розвиток транскордонного співробітництва в системі забезпечення економічної безпеки україни : развитие трансграничного сотрудничества в системе обеспечения экономической безопасности украини

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • розвиток транскордонного співробітництва в системі забезпечення економічної безпеки україни
 • Альтернативное название:
 • развитие трансграничного сотрудничества в системе обеспечения экономической безопасности украини
 • Кол-во страниц:
 • 184
 • ВУЗ:
 • національний інститут стратегічних досліджень
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • національний інститут стратегічних досліджень

  На правах рукопису

  науменко
  Сергій Васильович


  УДК 65.012.8:33+339.9


  розвиток транскордонного співробітництва в системі забезпечення економічної безпеки україни

  Спеціальність: 21.04.01 економічна безпека держави

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук

  Науковий керівник:
  Мокій Анатолій Іванович,
  доктор економічних наук,
  професор

  Київ 2007

  ЗМІСТ
  ВСТУП ..


  3
  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ


  10
  1.1. Соціально-економічна природа транскордонного співробіт-ництва як форми зовнішньоекономічної інтеграції


  10
  1.2. Специфіка транскордонного співробітництва в сучасних умовах


  28
  1.3. Сутність, структура та методи оцінки економічної безпеки на регіональному рівні


  37
  Висновки до розділу ..


  50
  РОЗДІЛ ІІ. РОЛЬ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ..


  52
  2.1. Еволюція транскордонного співробітництва та економічна безпека регіону ..


  52
  2.2. Транскордонне співробітництво як чинник зміцнення економічної безпеки регіону


  74
  2.3. Дослідження руху товарів, капіталів, трудових ресурсів в умовах транскордонного співробітництва


  99
  Висновки до розділу ..


  110
  РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ ПОГЛИБЛЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ .


  113
  3.1. Обґрунтування стратегічних рішень та методів посилення інтеграції прикордонних регіонів


  113
  3.2. Формування інноваційно-інвестиційної моделі транскордонного співробітництва


  128
  3.3. Напрями вдосконалення інституційних засад транскордонного співробітництва


  138
  Висновки до розділу


  153
  ВИСНОВКИ .


  156
  ДОДАТКИ


  159
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  172
  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Транскордонне співробітництво (ТКС) є однією з важливих форм європейської інтеграції, що здійснюється на регіональному рівні і посідає особливе місце у процесі формування регіональної політики України. Поглиблення транскордонного співробітництва відкриває нові можливості для активізації господарської діяльності на прикордонних територіях, підвищення їх конкуренто-спроможності шляхом мобілізації природно-ресурсного потенціалу регіонів сусідніх країн, досягнення інтегрального ефекту внаслідок усунення бар’єрів для руху товарів, послуг, капіталу, інформації і технологій.
  Проблемам участі регіонів України в інтеграційному процесі та розвитку транскордонного співробітництва присвячені дослідження В.Будкіна, І.Гладій, М.Долішнього, Ю.Макогона, А.Мельник, А.Мокія, С.Писаренко, Є.Савельєва, В.Чужикова. Такі дослідники, як П.Бєлєнький, Н.Мікула, О.Мілашовська, Р.Федан розглядають транскордонне співробітництво як форму соціально-економічної інтеграції регіонів, що втілена у функціонуванні єврорегіонів. Б.Данилишин, Р.Олейник, І.Сіренко у дослідженнях сутності та ефективності транскордонного співробітництва роблять акцент на зовнішньоекономічній діяльності прикордонних регіонів. Увага до розвитку прикордонних регіонів пояснюється їхнім інфраструктур-ним призначенням у системі міжнародних економічних відносин.
  Стратегія ефективного розвитку прикордонних регіонів, що здійснюють транскордонне співробітництво, обов’язково повинна включати аспекти забезпечення економічної безпеки. Хоча проблеми економічної безпеки в Україні почали досліджуватися порівняно недавно, але вже існує значна кількість наукових праць з питань зміцнення економічної безпеки на різних рівнях ієрархії управління економікою. Так, у працях І.Бінька, О.Бєлова, В.Кузьменка, Г.Пастернак-Таранушенка, В.Шлемка визначено базові складники економічної безпеки держави та чинники впливу на них, розроблені методи оцінки вірогідності негативного впливу зовнішнього середовища на ці складники. Регіональний вимір економічної безпеки досліджували О.Бабич-Декань, О.Барановський, І.Мєдушевская, О.Рябченко. Стратегічні аспекти цієї проблематики розглядаються у працях З.Варналія, О.Власюка, В.Воротіна, В.Губенка, Я.Жаліла, В.Мунтіяна.
  Проте, ще недостатньо досліджені питання забезпечення економічної безпеки регіону у процесі транскордонного співробітництва, розробки ефективних моделей міжнародної інноваційної співпраці як основи економічного розвитку регіонів, активізації науково-технічної компоненти транскордонного співробітництва та вдосконалення його інституційного забезпечення. Існує об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень та практичної апробації методів підвищення ефективності транскордонного співробітництва в контексті економічної безпеки з метою забезпечення динамічного розвитку прикордонних територій в системі національної економіки. Саме ця необхідність обумовлює актуальність теми дослідження, визначає його мету і завдання.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основу дисертаційної роботи покладено результати досліджень, проведених автором у рамках здійснених наукових проектів Національного інституту стратегічних досліджень протягом 2004-2006 рр., основними з яких є: Нова хвиля економічних реформ: загальнодержавний та регіональний контекст” (номер державної реєстрації 0105U001181), Стратегія соціально-економіч-них перетворень в Україні” (номер державної реєстрації 0106U002632).
  Мета і завдання роботи. Метою дисертаційної роботи є розробка економіко-організаційних механізмів та інституційного забезпечення процесу поглиблення транскордонного співробітництва у контексті зміцнення економічної безпеки держави та її регіонів.
  Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
  - узагальнити теоретико-методичні підходи до визначення впливу транскордонного співробітництва та участі регіонів у інтеграційних процесах на економічну безпеку;
  - ідентифікувати індикатори економічної безпеки (стимулятори та дестимулятори) на регіональному рівні (в розрізі районів і міст області);
  - визначити тенденції розвитку транскордонного співробітництва регіонів України;
  - встановити взаємозв’язок між рівнем економічної безпеки регіону та масштабами і глибиною транскордонного співробітництва;
  - обґрунтувати концептуальні рішення з реалізації інноваційно-інвестиційної моделі транскордонного співробітництва, визначити її цілі, засоби та особливості реалізації на різних рівнях ієрархії управління;
  - визначити основні напрями вдосконалення інституційного забезпечення транскордонного співробітництва;
  - розробити практичні рекомендації щодо методів посилення соціально-економічної інтеграції прикордонних регіонів з врахуванням вимог забезпечення економічної безпеки.
  Об'єктом дослідження є транскордонне співробітництво прикордонних регіонів України.
  Предметом дослідження є стан та механізми розвитку транскордонного співробітництва відповідно до вимог зміцнення економічної безпеки держави та її регіонів.
  Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є логіко-діалектичний метод пізнання явищ і процесів у сучасному світовому господарстві та національних економіках. Зокрема, у роботі використано методи системно-структурного аналізу та теоретичного узагальнення (при дослідженні індикаторів економічної безпеки регіону), синтезу та порівняльного аналізу (для дослідження теоретичних моделей економічної інтеграції, транскордонного співробітництва та їх адаптивності до умов перехідної економіки), історико-логічний метод (для окреслення специфіки розвитку транскордонного співробітництва України), функціонально-системний підхід та метод критичного аналізу (для виявлення геополітичних та соціально-економічних передумов здійснення ТКС України в умовах багатовекторності) та економіко-математичні методи: багатофакторного аналізу (для оцінки факторів впливу та функціональних залежностей між рівнем економічної безпеки і масштабами транскордонного співробітництва прикордонного регіону), розрахунок індикаторів рівня економічної безпеки регіонів і держави.
  Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-розпорядчі акти з питань економічної політики, економічної безпеки, зовнішньої та регіональної політики, документи Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України. У роботі використана також довідкова і монографічна література, матеріали експертних оцінок та власних досліджень.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретико-методичних положень та розробці науково-прикладних рекомендацій активізації транскордонного співробітництва у контексті зміцнення економічної безпеки держави і регіонів, зокрема:
  вперше:
  - виявлено двоїстий характер ефектів транскордонного співробітництва, який полягає в тому, що ТКС має здатність створювати загрози економічній безпеці регіону і виступати чинником її зміцнення, а також економетрично доведено негативний зв’язок не лише між імпортною, але й експортною орієнтацією імпортозалежних виробництв та рівнем економічної безпеки відносно слаборозвинених областей України;
  - розроблено механізми посилення економічної безпеки прикордонних регіонів у розрізі окремих компонент (сировинно-ресурсної, продовольчої, енергетичної, екологічно-техногенної, технологічної, фінансової, зовнішньоекономічної безпеки) в умовах транскордонного співробітництва на основі аналізу функціональних залежностей між індикаторами економічної безпеки та транскордонного співробітництва і обґрунтовано головні їх характеристики (цілі, засоби та особливості реалізації на різних рівнях ієрархії управління);
  удосконалено:
  - методи оцінки рівня економічної безпеки прикордонного регіону (доповнено розрахунком інтегрального показника економічної безпеки на субрегіональному рівні з врахуванням факторів-стимуляторів площа території; кількість населення; обсяги інвестицій, виробництва промислової продукції, продукції сільського господарства, експорту, імпорту, а також факторів-дестимуляторів чисельність безробітних; кількість злочинів; обсяги промислових токсичних відходів; обсяги кредиторської заборгованості; кількість потерпілих від травматизму;
  - інституційну інфраструктуру та функції органів регулювання транскордонного співробітництва, зокрема, запропоновано: створення органу науково-технічної співпраці регіонів з передачею до його компетенції процедури експертної оцінки та державної реєстрації транскордонних проектів; надання органам державної влади повноважень у фінансуванні ТКС та реалізації міжрегіональних інноваційних стратегій;
  дістали подальшого розвитку:
  - теоретичні положення міжнародної економічної інтеграції та транскордонного співробітництва (теорії економічного районування та створення регіональних комплексів, теорії розвитку регіону, полюсів росту, теорії взаємодії регіональних економік) в сенсі адаптування до умов перехідної економіки з урахуванням особливостей забезпечення економічної безпеки регіонів;
  - теоретичні аспекти підвищення ефективності функціонування єврорегіонів (обґрунтовано об’єктивну обумовленість посилення економічного складника єврорегіону як форми транскордонного співробітництва між територіальними громадами або місцевими органами влади прикордонних регіонів України та ЄС).
  Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що розроблені стратегічні заходи поглиблення транскордонного співробітництва, а також концептуальні засади посилення економічної безпеки прикордонних регіонів доцільно використати при формуванні регіональної політики, в економіко-аналітичній та прогностичній роботі органів державного управління.
  Методичні та прикладні рекомендації щодо аналізу проблем транскордонного співробітництва з позицій економічної безпеки держави і регіону, аналітичні оцінки стану і перспектив поглиблення транскордонної співпраці знайшли застосування у роботі економічних та зовнішньоекономічних підрозділів Волинської облдержадміністрації (акт № 222/2-87 від 10.03.07). Пропозиції щодо напрямів інтенсифікації транскордонного співробітництва в умовах європейської інтеграції отримали практичне втілення у роботі державних органів м. Хелм, Республіка Польща (довідка від 8.12.06). Окремі положення дисертації були використані Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові при підготовці аналітичних матеріалів до Секретаріату Президента України з питань поглиблення співпраці в межах єврорегіонів, проблем прикордонних українсько-білоруських зв’язків (довідка № 3/1-18 від 21.03.07). Положення щодо вдосконалення інституційних засад транскордонного співробітництва відображені в рекомендаціях ХІІІ Міжнародного науково-практичного семінару Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект” (довідка № 36-01/7.97-134 від 27.01.07). Результати досліджень використані у навчальному процесі при викладанні дисциплін економічного циклу у Волинському інституті економіки і менеджменту (довідка № 49 від 27.02.07).
  Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що викладені у дисертації і виносяться на захист, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційному дослідженні використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження пройшли апробацію на таких міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях, форумах: економічний форум з питань прикордонного співробітництва (м. Львів, жовтень 2001 р.), засідання Українсько-польської міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва (м. Луцьк, листопад 2002 р.), VII міжнародна науково-практична конференція Міжнародно-правове та економічне регулювання торгівлі: проблеми теорії і практики” (травень 2004 р.), міжнародна науково-практична конференція Туристична індустрія як вектор регіонального розвитку” (м. Чернівці, травень 2004 р.), економічний форум Україна - Польща” (Ялта, червень 2004 р.), спільне засідання Українсько-білоруської та Українсько-молдовської ділових рад (м. Луцьк, вересень 2004 р.), науково-практична конференція Проблеми підвищення ефективності функціонування підприємств різних форм власності” (м. Донецьк, вересень 2004 р.), зустріч керівників прикордонних областей України і Республіки Білорусь (Республіка Білорусь, м. Мозир, травень 2005 р.), V Пленум Спілки економістів України Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону” (м. Київ, червень 2005 р.), засідання Українсько-білоруської ділової ради (Республіка Білорусь, м. Брест, липень 2005 р.), міжнародна науково-практична конференція Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит” (м. Рівне, травень 2006 р.), міжнародна науково-практична конференція Wyzwania współpracy transgranicznej Polska-Ukraina 2006” (Польща, м. Хелм, грудень 2006 р.), XVI економічний форум Європейські виклики: до питання про тотожність Європи” (Польща, м. Криниця-Здруй, вересень 2006 р.).

  Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано у чотирнадцяти наукових статтях (сім опубліковано автором одноосібно), у тому числі шість статей у фахових виданнях і вісім у інших виданнях загальним обсягом 5,03 д. а. (особистий внесок дисертанта 4,01 д. а.).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі розв’язано науково-прикладне завдання узагальнення теоретичних положень транскордонного співробітництва та економічної безпеки держави, виявлення особливостей транскордонного співробітництва та проблем його здійснення в Україні, розробки напрямів та методів поглиблення транскордонного співробітництва у контексті забезпечення економічної безпеки держави. Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки.
  1. Транскордонне співробітництво є ефективною формою соціально-економічної інтеграції регіонів. Вона виражається в системі господарських зв’язків, міжтериторіальній кооперації в різних галузях економіки, соціальній та гуманітарній сферах. Як один із засобів пожвавлення позитивних соціально-економічних процесів на прикордонних територіях, транскордонне співробітництво потребує комплексного підходу із врахуванням передового, адаптованого до регіональних особливостей України європейського та світового досвіду.
  2. Роль транскордонного співробітництва у інтеграційних процесах визначається можливістю прискорення процесів вирівнювання якості життя населення прикордонних територій, щонайменше до рівня країн-нових членів ЄС, та досягнення вільного руху товарів, людей і капіталів через кордон до повної інтегрованості простору. Поглиблення участі прикордонних регіонів України в транскордонному співробітництві повинно розглядатися як засіб закладення підґрунтя сталого розвитку регіонів вздовж її державного кордону.
  3. Теорії регіонального розвитку доводять актуальність транскордонного співробітництва у забезпеченні економічного зростання та економічної безпеки периферійних регіонів. Прикордонне розміщення більшості областей України та розширення кордонів ЄС актуалізує необхідність удосконалення методів оцінки економічної безпеки регіону на основі вибору факторів-стимуляторів (площа території; кількість населення; обсяги інвестицій; виробництва промислової продукції; продукції сільського господарства; експорту, імпорту) та дестимуляторів (чисельність безробітних, кількість злочинів, обсяги промислових токсичних відходів, обсяги кредиторської заборгованості, кількість потерпілих від травматизму), причому не лише на рівні держави, а й на рівні регіону (районів та міст).
  4. Домінування торговельно-інвестиційної моделі в транскордонних зв`язках та її асиметричність, низька ефективність інноваційної співпраці обумовлюють необхідність розв`язання низки інституційних проблем поглиблення транскордонного співробітництва. На відміну від усталеної думки, економетрично доведено негативний зв’язок експортної діяльності області з відносно нижчим рівнем розвитку та рівнем економічної безпеки, що пояснюється імпортною залежністю експортоорієнтованих підприємств. Цим аргументовано необхідність реалізації інноваційно-інвестиційної моделі транскордонного співробітництва, яка передбачає: вдосконалення чинного законодавства щодо державної підтримки інноваційних підприємств; посилення ролі місцевих органів влади у транскордонному співробітництві; створення організаційних форм супроводу процесу обміну інноваціями.
  5. Економічна безпека регіону є складною поліструктурною категорією, що характеризує рівень захищеності від потенційних загроз, незалежність і здатність до саморозвитку всіх галузей господарського комплексу, соціальної сфери, а також його зв'язок із особливостями регіонального розвитку. У контексті транскордонного співробітництва кожен із складників економічної безпеки набуває специфічного значення, оскільки рівень безпеки впливає на інтенсивність ділових відносин між прикордонними територіями. Посилення економічної безпеки прикордонних регіонів можливе за умови здійснення цілісного комплексу необхідних заходів у різних сферах: у зовнішній торгівлі, в сфері виробництва, фінансів, продовольчого і сировинно-ресурсного забезпечення, інвестиційних процесах, охороні навколишнього середовища.
  6. Економічна безпека західних областей України формується під впливом загальнодержавних соціально-економічних процесів, регіональних і локальних факторів економічного поступу, характеру здійснення транскордонного співробітництва з сусідніми територіями іноземних держав. Рівень економічної безпеки характеризує ступінь реалізації економічних інтересів регіону і держави. З погляду транскордонного співробітництва, головними економічними інтересами прикордонних регіонів є: можливість виходу на зовнішні ринки, залучення нових джерел фінансування, запозичення прогресивного досвіду в сфері технологій, розвиток інфраструктури, лібералізація ринку. Мета реалізації та сутність кожного виду економічних інтересів регіону полягає в підтриманні такого стану економічної системи, який характеризується збалансованістю, здатністю забезпечувати ефективне функціонування економіки регіону і економічне зростання, стійкістю до негативних чинників.

  7. Рівень транскордонного співробітництва значною мірою залежить від розвитку місцевого самоврядування. Лише за умови, що місцева влада буде мати необхідні повноваження в сфері зовнішньоекономічних відносин, можлива ефективна співпраця економічних суб’єктів прикордонних територій. Це питання має бути вирішене в процесі удосконалювання законодавства щодо транскордонного співробітництва. Розвиток транскордон­ного співробітництва повинен базуватися на продуманій і збалансованій регіональній політиці, яка б дозволяла гнучко реагувати на зміни соціально-економічної ситуації та політико-правових умов на прикордонних територіях, застосовувати диференційовані методи управління та селективного впливу на соціально-економічні процеси з метою реалізації економічних інтересів регіонів, їх захисту від існуючих загроз для економічної безпеки.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Бранде Л. Передмова до Декларації АЄР щодо регіоналізму в Європі (www.aebr-ageg.de).
  2. Хаггет П. География: синтез современных знаний. М.: Наука, 1979. 685 с.
  3. Мікула Н.А. Організаційно-правове забезпечення транскордонного співробітництва в Україні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Конкурентний потенціал і європейська інтеграція (регіональні аспекти): Зб. наук. пр. Вип. 1 (57). Л.: ІРД НАНУ, 2006. - 342 с.
  4. Європейська хартія прикордонних та транскордонних регіонів (www.aebr-ageg.de).
  5. Студенніков І. Транскордонне співробітництво та його місце в регіональному розвитку. К.: Логос, 2000. - 171 с.
  6. Ratti R., Reichmann S. Theory and Practice of Transborder Co-operation. Frankfurt, 1993. 66 р.
  7. Komornitcki T. Granice Polski. Analiza zmian przenikalnosci w latach 1990-1996. Warsawа, 1999. 347 р.
  8. Гранберг А. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЕ, 2001. 495 с.
  9. Киреев А. Международная экономика: Учеб. пособ. М.: Междунар. отношения, 1997. - 416 с.
  10. Розробка та реалізація стратегій розвитку територіальних громад: вітчизняний досвід / За ред. С. Максименка, та ін. - К.: Дата Банк Україна, 2003. - 272 с.
  11. Мікула Н.А. Транскордонне співробітництво та облаштування кордону // Економіка промисловості. 2002. № 3. С. 44 - 52.
  12. Максимчук М. Особливості соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Львівсько-Жешувського транс-кордонного регіону): Дис. канд. екон. наук Л.: ІРД НАНУ, 1997. 190 с.
  13. Україна. Закон. Про державний кордон України: № 1777 від 04.11.91 р. (www.rada.gov.ua).
  14. Великий тлумачний словник сучасної української мови / За ред. Бусел В. Ірпінь: Перун, 2003. 1440 с.
  15. Мікула Н.А. Організаційні та фінансові чинники формування єврорегіонів // Соціально-економічнi дослідження в перехідний період. Регіональна політика: досвід ЄС та його адаптація до умов України. Л.: ІРД НАНУ, 2003. С. 92 - 103.
  16. Статут Асамблеї європейських регіонів (www.aebr-ageg.de).
  17. Declaration of the Assembly of European Regions on Regionalism in Europe. Strasbourg, 1996. p. 2.
  18. На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів / Є. Кіш, О. Вишняков та інші; за ред. С. Максименка, І. Студеннікова. - К.: Логос, 2000. - 224с.
  19. Мікула Н.А. Особливості формування регіональної політики розвитку транскордонного співробітництва // Проблеми розвитку зовнішньо-економічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: Зб. наук. пр. - Донецьк: ДонНУ, 2005. С.159-165.
  20. Мікула Н.А. Проблеми трансплантації інституту транскордонного співробітництва в Україні // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУУАМ: Сб. науч. тр. Донецк: ДонНУ, 2004. С. 166 - 169.
  21. Європейська Рамкова Конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями від 21 травня 1980 р. (www.aebr-ageg.de).
  22. Протокол № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями від 5.05.1998р. (www.europa.eu.int).
  23. Бєлєнький П.Ю, Мікула Н. Формування та розвиток системи міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні. // Регіональна економіка. 2001. № 3. С.61 74.
  24. Україна. Закон. Про транскордонне співробітництво: № 1861-IV від 24.06.2004 р. (www.rada.kiev.ua).
  25. Трансграничное сотрудничество на северо-западе России: ХХІ: Исследовательский отчет ISBN 5-902547-03 (www.ewi.info).
  26. Бєлєнький П., Мікула Н. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів. Регіональна політика: методологія, методи, практика: Монографія. / За ред. М.І.Долішного. Л.: ІРД НАНУ, 2001. 719с.
  27. Practical Guide to Cross-border Cooperation(www.ewi.info).
  28. Mochnaczewski P. Cele i zadania współpracy transgranicznej i międzyregionalnej ze szczególnym uwzględnieniem wschodnich sąsiadów Polski // Regiony, euroregiony, rozwój regionalny. Lublin, 1996. S. 45-50.
  29. Макогон Ю., Ляшенко В. Формы и направления межрегионального трансграничного сотрудничества: Монография. Донецк: Юго-Восток. 2003. - 512 с.
  30. Хартія Конгресу місцевих і регіональних органів влади Європи від 14.01.1994 р. (www.kuznetsov-vv.hotbox.ru).
  31. Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи: Монографія. Л.: ІРД НАНУ, 2003. 22 с.
  32. Мікула Н.А. Теоретико-методологічні та практичні аспекти функціонування єврорегіонів // Регіональна економіка. 2004. - № 4. С. 53 - 64.
  33. Основи економічної безпеки / Бандурка О.М., Духов В.Є., Петрова К.Я., Червяков І.М. Х.: Нац. ун-т внутрішніх справ. 2003. 263 с.
  34. Жаліло Я.А. До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку // Стратегічна панорама. - 2004. - № 3. С. 97 - 104.
  35. Гончаренко О.М., Лисицин Є.М. Методологічні засади розробки нової редакції концепції національної безпеки України. К.: НІСД, 2001. С. 6 - 7.
  36. Проблеми економічної безпеки України: Аналіт. доп. К.: УЦЕПД, 1997. 124 с.
  37. Пастернак-Тарнушенко Г. А. Економічна безпека держави. К.: Ін-т. держ. упр. і самоврядування при КМУ. 1994. 112 с.
  38. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення. К., 2001. 23 с.
  39. Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения // Вопросы экономики. 1994. - № 12. С. 38.
  40. Абалкин Л. Экономическая безопасность России // Вопросы экономики. 1994. - № 12. С. 5.
  41. Тамбовцев В. Объект экономической безопасности России // Вопросы экономики. 1994. - № 12. С. 58.
  42. Єрмоленко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. С. 26.
  43. Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. К.: НІСД, 1997. 112 с.
  44. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. К.: КВІЦ, 1999. 210 с.
  45. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Голос України. 1997. 4 лютого.
  46. Шкарина Е. Н. Экономическая безопасность регионов и преодоление угроз в современных условиях // Весник Северо-кавказского государственного технического ун-та. 2003. № 3. С. 45 52.
  47. Пастернак-Таранушенко Г.А. У колі економічних небезпек // Вісник НАНУ. 2000. № 8. С. 40 48.
  48. Степаненко А. В., Герасимов М. І. Оцінка економічної безпеки України та її регіонів // Регіональна економіка. 2002. № 2. С. 39 54.
  49. Новікова А.М. Пащенко Ю.С. Вдосконалення транспортного сполучення через державний кордон України, К., 2001. - 210 с.
  50. Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
  51. Закарпаття: Довідник / За ред. З. Поповича. Ужгород: ІВА, 1998. 92 с.
  52. Загрози економічній безпеці держави (www.umoloda.kiev.ua).
  53. Forst K. Wpływ euroregionów na kształtowanie się nowego sąsiedztwa na pograniczu polsko-niemieckim. Euroregiony mosty do Europy bez granic. Warszawa: Elipsa. 2000, 220 s.
  54. Офіційний сайт Головного управління статистики Республіки Польща (www.stat.gov.pl).
  55. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво. Монографія. Л.: ІРД НАН України, 2004. 395 с.
  56. Писаренко С.М. Організаційно-економічний механізм реалізації політики Європейського Союзу / Редкол.: М.І. Долішній та ін. Л.: ІРД НАНУ, 2002. 80с.
  57. Офіційний сайт Державного комітету статистики україни (www.ukrstat. gov.ua).
  58. Криштальський А. Проблеми Волинської області // Український регіональний вісник. 2003. № 42. С. 35 - 36.
  59. Регіональна програма науково-технічного та інноваційного розвитку на 2004 2006 роки, від 10.12.2004 р., № 16/4. Луцьк, 2004.
  60. Варналій З. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки України (www.rainbow.gov.ua).
  61. Статистичний щорічник Волинської області за 2006 рік . Луцьк: Голов. упр. статистики у Волинській обл., 2007. 558 с.
  62. Брижатий В. Фінансова безпека: її сутність і роль в економічній безпеці // Вісник ТАНГ. 2004. № 5. С. 253 258.
  63. Мікула Н.А. Транскордонне співробітництво та його роль у розвитку території // Вісник Львів. комерц. акад. Сер. екон., спец. вип. Л., 2005. С. 74-78.
  64. Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів / За ред. С. Максименка. К.: Міленіу", 2001. 244 с.
  65. Данилишин А. Пріоритети регіональної політики прикордонних областей України в умовах інтеграції у світове господарство // Зовнішньоекономічний кур’єр. 2001. № 7 8. С. 10 - 16.
  66. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2004 році: Стат. зб. Т. 1. К.: Держ. ком. статистики України, 2005. 137 с.
  67. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду (www.imf.org).
  68. Про забезпечення підвищення ефективності міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні // Зовнішньоекономічний кур’єр. 2001. № 7 8. С. 21 24.
  69. Дацків Р.М. Транскордонні ініціативи як основа зовнішньоекономічної політики (www.tpp.lviv.net).
  70. Волошко В. Реалії та перспективи транскордонного співробітництва України // Регіональна економіка. 2005. № 4. С. 123 131.
  71. Модель економічної безпеки для України // Науковий світ. 2001. № 10. С. 10 12.
  72. Офіційний сайт Львівської обласної державної адміністрації (www.loda.gov.ua).
  73. Офіційний сайт Волинської обласної державної адміністрації (www.voladm.gov.ua).
  74. Офіційний сайт Івано-Франківської обласної державної адміністрації (www.if.gov.ua).
  75. Офіційний сайт Закарпатської обласної державної адміністрації (www.carpathia.gov.ua).
  76. Конвенція. Покращення прикордонного співробітництва корпорацій і товариств в зоні // Бюлетень ЄЕК ООН. 2006. - №5. С. 30.
  77. Офіційний сайт Міністерства економіки України (www.me.gov.ua).
  78. Офіційний сайт Житомирської обласної державної адміністрації (www.zhitomir-region.gov.ua).
  79. Варналій З. Регіональна політика України: нові умови, нові вимоги (www.niss.gov.ua).
  80. Науменко Н.С. Польща та Україна в системі світових економічних зв’язків та перспективи багатостороннього українсько-польського торговельно-економічного співробітництва // Вісник Львів. комерц. акад. Сер. екон. - Вип. 20. Л., 2006. С. 67-71.
  81. Мікула Н. Організаційно-економічне забезпечення транскордонної співпраці // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку / Матеріали доп. V міжнар. Конгресу укр. економістів. - Л., 2000. - С. 466.
  82. Бєлєнький П. Ю., Мікула Н. А. Методологічні аспекти міжрегіонального та транскордонного співробітництва // Зовнішньоекономічний кур’єр. 2001. - № 1 - 2. С. 9 - 13.
  83. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку. Монографія / За ред. З.С. Варналія. К.: Знання України, 2005. 498с.
  84. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека / Андрійчук В.Г., Власюк О.С., Мокій А.І., та ін. (www.niss.gov.ua).
  85. Україна. Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки 2006: Монографія / За ред. О.С. Власюка. К.: НІСД, 2006. 576с.
  86. Політика регіонального розвитку в Україні: особливості та пріоритети / Варналій З.С., Жук В.І., Мітряєва С.І. та ін. Київ, 2005 (www.niss.gov.ua).
  87. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. К.: НІС, 2003. 368 с.
  88. Мокій А., П’ятак В., Бабець І. Актуальність та основні засади реалізації інноваційної моделі транскордонного співробітництва // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сб. науч. тр. Свищов Донецк: СА Д.А.Ценов”, ДонНУ. 2004. С. 19-26.
  89. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие: (к. 4-ая) / Ин-т экономики РАН. М.: Финстатинформ, 2002. 128 с.
  90. Бабець І.Г. Методика оцінки ефективності реалізації інноваційної моделі транскордонного співробітництва // Проблемы развития внешне-экономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. Донецк: ДонНУ, 2005. С. 533-538.
  91. Осоченко В. Транскордонне співробітництво як ефективний засіб регулювання зовнішньоекономічної діяльності в регіоні // Регіональні перспективи. 2000. № 1. С. 64 66.
  92. Максименко С. Державна концепція: чи є шлях мінімізації ризиків? // Український регіональний вісник. 2000. - №1. С. 8.
  93. Wspólna polsko-ukraińska strategia współpracy transgranicznej // Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy”. 2005. 50 s.
  94. Бабанін О. Деякі проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України // Зовнішня торгівля. 2000. №1. С. 20-24.
  95. Вплив розширення ЄС 2004 року на зовнішню торгівлю України // (www.ueplac.kiev.ua).
  96. Кваша С., Патика Н. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір // Економіка України. 2001. № 9. С. 50 55.
  97. Рубан А. Про деякі питання і тенденції сучасної торгівлі України // Економіка України. 2000. № 7. С. 30 34.
  98. Сєкарєв О. Коментар до розвитку торгово-економічних відносин України з країнами ЄС (www.ueplac.kiev.ua).
  99. Україна. Закон. Про транскордонне співробітництво: № 1861 від 24.06.2004 р. (www.rada.gov.ua).
  100. Україна. Президент. Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341 (www.rada.gov.ua).
  101. Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України (2004 2015 рр.) Шляхом європейської інтеграції” / Авт. кол.: Гальчинський А. С., Геєць В. М. та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтеграції України. К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. 405 с.
  102. Патика Н. I. Напрями розвитку інтеграційних процесів України у світовий економічний простір // Украина XXI ст.: Концепції та модель економічного розвитку. Л., 2001. Ч. 2. 477 с.
  103. Александрова В.П. Пріоритети технологічного розвитку України перехідного періоду // Економіка i прогнозування. - 2003. - № 3. - С. 55.
  104. Глотов Б. Модернизация в Украине в контексте европейской интеграции // Персонал. 2003. - № 8. С. 31-36.
  105. Чухрай Н.У. Механізми інноваційних перетворень в красках (ЄС та можливості їх трансформацій в економіку України. // Економіка прогнозування. 2003. - № 2. С. 24-31.
  106. Борщевський В. Інтеграція. Інвестиції. Інновації. // Діловий вісник 2003. -№ 4. С. 8-9.
  107. Гальчинський А.С., Кінах А.К. Інноваційна стратегія українських реформ. - К.: Знання України, 2004. 338 с.
  108. Александров І.О., Половян О.В. Кластеризація територіальних утворень України за рівнем економічної безпеки // Економічна кібернетика. 2000. - № 5 6. С. 4047.
  109. Сторонянська I.З. Міжнародне міжрегіональне співробітництво: на прикладах Західного регіону України. Л., 2002. 210 с.
  110. Рогожин. М. Інформація та управління на регіональному рівні. // Персонал. 2003. - № 2. С. 52-55.
  111. Соловьев В.П. Войточ А. Пути повышения ефективности инновационного партнерства Украины со странами Европейского сообщества // Проблемы науки. 2002. - № 3. С. 16-21.
  112. Сільченкова О. На чому грунтується регіонологія? // Науковий світ. 2003. - № 3. С. 8-9.
  113. Писаренко С.М. Регіональна політика в період ринкової трансформації // Україна в XXI ст.: Концепції та моделі економічного розвитку. Л., 2001. Ч. 2. с. 363.
  114. Хохлова Н. Економічна безпека й економічна стійкість: сутність, взаємозв’язок, фактори впливу // Торгівля і ринок України. 2002. Вип. 13., Т. 1. С. 182 186.
  115. Марунич Д. Зонінг: прозорі правила розбудови територій // Український регіональний вісник. 2001. № 11. С. 9.
  116. Ященко Ю.П. Стратегія енергетичної безпеки України // Енергетична політика України. 2002. № 2. С. 8 13.
  117. Яценко Н. М. Регіональна економічна безпека у контексті національної економічної безпеки // Актуальні проблеми економіки. 2002. № 2. &n
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины