РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ в системі забезпечення ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ : РЕЛИГИОЗНЫЕ ФАКТОРЫ в системе обеспечения ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ в системі забезпечення ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
 • Альтернативное название:
 • РЕЛИГИОЗНЫЕ ФАКТОРЫ в системе обеспечения ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
 • Кол-во страниц:
 • 245
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ стратегічних досліджень
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ стратегічних досліджень


  На правах рукопису


  ЩУРКО
  Уляна Василівна


  УДК 338.23(477):2
  РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ в системі
  забезпечення ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
  Спеціальність: 21.04.01 економічна безпека держави

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук
  Науковий керівник:
  Мокій Анатолій Іванович,
  Доктор економічних наук,
  професор
  Київ 2009
  ЗМІСТ


  ВСТУП.....................................................................................................................3
  РОЗДІЛ 1. Теоретико методичні засади дослідження ролі релігійних чинників у системі забезпечення економічної безпеки держави...............11
  1.1 . Теоретичні підходи до виявлення закономірностей впливу релігійних чинників на економічний складник розвитку цивілізації..................................11
  1.2 . Системно-структурні характеристики поняття „економічна безпека держави” з урахуванням релігійних чинників....................................................29
  1.3 . Релігійні чинники в системі національних інтересів і загроз економічній безпеці.....................................................................................................................46
  Висновки до розділу..............................................................................................63
  РОЗДІЛ 2. Взаємозв’язок релігійних чинників та економічного розвитку в контексті економічної безпеки держави......................................................66
  2.1. Компаративний аналіз впливу релігійних вірувань на економічний розвиток країн....................................................................................................... 66
  2.2. Застосування релігійних чинників у формуванні системи економічної безпеки країн з перехідною економікою.............................................................86
  2.3. Вплив релігійних чинників на рівень економічної безпеки України......104
  Висновки до розділу............................................................................................129
  РОЗДІЛ 3. Інституційно-організаційні засади та прикладні засоби використання релігійних чинників для зміцнення економічної безпеки держави................................................................................................................132
  3.1. Пріоритетні напрями використання релігійних чинників у посиленні економічної безпеки України.............................................................................132
  3.2. Стратегічні рішення щодо посилення консолідуючої та інституційної ролі релігійних чинників у забезпеченні економічної безпеки держави.......145
  3.3. Форми і методи зміцнення економічної безпеки з урахуванням релігійних чинників................................................................................................................160
  Висновки до розділу............................................................................................178
  ВИСНОВКИ........................................................................................................180
  ДОДАТКИ...........................................................................................................183
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................226

  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Релігія як визначальний чинник морально-­етичних основ людської життєдіяльності впливає на формування людсь­кого капіталу і, отже, на соціальну та демографічну функціональні компо­ненти національної економічної безпеки. Деструктивний характер тен­ден­цій роз­вит­ку релігійної сфери України, що проявляється через розповсю­дження ідей релі­гійного екстремізму, протиправну діяльність окремих нео­релігій­них органі­зацій, загост­рення міжконфесійних і міжрелігійних супереч­ностей, зумов­лює зни­ження рівня еко­но­мічної безпеки держави. У той же час, належне врахування пози­тив­ного впли­ву релігійних чинників на рівень духовності соціально-еконо­мічних від­но­син, консо­лі­дацію суспільства може сприяти удосконаленню полі­тики зміц­нення еконо­мічної безпеки в умовах посилення невизначеності розвитку глобаль­ної економіки.
  Формуванню системи економічної безпеки держави, визначенню інди­ка­торів і загроз, доповненню та подальшому розвитку категорійного апа­рату еконо­мічної безпеки присвячені праці В.Андрійчука, І.Бінька, О.Власюка, В.Гейця, В.Горбуліна, Я.Жаліла, А.Качинського, В.Мунтіяна, Г.Пастернак­-Тара­ну­шенка, Д.Прей­гера, В.Предборського, С.Пирожкова, А.Сухорукова, В.Шлем­ка та ін. Склад­ні процеси трансформації суспільства та економіки, інтеграції України в сві­то­ві господарські зв’язки висвітлюються в дослідженнях укра­їнсь­ких науковців О.Білоруса, Я.Базилюк, О.Ємельянова, В.Кузьменка, О.Малиновсь­кої, В.Новиць­кого, Ю.Пахомова, А.Філіпенка.
  Проблеми державно-церковних взаємовідносин, міжконфесійного та між­релі­гійного порозуміння, впливу релігійних чинників на суспільні процеси роз­вит­ку держави знайшли своє відображення в працях вітчизняних дослід­ни­ків В.Бон­да­ренка, С.Вовканича, Г.Друзенка, О.Зайця, С.Здіорука, В.Єленсь­ко­го, А.Колод­ного, М.Мариновича, Ю.Решетнікова, О.Сагана, Є.Сверстюка, С.Сьо­міна, В.Пет­рика, Л.Филипович та ін. У зарубіжних дослідженнях Б.Ару­нади, Р.Бар­ро, О.Блан­чарда, Дж.Біддла, Дж.Грубера, Л.Іанакона, Р.МакКлірі, М.Міт­ро­хіна, Д.Моберга, М.Томки, Г.Хайнека розкриваються істотні взаємозв’язки між релігій­ними чин­никами та економічним розвитком, обґрунтовується важ­ливість врахуван­ня їх впливу на зростання та безпеку національної економіки.
  Проте вагомий доробок зарубіжних і вітчизняних вчених не заперечує доцільність подальших досліджень впливу релігійних чинників на процеси транс­формації, економічне зростання та, особливо, посилення національної конку­ренто­спроможності як важливого напряму зміцнення економічної безпеки Украї­ни. Вказане обумовило вибір теми, мету та основні завдання дисертаційної роботи.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відділі стратегій управління регіональним розвитком Національного інституту стратегічних досліджень у межах наукових тем „Стратегічні пріоритети регіональної політики України” (номер державної реєстрації 0107U002508), „Регіональна політика України: демократичні перетворення та механізми децентралізації” (номер державної реєстрації 0108U000953), „Проект послання Президента України до Верховної Ради України” (номер державної реєстрації 0105U001186).
  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування теоретичних засад і методико-прикладних рекомендацій щодо регулювання взаємовідносин держави і релігійних організацій у системі зміцнення економічної безпеки України.
  Досягнення означеної мети передбачало постановку та вирішення таких завдань:
  окреслити теоретичні засади дослідження закономірностей впливу релігійних чинників на економічний складник розвитку цивілізації;
  систематизувати та доповнити категорійний апарат економічної безпеки держави з урахуванням релігійних чинників;
  виявити та узагальнити пов’язані з релігійними чинниками загрози економічній безпеці на різних рівнях управління;
  розкрити специфічні характеристики впливу релігійних чинників на зміцнення економічної безпеки країн з перехідною економікою;
  запропонувати сукупність засобів з використання позитивних аспектів впливу релігійних чинників на розв’язання проблем розвитку національної економіки;
  обґрунтувати пріоритетні напрями удосконалення політики взаємовід­носин держави і релігійних організацій у системі забезпечення економічної безпеки;
  розробити методичні та прикладні рекомендації з попередження загроз і мінімізації негативного впливу релігійних чинників на рівень економічної безпеки держави.
  Об’єкт дослідження удосконалення системи забезпечення економічної безпеки держави в умовах трансформації суспільства та економіки.
  Предмет дослідження інституційні засади, методичні підходи та організаційні засоби використання впливу релігійних чинників для зміцнення економічної безпеки держави.
  Методи дослідження. Методологічною і теоретичною основою дисерта­ційної роботи є положення теорій економічного зростання, глобалізації, розвитку цивілізацій, перехідних економічних систем, неоінституціоналізму, а також методи системного аналізу та теоретичного узагальнення (для розширення категорій „економічна безпека”, „національні економічні інтереси”, „загрози економічній безпеці держави”)підрозділи1.2,1.3; компаративного аналізу та синтезу (для дос­лідження теоретичних моделей співпраці держави і церкви в країнах Європи та їх адаптивності до умов посттрансформаційної економіки) підрозділи 2.2, 3.1; істо­рико-логічний (для дослідження ролі релігійних чинників у різні періоди розвитку суспільства, в розрізі країн Європи, США) підрозділи 1.1, 2.1, 2.2; функціонально-системного підходу (для виявлення соціально-економічних і релігійних передумов зміцнення економічної безпеки держави) підрозділи 1.3, 2.3; графічний метод (при дослідженні тенденцій розвитку мереж підприємств на основі християнських принципів) підрозділ 2.3; багатофактор­ного регресійного аналізу (для виявлення факторів впливу релігійних чинників на соціально-економічний розвиток) підроз­діл 2.3; кластерного аналізу (для групування загроз економічній без­пеці держави та регіонів за соціально-економічними показниками та релігійними чинни­ками розвитку) підрозділи 1.3, 2.3; соціологічного та експертного опитування (для вста­нов­лення пріоритетності чинників впливу на економічну безпеку, виявлення загроз економічним інтересам держави та механізмів їх мінімізації) підрозділи 2.3, 3.3.
  Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних науков­ців, законодавчі акти, офіційні дані Державного комітету статистики України, статис­тич­на інформація інших країн та міжнародних організацій, періодичні видання, матеріали міжнародних конференцій, компендіуми соціальних доктрин церков.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні теоретич­них засад та у розробці прикладних рекомендацій забезпечення пози­тивного впливу релігійних чинників на зміцнення економічної безпеки України.
  Основні результати, які містять наукову новизну, полягають у такому:
  уперше:
  виявлено дуалістичний характер впливу релігійних чинників на економічну безпеку держави: прямий зв’язок зростання духовності в суспільстві з економічним розвитком і обернений з негативними явищами в процесі трансформації соціально-економічної системи (тінізація економіки, зниження рівня зайнятості, погіршення якості людського капіталу та асиметрія міжнародної міграції трудових ресурсів), що дає підстави для покращання обґрунтованості засобів зміцнення економічної безпеки України;
  обґрунтовано доцільність використання інституційно-консолідуючої ролі релігійних чинників, посилення соціальної згуртованості та відповідальності як важливих напрямів удосконалення системи забезпечення економічної безпеки держави, зокрема конкурентоспроможності національної економіки;
  удосконалено:
  термінологічний апарат науки про економічну безпеку доповненням його релігійними чинниками, внутрішніми та зовнішніми загрозами їх впливу на економічну безпеку держави (поширення екстремістських релігійних течій та зовнішнє фінансування їх діяльності; відтік фінансових активів релігійних організацій за кордон; міжнародні мережі релігійних організацій, що займаються іллегальною діяльністю, та ін.);
  сукупність засобів регулювання відносин держави та релігійних організацій доведенням необхідності посилення їх взаємодії у визначених сферах (соціальній, економічній, науково-технічній) з використанням позитив­ного та протидії негативному впливу релігійних чинників на економічну безпеку в законодавчій, інформаційній сферах, міжнародному співробітництві;
  набули подальшого розвитку:
  методи обґрунтування стратегічних рішень із забезпечення економіч­ної безпеки держави доповненням їх використанням морально-релігійних прин­ци­пів для підвищення мотивації до праці, вирішення проблем самозайнятості та підприємницької активності громадян, зниження рівня тінізації економіки, запобігання загрозам економічній безпеці держави;
  методичні підходи до оцінки стану економічної безпеки України застосуванням прогнозних розрахунків впливу релігійних чинників, негативних явищ трансформації суспільства та економіки на інтегральний показник рівня економічної безпеки.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в обґрунтуванні важливості використання релігійних чинників для економічного розвитку, забезпечення конкурентоспроможності, зміцнення економічної безпеки та консолідації українського суспільства. Розроблені автором рекомен­дації та пропозиції щодо удосконалення моделі державно-церковних відносин з огляду на роль релігійних чинників у системі економічної безпеки слугували практичною основою розробки стратегії їх застосування в різних сферах соціально-економічного розвитку західних областей України та країни загалом.
  Рекомендації щодо використання релігійних чинників у поглибленні процесів транскордонного співробітництва України з країнами Європейського Союзу відображені в підрозділі „Транскордонне співробітництво в умовах європейської інтеграції України” Розділу V Експертної доповіді в межах Проекту послання Президента України до Верховної Ради України (довідка №293/1002 від 26.12.2008р.).
  Пропозиції щодо застосування впливу релігійних чинників для мінімізації загроз економічній безпеці держави, зниження рівня тінізації української еконо­міки були використані в навчальному процесі підготовки спеціалістів з між­­на­род­них економічних відносин при викладанні дисципліни „Іллегалізація еконо­міч­ної діяльності” у Львівській комерційній академії (довідка № 94/22 від 18.06.2008р.). Дослідження напрямів і сфер взаємодії держави та церкви використані в розробці наукових проектів і навчальних програм Інституту релігії та сус­пільства Українського католицького університету (довідка №4/16 від 12.06.2008 р.).
  Результати дослідницької роботи з визначення напрямів і засобів мінімізації негативного впливу релігійних чинників на економічну безпеку знайшли своє відображення в міжнародному проекті „Соціально-економічні наслідки корупції, порушення авторських прав, ухилення від сплати податків в країнах СНД: міждисциплінарний підхід до досліджень та викладання” Інституту Відкритого Суспільства (довідка №17 від 03.11.2008 р.).
  Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що викладені в дисертації і виносяться на захист, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційному дослідженні використано лише ті положення та ідеї, які є результатом особистої роботи здобувача.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи доповіда­лися та обговорювалися на: міжнародних науково-практичних конфе­рен­ціях „Туристична індустрія як вектор регіонального розвитку” (Чернівці, 2005р.), „Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції” (Луцьк, 2006р.), „Стратегічний розвиток регіону економічне зростання та інтеграція” (Чернівці, 2006р.), „Юридичні, психологічні та етичні аспекти проблем протидії деструктивним та екстре­містським проявам у суспільстві” (Львів, 2007р.), „Россия и современ­ный мир: проблемы полити­ческого развития” (Російська Федерація, Москва, 2007р.), „Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтегра­ційних процесів” (Чернівці, 2008р.), „Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особис­тості” (Донецьк, 2008р.); всеукраїнських нау­ково-­практичних конфе­ренціях „Еконо­міч­­на безпека України: проблеми та перспективи роз­вит­ку” (Дніпропет­ровськ, 2006р.), „Проблеми сучасної економіки України в контексті євроінтег­раційних процесів” (Черкаси, 2007р.), „Моральні дилеми бізнесу” (Львів, 2009р.); між­на­род­них науково-практичних семінарах „Проблеми розвитку зовнішньо­еконо­мічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект” (Донецьк, 2006р., 2007р.), „Закономірності та механізми розвитку сучасних соціально-економічних систем” та „Соціально-економічні наслідки корупції, пору­шення авторських прав і ухилення від сплати податків” (Одеса, 2006р., 2007р., 2008р.); засіданнях „круглих столів” „Регіональна політика та розвиток міс­цево­го само­врядування” (Київ, 2006р.), „Конкурентоспромож­ність регіонів у кон­текс­ті євро­пейської інтеграції України” (Львів, 2006р.), „Консолідація суспільст­ва і від­пові­даль­ність еліт в умовах виборчого процесу 2006р. в Україні” (Ужгород, 2006р.), „Церква, мораль, економіка: взаємо­обумов­­леність впливу” (Львів, 2006р.), „Модель економічного зростання Укра­ї­ни в умовах дефіциту ресурсів” (Львів, 2007р.).

  Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано у 22 наукових статтях (18 опубліковано автором одноосібно), у тому числі 11 статей у фахових виданнях і 11 у інших наукових виданнях і збірниках матеріалів конференцій, загальним обсягом 7,9 д.а., особистий внесок дисертанта 7,4 д.а.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. Формування системи економічної безпеки передбачає поступове вклю­чення релігійних чинників у системотворчі характеристики основних понять на основі існуючих підходів до вдосконалення термінологічного апарату з допов­ненням його категоріями „релігійні чинники економічної безпеки” та розши­ренням класифікації загроз економічній безпеці держави. Результати прове­деного у роботі кластерного аналізу дозволяють стверджувати, що духовно-мо­раль­ні чинники є одними з найважли­віших передумов виникнення загроз еконо­мічній безпеці, що підтверджує необхідність їх оцінки в системі економічної безпеки держави. Врахування важливості релігійних чинників у системі економічної безпеки України підвищить ефективність прийняття управлінських рішень при розробці та реалізації стратегії економічної безпеки держави.
  2. Обґрунтована в дослідженні визначальна роль релігійних чинників у процесах становлення та розвитку мегарегіональних утворень, що сформува­ли­ся на основі трансформованих цивілізаційних систем, актуалізує необхідність врахування їх впливу на соціально-економічний розвиток та економічну без­пеку. Сукупність духовно-релігійних цінностей є базисом соціокультурного під­ґрунтя ведення економічної діяльності, вибору суспільних орієнтирів, прин­ципів економічної поведінки населення країни чи регіону. Формування системи госпо­да­рювання на основі релігійних принципів поведінки є підставою обґрун­тування пріоритетних напрямів і підходів до запровадження реформ, удоско­налення системи економічної безпеки на різних рівнях ієрархії управління.
  3. Компаративний аналіз положень соціального вчення церков щодо ве­дення господарської діяльності на прикладі трьох основних гілок християнст­ва (католицької, православної, протестантської), що домінують у європейських краї­нах, дозволяє стверджувати про різнорівневий вплив релігійних чинників на глобальний, регіональний і локальний соціально-економічний розвиток. Так, протестантське віросповідання відображає значний вплив на формування підпри­ємницької ініціативи, економічної активності, ефективнішого типу госпо­дарю­вання (скандинавські країни, Естонія, Латвія), наслідком чого є високий рівень рентабельності господарської діяльності. Домінування католицизму (Польща, Угорщина, Слова­ч­чина) створює позитивні передумо­ви для проведення еконо­міч­­них реформ, стимулювання інтегра­ційних про­це­сів та формування чіткої громадянської позиції. Вплив православного віросповідання (Болгарія, Румунія, Ро­сія, Україна) відображається здебільшого в культурній, соціальній, частково полі­­тичній, сферах і є істотнішим на національному рівні.
  4. Руйнування системи ідеологічних цінностей і господарських зв’язків створило передумови для зростання рівня безробіття, злочинності, масштабів міграції та зниження якості людського капіталу, негативний ефект чого у країнах ЦСЄ був мінімізований міцним релігійно-духовним підґрун­тям. Виявлений щільний зв’язок між рівнем релігійної активності та економічним зростанням у цих країнах підтверджує важливість релігійних чинників у процесі подолання соціально-економічних проблем, виходу з кризи та, як наслідок, входження до спільного економічного простору ЄС. Виявлений у дослідженні позитивний вплив релігійних чинників як передумова стабілізації на етапі трансформації соціально-економічних систем країн ЦСЄ доцільно використати при розробці концептуальних засад забезпечення економічної безпеки України.
  5. Обґрунтування дуалістичного характеру дії релігійних чинників дозво­лило виокремити їх позитивний вплив (через підвищення продуктивності праці та мотивації до здійснення господарської діяльності, правової свідомості та го­тов­ності до сплати податків; оптимізації використання робочого часу та ресур­сів; розвиток підприємницької орієнтації), який варто використовувати в систе­мі економічної безпеки. Оцінка впливу релігійних вірувань, представлених в Ук­раї­­ні, на різні сфери суспільного та економічного розвитку дозволила сфор­мувати структурну схему взаємодії релігійних організацій і державних органів з ак­цен­том на позитив­ному характері їх залучення до вирішення проблем в окре­мих сферах (соціаль­ній, науково-технічній, економічній) та актуальності захо­дів щодо пом’якшення негативного впливу в інших сферах (національна безпе­ка, тіньова економіка, інформаційний простір, міжнародне співробітництво). Се­ред негативних аспектів впливу релігійних чинників виокремлено деструк­тивну діяльність окремих неорелігійних організацій, що про­являється через: зни­ження рівня економічної та суспільної активності гро­мадян; відтік фінан­сових коштів релігійних організацій за кордон; бюджетні втра­ти у зв’язку зі ство­ренням потужних фінансово-промислових груп, що функціонують зі ста­тусом релі­гійної орга­нізації; фінансування терористичних актів; створення без­кон­т­ро­ль­­них об’єд­нань „мережевого маркетингу”; поширення контрабандних операцій.
  6. Найістотніший позитивний вплив релігійних чинників проявляється у та­ких сферах: (1) соціальній (робота з розумово- та фізично неповно­справ­ними, алко- та наркозалежними, ув’язненими; опіка над сиротами, особами похилого віку, безпритульними); (2) науково-технічній (заохочення наукових досліджень, інно­ваційної активності, підприємницької ініціативи; проведення науково-прак­тич­них семінарів, „круглих столів” за спільної участі представни­ків церкви, гро­мад­­сь­кості, органів державної влади, науковців, підприємців); (3) еконо­­­міч­ній (по­ширення морально-етичних принципів серед підприємців, мотивація до ефек­­тив­нішої економічної діяльності, підвищення стандартів праці, соціальної згур­­тованості та відповідальності, залучення підприємців до соціальних про­ектів, розвиток кооператив­ного руху, створення спілок християн-підприємців, кре­дитних спілок, активізація релігійного туризму). Це забезпечить конкуренто­спро­­можність національної економіки, посилить консолідацію українського суспіль­ства, розвиток громадянської активності та підвищить рівень економічної безпеки держави.
  7. На основі окресленого позитивного та негативного взаємозв’язку між ре­лі­­гійними чинниками і соціально-економічними показниками обґрунтована прин­ципова схема взаємодії держави та релігійних організацій. Прогнозні оцін­ки рівня економічної безпеки держави підтверджують потенційне зниження цьо­го показника за рахунок впливу окремих факторів (рівень безробіття, зло­чин­ності, сальдо бюджету), що дозволяє стверджувати про доцільність засто­су­вання релігійних чинників для мінімізації негативних тенденцій з огляду на під­твер­джений у дослідженні щільний взаємозв’язок між макроекономіч­ними по­каз­никами та релігійною активністю. Обґрунтований підхід до побу­дови сис­теми взаємовідносин держави та релігійних організацій сприятиме зміцненню економічної безпеки України.


  Список використаних джерел
  1. Гальчинський А. Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення / Гальчинський А. // Економіка України. - №1(566). 2009. С.4-18.
  2. Тоффлер Э. Третья волна /Тоффлер Э. М.: Act издательство, 2004. 475 с.
  3. Павленко Ю. Ієрархічні та мережеві структури в суспіль-економічній історії людства / Павленко Ю. // Економічна теорія. - №1, 2007. С.15.
  4. Фукуяма Ф. Великий разрыв / Фукуяма Ф.. М. : Act издательство, 2004. С.266-290.
  5. Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи / Гальчинський А. К. : Либідь, 2006. с.209-215.
  6. Туган-Барановський М. Основи політичної економії / Туган-Барановський М. [наук. ред. Злупко С.]. Львів: Видавн.центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003. 628 с.
  7. Писаренко С.М. Економічний розвиток сучасних цивілізацій: Навчальні програми. Факультет МЕВ ЛНУ ім.І.Франка / Писаренко С.М. // Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/kmev/Courses/ Ec_develop.htm.
  8. Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы .Прогнозы / Яковец Ю.В. М.: Наука, 1999. 448 с.
  9. Пахомов Ю.Н. Пути и перепутья современной цивилизаци / Пахомов Ю.Н. , Крымский С.Б., Павленко Ю.В. // ИМЭМО НАН Украины. Благотворительный фонд содейсвия развитию гуманитарных и экономических наук «Международный деловой центр». К., 1998. 432 с.
  10.Тойнбі А. Дослідження історії / Тойнбі А.; переклад з англійської В.Шовкуна. К. : Основи, Том 1. 1995. - 614 с.
  11.Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому / Данилевский Н. Я. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета; Изд-во „Глагол”, 1995. 432 с.
  12.Киселев С. Г. Основной инстинкт цивилизаций и геополитические вызовы России / Киселев С. Г. М. : Известия, 2002. 368 с.
  13.Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Хантингтон С. М. : ООО „Издательство АСТ”, 2003. 603, [5] с.
  14.Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу = Dialogue of civilizations: new principles of world organization. [Матеріали Всесвітньої конференції] (2002, 24 травня: Київ). К. : МАУП, 2002. - 231 с.
  15.Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации / Гумилев Л.Н. М.: Экопрос, 1993. 576 с.
  16.Солонин Ю. Н. Цивилизация и понимание истории (К оценке „Науки о цивилизации” Феликса Конечны) / Солонин Ю. Н. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 1993. Сер. 6. Вьіп. 1 (№6). С. 13-16.
  17. Кузьменко В.П. мегатренди людсбклго розвитку в розбудові нового світового порядку цивілізацій та місце в ньому України / Кузьменко В.П. // Стратегічна панорама. 2000. №1-2. С.224-241.
  18. Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории / Шпенглер О.; перевод с немецкого Н.Ф. Гарелина. Минск: Попури, 1998. Том 1: Образ и действительность. 1998. 688 с.
  19.Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры / Вебер А. Санкт-Петербург : Университетская книга, 1999. 566 с.
  20.Ясперс К. Смысл и назначение истории / Ясперс К.; пер. с нем. 2-е изд. М. : Республика, 1994. 527 с.
  21.Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ століття / Віллем Ж.-П.; пер. з франц. К. : Дух і Літера, 2006. 331 с.
  22.Фуше М. Европейская республика: исторические и географические контуры: эссе / Фуше М.; перевод с франц. В.П. Серебренникова и Т.Н. Серебренниковой. М. : Международные отношения, 1999. 168 с.
  23.Сотий рік: енцикліка Вселенського Архієрея Івана Павла II з нагоди сотої річниці енцикліки "Rerum Novarum". К. : Кайрос, 2001. 102 с.
  24. Катехизм Католицької Церкви. Львів : Синод Української Греко-Католицької Церкви, 2003. 772 с.
  25. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: [Навч. посібник] / Філіпенко А.С. К. : Знання, 2000. 174 с.
  26.Лиско Л. Економічні системи. Людський вимір : [Навч. Посібник] / Лиско Л. Львів : Видавничий дім „Панорама”, 2003. 300с.
  27.Релігійний чинник соціально-економічної поведінки за умов глобалізаційних викликів. Автореф. дис. канд. соціол. наук: 22.00.04 / О.В. Грабовець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2003. 21 с. укp.
  28.Грабовець О. Релігійні концепції економічної діяльності (теорії самобутньої економіки) / Грабовець О. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. „Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. 2002. № 543. С. 120-126.
  29.Грабовець О. Релігія як соціальна технологія консолідації соціуму / Грабовець О., Яковенко Ю. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2001. №3. С. 111 122.
  30.Майєр Д. Основні проблеми економіки розвитку / Майєр Д., Раух Д., Філіпенко А. К. : Либідь, 2003. 688 с.
  31.Annuario Pontificio (Roman Catholicism) // Режим доступу; http://www.britannica.com/eb/topic-26433/Annuario-Pontificio.
  32.Taylor C. L. World Handbook of Political and Social Indicators, 2nd ed. / Taylor C. L., Hudson M. C. New Haven, CT: Yale University Press, 1972.
  33.Alesina A. On the Number and Size of Nations / Alesina A., Spolaore E. // Quarterly Journal of Economics, CII (1997). p.1027-1056.
  34. Woehrling F. Christian economics / Woehrling F. // Working Papers, Edinburg, 2006. p.127-146.
  35.Alesina A. Distributive Politics and Economic Growth / Alesina A., Rodrik D. // Quarterly Journal of Economics, CIX (1994). p.465-490.
  36.Stevenson W. H. (1992), Learning from Asian Schools / Stevenson W. H., Scientific American, 267, December, p.70-76.
  37.Economist (1996), Asia Educational Edge”, September 21.
  38.Шевчук В. Економічні реформи в Латинській Америці: від фінансової стабілізації до стійкого економічного зростання / Шевчук В. Львів : Каменяр, 1999. 319 с.
  39.Deyo F. (1990). Economic Policy and the Popular Sector. In Manufacturing Miracles / Deyo F.; G.Gereffi and D.Wyman (eds.). Princetone, N.J., The Princeton University Press.
  40.Teather R. Tax and Theology / Teather R. // Journal of Markets and Morality. Vol.9, Number 1 (Spring 2006). Р. 115-125.
  41. La Porta R., (1997), Trust in Large Organizations / La Porta, R., Lopez-De-Silanes F., Shleifer A., and Vishny R. W. // American Economic Review, 87(2), Р. 333-338.
  42.Предборський В.А. Економічна безпека держави: [монографія] / Предборський В.А. К. : Кондор, 2005. 391 с.
  43.Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. Наукова доповідь / Власюк О.С. Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при РНБО України. К., 2008. 48 с.
  44.Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних економічних системах / Жаліло Я.А. К. : НІСД, 1998.
  45.Жаліло Я.А. Корпоративні інтереси і вибір стратегічних пріоритетів економічної політики / Жаліло Я.А., Лупацій В.С., Сменковський А.Ю. К. : НІСД, 1999. 60 с.
  46.Концепція економічної безпеки України / кер. проекту В.М.Геєць. К. : Ін-т екон. прогнозування. К. : Лотос, 1999.
  47. Экономическая безопасность России : Общий курс: [Учебник / Под ред. В.К.Сенчагова], 2-е изд. М. : Дело, 2005. 896 с.
  48.Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. К., 1997.
  49.Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення / [Пастернак-Таранушенко Г.]; за ред. професора Б.Кравченка. К. : Кондор, 2002. 302 с.
  50. Горбулін В.П. Актуальні питання організації стратегічного планування державної політики національної безпеки України / Горбулін В.П., Бєлов О.Ф., Лисицин Е.М. // Стратегічна панорама. 1999. №3. С. 12-20.
  51.Основы экономической безопасности: (Государство, регион, предприятие, личность) : [учеб.-практ. пособ. Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова]; под ред. Е.А. Олейникова. М. : ЗАО „Бизнес-школа” „Интел-Синтез”, 1997. 279 с.
  52.Богомолов В.А. Єкономическая безопасность : учеб. пособие / Богомолов В.А. М. : Юнити-Дана, 2006. 303 с.
  53.Богданов И.Я. Экономическая безопасность России. Теория и практика / Богданов И.Я. М., 2001.
  54. Buzan A. Economic Security of the State / Buzan A. NY, Publishing House, 2001. 167 р.
  55. Рубанов В. Безопасность лозунги, теория и политическая практика / Рубанов В. // РЭЖ. 1991. №17.
  56.Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственніх систем: структура, проблемі / Тамбовцев В.Л. // Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика. 1995. №3.
  57.Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Абалкин Л. // Вопросы экономики, 1994. №12. С. 4 -13.
  58.Паньков В. Экономическая безопасность: мирохозяйственный и внутренний аспект / Паньков В. // Внешнеэкономические связи. 1992. Вип. 8. С.13-18.
  59.Савин В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности России / Савин В.А. // Международный бизнес России. 1995. №9.
  60. Возженников А.В. Национальная безопасность России : методология исследования и политика обеспечения / Возженников А.В. М. : Изд-во РАГС, 2002. 425 с.
  61.Проблеми економічної безпеки в Україні : Аналітична доповідь. К. : УЦЕПД, 1997.
  62.Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / [Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С.. Черняк О.І. та ін.]; за ред. Гейця В.М. : Монографія. Х. : „Інжек”, 2006. 240 с.
  63.Жаліло Я. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації / Жаліло Я. // Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. К. : Сатсанга, 2001. 224 с.
  64.Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / Національний інститут проблем міжнародної безпеки; [за ред.. А.І.Сухорукова]. К., 2003. 64 с.
  65.Пономаренко В.С. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование: Монография / Пономаренко В.С., Клебанова Т.С., Чернова Н.Л. Харьков : ИД „Инжек”, 2004. 144 с.
  66.Дмитренко М.А. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національній безпеці України: Монографія / Дмитренко М.А. К. : Знання України, 2006. 348 с.
  67.Указ Президента України №105/2007 „Про Стратегію національної безпеки України” від 12 лютого 2007 р. / Режим доступу: №105/2007//http://www.president.gov.ua/ru/documents/5728.html.
  68.Релігії країн світу / Інтернет-енциклопедія „Biкіпедія” // Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Релігії_світу.
  69. Поширення релігій у світі // Режим доступу: http://www.world-religion.net/.
  70. Kościół i Unia Europejska // Режим доступу: http://www.opoka.org.pl.
  71. Compendium of the Social Doctrine of the Church. Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 2004. 525 p.
  72.Вебер М. Протестантизм і дух капіталізму / Вебер М. К. : Основи, 1994. 261 с.
  73.Компендіум соціальної доктрини Церкви. К. : „Кайрос”, 2008. 628 c.
  74.Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Москва, (13-16 августа 2000г.) // Церковь и время. 2000. №4.
  75.Свод нравственных принципов и правил хозяйствования // Режим доступу: http://www.mospat.ru/index.php?page=27300.
  76. Горбулін В.П. Актуальні питання організації стратегічного планування державної політики національної безпеки України / Горбулін В.П, Бєлов О.Ф., Лисицин Е.М. // Стратегічна панорама. 1999. №3. С.12-20.
  77.Cameron S. (1999), Faith, frequency and the allocation of time: a micro level study of religious capital and participation / Cameron S. Journal of Socio-Economics, 28, P. 439-456.
  78.Azzi C. (1975), Household allocation of time and church attendance / Azzi C., Ehrenberg R. // Journal of Political Economy, 83, 27-56.
  79. Рязанов В.Т. Роль религиозной этики в формировании этно-экономических (национальных) систем хозяйствования / Рязанов В.Т. // Проблемы современной экономики. № 3(27), 2008.
  80.Olson D. V. A.(2001), Variations in strictness and religious commitment within and among five denominations / Olson D. V. A., Perl P. // Journal for the Scientific Study of Religion, 40, P. 757-764.
  81.Landes D. S. (1998), The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are so Rich and Some so Poor / Landes D. S. Norton, New York.
  82. Becker G. S. (1981), A Treatise on the Family / Becker G. S. Harvard University Press, Cambridge.
  83.Arrunada B. (2003), Third Party Moral Enforcement: The Case of Christian Behavior / Arrunada B. 38(1), p. 127-155.
  84.Маевская Л. Осторожно, эктремизм! / Маевская Л. К. : МАУП, 2004. 104 с.
  85.Iannaccone L. (1998), Introduction to the Economics of Religion / Iannaccone L. // Journal of Economic Literature, 36(3) p. 1465-1495.
  86.Barro R. (2005) Which Countries have State Religions? / Barro R., McCleary R. // Quarterly Journal of Economics November, p. 1331-1370.
  87.World Values Survey // Режим доступу: www.World Values Survey2005.htm.
  88.Barro R. J., 2003. Religion and economic growth across countries / Barro R. J., McCleary R. // American Sociological Review 68, p. 76081.
  89.Blanchard O. (2004) The Economic Future of Europe, National Bureau of Economic Research / Blanchard O. // Working Paper No. 10310, February.
  90.Arruñada B. The Economic Effects of Christian Moralities / Arruñada B.. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. March, 2004.
  91.Iannaccone L. 1992. Sacrifice and stigma: reducing free-riding in cults, communes,and other collectives / Iannaccone L. // Journal of Political Economy 100, P. 27191.
  92.Prescott E. C. (2004) 'Why Do Americans Work So Much More than Europeans?' / Prescott E. C. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 10316, February.
  93.SOEP Group (2001), The German Socio-Economic Panel (GSOEP) after more than 15 years Overview. In (eds.) Holst, E., Lillard, D. R., DiPrete, Th. A.: Proceedings of the 2000 Fourth International Conference of German Socio-Economic Panel Study Users (GSOEP2000), Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung (Quarterly journal for economic research), 70(1), p. 714.
  94.Evans J. M. (2001) Trends in Working Hours in OECD Countries / Evans J. M., Lippoldt D. C. and Marianna P. // Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No. 45, 30 March.
  95.Barro R. Religious Faith and Economic Growth: What Matters Most — Belief or Belonging? / Barro R., Mitchell J. Heritage Lecture # 841. June 17, 2004 // Режим доступу: http://www.heritage.org/Research/Religion/hl841.cfm.
  96.Gruber J. Religious Market Structure, Religious Participation, And Outcomes: Is Religion Good for You? / Gruber J. NBER Working paper series, №11377. 2005.
  97.Vrcan S. Vjera u vrtlozima tranzicije. / Vrcan S. Split: Glas Dalmacije, Revija Dalmatinske Akcije. 2001.
  98.Єленський В. Релігія після комунізму / Єленський В. К. : НПУ ім. М.Драгоманова, 2002. 419 с.
  99.World Religion Resources // Режим доступу: http://www.aril.org/World.html.
  100. Томка М. Релігія та Церкви відродженої нації // Віра після атеїзму: релігійне життя в Україні в період демократичних перетворень і державної незалежності / Томка М.; за ред. М. Томки й О. Турія. Львів : Видавництво УКУ, 2004. 228 с.
  101. Єленський В. Нація і релігія: Україна в Центрально-Східно­європейському контексті // Віра після атеїзму: релігійне життя в Україні в період демократичних перетворень і державної незалежності / Єленський В.; за ред. М.Томки й О.Турія. Львів : Вид-во УКУ, 2004. 228с.
  102. Vatican statistics claim 1.07 billion Catholics / Режим доступу: http://www.cathnews.com/news/402/18.php.
  103. Official Statistics Resources // Режим доступу: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html.
  104. Боруцький С. Релігії в Європі / Боруцький С. // Львівська газета. 2008. № 319.
  105. Tomka M. Comparing Countries by their Religiousity in Eastern Europe // Religion and Patterns of Social Transformation / Tomka M.; editors D. Jeromilov, S.Zrincsak, I.Borowik. Zagreb: Institute for Social Research, 2004. 359 p.
  106. Гуральчик П. Християнин відкритий на знаки часу / Гуральчик П. // Мiжнародний богословський часопис „Сопричастя”. 2002. №2. С.47-61.
  107. Гражданское общество в многонациональных и поликонфе­ссиона­­льных регионах: Материалы конф. : Казань, (2-3 июня 2004г.) / Под. ред. А.Малашенко; Моск. Центр Карнеги. М. : Гендальф, 2005. 118 с.
  108. Україна та об’єднана Європа : християнське коріння та перспективи. Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів : Ін-тут релігії та суспільства УКУ. 2006. 123 с.
  109. Друзенко Г. Інститут свободи совісті : міжнародні стандарти та законодавство України / Друзенко Г. К. : Український центр правничих студій, 2000. 178 с.
  110. List of countries by GDP // Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal).
  111. Сталя Ю. Церква як об’єкт євангелізації / Сталя Ю. // Мiжнародний богословський часопис „Сопричастя”. 2002. №2. C.32-46.
  112. Borowik I. Religion and Civil Society in Poland in the Process of Democratic Transformation / Borowik I. // Religion and Patterns of Social Transformation /editors D. Jeromilov, S.Zrincsak, I.Borowik. Zagreb: Institute for Social Research, 2004. 359 p.
  113. Религия и глобализация на просторах Евразии / под.ред. А.Мала­шенко и С.Филатова; Моск. Центр Карнеги. М. : Неостром, 2005. 343 с.
  114. Бабошин И. Wi-Fi, туристы, зависть Буша / Бабошин И. // Фокус. 2007. № 5.
  115. Приходько О. Релігія як двигун економічного розвитку / Приходько О. // Дзеркало тижня. 2005. № 476.
  116. IMF. Data and Statistics / Режим доступу: http://www.imf.org/external/data.htm.
  117. Соціальна доктрина церкви. Львів : Свічадо, 2000. 281 с.
  118. СА: 100 лет социального христианского учения. М. : Pax Christi International, 1991. 63с.
  119. Вовканич С. Гуманіст світу, який з кожним спілкується його рідним словом / Вовканич С. // Річ. 2003. № 11. С.2-5.
  120. Колодний А. Духовні засади хр
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины