НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ : НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
 • Альтернативное название:
 • НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 145
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

  на правах рукопису


  ЮСПІН ОЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ


  УДК 338.246.87 (477)  НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
  ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


  Спеціальність 21.04.01. економічна безпека держави


  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Науковий керівник
  доктор економічних наук, професор Прейгер Д.К.

  Київ 2007


  ЗМІСТ

  ВСТУП 4

  1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
  1.1. Енергетична безпека, як складова економічної безпеки та
  передумова сталого розвитку країни 10
  1.2. Світовий досвід забезпечення енергетичної безпеки держави 16
  1.2.1. Забезпечення енергетичної безпеки в Російській Федерації 17
  1.2.2. Політика США щодо забезпечення енергетичної безпеки 20
  1.2.3. Забезпечення енергетичної безпеки країнами Європейського
  союзу 23
  1.3. Структура паливно-енергетичного комплексу та теоретичні
  засади її оптимізації в контексті енергетичної безпеки країни 26
  Висновки по розділу 40

  2. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СТРУКТУРИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ ВИМОГ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
  БЕЗПЕКИ
  2.1. Динаміка структурних змін в паливноенергетичному
  комплексі України 42
  2.2. Територіальна структура паливно-енергетичного комплексу
  України 46
  2.3. Аналітична оцінка територіально-виробничої структури
  паливно-енергетичного комплексу України 52
  Висновки по розділу 83

  3. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ
  ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
  3.1. Сучасні підходи до формування оптимальної структури
  паливно-енергетичного комплексу в іноземних державах та
  доцільність їх використання в Україні 86
  3.1.1. Загальноенергетична модель оптимізації структури енергетики
  Російської Федерації 87
  3.1.2. Системи моделювання паливно-енергетичного комплексу
  США 89
  3.1.3. Підходи до оптимізації паливно-енергетичного комплексу
  країн ЄС 93
  3.1.4. Перспективи впровадження в Україні формалізованих підходів до визначення оптимальної структури енергетичної галузі 97
  3.2. Напрями модифікації системи TIMES з метою врахування
  вимог забезпечення енергетичної безпеки держави 102
  3.2.1. Модифікація цільової функції і системи обмежень моделі
  TIMES 103
  3.2.2. Врахування в моделі TIMES тіньової економіки та специфіки
  ринкових відносин в Україні 106
  3.2.3. Модифікація системи моделювання імовірнісного характеру
  розвитку енергетики із урахуванням фактору ризику 110
  3.3. Визначення оптимальної структури паливно-енергетичного комплексу (на прикладі Одеського регіону) 111
  Висновки по розділу 129

  ВИСНОВКИ 131
  ЛІТЕРАТУРА 134
  ДОДАТКИ 146
  ВСТУП

  Актуальність теми. Енергетична безпека для України є однією з найважливіших складових в системі економічної безпеки внаслідок визначального положення паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) в економічній і соціально-політичній сфері держави, дефіцитності і монопродуктовій орієнтованості паливно-енергетичного балансу (ПЕБ), значної залежності від однієї держави постачальника паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), а також тісного взаємозв’язку питання забезпечення енергетичної безпеки з питаннями забезпечення національної безпеки в інших сферах.
  Проблемам забезпечення економічної та енергетичної безпеки присвячені роботи таких вітчизняних і іноземних науковців як Л. Абалкін, О. Алимов, В.Бегма, В. Бушуєв, О. Власюк, М. Воропай, В. Геєць, І. Корнілов, М. Ковалко, В. Мунтіян, І. Недін, Є. Олейников, С. Пирожков, Б. Піріашвили, Д. Прейгер, А. Сухоруков, А. Татаркин, А. Шевцов, А. Шидловський та інші.
  Суттєвий внесок у розвиток фундаментальної бази системних досліджень енергетики, що є науковим підґрунтям для дослідження проблем забезпечення енергетичної безпеки, зроблено в працях Л. Мелентьєва, А. Макарова, А. Некрасова, Ю. Руденко та інших.
  В той же час, в наукових працях вітчизняних дослідників недостатня увага приділяється проблемам оптимізації структури енергетичної галузі держави в цілому та її окремих регіонів.
  Залишаються невизначеними підходи до формування методологічної бази, необхідної для визначення напрямів оптимізації структури вітчизняного ПЕК з урахуванням специфіки процесів становлення ринкової економіки в Україні в контексті забезпечення її енергетичної безпеки.
  Інституційні реформи і лібералізація економічних відносин при економічній нестабільності ускладнили взаємодію енергетики і економіки. При цьому методологічні підходи, що використовуються в економічно розвинених країнах світу для визначення та економічного обґрунтування шляхів формування оптимальної структури ПЕК, не дозволяють забезпечити в достатній мірі врахування цього чиннику в умовах України.
  Недостатня наукова розробленість зазначених питань і гостра необхідність створення методологічних засад оптимізації структури енергетичної галузі України в контексті забезпечення економічної безпеки держави обумовлює актуальність і прикладне значення дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими роботами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження пов’язана із планами фундаментальних і прикладних досліджень Національного інституту проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, зокрема, з плановими науковими проектами в рамках таких наукових тем:
  на 2005 рік ”Енергетична безпека України в умовах глобалізації та поглиблення енергодефіцитності світової економіки”;
  на 20062007 роки ”Теоретичні та методологічні основи оцінки енерго-транспортної та транзитної складових економічної безпеки країни” (№ державної реєстрації 0106U011648) та ”Міжнародне співробітництво України в енерго-транспортній і транспортно-комунікаційній сферах” (№ державної реєстрації 0106U011656).
  Матеріали дослідження використовувались при розробленні науково-дослідної роботи ”Дослідження місця державних підприємств ”Укрзалізниця” та Одеська Залізниця в Евразійській Системі міжнародних транспортних коридорів”, в якій здобувач був виконавцем.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розроблення і наукове обґрунтування методологічних підходів та практичних рекомендацій щодо основних напрямів формування оптимальної структури ПЕК України та її регіонів з позицій економічної безпеки держави.
  Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних наукових завдань:
  аналіз теоретико-методологічних основ забезпечення енергетичної безпеки та оптимізації структури ПЕК;
  дослідження досвіду формування та реалізації політики забезпечення енергетичної безпеки в іноземних державах та можливостей його використання в Україні;
  комплексне дослідження існуючої виробничої, територіальної та балансової структури ПЕК держави та динаміки її змін на протязі останніх років;
  проведення аналітичної оцінки територіально-виробничої структури ПЕК з позицій її відповідності вимогам із забезпечення енергетичної безпеки;
  аналіз методологічних підходів до оцінки рівня енергетичної безпеки та формування оптимальної структури енергетичної системи, що використовуються в іноземних країнах, їх оцінка з позицій можливості і доцільності застосування в умовах України, розроблення пропозицій щодо модифікації відповідного методологічного інструментарію;
  обґрунтування практичних рекомендацій щодо формування оптимальної структури енергетичної системи на прикладі одного з регіонів України із використанням запропонованої методологічної бази.
  Об’єктом дослідження є державна система забезпечення енергетичної безпеки в розумінні її як сукупності суб’єктів відносин в сфері планування, розвитку і функціонування ПЕК разом із системою їх взаємозв’язків та засобів нормативно-правового, науково-методологічного, інформаційного, технічного та іншого забезпечення.
  Предметом дослідження є теоретичні засади та механізми формування оптимальної структури енергетичної галузі України та її регіонів з позицій забезпечення економічної безпеки.
  Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є системний підхід до дослідження енергетики та його наукові принципи і положення, що застосовуються при вивченні складних об’єктів, які можна представити як високоорганізовану множину із розгалуженою структурою.
  При проведенні дослідження автором також використані методи аналізу причинно-наслідкового зв’язку, порівняльного економічного аналізу, методи математичної статистики, методи прогностики, графоаналітичні методи, методи індикативного аналізу та інші сучасні загальнонаукові і спеціальні методи.
  Інформаційну базу дослідження становлять положення нормативно-правових документів із державного регулювання діяльності в сфері енергопостачання та забезпечення національної безпеки, статистичні дані Державного комітету статистики України і Міністерства палива та енергетики України, матеріали інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, результати власних досліджень автора, а також наукова література вітчизняних і іноземних авторів за темою дисертаційної роботи.
  Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації отримані наступні теоретичні та практичні результати, які характеризують наукову новизну дослідження та особистий внесок автора:
  Вперше вирішені наступні завдання:
  деталізовано територіальну структуру ПЕК держави із докладною оцінкою регіонального енергетичного потенціалу по важливіших видах енергоносіїв, визначенням структури виробництва і споживання ПЕР та динаміки їх змін, що дає змогу встановити рівень енергетичної незалежності регіонів і масштабів необхідного перерозподілу власних та імпортованих ПЕР в країні;
  запропоновані та розраховані показники, що характеризують паливно-енергетичний баланс регіонів, виявлено рівень раціональності існуючих міжрегіональних енерготранспортних зв’язків, здійснено кількісну оцінку сучасного рівня енергетичної безпеки по регіонах і державі в цілому;
  встановлені особливості сучасних теоретико-методологічних підходів до формування оптимальної структури ПЕК в іноземних державах та модельного інструментарію, що використовується для цих цілей. Розроблено систему критеріїв для оцінки переваг і недоліків проаналізованої практики, що дало можливість запропонувати власну методологію для адаптації її в умовах України;
  на основі використання власної методологічної бази обґрунтовані практичні рекомендації щодо оптимізації структури енергетичної галузі Одеського регіону з урахуванням вимог забезпечення його енергетичної незалежності та найбільш ефективного використання місцевих енергетичних ресурсів.
  Удосконалено:
  систему показників, що характеризують рівень енергетичної безпеки держав та на відміну від існуючої практики враховує стан регіональної енергетичної безпеки і напрями розвитку міжрегіональних енерготранспортних зв’язків у перспективі,
  методичні основи оцінки виробничої, територіальної та балансової структури ПЕК країни і динаміки її змін, що сприяє визначенню рівня оптимальності трансформаційних процесів в ПЕК на рівні держави та окремих регіонів.
  Одержало подальший розвиток:
  кількісна оцінка економічних та соціальних наслідків існуючої недосконалості структури вітчизняної енергетики та динаміки змін структурної надійності енергетичної системи держави.
  Практичне значення отриманих результатів. Результати теоретико-методологічних досліджень знайшли впровадження при проведенні робіт щодо створення концептуальних і методологічних основ для розроблення і реалізації комплексу заходів, спрямованих на формування структури ПЕК держави та окремих регіонів, що є оптимальною з позицій забезпечення енергетичної безпеки, які проводились за участю Національного інституту проблем міжнародної безпеки, в тому числі:
  при визначенні концепції формування та підготовці проектів положення і програми створення Національної системи моделювання ПЕК, які за результатами розгляду в Уряді України були визнані доцільними для впровадження та згідно доручення першого віце-прем’єр-міністра України від 12.05.05 № 51695/1/1-05 надані для погодження до центральних органів виконавчої влади;
  при проведенні спільних з Державним комітетом статистики України та Міністерством економіки України робіт щодо розроблення порядку формування енергетичного балансу держави і проведення моніторингу його показників, а також Концепції відповідної державної програми, які згідно листів Національного інституту проблем міжнародної безпеки від 09.02.06 № 11/44 та Державного комітету статистики України від 10.02.06 № 8/2-3/33 розглядались в Уряді України;
  місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при визначенні методологічних засад та основних напрямів розроблення і реалізації регіональних програм підвищення енергетичної ефективності, зокрема по Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях;
  в пропозиціях до змісту та програмних заходів міждержавного економічного проекту ГУАМ ”Придунайський енерготранспортний міст”, Концепцію розроблення і реалізації якого схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.06 № 285-р.;
  при визначенні проблемних питань та розробленні пропозицій щодо здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівню оптимальності структури енергозабезпечення підприємств транспортної сфери на підставі угоди із Міністерством транспорту та зв’язку України від 01.06.06 № 36/06-ЦТЕХ-96/06-ЦЮ.
  Розроблені в рамках дисертаційного дослідження висновки та рекомендації впроваджені:
  у наукові розробки Національного інституту проблем міжнародної безпеки та покладені в основу аналітичних записок з питань забезпечення енергетичної безпеки, направлених на адресу Ради національної безпеки і оборони України та Уряду України (довідка від 14.11.2006 р. № 11/456);
  в практичній діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України (довідка від 15.11.2006 р. № 6/7-4295-6-3);
  в науковій діяльності Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України при Міністерстві палива та енергетики України (довідка від 08.11.2006 р. № 3-123);
  в практичній діяльності Одеської обласної ради (довідка від 14.12.2006 р. б.н.).
  Особистим внеском здобувача в теорію і практику забезпечення енергетичної безпеки держави є розроблення пропозицій щодо методологічних підходів до формування оптимальної структури ПЕК України в контексті забезпечення економічної безпеки держави.
  Дисертація є самостійною завершеною роботою автора, сформульовані в ній наукові результати, висновки і рекомендації розроблені та одержані здобувачем особисто.
  Апробація результатів дисертації. Результати досліджень та основні положення дисертаційної роботи доповідались на науково-практичних конференціях і семінарах:
  1. Міжнародна конференція ”Енергетична безпека Європи XXI століття” (1415 квітня 2003 р., м. Київ).
  2. Науково-технічна конференція ”Актуальні проблеми науково-технічного, проектно-конструкторського і нормативно-законодавчого супроводу енергетичної стратегії України” (1416 вересня 2004 р., АР Крим, смт. Миколаївка).
  3. Всеросійський науковий семінар з міжнародною участю ”Методичні питання дослідження надійності великих систем енергетики” (2023 вересня 2004 р., м. Мінськ).
  4. Науковий семінар з міжнародною участю ”Міжнародна інтеграція в енергетиці як фактор економічної безпеки держави”, 2325 вересня 2004 р., м. Чернігів).
  5. Восьма міжнародна конференція ”Енергетична безпека Європи XXI століття. Євразійські енергетичні коридори” (2527 травня 2005 р., м. Київ).
  6. Круглий стіл ”Одеська область: проблеми та пріоритети забезпечення енергетичної безпеки у контексті розбудови ГУАМ” (2223 червня 2005 р., м. Одеса).
  7. Міжнародний науковий семінар ”Методичні питання дослідження надійності великих систем енергетики” (26 липня 2005 р., м. Псков, РФ).
  8. Науковий семінар ”Мала енергетика в системі забезпечення економічної безпеки держави” (45 липня 2006 р., м. Харків).
  Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових праць, у тому числі 3 монографії (у співавторстві), 4 одноосібних статті, в тому числі 3 у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 наукові доповіді на конференціях і семінарах, 1 звіт про НДР.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 145 сторінок, у тому числі основного тексту 133 сторінки. Дисертація містить 98 ілюстрацій, 31 таблицю, 27 формул та 7 додатків на 55 сторінках. Список використаних джерел із 188 найменувань на 12 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  В дисертації вирішено важливе науково-практичне завдання оптимізації структури енергетичного комплексу України, що сприятиме зростанню його ефективності та підвищенню рівня економічної безпеки держави. Одержані у процесі дисертаційного дослідження результати дали можливість розробки методологічних засад формування оптимальної структури ПЕК України в контексті забезпечення енергетичної безпеки, як найважливішої складової економічної безпеки держави. Основні наукові і практичні висновки дисертаційної роботи викладені у наступних положеннях:
  1. В результаті проведеного дослідження існуючої територіально-виробничої і балансової структури ПЕК України визначені кількісні показники, що характеризують рівень її оптимальності з позицій забезпечення енергетичної безпеки держави. Проведені розрахунки дозволяють зробити висновок про те, що існуюча структура ПЕК України характеризується наявністю сукупності кризових явищ як по галузях енергетики, так і по регіональних енергетичних системах, які створюють загрозу енергетичній безпеці держави. Існуюча структура ПЕК в цілому не може вважатись оптимальною.
  2. В умовах подальшого ускладнення структури і взаємозв’язків енергетичних систем, невизначеності основних чинників, що впливають на їх розвиток, зростання ролі енергетики в економіці держави, збільшення кількості і різноманітності суб’єктів відносин в сфері енергопостачання, зростання самостійності регіонів і рівня регіональних диспропорцій проблема оптимізації структури ПЕК в контексті забезпечення енергетичної безпеки держави може бути вирішена лише шляхом використання відповідних систем економіко-математичного моделювання. Вирішення цієї проблеми має ґрунтуватись на сполученні процедур індикативного аналізу із модельними технологіями.
  3. В результаті порівняльного аналізу методологічних підходів до оцінки рівня енергетичної безпеки та формування оптимальної структури енергетичної системи, що використовуються в іноземних країнах, із застосуванням таких критеріїв як застосовність, гнучкість, доступність, можливість забезпечення сумісності результатів, зручність використання, визначена методологічна база, яка дозволяє отримати показники, що характеризують оптимальну структуру ПЕК.
  Зазначена методологія дозволяє визначити шляхи енергозабезпечення окремих регіонів та держави в цілому за умов мінімізації сукупних витрат на ці цілі, дотримання екологічних вимог, формування балансу енергоресурсів, та може бути модифікована з метою врахування вимог із забезпечення енергетичної безпеки України.
  4. Визначені автором напрями адаптації методології та розроблені пропозиції щодо її модифікації створюють можливість для врахування вимог із забезпечення енергетичної безпеки в масштабах держави та в розрізі окремих регіонів, а також особливостей процесу формування системи ринкових відносин в Україні. Вирішення зазначеної проблеми в цілому створює підстави для формування кількісно обґрунтованої державної політики в сфері планування розвитку ПЕК і забезпечення енергетичної безпеки.
  5. Дослідження процесу формування оптимальної структури ПЕК Одеської області, як одного з регіонів України, який має найбільш кризовий стан по енергетичній безпеці, із використанням визначеної в дисертації методологічної бази довело її практичну застосовність для встановлення та обґрунтування складу інвестиційних рішень із розвитку регіональної енергетики, які забезпечуватимуть підвищення рівня енергетичної безпеки регіону до прийнятного стану. Заходи із оптимізації структури ПЕК, що запропоновані для реалізації в Одеському регіоні, можуть бути також поширені і на інші регіони, які мають кризовий стан енергетичної безпеки.
  6. Наукові та практичні результати, здобуті в рамках дослідження, можуть отримати подальший розвиток в процесі формування основних складових державної системи енергетичної безпеки, створення якої вважається доцільною з огляду на прогресуючий розвиток кризових ситуацій в енергетичній системі держави та з урахуванням того, що забезпечення енергетичної безпеки є загальнодержавною задачею.
  7. Здобуті автором результати дослідження можуть бути використанні у якості підґрунтя для вибору та затвердження методологічної бази, необхідної для визначення рівня енергетичної безпеки держави та моніторингу його показників. При цьому заходи щодо створення державної системи енергетичної безпеки із використанням результатів дослідження можуть здійснюватись на загальнодержавному рівні та на рівні уповноваженого координаційного органу з питань національної безпеки і оборони (в сучасних умовах Рада національної безпеки і оборони України), в тому числі:
  в частині, що стосується моніторингу показників рівня енергетичної безпеки створення відповідної системи моніторингу, яка базуватиметься на визначеній методології розрахунку показників та включатиме систему збору необхідної інформації, нормативно-правову та методичну документацію, що регламентуватиме конкретний склад та порядок надання цієї інформації, а також порядок матеріально-технічного забезпечення таких робіт;
  в частині, що стосується визначення рівня енергетичної безпеки встановлення територіально диференційованої системи граничних значень показників рівня енергетичної безпеки, які є специфічними для України, а також порядку класифікації рівнів енергетичної безпеки.  ЛІТЕРАТУРА

  1. Шопенгауэр А. Избранные произведения / Сост. И.С. Нарский. М.: Просвещение, 1992. С. 139 140.
  2. Соколенко С. Глобальные рынки XXI столетия. Перспективы Украины. К.: Логос, 1998. 568 с.
  3. Christopher W. The Strategic Priorities of American Foreign Policy. U.S. Department of State Dispatch, Volume 4, № 47, November 22, 1993, published by the Bureau of Public Affairs, November 1993.
  4. Концепція економічної безпеки України / НАН України; Інститут економічного прогнозування / В.М. Геєць (підгот.). К.: Логос, 1999. 56 с.
  5. Проблеми забезпечення економічної безпеки і сталого розвитку України: Матеріали Круглого столу (Київ, 28 грудня 1999 р.) / Рада національної безпеки та оборони України; Національний ін-т українсько- російських відносин / С.І. Пирожков (відп.ред.). К., 2000.
  6. Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально- економічного розвитку України: Матеріали Круглого столу (Київ, 1 листопада 2000 р.) / Рада національної безпеки та оборони України; Національний ін-т українсько- російських відносин / С.І. Пирожков (ред.). К., 2001.
  7. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность): Учеб.-практ. пособие / Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова / Е.А. Олейников (ред.). М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997. 288 с.
  8. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы Экономики. 1994. № 12. С. 4 13.
  9. Воропай Н.И., Клименко С.М., Криворуцкий Л.Д. Региональные аспекты энергетической безопасности России / Украинский дом экономических и научно- технических знаний Общества "Знание" Украины. К.: Знание, 1997. 60 с.
  10. Патока І.В. Вплив глобальних екологоекономічних процесів на розвиток енергетики України. Політичні, економічні та екологічні проблеми енергетичної безпеки і транспортування енергоресурсів в Україні: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. 24-26 жовтня 2000 р. К., РВПС, 2001.
  11. Закон України Про основи національної безпеки” // Урядовий кур’єр. 30.07.03.
  12. Енергетична безпека України: чинники впливу, тенденції розвитку / Ковалко М.П., Кухар В.П., Шидловський А.К. та ін.; під ред. М.П. Ковалко. НАН України; АТ ”Укренергозбереження”. К.: Українські енциклопедичні знання, 1998.
  13. Пирожков С.І. Енергетична безпека України у контексті економічних реформ. Політичні, економічні та екологічні проблеми енергетичної безпеки і транспортування енергоресурсів в Україні: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. 24-26 жовтня 2000 р. К., РВПС, 2001.
  14. Енергетична безпека України: Стратегія та механізми забезпечення / Шевцов А.І., Земляний М.І., Дорошкевич А.З. та ін. / За ред. А.І. Шевцова. Дніпропетровськ: Пороги, 2002.
  15. Основные положения энергетической стратегии России на период до 2020 года // http://www.enippf.ru/publicat/ books/b47/contents.htm.
  16. Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України від 15 березня 2006 року № 145-р.
  17. Экономические проблемы обеспечения энергетической безопасности / И.В. Недин (отв. ред.). К.: Знание, 1997. 140 с.
  18. Концепція державної енергетичної політики України на період до 2020 р. // Національна безпека і оборона. 2001. № 2 (14).
  19. Бевз С.М., Волошин Д.В., Закревський О.І., Заремба І.М., Колесник Ю.В., Пирожков С.І., Пономаренко О.М., Прейгер Д.К., Степанов В.М., Холодов Д.В., Щокін А.Р., Юспін О.В. Забезпечення енергетичної безпеки України / Рада національної безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем національної безпеки. К.: НІПМБ, 2003. 264 с.
  20. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // http:www. armscontrol.ru /start/rus/docs/sncon00.htm.
  21. Аксенов В.С., Джагмаидзе Д.В. Проблемы энергетической безопасности России // Материалы 7-й международной конференции "Проблемы управления безопасностью сложных систем", Москва, 27 28 мая 1999 г. // http:www.sbcinfo. ru/articles/8th_2000conf/contents.htm
  22. Любимова Е. Региональные энергосистемы: перспективы экономической политики // Регионы: экономика и социология. 2001. № 3. С. 10 13.
  23. Бушуев В. Станет ли энергетика безопасной // Бизнес и безопасность в России. 1997. № 2. С. 25 27.
  24. Murkowski M. Failed Energy Policy. U.S. Senate. Capitol Hill Press Releases. 2000. 24 February.
  25. Annual Energy Review 2000. DOE/EIA 0384(00).
  26. Energy in the United States: 1635 2000. DOE/EIA.
  27. Annual Energy Outlook 2002. With Projections to 2020. DOE/EIA 0383(2002).
  28. National Energy Security Act. Washington. S.388. 2001 // http:www.senate.gov/ member/ak/murkowski/general/energy/energysecurity.html.
  29. Alaska National Interest Lands Conservation Act. H.R.39. 1980 // http: resourcescommittee.house.gov/106cong/fullcomm/anilca990208.htm
  30. Energy Security Tax Policy Act. S. 2557. 2001 // http://thomas.loc.gov/cgibin /bdquery/z?d107
  31. Green Paper Towards a European strategy for the security of energy supply”. Adopted by the European Commission. 2000. 29 November.
  32. Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning common rules for the internal market in natural gas. Official Journal L 204. 1998. 21 July.
  33. European Union Energy Outlook 2020. Energy in Europe Special Issue. European Commission. 1999. November.
  34. Fontaine P. Europe in ten points. EC Documentation. 2002.
  35. Treaty establishing the European Atomic Energy Community // http:europa.eu.int/eur-lex/en/search/treaties_founding.html.
  36. Council Directive 73/238/EEC of 24 July 1973 on measures to mitigate the effects of difficulties in the supply of crude oil and petroleum products. Official Journal L 228. 1973. 16 August.
  37. Council Directive 68/414/EEC of 20 December 1968 imposing an obligation on Member States of the EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products. Official Journal L 308. 1968. 23 December.
  38. Мелентьев Л.А. Системные исследования в энергетике. М.: Наука, 1983. 456 с.
  39. Воронкин А.Ф., Лисочкина Т.В., Таратин В.А. Системные исследования в энергетике: Учеб. пособие. Л.: ЛПИ, 1989.
  40. Мелентьев Л.А. Оптимизация развития и управления больших систем энергетики. М.: Высшая школа, 1982. 320 с.
  41. Оптимизация развития топливно-энергетического комплекса / Под ред. А.С. Некрасова. М.: Энергоиздат, 1981. 240 с.
  42. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике: В 2-х кн. Пер. с англ. М.: Мир, 1986. 670 с.
  43. Методические положения оптимизации развития топливно-энергетического комплекса / А.А. Макаров, Л.Д. Криворуцкий и др.; отв. ред. Л.А. Мелентьев. М.: Наука, 1975.
  44. Оптимизация республиканского топливно-энергетического комплекса и его отраслевых систем / М.Н. Кулик, А.И. Юфа, В.Н. Дунаев и др.; отв. ред. В.Е. Тонкаль. АН Украины. Институт проблем энергосбережения. К.: Наукова думка, 1992.
  45. Проект Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу К.: Міністерство палива та енергетики України, 2003. 358 с.
  46. Інформація АМКУ про стан ринку нафтопродуктів. Прес-служба Антимонопольного комітету України // http://www.ngbi.com.ua.
  47. Закон України ”Про альтернативні джерела енергії” від 20 лютого 2003 року № 555-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 24. ст. 155.
  48. Закон України ”Про енергозбереження” від 1 липня 1994 року № 74/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 30. ст. 283.
  49. Точилин В.А., Лир В.Э. Экономические проблемы энергетического комплекса Украины / Материалы открытого семинара ”Экономические проблемы энергетического комплекса”, Российская Академия Наук, Институт народнохозяйственного прогнозирования, Москва, 23 марта 2000 года С. 4 39.
  50. Тенденції тіньової економіки в Україні (жовтень - 2005 № 18). Міністерство економіки України // http://me.kmu.gov.ua/control/uk/index.
  51. Підприємства з газопостачання та газифікації. ДК ”Газ України” // http://www.gasukraine.com.ua/
  52. Недин И.В., Шестеренко Е.В. О стабилизационных возможностях технологий производства электроэнергии // Энергетика и электрификация. 1998. № 4. С. 37 41.
  53. Тітенко С.М., Борисов М.А. Отраслевая программа реконструкции ТЭС Украины: основные положения и инвестиции. Мінпаливенерго України, 18.12.2002 // http://mpe.energy.gov.ua/fuel/control/uk/index
  54. Стан теплової енергетики України, перспективи її оновлення та модернізації. Аналітична записка Мінпаливенерго України // http://mpe.energy.gov.ua/fuel/control/uk/index
  55. Бублик Д.О. Тези доповіді генерального директора ДП «Газ-тепло» НАК ”Нафтогаз України” на засіданні Кабінету Міністрів України 22 лютого 2006 року // ЛІГА-Бізнес-Інформ, http://www.liga.net/
  56. Волков А. Европейские рынки электроэнергии // ЭнергоРынок. 2006. № 6.
  57. Айгендорф Й., Ветцель Д. Зависимость от российского газа стремительно растет // Die Welt. 30.03.2006.
  58. Яковлев А.В. Надежность информационных систем. Лекционный материал. Муром: Министерство образования РФ Владимирский государственный университет Муромский институт (филиал), 2004. 63 с.
  59. Правила устройства электроустановок. 6-е изд. М.: Энергоатомиздат, 1986. 648 с.
  60. Довідка Держкомстату. Лист від 04.07.2006 р. № 03/3-8/505.
  61. Сухоруков А.І., Кузнецова Л.І. Енергетична залежність України від Росії: трансформація проблеми Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. праць/ НАН України РВПС України/ Відп. ред. Б.М. Данилишин. К., 2002. С. 411 413.
  62. International Coal Market & Policy Developments in 2004/05. Coal Industry Advisory Board report. IEA, January 2006
  63. В 2006 г. стоит ожидать снижения мировых цен на коксующий уголь AME // UGMK.INFO, http://news.ugmk.info
  64. World Energy Outlook 2004. IEA Publications, OECD/IEA, 2004
  65. Основні проблеми розвитку вугільної галузі і регіону Донбасу. Звіт К.: Донецький інформаційно-аналітичний центр, Центр економічного розвитку, Вугільний консалтинговий центр, 2002. 137 с.
  66. Підсумки роботи паливно-енергетичного комплексу. Статистичні та аналітичні матеріали Міністерства палива та енергетики України // http://mpe.energy.gov.ua/fuel/ control/uk/index.
  67. Закон України ”Про Державний бюджет України на 2006 рік” від 20 грудня 2005 року № 3235-IV // Відомості Верховної Ради України. 2006. № 9, № 10-11. ст. 96.
  68. Програма ”Українське вугілля”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 року № 1205 // Офіційний вісник України 2001. № 38. С. 27, Ст. 1731.
  69. Програма підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 374 // Офіційний вісник України. 2006.
  70. Вугільна промисловість України: стан і тенденції на фоні реструктуризації // Національна безпека і оборона. 2003. № 8 (44). С. 3 17.
  71. Стратегія розвитку нафтогазового комплексу України на період до 2030 року та дальшу перспективу. Науково-технічний звіт / Національна академія наук України. Інститут газу К.: ТОВ ”Нафтогазбудінформатика”, 2004. 151 с.
  72. Піріашвілі Б.З., Чиркін Б.П., Чукаєва І.К. Перспективний паливно-енергетичний баланс основа формування енергетичної стратегії України до 2030 року. К.: Наукова думка, 2002. 239 с.
  73. Архив мировых цен на нефть // Ukraine Daily. http://www.uadaily.net/
  74. Цены на нефть снова обновили рекордные максимумы // Украинская инвестиционная газета, 18.07.2006
  75. Підсумки аукціонів з продажу нафти, газового конденсату // Українська фондова біржа, http://www.ukrse.kiev.ua
  76. Davis M., Piontkivsky R., Pindyuk O., Ostojic D. Ukraine: The Impact of Higher Natural Gas and Oil Prices. The World Bank, December 6, 2005
  77. Увеличение нефтедобывающих мощностей и снижение спроса на нефть может помочь ОПЕК // Киевские ведомости, 20.07.2006
  78. Правительство России повысило прогноз цен на нефть. ЛIГА Бiзнес-Iнформ 29.05.2006 // http://www.liga.net
  79. Прогноз добычи нефти в РФ до 2020 г. может быть увеличен до 590 млн. тонн в год В. Христенко // Пресс-служба Министерства экономики и развития РФ, http://www.economy.gov.ru/wps/portal
  80. Medium-term Oil Market Report. OECD/IEA, July 2006
  81. Allen M. Oil Market Developments and Issues. Policy Development and Review Department paper, International Monetary Fund, March 1, 2005
  82. Милов В. Почему остановился рост нефтедобычи в России? Институт энергетической политики, Москва, июнь 2005 г. // http://www.energypolicy.ru/pres.php
  83. Milov V. The Power of Oil and Energy Insecurity. Institute of Energy Policy, Moscow. January 2006.
  84. Hirsch R.L., Bezdek R., Wendling R. Peaking Of World Oil Production: Impacts, Mitigation, & Risk Management. United States Department of Energy, National Energy Technology Laboratory, Science Applications International Corporation, February 2005
  85. Мостовая Ю., Еременко А. Совершите вы массу открытий (иногда не желая того) // Зеркало недели. 2005. 4 (583). С. 5.
  86. «Газпром»: главное это цена в 230 долларов. Интерфакс, 4 января 2006 года // http://www.interfax.ru/
  87. Россия предлагает Украине покупать газ в 2007 г. по 150-230 долларов за 1 тыс. куб. м. РБК-Украина, 16.08.2006 г. // http://www.rbc.ua/
  88. Юспін О. Питання співробітництва України та Російської Федерації в контексті енергетичної безпеки // Стратегічна панорама 2003 р., № 34. С. 140 147.
  89. Stern J. The Future of Russian Gas And Gazprom. Oxford Institute for Energy Studies. Oxford University Press, November 28, 2005
  90. Милов В. Энергетический сектор России: стратегическое развитие или восстановление СССР? Институт энергетической политики, Москва, 30 ноября 2005 г. // http://www.energypolicy.ru/pres.php
  91. Воропай Н.И., Рабчук В.И. Возможности участия газовой отрасли России в обеспечении энергетической безопасности стран СНГ в период до 2020 года. // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції Політичні, економічні та екологічні проблеми енергетичної безпеки і транспортування енергоресурсів в Україні”. м. Київ, РВПС України НАН України. 24 26 жовтня 2000 р. С. 24 28.
  92. Гурвич Е.Т. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового сектора // Вопросы экономики 2004 г., № 10. С. 38 47.
  93. Херсон 2010 // Нефтяное обозрение «Терминал». 13.03.2006 р., № 11 (285). С. 2 3.
  94. Внутренний интерес // Нефтяное обозрение «Терминал». 07.08.2006 р., № 32 (306). С. 24 25.
  95. Матусяк С. На пороге Европы // Автоцентр, 02.06.2006 р., http://www.autocentre.ua/
  96. "ЛУКОЙЛ" остановил Одесский НПЗ до 2009 года. Подробности, 26 июля 2005 // http://i.podrobnosti.ua/economy/energetical/
  97. Pirog R. World Oil Demand and its Effect on Oil Prices. CRS Report for Congress. Congressional Research Service, The Library of Congress, June 9, 2005
  98. This Week In Petroleum. U.S. Department of Energy, Energy Information Administration // http://tonto.eia.doe.gov/
  99. Экспорт нефтепродуктов. Еженедельный обзор рынка нефтепродуктов России и стран СНГ // Argus Media. 10.01.2006 г., Выпуск VIII № 10. С. 12.
  100. Annual Energy Outlook 2006 With Projections to 2030. Energy Information Administration, DOE/EIA-0383(2006), February 2006
  101. ЛУКОЙЛ закрывает НПЗ Petrotel на реконструкцию // Внешнеэкономическое обозрение. 12.04.2002 г. № 13 (117) 14 (118)
  102. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2005 році // Прес-служба МНС України, http://www.mns.gov.ua/
  103. Соколов О. Шляхи вирішення проблеми енергоінформаційної безпеки міського середовища проживання // Матеріали Міжнародного семінару ”Сучасні системи управління муніципальними послугами”. м. Харків, Рада Європи, Асоціація міст України, Харківська міська Рада. 6 9 грудня 1999 року
  104. Юспин А.В. Использование риск-ориентированных подходов в процессе планирования развития топливно-энергетического комплекса государства // Материалы 76-го заседания семинара «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики». г. Псков, Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Псковский государственный политехнический институт. 2 6 июля 2005 г.
  105. Основні показники економічного і соціального стану України 2001-2006 роки. Національний банк України // http://www.bank.gov.ua/
  106. The Impact of Higher Oil Prices on Low Income Countries and on the Poor. ESMAP Report. The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, March 2005
  107. Корнілов І.Є., Корнілова І.І. Енергетична безпека як самостійна складова частина національної безпеки України, методологічні проблеми визначення системи показників // Енерго Інформ. Інформаційний додаток. 1925 квітня 2005 р., № 16(303). С. 1 8.
  108. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / Національний інститут проблем міжнародної безпеки; За ред. А.І. Сухорукова. К., 2003. 64 с.
  109. Надежность топливо- и энергоснабжения и живучесть систем энгергетики регионов России / Под науч. ред. Н.И. Воропая, А.И. Татаркина. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. 392 с.
  110. Энергетическая безопасность России / В.В. Бушуев, Н.И. Воропай, А.М. Мастепанов, Ю.К. Шафраник и др. Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1998. 302 с.
  111. Влияние энергетического фактора на экономическую безопасность регионов Российской Федерации / Л.Л. Богатырев, В.В. Бушуев, А.А. Куклин, А.Л. Мызин, А.И. Татаркин и др. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. 288 с.
  112. Моделирование состояния и прогнозирование развития региональных экономических и энергетических систем / Под ред. А.И. Татаркина, А.А. Макарова; РАН, УрО, Ин-т экономики, Ин-т теплофизики, Ин-т энергетических исследований. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. 462 с.
  113. Макаров А.А., Вигдорчик А.Г. Топливно-энергетический комплекс: методы исследования оптимизации направлений развития. М.: Наука, 1979. 280 с.
  114. Юфа А.И. Оптимизация регионального энергохозяйства с учетом энергосбережения и рыночных отношений. К.: АН Украины. Институт проблем энергосбережения, 1993. 291 с.
  115. Оптимизация топливно-энергетического комплекса / В.Н. Кальченко, Г.Г. Гребеник, М.И. Минц и др.; под общ. ред. А.М. Алымова. К.: Техніка, 1979.
  116. Макаров А.А., Шапот Д.В., Лукацкий А.М., Малахов В.А. Инструментальные средства для количественного исследования взаимосвязей энергетики и экономики // Экономика и мат. методы. 2002. № 1.
  117. Макаров А.А. Системный анализ перспектив развития энергетики // Изв. РАН. Энергетика. 2003. № 1.
  118. The National Energy Modeling System: An Overview 2003, DOE/EIA-0581(2003), U.S. Energy Information Administration, Washington, DC, March 2003.
  119. Integrating Module of the National Energy Modeling System: Model Documentation, DOE/EIA-M057(2002), U.S. Energy Information Administration, Washington, DC, December 2001.
  120. NEMS International Energy Module: Model Documentation Report, DOE/EIA-M071(03), U.S. Energy Information Administration, Washington, DC, April 2003.
  121. The Electricity Market Module of the National EnergyModeling System: Model Documentation Report, DOE/EIAM068 (2003), U.S. Energy Information Administration, Washington, DC, March 2003.
  122. Conzelmann G. Overview of the Energy and Power Evaluation Program (ENPEP). Center for Energy, Environmental, and Economic Systems Analysis (CEEESA). Argonne National Laboratory, October 2002.
  123. Seebregts A.J., Goldstein Gary A., Smekens Koen. Energy/Environmental Modeling with the MARKAL Family of Models. Energy Technology Systems Analysis Programme Publications, Annex VII (1999-2001), December 2001.
  124. Haurie A. MARKAL-LITE An Energy/Environment Model to Assess Urban Sustainable Development Policies. LOGILAB-HEC, University of Geneva Publications, October 2001.
  125. Tosato GianCarlo, Contaldi Mario, Pistacchio Rita. Implications of Different Command and Control Schemes in the Energy Sector: A Long Term Economic Equilibrium Analysis with the New MARKAL Model for Italy. Technical paper presented at the 17th World Energy Congress held in Houston, Texas, USA in September 1998.
  126. Loulou R., Remne U., Kanudia A., Lehtila A., Goldstein G. Documentation for the TIMES Model, PART I, PART II. Energy Technology Systems Analysis Programme Publications, April 2005.
  127. Надежность систем энергетики: достижения, проблемы, перспективы / Г.Ф. Ковалев, Е.В. Сеннова, М.Б. Чельцов и др.; Под ред. Н.И. Воропая. Новосибирск: Наука. Сиб. издат. фирма РАН, 1999. 434 с.
  128. Юфа А.И. Моделирование народнохозяйственного ущерба от недопоставки топливно-энергетических ресурсов на базе МОБа. // Проблемы энергосбережения. 1990. Вып. 5. С. 7 10.
  129. Н.И. Пяткова, В.И. Рабчук, С.М. Сендеров, М.Б. Чельцов, А.В. Еделев. Методические основы формирования направлений корректировки сценариев развития энергетики с позиций энергетической безопасности государства // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Вып. 55. Методические и практические задачи надежности систем энергетики Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2005. С. 136 147.
  130. Рекомендації щодо інтегральної оцінки обсягів тіньової економіки, затверджені наказом Міністерства економіки України від 03.06.2005 р. № 156.
  131. А.В. Юспин. Внедрение системы управления спросом на электроэнергию, как фактор повышения уровня энергетической безопасности государства в условиях становления рыночной экономики // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Вып. 55. Методические и практические задачи надежности систем энергетики Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2005. С. 127 136.
  132. Kornai J., Maskin E., Roland G. Understanding the Soft Budget Constraint // Journal of Economic Literature, XLI, 1095-1136, 2003.
  133. Суслов Н.И. Анал
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины