АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ : Антимонопольне РЕГУЛЮВАННЯ В Системі ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 • Альтернативное название:
 • Антимонопольне РЕГУЛЮВАННЯ В Системі ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 • Кол-во страниц:
 • 202
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
 • Год защиты:
 • 2005
 • Краткое описание:
 • РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

  На правах рукопису

  Олещенко Оксана Миколаївна

  УДК 338.242.2 (477)
  АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ
  ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ


  21.04.01 економічна безпека держави

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


  Науковий керівник:
  доктор
  економічних наук, професор
  А.І. Сухоруков

  Київ-2005  ЗМІСТ  Стор.
  Вступ

  3
  Розділ 1


  Огляд теоретичних та практичних підходів до розробки та реалізації антимонопольної політики


  1.1. Аналіз теоретичних поглядів на зміст та механізми антимонопольного регулювання


  9  1.2. Аналіз чинної законодавчої бази антимонопольного регулювання та стану конкурентного середовища в Україні


  32  1.3. Теоретичні аспекти взаємозв’язку антимонопольного регулювання та економічної безпеки держави


  50
  Розділ 2


  Проблеми антимонопольного регулювання з урахуванням ринкової трансформації економіки України


  2.1. Стратифікація напрямів і методів антимонопольного регулювання


  67  2.1.1. Запобігання та недопущення антиконкурентних узгоджених дій


  69  2.1.2. Запобігання зловживанням монопольним(домінуючим) становищем на ринку


  76  2.1.3. Контроль за економічною концентрацією та демонополізація


  93  2.2. Виявлення причинно-наслідкових зв’язків формування конкурентного середовища в Україні


  98  2.3. Взаємозв’язок антимонопольного регулювання та економічної безпеки держави


  119
  Розділ 3


  Удосконалення антимонопольної діяльності в Україні


  3.1. Інституційна база захисту конкуренції та механізмів провадження конкурентної політики


  140  3.2. Удосконалення провадження антимонопольного регулювання


  155  3.3. Антимонопольна політика у контексті економічної безпеки держави


  165
  Висновки

  179
  Список


  використаних джерел


  184
  Додатки

  194

  ВСТУП  Актуальність теми дисертаційного дослідження. Актуальність теми дослідження. Рівень конкурентоспроможності вітчизняної економіки залишається низьким, що породжує суттєві загрози економічній безпеці країни. Ключовою проблемою забезпечення економічної безпеки та формування конкурентоспроможної національної економіки є захист економічної конкуренції за допомогою антимонопольного регулювання. Внутрішній і зовнішній аспекти цієї проблеми взаємопов’язані: з одного боку, конкуренція є рушійною силою економічного зростання та опанування внутрішнього ринку, з іншого боку конкурентоспроможність вітчизняної економіки має забезпечувати Україні гідне місце на зовнішніх ринках. Актуальність зазначеної проблеми зростає у зв’язку з прагненням України приєднатися до СОТ, входженням на внутрішній ринок іноземних інвесторів та виробників, необхідністю вдосконалення механізму державного регулювання конкурентного середовища.
  В Україні розробка проблематики, пов’язаної із утворенням синдикатів і трестів, започаткована на початку ХХ ст. у працях М. Тугана-Барановського, І.Голдштейна, І. Янжула, П. Фомина, М.Соболева. Сучасні публікації з питань антимонопольного регулювання належать І. Дахно, Л.Семеновій, Т.Ковальчуку, О.Власюку, Л. Кузьменко. Для вдосконалення антимонопольної практики в Україні з урахуванням вимог економічної безпеки держави доцільно залучити теоретичний доробок і досвід антимонопольного регулювання, що висвітлені в монографіях і наукових статтях зарубіжних економістів Й.Шумпетера, Дж. Бейна, Д.Трумена, Е.Х. Чемберліна, В.Ковачича, Дж.Робінсон, вчених країн СНД В. Качаліна, В. Сенчагова, Н. Редюхіна. При цьому слід зауважити, що антимонопольне регулювання економіки як один з елементів системи забезпечення економічної безпеки держави безпосередньо не розглядається у наукових публікаціях.
  Вже нині в Україні є галузі й сектори економічного життя, в яких конкурентні відносини стали реальністю. У 2000 2003 рр. активізувалася конкурентна політика, чому сприяло прийняття Закону України Про захист економічної конкуренції”. Проте, слід констатувати, що в економічному просторі держави реальні конкурентні відносини наявні лише фрагментарно. Певні загальнодержавні ринки все ще мають високий рівень монополізації. Подібна ситуація зберігається і на окремих регіональних ринках.
  Негативно впливає на розвиток економіки недосконалість державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, тоді як саме ці суб’єкти найчастіше допускають зловживання монопольним становищем на ринку. Не відповідають реальним економічним розрахункам ціни і тарифи на їхні послуги, структура витрат виробництва, не створено сучасної системи державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на транспорті та в галузі зв’язку. Водночас, надмірне втручання держави у господарську діяльність учасників ринку заважає розширенню сфери конкурентних відносин та підвищенню їх якісного рівня. Вищенаведене зумовило вибір теми, формування мети і завдань дисертаційного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є результатом наукових досліджень, проведених автором згідно із плановою науково-дослідною роботою Національного інституту проблем міжнародної безпеки за темами: Економічна безпека України у контексті глобалізації та розвитку кризових процесів у світовій економіці”, Нормативно-методичне супроводження реалізації довгострокової Програми економічного співробітництва Російської Федерації та України на 1998 2007 роки”, Оптимізація умов зовнішньоекономічної діяльності України за критеріями економічної безпеки”.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування механізму антимонопольного регулювання економіки України, що забезпечував би внутрішню і зовнішню економічну безпеку держави.
  Для досягнення визначеної мети у роботі поставлено такі завдання:
  дослідження теоретичних поглядів на зміст та механізми антимонопольного регулювання;
  дослідження чинної законодавчої бази антимонопольного регулювання та стану конкурентного середовища в Україні;
  визначення теоретичних аспектів взаємозв’язку антимонопольного регулювання та економічної безпеки;
  виявлення та дослідження загроз від монополізації економіки, а також визначення відповідних напрямів і методів антимонопольного регулювання;
  обґрунтування раціональної моделі конкурентного середовища, адекватної вимогам щодо забезпечення економічної безпеки;
  дослідження інституційної бази захисту конкуренції та механізмів впровадження конкурентної політики;
  виявлення проблем гармонізації національного антимонопольного законодавства з нормами антимонопольної політики країн ЄС;
  окреслення шляхів ефективної реалізації антимонопольного регулювання у контексті забезпечення економічної безпеки держави.
  Об’єктом дослідження є економічна система України в умовах ринкових перетворень в суспільстві та діяльність інституційних структур, що забезпечують антимонопольне регулювання.
  Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми антимонопольного регулювання економіки а також економічні відносини між суб’єктами та об’єктами антимонопольного регулювання в контексті економічної безпеки держави.
  Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, присвячені проблемам розвитку антимонопольного регулювання та забезпечення економічної безпеки держави. У роботі використовувались методи системного аналізу, порівняльного економічного аналізу, економічного моделювання та експертних оцінок. Для оцінки дотримання критеріїв економічної безпеки здійснювалось економічне моделювання впливу чинників конкурентного середовища на рівень економічної безпеки держави, використовувались методи факторного та індикативного аналізу.
  У дисертаційній роботі використані офіційні статистичні дані Антимонопольного комітету України, Державного комітету статистики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.
  Наукова новизна одержаних результатів. Відповідно до мети і завдань проведеного дослідження одержано наступні теоретичні та методологічні результати, що мають елементи наукової новизни:
  вперше запропоновано визначення антимонопольного регулювання як невід’ємної складової системи забезпечення економічної безпеки держави, що відрізняється від існуючого розуміння антимонопольного регулювання, як важеля захисту прав споживачів;
  систематизовано наявні теоретичні погляди на зміст та механізми антимонопольного регулювання;
  удосконалено методологію обґрунтування заходів щодо інституціональних перетворень в сфері антимонопольного регулювання та формування суспільних інститутів, необхідних для протидії монополізму;
  надано обґрунтування раціональної моделі конкурентного середовища з врахуванням вимог щодо забезпечення економічної безпеки держави, розроблено класифікацію загроз економічній безпеці, які можна нейтралізувати за допомогою антимонопольного регулювання;
  визначено причинно-наслідкові зв’язки, що виникають в процесі формування конкурентного середовища в Україні і впливають на стан економічної безпеки держави;
  розроблено методичні рекомендації щодо удосконалення механізму антимонопольного регулювання;
  здійснено системний аналіз чинної законодавчої бази та антимонопольної практики в Україні, визначено тенденції порушення антимонопольного законодавства, що загрожують економічним інтересам держави.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у розв’язанні важливої прикладної проблеми ефективного використання антимонопольного регулювання для забезпечення економічної безпеки держави. Основні положення та висновки дисертації використані у практичній діяльності науково-дослідних установ та навчальних закладів, Апарату Верховної Ради України, Антимонопольного комітету України.
  Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертації наукові результати, висновки, рекомендації і пропозиції належать особисто автору і є його науковим доробком. Дисертація є одноосібно виконаною науковою працею, в якій дисертантом особисто розроблено наукові положення, методичні підходи та практичні рекомендації щодо створення в Україні ефективного механізму антимонопольного регулювання в контексті економічної безпеки держави.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися, обговорювалися і одержали схвалення на засіданні Круглого столу Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України”, проведеного Національним інститутом українськоросійських відносин при РНБО України за участю Інституту економічного прогнозування НАН України, Інституту економіки НАН України, народних депутатів України, урядовців, провідних науковців та підприємців (Київ, 1 листопада 2000 р.); на Другій науково-творчій конференції студентів та викладачів Інституту муніципального менеджменту та бізнесу (Київ, 26 28 квітня 2000 р.); на Третій науково-творчій конференції студентів та викладачів Інституту муніципального менеджменту та бізнесу (25 27 квітня 2001 р.).
  Основні результати дисертації використані Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України при здійсненні аналізу проекту Закону України Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про природні монополії” (щодо контролю за суб’єктами господарювання при встановлення цін і тарифів) (довідка № 16/3-1019 від 22.06.2004), а також у дослідженнях та аналітичних розробках Національного інституту проблем міжнародної безпеки (довідка № 10/227 від 08.07.2004) і в навчальному процесі на факультеті економіки та менеджменту Інституту муніципального менеджменту та бізнесу при викладанні дисципліни Державне регулювання економіки” (довідка № 90 від 22.06.2004).
  Публікації. Основні наукові положення, висновки і рекомендації автора опубліковані в 6 наукових працях, загальним обсягом 2,3 д.а. У наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України опубліковано 3 статті, обсягом 1,5 д.а.

  Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку із 130 використаних літературних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи 183 сторінки комп’ютерного тексту, 16 рисунків, 12 таблиць, 5 додатків.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ  В дисертаційній роботі здійснено наукове дослідження винятково важливої соціально-економічної проблеми антимонопольного регулювання економіки України в контексті економічної безпеки держави. На основі опрацювання сучасної літератури з теми дослідження та аналізу значного масиву фактичного матеріалу зроблені теоретичні узагальнення та сформульовані і обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення антимонопольної політики в Україні в аспекті досягнення і гарантування її економічної безпеки.
  1. З поглибленням ринкових перетворень в Україні вивчення і використання ринкових законів стає запорукою успішної економічної політики, досягнення суспільного добробуту в країні. Одним з ключових напрямів економічної політики України, що має забезпечити становлення та розвиток соціально-орієнтованої ефективної економіки, є розробка засад та здійснення антимонопольного регулювання, яке охоплює не лише заходи щодо захисту конкуренції на ринках, а й формування конкурентного середовища та сприяння роздержавленню економіки. У зв’язку з цим все актуальнішими стають питання наукового обґрунтування реалізації конкурентної політики в контексті забезпечення економічної безпеки держави.
  2. На основі опрацювання сучасної літератури з теми дослідження та аналізу механізму функціонування різних типів ринків зроблено теоретичні узагальнення основних принципів формування ринкової поведінки учасників ринку. Основним висновком сучасних теорій конкуренції є те, що моделі недосконалої конкуренції не є неефективними по суті. Отже, завданням антимонопольного регулювання є недопущення широкого розриву між досконалою конкуренцією та реальними формами приватного управління, що передбачає забезпечення позитивного ефекту для суспільних інтересів у випадках обмеження конкуренції.
  3. За допомогою показників, що характеризують стан конкуренції та монополізму, зроблено оцінку вагомості монопольного сектора в економіці України, який виступає одним з чинників, що гальмує економічний поступ держави. Аналіз сучасної законодавчої бази та практичних дій щодо антимонопольного регулювання показує що, на розвиток конкурентного середовища негативно впливають наявні деформації у відносинах власності, несформованість у результаті проведеної приватизації ефективного приватного власника, неефективне управління майном, що залишилось у власності держави. В той же час виявлено позитивні тенденції розвитку саме у конкурентних галузях економіки: зростання обсягів виробництва, збільшення продуктивності праці, поліпшення інвестиційного клімату.
  4. Як показав аналіз сучасної законодавчої бази та практичних дій щодо антимонопольного регулювання, чинником негативного впливу на розвиток ефективного конкурентного середовища є недосконалість чинного антимонопольного законодавства, яке не враховує аспекту забезпечення економічної безпеки держави (на сучасному етапі розвитку антимонопольне регулювання переважно розглядається як один з заходів щодо захисту прав споживачів).
  5. Забезпечення конкурентноздатності вітчизняної економіки та її суб’єктів є проблемою економічної безпеки держави. Внутрішній і зовнішній аспекти цієї проблеми взаємопов’язані. З одного боку, конкуренція є рушійною силою економічного зростання України, з іншого конкурентноздатність вітчизняної економіки має забезпечувати гідне місце України на зовнішніх ринках. Актуальність цих питань зростає у зв’язку з прагненням України вступити до СОТ, входженням на внутрішній ринок іноземних інвесторів. Це вимагає нового підходу щодо вирішення проблеми взаємозв’язку між антимонопольним регулюванням та забезпеченням прийнятного рівня індикаторів економічної безпеки держави.
  6. В роботі виділено основні види обмежувальної ділової практики на сучасному етапі розвитку антимонопольного регулювання, визначено тенденції порушення антимонопольного законодавства, що загрожують економічним інтересам України. Оскільки реальне конкурентне середовище в українській економіці істотно відрізняється від ідеальної моделі ринку і конкуренції, сьогодні від антимонопольного регулювання вимагається визначення природи і характеру ринково-конкурентних відносин, в тому числі причин криз на певних вітчизняних товарних ринках, характеру та й самої сутності діяльності монополій і олігополістичних угруповань, наслідків деформацій конкурентного середовища під впливом тіньової економіки тощо.
  7. Спираючись на проведене дослідження, можна визначити стратегію та тактику здійснення антимонопольного регулювання економіки України, реалізація яких повинна базуватися на Програмі конкурентної політики України в контексті досягнення економічної безпеки держави.
  8. Європейський вибір України передбачає в якості одного з пріоритетних напрямків гармонізацію національного законодавства і законодавства Європейського Союзу. Даючи оцінку результатам формування та досвіду впровадження конкурентної політики в Україні, важливо констатувати, що основним завданням є не лише досягнення конкурентної структури ринків, а створення ефективного конкурентного середовища, здатного забезпечити сталий розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки. Усе це вимагає врахування та сприйняття новітніх і перспективних підходів і елементів європейської конкурентної політики і європейського конкурентного законодавства.
  9. Забезпечення конкурентної політики має відбуватися у відповідності до умов трансформаційної економіки, яка реально склалася в Україні. Очевидно, таким чином, що на шляху подальшої гармонізації українського і європейського конкурентного законодавства не може бути механічного, абстрагованого від реальності копіювання тієї чи іншої схеми. Необхідним є підхід з урахуванням конкретних умов, що склалися в нашій країні. Аналіз антимонопольного регулювання приводить до висновку про потребу створення економічних та правових умов для подальшого розвитку здорової конкуренції, її проникнення в усі галузі економіки. Це має здійснюватися шляхом вдосконалення системи антимонопольних органів.
  10. Державні органи з питань конкуренції (антимонопольні, антитрестовські, картельні відомства) здійснюють контроль за дотриманням відповідного законодавства, проводять роботу з підготовки пропозицій щодо його удосконалення та розробки рекомендацій стосовно активізації конкуренції в усіх сферах економіки. Структура, компетенція, організація діяльності та підзвітність таких органів визначаються змістом антимонопольної (конкурентної) політики та правовою формою її реалізації, яка закріплюється в антимонопольному (конкурентному) законодавстві.
  11. Відмінності в економічній структурі та правових системах впливають на оптимізацію системи обмеження монополізму і захисту конкуренції в різних країнах. За зовнішньої різниці форм таких органів їм властива єдність змісту діяльності - запобігання монополізації товарних ринків, протидія негативним проявам ринкової влади суб`єктів господарювання, сприяння розвитку конкуренції. Аналіз досвіду розвинених країн доводить, що для захисту економічної конкуренції важливе значення має незалежність органів антимонопольного регулювання.
  12. Кількісні та якісні зрушення в економіці вимагають поглиблення конкурентних відносин у всіх сферах діяльності. Втім, більшість перешкод, які на сьогодні гальмують їх розвиток, лежить поза повноваженнями окремого органу влади. Для координації діяльності з антимонопольного регулювання в контексті економічної безпеки доцільно створити на базі Антимонопольного комітету України спеціалізований підрозділ, який предметно займався б постановкою проблеми і розробкою концепції економічної безпеки України при здійсненні антимонопольного регулювання. Невирішення цієї проблеми негативно позначається на стратегічних перспективах розвитку економіки. З одного боку, попри те, що в державній власності перебуває понад третина виробничих потужностей, нові інвестиційно привабливі об’єкти до продажу майже не пропонуються. З іншого - на невизначений термін відкладаються реформи в монопольних секторах економіки.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, №30, ст. 141)
  2. Закон України Про промислово-фінансові групи в Україні” від 21.11.1995 № 437/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 23, ст.88)
  3. Закон України Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 № 2210-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 12, ст. 64)
  4. Закон України Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003 № 964-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №39. Ст. 351)
  5. Закон України Про природні монополії” від 20.04.2000 № 1682-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 30, ст. 238)
  6. Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.96 № 236/96-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 36, ст. 164)
  7. Закон України Про Антимонопольний комітет України” № 3659-12 від 26.11.93 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст. 472)
  8. Указ Президента України Про основні напрями конкурентної політики на 1999-2000 роки та заходи щодо їх реалізації” від 26.02.1999 № 219/99
  9. Указ Президента України Про основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки” від 19.11.2001 № 1097/2001
  10. Постанова Верховної Ради України Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції” від 21.12.93 № 3757-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 9, ст. 42)
  11. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 18.02.2000 р. № 31-р Про внесення змін і доповнень до Положення про контроль за економічною концентрацією”
  12. Рекомендації щодо монопольного ціноутворення / Антимонопольний комітет України. - К., 1997. 81 с.
  13. Резолюція ООН Комплекс узгоджених на багатосторонній основі справедливих принципів і правил для контролю за обмежувальною діловою практикою” № 35/ 63 від 05.12.1980
  14. Проект Закону України Про захист економічної конкуренції”. Коментар професора Арведа Дерінгера. К.: Tacis, 1997. 28 с.
  15. Міністерство Закордонних справ України Генеральное соглашение по тарифам и торговле ГАТТ" Санкт-Петербург, 1994 год, ст. VI
  16. Разъяснения Комиссии о понятии концентрации в соответствии с Постановлением Совета (ЕЕС) № 4064/89 по контролю за экономической концентрацией между предприятиями. 11с.
  17. Объединенные методические рекомендации по анализу и оценке состояния конкурентной среды на товарных рынках. Межгосударственный совет по антимонопольной политике государств-участников СНГ. М., 1996. 38 с.
  18. Договор об учреждении Европейского экономического сообщества с изменениями, внесенными последующими договорами № 994_017, Рим, 25 марта 1957 года (неофициальный перевод с английского), ст. 85-94
  19. Типовой закон о конкуренции: Проект комментариев к возможным элементам статей типового закона или типовых законов // Серия документов ЮНКТАД по проблематике законодательства и политики в области конкуренции. ООН. Женева, 2000. 108 с.
  20. Азоев Г. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. с. 208
  21. Антимонопольное регулирование в США (по материалам The Economist) // Мировые дискуссии. 6-12 ноября 2000. - № 37 (86). С.3-6
  22. Антимонопольная политика государств Содружества. Обзор деятельности антимонопольных органов государств СНГ 1997-1998гг. // Материалы Межгосударственного совета по антимонопольной политике. М., 1999. С. 1-65
  23. Антимонопольний комітет України в запитаннях і відповідях. К.: АТ Книга”, 1998. 56 с.
  24. Базилевич В., Филюк Г. Роздержавлення природних монополістичних структур в Україні // Економіка України. 2002. - № 3 (484). С. 35-42
  25. Брыль Р. Виртуальный монополист // Украинская инвестиционная газета. 1999. - № 45 (215). С. 2-3
  26. Валітов С., Грицай О. Контроль за економічною концентрацією Україні // Економіка України. 2000. - № 8 (465). С. 86-88
  27. Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. - № 3. С.
  28. Владимирова И.Г. Слияния и поглощения компаний // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. - № 1. С.
  29. Гелхорн Е., Ковачич В. Антитрестовское законодательство и экономика: Пер. с англ. Международный институт права США- COPYRIGHT, 1995. 365 с.
  30. Государственное регулирование экономики: мировой опыт и реформа в России (Теория и практика): Институт экономики РАН/ Под ред. Н.Д. Редюхина. М., 1996. 248 с.
  31. Государственное регулирование экономической деятельности. М.: Юристъ, 2000. 316 с.
  32. Григорьев Л.М. Экономическая концентрация как фактор, влияющий на иностранные инвестиции // Труды Региональной конференции по вопросам конкурентной политики стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. К., 2000. С. 251-252
  33. Експрес-доповідь Державного комітету статистики № 240 від 11.09.2002
  34. Експрес-доповідь Державного комітету статистики № 260 від 10.09.2002
  35. Захист економічної конкуренції //Перспективні дослідження. 2001. - № 16. С. 24-25.
  36. Звіт Антимонопольного комітету України за 2002 рік. - К.:АМКУ, 2002, 111 с.
  37. Касьянов Ю. Проблемы российского антимонопольного законодательства. Нужна реформа // Законодательство и экономика. 2000. - № 6 (195). С. 25-45
  38. Качалин В.В. Система антимонопольной защиты общества в США. М.: Наука, 1997. 271 с.
  39. Кірхнер К. Функція конкуренції в ринковій економіці // Доповідь для організованого Анттимонопольним комітетом України Семінару Політика щодо конкуренції як ключовий елемент ринкової економіки правові методи боротьби з обмеженнями конкуренції та з недобросовісною конкуренцію”. К., 1995. С.1-12
  40. Комментарии Украины к тематике консультаций в рамках Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции // Материалы заседания Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции. Женева, 1999.- С. 1-10
  41. Конкурентная политика ЕЭС в едином рынке / Ю.А. Борко, М.В. каргалова, Ю.М. Юмашев.- М.: Международная издательская группа Право”, 1995. 87 с.
  42. Конкурентні справи, учасниками яких є більш ніж одна країна. Попередня записка, підготовлена секретаріатом ООН із торгівлі й розвитку за матеріалами, поданими країнами-членами// Праці Конференції ООН із торгівлі й розвитку. Женева, 1999. С.1-18
  43. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 208 с.
  44. Крег Конрад В. Картельные соглашения (фиксирование цен, раздел рынка, обман в определении цен и т. д.). Краков, Польша, 1992. С. 1-17
  45. Крюгер Р. Рыночные структуры и политика конкуренции // Материалы заседания Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции, 1999. 133 с.
  46. Крюгер Р. Рыночные структуры и политика конкуренции //Материалы заседания Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции. Женева, 1999.- С. 113-141
  47. Ленский Е.В., Цветков В.А. Транснациональные финансово-промышленные группы и межгосударственная экономическая интеграция: реальность и перспективы. М.: АФПИ еженедельника Экономика и жизнь”, 1998. 296 с.
  48. Магас В. Теоретичні проблеми неконкурентної приватизації Україні // Економіка України. 2000. - № 8 (465). С. 42-48
  49. Мельникова О. Особливості національної монополії Україні // Економіка України. 2001. - № 2 (471). С. 50-53
  50. Михайлов А.В. Некоторые особенности антимонопольного контроля создания и деятельности крупных корпоративных структур // Труды Региональной конференции по вопросам конкурентной политики стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. К., 2000. С. 286-287
  51. Никитин С., Глазова Е. Государство и проблема монополии // Мировая экономика и международые отношения. 1994. - № 7. С.92-93
  52. Обзор программ технической помощи, консультаций и подготовки кадров по законодательству и политике в области конкуренции. Записка Секретариата ЮНКТАД // Материалы Совета по торговле и развитию Организации Объединенных Наций. Женева, 1998. С. 7-31
  53. Олещенко О.М. Антимонопольне регулювання як важіль забезпечення економічної безпеки держави // Матеріали круглого столу Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України / Під ред Пирожкова С.І, Губського Б.В., Сухорукова А.І. К.: Національний інститут українсько-російських відносин, 2001. С. 72-73
  54. Олещенко О.М. Конкурентна стратегія держави в умовах ринкових реформ // Стратегія економічного розвитку України: Наук. Зб. Вип. 3 (10) / Голов. ред. О.П. Степанов. К.: КНЕУ, 2002. С. - 136-140
  55. Олещенко О.М. Особливості антимонопольного регулювання в Україні // Науковий вісник: Зб. наук. пр. Вип. 3 (13) / Голов. ред. Мельник П.В. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. С. 40-44
  56. Олещенко О.М. Особливості антимонопольного регулювання в Україні // Збірник матеріалів Другої науково-творчої конференції студентів та викладачів (26-28 квітня 2000 року). Інсттитут муніціпального менеджменту та бізнесу. К., 2000. С. 15-19
  57. Опыт, накопленный до настоящего времени в сфере международного сотрудничества по проблемам политики в области конкуренции и используемых механизмов // Материалы Совета по торговле и развитию Организации Объединенных Наций. Женева, 1998. С. 1-7
  58. Остеркамп Р. Введение в тему Конкуренция и политика в отношении конкуренции”: Учебные материалы на русском языке. Мюнхен: Институт экономических исследований. 1996. С. 111-129.
  59. Остеркамп Р. Введение в тему: Конкуренция и политика в отношении конкуренции” //Учебные материалы семинара для ведущих работников Антимонопольного комитета Украины. ИФО институт экономических исследований. Германия Бельгия, 1996. с. 111-129
  60. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Підручник для осіб, що навчаються за фахом Службовець державного управління / Під ред. Проф. Б. Кравченка. Київ: Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994, 140с.
  61. Перспективный альянс // Столичные новости. 2000. - № 17. С.5
  62. Пирогов А.Н. Слияния и поглощения компаний: зарубежная и российская теория и практика // Менеджмент в россии и за рубежом. 2001. - № 5. С. 11-15
  63. Питтман Р. Какова специфика регулирования инфраструктуры в странах с переходной экономикой? // Труды Региональной конференции по вопросам конкурентной политики стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. К., 2000. С. 111-116
  64. Піттман Р. Конкурентна політика в Україні та Сполучених Штатах: український Закон про конкуренцію” та американський досвід / Пер. з англ. Ю. Олійник, М. Зарицька. К.: Проект економічної реформи в Україні (ПЕРУ), 1995. 44 с.
  65. Полуянов В. Монополізованість промисловості України і тенденції формування ринкових суб’єктів господарювання Україні // Економіка України. 2001. - № 9 (478). С. 36-42
  66. Портер М. Международная конкуренция: пер с англ. / Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. М.: Междунар. отношения, 1993. 896 с.
  67. Постников С.Л., Попов С.А. Мировая экономика и экономическое положение России. Сборник статистических материалов. М.: Финансы и статистика, 2001. 224 с.
  68. Правила конкуренції в Угоді Про партнерство та співробітництво між Європейським Співтовариством і Україною. К.: Tacis, 1997. 23 с.
  69. Рейнольдс М., Дишингтон Дж. Контроль за слияниями в Европейском Союзе// Вестник МАП России. 1999. - № 2. С. 93-101
  70. Ремезов Н.И. повышение эффективности деятельности антимонопольных органов ключевая проблема совершенствования конкурентной политики государства // Труды Региональной конференции по вопросам конкурентной политики стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. К., 2000. С. 116-117
  71. Річний звіт / Антимонопольний комітет України. Київ, 1994, 56 с.
  72. Річний звіт / Антимонопольний комітет України. Київ, 1995, 75 с.
  73. Річний звіт / Антимонопольний комітет України. Київ, 1996, 105 с.
  74. Річний звіт / Антимонопольний комітет України. Київ, 1997, 165 с.
  75. Річний звіт / Антимонопольний комітет України. Київ, 1998, 171 с.
  76. Річний звіт / Антимонопольний комітет України. Київ, 1999, 213 с.
  77. Річний звіт / Антимонопольний комітет України. Київ, 2000, 248 с.
  78. Річний звіт / Антимонопольний комітет України. Київ, 2001, 135 с.
  79. Розвиток внутрішніх ринків в Україні: добробут завдяки конкуренції /Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. К.: Німецька консультативна група з питань економічних реформ при Уряді України, 2003. 91 с.
  80. Румянцев С. Економічна концентрація та антимонопольне регулювання // Цінні папери України. 2000. - № 42 (130). С.8
  81. Салоп Стивен К. Измерение простоты выхода на рынок // Антитрестовский бюллетень, лето 1986 (The Antitrast bulletin, Summer 1986). С. 551-571.
  82. Семенова Л.Н. Антимонопольне і конкурентне право: Курс лекцій. Київ: Вид-во Європейського ун-ту фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. 136 с.
  83. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие (книга четвертая) /Институт экономики РАН. М.: ЗАО Финстатинформ”, 2002. 128 с.
  84. Скудар Г. Стратегія піднесення конкурентоспроможності підприємства: проблеми і складові успіху Україні // Економіка України. 2000. - № 6 (463). С. 4-15
  85. Словарь терминов в области экономики производственных организаций, конкурентного права и политики, направленной на поощрение конкуренции / Сост. Хеймани Р.С., Шапиро Д.М. Подготовлен для отдела конкуренции и потребительской политики. Управление финансовыми, фискальными и предпринимательскими делами. Организация по экономическому сотрудничеству и развитию. Париж, 1991. с. 63
  86. Статистичний щорічник України за 2001 рік. К.: Держкомстат, 2002. - 598 с.
  87. Україна. Відновлення зростання на засадах справедливості: меморандум про економічний розвиток України. N.W. Washington, D.C. USA: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. - COPYRIGHT, 1999. P. -230
  88. Форнальчик А. Стратегія конкуренції в умовах ринкових реформ (на прикладі Польщі) // Праці Семінару з питань стратегії конкуренції в умовах перебудови економіки. Відень, Австрія, 1995. С. 1-13
  89. Череда М. Лихорадка корпоративных слияний охватила Европу (по материалам журнала The Economist) // Зеркало недели. 29.01.2000. С. 10
  90. Черненко С.О. Межі товарних ринків // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. 2002. - № 2. С. 29-32.
  91. Шмиттгофф Клайв М. Экспорт: право и практика международной торговли: Пер. с англ. М.: Юрид. Лит., 1993. 512 с. (конкур. право зап. стран)
  92. Экономическая безопасность: Производство-Финансы-Банки / Под ред. В.К. Сенчагова.- М.: ЗАО Финстатинформ”, 1998. 621 с.
  93. Ярош В.П. Пивні монополії // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. 2002. - № 2. С. 27-28.
  94. Boner R.A, Kruger R. The basics of Antitrust Policy. A Review of Ten nations and the European Communities. World Bank Technical Paper № 160. - Washington. D.C., 1991. P. 119.0
  95. Clague Chr., Rausser Gordon C. The emergence of market economies in Eastern Europe. - New York, 1993. P. 352
  96. Competition law in the European Communities. Volume 1A: Rules apllicable to undertakings. - Luxembourg: office for Official Publications of the European Communities, 1994. P. 550
  97. Fox Eleanor M., Halverson Jemes T. Industrial consentration and the market system. Legal, Economic, Social and Political Perspectives. New York: American Bar Assotiation, 1979. P. 453
  98. Goldman Calvin S. Implementing the new competition law in Canada / Seminar on Competition policy in the transforming economies. Vienna, Austria: Economic development institute of the World Bank Group, August 21-25, 1995. P. 1-21
  99. Hawk Barrry E. Annual proceedings of the fordham corporate law institute. Antitrust in a global economy. New York: Transnational Juris Publications, Inc., 1994. - P. 662
  100. Hovenkamp H. Antitrust. St. Paul, Minn: West Publication Co, 1993. P. 269
  101. Merger control law in the European Union. Luxembourg: office for Official Publications of the European Communities, 1995. P. 105
  102. Report of the Working group / Speech by Fels A. - OESD Conference on trade and competition. Parise 1999. P. 1-8
  103. Report of the Working group / Speech by Fox Elleanor M. - OESD Conference on trade and competition. Parise 1999. P. 1-23
  104. Sidney A. Shapiro, Joseph P. Tomain, Regulatory law and policy: Contemporary legal education series. 1992. P.210
  105. Skoczny T. Antimonopoly case law. Warsaw: Elipsa Publishing house, 1995. P. 225
  106. The relationship between the competition authority and relevant regulatory agencies, especially in respect of the privatization and demonopolization processes (Japan’s Contribution) // Proc. Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy. Geneve, 1999. P. 1-3

  107. Willard K. Tom, Angland Joseph, Artisser A. Antitrust law developments: Volume 1. - New York: American Bar Association, 1992. P. 442
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины