність загальнонаціональних індикаторів ЕкБ від показників нижчого рівня;
  · систематизовано чинники, що формують стан ЕкБ на макро-, мезо- та мікрорівнях, і через які пропонується вивчати рівень ЕкБ;
  · згруповано загрози, що унеможливлюють або ускладнюють реалізацію програм соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. Досліджено взаємозв’язки між основними групами загроз ЕкБ, та відображені основні форми їх реалізації;
  · систематизовано інтегральні показники, що формують базу даних для діагностики ЕкБ. Запропоновано розрахункові формули що використовуються для числової характеристики ЕкБ;
  · запропоновано новий методологічний підхід до індикативного аналізу ЕкБ, який дозволяє порівнювати отримані результати діагностики стану ЕкБ з відповідними міжнародними еталонами;
  · пропонується контур взаємовпливу, який дозволяє досліджувати взаємозв’язки між показниками економічної діяльності суб’єктів господарювання різних рівнів, загрозами та відповідними індикаторами ЕкБ держави, і який є основою організації комплексного аналізу умов ефективного регулювання процесів забезпечення прийнятного рівня відповідних індикаторів;
  · на основі спеціально виробленої методики показано позитивні зміни індикаторів ЕкБ Західного регіону України, внаслідок проведення ефективних інституційних змін у сфері господарювання. Доведена хибність твердження про відсутність впливу зміни показників ЕкБ на макрорівні на відповідні індикатори ЕкБ нижчих рівнів;
  · дістала подальший розвиток технологічна схема та методика проведення моніторингу ЕкБ країни та окремих територій.
  Практичне значення одержаних результатів. Розроблений у дисертаційному дослідженні комплекс науково-методичних рекомендацій щодо створення на території області ПФГ Світло” використано в роботі Тернопільського міського управління економіки, при розробці Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Тернополя на 2002р”. На ВАТ Ватра” використанні рекомендації щодо проведення інституційних перетворень з метою підвищення ефективності господарювання. Основні положення використанні в навчальному процесі на факультеті управління та бізнесу у виробництві Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя при викладанні дисциплін Економічна безпека”, Стратегія управління технологічними змінами”, Макроекономіка”, Управління нововведеннями”, а також в роботі Бізнес-інкубатора Тернопільщини”.
  Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі викладено лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача.
  Апробація результатів дисертації. Основні висновки та результати дисертаційного дослідження оприлюднені і отримали позитивну оцінку на трьох засіданнях постійно діючого наукового семінару Економічні проблеми забезпечення енергетичної безпеки” (Курахово, 1999р.; Київ, 1999р.; Київ, 2000р.); на ІІІ міжнародній науково-практичній конференції Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (Львів, 2000р.); на міжрегіональній науково-практичній конференції Антикризове управління підприємством: проблеми та шляхи вирішення в умовах України” (Київ, МАУП, 2000р.); на VIII міжнародній науково-теоретичній конференції Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)” (Київ, 2000р.); на міжнародній науково-практичній конференції Проблеми забезпечення економічної безпеки” (Донецьк, 2001р.); на ІІ Всеукраїнській конференції молодих науковців Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті” (Кривий Ріг, 2001р.); на ІІ міжнародній науково-практичній конференції Сучасні проблеми управління інноваційною діяльністю і перспективи їх вирішення (Івано-Франківськ, 2001р.); на ІV та V науково-технічній конференції Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машино- і приладобудуванні” (Тернопіль, 2000р.; Тернопіль, 2001р.).
  Публікації. По темі дисертації опубліковано 7 друкованих праць загальним обсягом близько 2,04 д.а.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  В дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що полягає в удосконалені існуючих та у пропозиції нових підходів щодо оцінки стану ЕкБ країни та аналізу взаємозв’язків між інституційними змінами у сфері господарювання та можливостями забезпечення прийнятного рівня індикаторів ЕкБ.
  1. Існуючі програми реформування української економіки, що реалізовувались всіма урядами протягом останніх десяти років не забезпечують бажані значення показників для всіх складових ЕкБ, при яких доводилося б говорити про безпечний стан вітчизняної економіки. Тому досягнення ЕкБ розглядається як важливий напрямок вирішення загальної макроекономічної проблеми забезпечення економічної політики сталого розвитку країни, а розробка можливих моделей розвитку як окремих територій так і країни в цілому вимагає тісної співпраці всіх гілок управління.
  2. Стан ЕкБ країни в цілому суттєвою мірою залежить від забезпечення стійкого розвитку всіх її регіонів. Рівень ЕкБ формують чинники, що впливають на основні структурні пропорції народногосподарського комплексу країни. Перевищення порогових значень по таких чинниках перероджує їх у фактори дестабілізації сталого розвитку, що є причинами виникнення і розвитку кризових ситуацій та створює загрозу для ЕкБ країни.
  3. Для наукового передбачення рівня ЕкБ доцільно використовувати методику індикативного аналізу, яка дозволяє детально вивчити стан економіки у дев’ятьох сферах життєдіяльності. Проведений аналіз стану ЕкБ Західного регіону України, свідчить про негативні тенденції, які склалися в територіально-господарських комплексах більшості регіонів держави.
  4. Одним із вирішальних завдань реформування української економіки повинно стати використання інституційних чинників економічного зростання. Результати розрахунків, проведених на основі контуру взаємозалежності індикаторів ЕкБ різних рівнів, переконують, що проведення ефективних інституційних змін у сфері господарювання сприятиме покращанню показників ЕкБ окремих суб’єктів господарювання, що в свою чергу забезпечить синергічний ефект від багаторівневої співпраці і може стати вирішальним кроком у підвищенні рівня ЕкБ нашої держави.
  5. Моделювання стабілізаційних ефектів, що приносять в економіку регіону ефективні інституційні зміни у сфері господарювання, зокрема ПФГ, дозволяє припускати, що даний пріоритет вже за короткий проміжок часу здатний перевести стан ЕкБ в якісно кращий рівень.
  6. Результати дослідження стабілізуючих ефектів ПФГ з точки зору ЕкБ, дозволяють вважати, що завдяки такому об'єднанню інституції отримують можливість контролювати певні сектори економіки, перерозподіляти інвестиційні ресурси і в такий спосіб реалізовувати промислову політику формування належного рівня показників ЕкБ в макро- та мезоекономічному масштабі.
  7. Добре налагоджена система моніторингу ЕкБ дозволяє своєчасно виявляти чинники, що виводять ситуацію в різних сферах життєдіяльності за межі ЕкБ і розробляти на цій основі програмно-цільові пріоритети, реалізація яких повинна опиратися на спеціально розроблену Програму антикризового управління та стабілізації ЕкБ.
  8. Для централізації та координування робіт по проведенню моніторингу ЕкБ доцільно створити на базі Міністерства статистики України Головний моніторинго-консалтинговий центр з філіями у всіх регіонах України. Забезпечення оперативного обміну інформацією між різними технічними підрозділами в процесі проведення моніторингу ЕкБ може відбуватись за допомогою спеціально створеної бази даних.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: Зб. наук. пр. /НАН України Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор М.І. Долішній. Львів, 1998. 430с.
  2. Кваснюк Б.С. Економічна безпека України //Вісник УБЕНТЗ.-1998.- N6. С.6-12.
  3. Барановский А. И. Фінансова безпека держави //Фінанси України. -1996. N11. С.19-35.
  4. Барановский А. И. Экономическая безопасность государства //Финансовая Украина.-1996.-N22. С.6.
  5. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навчальний посібник. К.: Вища школа, 2000. 244с.
  6. Жаліло Я.А. Економічна безпека країни як інтегральна характеристика стану економічних систем // Вісник УБЕНТЗ. 1998. -№6. С.10-14.
  7. Україна на шляху європейської інтеграції: Науково-практичний збірник матеріалів. \ Міністерство економіки України, 1999. 237с.
  8. Економічна безпека в Україні: держави, фірми, особи: Навчальний посібник. /Н.Й.Реверчук, Я.М.Малик, І.І. Кульчицький, С.К. Реверчку /Під ред. С.К. Реверчука. Львів: ЛФМАУП, 2000. 192с.
  9. Влияние энергетического фактора на экономическую безопасность регионов Российской Федерации /Татаркин А.И., Благодатський В.Г., Богатырев Л.Л., Башуев В.В., Воропай Н.И. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1998. 197с.
  10. Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост. Ю.И.Аверьянов. М.: Изд-во. Моск. коммерч. ун-та, 1993. С.29.
  11. Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення. К.: НІСД,1997. С.8-12.
  12. Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России // Вопросы экономики. 1995. -№1. С.98.
  13. Концепція економічної безпеки України. Інс-т. екон. прогнозування; кер. проекту Геєць В.М.. К.: Логос. -1999. 56с.
  14. Татаркин О.І., Куклин О.А., Мызин А.Л., Калина О.В. Регіональні проблеми економічної та енергетичної безпеки Росії // Енергетика: економіка, технології, екологія 2000. -№1. С.14-20.
  15. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Відомості Верховної Ради України. 1997. -№10. С.150.
  16. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України. -К. -1996. С.17.
  17. Економіка України у 2000 році // Урядовий кур’єр. -2001. -№12/ 23.01./ С.5-8.
  18. Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія. К.: КВІУ, 1999. 462с.
  19. Сухоруков А.І. Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки України / Стратегія економічного розвитку України. Інститут стратегічних досліджень НАН України, випуск ІІ-ІІІ. К. 2000. -С.14-21.
  20. Научно-технологическая безопасность регионов России: методические подходы и результаты диагностики /Татаркин А.И., Львов Д.С., Куклин А.А., Мызин А.Л., Буланов В.Я. -Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2000. 414с.
  21. Бакушевич І.В., Мартинюк В.П. Економічна безпека регіонів України: аналіз сучасного стану та можливості забезпечення // Логістика: Вісник ДУ Львівська політехніка”. 2001. -№416. С.14-20.
  22. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил: В 2 т. /К.: РВПС України НАН України, 1998. Т.2: додатки. 114с.
  23. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України 2000 рік // Урядовий кур’єр 2000. -№34 /23.02./ С.5-12.
  24. Данилишин Б. Регіональна політика: час визначатися // Урядовий кур’єр 1999. -№234 /14.12./ С.6.
  25. Недин И.В., Орича Д.Я., Шестеренко Е.В. Инвестиционные ресурсы электроэнергетики и экономическая безопасность. К.: Общество «Знание» Украины, 1999. 73с.
  26. Пастернак-Таранушенко Г. Результати дослідження шляхів забезпечення шляхів забезпечення економічної безпеки України // Економіка України. 1999. -№2. С. 22-28.
  27. Національний інвестиційний потенціал як фундамент економічного зростання в Україні. Аналітична доповідь. Національний інститут стратегічних досліджень, Центр антикризових досліджень. Київ, 2001. 48с.
  28. Гриневич О.С. Інвестиції та інвестиційна політика в Україні //Наукові вісті НТУУ КПІ”. -2000. -№6. -С.9-16.
  29. Україна на роздоріжжі: уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / За ред. А.Зіденберга, Л.Хоффмана. -К.: Фенікс, 1998. 471с.
  30. Махмудов А.Г. Инвестиционная политика и управление: Монография. Донецк: «Донбасс», 2000. 592с.
  31. Банников Ю.А., Абубекеров Р.А., Домашов Е.Д., Недин І.В. Энергетическая безопасность Украины /Енергетика та ринок 1999. -№1(9)-2(10). -С.22-29.
  32. Недін І.В., Шестеренко О.В. Диференціація енергоносіїв умова забезпечення енергетичної безпеки / Енергетика та ринок. 1998. -№1(5). -С.30-37.
  33. Гудима О.М., Хакімов Я.М. Оцінка перспектив розвитку ядерної енергетики та енергетична безпека України /Енергетика: економіка, технології ,екологія. 2000. -№2. -С.13-16.
  34. Чукаєва І.К. Ефективність енергоспоживання та енергетична безпека України / Енергетика: економіка, технології, екологія. 2000. -№2. -С.16-19.
  35. Абубекеров Р.А., Недин И.В., Орича Д.Я. Негосударственная электроэнергетика ресурс экономической безопасности государства // Вісник УБЕНТЗ. 1998. -№6. С.34-37.
  36. Бакушевич І.В., Мартинюк В.П. Стабілізуючі ефекти промислово-фінансових груп в енергетичному менеджменті регіону // Енергетика: економіка, технології, екологія 2000. -№1. С.70-74.
  37. Статистика производства // Энергобизнес. -2000. - №8(131). - С.46-55.
  38. Электроэнергетика, комментарии и обзоры // Энергобизнес. -2000. -№10(133). -С.46.
  39. Электроэнергетика // Энергобизнес. -2000. -№35. -С.36-41.
  40. Соціально-економічне становище України за 1999 рік /Урядовий кур’єр. 2000. -№57/ 29.03./ С. 9-13.
  41. Шаповалов А. Про стан грошово-кредитного ринку // Урядовий кур’єр. 2001. -№14/25.01./ С.6.
  42. Ринок праці України в 1999 році: аналітично-статистичний збірник. Ювілейний випуск /Державний центр зайнятості Міністерства зайнятості та соціальної політики України. Київ. 2000. 189С.
  43. Основы экономической теории: Учебник /С.В. Мочерный, В.К. Симоненко, В.В.Секретарюк, А.А. Устенко /Под. общ. Ред. С.В. Мочерного. К.:О-во «Знання», КОО, 2000. С. 507-509.
  44. Барановський О.І. Фінансова безпека фондового ринку // Фінанси України. 1999. -№1. -С. 23-39.
  45. Недін І.В. Економіко-правове забезпечення екологічної діяльності: Навчальний посібник. К.: Вища шк., 2000. 146с.
  46. Кваснюк Б.Є. Сучасний інституціоналізм та особливості інституційного середовища в Україні // Стратегія економічного розвитку України. Інститут стратегічних досліджень НАН України, випуск ІІ-ІІІ. К. 2000. -С.53-60.
  47. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. - М.,1997. 118с.
  48. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности: Учебное пособие - М.: Финансы и статистика,1990. 78с.
  49. North D.C. Structure and Change in Economic History. N.Y., 1981. Р.21
  50. Шаститко А.Е. Держава й економічний ріст // Економіка і математичні методи. -Т.32. -Вып.3. -1996. С.21-28.
  51. Сакс Д.Д., Дарована Ф.Б. Макроэкономика: глобальный подход. - М.,1999. 640с.
  52. Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина і Х.-Д. Клингемана. - М.: Финансы и статистика,1999. 668с.
  53. Ламперт Х. Социальна рыночная экономика. Немецкий опыт. - М.,1993. 173с.
  54. Сидоров С.Г. Движение финансовых ресурсов в технологических цепочках промышленно-финансовых групп // Енергетика: економiка, технологiї, екологiя. - 2000.- №1.- С.74-78.
  55. Абрамов И.М., Михайлова-Станюта И.А. Финансово-промышленные группы в Беларуси: перспективы и методы формирования Минск, 1997. 76с.
  56. Бакушевич І.В., Мартинюк В.П. Модель оцінки економічної безпеки регіону на основі індикативного аналізу //Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. Суми: СДУ. 2001. -№6(27)-7(28). -С.78-84.
  57. Злупко Т.С. Развитие метода индексов локализации в исследовании территориальной структуры научного потенциала региона // НАН Украинской ССР Институт прикладных проблем механики и математики. Львов, 1989. 43с.
  58. Згуровський М.З., Коваленко І.І. , Кондрак К. , Кондрак Е. Системний підхід до прогнозування проектних ризиків //Наукові вісті НТУУ КПІ”. 2000. -№6. С.53-62.
  59. Соркин Л.Р., Хохлов А.С. Методы и модели текущего планирования для вертикально-интеграционных нефтяных компаний // Российская НАН, Институт народнохозяйственного прогнозирования. Москва, 2000. 54с.
  60. Пушкар О., Тридід О. Банківські структури в механізмах фінансування розвитку регіональної економіки // Банківська справа. 2000. -№2. С.7-10.
  61. Пчелинцев О.С., Любовний В.Я., Воякин А.Б. Регулирование воспроизводственного потенциала территории как основа региональной политики // Проблемы прогнозирования. 2000. -№5. С.62-68.
  62. Вороновская О.Е., Молотков А.Б., Паламарчук С.С. О развитии механизмов кредитно-инвестиционной поддержки малого предпринимательства в регионах // Проблемы прогнозирования. 1999. -№4. С.76-85.
  63. Богатырев Л.Л. Диагностика аварийных состояний электроэнергетических систем / Уральский политехнический институт, Свердловск , 1983. 80с.
  64. Вапник В.Н., Червоненкис А.Я. Теория распознавания образов. М.: Наука, 1974. 414с.
  65. Татаркин А.И., Куклин А.А. Комплексная методика диагностики угроз экономической безопасности территорий различных уровней / УрО РАН. Екатеринбург, 1995. 35с.
  66. Куклин А.А. Комплексная методика экономической оценки жизненного цикла инновационного проекта / УрО РАН. Екатеринбург, 1996. 80с.
  67. Стратегия экономической безопасности и инновационная политика (страна, регион, фирма) // Под. ред. Е.А. Олейникова. М.: ЗАО «Бизнес-школа. Интел-синтез», 1994. 271с.
  68. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) // Под. ред. Е.А. Олейникова. М.: ЗАО «Бизнес-школа. Интел-синтез», 1997. 288с.
  69. Ковальов Д., Плєтникова І. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства /Економіка України. 2001. -№4. С. 35-40.
  70. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1997. 149с.
  71. Ковальов Д., Сухорукова Т. Економічна безпека підприємства //Економіка України. 1998. -№10. С.48-52.
  72. Сухорукова Т. Индикаторы ресурсной безопасности предприятия // Бизнес-Информ. 1998. -№6. С.45-47.
  73. Банніков Ю.В., Абубекеров Р.А., Недін І.В. Про можливості розвитку енергетики України // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2000. -№1. С. 4-9.
  74. Непомнящий В.А. Роль фінансово-промислових груп в стабілізації економіки паливно-енергетичного комплексу /Енергетика: економіка, технології, екологія. 2000. -№1. С. 64-70.
  75. Дергачева В.В. Экономическая устойчивость энергогенерирующих предприятий и устойчивое развитие оценка взаимовлияния // // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2001. -№1. С. 65-71.
  76. Карлин Т.Р. Макмин А.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Учебник М.: ИНФРА-М, 2000. 448с.
  77. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об’єднань: Навч. посібник / За ред. С.І. Шкарабана, М.І. Сапачова, -Тернопіль: ТАНГ, 1995. 296с.
  78. Мартинюк В.П. Інституційні зміни у сфері господарювання та їх можливий вплив на рівень економічної безпеки // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2001. -№2. С. 73-79.
  79. Френклін Р. Рут, Антон Філіпенко Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. К.: Основи, 1998. С. 284-290.
  80. Мартинюк В.П. Дослідження впливу зміни рівня індикаторів загальнодержавної економічної безпеки на показники суб’єктів господарювання // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2001. -№3. С.85-90.
  81. Річні бухгалтерські звіти ВАТ Ватра” за 1992-2000рр.
  82. Індекс цін споживчого ринку та цін виробників промислової продукції України у 1991-2000рр.// Вісник НБУ. -2001. -№2(лютий). С.16.
  83. Папков Б.В. Організація моніторингу процесів управління надійністю електропостачання / Енергетика: економіка, технології екологія. -2000. -№2. -С.44-48.
  84. Точілін В.О., Бородіна О.М. Ринкові перетворення в агропромисловому комплексі та їх моніторинг . К.: Ін-т економіки НАН України Ужгород: ІВА, 1997, -96с.
  85. Смиричинський В. Модель моніторингу ринкового потенціалу регіональних торговельно-посередницьких структур //Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Випуск 5. -С.57-63.
  86. Воропай Н.И., Клименко С.М., Криворуцкий Л.Д., Пяткова Н.И., Сендеров С.М., Славин Г.Б., Чельцов М.Б. Основные положения мониторинга энергетической безопасности страны / Енергетика: економіка, технології екологія. -2000. -№1. -С.24-31.
  87. Мартинюк В.П. Деякі питання організації ефективної системи моніторингу економічної безпеки регіону //Матеріали п’ятої наукової конференції ТДТУ. Тернопіль: ТДТУ, 2001. С.207.
  88. Бакушевич І.В., Мартинюк В.П. Модель моніторингу економічної безпеки регіону // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 26. Донецьк, ДонДТУ, 2001. С.156-163.
  89. Продовольча безпека як концепція ринкових реформ в аграрному секторі економіки України / За ред. В.О. Точиліна К.: Інститут економічного прогнозування НАН України,1998. 59с.
  90. Програма «Україна - 2010». -1999.- 92 с.
  91. Арзамасцев Д., Елохин В. Имитационное моделирование систем энергетики / Сибирский энергетический институт Иркутск; Свердловск, 1988. 156с.
  92. Закон України Про промислово-фінансові групи в Україні” №437/95-ВР /ВВР. -1996. -№23. -С.88.
  93. Бик И., Чумаченко Н. Чи бути промислово-фінансовим групам в Україні //Економіка України. 1997. - №5. -С. 15-24.
  94. Коваль М. Проблеми формування промислово-фінансових груп в Україні //Економіка України. 1996. - №10. -С. 39-44.
  95. Суворов А.В. Финансово-промышленные группы и стабилизация российской экономики // Финансы и кредит. 1999. - №2. -С. 13-19.
  96. Беляев Ю.А. Финансово-промышленные группы: перспективы в России //Финансы. -1999 - №1 - С.63-64.
  97. Про окремi питання створення промислово-фiнансових груп // Указ Президента України № 754/98 вiд 8 липня 1998 р.
  98. Суворов А.В. Банки и финансово-промышленные группы // Финансы. -1998. - №1.- С. 15-17.
  99. Павловський М.А. Суспільство та економіка перехідного періоду. К.: Техніка, 1997. 152с.
  100. Краснопольський В.А. Перспективи участі комерційних банків у діяльності фінансово-промислових груп і транснаціональних компаній //Фінанси України. 2000. -№7. С. 136-138.
  101. Рыжов В.В., Раенок А.И., Рудько Є.А., Горпенюк М.Б. Погашення заборгованості бюджетних організацій за спожиту електроенергію як стабілізаційний ефект промислово-фінансових груп. //Енергетика: економіка, технології, екологія. 2000. -№1. С. 79-87.
  102. Клейнер Г.Б., Нагрудная Н.Б. Структурно-интеграционные процессы в экономике: принципы формирования и возможности финансово-промышленных групп. /Экономика и математические методы Том 31, вып.2. 1995. -С. 20-31.
  103. Губський Б. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. К.: Наукова думка, 1998. 389с.
  104. Виханский О.С. Стратегическое управление. Москва, 1998. 243с.
  105. Заставний Ф.Д. Географія України: у 2-х книгах. Львів: Світ,1994. 371с.
  106. Michel Porter The Competentive Advantage of Nations / New York: Free Press. 1990. p.71.
  107. Мартін Шніцер Порівняння економічних систем. К.: Основи, 1997. -С.108.
  108. Leader of the future: new visions, strategies, and practices for next era / Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith, Richard Beckhard, editor. San Francisco. Jossey-bass Publishers. 1996. P.317.
  109. Кондрат Карлберг Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер. с англ. К.: Диалектика, 1997. 448с.
  110. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2000. XXVIII, 932с.
  111. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. М.: Финансы и статистика, 1998. 512с.
  112. Бакушевич І.В., Мартинюк В.П., Гора В.М. Комп’ютерне моделювання оцінки стану економічної безпеки регіонів України / Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці , економіці та освіті: Зб. наук. пр.: В 2-ох томах. Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. Т.1. С. 7-10.
  113. Побурко Я.О., Капов В.І., Матковський С.О. Інтегральна оцінка та порівняння соціально економічного стану регіонів // Регіональна економіка. Додаток Регіони України. Економіко-статистичне порівняння”. 2000. -№4-5.
  114. Інформаційний бюлетень Міністерства статистики України. Ужгород. 1994. С.6-8.
  115. Грошові доходи і витрати населення Тернопільської області // Фінанси України. -2000. -№4. С.111-113.
  116. Структура доходів та використання консолідованого бюджету Івано-Франківської області // Фінанси України. 1999. -№11. С.6-7.
  117. Край талантів і невичерпних можливостей. Івано-Франківщина: на межі тисячоліть //Урядовий кур’єр. -2001. -№27 /13.02./ С.9.
  118. Нижник О.М. Регіональні проблеми продовольчої безпеки України // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: Зб. наук. пр. /НАН України Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор М.І. Долішній. Львів, 1998. С.184-187.
  119. Петренко В.П., Данилюк М.О. До встановлення ринково-орієнтованих цілей економічного розвитку Івано-Франківщини // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: Зб. наук. пр. /НАН України Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор М.І. Долішній. Львів, 1998. С.103-110.
  120. Важов А.П., Новикова Р.О. Фінансові механізми забезпечення економічного зростання // Фінанси України. 2001. -№3. С.74-78.
  121. Львівська область в 1995 році. Статистичний щорічник. Львів,1996. С.11-12.
  122. Райони та міста Львівщини. Інформаційно-статистичний збірник. Львів, 1997. С.11-12.
  123. Андел І.В. Особливості перехідного періоду в економіці Львівщини. // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: Зб. наук. пр. /НАН України Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор М.І. Долішній. Львів, 1998. С.282-289.
  124. Реєстр основних соціально-економічних показників міста Тернополя за 1995-1997рр. // Обласне управління статистики. Тернопіль. 1997. 14С.
  125. Реєстр основних соціально-економічних показників міста Тернополя за 1999р. // Обласне управління статистики. Тернопіль, 1999. 6с.
  126. Уточнені основні показники економічного і соціального розвитку міста Тернополя за 2000р. // Обласне управління статистики. Тернопіль, 2000. 3с.
  127. Стан ринку праці Тернопільської області у 2000 році // Тернопільська обласна державна адміністрація. Тернопільський обласний центр зайнятості. Тернопіль, 2001. 20с.
  128. Реформування економіки Львівщини (досвід та проблеми) //Львівська обласна державна адміністрація, Головне управління економіки. Львів: ЛвЦНТЕІ, 2000. 75с.
  129. Стиглиц Дж. Куда ведут реформы? // Вопросы экономики. -1999. -№7. -С.8.
  130. Олсон М. Рассредоточение власти и общество в переходный период. Лекарства от коррупции, распада и замедления экономического роста // Экономика и математические методы. -1995. -Вып.4. С. 23-25.
  131. Закон Нижегородской области «О фонде энергосбережения и развитии топливно-энергетического комплекса» / Энергоэффективность: опыт, проблемы, решения. 2000. Вып. 2. С. 79-85.
  132. Исаннесян C. Это даже хорошо, что нам пока плохо /Бизнес: Организация, Стратегия, Системы. -1999. -№1. -С.22-25.
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины