УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА : управления системой ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
 • Альтернативное название:
 • управления системой ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 • Кол-во страниц:
 • 216
 • ВУЗ:
 • «УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  «УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»


  На правах рукопису

  КІМ ЮРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

  УДК 351.862.4:336

  УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
  ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  Спеціальність 21.04.02 - економічна безпека суб’єктів
  господарської діяльності


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук


  Науковий керівник
  Кириченко Олександр Анатолійович
  доктор економічних наук, професор  КИЇВ 2009


  ЗМІСТ

  ВСТУП.4

  РОЗДІЛ 1
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ .. 12
  1.1. Фінансова безпека в системі національної безпеки України 12
  1.2. Фінансова безпека підприємств: сутність управління26
  1.3. Аналіз досвіду організації управління системою фінансової безпеки..49
  Висновки до розділу..58


  РОЗДІЛ 2
  АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 62
  2.1. Оцінка фінансових ризиків в управлінні системою фінансової системи.. 62
  2.2. Оптимальний вибір показників оцінки управління системою фінансової безпеки управління71
  2.3. Системний аналіз показників оцінки управління системою фінансової безпеки підприємства89
  Висновки до розділу.101


  РОЗДІЛ 3
  ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 106
  3.1. Організаційно-економічне та правове вдосконалення управління системою фінансової безпеки підприємств106

  3.2. Формування основних елементів управління системою фінансової безпеки підприємств118
  3.3 Функціональне забезпечення підвищення якості управління системою фінансової безпеки підприємств..133
  Висновки до розділу.143

  ВИСНОВКИ.. 147

  ДОДАТКИ..152

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.194  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. В умовах прискореної глобалізації світового господарства однією з найважливіших економічних проблем в Україні, починаючи з 90-х років 20 ст., є зростання загроз економічній, зокрема, фінансовій безпеці країни. Невирішеність проблем у цій сфері не дозволяє забезпечити відповідний рівень економічного зростання, ускладнює здійснення ефективної реструктуризації економіки, здійснює негативний вплив на зовнішньоекономічну, податкову, страхову сфери та бюджетний процес нашої країни.
  Загалом низький рівень фінансової безпеки України особливо загострюється в умовах світової фінансової кризи і зумовлений, у першу чергу, такими аспектами, як високий рівень зовнішнього боргу, загострення фінансової та іпотечної криз, дисбаланс і нестабільність інвестиційної активності та економічної свободи, відтік капіталу, високий рівень доларизації економіки (близько 30%), неефективна структура золотовалютних резервів країни, спекуляція на фінансовому ринку України зі сторони іноземних банків та інших фінансово-кредитних установ, недостатня ефективність змін на ринку фінансових послуг України у контексті вступу до Світової організації торівглі, невиконання Україною зобов’язань перед міжнародними організаціями у сфері легалізації тіньових капіталів .
  Фінансова безпека є багатоаспектним явищем, стан її динамічно змінюється. Отже, потрібно здійснювати ретельний моніторинг фінансової системи, а також вивчати проблеми, що виникають під впливом реформування національної економіки, регіоналізації й глобалізації світової економіки, інтернаціоналізації фінансових потоків, перманентних фінансових криз тощо.
  Для формування дієвого механізму забезпечення фінансової безпеки України, перш за все, необхідно з`ясувати, що вкладається в це поняття, які фактори впливають на її дотримання, як взаємопов`язані окремі складові цієї категорії, як повинні координуватися дії усіх ланок, покликаних стояти на сторожі безпеки інтересів різних суб`єктів. Розмаїття аспектів фінансової безпеки, складність вибору оптимального варіанту її гарантування і викликають потребу застосування комплексного підходу у цій сфері життєдіяльності України.
  Відповідно сучасний етап розвитку національної економіки характеризується наявністю значного числа чинників, які негативно впливають на функціонування держави та підприємства. До таких чинників, окрім глобальної економічної кризи, варто віднести, насамперед, нестабільність податкового і регуляторного законодавства, інфляційні процеси, недоступність кредитних ресурсів, посилення конкуренції, низький рівень капіталізації фондового ринку, зниження рівня інвестиційної активності, уповільнення платіжного обороту, зростання числа збиткових підприємств. Дія цих чинників викликає аритмію у русі матеріальних і фінансових потоків, призводить до значних втрат і збитків і, як наслідок, втрати підприємством фінансової безпеки. З огляду на це актуальним напрямком сталого функціонування українських підприємств є формування системи управління фінансовою безпекою підприємства.
  Сьогодні існує багато досліджень щодо економічної безпеки підприємства, держави та її складових. Вагомий внесок у дослідження проблеми управління системою фінансової безпеки підприємства зробили провідні західні вчені: Дж.К. Ван Хорн, Т. Аллісон, К. Жюгляр, Дж. Найт, Г. Фостер, Й. Шумпетер. Важливу роль у теоретичному та емпіричному дослідженні проблематики управління безпекою підприємства та її впливу на національну економічну безпеку відіграють праці сучасних вітчизняних та російських вчених й практиків, а саме: Л.І. Абалкін, О.І. Баранівський, З.М. Борисенко, О.Ф. Бєлов, І.Ф. Бінько, І.О. Бланк, О.Г. Білорус, О.С. Власюк, З.С. Варналій, С.Б. Воронцов, В.М. Геєць, В.П. Горбулін, В.І. Грушко, А.С. Гальчинський, М.П. Денисенко, В.С. Загорський, М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, Я.А. Жаліло, О.І. Захаров, Л.Л. Кістерський, О.А. Кириченко, Т.Т. Ковальчук, О.Й. Косарєв, С.М. Лаптєв, Д.Г. Лук’яненко, Е.К. Марчук, В.І. Мунтіян, О.М. Мозговий, Ю. Пахомов, Д.К. Прейгер, П.Я. Пригунов, С.І. Пирожков, В.М. Свінцицький, А.І. Сухоруков, В.С. Сідак, В.А. Тимошенко, В.І. Терехов, В.М. Федосов, В.І. Франчук, В.К. Черняк, М.Г. Чумаченко, В.Т. Шлемко, В. Я. Шевчук та інші.
  Разом з тим, не дивлячись на велику кількість публікацій, залишається багато невирішених проблем управління фінансовою безпекою, яка є основною складовою захисту від загроз, як на рівні держави, так і на рівні суб`єктів господарювання - підприємств і організацій. Окрім того, ситуацію ускладнює відсутність системності, скоординованості та єдиних поглядів стосовно категорійнопонятійного апарату у цій сфері, а також обґрунтованих пропозицій щодо впровадження сучасних методів та моделей управління фінансовою безпекою на всіх рівнях управління економікою. Все це і зумовило актуальність вибраної нами теми і напрямків її дослідження.
  Наукове завдання дисертаційного дослідження полягає у визначені: умов та параметрів функціонування управління системою фінансової безпеки підприємства; організаційних форм та показників оцінки управління системою фінансової безпеки підприємства; напрямків удосконалення управління системою фінансової безпеки підприємства.
  Зв`язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалось відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри управління фінансово-економічною безпекою Університету економіки та права ``КРОК`` і належить до напряму: „Механізм управління економічною безпекою підприємств і організацій в умовах формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України” (державний реєстраційний № 01080010772 від 11.12.2008 р.), яка виконувалась в рамках тематичного плану фундаментальних наукових досліджень, узгодженого з Міністерством освіти і науки України на 2006 - 2011 роки. Стратегічний курс України на євроінтеграцію, вступ до Світової організації торгівлі активізували дослідження в напрямку пошуку оптимальної моделі управління економічною безпекою та розробки систем ефективного менеджменту фінансами в реальних проектах та суб`єктах господарювання. Тому: особистий внесок автора полягає у дослідженні управління фінансовою безпекою в системі економічної безпеки підприємства та розробки пропозицій щодо модернізації механізму управління фінансовою безпекою підприємств.
  Мета і завдання дослідження. Метою є оцінка стану управління системою фінансової безпеки підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України для розробки наукових рекомендацій підвищення ефективності управління системою фінансової безпеки підприємств.
  Поставлена мета зумовила вирішення таких основних завдань:
  - на базі системного підходу визначити теоретичні засади ролі й місця фінансової безпеки підприємства у національній безпеці України;
  - дослідити світовий і вітчизняний досвід організації управління системою фінансової безпеки та її впливу на трансформацію і розвиток суб`єктів господарювання на різних етапах розвитку економіки України;
  - проаналізувати механізм управління системою фінансової безпеки підприємств із регіонально-галузевих позицій та визначитися щодо його вдосконалення;
  - дослідити діючі організаційні форми управління системою фінансової безпеки підприємств із напрацюванням рекомендацій для їх удосконалення;
  - обґрунтувати концептуальний підхід до розробки організаційної структури управління системою фінансової безпеки транспортно-експедиційного підприємства в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку.
  Об’єктом дослідження є система фінансової безпеки підприємств як важливої складової економічної та національної безпеки держави.
  Предметом дослідження є управління системою фінансової безпеки підприємств.
  Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є діалектичний метод пізнання економічних явищ, положення економічної теорії щодо економічної безпеки, сучасна теорія управління. У ході дослідження широко використовувалися логічні й емпіричні методи пізнання механізмів і форм управління фінансами, а також методи порівняльного, факторного, економіко-математичного, статистичного, техніко-економічного аналізу, прогнозування економічних процесів, графоаналітичні й алгоритмічні методи відображення результатів досліджень. Пріоритетність використання того чи іншого методу визначалася конкретним завданням і поставленою метою.
  Статистичною і фактологічною основою дослідження є дані Міністерств фінансів, економіки, транспорту та зв’язку, промислової політики, Державного комітету статистики України, Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, звіти суб’єктів господарювання, власні дані розрахунково-аналітичного та статистичного аналізу. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти, програмні документи державних органів України, зокрема Конституція України, Укази Президента України, нормативні документи Кабінету Міністрів України та інших органів влади, звітні дані Державного комітету статистики України, монографії, статті та інші наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, інтернет-ресурси.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає в отриманні науково обґрунтованих результатів, які в сукупності дозволяють розв`язати важливу проблему управління системою фінансової безпеки підприємств. Виходячи з цього, у дисертації:
  вперше
  - досліджено методологічні підходи у визначенні ролі й місця фінансової безпеки у системі національної безпеки України;
  - запропоновано шляхи модернізації управління системою фінансової безпеки на всіх рівнях національної безпеки України та визначено шляхи вдосконалення управління системою фінансової безпеки підприємства;
  удосконалено
  - методичні підходи до формування управління системою фінансової безпеки підприємства із застосуванням комплексного підходу;
  - показники оцінки стану системи фінансової безпеки підприємств на основі розрахунку інтегрального фінансового стану підприємства;
  - методи оптимізації функціональної складової управління системою фінансової безпеки підприємства;
  - процедура застосування фінансового контролінгу для підвищення ефективності управління системою фінансової безпеки підприємства;
  дістали подальшого розвитку
  - підходи до концепції фінансової безпеки в системі національної безпеки України та вибору оптимальної кількості пріоритетних напрямів розвитку економіки;
  - пошук нових методів оптимізації механізму управління системою фінансової безпеки підприємства, зорієнтованих на підвищення конкурентоспроможності та інноваційності продукції;
  - розробка дієвих методів оцінки стану управління системою фінансової безпеки підприємства в умовах економічної невизначеності;
  - напрями державного регулювання системи фінансової безпеки підприємств на базі удосконалення законів України та важелів державного управління.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути використані як на науковому, так і на практичному рівнях.
  На науковому рівні науковими установами, аналітичними організаціями для подальшого поглиблення теоретичних уявлень щодо безпекових стратегій та державно-регуляторних засад розвитку фінансів в умовах формування системи національної безпеки України. Реформування управління системи фінансової безпеки підприємств для підвищення їх конкурентоспроможності в умовах діючих правил Світової організації торгівлі та євростандартів.
  На практичному рівні наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути використані для оцінки управління системою фінансової безпеки підприємств у різних галузях економіки, розробки планів її модернізації, а також у навчальному процесі.
  Підтвердження практичного значення одержаних результатів є їх використання Комітетом транспорту і зв’язку Верховної Ради України, як інформаційної бази при підготовці пропозицій щодо розвитку систем економічної безпеки підприємств у цій галузі (довідка №221/8 від 14 січня 2009 року). Наукові рекомендації використані також у процесі реорганізації управління фінансовою безпекою міжнародної транспортної корпорації ICT” (довідка № 88-14/27 від 12 січня 2009 року). Теоретичні та практичні рекомендації, отримані в результаті дослідження шляхів вдосконалення управління системою фінансової безпеки транспортно-експедиційних підприємств впроваджені в діяльності міжнародної корпорація «Ukrainian Village Development» (довідка № 17/0209 від 12 січня 2009 року).
  Одержані в ході дисертаційного дослідження результати використовувались у процесі підготовки фахівців Університету економіки та права КРОК” при викладанні навчальних дисциплін спеціальностей „Управління фінансово-економічною безпекою” та «Фінанси» (довідка №14/21-23 від 14 січня 2009 року). Крім того, окремі висновки та положення роботи можуть використовуватись при викладанні навчальних курсів у інших вищих навчальних закладах України.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійним науковим дослідженням автора. Основні публікації по темі дисертації, а також монографія «Формування системи фінансової безпеки транспортно-експедиційного підприємства» підготовлені ним особисто. Чотири наукові статті та два навчальних посібника підготовлені у співавторстві, особисто автору належить 11,3 друк.арк.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати наукового дослідження обговорювалися і отримали схвалення на засіданнях кафедр, круглих столах, а також доповідалися на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема на Дев`ятій науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку України в сучасних умовах» (квітень 2007 року, м. Київ); Міжнародній конференції Актуальні питання економіки” (грудень 2007 року, м. Київ); Другій всеукраїнській науково-практичній конференції Концептуальні засади формування менеджменту в Україні” (листопад 2007 року, м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції Проблеми управління в сфері підприємництва” (липень 2007 року, м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції Виклики та проблеми бізнесу двадцять першого століття” (листопад 2008 року, м. Київ); Міжнародній конференції Актуальні проблеми економіки” (грудень 2008 року, м. Київ).
  Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження викладено у 11 публікаціях автора, з них 7 у наукових фахових виданнях України, затверджених ВАК України.

  Структура дисертаційної роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів і висновків. Загальний обсяг роботи становить 218 сторінок комп’ютерного тексту, з яких 171 сторінка основного тексту. Робота містить 7 таблиць, 22 рисунки, 11 додатків (на 46 сторінках) та список використаних джерел (264 найменування на 22 сторінках).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Основні наукові результати проведеного дослідження дозволяють вирішити важливе наукове завдання, яке полягає у визначені основних умов функціонування управління системою фінансової безпеки підприємства, виявленні основних організаційних форм та показників оцінки фінансової безпеки підприємства, виробленні рекомендацій щодо підвищення якості управління системи фінансової безпеки підприємства, і зробити такі висновки і пропозиції:
  1. Національна безпека України це захищеність життєво важливих інтересів людини, громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам. Економічна безпека є однією з головних складових національної безпеки України.
  2. Поняття економічної безпеки країни ми трактуємо як складну багатофакторну категорію, яка характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення з метою збалансованого задоволення потреб власного населення держави на якомусь визначеному рівні, з метою протистояння дестабілізуючому впливу різноманітних чинників, внутрішніх та зовнішніх, а також із метою забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі господарювання.
  3. Фінансова безпека є однією з головних складових економічної безпеки держави і передбачає захищеність інтересів держави у фінансовій сфері, або такий стан бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем, що гарантує спроможність держави ефективно формувати, зберігати від надмірного знецінення та раціонально використовувати фінансові ресурси країни для забезпечення її ефективного соціально-економічного розвитку та оптимального обслуговування фінансових зобов’язань.
  4. Одним із основних пріоритетів фінансової безпеки держави в умовах глобальної фінансової кризи є фінансовий капітал України, який, за нашими розрахунками, повинен включати всі фінансові ресурси, і, перш за все, національну та іноземну валюту, високоліквідні активи, які здатні оперативно перетворюватись на гроші, а також похідні від них фінансові інструменти (деривативи) та фондові інструменти, іншими словами, все, що включається у фінансовий кругообіг і дає прибуток або додаткову вартість.
  5. Фінансова безпека підприємства це діяльність по управлінню ризиками та захисту інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз із метою забезпечення стабільного розвитку підприємництва та росту його власного капіталу в поточній і стратегічній перспективі.
  6. Визначено, що загрози фінансовій безпеці України це сукупність реальних чи потенційно можливих явищ і чинників, що створюють небезпеку для реалізації національних інтересів у фінансовій сфері. Загрози ускладнюють саморегуляцію економіки та реалізацію фінансових інтересів, спричиняють вихід фінансових індикаторів за межі їх порогових значень. Завданням держави є виявлення фінансових загроз, визначення рівня їх небезпеки, реалізація адекватних заходів щодо запобігання та усунення загроз, а також негативних наслідків їхнього впливу.
  7. Доведено, що фінансова безпека держави у значній мірі залежить від організації фінансової безпеки суб`єктів господарювання, яка може бути визначена як стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів підприємств, відображена в оптимальних значеннях фінансових показників прибутковості й рентабельності бізнесу, якості управління, використання основних і оборотних засобів виробництва, структури їх капіталів, норм дивідендних виплат по цінних паперах, а також їх курсової різниці, як синтетичного індикатора поточного фінансово-економічного стану і перспектив його інноваційно-інвестиційного та соціально-економічного розвитку.
  8. Розроблено методику аналізу фінансової безпеки підприємства, відмінністю якої від фінансового аналізу діяльності підприємства є розкриття причин і наслідків господарської діяльності з урахуванням суб’єктивного фактору безпеки, а також пошук методів по виявленню фінансової безпеки й оцінка їх впливу на кінцеві показники діяльності підприємства. Головною метою фінансового аналізу є дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства для виявлення ризиків і резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного та безпечного розвитку.
  9. Доведено, що фінансова безпека підприємства в ринковій економіці, а особливо в умовах глобальної фінансової кризи, повинна плануватись і прогнозуватись. На підприємствах, де діяльність пов’язана з постійними притоками і відтоком грошових коштів, основними індикаторами безпеки є контроль за рухом грошових потоків і їхньої динаміки з метою інноваційно-інвестиційного та соціально-економічного розвитку підприємства. Основним методом забезпечення ефективного планування грошових потоків і базою контролю за їх динамікою є бюджетування. У дослідженні бюджетування визначено як управління процесами створення, розподілу, використання фінансових ресурсів із метою забезпечення розвитку підприємства та його фінансової безпеки.
  10. Визначено основні постулати фінансової безпеки для транспортно-експедиційних підприємств, які дозволяють більш системно визначити її сутність і забезпечують фінансову ліквідність та достатню фінансову незалежність підприємства у довгостроковому періоді, оптимальне залучення та ефективне використання фінансових ресурсів, ідентифікувати небезпеки та загрози стану підприємства і розробляти заходи для їх вчасного усунення, а також розробляти та впроваджувати довгострокову фінансову стратегію.
  11. Розроблено модель управління системою фінансової безпеки транспортно-експедиційного підприємства, яка в загальному вигляді визначається як цілеспрямований процес впливу суб’єкта на об’єкт фінансової безпеки, де в якості об’єкта виступають фінансові ресурси підприємства, а в якості суб’єкта - менеджер або власник підприємства, і в інтегрованій системі визначається сукупність трьох складових: процесу управління, організації управління та інформації. В якості оцінки управління системою фінансової безпеки транспортно-експедиційного підприємства запропоновано коефіцієнт фінансової безпеки, який є пороговим рівнем, нижче котрого підприємство не забезпечує інноваційно-інвестиційний і соціально-економічний розвиток.
  12. Визначено основні положення сутності поняття «фінансовий стан підприємства» і його вплив на фінансову безпеку підприємства, під яким будемо розуміти сутнісну характеристику діяльності підприємства у певний період, що визначає реальну та потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-господарської діяльності та здатність ефективно здійснювати управління фінансовою безпекою.
  13. Визначено поняття фінансової стійкості підприємства як здатності підприємства функціонувати й розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищах, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику. Фінансова стійкість значно залежить від оптимальності структури капіталу (співвідношення власних і позикових коштів), від оптимальності структури капіталу активів підприємства, і, в першу чергу, від співвідношення основних та оборотних коштів, а також від зрівноваженості його активів і пасивів за функціональною ознакою. Виділено чотири типи фінансової стійкості підприємства - абсолютна, нормальна, нестійкий фінансовий стан, кризовий стан.
  14. Проведено структуризацію функціональних цілей фінансової безпеки з метою проектування управління системою фінансової безпеки транспортно-експедиційного підприємства, до яких у роботі віднесено: забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу, оптимальна та ефективна організаційна структура, належна ефективність корпоративних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, високий рівень кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу, якісна правова захищеність, мінімізація екологічних ризиків, забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці, досягнення ефективного рівня інформаційного забезпечення, ефективна організація безпеки персоналу, капіталу та майна, досягнення високої ефективності менеджменту. Загальна модель передумов нормального фінансового розвитку транспортно-експедиційного підприємства складається з двох невід`ємних і взаємозалежних складових: фінансової стабільності і стійкості підприємства та його економічної безпеки.

  15. Доведено, що важливою умовою ефективного управління системою фінансової безпеки транспортно-експедиційного підприємства є фінансовий контролінг, метою якого є орієнтація управлінського процесу на максимізацію прибутку та зростання вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні ліквідності та платоспроможності підприємства.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1 „Про підприємства в Україні". Закон України // Нове законодавство України. Випуск 3 -К., 1992.
  2. „Про інвестиційну діяльність". Закон України 18.09.1991. № 1560 - XII
  3. „Про режим іноземного інвестування" . Закон України 19 03 1996 № 93/96-ВР
  4. „Про концесії" . Закон України 16.07.1999. № 997-XIV
  5 „Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності". Закон України 17.02.2000. № 1457 - III
  6. „Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами. Закон України " 16.03.2000. № 1547-III
  7. „Про інститути спільного інвестування (пайові та
  інвестиційні фонди)" . Закон України 15.03.2001. № 2299 - III 0 »
  8. „Про банки і банківську діяльність". Закон України 07.12.2000. № 2121- III
  9. „Про цінні папери та фондовий ринок" . Закон України 23.02.2006. №
  3480-IV
  10. „Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" . Закон України 10.12.1997. № 710/97 - ВР
  11. „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" . Закон України 15.15.2003. № 755 - IV
  12 „Про недержавне пенсійне забезпечення" . Закон України 09.07.2003.
  №1057-IV
  13. „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" . Закон України 09.07.2003. № 1058 -IV
  14. „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" . Закон України 19.06.2003. №978-IV
  15. „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати". Закон України 19.06.2003. № 979 - IV
  16. „Про інформацію" . Закон України 02.10.1992. № 2657 - XII
  17. „Про кредитні спілки". Закон України 20.12.2001. № 29.08 - III
  18. „Про електронні документи та електронний документообіг". Закон України 22.05.2003. № 851 - IV
  19. „Про оподаткування прибутку підприємств" . Закон України 28.12.1994. № 334/94 ВР
  20. «Про транспортно-експедиторську діяльність. Відомості Верховної Ради» . Закон України 2004, №52, ст.562
  21. „Про порядок погашення зобов'язань платників податків
  перед бюджетами та державними цільовими фондами" . Закон України 21.12.2000. № 2181-III
  22. „Про усунення дискримінації в оподаткування суб'єктів
  підприємницької діяльності, створених з використанням майна та
  коштів вітчизняного походження". Закон України 17.02.2000. № 1457-III
  23. „Про акціонерні товариства" Постанова ВРУ про прийняття за основу проекту Закону України 15.05.2007. № 1020 - V
  24 „Про страхування". Закон України 02.10.1996. № 85/96 - ВР
  25. „Про захист інформації в автоматизованих системах". Закон України
  05.07.1994. № 81/94-ВР
  26. „Про фінансові послуги та державне регулювання
  ринків фінансових послуг" . Закон України 12.07.2001. № 2664 - III
  Директива 39/2004/ЄС „Про ринки фінансових інструментів"
  27. Господарський кодекс України: Офіц. видання. К.: Концерн «Видавничий Дім» «Ін юре», 2004. 224с.
  28. Директива 39/2004/ЄС «Про ринки фінансових інструментів»
  29. Цивільний кодекс України: Офіц. видання. К.: Концерн «Видавничий Дім» «Ін юре», 2004. 356с.
  30. «Про основи національної безпеки України» . Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 39. - С. 351.
  31. «Про інформацію» . Закон України.
  32. «Про захист від недобросовісної конкуренції» . Закон України.
  33. «Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України» Постанова Верховної Ради України № 532-95-п від 18.07.1995// Відомості Верховної ради України. - № 10. - 1997. - С. 149-157.
  34. «Про Стратегію Національної безпеки України» Указ Президента України № 105/2007 від 12.02.2007р // Стратегічна панорама. - № 1. - 2007. - С.5-12.
  35. «Про перелік відомостей, котрі не відносяться до комерційної таємниці» Постанова Кабінету Міністрів України № 611 від 09.08.1993р
  36. Український прорив: для людей, а не для політиків. Програма діяльності Кабінету Міністрів України. - К., 2008. - 72 с.
  37. Національна стратегія розвитку «Україна - 2015». - К.: Український форум 2008. - 74 с. (Гоєць В.М., Семиноженко В.П., Кваснюк Б.Є.)
  38. Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку. Експертна доповідь. - К.: НІСД. - 2007. - 264с.
  39. Положення (стандарт) бухгалтерського ооліку 2 «Баланс», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87.
  40. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» Наказ Міністерства Економіки України .№14 від 19,01.2006 р.
  41. Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації. Наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 №49/121 // zakonI.rada.gov.ua
  42. Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.1998 №22 // zakonI.rada.gov.ua
  43. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Лист Державної податкової адміністрації України від 27.01.1998 №759/10/20-2117 // zakonI.rada.gov.ua
  44. Галузевий стандарт вищої освіти україни за спеціальністю специфічних категорій 8.000015 2Управління фінансово економічною безпекою», кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово економічної безпеки» ( Складові частини Галузевого стандарту: ОКХ, ОПП ) затверджений наказом МОН України від 20.06.2008 р.№ 571
  45. Галузевий стандарт вищої освіти україни за спеціальністю специфічних категорій 8.000015 2Управління фінансово економічною безпекою», кваліфікації 2414.2 « Професіонал з фінансово економічної безпеки» ( Складова частина Галузевого стандарту: засоби діагностики якості вищої освіти )затверджений наказом МОН України від 07.07052008 № 1010
  46. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению /Под ред. Г.П. Иванова. М.:Закон и право. ЮНИТИ. 1995. -317с.
  47. Александрова В.П «джерела фінансового забезпечення іноваційної діяльності»//Проблеми Науки 2004.№1-ст.27-31
  48. Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. - 1994. - № 12. - С. 5.
  49. Андрійчук В.Г. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека. - Монографія. К.: НІСД, 1999. - 148 с (Серія «Еокномічні стратегії» - Вип. 4)
  50. Андрощук Г.А. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны.: Монография / Г.А. Андрощук, П.П. Крайнев; ред. А.Д. Святоцкий. - К.: ВД «Ін Юре», 200_. - 400 с.
  51. Александров І.А., Орлова О. А, Половян А.В. Оценка финансовой безопастности промышленного предпиятия // ДонНТУ. - 2001. - С. 12-19.
  52. Ареф'єва А.В. Планування економічної безпеки підприємств/ О.В. Ареф'єва ,Т.Б. Кузенко. - К.: Видавництво Європейського унту, 2004. - 169 с 49. Артемов В.Ю. Основи менеджменту для інформаційних аналітиків : Курс лекцій / В. Ю. Артемов. - К.: КНТ, 2007. - 272 с.
  53. Банківський менеджмент. Підручник/Під ред. проф. О. А. Кириченко та В. І. Міщенко/К.:Знання. 2005-801с.
  54. Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економічного прогнозування. - К. : Фенікс, 1999. - 338 с
  55. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / О.І.Барановський; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2004. - 759 с
  54. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия/ И. А. Бланк. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. - 784 с.
  56. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 656 с.
  57. Белінський П. І. Менеджмент виробництва та операцій. -К.:Центра навчальної літератури, 2005.-624с.
  58. Бєсєдін М. О., Нагаєв В. М. Основни менеджменту:оцінно-ситуаційний підхід. -К.:Центр навчальної літератури, 2005. -496с.
  59. Бревнов А.А. Основы экономической теории. - Харьків: Одиссей, 2006. - 512 с
  60. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.' Бутинця. - Житомир:ЖІТІ, 2001. - 672с.
  61. Бендасюк О.О. Соціальні аспекти економічної безпеки України // Регіональна економіка, 2007. - № 3. - С. 70-78.
  62. Бондарчук Ю.В., Марущак А.І. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи: науково-практичний посібник. - К.:Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008.-372 с
  63. Бандурка A.M., Червяков Н.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический аналіз: Учебник. - X.: Университет внутренних дел. - 1999. - 394 с.
  64. Баженова О. Економічна безпека України: сучасний етап. Банківська справа. -№ 1.-2008.-С 52-61.
  65. Безопасность предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Н.П. Ващекин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул; Моск. гос. Ун-т коммерции. НИИ устойчивого развития и безопасности. - 2-е издание, доп. и перер. - М.: ЗАО «Экономика», 2002. - 334 с.
  66. Бендиков М. Экономическая безопаность промышленного предприятия (организационно-методический аспект) // Консультант директора. - 2000. -№2.-С. 7-13.
  67. Безопасность - менеджмент организации, часть I (методология, функции, системы) Тикаев. Учебное пособие. ИПБ. - М., 2005. - 322 с. 66. Березний А.В. Економічна безпека України: стан та перспективи її забезпечення в контексті європейського та євроатлантичного поступу. Бюлетень № 4, 2005. - www.eai.org.ua
  68. Блудова Т. В. Розвиток транзитного потенціалу України: проблеми екномічної безпеки. Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д.е.н. спец. 21.04.01. Економічна безпека держави. - К.:2006. с.12-15.
  69. Буравльов Е.П., Гетьман В.В. Динаміка розвитку системи національної безпеки України. Стратегічна панорама. № 3, 2006. с 35-41 69. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. - К.: Таксон, 2004. - 704 с
  70. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. -К.:Молодь; 1997.-1000с.
  71. Бутинець Ф. Ф., Давидюк Т. В. та ін. Бухгалтерський управлінський обілк: Підручник . Житомир: ПП «Рута», 2005. 480 с.
  72. Бутинець Ф. Ф., Шигун М. М. та ін. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Житомир: ПП «Рута», 2004. 352с.
  73. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку: монографія / В.С. Загорський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Х.: ІНЖЕК, 2008. — 285 с.

  74. Варналій З. С. та інші. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред. З.С. Варналія. К.:НІСД. 2006. 576 с.
  75. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики [Текст]/Захарій Степанович Варналій. 3 вид., стер.-К.:Знання, 2005. 304с.
  76. Варналій З. С. Основи підприємництва [Текст]: навч. посібник /Захарій Степанович Варналій. 3 вид., випр. і доп. -К.:Знання-Прес, 2006. 352с.: рис., табл. (Серія «Вища освіта XXI століття»). с. 345-350.
  77. Варналій З. С. Основи підприємницької діяльності [Текст]: підруч. для учнів 10-11 кл. загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій / Захарій Степанович Варналій, Віктор Онисимович Сизоненко. К.: Знання України, 2004. 403с.
  78. Василенко В .А., Мельник И.Е. Операционное и ситуационное управление в системе менеджмента. -М.:МГИУ, 2002.-530 с.
  77. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. К: Центр навчальної літератури, 2005. - 532 с.
  79. Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М.: ЮРИСТЪ 2003 - 645 с.
  80. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.
  81. Вавринчук М.П. Національна безпека України. - К.: Кондор, 2008. - 600с.
  82. Безпека підприємств в інформаційній економіці //Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти.-К.:Видавництво Європейського університету, 2007.- част. 1
  83. Власюк О.С Деякі аспекти внутрішньої економічної безпеки // Національна безпека і оборона. -2000. № 7.
  84. Власюк О.С. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. - 2005. Монографія / За ред. О.В. Власюка. - К.: Знання. - 2005. - 378с.
  85. Власюк О.С. Інвестиційна політика в стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. - К.: НІПМБ. - 2004. - 227 с
  86. Вінграновський A.M. Світовий досвід державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів і концептуальні засади регіональної політики України. // Стратегічна панорама. - 2007, № 3. - с. 172-
  87. Ван Хорн, Джеймс К., и др. Основы финансового менеджменту. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 992 с.
  88. Вішневська Б. Методи мінімізації фінансових ризиків. Економіст, №6. 2007. с.58-60.
  89.Вечкелов Г.С. Экономическая безопасность. Учебник для вузов. СПБ.: Питер.2007. - 384с
  90. Василик О.Д. Теорія фінансів:Підручник К.:НІОС, 2003.-416с
  91. Герасимчук З.В. Вахович Т.М. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону / Луцький держ. техн. ун-т. - Луцьк: ЛДТУ, 2002. - 248 с
  92. Гуцал А.Ф. Прейгер Д.К., Корнілов I.E. Проблеми енергетичної безпеки України в контексті інтеграції // Стратегічна панорама, 2005. - № 4. - с. 42-57
  93. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення. - К.: КНЕУ, 2001. - 122с.
  94. Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации; СПб.: ООО «Питер Принт». - 2002. - 160с. (Серия «Учебные пособия»)
  95. Гаркуша B.C. Особиста безпека працівників державної податкової служби України: Навч. посіб, для студ. вищ. навч. закл. / B.C. Гаркуша, Ю.В. Корнєєв, В.О. Шамрай; Державна податкова адміністрація України ; Національна академія держ. податкової служби України ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К. : МП "Леся", 2005. - 568с.
  96. Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01. - К.: НАУ, 2006. - 17 с
  97. Горінов О. С., Колдовський М. В. Сучасні методи ідентифікації кліентів банками України. Актуальні проблеми економіки №3 (81) 2007 с.164-165.
  98. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 501 с
  99. Гончаров В.И. Менеджмент. - Минск: Мисанта, 2003. - 624 с
  100. Гончаров В.И. Основы менеджмента.- Минск: ООО «Современная школа», 2006. - 281 с
  101. Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия. - М.:Финпресс, 2002. - 278 с.
  102. Гребельный BИ. Финансы предприятий. - К.:Изд-во Европ. ун-та, 2004. - 232 с.
  103. Гладких Т.В. Фінансовий облік:Навчальний посібник. - К.:Центр навчальної літератури, 2007. - 480с.
  104. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія/ Керівник авторського колективу О.Г. Білорус - К.: КНЕУ, 2001- 733 с
  105. Горячова К. С Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореферат на здобуття наукового ступеню к.е.н. - К.:КНУТД, 2006.-16с.
  106. Гриненко L М. Наркобізнес та національна безпека / L М. Гриненко - К.: Сфера, 2002.-211с.
  107. Губарев О.О Економічна безпека : конспект лекцій. / О.О.Губарев; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - X.: Вид. ХНЕУ, 2007. - 59 с
  108. Данилюк М.О., Савич B.I. Фінансовий менеджмент. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 204 с.
  109. Данільян О.Г. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навчальний посібник/ О.Г. Данільян. - Харків: Фоліо, 2002.-285 с.
  110. Даник Ю. Г.Національна безпека: запобігання критичним ситуаціям / Ю.Г. Даник , Ю.Г Катков, М.Ф. Пічугін. Національна академія оборони України. Житомирський військовий ін-т радіоелектроніки ім. С.П.Корольова. - Житомир : Рута, 2006. - 387с
  111. Дєдух А.В. Роль суб'єктів господарювання в національній безпеці України. // Університетські наукові записки, 2006, № 3-4 (19-20). - с 326-329
  112. Другов О.О. Регіональна політика соціально-економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - № 8 (51). - С 54-60
  113. Дець В.Ф. Бюджетна безпека та критерії її оцінки. Стратегічна панорама, 2007.-№3.-с 156-160
  114. Дзьобань О. П. Національна безпека в суспільствах транзитивного типу / О.П.Дзьобань; Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. - X. : НАУ ім. М.Є.Жуковського "ХАТ, 2004. - 292с
  115. Дзьобань О. П. Національна безпека в умовах соціальних трансформацій: Методологія дослідження та забезпечення / О.П.Дзьобань; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X. : Константа, 2006. -438с.
  116. Дзьобань О. П. Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс / О.П.Дзьобань-X.: Майдан, 2007. -284с.
  117. Дзьобань О.П. До проблеми соціально-філософського розуміння безпеки суспільства // культура народів Причорномор'я. - 2004. - № 52.
  118. Дзьобань О.П. Стабільність соціальної системи в контексті її безпеки (синергетичний ефект) // Культура народів Причорномор'я. - 2002. - № 43 с55-90.
  119. Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 4 квіт., 2008 р., Львів. Ч. 1 / Ред.: В.С. Загорський; А.В. Ліпенцев; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2008. — 561 с.

  120. Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 4 квіт., 2008 р., Львів. Ч. 2 / Ред.: В.С. Загорський; А.В. Ліпенцев; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2008. — 426 с.
  121. Захаров О.І., Пригунов П.Я. Організація та управління економічною безпекою суб'єктів господарської діяльності. Навчальний посібник. -К.:КНТ, 2008.-257С.
  122. Зеркалов В.Д. Рейдерство. Методы противодействия. Учебное пособие. - К.: КНТ, 2007. -235с.
  123. Зеркалов В.Д. Рейдерство. Характеристика. Анализ. Ответственность. Учебное пособие. - К.: КНТ, 2007. - 209с.
  124. Зовнішня політика України: Матеріали парламентських слухань/ О. Струк, М. Бері, М. Мариній. - К.: ЦТІ "Е та Е", 2004. - 198 с.
  125. Загорельская Т.Ю. Финансовая безопасность предприятия как объект управления// Наук, праці ДНТУ. Вип. 103-4. -Донецьк, ДонНТУ, 2006. - С. 215-218.
  137. Засуха С. О. Стан та перспективи розвитку автотранспортної галузі. Актуальні проблеми економіки, №7(85). 2007. с.40-41.
  126. Ечмаков СМ. Теневая экономика: анализ и моделирование: научное издание/ С.М. Ечмаков. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 408 с.
  120. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави : Нац. інтереси, реал. загрози, стратегія забезпечення. Навчальний посібник. / М.М.Єрмошенко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2001. - 307с.
  127. Єрмошенко М.М., Ерохин С.А., Стороженко О.А., Финансовий менеджмент: курс лекцый/ за ред. Ермошенко М.М.К.:НАУ.2004.- 506с
  128. Єрмошенко М.М., Єрохін С.А., Стороженко О.А. Фінансовий менеджмент: курс лекцій/ за ред. Єрмошенко М.М. К.: НАУ, 2004-506с.
  129. Єрмошенко М.М.Менеджмент. Підручник. К. НАУ, 2006. 656с.
  130. Єрмошенко М.М. та інші. Маркетинг для магістрів. Навч. посібник.- К.: нАУ, 2007-604с.125. Єрмошенко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: Навч. посібник. К.: НАУ, 2006-348с.
  131. Єрмошенко М.М., Плужніков І.О. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів. Навч. посібник К.: НАУ,2006.- 156с.
  132. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект). Наукова монографія. - К.: Вид. «Світ знань». -2002. - 528
  133. Ємельянов О.В. , Кузьменко В.П. Регіональні фінансові кризи в контексті економічної безпеки України. // Стратегічна панорама. - № З, 2007. - с 130— 137
  134. Економічна безпека в Україні: держави, фірми, особи: Навчальний посібник / Н.И. Реверчук, Я.М. Малик, І.І. Кульчицький, СК. Реверчук / Під ред. СК. Реверчука. - Львів: ЛФМАУП, 2000. - 192 с
  135. Економічний аналіз : Підручник/ Ред. М.Г. Чумаченько; М-во освіти і науки України, Київський нац. Економічний ун-т, Вид. 2-е, пер. І доп. К.: КНЕУ.
  136. Іванюта Т.М., Заічковський А.О. Економічна безпека підприємства. К.: Центр учбової літератури. 2009.- 256с.
  137. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко правовий аспект: Навчальний посібник/ М. І. Камлик. - К.: Атіка 2005, -432с.
  138. Качинський А. Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А.Б. Качинський; Інститут проблем національної безпеки; Національна академія Служби безпеки України. - К., 2004. - 472с.
  139. Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки- Монографія / В.І. Кириленко. - К.: КНЕУ, 2005. - 232 с.
  140. Карпачов В.Е. Закревський П.Ф. Менеджмент безпеки. У 2-х томах. -МАУП, 2007
  141. Коржнєв М.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Яковлев Е.О. Природно-ресурсний чинник у виборі вектора розвитку України. // Стратегічна панорама, 2006, №3.-с 27-34
  142. Коржнєв М.М. Курило М.М. керально сировинна база України в умовах глобалізації. // Стратегічна панорама, 2007. - № 2. - с 14-21
  143. Копилов В.А. Ефіменко Т.І. Методологічні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки держави. // Стратегічна панорама, 2007. - № 3. с 38-45
  144. Корецький Б. Діагностика економічної безпеки суб'єктів господарювання в транзитній економіці. // Наукові записки, № 15. - 2006. с 27-32
  145. Кондратьев Н.Д. Проблеми економічної динаміки : Монографія/ Резол Л.І., Абалкін ( відп. ред. та ін. М.: Економіка, 1989 526с.
  146. Кірсанов К.А. Малявіна А. В., Попов Н. В. Інформаційна безпека // http://www.bezpeka.com
  147. Коженьовскі Л. Управління безпекою // Актуальні проблеми економіки. -2004.- №1(31).-С. 147.
  148. Ковальчук Т.Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика: збірник/ Т.Т. Ковальчук. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. - 638 с.
  149. Ковальчук А. Т. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку. К.:Парламентське видавництво. 2007. 488 с.
  150. Ковальчук А. Т. Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в практическом контексте) К.: Парламентское издательство. 2007. 506с.
  151. Ковальчук А. Т. Истоки и перспективы развития финансового права. Государство и право. №5. 2007. с.5-10.
  152. Козаченко А. В., Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения. К.:Изд-во «Лібра» 2003. 327с.
  153. Клодт Х. та інш. Нова економіка: форми впливу, причини і наслідки. Монографія:К.:Вид-во «Таксон», 2006. 306с.
  154. Користін О. Е. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні. Монографія. Київ нац. ун-т внутр. справ.-К.: 207. 448с.
  155. Кім Ю.Г. Формування системи фінансової безпеки транспортно-експедиційного підприємства. Монографія. К.: ЗАТ «Дорадо» 2007. 140 с.
  156. Кім Ю.Г., Сопко В.В., Кім Г.В. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 480 с.
  157. Кім Ю.Г., Сифонова В.А. Судова бухгалтерська експертиза в системі державного фінансового контролю. Менеджмент. Збірник наукових праць. К.: Академія архітектури та будівництва. 2006. с156 159
  158. Кім Ю.Г., Кириченко О.А. Інвестиційне право, як чинник фінансової безпеки капіталів в Україні. Актуальні питання юридичної науки”. Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Тернопіль, 2008. с.42 46
  159. Кім Ю. Г. Проблеми управління фінансовою безпекою підприємства. Вчені записки Університету КРОК” № 18 т. 4, 2008. с. 76 79.
  160. Кім Ю.Г. Системне проектування фінансової безпеки транспортно-експедиційного підприємства. Стратегія розвитку України”. НАУ. Науковий журнал. 2007. №12 с.28 34.
  161. Кім Ю.Г. Проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємства. «Менеджмент: збірник наукових праць». К:міжгалузевий інститут управління, 2008. - № 10.с.62-76
  162. Кім Ю.Г., Кириченко О.А. Організаційно-правове регулювання фінансового ринку в Україні. - Інвестиції: практика та досвід”, 2008. № 22 с.19-21.
  163. Кім Ю.Г., Кириченко О.А. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства. Економіка та держава”, 2009. №1 с. 13-16
  164. Кириченко О. А. Оцінка економічної безпеки операцій комерційних банків України. Вчені записки Університету «Крок»/Ун-т економіки та права. «Крок»; Відп. ред. І. Ф. Родіонової. Вип.1(1997)-Вип.17.-К.:2008 298 с.
  165. Кириченко О. А., Кім. Ю. Г. та інші. Інвестиційний бізнес в Україні. Навч. посіб. К.: «Дорадо», 2007. 477с.
  166. Кириченко О. А., Сідак В. С. та інші. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання. Монографія. К.: УЕП «Крок», 2008. 401с.
  167. Кириченко О. А., Ерохін С. А., Кім Ю. Г. та інші. Інвестування. Підручник. Київ. Знання, 2009 - 647с.
  168. Кириченко О. А. Інвестиційні банки в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Банківська справа. №2, 2008. с. 47-58.
  169. Кириченко О. А., Ерохін С. А. та інші. Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України. Монографія. Київ, НАУ, 2008 -345с.
  170. Кириченко О.А., Кім Ю. Г. Методологічні основи економічної безпеки суб’єктів господарювання в трансформаційній економіці. Актуальні питання економіки. 2008. - №12. с.128-132.
  171. Койбаев Б.Г. Международные организации: информация и безопасность на Ближнем Востоке/ Б.Г. Койбаев. - СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2006. - 240 с.
  172. Корнєєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку. Монографія. -К.: Основа. -2007. -192с.
  173. Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва в Україні.-К.:»Фенікс»,2008.-406с.
  174. Ліпкан В.А. Національна безпека України: кримінально-правова охорона: Навчальний посібник/ В. А. Ліпкан, І. В. Діордіца. - К.: КНТ, 2007. - 292 с -(Національна і міжнародна безпека)
  175. Ліпкан В. А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях/ В.А.Ліпкан О.С., Ліпкан, О.О.Яковенко.-К.: Текст, 2006. -256с.
  176. Ліпкан В. А. Національна безпека України: Навчальний посібник / В.А.Ліпкан.- К.: Кондор, 200&- 552 с
  177. Лісовська О.Л. Економічна політика і економічна безпека України: Навч. посібник / О.Л. Лісовська; Національна академія Служби безпеки України. -К. : Видавництво Національної академії СБ України, 2003. - 182с.
  178. Людський капітал як ключовий чинник забезпечення економічної безпеки підприємства // ВНЗ «Національна академія управління». Актуальні Проблеми Економіки. К.: АТЗТ «Атопол» - 2008. - №9 (87).
  179. Марущак А.І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: Курс лек
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины