Омельчук Леся Володимирівна Управління економічною безпекою страхових компаній в Україні : Омельчук Леся Владимировна Управление экономической безопасностью страховых компаний в Украине

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • Омельчук Леся Володимирівна Управління економічною безпекою страхових компаній в Україні
 • Альтернативное название:
 • Омельчук Леся Владимировна Управление экономической безопасностью страховых компаний в Украине
 • Кол-во страниц:
 • 243
 • ВУЗ:
 • у Львівському держав­ному університеті внутрішніх справ МВС України
 • Год защиты:
 • 2019
 • Краткое описание:
 • Омельчук Леся Володимирівна, викладач кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету: «Управління економічною безпекою страхових компаній в Україні» (21.04.02 - економічна безпека суб’єктів господарської діяльності). Спецрада Д 35.725.04 у Львівському держав­ному університеті внутрішніх справ МВС України


  Хмельницький університет управління та права Хмельницька обласна рада Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерство внутрішніх справ України
  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису
  ОМЕЛЬЧУК ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА
  УДК 330.16:368.013:65.01(477)
  ДИСЕРТАЦІЯ
  УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
  21.04.02 - економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
  Подається на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело Л.В. Омельчук
  Науковий керівник
  Ревак Ірина Олександрівна доктор економічних наук,
  доцент
  Львів - 2018

  ЗМІСТ
  ВСТУП 14
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 23
  1.1. Сутнісні характеристики та функції економічної безпеки
  страхової компанії з позиції теорії безпекознавства 23
  1.2. Концепція управління економічною безпекою страхової компанії .... 41
  1.3. Науково-методичні підходи до оцінювання рівня економічної
  безпеки страхових компаній 61
  Висновки до розділу 1 77
  РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ
  ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 81
  2.1. Загальний аналіз фінансових показників діяльності вітчизняних страхових компаній 81
  2.2. Аналіз та оцінка загроз і ризиків економічній безпеці
  страхових компаній 98
  2.3. Оцінка рівня економічної безпеки страхової компанії
  та страхового ринку України 114
  Висновки до розділу 2 129
  РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 133
  3.1. Формування системи управління економічною безпекою
  страхових компаній 133
  3.2. Впровадження ризик-менеджменту як інструментарію управління економічною безпекою страхової компанії 145
  3.3. Розробка стратегії управління економічною безпекою
  страхової компанії 162
  Висновки до розділу 3 180
  ВИСНОВКИ 184
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 189
  ДОДАТКИ 209
  ВСТУП
  Розвиток національних економік в умовах глобалізації, посилення тенденцій до дерегуляції економічних процесів, збільшення фінансових вливань в економіку з метою подолання глобальних дисбалансів дедалі більше актуалізують проблему ефективного регулювання ринку фінансових послуг. Украй важливими сьогодні постають питання безпеки функціонування усіх суб’єктів цього ринку і страхових компаній зокрема.
  Економічна безпека страхової компанії віддзеркалює систему взаємовідносин і взаємозалежності суб’єкта господарювання у фінансовій сфері та полягає у захисті фінансово-економічних інтересів, цінностей, недопущенні втрати фінансової незалежності та ефективному функціонуванні страхової компанії в цілому. Важлива роль страхових компаній як стабілізаторів ринку фінансових послуг пов’язана з концентрацією значних фінансових ресурсів та перетворення їх на потужні фінансово-кредитні інститути. Найважливішою характеристикою фінансового стану страхової компанії є її фінансова надійність, а метою діяльності - досягнення та підтримка стійкого фінансового стану. Водночас особливої гостроти набувають питання ефективного управління фінансовими потоками, підвищення рівня капіталізації, зміцнення фінансової безпеки страховика, протидія шахрайству на ринку страхування тощо.
  Формування ефективно діючих систем управління економічною безпекою страхових компаній є актуальним питанням сьогодення, оскільки дає змогу окремому суб’єкту підприємництва підвищити рівень економічної безпеки завдяки застосуванню комплексу заходів із протидії реальним і потенційним загрозам, забезпечити фінансову стійкість компанії, впровадити ефективну систему управління ризиками, гарантувати надійність захисту корпоративних інтересів, створювати умови для раціонального використання ресурсного потенціалу тощо. Необхідність розробки механізму управління економічною безпекою страхових компаній зумовлена потребою практичного забезпечення економічної безпеки страховика для належного функціонування та стійкого розвитку, а також виконання притаманних йому функцій, що сприятиме зростанню довіри до страхових компаній та фінансової системи загалом.
  Теоретичним і практичним аспектам розвитку страхового ринку і страхових компаній, розробці напрямів забезпечення фінансової стійкості страховиків, питанню формування системи забезпечення економічної безпеки страхових компаній, управлінню фінансовими ризиками тощо присвячено роботи українських дослідників, зокрема Л. Войтович, І. Герасимової, Л. Гнилицької, М. Дубини, Л. Матвійчук, І. Нєнно, В. Олійника, О. Папки, Н. Ткаченко, М. Тунік, С. Шкарлета та ін.
  Вагомий внесок у розвиток теорії та практики забезпечення фінансової стійкості страхових компаній зробили відомі вітчизняні дослідники, зокрема О. Барановський, О. Гаманкова, С. Ілляшенко, С. Луконіна, Л. Орланюк- Маліцька, Н. Ткаченко, Л. Шірінян та ін. Методичні підходи до аналізу та оцінки фінансової безпеки страхових компаній досліджували А. Єрмошенко, О. Жабинець, В. Кравченко, О. Папка, О. Пластун та ін.
  Теоретичні і практичні аспекти управління економічною безпекою вітчизняних компаній досліджували Л. Абалкін, С. Ілляшенко, О. Коробчинський, О. Ляшенко, Г. Козаченко, Ю. Погорєлов, Л. Шемаєва, В. Франчук та ін. Питаннями безпеки страхових компаній займалися такі науковці як М. Диба, О. Жабинець, В. Кравченко, Л. Матвійчук, В. Олійник, Р. Тринько, Т. Яворська. Значний внесок у теорію економічного та страхового ризику зробили А. Апопій, І. Астахова, Т. Васильєва,
  О. Гаманкова, І. Герасимова, Л. Донець, А. Мазаракі, Б. Мізюк, І. Черкаський та ін.
  Зважаючи на вагомий внесок названих науковців у досліджувану проблематику, потребують ґрунтовного дослідження сутнісні характеристики економічної безпеки страхової компанії з позиції теорії безпекознавства, малодослідженими залишаються практичні аспекти оцінки економічної безпеки страхових компаній. Відсутні системні дослідження, присвячені проблемі формування системи управління економічною безпекою страхових компаній, функціонування механізму управління економічною безпекою як невід’ємного елемента такої системи та знаряддя реалізації безпекової політики страховика. Додаткового дослідження та систематизації потребують питання аналізу й оцінки фінансової платоспроможності та надійності, діагностики фінансового стану вітчизняних страхових компаній.
  Багатоаспектність, недостатній рівень розробленості, наукова і практична значущість проблеми управління економічною безпекою страхових компаній в Україні зумовили вибір теми дослідження, визначити мету та завдання.
  Наукове завдання дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні контенту економічної безпеки страхової компанії, діагностиці фінансового стану й оцінюванні рівня економічної безпеки, розробці системи управління економічною безпекою страхової компанії.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано у рамках науково-дослідних робіт Хмельницького університету управління та права і є складовою науково-дослідної теми «Фінансові механізми регулювання діяльності юридичних і фізичних осіб в економічному та соціальному середовищі» (державний реєстраційний номер 0110U007929), а також Львівського державного університету внутрішніх справ, зокрема таких тем: «Економічна безпека держави та суб’єктів господарювання: стан і механізми забезпечення» (2014-2017, номер державної реєстрації 0114U007380) та «Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності: стан та проблеми забезпечення» (2018¬2021, номер державної реєстрації 0118U003839).
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних засад та розробка методичного інструментарію управління економічною безпекою страхових компаній.
  Для досягнення визначеної мети у дисертаційній роботі були поставлені такі завдання:
  - розвинути теоретичні основи та розкрити економічну природу економічної безпеки страхової компанії;
  - обґрунтувати концептуальні засади управління економічною безпекою страхових компаній з позиції безпекової парадигми;
  - поглибити науково-методичні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки страхових компаній;
  - розкрити особливості діагностики фінансового стану страхової компанії та оцінити мінливість рівня страхових виплат та обсягу сформованих резервів;
  - діагностувати страхову привабливість вітчизняних страхових компаній з використанням показника мінливості ймовірного результату;
  - здійснити інтегральне оцінювання рівня економічної безпеки страхового ринку України та окремої страхової компанії;
  - розробити систему управління економічною безпекою страхової компанії та сформувати методологічні засади ризик-контролінгу;
  - запропонувати варіанти ймовірних стратегій розвитку страхової компанії з використанням SWOT-аналізу та декомпозиційних зон у контексті теорії безпекознавства.
  Об ’єкт дослідження - процеси діагностики та управління економічною безпекою страхових компаній.
  Предмет дослідження - теоретико-методичні та практичні аспекти управління економічною безпекою страхових компаній в Україні.
  Методи дослідження. У дисертації використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання, що дозволило забезпечити цілісність наукового пошуку. Під час дослідження використано такі наукові методи: аналізу та синтезу - для виявлення та систематизації наукових підходів до тлумачення понять «економічна безпека страхової компанії», «управління економічною безпекою страхової компанії» (п. 1.1, 1.2); функціональний, процесний та системний - під час розкриття функцій економічної безпеки страхових компаній (п. 1.1), обґрунтування концептуальних засад формування систем діагностики фінансового стану (п. 2.1) та управління економічною безпекою страхової компанії (п. 1.2, 3.1); системного та порівняльного аналізу - задля вивчення алгоритмів оцінювання економічної безпеки страхових компаній (п. 1.3), обґрунтування інституційних засад реалізації механізму управління економічною безпекою страхових компаній (п. 1.2); узагальнення і систематизації - до розуміння ризик-менеджменту, страхового контролінгу, ризик-контролінгу (п. 3.2), розробки стратегій розвитку страхової компанії (п. 3.3); економіко- статистичні - під час оцінювання мінливості рівня страхових виплат та обсягів сформованих резервів (п. 2.2); формалізації, індикативності та інтегрального оцінювання - під час розрахунку інтегрального індекса економічної безпеки страхової компанії та страхового ринку України (п. 2.3); графічної візуалізації - для наочного відображення результатів дослідження та аналітичних даних (п. 2.2, 2.3).
  Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові та законодавчі акти України з питань функціонування ринку страхових послуг, матеріали досліджень Державної служби статистики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, офіційні звіти й аналітичні видання вітчизняних та міжнародних страхових організацій, наукові праці провідних вчених у вітчизняних і зарубіжних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій, інформаційні ресурси мережі Інтернет, особисті спостереження та розрахунки здобувача.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у систематизації, доповненні та розвитку теоретико-методичних положень діагностики й оцінювання фінансового стану страховика, формування й реалізації концептуальної моделі системи управління економічною безпекою страхових компаній. У процесі дослідження одержано такі найсуттєвіші результати:
  удосконалено:
  - методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки як окремої страхової компанії, так і страхового ринку загалом, що синтезує в собі комплексні алгоритми побудови інтегральних показників рівня економічної безпеки, комбінування яких підвищує достовірність результатів оцінювання та забезпечує вищу ефективність ухвалення управлінських рішень на мікро- та макрорівнях;
  - організаційно-управлінський підхід до формування механізму управління економічною безпекою страхових компаній, який, на відміну від наявних, охоплює методи, важелі, управлінське, економічне, організаційне, інформаційне забезпечення, водночас його функціональне призначення виражається через здійснення комплексу заходів правового, інформаційно- аналітичного, фінансово-економічного та організаційно-управлінського характеру;
  - науково-методичний підхід до розробки та апробації системи діагностики фінансового стану вітчизняних страхових компаній, що є необхідною умовою для ефективного функціонування страхової компанії, пошуку резервів покращення фінансового стану, прийняття рішень та вжиття заходів щодо підвищення платоспроможності, ліквідності, фінансової надійності та стійкості, реалізація якої сприяє виконанню плану фінансового оздоровлення, налагодженню співпраці з контрагентами, потенційними інвесторами, кредиторами, органами державного управління, працівниками компанії, забезпеченню соціально-економічного розвитку за рахунок виявлених у результаті аналізу резервів;
  - модель управління страховими ризиками страхової компанії на основі впровадження концепції страхового ризик-контролінгу, що, на відміну від існуючих, дасть можливість забезпечити інформаційно-аналітичну, системно-інтегровану, консультативно-контролюючу підтримку ризик- менеджменту на етапах ідентифікації, оцінювання, аналізу, управлінського впливу, аудиту, стратегічного планування, комплексного управління страховими ризиками;
  дістали подальший розвиток:
  - тлумачення змісту поняття «економічна безпека страхової компанії», яке, на відміну від існуючих, визнає економічну безпеку страхової компанії з чотирьох позицій: як здатність страховика вчасно та у повному обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання, зокрема фінансові, провадити адекватну тарифну політику; стан захищеності усіх видів діяльності страховика від різних загроз і ризиків з метою недопущення (уникнення) їх реалізації, вміння професійно управляти страховими ризиками; досягнення оптимального співвідношення між видами страхування у збалансованому портфелі, тобто забезпечення ринкового рівня дохідності за помірного ризику; процес забезпечення приросту інвестиційного капіталу;
  - розкриття оціночних характеристик страхової привабливості вітчизняних страхових компаній в частині використання показника коливання можливого результату, що дало змогу визначити ступінь мінливості рівня страхових виплат і сформованих страхових резервів та проранжувати страхові компанії за обраними критеріями;
  - теоретико-прикладні засади формування системи управління економічною безпекою страхової компанії, що відрізняється від існуючих структурно-логічною схемою побудови у розрізі чотирьох площин, а саме: формування страхових тарифів; формування системи ризик-менеджменту; управління страховим портфелем; управління інвестиційною діяльністю, що дозволить забезпечити ухвалення і виконання послідовних, чітко структурованих управлінських рішень та гарантуватиме вищий рівень економічної безпеки страхової компанії;
  - наукове обґрунтування сучасного контенту розробки та реалізації стратегії управління економічною безпекою страхової компанії, що ґрунтується на параметрах SWOT-аналізу й декомпозиції засадничих положень теорії безпекознавства, що дозволило ідентифікувати переваги, можливості, загрози і небезпеки досліджуваної страхової компанії та обрати стратегію наступу як превалюючу в контексті зміцнення економічної безпеки страховика.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що наукові положення, висновки та методичні рекомендації дисертаційної роботи використовуються страховими компаніями та науковими установами та організаціями у поточній і стратегічній діяльності.
  Розроблені у дисертації науково-методичні підходи до управління економічною безпекою страхових компаній використовуються у практичній діяльності ПАТ «Страхова компанія «Перша» (довідка від 30.11.2018 р. № 214) та ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія» (довідка від 30.11.2018 р. № 178).
  Теоретичні узагальнення, наукові розробки та методичні рекомендації автора використовуються в освітньому процесі: Хмельницького університету управління та права, зокрема під час викладання навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» (акт впровадження від 29.05.2018 р. № 0369/18) та Львівського державного університету внутрішніх справ під час вивчення таких дисциплін: «Основи економічної безпеки», «Економічна безпека держави та суб’єктів господарювання» та «Детективна діяльність у сфері економічної безпеки» (акт впровадження № 59 від 30.08.2018 р.).
  Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, висновки, рекомендації, викладені в дисертації та виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи дисертанта.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації доповідалися та обговорювалися на міжнародних і всеукраїнських науково- практичних і науково-методичних конференціях, зокрема: Науково-
  практичному семінарі «Проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення, попередження та припинення корупційних проявів» (7 квітня 2017 р., м. Львів); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства» (26 травня 2017 р., м. Львів); Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах» (10 листопада 2017 р., м. Львів); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та шляхи економічного розвитку підприємств та індустрії туризму в Україні» (18 травня 2018 р., м. Дніпро); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування» (14-15 червня 2018 р., м. Мелітополь); ІІ International scientific symposium «Modeling perspective of socio-economic and cultural- humanitarian systems in terms of transformation the information society» (21 жовтня 2018 р., Athens, Greece).
  Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 12 наукових працях, зокрема одна у зарубіжному виданні (періодичному, яке включено до міжнародних наукометричних баз), 5 статей - у наукових фахових виданнях України, 6 публікацій - в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 4,27 др. арк., із них 3,87 др. арк. належать особисто автору.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (212 найменувань, відображених на 20 сторінках), 10 додатків, що розміщені на 35 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 243 сторінки, із них основний текст - 175 сторінок, які містять 18 таблиць та 26 рисунків.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційній роботі узагальнено теоретико-методичні положення та запропоновано нове вирішення науково-прикладного завдання, яке полягає у вдосконаленні управління економічною безпекою страхових компаній в Україні. Результати виконаного дослідження дали змогу зробити такі висновки науково-методичного та практичного характеру.
  1. Критичне осмислення наукових підходів до розуміння сутності таких ключових понять, як «загроза», «небезпека», «невизначеність», «ризик», «безпека», «економічна безпека», «економічна безпека страхової компанії» з позиції теорії безпекознавства, дозволило тлумачити економічну безпеку страхової компанії з чотирьох позицій: по-перше, як здатність страховика вчасно й у повному обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання, зокрема фінансові, провадити адекватну тарифну політику; по-друге, як стан захищеності усіх видів діяльності від різних загроз і ризиків з метою недопущення (уникнення) їх реалізації, вміння професійно управляти страховими ризиками; по-третє, досягнення оптимального співвідношення між видами страхування у збалансованому портфелі, тобто забезпечення ринкового рівня дохідності за помірного ризику; по-четверте, як процес забезпечення приросту інвестиційного капіталу. Таке розлоге представлення контенту досліджуваного поняття дало можливість розкрити внутрішню архітектоніку системи управління економічною безпекою страхової компанії.
  2. Сформовано та обґрунтовано концептуальні засади управління економічною безпекою страхових компаній з позиції безпекової парадигми, репрезентованої через систему поглядів на економічну природу, змістові характеристики та спеціальний інструментарій управління. Запропоновано процес управління економічною безпекою страхової компанії здійснювати через механізм управління, тобто динамічний структурно-функціональний комплекс заходів, спрямованих на недопущення потенційних загроз, або нейтралізацію (мінімізацію, ліквідацію) реальних загроз економічній безпеці страховика. Обґрунтовано внутрішньоструктурне (методи, важелі, управлінське, економічне, організаційне, інформаційне забезпечення) та функціональне (правове, інформаційно-аналітичне, фінансово-економічне та організаційно-управлінське) призначення механізму управління, наголошено, що дієвість такого механізму залежить від якісної діагностики безпекового середовища та перманентного моніторингу ймовірних ризиків.
  3. На основі узагальнення теоретичних та методичних підходів до оцінювання рівня економічної безпеки страхової компанії синтезовано систему показників для розрахунку інтегрального індексу економічної безпеки окремої страхової компанії (показник забезпеченості страхових послуг; коефіцієнт рівня власного капіталу; коефіцієнт відношення власного капіталу до зобов’язань; рівень перманентного капіталу; рівень страхових резервів; рівень страхових резервів; коефіцієнт боргового навантаження; рівень збитковості страхової діяльності; рентабельність страхової діяльності, %; показник розвитку, %) та страхового ринку України загалом (частка страхування у ВВП, %; показник «щільності страхування» (страхові премії на одну особу), дол. США; рівень валових виплат, %; частка довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, %; частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам, %; частка сукупного обсягу статутних капіталів страхових компаній, що належать нерезидентам у загальному їх обсязі, %; частка ризиків, що передаються в перестрахування, %). З метою визначення ризику страхової діяльності використано показник мінливості (коливання) можливого результату - коефіцієнт варіації, а відтак визначено (розраховано) страхову привабливість за рівнем ризику.
  4. Застосовано комплексний підхід до розробки та апробації системи діагностики фінансового стану вітчизняних страхових компаній, узагальнено умови забезпечення платоспроможності страховиків, розкрито сутність методики рейтингової системи оцінки страхових компаній, з’ ясовано особливості здійснення аналітичної та фінансової діагностики, досліджено сучасний інструментарій оцінювання фінансового стану вітчизняних страхових компаній, що стало підґрунтям для діагностики фінансової безпеки досліджуваних десяти ризикових страхових компаній та п’яти компаній зі страхування життя в Україні.
  5. Здійснено оцінку мінливості рівня страхових виплат та обсягів сформованих страхових резервів 10-ти страхових компаній України за 2011¬2017 рр. За результатами рейтингування страхових компаній за показником мінливості рівня страхових виплат визначено: найнижчий рівень ризику (до 10 %) властивий страховим компаніям АХА, ПЗУ Україна, Глобус, Уніка, середній ризик (10-15 %) характерний для страхових компаній «Провідна» та «Просто страхування», вище середнього (15-20%) - ТАС СГ та СК «Перша», високий (більше 20 %) - «Арсенал страхування» та «АСКА». За показником мінливості обсягів сформованих резервів серед досліджуваних десяти страхових компаній рейтинг очолили СК Провідна та Просто страхування, середній рівень мінливості продемонстрували АСКА, Уніка, АХА, ТАС СГ, ПЗУ Україна, вище середнього - СК Арсенал страхування та Перша, високий - СК Глобус. Авторські розрахунки підтверджуються відповідною позицією страхової компанії у рейтингах страховиків за національною шкалою.
  6. Спадна динаміка інтегрального індексу економічної безпеки страхового ринку України (найвищий рівень припав на 2012 рік - 0,87, найнижчий - на 2017 - 0,65) зумовлена впливом дестабілізуючих чинників нормативно-правового, інституціонального, організаційно-управлінського, соціального, суб’єктивного, глобалізаційного та суміжного характеру, які набувають форми реальних загроз. Інтегральний індекс економічної безпеки ПрАТ «Страхова компанія «Перша» за 2011-2017 рр. відображає певну циклічність, зумовлену коливаннями ділової активності та кон’юнктурою ринку страхових послуг. Загалом стан економічної безпеки можна вважати достатнім з огляду на діапазон значень показника. Так, найнижчі значення інтегрального індекса на рівні 0,65-0,71 пунктів спричинені зниженням у 2014 та 2017 рр. таких показників, як коефіцієнт рівня власного капіталу, коефіцієнт відношення власного капіталу до зобов’язань, обвалом показника розвитку до 1,61 % 2017 року. Пікові точки охоплюють 2012 та 2016 рр., що зумовлено, ймовірно, зростанням показника забезпеченості страхових послуг, рентабельності страхової діяльності, показника розвитку. Показники ділової активності страхової компанії щорічно демонструють позитивну динаміку, рівень ліквідності балансує на позначці 60 %, а рівень виплат перевищує 32 %.
  7. Визначено концепційне підґрунтя формування системи управління економічною безпекою страхової компанії, розкрито її організаційну структуру та характерні властивості з урахуванням авторського підходу до тлумачення поняття «економічна безпека страхової компанії». Обґрунтовано сутність, принципи та ключові аспекти функціонування системи у розрізі чотирьох взаємопов’язаних блоків: формування страхових тарифів; формування системи ризик-менеджменту; управління страховим портфелем; управління інвестиційною діяльністю, що дозволило аргументувати функціональність, стійкість, маневреність, адаптивність та комунікативність такої системи та довести, що досягнення вищого рівня економічної безпеки страхової компанії залежить від виконання послідовних, чітко структурованих управлінських рішень.
  8. Розвинуто методологічні засади ризик-контролінгу як синтезуючого елемента системи ризик-менеджменту, що відповідає за оцінювання ризиків, які страхова компанія приймає при укладанні договору страхування; організацію та підтримку взаємозв’язків між процесами формування інформаційно-аналітичної бази, прогнозування ризиків; упорядкування, підвищення ефективності управлінських процесів; впровадження сучасних методів і технологій управління ризиками; формалізацію процедур ухвалення рішень щодо зменшення страхових виплат, перерозподілу ризиків, лімітування розміру ризиків на власному утриманні, підтримку фінансової стійкості страхової компанії тощо; координацію діяльності компанії з акцептування ризику та його утримання залежно від якості та ліквідності сформованих страхових резервів; розробку критеріїв оцінювання результативності окремих підрозділів, і бізнес-процесів, своєчасне виявлення відхилень від запланованих показників та прийняття адекватних рішень.
  9. Розроблено варіанти стратегій розвитку страхової компанії залежно від її позиціонування на ринку (стратегія поступального розвитку, стратегія розкриття потенціалу, стратегія наступу, стратегія прориву або виходу з ринку) та спроектовано на мапу декомпозиції ймовірних зон (зона безпеки, зона викликів, зона загроз та зона небезпеки) у межах конфігурації квадрантів матриці SWOT-аналізу, що дало змогу досліджуваній компанії ПрАТ «Страхова компанія «Перша» обрати найприйнятнішу з урахуванням ймовірних ризиків та потенціалу розвитку.
  Отримані наукові результати, рекомендації та пропозиції сприятимуть підвищенню ефективності управління економічною безпекою страхових компаній і можуть бути використані при розробці системи ризик- менеджменту та стратегії розвитку.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Аберніхіна І.Г., Сокиринська І.Г. Система показників оцінки фінансової надійності страховика. Фінанси України. 2017. № 6. С. 74-86.
  2. Алькема В.Г. Система економічної безпеки логістичних утворень: монографія. Київ, 2011. 376 с.
  3. Ачкасова С.А. Клімчук О.В. Теоретичні аспекти визначення сутності фінансової безпеки страхової компанії. Молодий вчений. 2016. № 5. С. 4-8.
  4. Ачкасова С. А. Методичний аспект оцінки стресостійкості страхових компаній. Економічний аналіз. 2013. Т.13. С. 128-134.
  5. Ачкасова С.А. Стратегічні напрями забезпечення належного рівня капіталізації страхових компаній. Фінансова система України в умовах трансформації соціально-економічних відносин: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 13 квітня 2017 р. Харків, 2017. С. 11-13.
  6. Баранов А.Л. Тарифна політика в системі управління вартістю страхової компанії. Фінанси, облік і аудит. 2014. Вип. 2. С. 9-19.
  7. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія. Київ, 2004. 759 с.
  8. Безбожний В.Л. Вибір способу забезпечення соціально- економічної безпеки великих промислових підприємств: дис. ... канд.екон. наук: 08.00.04. Луганськ, 2009. 197 с.
  9. Безкоровайник О. І. Удосконалення механізму фінансового забезпечення екологічної безпеки регіону. Інтелект ХХІ. 2013. № 3Л. С. 65-72.
  10. Білошкурська Н.В. Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки підприємства: принципи побудови, функції, структура. Економіка та держава 2013. № 12. С. 24-29.
  11. Бовсуновська Г.С. Управління економічною безпекою суб’єктів підприємництва в умовах невизначеності (на прикладі страхових компаній). Бізнес-Інформ. 2017. № 6. С. 186-191.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины