МІЖБЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ : МЕЖБЮДЖЕТНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МІЖБЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
 • Альтернативное название:
 • МЕЖБЮДЖЕТНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
 • Кол-во страниц:
 • 170
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  На правах рукопису

  УДК 336.143.2: 336.15 (УДК 336.14/.15)

  ДЕЦЬ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

  МІЖБЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

  21.04.01 економічна безпека держави

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук

  Науковий керівник
  Власюк Олександр Степанович,
  доктор економічних наук, професор


  Київ - 2008

  ЗМІСТ
  ВСТУП ...............................................................................................................


  3
  РОЗДІЛ 1. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ...............


  10
  1.1. Безпека міжбюджетних відносин у структурі економічної безпеки держави сутність та понятійний апарат .......................


  10
  1.2. Теоретичні засади регулювання міжбюджетних відносин .................


  21
  1.3. Моделі організації та регулювання міжбюджетних відносин в зарубіжних країнах .........................................................................................


  31
  Висновки до розділу 1 ...................................................................................


  44
  РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ .......................................


  48
  2.1. Етапи становлення та основні тенденції розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні ...............................................................


  48
  2.2. Науково-методологічні основи комплексного аналізу системи міжбюджетного регулювання .......................................................................


  79
  2.3. Комплексна оцінка системи міжбюджетного регулювання України


  89
  Висновки до розділу 2 ...................................................................................


  117
  РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ .......................................................................................................  122
  3.1. Пріоритети розвитку системи бюджетного регулювання в контексті посилення економічної безпеки України .....................................................


  122
  3.2. Шляхи підвищення ефективності державного регулювання міжбюджетних відносин ................................................................................


  136
  3.3. Напрями державної політики міжбюджетного регулювання на сучасному етапі ..............................................................................................


  150
  Висновки до розділу 3 ...................................................................................


  164
  ВИСНОВКИ ..................................................................................................


  170
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .................................................


  178
  ДОДАТКИ ......................................................................................................


  189


  ВСТУП

  Актуальність теми. Фінансова безпека держави є основою національної безпеки та невід’ємною частиною економічного добробуту населення країни. На сьогоднішній день проблема фінансової безпеки є визначальною в контексті забезпечення сталого економічного розвитку. Забезпечення фінансової безпеки є пріоритетним напрямом державної політики, оскільки вона охоплює широкий спектр економічних, соціальних та демографічних факторів. Ви­рі­шаль­ною та про­від­ною лан­кою фі­нан­со­вої безпеки є бюд­жетна безпека. Адже за до­по­мо­гою бюджету здій­сню­єть­ся пе­ре­роз­по­діл біль­шої час­ти­ни на­ці­о­наль­но­го до­хо­ду. Бюд­жет покликаний забезпечувати нормальне іс­ну­ван­ня дер­жа­ви, роз­ви­ток усіх її сфер та територій.
  Важливим напрямом теоретичних досліджень у сфері фінансової безпеки є визначення впливу міжбюджетних відносин на забезпечення бюджетної та фінансової безпеки держави. Питання міжбюджетних відносин та державного регулювання у цій сфері знайшли своє відображення в роботах багатьох зарубіжних дослідників, серед яких Дж. Б’юкенен, Дж. Бреннан, Дж. Манор, У. Оутс, Дж. Стиглер.
  Серед сучасних дослідників теоретичних та практичних питань функціонування бюджетної системи та міжбюджетного регулювання в різних країнах слід відзначити зарубіжних дослідників Т. Тер-Мінасяна, Ч. Маклюра, Дж. Майкселла, російських вчених Ю.Н. Любимцева, А.С. Колосова, О.Г. Бежаєву та ін. Проблемам державного регулювання міжбюджетних відносин в Україні присвячені дослідження таких українських вчених, як О.Д Василик, В.І Кравченко, І.Я. Чугунов, О.П. Кириленко, В.М. Опарін, С.Я. Кондратюк, І.О. Лукіна, І.Г. Лук’яненко, В.В. Зайчикова, О.Я. Лилик та ін.
  Питання забезпечення економічної безпеки держави у процесі міжбюджетних відносин практично не розглядаються. Виняток складають роботи Сухорукова А.І., О.І. Барановського, Т.Ф. Куценка, де досліджуються критерії ефективності бюджетної політики з позиції фінансової безпеки, та чинники бюджетної безпеки. Відсутність цілісної системи комплексного аналізу ефективності державного міжбюджетного регулювання з позицій забезпечення бюджетної безпеки, недостатній рівень наукового обгрунтування пріоритетних напрямів державної політики у цій сфері.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основу дисертаційної роботи покладено результати досліджень, проведених автором у рамках наукових проектів Національного інституту стратегічних досліджень «Стратегія соціально-економічних перетворень в Україні» (номер державної реєстрації 0106U001181), «Нова хвиля економічних реформ: загальнодержавний та регіональний контекст» (номер державної реєстрації 0105U001181).
  Мета і завдання дослідження.
  Метою дослідження є розробка методології оцінки ефективності, комплексний аналіз стану та обґрунтування пріоритетних напрямів удосконалення державної політики міжбюджетного регулювання для забезпечення економічної безпеки держави.
  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
  - визначити місце та роль бюджетної безпеки в системі економічної безпеки держави;
  - обґрунтувати понятійний апарат бюджетної безпеки, визначити сутність її головних чинників, загроз та критеріїв оцінювання;
  - визначити сутність категорії міжбюджетних відносин як чинника забезпечення економічної безпеки держави;
  - систематизувати відомі світовій практиці моделі міжбюджетних відносин;
  - проаналізувати етапи становлення та основні тенденції розвитку міжбюджетних відносин в Україні;
  - розробити науково-методологічні засади комплексного аналізу системи міжбюджетного регулювання;
  - обґрунтувати вибір системи показників оцінювання ефективності міжбюджетних відносин;
  - визначити шляхи підвищення ефективності системи міжбюджетного регулювання у контексті посилення економічної безпеки України;
  - обґрунтувати пропозиції та розробити рекомендації щодо пріоритетних напрямів державної політики міжбюджетного регулювання.
  Об’єктом дослідження є національна система міжбюджетного регулювання.
  Предметом дослідження є заходи та механізми міжбюджетного регулювання, спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави.
  Методи дослідження. Методологічною основою досліджень є метод термінологічного аналізу для визначення сутності бюджетної безпеки та міжбюджетних відносин (підрозділи 1.1, 1.2); метод аналізу і синтезу для виокремлення загроз та чинників бюджетної безпеки та визначення напрямів державного бюджетного регулювання (підрозділ 1.1, 3.3); метод системного аналізу для визначення місця та ролі бюджетної безпеки у системі економічної безпеки, міжбюджетних відносин в бюджетній системі, класифікації моделей міжбюджетних відносин, побудови моделі комплексного аналізу, визначення пріоритетів та напрямів державного міжбюджетного регулювання (розділи 1, 2, 3); метод наукової абстракції для оцінки світового досвіду формування моделей міжбюджетних відносин (підрозділ 1.3).
  У дослідженні були також використані спеціальні економіко-математичні методи: метод експертної оцінки, метод аналітичного планування, метод порівняльного кількісного аналізу, метод аналізу ієрархій для визначення методологічних основ моделі комплексного аналізу системи міжбюджетних відносин (підрозділ 2.2), інтегрованого оцінювання та визначення шляхів підвищення ефективності міжбюджетного регулювання (підрозділ 2.3, 3.2, 3.3).
  Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів дослідження полягає в наступному.
  Вперше:
  - розроблено модель комплексного аналізу ефективності міжбюджетного регулювання з урахуванням забезпечення економічної безпеки держави, теоретична основа якої ґрунтується на синтезі методів експертної оцінки, порівняльного кількісного аналізу та аналітичного планування з методами стратегічного управління, що розширює можливості моделі в оцінюванні ефективності, виявленні недоліків та визначенні напрямів удосконалення системи міжбюджетного регулювання;
  - розроблено методику визначення внутрішніх та зовнішніх загроз бюджетної безпеки на основі використання методів сучасної теорії менеджменту, зокрема методу SWOT-аналізу;
  - обгрунтовано систему показників для оцінювання ефективності міжбюджетного регулювання як з позицій загальнонаціональних інтересів, та і з позицій регіонального розвитку.
  Удосконалено:
  - категорійний апарат науки про економічну безпеку, зокрема, щодо визначення поняття бюджетної безпеки, як стану захищеності бюджетної системи і її елементів від внутрішніх та зовнішніх загроз, що забезпечує здатність держави фінансувати реалізацію своїх функцій по захисту національних інтересів, а також місця та ролі бюджетної безпеки в структурі економічної безпеки держави;
  - визначення сутності та змісту міжбюджетних відносин у структурі бюджетної безпеки, як відносин, що виникають між органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо розподілу функцій, відповідальності та повноважень по наданню суспільних благ і послуг, виконанню соціальних обов’язків держави, а також розподілу обов’язків по здійсненню видатків та формуванню доходів бюджетів всіх рівнів.
  - теоретичне обгрунтування вибору пріоритетних напрямів розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні на основі комплексного аналізу ефективності міжбюджетного регулювання.
  Дістали подальшого розвитку:
  - обґрунтування вибору критеріїв оцінки бюджетної безпеки, системи індикаторів та їх порогових значень;
  - теоретичні засади можливості застосування окремих методів менеджменту, зокрема, методу стратегічного управління, на макроекономічному рівні у сфері економічної безпеки держави;
  - науково обґрунтоване визначення шляхів підвищення ефективності міжбюджетного регулювання на сучасному етапі розвитку України.
  Практичні значення одержаних результатів. Практичне значення результатів дисертаційного дослідження визначається тим, що основні теоретичні положення роботи доведено до рівня конкретних науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, які можуть бути використані при прийняті рішень щодо формування системи бюджетної та економічної безпеки держави. Запропонована модель комплексної оцінки ефективності міжбюджетного регулювання може бути використана для організації постійно діючого моніторингу рівня забезпечення економічної безпеки України з метою виявлення загроз національній економічній безпеці та визначення пріоритетних напрямів їх усунення.
  Висновки щодо світового досвіду формування моделей міжбюджетних відносин були використані Національним центром з питань євроатлантичної інтеграції України при виконанні науково-дослідної роботи «розробка методичних та методологічних засад реалізації соціально-економічної політики України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції» (довідка №1/2-11 від 22.01.2008р.).
  Результати дослідження у частині аналізу етапів та тенденцій розвитку системи міжбюджетного регулювання в Україні та побудови моделі комплексного аналізу були використані Інститутом економічного прогнозування при виконанні науково-дослідної теми «Вплив системи формування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць» (довідка №135-15/1196 від 11.12.2007р.).
  Результати дисертаційного дослідження також використані Міністерством фінансів України при підготовці проекту Державного бюджету України на 2008 рік ( довідка №2800-06/3 від 16.01.2008р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібним науковим дослідженням, в якому викладено авторський підхід до вирішення наукових завдань щодо визначення сутності та змісту міжбюджетних відносин, їх місця та ролі в забезпечені бюджетної та економічної безпеки України, теоретичних підходів до побудови моделі комплексного аналізу ефективності міжбюджетного регулювання, пропозицій та рекомендацій щодо основних напрямів державної політики у сфері міжбюджетного регулювання на сучасному етапі. Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені в дисертації, були апробовані на Всеукраїнській та міжнародних науково-практичних конференціях «Регіональні проблеми та перспективи розвитку сфери товарного обігу: теорія і практика» (м. Вінниця, 2003 р.); «Розвиток методології і методики податкового аудиту» (м. Ірпінь, 2004 р.); «Актуальні проблеми реалізації державної політики соціально-економічного розвитку України» (м. Київ, 2006 р.).
  Публікації. За результатами дослідження опубліковано 8 одноосібних наукових праць загальним обсягом 97 стор., з них 3 одноосібні статті в наукових фахових виданнях обсягом 25 стор. та 3 тези доповідей на науково-практичних конференціях обсягом 9 стор.

  Обсяг і структура дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, які включають в себе 9 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладено на 170 сторінках. Дисертація містить 18 рисунків, 18 таблиць. Список використаних джерел складається з 113 найменувань і займає 10 сторінок. Робота містить 10 додатків на 29 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Результати проведеного дисертаційного дослідження дозволяють зробити висновки та рекомендації, які характеризуються науковою новизною і мають теоретико-методологічне та науково-практичне значення.
  1. Належне функціонування системи бюджетної безпеки держави вимагає здійснення постійного моніторингу соціально-економічних процесів з позиції їхнього впливу на стан бюджетної безпеки, оцінки та аналізу ефективності державної політики у цій сфері. Для цього необхідно визначити індикатори бюджетної безпеки та їх порогові значення, за допомогою яких можна отримувати кількісну оцінку рівня бюджетної безпеки. В якості індикаторів оцінки безпечного функціонування бюджетної системи держави найбільш інформативними та доцільними є наступні показники: загальний державний борг, у відсотках до ВВП; обсяги внутрішнього та зовнішнього боргу, у відсотках до ВВП; загальний дефіцит бюджету, у відсотках до ВВП; рівень перерозподілу ВВП через консолідований бюджет; видатки Державного бюджету в цілому до ВВП, у відсотках; частка місцевих бюджетів у бюджетній системі держави; частка місцевих бюджетів у відсотках до ВВП; частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів. Використання цих індикаторів в загальній системі моніторингу національної економічної безпеки дозволяє визначити причини кризових ситуацій у бюджетній сфері, оцінити ступінь небезпеки тих чи інших загроз, що виникають у ній, для економіки країни.
  2. Аналіз існуючих моделей міжбюджетних відносин дозволяє виділити такі основні критерії їх класифікації: за базовою концепцією (моделі бюджетного унітаризму та бюджетного федералізму); за рівнем централізації (централізовані, децентралізовані та кооперативні моделі); за способом міжбюджетного вирівнювання (німецька, американська, канадська, унітарна моделі); за принципом розподілу доходів (принцип розподілу податків, принцип квотування, принцип закріплення податків). Ефективність моделі міжбюджетних відносин залежить від збалансованої взаємодії таких основних чинників, як рівень децентралізації бюджетної системи, наявність механізму розподілу дохідних джерел, питома вага доходів і витрат державного бюджету, обсяг і способи міжбюджетного вирівнювання тощо. В кожному конкретному випадку вибір тих чи інших чинників моделі повинен базуватися на багатому міжнародному досвіді та враховувати конкретні економічні та політичні відносини в державі.
  3. З метою виявлення загроз національній економічній безпеці, які формуються у сфері міжбюджетного регулювання та визначення пріоритетних напрямків їх усунення доцільно організувати постійний моніторинг його ефективності. У якості інструменту такого моніторингу у дисертаційній роботі пропонується аналітична модель для кількісного вимірювання та комплексного аналізу ефективності міжбюджетного регулювання. В основі зазначеної моделі лежить поєднання методу порівняльної кількісної оцінки з ідеями SWOT-аналізу, що дозволило запропонувати авторський підхід до проведення комплексного аналізу ефективності функціонування системи міжбюджетних відносин. Розроблена модель дозволяє на основі порівняльного аналізу оцінити ефективність системи як з позицій загальнонаціональних інтересів, та і з позицій регіонального розвитку, своєчасно виявити недоліки та визначити основні напрямки удосконалення системи міжбюджетного регулювання.
  4. Протягом досліджуваного періоду ефективність механізму міжбюджетного вирівнювання була досить низькою. При цьому міжбюджетні трансферти мали досить раціональну структуру та порівняльно невеликі обсяги. Найнижчий рівень ефективності міжбюджетного вирівнювання був у 2004 році, після чого з кожним роком механізм формульного підходу послідовно удосконалювався і став відігравати все більш значну роль в міжбюджетному регулюванні, посилюючи вплив на його ефективність. У 2005 році міжбюджетне вирівнювання вже забезпечувало більш половини загальної оцінки ефективності, а за плановими показниками бюджету на 2007 рік інтереси центру в міжбюджетному регулюванні вже майже на 90% повинні бути забезпечені за рахунок якісного міжбюджетного вирівнювання. Таким чином, для підвищення ефективності міжбюджетного регулювання центральна влада все більше уваги приділяє удосконаленню механізму міжбюджетного вирівнювання, і все менше шляхам удосконалення структури міжбюджетних трансфертів.
  5. Реалізація державної політики у сфері регулювання міжбюджетних відносин потребує вдосконалення відповідної законодавчої бази. На законодавчому рівні якісне поліпшення нормативно-правової бази має передбачати регламентацію перебігу бюджетного процесу, шляхом її уніфікації, консолідації та спрощення; приведення її у відповідність із законодавством, що регламентує розвиток соціальної сфери держави; усунення суперечностей у чинній нормативно-правовій базі оподаткування; підвищення кваліфікованості та професіоналізму розробки та реалізації бюджету на всіх рівнях.
  6. Першочерговими завданнями у сфері регулювання міжбюджетних відносин на методологічному рівні є:
  - удосконалення методики використання формульного підходу до міжбюджетного вирівнювання та формули розрахунку міжбюджетних трансфертів на районному рівні;
  - створення єдиної методологічної бази використання програмно-цільового методу бюджетування та середньострокового бюджетного планування для державного та місцевих бюджетів;
  - удосконалення методики оцінки ефективності міжбюджетних відносин та застосування її при щорічному моніторингу виконання державного бюджету, розробці Основних напрямів бюджетної політики та проекту Закону про державний бюджет України на наступний рік. В основі такої методики може бути використаний запропонований в дисертаційній роботі підхід до комплексної оцінки ефективності міжбюджетного регулювання. Порівняльна оцінка ефективності міжбюджетного регулювання на регіональному рівні дозволить вчасно виявити існуючі та потенційні загрози економічній безпеці держави, та застосувати превентивні заходи для виправлення ситуації.
  7. Комплексний аналіз ефективності системи міжбюджетного регулювання показав, що прийняття Бюджетного кодексу стало першим системним кроком, який заклав основи формування нової системи міжбюджетних відносин. Однак, прийняття Бюджетного кодексу не вирішило всіх проблем, пов’язаних з забезпеченням самостійності місцевих бюджетів та стратегічними цілями регіонального розвитку. Головною проблемою міжбюджетних відносин залишається значна централізація фінансових ресурсів. Все більше місцевих бюджетів стають залежними від міжбюджетних трансфертів, що надаються їм з державного бюджету. Серед основних проблемних питань, що набувають на сьогоднішній день особливої актуальності, слід, в першу чергу, відзначити: значну централізацію повноважень держави щодо розподілу міжбюджетних трансфертів; недоліки формульного підходу до розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів; невизначеність у розподілі бюджетних повноважень між владою різних рівнів; недосконалість застосування програмно-цільового методу формування бюджетів.
  8. Головними шляхами підвищення ефективності державного регулювання міжбюджетних відносин є:
  - зміцнення місцевих бюджетів за рахунок підвищення власної доходної бази місцевих бюджетів та стимулювання розвитку регіонів;
  - включення системи міжбюджетних відносин в єдину систему управління державними фінансами, що передбачає вдосконалення застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів, розвиток стратегічного та середньострокового планування місцевих бюджетів, посилення системи контролю за виконанням місцевих бюджетів та використанням міжбюджетних трансфертів і створення на її основі аналітичної системи оцінки ефективності міжбюджетного регулювання;
  - підвищення ролі бюджетів розвитку на місцевому рівні з метою посилення їх впливу на інвестиційну та інноваційну активність за пріоритетними напрямками структурної перебудови і розвитку економіки регіону.
  9. Основними напрямами державної політики міжбюджетного регулювання на сучасному етапі є:
  - подальша децентралізація бюджетного процесу, зростання фінансової самостійності місцевих бюджетів. Зокрема, для підвищення власної доходної бази місцевих бюджетів необхідно розширити фіскальну автономію за рахунок закріплення за місцевою владою податків і зборів та впровадження нових податків на загальнонаціональному і місцевому рівнях;
  - зміна політики вирівнювання фінансових можливостей регіонів на політику стимулювання їх розвитку. Головні завдання в цьому напрямку пов’язані з удосконаленням формульного підходу до вирівнювання фінансового стану місцевих бюджетів та з підвищенням ролі та значення бюджету розвитку в місцевих бюджетах;
  - подальше впровадження програмно-цільового методу, стратегічного та середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні. Це одне з пріоритетних завдань бюджетної політики, яке сприятиме становленню ефективного місцевого самоврядування, покращенню його фінансово-матеріальної, правової, організаційної самостійності, наближенню до світових стандартів;
  - прискорення проведення адміністративно-територіальної реформи, здійснення її разом з міжбюджетним реформуванням;
  - розвиток системи контролю та аналізу ефективності міжбюджетних відносин як на державному, так і на регіональному рівнях. Такий механізм може стати однією з форм досягнення прозорості бюджетного процесу та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1.


  Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. № 964-ІУ: Офіц. текст із змін. станом на 14 січ. 2006 р. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  2.


  Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення: Підручник для державних службовців, науковців, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю / За ред. професора Богдана Кравченка. - К.: "Кондор", 2002. - 302 с. - Бібліогр.: С. 285-300.
  3.


  Жаліло Я.А. До формування категорійного апарату науки про економічну безпеку // Стратегічна панорама. - 2004. - № 3. - С. 97-104.
  4.


  Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. Наукова доповідь. Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України. К.:2008.-48с. Бібліогр:с.43-46.
  5.


  Мунтіян В.І. Економічна безпека України . К.: Вид-во КВІЦ, 1999. 464 с. - Бібліогр.: С. 455-458.
  6.


  Барановський О.І. Фінансова безпека: (Монографія) / Ін-т економ. прогнозування. К.: Фенікс, 1999. - 338 с. - Бібліогр.: С. 331-337.
  7.


  Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. К.: Нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 399 с.
  8.


  Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. - К.: НІСД, 1997.-144 с.
  9.


  Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система України. В 5 т. / С.О. Булгакова, Л.І. Василенко, Л.В. Єрмоленко та ін. - Київ: НВП «АВТ лтд.», 2004. Т. 1. 400 с.
  10.


  Бункина М.К., Семенов А.М. Макроэкономика. М.: Наука, 2003. 345 с.
  11.


  Федоров В.М. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: (Монографія) / В.М. Федосов, В.М. Опарін, С.В. Льовочкін. К.: КНЕУ, 2002. 168 с.
  12.


  Барановський О.І. Бюджетна безпека регіонів // Український регіональний вісник. - 2001. - № 11. - С. 7-18.
  13.


  Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М.В. Грідчіна, В.Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред. М.В. Грідчіної, В.Б.Захожая. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 265 c.
  14.


  Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика: Навч.-метод. посібник . -К.: КНЕУ, 2002.- 256 с.
  15.


  Сухоруков А.І. Проблеми фінансової безпеки України/ Нац. Ін.-т пробл. Нац. Безпеки.- К.: НІПМБ, 2005. - 140с. Бібліогр.: С. 86-88.
  16.


  Максюта А.А. Фінансово-бюджетна складова системи державного управління і місцевого самоврядування // Наукові праці НДФІ. - 2005. - Вип. 3 (32). - С. 2-7.
  17.


  Дець В.Ф. Бюджетна безпека та критерії її оцінки // Стратегічна панорама. - 2007. - № 3. - С. 157-160.
  18.


  Лозова О.М. Міжбюджетні відносини в Україні // Розвиток фінансової системи України в умовах трансформаційних перетворень: Наук.-практична конференція. Київ, 23-24 берез. 2006 р. [У 2-х ч.] / Редкол.: І.Я.Чугунов (голова) та ін.. К.: НДФІ, 2006. - Ч. 1. С. 251-524.
  19.


  Закон України «Бюджетний кодекс України» від 21 червня 2001 р. № 2542: Офіц. текст із змін. станом на 01 січ. 2008 р. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  20.


  Чугунов І.Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання. К.: НДФІ, 2005. 259 с.
  21.


  Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід: (Монографія) / За ред. В.Г.Бодрова. - К.: НАДУ, 2006. 296 с.
  22.


  Лилик О.Я. Міжбюджетні відносини в економічній системі держави // Фінанси України. - 2002. - № 6. - С.26-33.
  23.


  Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: (Монографія). - К.: НІСД, 1996.- 194 с.
  24.


  Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). - К.: НІОС, 2000. - 384 с.
  25.


  Бюджетна система: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. - 2-ге вид., перероб. і доп. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк та ін. - К.: КНЕУ, 2002. 336 с: ил., табл.
  26.


  Лук’яненко І.Г. Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти. - К.: Вид. дім «Киево-Могилянська академія», 2004. 542 с.
  27.


  Ісмаїлов А.Б. Міжбюджетні відносини та напрями їх удосконалення // Фінанси України. - 2004. - № 6. - С. 27-32.
  28.


  Луніна І.О. Державні фінанси та реформування між бюджетних відносин / НАН України, Ін-т екон. Прогноз. - К.: Наукова думка, 2006. 432 с. Бібліогр.: С. 426-430.
  29.


  Любимцев Ю.Н. Приоритеты совершенствования межбюджетных отношений // Экономист. - 2000. № 6. - С. 21-33.
  30.


  Колесов А.С. Межбюджетные отношения: сущность и пути их совершенствования // Финансы. - 2002. - № 2. - С. 3-6.
  31.


  Бежаев О.Г. Межбюджетные отношения: теория и практика реформирования / Под ред. д.э.н. М.А.Яхьева. - М.: Экзамен, 2001. - С.48
  32.


  Фінансовий словник / Сост. А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. - 3-тє вид. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 390 с.
  33.


  Хорошева О.І. Бюджетне регулювання соціальноекономічного розвитку територіальних систем: Автореф. дис. ... кандидата екон. наук / Донец. нац. унт. - Донецьк, 2001. - 20 с.
  34.


  Федерализм: Энциклопедический словарь / сост. Алаев Э.Б., Архипов Р.В., Барабанов И.В., Болтенкова Л.Ф., и др. - М.: Инфра, 1997. - 288 с.
  35.


  Андронов О. Фінансове вирівнювання як основа розвитку міста // Економіст. - 2001. - № 6. - С. 61-63.
  36.


  Дець В.Ф. Міжнародний досвід організації і регулювання міжбюджетних відносин в зарубіжних країнах // Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України. - К.: Нац. Центр з питань євроатлантичної інтеграції України, 2006. С. 134-160.
  37.


  Кравченко В.І. Фінанси місцевого самоврядування України: проблеми становлення (1989-2001). - К.: Видавничий дім «КМ academiya», 2001. - 459 с.
  38.


  Андрущак Г.В. Фіскальний федералізм в Україні: можливі аспекти застосування теорії // Розвиток фінансової системи України в умовах трансформаційних перетворень: Наук.-практична конференція. Київ, 23-24 берез. 2006 р. [У 2-х ч.] / Редкол.: І.Я.Чугунов та ін.. К.: НДФІ, 2006, - Ч. 1. С. 44-48.
  39.


  Шмарова С.А. Теоретические основы бюджетного федерализма // Сибирский юридический вестник. - 2005. - № 3. - С. 5-25.
  40.


  Балтина А.М., Волохина В.А. Межбюджетные отношения в регионе: модели организации и регулирования / Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2004. -148 с. Бібліогр.: С.- 140-148.
  41.


  Кравченко В.І. Законодавче забезпечення фінансування місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування України. - 1996.- Вип. 1-2. с.14-15.
  42.


  Богачева О. Становление российской модели бюджетного федерализма // Вопросы экономики. - 1995. - № 8. - С. 30-40.
  43.


  Дейкин А.А. Межбюджетные отношения за рубежом // Российская Федерация сегодня. - 2002. - № 3. Режим доступу: http://www.russia-today.ru/2002/no_3/3_topic_6.htm. - Заголовок з екрану.
  44.


  Чеберяко О.В Фінансова підтримка місцевих бюджетів в умовах бюджетного унітаризму в Україні // Фінанси України. - 2005. - № 9. - С. 13-20.
  45.


  Азаров М.Я. Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, В.Г. Бодров. - К.: НДФІ, 2004.- 400 с.
  46.


  Конституція України // Відомості Верховної Ради. 1996. - № 30. - с. 141.
  47.


  Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  48.


  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. №280: Офіц. текст із змін. станом на 01 січ. 2008 р. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  49.


  Кравченко В.І. Концептуальні засади реформування міжбюджетних відносин // Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України: Наук.-практична конференція. Київ-Ірпінь, 15-20 жовт. 1999 р. - Ірпінь, 2000. С. 9-11.
  50.


  Асадчев В.М. Сучасні проблеми малих міст // Соціально-економічне становище сіл, селищ, міст: проблеми та перспективи: Круглий стіл. Київ, 2 грудн. 2003 р. // Аспекти самоврядування. - 2003. - №4. - С. 3-8.
  51.


  Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» вiд 22 травня 2003 р. № 889-IV: Офіц. текст із змін. станом на 01 січ. 2008 р. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  52.


  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами» від 5 вересня 2001 р. № 1195: Офіц. текст із змін. станом на 24 гр. 2007 р. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  53.


  Волошин Д. Бюджетне реформування через призму законотворчості // Український регіональний вісник. - 2003. - № 42. - С. 23-31.
  54.


  Закон України «Про Державний бюджет на 2006 рік» вiд 20 грудня 2005 р. № 3235-IV: Офіц. текст із змін. станом на 25 лист. 2007 р. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  55.


  Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» від 19 грудня 2006 р.№ 489-V: Офіц. текст із змін. станом на 09 лип. 2007 р. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  56.


  Постанова Колегії Рахункової палати України «Про результати аналізу формування і надання з Державного бюджету України місцевим бюджетам трансфертів та стану міжбюджетних розрахунків у 2003-2004 роках» від 27 серпня 2004 р. № 17. - К.: Рахункова палата України, 2004. - Випуск 16. 65 с.
  57.


  Статистичний щорічник України за 2004 рік. - К.: Державний комітет статистики України, 2004.- 592 с.
  58.


  Статистичний щорічник України за 2001 рік. - К.: Державний комітет статистики України, 2002.- 588 с.
  59.


  Бюджет України за 2001 рік / Стат. збірник. - К.: Міністерство фінансів України, - 2002. - 267 с.
  60.


  Бюджет України за 2004 рік / Стат. збірник. - К.: Міністерство фінансів України, - 2005. - 204 с.
  61.


  Бюджетний моніторинг. Аналіз виконання бюджету за 2006 рік / І.Ф. Щербина, А.Ю. Рудик, Т.С. Бабич та ін. - К.: RTI International, 2006. - 148 с.
  62.


  Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки). Шляхом Європейської інтеграції / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 416 с.
  63.


  Власюк О.С. Можливості застосування аналітичного планування для обгрунтування та підготовки рішень на вищих рівнях управління / Нац. ін-т стратег. дослід. - К.: НІСД, 1995. - 72 с. - Бібліогр.: с. 71.
  64.


  Замков 0.0. Математические методы в экономике / О.О. Замков, А.В. Толстопятенко, Ю.И. Черемных. - М.: МГУ, Изд-во «ДИС», 1997. - 360 с.
  65.


  Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. - М.: Патент, 1996. - 271 с.
  66.


  Власюк О.С., Пирожков С.І. Індекс людського розвитку: досвід України / Нац. ін-т стратег. дослід. - К.: НІСД, 1995. - 83 с. - Бібліогр.: с. 52.
  67.


  Цихан Т.В. Сравнение стран мира методами международного ранжирования // Теория и практика управления. - 2003. - № 4. - С. 15-25.
  68.


  Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем / Пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе. - М.: Радио и связь, 1991. - 224 с.
  69.


  Завгородняя А.В., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. - Санкт-Петербург: Питер, 2002. - 352 с.
  70.


  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - Санкт-Петербург: Питер, 1998. 896 с.
  71.


  Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С.Стратегический процесс/ Пер. с англ.- Санкт-Петербург:Питер,2001. -688 с.
  72.


  Weihrich H. The TOWS Matrix A tool for Situational Analysis // Long Range Planning. 1982. - Vol. 15/2, - Р. 54-66.
  73.


  Weihrich H., Koontz H. Management: A Globalperspective / Менеджмент: Глобальная перспектива. - 10-th ed. - New York: McGraW-Hill, Inc., 1993. - 744p.
  74.


  Кузнецова Е.И. Стратегический анализ в системе государственного управления национальной экономикой.- М.: Изд-во ЮНИТИ, 2006. 254 с.
  75.


  Каз М.С., Бутова М.В. Мир организаций: взгляд Г. Минцберга // ЭКО: Экономика и организация пром.производства. - 2000. - № 4. - С. 12-19.
  76.


  Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 309 с.
  77.


  Лук’яненко І. Системне моделювання показників бюджетної системи України. Принципи та інструменти. Київ: Вид. дім Києво-Могилянська академія”, 2004. 542 с.
  78.


  Азаров М.Я. Стратегія управління державними фінансами в контексті економічного і соціального євроінтеграційного розвитку України // Наукові праці НДФІ: Наук. зб. - 2004. - Вип. 6(29). - С. 5-8.
  79.


  Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / М.Я.Азаров, В.А.Копилов, Л.К. Воронова та ін. / За заг.ред. М.Я.Азарова. - К.: НДФІ, 2006. - 632 с.
  80.


  Міністерство фінансів України. Усе про бюджет. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/. - Заголовок з екрану.
  81.


  Статистична інформація Державного комітету статистики України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. - Заголовок з екрану.
  82.


  Державне Казначейство України. Виконання державного бюджету. Основні фінансові показники. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. - Заголовок з екрану.
  83.


  Діяльність Рахункової палати України. Бюлетні. - Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/achamber/. - Заголовок з екрану.
  84.


  Дець В.Ф. Проблеми розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні // Наукові праці НДФІ: Наук. зб. - 2006. - Вип. 3 (36). С.81-92.
  85.


  Дець В.Ф. Комплексна оцінка ефективності системи міжбюджетного регулювання в Україні // Економіка і прогнозування. 2007. - № 4. С. 43-54.
  86.


  Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2007-2009 роки» від 14 вересня 2005 р. № 913 [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  87.


  Постанова Кабінету Міністрів України «Про прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2008-2010 роки» від 25 вересня 2006 р. № 1359: Офіц. текст із змін. станом на 29 вер. 2006 р. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  88.
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины