ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ : ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРУ ЭКОНОМИКИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
 • Альтернативное название:
 • ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРУ ЭКОНОМИКИ
 • Кол-во страниц:
 • 243
 • ВУЗ:
 • Національний інститут проблем міжнародної безпеки
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ


  На правах рукопису

  Олейніков Олексій Олександрович

  УДК 338.23 (477) : 339.94 : 330.341.1

  ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  В КОНТЕКСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ


  Спеціальність 21.04.01. економічна безпека держави

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


  Науковий керівник
  доктор економічних наук,
  Бегма В.М.

  Київ 2007  ЗМІСТ  Вступ


  3
  Розділ 1. Теоретико-методологічні засади визначення ролі ТНК на світовому ринку високотехнологічної продукції в контексті забезпечення економічної безпеки держави


  11  1.1. Теоретичні аспекти діяльності транснаціональних корпорацій в зовнішньоекономічній сфері
  1.2. Інноваційна складова діяльності ТНК в контексті виробництва високотехнологічної продукції
  1.3. Економічна безпека держави в умовах транснаціоналізації світової економіки


  12

  43

  63
  Висновки до 1 розділу


  85
  Розділ 2. Методичні аспекти розвитку світового ринку високотехнологічної продукції з точки зору економічної безпеки держави


  89  2.1. Аналіз світових тенденцій розвитку високотехнологічного сектору економіки


  89
  2.2. Тенденції та особливості розвитку високотехнологічного сектору економіки України


  103
  2.3. Стан економічної безпеки України в сфері виробництва високотехнологічної продукції за умов включення до процесу транснаціоналізації


  117
  Висновки до 2 розділу


  139
  Розділ 3. Організаційно-методичні основи забезпечення економічної безпеки України за умов транснаціоналізації високотехнологічного сектору


  142
  3.1. Методична основа визначення загроз економічній безпеці держави від діяльності ТНК в сфері виробництва високотехнологічної продукції


  142
  3.2. Оцінка сучасних загроз економічній безпеці України в процесі взаємодії з ТНК


  163
  3.3. Принципи та рекомендації щодо забезпечення економічної безпеки України в контексті взаємодії з ТНК


  176
  Висновки до 3 розділу


  193
  Загальні висновки


  197
  Список використаних джерел


  201
  Додатки


  225

  ВСТУП
  Актуальність теми. Характерною ознакою сучасного етапу глобалізації світової економіки є підвищення рівня інтернаціоналізації виробничої, науково-технічної та інвестиційної діяльності. Ці процеси прискорюють міжнародний обмін високими технологіями шляхом розширення коопераційних та інвестиційних зв’язків у сфері науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) та орієнтації на виробництво високотехнологічної продукції. Рушійними силами підвищення рівня наукоємності виробництва сьогодні виступають транснаціональні корпорації (ТНК).
  Подальша ізоляція економіки України від участі у процесі транснаціоналізації вже сьогодні призводить до значних втрат. Водночас, для забезпечення належного рівня економічної безпеки держави, необхідно оцінити реальну готовність включення української економіки до глобалізаційних процесів із точки зору здатності як національних підприємницьких структур, так і всієї національної економічної системи протистояти зовнішнім загрозам з боку ТНК. Неконтрольована діяльність ТНК може створити для транзитивних економік умови для втрати економічного суверенітету, оскільки фінансові та технологічні можливості окремих ТНК перевищують можливості деяких країн, що розвиваються. Широкий спектр загроз у сфері транснаціоналізації високотехнологічного сектору економіки визначає актуальність проведення ґрунтовного дослідження та вироблення методичних підходів щодо упередження й нейтралізації негативних наслідків впливу ТНК на економічну безпеку держави, формування оптимальної системи державного регулювання їхньої поведінки, враховуючи економічний та інноваційний потенціал економіки України. Разом із цим важливим питанням у цьому контексті є проблема створення власних транснаціональних структур, що мають стати додатковим фактором відродження високотехнологічного сектору української економіки.
  Вивченню процесів транснаціоналізації економіки та впливу цих процесів на економічний розвиток країн останнім часом приділяється все більше уваги. Авторами фундаментальних праць з цієї проблематики є іноземні вчені К.Бартлетт, Р.Вернон, С. Гошал, Дж. Данинг, Дж. Кантвелл, С. Лалл, Г.Перлмутер, М.Портер, Ф.Рут; російські вчені А.Бєлорусов, І.Герчикова, Л.Градобітова, М.Делягін, Є.Ленський, А.Мовсесян, І.Пивоваров, С.Пашин, В.Цвєтков, Ф.Губайдулліна; вітчизняні вчені В.Белошапка, А.Грищенко, А.Філіпенко, Д.Лук’яненко, В.Мельник, Ю.Пахомов, А.Пехник, О.Рогач, В.Рокоча, Л.Руденко, C.Якубовський та інші.
  Проблемам економічної безпеки присвячені дослідження таких відомих науковців як Л.Абалкін, О.Бандурка, О.Барановський, В.Бегма, Є.Бершеда, І.Бінько, О.Власюк, В.Геєць, С.Гелей, Б.Губський, М.Єрмошенко, Я.Жаліло, К.Іпполітов, В.Кириленко, Т.Ковальчук, В.Кузьменко, С.Локшин, В.Мунтіян, Н.Нижник, Г.Пастернак-Таранушенко, С.Пирожков, Д.Прейгер, В.Савін, А.Свинаренко, В.Сенчагов, А.Сухоруков, В.Шлемко, В.Ярочкін та інших.
  Водночас, незважаючи на значну кількість досліджень у сфері транснаціоналізації та галузі економічної безпеки, досі не вироблено єдиного системного підходу щодо оцінки впливу ТНК на національну економіку, визначення можливих загроз економічній безпеці держави, а відповідно й комплексних рекомендацій нормативно-правового, економічного, інформаційного та організаційного характеру щодо оптимальної моделі поведінки держави відносно ТНК із урахуванням національних економічних інтересів.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане із планами фундаментальних і прикладних досліджень Національного інституту проблем міжнародної безпеки і оборони України, зокрема, з плановими науковими проектами Економічна безпека країни на етапі активного входження в геоекономічний простір” (№ державної реєстрації 0106U011479) та Зовнішні виклики і загрози для економіки України та передумови її ефективного входження до міжнародної економічної системи в умовах динамічних світових економічних трансформацій” (№ державної реєстрації 0106U011480), а також із виконанням науково-дослідної роботи за темою «Аналіз сучасного стану та можливостей військово-технічного потенціалу та оборонно-промислового комплексу України, вироблення пропозицій щодо удосконалення системи його функціонування, організації та надання державної підтримки з метою задоволення потреб Збройних Сил України в сучасних видах озброєння та військової техніки, визначення ролі та місця цього комплексу в євроатлантичних структурах безпеки» згідно з Договором №213 від 30.11.2004, що виконувалась за завданням Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України.
  Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є наукове обґрунтування підходів до оцінки впливу діяльності ТНК на економічну безпеку держави та вироблення практичних рекомендацій щодо економічної політики регулювання діяльності ТНК у високотехнологічному секторі національної економіки.
  Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:
  - провести аналіз понятійно-термінологічного апарату в контексті завдань забезпечення економічної безпеки держави у високотехнологічному секторі в умовах діяльності ТНК;
  - дослідити взаємозв’язок економічної безпеки держави із процесом транснаціоналізації;
  - проаналізувати тенденції та особливості розвитку світового ринку високотехнологічної продукції в умовах транснаціоналізації та оцінити потенціал і перспективи розвитку національного високотехнологічного сектору економіки;
  - провести комплексну оцінку стану економічної безпеки України за умов включення до процесу транснаціоналізації, що дозволить науково обґрунтувати найбільш сприятливий сценарій взаємодії української економіки з ТНК;
  - розробити методичні підходи щодо визначення та оцінки загроз економічній безпеці держави від діяльності ТНК, а також індикаторів та граничних значень, що їх характеризують;
  - обґрунтувати концептуальні підходи щодо забезпечення економічної безпеки України в контексті діяльності ТНК у високотехнологічному секторі економіки.
  Об’єктом дослідження є економічна діяльність ТНК у високотехнологічному секторі промисловості.
  Предметом дослідження є механізми забезпечення економічної безпеки України за умов діяльності ТНК в сфері виробництва високотехнологічної продукції.
  Методи дослідження. У процесі дослідження були використані положення економічної теорії в області транснаціоналізації та інноватики, а також вітчизняні та зарубіжні наукові дослідження в галузі економічної безпеки держави. Серед загальнонаукових та спеціальних методів дослідження використовувались: методи аналізу причинно-наслідкового зв’язку, системний та ситуаційний аналіз, факторний аналіз, порівняльний економічний аналіз, методи прогностики, метод компаративістики, конфліктологія, графоаналітичні методи, методи індикативного аналізу, експертних оцінок та інші сучасні загальнонаукові і спеціальні методи.
  Інформаційну та статистичну базу дисертації становлять статистичні данні державних органів України та закордонних країн, а також міжнародних економічних організацій (UNCTAD, OECD, US NSF, World Bank, IMF, SIPRI, UNESCO та інших); законодавчі та нормативно-правові акти України та інших держав; монографічні дослідження і публікації в періодичних виданнях вітчизняних і зарубіжних авторів; матеріали міжнародних конференцій; інформація мережі Інтернет, тощо.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці концептуальних засад забезпечення економічної безпеки держави за умов діяльності ТНК у сфері виробництва високотехнологічної продукції.
  Нові наукові положення, отримані особисто автором, які виносяться на захист, полягають у наступному:
  - вперше визначен ий та систематизований широкий спектр потенційно можливих загроз економічній безпеці держави від діяльності ТНК та запропоновані методи розрахунків граничних значень показників економічної безпеки, що дозволило провести комплексну оцінку загроз економічній безпеці України, які випливають з особливостей діяльності ТНК у високотехнологічному секторі української економіки;
  - вперше розроблені концептуальні підходи та надані практичні рекомендації щодо формування стратегії розвитку національного високотехнологічного сектору економіки за умов взаємодії з ТНК, що передбачає поєднання стимуляційних заходів з метою залучення іноземних ТНК із жорсткими вимогами до їх діяльності;
  - вперше на основі проведеного поглибленого аналізу сучасних тенденцій та виявлених основних характерних рис поширення процесу транснаціоналізації світового ринку високотехнологічної продукції визначені відмінності та проблеми розвитку українського високотехнологічного сектору промисловості;
  - удосконалено методику діагностики економічної безпеки держави через розширення системи показників, визначення методів розрахунку граничних і фактичних значень індикаторів, що дозволяє всебічно оцінити стан економічної безпеки в умовах поширення процесу транснаціоналізації та науково обґрунтувати найбільш сприятливий сценарій взаємодії української економіки з ТНК;
  - удосконалено понятійно-термінологічний апарат, насамперед розкрито зміст таких понять як «високотехнологічна продукція», «високотехнологічний сектор» та «високотехнологічний комплекс економіки», які мають використовуватись для оцінки пріоритетів подальшого науково-технічного розвитку України та оцінки рівня наукоємності технології, що застосовується для вироблення кінцевого продукту; також уточнено трактування поняття «транснаціональної корпорації», яка являє собою глобальну економічну структуру, що включає господарські одиниці будь-яких організаційно-правових форм і видів діяльності у двох і більше країнах, проводить координуючу політику та втілює в життя загальну стратегію через один або більше центрів прийняття рішень;
  - дістали подальшого розвитку обґрунтування взаємозв’язку економічної безпеки держави із процесом транснаціоналізації, який з однієї сторони, пояснюється поширенням сучасного процесу трансферу економічних криз, а з іншого концепцією все більшого домінування інституту транснаціональних корпорацій над інститутом держави.
  - дістали подальшого розвитку теоретичні та практичні надбання про сукупність факторів, які країни, що розвиваються, можуть використовувати для зміцнення своєї економічної безпеки в ході взаємодії з ТНК.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні методичних розробок і конкретних пропозицій та рекомендацій щодо узгодження стратегічних пріоритетів розвитку високотехнологічного сектору економіки України з інтересами ТНК, що є визначальним фактором забезпечення економічної безпеки держави. З огляду на це, результати дослідження можуть мати безпосереднє практичне застосування як у процесі виходу вітчизняних високотехнологічних структур на транснаціональний рівень, так і для оптимізації сучасної державної політики України стосовно регулювання діяльності іноземних ТНК.
  Результати теоретико-методичних досліджень знайшли впровадження при проведенні робіт щодо створення концептуальних і методологічних основ для розробки і реалізації комплексу заходів, спрямованих на забезпечення економічної безпеки України в контексті діяльності ТНК, які проводились за участю Національного інституту проблем міжнародної безпеки, (довідка від, № 10/397 від 13.07.2007), а також використані при підготовці науково-дослідної роботи за завданням національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України (довідка, № 10/396 від 13.07.2007). Рекомендації дисертаційного дослідження були також використані при підготовці матеріалів до засідань Ради національної безпеки і оборони України Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України” (6 квітня 2006 р.), "Про хід виконання рішень РНБОУ щодо поліпшення інвестиційного клімату України" (15 червня 2007 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є одноосібно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розв’язання важливого наукового завдання розробки теоретичних підходів до оцінки впливу діяльності ТНК на економічну безпеку держави та практичних рекомендацій щодо економічної політики регулювання діяльності ТНК у високотехнологічному секторі економіки.
  Апробація дисертаційної роботи проводилась у формі виступів на 4 конференціях (2 з яких міжнародні); серед них: Міжнародна конференція Формування послідовної та прозорої системи відносин Україна Росія Європейський союз”, 12 квітня 2005 року. м. Київ; Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми реалізації державної політики соціально-економічного розвитку України», Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, 17 листопада 2006р; Всеукраїнська наукова конференція Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення”, 24-25 жовтня 2006 р., м. Харків; Науково-практична конференція Інформаційно-технологічне управління станом економічної безпеки території”, 27-29 квітня 2006 р., Трускавець (Львівська обл.).
  Публікації. Результати дослідження викладено у 8 публікаціях загальним обсягом 3,9 д.а. (5 з яких, загальним обсягом 3,1 д.а., надруковані у фахових наукових виданнях).

  Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладено на 224 сторінках машинописного тексту. Робота містить 10 рисунків і 18 таблиць, а також 12 додатків. Список використаних джерел налічує 284 найменувань.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ  Одержані в процесі дисертаційного дослідження результати дали можливість вирішити важливе наукове завдання, що полягає у розробці теоретичних підходів до оцінки впливу діяльності ТНК на економічну безпеку держави та практичних рекомендацій щодо економічної політики відносно ТНК у високотехнологічному секторі економіки. Основними результатами дисертаційного дослідження є наступні:
  1. Розгляд основних концептуальних підходів, що характеризують процес транснаціоналізації довів, що єдиного, цілком закінченого і пояснюючого усі аспекти цього складного явища теоретичного узагальнення поки що не існує, оскільки сам процес транснаціоналізації стрімко та динамічно розвивається на основі неконтрольованих факторів зовнішнього середовища, приймаючи різноманітні, часто зовсім нові форми. Різноманітність цих форм в свою чергу пояснюється прагненням ТНК до розширення масштабів діяльності, використовуючи найбільш ефективні шляхи в порівнянні з існуючими альтернативами.
  2. На основі аналізу найважливіших категоріальних підходів до визначення ТНК, а також, беручи до уваги взаємозв’язок ТНК із економічною безпекою держави, під ТНК слід розуміти глобальну економічну структуру, яка: включає господарські одиниці будь-яких організаційно-правових форм і видів діяльності у двох і більше країнах, проводить координуючу політику та втілює в життя загальну стратегію через один або більше центрів прийняття рішень.
  3. Досліджені основні переваги та мотиви щодо обрання інвестиційної стратегії експансії ТНК на закордонні ринки, яка передбачає інвестування у формі здійснення угод про ЗіП, а також інвестування у формі ПІІ в нові підприємства. Охарактеризовані найбільш поширені інвестиційні форми виходу ТНК на закордонні ринки з точку зору ризиків, як для ТНК, так і для приймаючої країни. Доведено, що однією з перспективних, альтернативних форм міжнародної діяльності ТНК є формування між ними взаємовигідного співробітництва (у формі кооперування).
  4. Доведено, що в умовах глобалізації світової економіки провідне місце по фінансуванню та впровадженню технологічних інновацій та виробництву високотехнологічної продукції відводиться ТНК. На основі цього, конкретизовані фактори, які сприяють ТНК утримувати за собою звання основних конкурентоспроможних елементів світового інноваційного розвитку і, як наслідок, основних суб’єктів виробництва високотехнологічної продукції.
  5. Обґрунтований взаємозв’язок економічної безпеки держави із процесами транснаціоналізації, який пояснюється з однієї сторони поширенням сучасного процесу трансферу економічних криз, що застосовують наймогутніші держави світу в своїй антикризовій політиці, а з іншою загрозами, що породжуються діяльністю ТНК, які виходять з-під контролю держави та здатні представляти себе як незалежного економічного суб’єкта в міжнародній площині економічних відносин.
  6. Основними факторами, що сприяють активізації процесу розвитку високотехнологічного сектору світової економіки, укріпленню позицій окремих країн на високотехнологічному ринку, збільшенню рентабельності та серійності виробництва, залученню інвестицій, розвитку технологічної бази є наступні: орієнтація країн на експорт високотехнологічної продукції; розповсюдження процесу роздержавлення та приватизації на підприємствах високотехнологічного сектору; зростання обсягів прямого іноземного інвестування підприємств високотехнологічного сектору; поширення практики об'єднання високотехнологічних компаній різних країн для реалізації окремих науково-виробничих проектів, а також державна підтримка високотехнологічного сектору країни.
  7. Сучасний розвиток високотехнологічного сектору української економіки суттєво відрізняється від загальносвітових тенденцій: питома вага високотехнологічної продукції в загальному обсязі українського експорту вкрай незначна, що свідчить про переважно сировинну орієнтацію українського експорту; більшість високотехнологічних підприємств належать до об'єктів державної форми власності; іноземний приватний капітал практично відсутній в цьому секторі української економіки; коопераційні зв'язки українських високотехнологічних підприємств із компаніями інших країн дуже слабкі.
  8. Сучасна система економічної безпеки держави в контексті високотехнологічного розвитку країни не враховує велику кількість індикаторів, що характеризують рівень інвестиційно-інноваційного розвитку країни. Рекомендовано розширити спектр показників економічної безпеки наступними індикаторами: частка інвестицій в основний капітал високотехнологічних галузей, частка компаній у фінансуванні НДДКР, рівень інноваційної активності підприємств в промисловості, частка експорту високотехнологічної продукції, коефіцієнт покриття імпорту високотехнологічної продукції її експортом, витрати університетів на НДДКР, що відшкодовані компаніями, рівень зайнятості у високотехнологічному секторі, виробництво високотехнологічної продукції, частка середньо-високотехнологічних НДДКР та інші. В цьому ж контексті нагальним завданням є удосконалення статистичної звітності, адже на сьогоднішній день статистична інформація, що необхідна для розрахунку поточного стану економічної безпеки України не надається статистичними органами України.
  9. У ході моніторингу новоствореної системи економічної безпеки, з огляду на розвиток високотехнологічного сектору економіки, був визначений фактичний рівень індикаторів інвестиційної, інноваційної, зовнішньоторговельної безпеки України. Більшість значень індикаторів суттєво відхилялись від граничних, що засвідчило незадовільний стан економічної безпеки України.
  10. Сформовану систему загроз економічній безпеці держави в контексті діяльності ТНК в сфері виробництва високотехнологічної продукції можна представити на основі 3 взаємопов’язаних категорій загроз, які включають: загрози, що мають системний характер; загрози, що стосуються недобросовісної поведінки іноземних ТНК; загрози від діяльності вітчизняних ТНК. Застосування розробленої методичної основи для оцінки загроз економічній безпеці держави, дозволило виявити широкий спектр негативних наслідків діяльності ТНК в економіці України.
  11. До основних принципів економічної політики України в контексті дотримання максимальної гармонізації національних економічних інтересів із ТНК з урахуванням економічної безпеки держави віднесені наступні: необхідність забезпечення прийнятного інвестиційного клімату в контексті залучення та діяльності іноземних ТНК в Україні; нейтралізація загроз від діяльності іноземних ТНК в контексті дотримання економічної безпеки держави; створення власних ТНК, як засіб просування національних інтересів в міжнародному економічному просторі.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. - №30, ст.141
  2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України 2003. - №№18-22. - Ст.59
  3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України 2003. - №№40-44. - Ст.106, 107
  4. Закон України Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14.09.2006 р. №143-V // Відомості Верховної Ради України 2006. - №45. - Ст.434
  5. Закон України "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій" від 9.04.2004 р. №1676-ІV // Відомості Верховної Ради України 2004. - №32. - Ст.384
  6. Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001 №2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради України, 2001, №12, ст.64
  7. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р. №959-XII // Відомості Верховної Ради України. 1991. - №29. - Ст.377
  8. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4.07.2002 р. № 40-IV // Відомості Верховної Ради України 2002. - №36. - Ст.266
  9. Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13.12.1991 р. №1977-XII // Відомості Верховної Ради України 1999. - №2-3. - Ст.34
  10. Закон України Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003 р. №964-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. - №39. - Ст.351
  11. Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16.01.2003 р. № 433-IV // Відомості Верховної Ради України - 2003. - №13. - Ст.93
  12. Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 р. №437/95 // Відомості Верховної Ради України 1996. - №23. - Ст.88.
  13. Закон України Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №19. - Ст.80
  14. Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів" вiд 08.09.2005, № 2850-IV
  15. Постанова Верховної Ради України Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України” від 13.07.1999 р. №916-XIV // Відомості Верховної Ради України. 1999. - №37. - Ст.336
  16. Постанова Кабінету Міністрів України Про утворення державного авіабудівного концерну "Авіація України” від 14.03.2007 р., №428
  17. Указ Президента України Про Концепцію державної промислової політики” від 12.02.2003 р. №102/2003 // Офіційний вісник України - 2003. - №7. Ст.278
  18. Указ Президента України Про Стратегію національної безпеки України N 105/2007, від 12.02.2007
  19. Конвенція про транснаціональні корпорації від 06.03.1998, ратифікована із застереженнями Законом від 13.07.1999 № 921-XIV
  20. Абалкин А. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики.— 1994.— № 12.— С. 4-13
  21. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие. М.: "Маркетинг", 1997. — 196 с.
  22. Аналітична доповідь «Економічна безпека України» / Апарат Ради національної безпеки і оборони України, — К., 2006. — 271 с.
  23. Бандурка О.М., Духов В.Є., Петрова К.Я., Червяков І.М. Основи економічної безпеки: Підручник. — Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. — 236 с.
  24. Барановский А., Горнов С. «Боинг» в сухом остатке // www.aviaport.ru/news/2005/05/14/91008.html
  25. Барановський О.І. Фінансова безпека / НАН України; Інститут економічного прогнозування. — К. : Фенікс, 1999. — 338 с.
  26. Бегма В.М. Стратегічне управління експортом продукції військового призначення та подвійного використання в контексті економічної безпеки держави: Дис. д-ра екон. наук: 21.04.01 / Рада національної безпеки і оборони України. Національний ін-т проблем міжнародної безпеки. — К., 2004. — 393 с.
  27. Бек У. Что такое глобализация?/ Пер. с нем. А.Григорьева и В.Седельника.- М.: Прогресс-Традиция, 2001. — 304 с.
  28. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. //Пер. с англ. — М.: Academia, 1999. — 956 с.
  29. Белов М. Инновационная модель развития - путь к европейской интеграции - http://www.politcom.ru/article.php?id=1237.
  30. Белорусов А.С Международный менеджмент: Учебник. — М.: Юристъ, 2000. 224 с.
  31. Белошапка В.А. Пріоритети іноземних інвесторів // Цінні папери України. — 2004. — № 28. — C.10-11
  32. Белошапка В.А., Загорний Г.В. Стратегическое управление: принципы и международная практика. К.:Абсолют-В, 1998. — 230 с.
  33. Бершеда Є., Сухоруков А., Острий О. Співробітництво України і Російської Федерації в інвестиційній сфері та економічна безпека України / Рада національної безпеки і оборони України; Національний ін-т українсько- російських відносин. — К., 1999. — 115 с.
  34. Білорус О.Г. Новий тоталітаризм глобальних корпорацій - зростаюча загроза безпеці розвитку у ХХІ столітті // Економічний часопис - ХХІ. — 2004. — № 9. — С.3-7
  35. Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г., Гончаренко М.О., Зленко В.А., Зернецька О.В. Глобалізація і безпека розвитку / НАН України: Інститут світової економіки і міжнародних відносин; Київський національний економічний ун-т / Білорус О.Г (наук. ред.) — К.: 2001. — 734 с.
  36. Білоцерківець О., Дубровський В. Кошик О. Інвестування України як процес відбору // Український інвестиційний журнал Welcome”. — 2002. — №7 (85). — С.3-20
  37. Бінько І.Ф., Базилюк Я.Б., Коваленко С. О. Політика протекціонізму як складова економічної безпеки України / Рада національної безпеки і оборони України; Національний ін-т стратегічних досліджень. — К. : НІСД, 1997. — 78 с.
  38. БулатовА.С. Параметры и оценка масштабов утечки капитала из России // Деньги и кредит. — 1999. — № 12. — С.68-72
  39. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент // навч. посібник. К.: ЦУЛ Фенікс, 2003. — 440 с.
  40. Владимирова И.Г. Слияния и поглощения компаний // Менеджмент в России и за рубежом, 1999. — №1. — С. 27-48
  41. Власюк О.С., Мокій А. І., Тітаренко В.П. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека. К. : НІСД, 1996. (Економічні стратегії; Вип.4). 148 с.
  42. Высокотехнологические предприятия в эпоху глобализации / И.В.Иванов, В.В.Баранов, Г.И.Лысак, О.В.Кирсанов. — М.: Альпина Паблишер, 2003. — 416 с.
  43. ГапоненкоА. Контуры наукоемкой экономики // Экономист. — 2005. — №10. — С.56-66
  44. Гвардія корпорацій / Українське Рейтингове Агентство та Видавничий Дім "Галицкі Контракти". — жовтень 2006. — 112 с.
  45. Геєць В.М., Кваснюк Б.Є., Звєряков М. І. та інші. Трансформація моделі економіки України. Ідеологія, протиріччя, перспективи / НАН України; Інститут економічного прогнозування / Валерій Михайлович Геєць (ред.). — К. : Логос, 1999. — 497 с.
  46. Гелей С.Д., Крупка М.І., Лесечко М.Д., Малик Я.Й., Майовець Є.Й. Економічна безпека України: внутрішні та зовнішні чинники: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка; Львівський регіональний ін-т держ. управління Української академії держ. управління при Президентові України / Я.Й. Малик (заг.ред.). — Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. — 256 с.
  47. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. Учебное пособие.-М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 2001. — 624 с.
  48. Градобитова Л.Д., Исаченко Т.М. Транснациональные корпорации в современных международных отношениях. Учебное пособие. МГИМО. М.: «АНКИЛ» Москва, 2002. — 350 с.
  49. Грищенко А.А. Формування ефективного механізму взаємодії перехідних економік з транснаціональними корпораціями: Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. — К., 2004. — 222 с.
  50. Грищенко А.А., Новицький В.Є. Основні економічні ознаки транснаціональних корпорацій // Стратегія економічного розвитку України : Наук. зб. Вип.7. К., 2001. — С.375-382
  51. Губайдуллина Ф.C. Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и глобализация // Мировая экономика и междунар. отношения. — 2003. — № 2. — С.4247
  52. Губайдуллина Ф.С.Глобализация инновационной деятельности // ЭКО. — 2005. — № 7. — С. 92102
  53. Губайдуллина Ф.С. Крупные транснациональные корпорации на новых рынках // ЭКО. — 2003. — № 3. — С.20-33
  54. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення. — К., 2001. — 122 с.
  55. Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации: Курс лекций. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. — 768 с.
  56. Дзюба П.В. Трансфертне ціноутворення в транснаціональних корпораціях : концептуальний підхід // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. — 2003. — № 9. — С.39-43
  57. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підруч. / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.; Під ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К.: Вид. дім "Професіонал", 2004. — 959 с.
  58. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько: Монографія. — К.: НІСД, 1997. — 144 с.
  59. Економічні проблеми розвитку виробництва та інноваційної діяльності / Ред.: М.І. Долішній / Ред.: М.І. Долішній ; НАН України. Ін-т регіон. дослідж.. — Л., 2000. — 583 с.
  60. Європейська Бізнес Асоціація — "Перешкоди для інвестицій в Україну". — Травень 2006 // http://www.eba.com.ua/
  61. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : Видавничий центр КНТЕУ, 2001. — 310 с.
  62. Жаліло Я.А. Економічна безпека держави, підприємства, особи вінтегрованому суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - Вип. 26. - К.: ПВЦ "Київський університет", Інститут міжнародних відносин, 2001. — С.25
  63. Жаліло Я.А. До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку // Стратегічна панорама. — 2004. — №3. — С.99-100
  64. Жаліло Я.А., Лупацій В.С., Сменковський А.Ю Група ВПК - потенційно перші вітчизняні транснаціональні корпорації / Корпоративні інтереси і вибір стратегічних пріоритетів економічної політики. К.: НІСД. — 1999. — 60 с.
  65. Заграва Е. Глобалізація і нації. — К.: Фенікс, 2002. — 64 с.
  66. Звіт Рахункової палати України за 2004 р. //http://www.ac-rada.gov.ua/achamber/control/uk/publish/article/main?art_id=374984&cat_id=32826
  67. Зеленская С.Г. Промышленный потенциал: экономическая интеграция // ИнВестРегион № 1 / 2006. — С. 59-61
  68. Зименков Р. Зарубежная деятельность американских ТНК : стратегия, направления, формы // Российский экономический журнал . — 2001. — №11-12. — С.36-48
  69. Зименков Р., Романова Е. Инвестиционная активность американских ТНК как субъектов процесса глобализации // Российский экономический журнал. — 2004. — № 2. — С.42-55
  70. Злиття і поглинання у Центральній та Східній Європі у 2006 р. // PricewaterhouseCoopers, 20 квітня 2007 // www.pwc.com/ua
  71. Зовнішня торгівля України товарами та послугами. Стат. зб. / Том 3. — К.: 2004. — 148 с.
  72. Зовнішня торгівля України товарами та послугами. Стат. зб. / Том 3. К.: 2005. 156 с.
  73. Зовнішня торгівля України товарами та послугами. Стат. зб. / Том 3. — К.: 2006. — 163 с.
  74. Иноземцев В. Расколотая цивилизация: системные кризисы индустриальной эпохи // Вопросы философии. — 1999. — №5. — С. 318
  75. Интеграционные процессы, корпоративное управление и менеджмент в российских компаниях / Под ред. Т. Долгопятовой. Серия «Научные доклады: независимый экономический анализ», № 180. М.: МОНФ, АНО «Проекты для будущего», 2006. — 197 с.
  76. Ипполитов К.Х. Экономическая безопасность: стратегия возрождения России.— М.: РСПБ, 1996. — 263 с.
  77. Імпорт, експорт товарів та послуг підприємств з прямими іноземними інвестиціями у 2004 році. Стат. бюлетень / Держкомстат України. — К., 2005. — 16 с.
  78. Імпорт, експорт товарів та послуг підприємств з прямими іноземними інвестиціями у 2005 році. Стат. бюлетень / Держкомстат України. — К., 2006. — 17 с.
  79. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2000 році. Стат. бюлетень / Держкомстат України. — К., 2001. — 273 с.
  80. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2001 році. Стат. бюлетень / Держкомстат України. — К., 2002. — 327 с.
  81. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2002 році. Стат. бюлетень / Держкомстат України. — К., 2003. — 331 с.
  82. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2003 році. Стат. бюлетень / Держкомстат України. — К., 2004. — 348 с.
  83. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2004 році. Стат. бюлетень / Держкомстат України. — К., 2005. — 273 с.
  84. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2005 році. Стат. бюлетень / Держкомстат України. — К., 2006. — 268 с.
  85. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2006 році. Стат. бюлетень / Держкомстат України. — К., 2007. — 298с. — C.12-13
  86. Інвестування української економіки: Монографія / за ред. А.І.Сухорукова - К.: Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при РНБОУ, НІПМБ, 2005. — 439 c.
  87. Іноземні інвестиції та національний капітал: парадигма взаємодії: Зб. наук. Праць (Серія "Безпека економічних трансформацій; Вип.15). / Я.А. Жаліло (ред.). — К. : Сатсанга, 2001. — 108 с.
  88. Капітальні вкладення в Україні за 2003 рік. Стат. бюлетень / Держкомстат України. - К., 2004. — 120 с.
  89. Капітальні вкладення в Україні за 2004 рік. Стат. бюлетень / Держкомстат України. - К., 2005. — 126 с.
  90. Капітальні вкладення в Україні за 2005 рік. Стат. бюлетень / Держкомстат України. - К., 2006. — 115 с.
  91. Карпенко Г.В. Інституційні трансформації транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації: Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. — К., 2004. — 213 с.
  92. Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 226 с.
  93. Клюєв А. Тільки переведення економіки на інноваційний режим є гарантією сталого розвитку держави // Урядовий кур’єр - 28 квітня, 2004.
  94. Ковальчук Т.Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика. - К.: Т-во „Знання", КОО, 2004. — 638 с.
  95. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та ін.; За ред. Я.А.Жаліла. — К.: НІСД, 2005. — 388 с.
  96. Концепція економічної безпеки України / Ін-т екон. прогнозування; кер. Проекту В.М. Геєць. К.: Логос, 1999. — 56 с.
  97. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия-2050: стратегия инновационного прорыва М.: ЗАО Издательство Экономика”, 2004. — 632 с.
  98. Кузьменко В.П. Вертикальна інтеграція як фактор економічного зростання країн пострадянського простору // Стратегічна панорама. — 2002. — №4. С.36
  99. Кузьменко В.П. Инновационная теория экономических циклов и прогнозирование общественного развития / Кузьменко В.П. Инвестиционная политика в регионе. К.: Наукова думка, 1992. — С.221-235
  100. Лавринский А. C кем России по пути: попытка прогноза // Политпалитра № 30 (1254) от 23.07.2004 // http://www.permnews.ru/arx/arxt.asp?kod=7519&raz=102
  101. Лукьяненко Д., Макогон Ю., Пахомов Ю., Филипенко А., Громенкова С. Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / Юрий Владимирович Макогон (ред.). — К.: Знання, 2007. — 463 с.
  102. Лупацький В. Від геополітики до геоекономіки // Дзеркало Тиждня.-2002. — № 1, — С.4-8
  103. Лыкшин С., Свинаренко А. Развитие экономики России и ее реструктуризация как гарантия экономической безопасности // Вопросы экономики.— 1994.— № 12. — С.113-125
  104. Мазур І. "Втеча капіталу" з України у системі глобального перерозподілу фінансових ресурсів // Банківська справа. — 2005. — №2. — С.56-63
  105. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. Львів., Львівський національний університет імені І.Франка, 2002. — 392 с. (C.136)
  106. Малярчук І.А, Гринкевич Т.І. Організаційно-правові аспекти створення та функціонування ТНК. // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. — 2002, листопад. — С.112-115.
  107. Матвеев А. Методы борьбы ТНК за ресурсы // Проблемы теории и практики управления. 2000. — №6. — С.43-48
  108. Международная экономическая интеграция / Н.Н. Ливенцев, В.Н. Харламова. М.: Экономистъ, 2006. 430 с.
  109. Международные экономические отношения. Учебник / под редакцией Н.Н. Ливенцева. М.: МГИМО, 2001. — 512 с.
  110. Международный менеджмент / Под. ред. Пивоварова С.Э., Тарасевича Л.С., Майзеля А.И. — СПб: Питер, 2002. — 576 с.
  111. Мельник В.В., Козюк В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. — Тернопіль, 2003. — 249 с.
  112. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / Національний інститут проблем міжнародної безпеки; За ред.. А.І.Сухорукова. — К., 2003. — 64 с.
  113. Мисакян М.Н. Привлечение иностранных инвестиций в переходные экономики (на примере стран Центральной и Восточной Европы) // Вестник СПбГУ. — Сер. 5, 2004. — С.68-73
  114. Міжнародна інвестиційна позиція України 2001-2005 / Національний банк України, http://www.bank.gov.ua/Balance/IIP/index.htm
  115. Мовсесян А.Г. Транснационализация в мировой экономике: Учеб. пособие. — М., 2001. — 315 с.
  116. Мовсесян А.Г., Огницев С. Транснациональный капитал и национальные государства // Мировая экономика и международные экономические отношения. — 1999. — № 6. — С. 55-63.
  117. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. К.: Видавництво КВІЦ, 1999. — 464 с.
  118. Наукова та інноваційна
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины