ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ : ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
 • Альтернативное название:
 • ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
 • Кол-во страниц:
 • 236
 • ВУЗ:
 • ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»


  На правах рукопису

  МЕЛЕСИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ


  УДК 339.722


  ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
  Спеціальність 21.04.02. - економічна безпека
  суб`єктів господарської діяльності  Дисертація на здобуття наукового
  ступеня кандидата економічних наук


  Науковий керівник Франчук В.І.,
  кандидат економічних наук, доцент


  Київ 2009
  ЗМІСТ

  ВСТУП.. 3
  РОЗДІЛ 1. 11
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. 11
  1.1. Сутність організації системи економічної безпеки банку. 11
  1.2 Організація системи економічної безпеки міжнародних операцій комерційних банків. 41
  1.3 Вплив міжнародних фінансових ринків на систему організації економічної безпеки комерційних банків 58
  Висновки до розділу 1. 78
  РОЗДІЛ 2. 82
  АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ. 82
  2.1. Аналіз діяльності комерційного банку в структурі міжнародного фінансового ринку і його економічна безпека. 82
  2.2 Аналіз організації системи економічної безпеки банків в інституційній структурі міжнародного фінансового ринку. 96
  2.2. Оцінка впливу нової фінансової архітектури на організацію системи економічної безпеки банку. 115
  Висновки до розділу 2. 127
  РОЗДІЛ 3
  УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 131
  3.1. Організаційно-економічне та правове забезпечення економічної безпеки міжнародної діяльності банків 131
  3.2. Сценарії організації системи економічної безпеки комерційних банків виходу на міжнародні фінансові ринки. 144
  3.3. Антикризові форми організації системи економічної безпеки комерційних банків. 159
  Висновки до розділу 3. 188
  ВИСНОВКИ.. 192
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 196
  Д О Д А Т К И.. 213
  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. В умовах системної кризи, яка охопила і фінансову систему України, гостро постає питання забезпечення економічної безпеки банківської системи - як основи фінансової системи держави. Дана проблема має глибокий макроекономічний та стратегічний зміст. В результаті активного впливу чинників глобальної фінансової кризи банківська система України за два останніх роки наблизилась до повного банкрутства. І тому проблема суттєвої модернізації діючої банківської системи, або створення нової з урахуванням всіх чинників економічної безпеки перетворилася на стратегічний пріоритет від вирішення якої залежить національна безпека України, а в кінцевому підсумку і проблема державності.
  Відповідно сучасний етап розвитку національної економіки характеризується наявністю значного числа чинників, які негативно впливають на функціонування держави, банків, суб’єктів господарювання та громадян, як основних інвесторів економіки. До таких чинників, крім глобальної економічної кризи варто віднести, насамперед, нестабільність податкового і регуляторного законодавства, інфляційні процеси, недоступність кредитних ресурсів, посилення конкуренції, низький рівень капіталізації банківського та фондового ринку, зниження рівня інвестиційної активності, уповільнення платіжного обороту, зростання числа збиткових банків та підприємств. Дія цих чинників викликає аритмію в русі фінансових потоків, призводить до значних втрат і збитків і, як наслідок, втрати банками економічної безпеки. З огляду на це актуальним напрямком сталого функціонування українських банків є формування системи економічної безпеки по всіх напрямках їх діяльності. Попередження кризових явищ в економіці є одним із пріоритетних завдань влади щодо гарантування економічної безпеки. Тоді як прогнозування кризових явищ у фінансово-кредитній сфері, зокрема банківській, є гарантом фінансової стійкості системи, а отже, і економічної безпеки України в цілому і є актуальним з точки зору практики і теорії. Діагностика банківських криз, котрі мали місце в останні чотири десятиліття, показує основні причини погіршення фінансових параметрів та результатів соціально-економічної діяльності, їх переходу в недопустимий стан, тобто визначає основні загальні фактори таких криз.
  В умовах переформатування фінансової моделі світу вплив міжнародної фінансової діяльності українських комерційних банків на національну економіку відбувається по таких напрямам: здійснюють міжнародні розрахунки на основі світових вимог до їх інформаційного, нормативно-правового та організаційно-технічного забезпечення; включаються в систему міжнародних фінансових відносин і мають змогу надавати кошти на цільове фінансування пріоритетних народногосподарських проектів; є суб'єктами світових фінансових ринків.
  Особлива значущість проблеми економічної безпеки комерційних банків в сучасних умовах підтверджується низькою фундаментальних праць провідних вітчизняних науковців: О.І. Баранівського, З.М. Борисенко, О.Г. Білоруса, О.С. Власюка, В.М. Геєця, В.І. Грушка, А.С. Гальчинського, М.П. Денисенка, О.І. Захарова, О.А. Кириченка, А.Т. Ковальчука, О.Й. Косарєва, С.М. Лаптєва, Д.Г. Лук’яненко, О.М. Мозгового, В.Е. Новицького, Ю.М. Пахомова, Ю.А.Потійко, П.Я. Пригунова, А.І. Сухорукова, В.С. Сідака, В.А. Тимошенко, В.І. Терехова, В.М. Федосова, В.Я. Шевчука та іншіх. У країнах з розвиненою ринковою економікою накопичено значний досвід у сфері забезпечення економічної безпеки комерційних банків. Серед провідних зарубіжних науковців, які займалися певними аспектами банківської безпеки слід відзначити таких як: Бенстон Джордж, Блек Харольд, Бреди Николас, Данхем Констанс, Йєтс Олександр, Кваст Майрон, Пітер Роуз та інші. Проте, віддаючи належне теоретичній та практичній цінності попередніх наукових здобутків, існує гостра потреба не лише в деталізації процесу забезпечення економічної безпеки банку з точки зору її структурних елементів, а і у проведені комплексного дослідження проблем конструювання, організації та функціонування системи економічної безпеки комерційних банків при роботі на міжнародних фінансових ринках. Важливість вирішення науково-прикладних питань для теорії економічної безпеки суб’єктів господарювання й обумовила необхідність розробки теоретико-методичних засад забезпечення економічної безпеки комерційних банків при роботі на міжнародних фінансових ринках, що було об’єктивно посилено чинниками глобальної фінансової кризи.
  Наукове завдання дисертаційного дослідження полягає у визначені теоретико-методичних засад організації системи економічної безпеки комерційного банку при роботі на міжнародних фінансових ринках та розробці напрямків її удосконалення.
  Зв`язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалось відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри управління фінансово-економічною безпекою Університету економіки та права ``КРОК`` і належить до теми: «Механізм управління економічною безпекою підприємств і організацій в умовах формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України» (державний реєстраційний № 01080010772 від 11.12.2008.), яка виконується в рамках тематичного плану фундаментальних наукових досліджень, узгодженого з Міністерством освіти і науки України на 2008 - 2011 роки. Особистий внесок автора полягає у дослідженні організації системи економічної безпеки діяльності банків на міжнародних фінансових ринках та розробки науково-практичних рекомендацій щодо її удосконалення. Результати дослідження доповнюють відповідні розділи фундаментальних навчальних курсів та є конкретним внеском у теорію економічної безпеки суб’єктів господарювання.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розробка теоретико методичних засад організації системи економічної безпеки комерційних банків при роботі на міжнародних фінансових ринках на сучасному етапі розвитку економіки України, а також розробка практичних рекомендацій по її ефективному функціонуванню на базі збалансованого організаційно-економічного та правового забезпечення.
  Для досягнення цієї мети було передбачено постановку і послідовне вирішення наступних завдань:
  - розкрити природу економічної безпеки та теоретичні підходи до дефініційного визначення понятійного апарату економічної безпеки комерційного банку;
  - дослідити світовий і вітчизняний досвід організації системи економічної безпеки міжнародних операцій комерційних банків на різних етапах розвитку банківської системи України, а також визначити вплив цих ринків на організацію системи економічної безпеки комерційних банків;
  - визначити форми організації системи економічної безпеки комерційних банків при роботі на міжнародних фінансових ринках і дати оцінку впливу нової міжнародної фінансової архітектури на організацію цієї системи;
  - розробити пропозиції по удосконаленню організації системи економічної безпеки комерційних банків у відповідності з міжнародними стандартами з одночасним моделюванням організаційно економічного та правового механізму роботи комерційних банків на міжнародних фінансових ринках.
  - удосконалити структуру, зміст та функції організації системи економічної безпеки комерційних банків при роботі на міжнародних фінансових ринках.
  Об’єктом дослідження є економічна безпека комерційних банків України на міжнародних фінансових ринках як важлива складова економічної безпеки суб’єктів господарювання.
  Предметом дослідження є: організація системи економічної безпеки комерційних банків України на міжнародних фінансових ринках.
  Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є діалектичний метод пізнання економічних явищ і положення економічної теорії щодо економічної безпеки, сучасна теорія управління. В ході дослідження теоретико-методичних засад організації системи економічної безпеки комерційного банку широко використовувалися логічні й емпіричні методи пізнання механізмів і форм управління суб’єктами господарювання, а також в процесі пошуку ефективних форм організації системи економічної безпеки комерційного банку при роботі на міжнародних фінансових ринках, методи порівняльного, факторного, економіко-математичного, статистичного, техніко-економічного аналізу, прогнозування економічних процесів, графоаналітичні й алгоритмічні методи відображення результатів досліджень. Пріоритетність використання того чи іншого методу визначалася, виходячи з конкретної розв’язуваної задачі й поставленої мети.
  Статистичною і фактологічною основою дослідження є дані міністерств закордонних справ, фінансів, економіки, Національного банку України, Державного комітету статистики України, Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, звіти суб’єктів господарювання, власні данні розрахунково-аналітичного та статистичного аналізу. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти, програмні документи державних органів України, зокрема Конституція України, Укази Президента України, нормативні документи Кабінету Міністрів України та інших органів влади, звітні дані Державного комітету статистики України, монографії, статті та інші наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, інтернет-ресурси.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці теоретико - методичних основ і практичних рекомендацій щодо ефективного вирішення завдання формування комплексної системи економічної безпеки комерційних банків з метою забезпечення високої ефективності їх функціонування на міжнародних фінансових ринках. Найбільш суттєвими теоретичними і практичними результатами, що характеризують наукову новизну роботи, є наступні:
  вперше:
  - розроблено методичні засади організації системи економічної безпеки діяльності комерційних банків України на міжнародних фінансових ринках як учасників світового фінансового процесу з врахуванням кількісних і якісних змін в структурі банківського капіталу, функціях банків та в умовах глобальної фінансової кризи;
  - запропоновано напрями модернізації організаційних форм економічної безпеки комерційних банків на міжнародних фінансових ринках в умовах ситуаційно невизначених змін фінансового середовища;
  удосконалено:
  - методику аналізу та оцінки організації системи економічної безпеки міжнародних операцій комерційного банку в умовах посилення міжнародної конкуренції та дії чинників фінансової кризи, яка полягає в попередньому моделюванні економічних загроз і ризиків з кількісною їх оцінкою і попереднім визначенням порогових параметрів;
  - методичні підходи до розробки рекомендацій, щодо внесення змін до українського законодавства стосовно організації системи економічної безпеки банків та наближення стандартів їх діяльності до міжнародних вимог ЄС та методи розробки варіантів організації системи економічної безпеки комерційних банків при виході на міжнародні фінансові ринки на базі ранжування фінансових ризиків;
  дістали подальшого розвитку:
  - концепція необхідності розробки нових методів аналізу та оцінки організації системи економічної безпеки діяльності комерційного банку на міжнародних фінансових ринках в умовах економічної невизначеності з застосуванням економіко-математичних та статистичних методів;
  - наукові підходи до організації системи економічної безпеки діяльності комерційних банків на міжнародних фінансових ринках на базі удосконалення організаційно економічних та правових важелів державного регулювання економікою з визначенням балансу між ринковими та адміністративними формами регулювання банківської діяльності.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути використані як на науковому, так і на практичному рівнях.
  Підтвердження практичного значення одержаних результатів є їх використання: у процесі модернізації системи економічної безпеки комерційних банків, які працюють на міжнародних фінансових ринках, а саме Акціонерного комерційного банку «Легбанк» (довідка № 02/2-1043 від 15 червня 2009 року ), ВАТ «Перший інвестиційний банк» (довідка № 2820/0/2-09 від 24 червня 2009 року), Української інноваційно-фінансової компанії (довідка №136/09 від 15 червня 2009 року). Результати дисертації використовуються також в навчальному процесі Університету «КРОК» при викладанні дисциплін зі спеціальностей „Управління фінансово-економічною безпекою”,» Міжнародна економіка”, «Банківська справа» та «Фінанси» (довідка №02/а/09 від 16 червня 2009 року).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є одноосібно виконаною науковою працею, усі наукові результати, що викладені в дисертації і виносяться на захист, отримані автором особисто.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати наукового дослідження обговорювались і отримали схвалення на засіданнях кафедр, круглих столах, а також доповідались на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: третій міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених "Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації" (травень 2006 рік, м. Тернопіль); міжвідомчій науковій конференції "Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин" (травень 2006 року, м. Київ); ІІ міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні наукові дослідження - 2006" (лютий 2006 року, м. Дніпропетровськ); дев`ятій науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку України в сучасних умовах» (квітень 2007 року м. Київ); Міжнародній конференції Актуальні питання економіки” (грудень 2007 року м. Київ ); Міжнародній науково-практичній конференції Виклики та проблеми бізнесу двадцять першого століття” (листопад 2008 року м. Київ); Круглому столі Інституту законодавства Верховної Ради України «Конституційно-правові засади модернізації банківської системи України» (червень 2009 року м. Київ)
  Публікації. За результатами дослідження автором опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 37,8 д.а., з яких особисто автору належить 7,5 д.а. У фахових виданнях України, затверджених ВАК України опубліковано 7 наукових праць.

  Структура дисертаційної роботи. Структурно дисертація складається з вступу, трьох розділів і висновків, а також 19 додатків (на 19 сторінках) та списку використаної літератури (191 найменування на 16 сторінках). Загальний обсяг роботи становить 236 сторінки комп’ютерного тексту, з яких основного тексту 190 сторінок, що містять 7 таблиць, 8 рисунків.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Основні наукові результати проведеного дослідження дозволили вирішити важливе наукове завдання, яке полягає у визначені основних параметрів організації системи економічної безпеки комерційного банку при роботі на міжнародних фінансових ринках та напрямків її удосконалення, виробленні рекомендацій щодо підвищення якості системи економічної безпеки комерційного банку і зробити наступні узагальнення і пропозиції.
  1. Під економічною безпекою банку розуміється процес створення умов для стабільного економічного розвитку банку; попередження і усунення загроз, умов та інших факторів, здатних виявити негативний, дестабілізуючий вплив на процеси розвитку комерційного банку. Процес економічної безпеки банку являє собою цілеспрямовану, постійно здійснювану діяльність усіх суб'єктів безпеки із захисту його життєво важливих інтересів.
  2. В дисертації доведено, що на світовому фінансовому ринку в сучасних умовах діють дві суперечливі тенденції: посилення інтеграції фінансових операцій та переважаючої на даний час тенденції до фінансових операцій з внутрішніми активами. Суть процесу фінансової глобалізації полягає в оновленні учасників світового фінансового ринку, їх функцій, обов’язків та відповідальності, в якісній зміні змісту та способів прийняття рішень.
  3. Організація системи економічної безпеки комерційного банку на міжнародних ринках передбачає такий стан банку, що: дозволяє забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність та достатню економічну незалежність банку у довгостроковому періоді; забезпечує оптимальне залучення та ефективне використання необхідних ресурсів; дозволяє ідентифікувати небезпеки та загрози фінансового стану банку і розробляти заходи для їх вчасного усунення; дозволяє самостійно розробляти та впроваджувати міжнародну фінансову стратегію.
  4. В дисертації визначено, що одним із основних пріоритетів при організації системи економічної безпеки банків в умовах глобальної фінансової кризи є банківський капітал, який, за розрахунками повинен включати всі фінансові ресурси, і, перш за все, національну та іноземну валюту, високоліквідні активи, які здатні оперативно перетворюватись у гроші, а також похідні від них фінансові інструменти (деривативи) та фондові інструменти, іншими словами, все що включається у фінансовий кругообіг і дає прибуток або додаткову вартість.
  5. Трансформація діяльності комерційних банків в умовах глобалізації знаходить вираження в: концентрації на оптимальних напрямах діяльності, що поєднується з диверсифікацією банківських послуг; застосуванні новітніх технологій і прямого банківського обслуговування; поєднанні традиційних та онлайнових банківських структур; в відносному скороченні частки банків в активах фінансової системи при розширенні банківської мережі.
  6. Зростання впливу комерційних банків на національні та міжнародні фінансові ринки проявляється в посиленні їх ролі як професійних посередників на вторинному ринку цінних паперів; в розширенні операцій з комерційними цінними паперами; в частковому перехопленні сектору інвестиційних послуг шляхом кооперації та злиття з інвестиційними банками та брокерськими фірмами; в активізації участі в управлінні корпоративними фінансами; в розвитку банківських спекулятивних операцій.
  7. В досліджені доведено, що на розвиток міжнародних фінансових ринків комерційні банки впливають через оптимізацію форм та оновлення інструментів міжнародних розрахунків; розширення участі в транскордонних переказах ; залучення до гармонізованих міжнародних платіжних систем. В умовах згортання активізації міжнародної торгівлі та фінансової глобалізації для міжнародної кредитної діяльності комерційних банків характерне домінування короткострокових міжнародних фінансових прогам, що вкрай негативно вплинуло на обсяги інвестування в національні економіки. банків.
  8. В дисертації визначено, що стратегічними напрямами діяльності комерційних банків на міжнародних фінансових ринках є: забезпечення фінансовими ресурсами транснаціональної діяльності компаній через участь в операціях з похідними цінними паперами; сприяння проникненню іноземного фінансового капіталу на ємкі європейський, американський та азійський фінансові ринки шляхом оперування з депозитарними розписками; стимулювання міжнародного руху капіталу через операції з глобальними депозитарними розписками.
  9. Дослідження визначило вплив комерційних банків на оновлення фінансової архітектури, яке здійснюється завдяки консолідації банківського капіталу шляхом його концентрації та централізації; підвищення ролі транснаціональних та глобальних банків; формування спеціалізованих та універсальних банківських консорціумів, однобанківських та багатобанківських холдингів; залучення банків до фінансово-промислових груп; взаємопроникнення банківського капіталу різних країн; поглинання мегабанками регіональних та місцевих банків країн, що розвиваються.
  10. Формування нової міжнародної фінансової архітектури та її вплив на організацію системи економічної безпеки комерційних банків на міжнародних ринках базується на реалізації системи заходів за такими основними напрямками: впровадження надійного та ефективного фінансового механізму координації економічної політики на міжнародному рівні; проведення фундаментальної реформи нинішньої системи фінансового регулювання і контролю для попередження екстремальних ситуацій; реформування існуючої світової резервної системи; реформування механізмів надання ліквідності й компенсаційного фінансування, зокрема на основі ефективного об’єднання валютних резервів як на багатосторонньому, так і на регіональному рівнях, прагнення уникати обтяжливості кредитів, властивої діючим механізмом.
  11. В дисертації рекомендовано посилити розвиток довгострокових фінансових інструментів як важливого джерела інвестиційних ресурсів для реального сектора української економіки та наближення рівня організації економічної безпеки банківських установ до європейського рівня.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. «Про акціонерні товариства» Закон України.17.09.2008.№514-IV
  2. „Про інвестиційну діяльність". Закон України 18.09.1991. № 1560 - XII
  3. „Про режим іноземного інвестування" . Закон України 19 03 1996 № 93/96-ВР
  4. „Про концесії" . Закон України 16.07.1999. № 997-XIV
  5. „Про інститути спільного інвестування (пайові таінвестиційні фонди)" . Закон України 15.03.2001. № 2299 - III 0 »
  6. „Про банки і банківську діяльність". Закон України 07.12.2000. № 2121- III
  7. „Про цінні папери та фондовий ринок" . Закон України 23.02.2006. №3480-IV
  8. „Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" . Закон України 10.12.1997. № 710/97 - ВР
  9. „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" . Закон України 15.15.2003. № 755 - IV
  10. „Про недержавне пенсійне забезпечення" . Закон України 09.07.2003. №1057-IV
  11. „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" . Закон України 09.07.2003. № 1058 -IV
  12. „Про страхування". Закон України 02.10.1996. № 85/96 - ВР
  13. „Про захист інформації в автоматизованих системах". Закон України 05.07.1994. № 81/94-ВР
  14. „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" . Закон України 12.07.2001. № 2664 - III
  15. Господарський кодекс України: Офіц. видання. К.: Концерн «Видавничий Дім» «Ін юре», 2004. 224с.
  16. Директива 39/2004/ЄС «Про ринки фінансових інструментів»
  17. Цивільний кодекс України: Офіц. видання. К.: Концерн «Видавничий Дім» «Ін юре», 2004. 356с.
  18. «Про основи національної безпеки України» . Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 39. - С. 351.
  19. «Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України» Постанова Верховної Ради України № 532-95-п від 18.07.1995// Відомості Верховної ради України. - № 10. - 1997. - С. 149-157.
  20. «Про Стратегію Національної безпеки України» Указ Президента України № 105/2007 від 12.02.2007р // Стратегічна панорама. - № 1. - 2007. - С.5-12.
  21. АлымовЮ. Актуальные вопросы денежно-кредитной политики / Ю.Алымов // Банковский вестник. 2003. №12. С.414.
  22. АндрійчукВ.Г. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека: монографія / АндрійчукВ.Г. К.: НІСД, 1999. 148с. (Серія «Еокномічні стратегії». Вип.4).
  23. АнтоненкоО. Капитализация плюс, прибыль пока минус [Електронний ресурс] / О.Антоненко, Д.Горюнов. Режим доступу: www.context-ua.com/economy/15478.html
  24. БаженоваО. Економічна безпека України: сучасний етап / О.Баженова // Банківська справа. 2008. №1. С.5261.
  25. Банки, показавшие наибольшие темпы роста активов // Бізнес. 2006. №23. С.5 6.
  26. Банківський менеджмент: підручник / [під ред. О.А.Кириченко та В.І.Міщенко]. К.: Знання, 2005. 801с.
  27. БарановськийО.І. Банківська безпека: проблема виміру / БарановськийО.І. К.: ІЕП НАН України, 2006. 21с.
  28. БарановськийО.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / БарановськийО.І. К.: Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 759с.
  29. БарановськийО.І. Фінансова безпека. Інститут економічного прогнозування: монографія / БарановськийО.І. К.: Фенікс, 1999. 338с.
  30. БелінськаЯ. Можливості і наслідки валютно-фінансової лібералізації в Україні / Я.Белінська // Вісник НБУ. 2006. Січень. С.23 28.
  31. БердинскийА. Концепция безопасности коммерческого банка [Електронний ресурс] / А.Бердинский // Безопасность для всех. Режим доступу: www.bre.ru/security/7576.html
  32. БілоусО.А. Операції комерційних банків на ринку цінних паперів / О.А.Білоус // Фінанси України. 2005. №9. С.35 38.
  33. БланкИ.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / БланкИ.А. К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. 784с.
  34. БланкИ.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / БланкИ.А. [2-е изд., перераб. и доп.]. К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. 656с.
  35. БоринецьС.Я. Міжнародні фінанси / БоринецьС.Я. К.: Знання-прес, 2002. 453с.
  36. БорисенкоЗ.М. Основи конкурентної політики: підручник / БорисенкоЗ.М. К.: Таксон, 2004. 704с.
  37. БрігхемЕ.Ф. Основи фінансового менеджменту / БрігхемЕ.Ф. К.: Молодь, 1997. 1000с.
  38. БрусС.І. Депозитарне обслуговування розміщення цінних паперів на міжнародних ринках / С.І.Брус // Формування ринкових відносин в Україні. 2005. №4. С.45 48.
  39. БрусС.І. Діяльність банків як зберігачів і реєстраторів на фондовому ринку України / С.І.Брус // Економіка і прогнозування. 2006. №2. С.15 18.
  40. БукинС. Безопасность банка [Електронний ресурс] / С.Букин // Банковские технологии. 2003. №9. Режим доступу: www.bizcom.ru/security/2003-09/01.html
  41. БуравльовЕ.П. Динаміка розвитку системи національної безпеки України / Е.П.Буравльов, В.В.Гетьман // Стратегічна панорама. 2006. №3. С.3541, 69.
  42. БутенкоО. Іноземні банки на фінансових ринках країн Центрально-Східної Європи / О.Бутенко // Банківська справа. 2005. №4. С.20 24.
  43. ВавринчукМ.П. Національна безпека України / ВавринчукМ.П. К.: Кондор, 2008. 600с.
  44. ВасильченкоЗ.М. Банківська діяльність в умовах глобалізації економіки / З.М.Васильченко // Фінанси України. 2004. №5. С.54 56.
  45. ВасильченкоЗ.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація / ВасильченкоЗ.М. К.: Кондор, 2004. 204с.
  46. ВасильченкоЗ.М. Структурні диспропорції розвитку банківської системи України / З.М.Васильченко // Фінанси України. 2005. №9. С.15 18.
  47. ВинниковА.С. Банк России и банковская безопасность / А.С.Винников // Регион. 1997. №2. С.2331.
  48. ВішневськаБ. Методи мінімізації фінансових ризиків / Б.Вишневська // Економіст. 2007. №6. С.5860.
  49. ВласюкО.С. Інвестиційна політика в стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект / ВласюкО.С. К.: НІМБ, 2004. 227с.
  50. ВласюкО.С. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки: монографія / ВласюкО.С.; [за ред. О.В.Власика]. К.: Знання, 2005. 378с.
  51. ГайдуцькийА. Роль банківської системи у легалізації міграційних потоків капіталу / А.Гайдуцький // Вісник НБУ. 2006. Травень. С.36 38.
  52. ГладкихД. Основні показники діяльності банків України за підсумками 2005року / Д.Гладких // Вісник НБУ. 2006. Квітень. С.48 52.
  53. ГлазьевС. Основа обеспечения экономической безопасности страны альтернативный реформационный курс / С.Глазьев // Российский экономический журнал. 1997. №1. С.319.
  54. Глобалізація і безпека розвитку: монографія / [керівник автор. кол. О.Г.Білорус]. К.: КНЕУ, 2001. 733с.
  55. ГлущенкоГ.Н. Официальные системы денежных переводов / Г.Н.Глущенко, В.А.Пономарев // Банковское обозрение. 2005. №6. С.38 42.
  56. ГриценкоР. Економічна безпека банківської системи України / Р.Гриценко // Вісник Національного банку України. 2003. №4. С.2728.
  57. ГубськийБ.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення / ГубськийБ.В. К.: КНЕУ, 2001. 122с.
  58. ДаникЮ.Г. Національна безпека: запобігання критичним ситуаціям / ДаникЮ.Г., КатковЮ.Г., ПічугінМ.Ф. Житомир: Рута, 2006. 387с. (Національна академія оборони України. Житомирський військовий ін-т радіоелектроніки ім.С.П.Корольова).
  59. ДанільянО.Г. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: навч. посібник / ДанільянО.Г. Харків: Фоліо, 2002. 285с.
  60. ДенисенкоМ.П. Гроші та кредит у банківській справі / ДенисенкоМ.П. К.: Алеута, 2004. ___с.
  61. ДенисенкоЮ. Неокласичний підхід у сучасній теорії корпоративних фінансів / Ю.Денисенко // Банківська справа. 2000. №4. С.5355.
  62. ДзюблюкО. Грошово-кредитна система України в контексті глобалізаційних процесів / О.Дзюблюк // Вісник ТДЕУ. 2006. №2. С.22 24.
  63. ДзьобаньО.П. Національна безпека в суспільствах транзитивного типу / ДзьобаньО.П. Харків: НАУ ім.М.Є.Жуковського ХАТ, 2004. 292с. (Національна юридична академія ім.Ярослава Мудрого).
  64. ДзьобаньО.П. Національна безпека в умовах соціальних трансформацій: Методологія дослідження та забезпечення / ДзьобаньО.П. Харків: Константа, 2006. 438с. (Національна юридична академія ім.Ярослава Мудрого).
  65. ДзьобаньО.П. Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс / ДзьобаньО.П. Харків: Майдан, 2007. 284с.
  66. ДовгаС. Роль банків на ринку цінних паперів в Україні / С.Довга // Банківська справа. 2000. №4. С.30 34.
  67. ДубилетА. Преимущества выпуска еврооблигаций очевидны / А.Дубилет // Бізнес. 2004. №15. С.5 7.
  68. Економічна безпека суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України в умовах фінансової кризи: [науково-аналітична доповідь] / О.В.Конончук, В.Д.Кудрицький, І.В.Кудря, С.В.Мелесик. К.: УЕП «Крок», 2009. 200с.
  69. ЕршовМ. Возможности и риски финансовой интеграции / М.Ершов, З.Зубов // Вопросы экономики. 2005. №12. С.4753.
  70. ЄмельяновО.В. Регіональні фінансові кризи в контексті економічної безпеки України / О.В.Ємельянов, В.П.Кузьменко // Стратегічна панорама. 2007. №3. С.130137.
  71. ЄрмошенкоМ.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення: навч. посібник / ЄрмоленкоМ.М. К.: Нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 307с.
  72. ЄрохінС.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): наук. монографія / ЄрохінС.А. К.: Вид-во «Світ знань», 2002. 528с.
  73. ЗарубаО. Фінансова стійкість комерційного банку: способи визначення / О.Заруба, Р.Шиллер // Вісник НБУ. 1997. №7. С.3336.
  74. ЗахаровО.І. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності: навч. посібник / О.І.Захаров, П.Я.Пригунов. К.: КНТ, 2008. 257с.
  75. ЗенкинБ. Россияне вряд ли смогут претендовать на лидерство на факторинговом рынке / Б.Зенкин // Бізнес. 2004. №28. С.10 12.
  76. ЗимовецьВ. Тенденції і наслідки експансії західного капіталу у Східній Європі / В.Зимовець // Економіка України. 2006. №2. С.19 21.
  77. ЗубокМ.І. Безпека банківської діяльності: навч. посібник / ЗубокМ.І. К.: КНЕУ, 2002. 190с.
  78. ІванютаТ.М. Економічна безпека підприємства / Т.М.Іванюта, А.О.Заічковський. К.: Центр учбової літ., 2009. 256с.
  79. Інвестиційний бізнес в Україні: навч. посібник / [О.А.Кириченко, С.А.Єрохін, С.В.Мелесик та ін.]. К.: «Дорадо», 2007. 477с.
  80. КарчеваГ.Т. Особливості становлення та розвитку банківської системи України / Г.Т.Карева // Економіка і прогнозування. 2005. №2. С.17-19.
  81. КачинськийА.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / КачинськийА.Б. К.: Ін-т проблем національної безпеки; Національна академія Служби безпеки України, 2004. 472с.
  82. КириленкоВ.І. Інвестиційна складова економічної безпеки: монографія / КириленкоВ.І. К.: КНЕУ, 2005. 232с.
  83. КириченкоМ. Інтернаціоналізація банківської діяльності: досвід країн Центрально-Східної Європи і перспективи для України / М.Кириченко // Вісник НБУ. 2006. Серпень. С.2528.
  84. КириченкоО.А. Інвестиційні банки в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О.А.Кириченко // Банківська справа. 2008. №2. С.4758.
  85. КириченкоО.А. Методологічні основи економічної безпеки суб’єктів господарювання в трансформаційній економіці / О.А.Кириченко, Ю.Г.Кім // Актуальні питання економіки. 2008. №12. С.128132.
  86. КириченкоО.А. Тенденції злиття та поглинання в банківській системі економіки України / О.А.Кириченко, Т.Ю.Біла // Банківська справа. 2008. №5. С.2938.
  87. КінахА.К. Концепція економічної безпеки антикризового управління економікою України / КінахА.К., КрутовВ.В., КириченкоО.А. К.: УЕП «Крок», 2009. 80с.
  88. КовальчукА.Т. Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в практическом контексте) / КовальчукА.Т. К.: Парламентское изд-во, 2007. 506с.
  89. КовальчукТ.Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика: збірник / КовальчукТ.Т. К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. 638с.
  90. КозаченкоА.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения / КозаченкоА.В., ПономаревВ.П., ЛяшенкоА.Н. К.: Изд-во «Лібра», 2003. 327с.
  91. КористінО.Е. К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. 448с.
  92. КорнєєвВ.В. Фінансові посередники як інститути розвитку: монографія / КорнєєвВ.В. К.: Основа, 2007. 192с.
  93. КрутовВ.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва в Україні / КрутовВ.В. К.: «Фенікс», 2008. 406с.
  94. КубівС. Банківська система України в умовах глобалізації: чи є альтернатива західному капіталу? / С.Кубів // Вісник НБУ. 2003. №10. С.3839.
  95. ЛеонтьеваЕ. Кризис и реформы в банковской системе Японии / Е.Леонтьева // МЭ и МО. 2004. №4. С.5765.
  96. ЛищенкоВ. Шляхи інтеграції у світовий банківський простір / В.Лищенко // Вісник НБУ. 1998. №4. С.34 40.
  97. ЛінкевичЮ. Місце іноземних банків у процесі кредитування економіки країн Центральної та Східної Європи / Ю.Лінкевич // Вісник НБУ. 2006. Квітень. С.3135.
  98. ЛуцишинЗ.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації / ЛуцишинЗ.О. К.: Видавничий центр «Друк», 2002. 377с.
  99. ЛюбкинаО.В. Фінансові ринки у контексті глобалізації / О.В.Любкина // Фінанси України. 2005. №9. С.12 17.
  100. МазурІ. «Втеча» капіталу з України у системи глобального перерозподілу ресурсів / І.Мазур // Банківська справа. 2005. №2. С.29 34.
  101. МелесикС.В. Витрати виробництва у довгостроковому періоді / С.В.Мелесик, О.В.Щедра, Г.І.Башнянин, Т.В.Футало, Н.Б.Татарин, Н.М.Ногінова, В.М.Коцупей // Мікроекономічна теорія (Серія «Вища освіта в Україні»): навч. посібник. Львів: Новий світ-2000, 2007. С.132158.
  102. МелесикС.В. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи / С.В.Мелесик, О.А.Кириченко //Актуальні питання економіки. 2009. №8. С.7885.
  103. МелесикС.В. Комерційні банки як інституційні одиниці міжнародних фінансових розрахунків / С.В.Мелесик // Науковий вісник: зб. наук.-техн. праць. Львів: Національний лісотехнічний ун-т України, 2006. Вип.16.1. С.448453.
  104. МелесикС.В. Макроекономічна грошова система: комерційний сектор / С.В.Мелесик, В.В.Савіна, Ю.І.Турянський, Г.Я.Аніловська, О.О.Кравченко, Г.Ю.Баскін // Макроекономічна теорія (Серія «Вища освіта в Україні»): навч. посібник. Львів: Новий світ-2000, 2005. С.275299.
  105. МелесикС.В. Макроекономічна фінансова система: бюджетний дефіцит і державний борг / С.В.Мелесик, А.Р.Середа, Ю.І.Турянський, О.М.Ліпич, С.А.Середа, Н.Я.Опир // Макроекономічна теорія (Серія «Вища освіта в Україні»): навч. посібник. Львів: Новий світ-2000, 2005. С.227248.
  106. МелесикС.В. Макроекономічна фінансова система: вплив державних фінансів на національну економіку / С.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины