СТВОРЕННЯ НОВИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ ВОДОКОРИСТУВАННЯ : СОЗДАНИЕ НОВЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ КОНДИЦИЮВАННЯ И ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • СТВОРЕННЯ НОВИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ ВОДОКОРИСТУВАННЯ
 • Альтернативное название:
 • СОЗДАНИЕ НОВЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ КОНДИЦИЮВАННЯ И ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
 • Кол-во страниц:
 • 447
 • ВУЗ:
 • Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського
 • Год защиты:
 • 2003
 • Краткое описание:
 • НаціональнА АКАДЕМІЯ НАУК України
  Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського

  ГОМЕЛЯ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

  На правах рукопису
  УДК 628.3: 628.16: 628.143.23: 66.065: 621.039

  СТВОРЕННЯ НОВИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ ВОДОКОРИСТУВАННЯ


  Спеціальність 21.06.01 екологічна безпека
  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
  КИЇВ - 2003  З М І С Т
  Вступ............................................................................................................ 5
  1.СУЧАСНІ МЕТОДИ КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ОЧИСТКИ
  ВОДИ В ПРОМИСЛОВОСТІ............................................................... 13
  1.1 Захист водооборотних систем від накипоутворення, корозії та
  біообростання....................................................................................... 13
  1.1.1. Стабілізаційна обробка води............................................................ 13
  1.1.2. Інгібітори корозії металів в нейтральних водних середовищах..... 26
  1.1.3. Захист водооборотних систем від біообрастання та біопошкодження 29
  1.2. Нові методи та технології очищення промислових стічних вод... 36
  1.2.1. Інтенсифікація фізико-механічних методів очищення стічних вод
  від завислих речовин......................................................................... 36
  1.2.2. Сучасні методи очищення води від нафтопродуктів....................... 48
  1.2.3. Очистка стічних вод від іонів важких металів.................................. 58
  1.2.4. Сучасні методи дезактивації води................................................. 66
  Висновки до розділу 1.................................................................... 72
  2. ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ........................................... 74
  2.1. Стабілізаційна обробка води............................................................ 74
  2.2. Дослідження корозійних процесів.................................................... 79
  2.3. Освітлення зворотніх вод виробництва паперу та картону......... 82
  2.4. Зневоднення волокнистих осадів...................................................... 83
  2.5. Виготовлення зразків паперу з використанням волокномістких
  відходів................................................................................................ 86
  2.6. Очищення нафтовмісних вод........................................................... 86
  2.6.1. Дослідження електрофлотаційної очистки нафтовмістких стічних
  вод...................................................................................................... 86
  2.6.2 Видалення нафтопродуктів з води з використанням феромагнетиків 87
  2.7. Дослідження процесів іонообмінного виділення катіонів кадмію,
  цинку та хромат-аніонів з води........................................................ 87
  2.8. Методи дезактивації води, що містить ізотопи цезію-137 та
  стронцію-90......................................................................................... 88
  2.9. Прилади, що застосовувалися для вимірювання фізичних
  величин................................................................................................ 91
  3. РОЗРОБКА НОВИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ
  СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ВОДИ ДЛЯ СИСТЕМ
  ОХОЛОДЖЕННЯ.................................................................................. 93
  3.1. Інтенсифікація процесів реагентного пом'якшення води.............. 93
  3.2. Розробка маловідходної іонообмінної технології пом’якшення
  води....................................................................................................... 108
  3.3. Розробка інгібіторів накипоутворення для водооборотних
  систем охолодження............................................................................ 118
  3.4. Захист водооборотних систем від корозії......................................... 122
  3.4.1 Оцінка корозійної агресивності води................................................ 122
  3.4.2. Вплив пом’якшення води на її корозійну агресивність................... 124
  3.4.3. Створення інгібіторів корозії сталі в водних середовищах............ 133
  3.4.4. Зниження швидкості корозії сталі у замкнутих системах................ 145
  3.5. Дослідження біостійкості інгібіторів корозії сталі.......................... 150
  3.6. Дослідження загальнотоксичної дії перспективних інгібіторів
  корозії у водному середовищі............................................................ 158
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3.................................................................... 160
  4. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОСВІТЛЕННЯ СУСПЕНЗІЙ ТА
  ЕМУЛЬСІЙ............................................................................................ 162
  4.1. Повернення у виробництво зворотніх вод паперових
  підприємств.......................................................................................... 162
  4.1.1. Вплив реакції середовища на ефективність очистки........................ 162
  4.1.2. Визначення оптимальних доз коагулянтів....................................... 170
  4.1.3. Застосування флокулянтів для інтенсифікації процесів
  відстоювання...................................................................................... 179
  4.1.4. Очищення води методом флотації.................................................... 184
  4.1.5. Утилізація скопу................................................................................ 192
  4.1.6. Технологія очистки води та переробки скопу з використанням
  нових реагентів.................................................................................. 199
  4.2 Повернення у виробництво стічних вод, забруднених
  нафтопродуктами................................................................................ 202
  4.2.1 Вибір оптимальних умов електрофлотаційної очистки стічних вод 202
  4.2.2 Застосування феромагнетиків для очищення води від
  нафтопродуктів................................................................................... 206
  4.2.3 Принципова технологічна схема установки для очищення води від
  нафтопродуктів................................................................................... 210
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4.................................................................... 212
  5. СТВОРЕННЯ МАЛОВІДХОДНИХ ІОНООБМІННИХ ТЕХНО-
  ЛОГІЙ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ...... 214
  5.1. Очистка гальваностоків від хроматів.............................................. 215
  5.1.1. Вивчення процесів сорбції хроматів на аніоніті АВ-17-8............... 215
  5.1.2. Регенерація аніоніту АВ-17-8........................................................... 219
  5.1.3. Вивчення процесів сорбції та десорбції хромат-
  аніонів на високоосновному аніоніті ВП-1АП................................. 231
  5.1.4. Переробка регенераційних розчинів................................................ 237
  5.2. Видалення катіонів важких металів із промивних вод
  гальванічних виробництв................................................................ 241
  5.2.1. Вивчення процесів сорбції та десорбції іонів кадмію на катіоніті
  КУ-2-8................................................................................................ 241
  5.2.2. Дослідження процесів сорбції та десорбції іонів Zn2+ на КУ-2-8
  та переробки регенераційних розчинів............................................. 252
  5.3. Технологічні схеми очистки стічних вод від хроматів.................. 261
  5.3.1. Іонообмінна технологія очистки промивних вод від хроматів
  після ванн хромування....................................................................... 261

  5.3.2. Схеми іонообмінних установок очистки промивних вод, які містять
  хромати та нітрати........................................................................... 265
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5.................................................................... 268
  6. ДЕЗАКТИВАЦІЯ ТА ОЧИЩЕННЯ НИЗЬКОАКТИВНИХ
  СТІЧНИХ ВОД, ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ЦЕЗІЮ
  ТА СТРОНЦІЮ...................................................................................... 270
  6.1. Модифікація процесів коагуляції при видаленні із води
  радіоізотопів цезію-137 та стронцію-90........................................... 270
  6.2. Вплив модифікування катіоніту КУ-2-8 солями заліза на
  ефективність дезактивації води........................................................ 286
  6.3. Використання комплексів катіонних полімерів з фероціанідом
  калію для очистки води від радіоізотопів цезію-137 та стронцію-90 292
  6.3.1. Зв’язування фероціаніду калію полікатіонітами.............................. 292
  6.3.2. Дезактивація води методом флотації................................................ 297
  6.3.3. Дезактивація води при видаленні поліамінофероціанідних комплексів фільтруванням.................................................................................... 315
  6.4.Технологічні схеми дезактивації води.............................................. 318
  6.4.1. Технологічна схема дезактивації води пневматичною флотацією. 319
  6.4.2.Технологічна схема дезактивації води електрофлотацією............... 321
  В И С Н О В К И ДО РОЗДІЛУ 6............................................................. 324
  ВИСНОВКИ............................................................................................... 325
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................ 331
  ДОДАТОК А............................................................................................... 399
  ДОДАТОК Б............................................................................................... 407
  ДОДАТОК В............................................................................................... 430
  ДОДАТОК Г............................................................................................... 432
  ДОДАТОК Д............................................................................................... 435
  ДОДАТОК Е............................................................................................... 437
  ДОДАТОК Є............................................................................................... 438
  ДОДАТОК Ж.............................................................................................. 440
  ДОДАТОК З................................................................................................ 442
  ДОДАТОК І................................................................................................ 444
  ДОДАТОК К............................................................................................... 446
  ВСТУП

  Актуальність роботи. Водні екосистеми України зазнають постійно зростаючого антропогенного навантаження, не дивлячись на зниження обсягів промислового виробництва. Це зумовлено незадовільним станом очисних споруд різних об’єктів господарської діяльності, що супроводжується зростанням об’ємів неочищених забруднених стоків. Щорічно промисловістю скидається понад 500 млн. м3 забруднених вод без очистки. Постійно знижується потужність існуючих очисних споруд. На крупних станціях водопідготовки та очищення стічних вод недостатньо ефективно вирішуються завдання підготовки води заданої якості, значно ускладнюються задачі глибокого очищення при об’єднанні стічних вод з різноманітними забрудненнями. При існуючих технологіях очистки води відбувається накопичення на виробничих та енергетичних об'єктах високотоксичних шламів, радіоактивних розчинів, котрі не підлягають захороненню і вимагають дорогих технологій переробки.
  Найбільш водоємкими галузями промисловості в Україні є теплоенергетика та картонно-паперова промисловість. Не дивлячись на велику кількість наукових розробок, що стосуються кондиціювання та очищення води в цих галузях, багато проблем, пов’язаних із переходом до замкнутих систем водокористування та проблем комплексного ресурсозбереження в промисловому водокористуванні залишаються не вирішеними.
  Гостро стоять проблеми очищення води від іонів важких та кольорових металів в гальванічних виробництвах. Найбільш поширені реагентні технології вилучення цих металів з води не забезпечують необхідної ефективності очищення води для її повторного використання, призводять до утворення і накопичення токсичних шламів. Це можна сказати і про застосування електрокоагуляції. Не вирішеним залишається питання утилізації регенераційних розчинів, що утворюються при застосуванні іонообмінних технологій, які дозволяють створювати замкнені системи водокористування в гальванічних виробництвах.
  Існуючі на сьогодні технології дезактивації низькоактивних стоків на атомних електростанціях характеризуються високою енергоємністю, складністю, недостатньою ефективністю. В більшості випадків стічні води пралень, змивні води, інші низькоактивні стічні води об’єднуються і направляються на випарні установки. Наявність поверхнево-активних речовин в цих водах значно ускладнює роботу випарних установок, сприяє перенесенню радіонуклідів з водяною парою і спричиняє забруднення ними дистиляту. Інші відомі методи дезактивації таких стоків недостатньо ефективні та супроводжуються утворенням значних об’ємів твердих радіоактивних відходів. Тому сьогодні гостро стоїть проблема створення високоефективних, екологічно вигідних технологій дезактивації води.
  Екологічне благополуччя водних екосистем в значній мірі визначається стійким водним менеджментом, направленим на створення та розвиток маловідходних систем замкнутого водоспоживання, запобігання скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти, створення ресурсозберігаючих технологій. Таким чином, актуальним є створення та розвиток „зелених” технологій, які повинні бути економічно доцільними та зводити до мінімуму можливість утворення джерел забруднень та ризик забруднення навколишнього середовища.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота пов'зана з науково-технічною програмою "Екологічно чисті технологічні процеси знешкодження та утилізації відходів", з темами "Розробка екологічно чистої технології вилучення з води та утилізації важких металів" ( №2192 ) та "Розробка екологічно чистих інгібіторів корозії металів, накипоутворення та біопошкодження (біообростання)" ( №2403 ), включених в координаційний план Міністерства освіти і науки України по напрямку "Хімія, хімічна технологія та машинобудування".
  Мета і задачі дослідження. Мета роботи розробка наукових засад, створення і використання нових підходів і методів для впровадження сталого водного менеджменту в промисловому водоспоживанні на основі застосування технологій та інженерних рішень, що дозволять запобігти скиду шкідливих речовин у водне середовище, забезпечать зменшення об’ємів споживання свіжої води в найбільш водоємких галузях промисловості, стабілізацію роботи комунікаційних мереж у водооборотних та замкнутих системах, мінімізацію шкідливого впливу на довкілля токсичних технологічних відходів, які утворюються при очищенні сильнозабруднених стічних вод. Це потребує виконання багатопланових комплексних досліджень по вдосконаленню існуючих та створенню нових методів і технологій пом'якшення води, протикорозійного захисту обладнання та комунікацій, запобігання накипоутворенню, біообростанню та біодеструкції, високоефективного очищення зворотніх вод з поверненням їх для повторного використання та вилучення корисних для народного господарства речовин.
  Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких задач:
  - інтенсифікації та підвищення ефективності реагентного та іонообмінного пом'якшення води, розробки нових доступних інгібіторів накипоутворення, біообростання та корозії металів у воді, створення комплексної технології стабілізаційної обробки води для систем охолодження промислових підприємств та об'єктів енергетики;
  - вивчення процесів освітлення суспензій та емульсій, зневоднення гідрофільних осадів з метою їх інтенсифікації, а також для забезпечення повторного використання уловлених осадів та очищеної води у виробництві, розробки комплексної ресурсозберігаючої технології очищення води та переробки волокномістних осадів в паперовій промисловості, створення нової високоефективної технології видалення нафтопродуктів з води;
  - модифікації іонообмінних методів вилучення важких металів з води для забезпечення багаторазового використання іонітів, регенераційних розчинів, повернення цінних компонентів, створення маловідходних іонообмінних установок очищення гальваностоків від іонів важких та кольорових металів, організації замкнутих систем використання води в гальванічних виробництвах;
  - визначення ефективності відомих та розробки нових маловідходних методів дезактивації низькоактивних стоків атомних електростанцій, забруднених крім радіонуклідів завислими, колоїдними та поверхнево-активними речовинами, створення нової комплексної технології дезактивації низькоактивних стічних вод атомних електростанцій для зменшення об'ємів радіоактивних відходів та забезпечення повторного використання води;
  - створення нових методів отримання високоефективних коагулянтів, флокулянтів, стабілізаційних добавок, інгібіторів корозії, бактерицидів із доступної на Україні сировини.
  Об'єкт дослідження зворотні води та осади з оборотних систем охолодження промислових підприємств, оборотних систем виробництва паперу та картону, стічні води гальванічних виробництв та низькоактивні стоки атомних електростанцій, природні води, модельні розчини.
  Предмет дослідження процеси пом'якшення та стабілізації води, її очищення від різноманітних грубодисперсних та колоїдних домішок, нафтопродуктів, іонів важких металів та радіонуклідів, процеси регенерації іонообмінних смол та сорбентів, переробки рідких і твердих відходів.
  Методи дослідження. При виконанні досліджень в даній роботі були використані методи ядерного магнітного резонансу (ЯМР 31Р та ПМР), інфрачервоної спектроскопії, спектрофотометричний, полярографічний, потенціометричний та хімічний методи аналізу, метод сцинтиляційного детектування; для оцінки експериментальних результатів були використані математичні методи обробки отриманих експериментальних даних.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  При проведенні комплексних багатопланових досліджень були розроблені наукові засади та нові методи і підходи до стабілізаційної обробки води систем охолодження, водооборотних систем паперових виробництв, організації маловідходних технологій іонообмінного очищення води, її дезактивації, а саме:
  - вперше досліджено і оцінено взаємний вплив алюмінату натрію, силікату натрію, гідроксохлориду магнію, флокулянтів і магнетиту на ефективність процесів пом’якшення та інтенсифікацію освітлення води;
  - визначено ефективність нових стабілізаторів розчину сульфату кальцію при регенерації катіоніту КУ-2-8 в кальцієвій формі сірчаною кислотою;
  - вперше показано, що швидкість корозії сталі у нейтральному водному середовищі, ефективність інгібіторів залежать від динамічних умов, типу та концентрацій присутніх у воді катіонів металів;
  - запропоновано новий метод зниження корозійної агресивності води на основі використання адсорбційного механізму захисної дії добавок і визначено вплив амінів, гексилсімідазоліну, фосфорорганічних сполук на корозію сталі в воді в умовах ефективної аерації;
  - розроблено нові інгібітори накипоутворення та корозії сталі у воді, визначено їх бактерицидність та токсичність для гідробіонтів, створено нові методи синтезу реагентів комплексної дії, що забезпечують захист обладнання та комунікацій від корозії, відкладення накипу та біообростання;
  - визначено взаємний вплив дисперсної фази, дисперсійного середовища на процеси коагуляції та флокуляції при освітленні висококонцентрованих суспензій змінного складу, обезводненні гідрофільних осадів, визначено умови повернення волокномістких осадів у виробництво, переробки та утилізації відходів, непридатних для повторного використання;
  - розроблено нові методи синтезу високоефективних коагулянтів та флокулянтів, що забезпечують інтенсифікацію освітлення сильно забруднених зворотніх вод, обезводнення осадів;
  - створено новий метод гідрофобізації магнетиту та показано його високу ефективність при вилученні нафтопродуктів з води в широкому діапазоні рН середовища;
  - визначені умови ефективної десорбції хроматів з високоосновних аніонітів, де вони міцно утримуються в матриці іоніту, при регулюванні аніонного складу та лужності середовища;
  - вперше показано, що при застосуванні кислих регенераційних розчинів в присутності органічних речовин відбувається ефективне відновлення ємності іоніту по хроматах з одночасним їх відновленням до тривалентного хрому;
  - розроблено нові методи регенерації іонітів та рецепти регенераційних розчинів, які забезпечують ефективну десорбцію катіонів кадмію та цинку з катіоніту КУ-2-8, їх електрохімічне відновлення до металевого стану при багаторазовому використанні розчинів;
  - вперше розроблено нові комплексні засоби дезактивації стічних вод, що містять цезій і стронцій, які полягають у використанні коагулянтів при оптимальних реакціях середовища з одночасним застосуванням в якості накопичувачів радіонуклідів мінеральних сорбентів та нових органічних колекторів радіоізотопів сульфованих та фосфорованих гуматів, сульфованого бурого вугілля;
  - створено новий метод модифікації катіоніту КУ-2-8 солями заліза (ІІ) та (ІІІ), що забезпечує підвищення його ємності при вилученні ізотопів цезію із розчинів у присутності конкуруючих катіонів;
  - встановлено, що полікатіоніти та фероціанід калію утворюють у воді малорозчинні комплекси, що ефективно сорбують радіонукліди цезію та стронцію, розроблено новий метод дезактивації радіоактивних розчинів, що містять цезій і стронцій, оснований на застосуванні поліамонійно-фероціанідних комплексів.
  Практичне значення одержаних результатів:
  - створено нову комплексну технологію стабілізаційної обробки води для промислових водооборотних систем охолодження, яка забезпечує, в залежності від характеристик природної води, умов експлуатації систем, пом'якшення води до заданих значень жорсткості, захист обладнання та комунікацій від корозії, накипоутворення та біообростання, зниження забору природної води та зменшення об'ємів стічних вод. Технологія була апробована на Київському кисневому заводі та ВАТ "Київський завод РІАП";
  - розроблено та випробувано на ВАТ "Київський КПК" комплексну технологію очищення зворотніх вод паперових виробництв, яка забезпечує інтенсифікацію процесів освітлення води, її повторне використання та повернення у виробництво затриманого волокна, високу якість паперової продукції;
  - створено та випробувано на Київському вагоноремонтному заводі високоефективну технологію вилучення з води нафтопродуктів;
  - розроблені та впроваджені в гальванічне виробництво ефективні іонообмінні технології очистки гальваностоків від іонів важких металів, які забезпечують їх повне вилучення із стічних вод і дозволяють організувати замкнуті цикли водокористування, повертати у виробництво вилучені корисні продукти;
  - створено і випробувано на Південноукраїнській АЕС нову комплексну технологію дезактивації вод, що містять наряду з радіонуклідами завислі та поверхнево-активні речовини;
  Особистий внесок здобувача. Особисто здобувачем визначені основні напрямки досліджень для забезпечення ресурсозбереження в промисловому водокористуванні шляхом створення замкнутих систем. Обґрунтовано нові підходи до створення сучасних технологій кондиціонування води для систем охолодження, розроблено нові технології пом’якшення води, створено нові реагенти для захисту систем від корозії, накипоутворення та біообростання. Автором дисертації поставлені задачі по забезпеченню повторного використання стічних промислових вод, забруднених різноманітними речовинами з вилученням із них цінних компонентів. Експериментальні дослідження по стабілізаційній обробці вод виконувались разом з аспіранткою Шаблій Т.О., по інтенсифікації освітлення зворотних вод паперових виробництв разом із аспіранткою Овсяник А.В., по вилученню важких металів із аспіранткою Сагайдак І.С., по дезактивації води із аспіранткою Терещенко О.М. Здобувачем розроблено нові технологічні методи отримання реагентів (інгібіторів корозії та накипоутворення, бактерицидів, коагулянтів, флокулянтів), що використовуються в розроблених технологіях. Пошукачем інтерпретовано отримані результати. Теоретичні узагальнення, висновки, рекомендації виконані безпосередньо автором.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались на конференціях: Міжнародній конференції "CERECO'94. The Ist. Hungarin Ukrain Conference of Carpatian Euroregion Ecology", Ужгород, 1994 р.; Міжнародній екологічній конференції "Переработка отходов и очистка сточных вод", Маріуполь, 1996 р.; семінарі "Экология воды и здоровье человека", Ялта, 1996 р.; 3-му міжнародному симпозіумі "Heat Pumps Refregeration", Мінськ, 1997 р.; 10th International Heat Pipe Conference (XIHPC), Shtuttgart, 1997 р.; семінарі "Экология промышленного города", Маріуполь, 1997 р.; Шостій міжнародній науково технічній конференції "Пан-Фор 2000", Санкт-Петербург, 2000 р.; Міжнародному конгресі "ЕТЕВК 2001, Екологія, технологія, економіка водопостачання", Ялта, 2001 р.; П'ятому Міжнародному конгресі "Вода: Экология и технология" ЭКВАТЕК 2002, Москва, 2002 р.
  Публікації: Зміст дисертаційної роботи викладено в 52 наукових працях, 28 з яких опубліковано в фахових виданнях. По темі дисертації отримано 12 патентів України.

  Структура дисертації. Дисертація включає вступ, шість розділів, висновки, список використаних джерел, додатки. Робота виконана на 330 сторінках основного тексту, включаючи 91 таблицю, 76 рисунків. Об'єм бібліографії 600 джерел.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Аналіз сучасного стану використання водних ресурсів України в промисловості підтверджує актуальність досліджень, направлених на створення та розвиток „зелених” технологій, які повинні бути економічно доцільними та зводити до мінімуму можливість утворення джерел забруднення та ризик забруднень навколишнього середовища. Виконані системні багатопланові дослідження для створення нових комплексних ресурсозберігаючих виробництв із замкнутими системами водокористування. В результаті було:
  1. Визначено умови і розроблено методи інтенсифікації процесів реагентного пом’якшення та освітлення води. Вивчено і оцінено дію алюмінату натрію, лужних реагентів, катіонних та аніонних флокулянтів, магнетиту, гідроксохлориду магнію, силікату натрію на процеси пом’якшення та освітлення води, встановлено механізм їх взаємного впливу. Показано, що при використанні алюмінату натрію (рН>10) ступінь пом’якшення сягає 96 %, ступінь захисту від корозії 97 %. Ефективність освітлення води зростає при використанні: гідроксохлориду магнію, гідролізованого поліакриламіду, поліетиленіміну та полідиаллілдиметиламоній хлориду у дозах 1 5 мг/л. При застосуванні магнетиту в дозах більше 20 мг/л термін процесу пом’якшення та освітлення скорочується до 15 хвилин при зниженні жорсткості до 0,2 0,4 мг-екв/л, мутності до 2 6 мг/л.
  2. Показано, що при іонообмінному пом’якшенні води застосування алкілсульфатів та аміноалкілсульфонатів, як стабілізаторів розчинів сульфату кальцію, забезпечує підвищення на 10 30 % ступеню регенерації катіоніту КУ-2-8 в кальцієвій формі розчинами сірчаної кислоти. Повне відновлення ємності катіоніту досягається при використанні 10 15%-ї соляної кислоти. При регенерації слабокислотного катіоніту (Леватит ТР-207) можливе використання соляної кислоти меншої концентрації (1 5 %). Визначені умови багаторазового використання солянокислих регенераційних розчинів шляхом видалення з них солей твердості кислими (сірчана кислота) або лужними (сода, вапно) реагентами. Підвищення концентрації хлористого натрію в регенераційному розчині не знижує ефективність регенерації слабокислотного катіоніту Леватит ТР-207.
  3. Показано, що швидкість корозії сталі у воді, ефективність інгібіторів корозії сталі залежать від динамічних умов, які впливають на розчинність кисню у воді, типу та концентрацій присутніх у воді катіонів металів, реакції середовища. Визначено вплив амінів, імідазоліну, фосфорорганічних сполук на корозію сталі у воді, показано, що при їх використанні в дозах 2 100 мг/л ступінь захисту від корозії досягає 85 97 %. Розроблено метод синтезу тетрабутилфосфонійброміду та показано, що даний реагент є ефективним інгібітором процесів накипоутворення та корозії сталі (дози 2 10 мг/л), має бактерицидні властивості вже при дозі 10 мг/л, нетоксичний для гідробіонтів.
  4. Розроблено високоефективну технологію реагентного та маловідходну технологію іонообмінного пом’якшення води для забезпечення комплексної стабілізаційної обробки води для систем охолодження. Показано, що реагентна технологія, в якій використовується алюмінат натрію, вапно та магнетит характеризується високою інтенсивністю освітлення (час обробки та відстоювання менше 15 хв), значною ефективністю пом’якшення та освітлення води (залишкова твердість води 0,2 0,4 мг-екв/л, мутність 2 6 мг/л). В іонообмінній технології пом’якшення води показано доцільність і можливість багаторазового використання елюатів для регенерації катіонітів від катіонів кальцію та магнію за умов виділення їх з елюатів.
  5. Розроблено методи інтенсифікації процесів освітлення зворотніх вод паперових виробництв, обезводнення гідрофільних осадів, повернення волокномістких осадів у виробництво, переробки та утилізації відходів, непридатних для повторного використання. Показано, що ефективність алюмінієвих коагулянтів вища, в порівнянні із залізними і зростає із підвищенням їх основності. Кращими флокулянтами для освітлення води та обезводнення осадів є поліетиленімін та катіонований поліакриламід, що ефективні вже при дозах 2 10 мг/л. Показано, що ефективність освітлення води зростає при зменшенні витрати реагентів при застосуванні двох- стадійного освітлення води або методу флотації. Визначено вплив скопу на якість картону при повторному використанні його у виробництві. Показано, що вміст скопу можна підвищити до 15 20 % при використанні флокулянтів у дозах 0,05 0,10 %. При цьому якість продукції не погіршується, а мутність підсіточної води знижується з 300 400 до 20 50 мг/л.
  6. Розроблено комплексну ресурсозберігаючу технологію очищення зворотніх вод та утилізації скопу в картонно-паперових виробництвах. Технологія передбачає двохстадійне освітлення води, що забезпечує повернення волокна та освітленої води у виробництво при забезпеченні високої якості продукції, переробку та утилізацію осаду, непридатного для повторного використання.
  7. Вивчені процеси вилучення нафтопродуктів із води в широкому діапазоні рН середовища при застосуванні методів електрофлотації та магнітної сепарації. Показано, що ефективність очищення води методом електрофлотації залежить від густини струму, типу електродів, розчинність яких залежить від величини напруги та методу їх пасивації.
  8. Визначено умови гідрофобізації магнетиту введенням в реакційну суміш амінів, гексилімідазоліну або органічних кислот на стадії його синтезу. Показано, що гідрофобізація магнетиту забезпечує підвищення в 1,5 1,7 разів ефективність вилучення нафтопродуктів з води методом магнітної сепарації. Створено технологію вилучення нафтопродуктів із води методом магнітної сепарації з використанням гідрофобізованого магнетиту, що суттєво підвищує ефективність очищення води.
  9. Розроблено іонообмінні методи очищення промивних стічних вод від хроматів з використанням нових способів регенерації аніонітів метод комбінованих регенераційних розчинів та метод відновлювальної регенерації. Показано, що лужні реагенти малоефективні при регенерації аніоніту АВ-17-8 в хроматній формі, а при застосуванні сумішей основних реагентів із солями (аміак хлорид амонію, натрієвий луг хлорид натрію) ступінь регенерації досягає 88 100 %. Визначено умови переробки регенераційних розчинів з отриманням хроматів амонію та барію. Розроблено метод регенерації аніонітів від хромат-аніонів відновленням останніх в двохфазних системах іоніт кислий розчин органічного відновника (цукру, гліцерину, формаліну, метанолу) з отриманням солей хрому (ІІІ).
  10. Проведено дослідження процесів очищення води від іонів цинку та кадмію іонообмінним методом при багаторазовому використанні іоніту КУ-2-8 та регенераційних розчинів з виділенням цинку та кадмію в металічному вигляді, внаслідок чого показано, що сірчанокислий регенераційний розчин можна використовувати багаторазово для відновлення ємності катіоніту при видаленні з нього кадмію у металічному вигляді електрохімічним відновленням. Вилучення цинку із кислих розчинів подібним методом неефективне. Запропоновано новий метод регенерації катіоніту від іонів цинку нейтральними сульфат-амонійними розчинами, що забезпечує ефективне вилучення цинку в металічному вигляді при електрохімічному відновленні.
  11. Розроблено іонообмінні технології очищення стічних вод від хроматів, іонів кадмію та цинку, що забезпечують вилучення та повернення у виробництво цінних компонентів, дозволяють запобігти утворенню токсичних шламів. В технологіях вилучення хроматів застосовуються нові ефективні методи регенерації аніонітів (метод комбінованих регенераційних розчинів та метод відновлювальної регенерації), що дозволяють повністю відновлювати ємність аніонітів та вилучати хром у вигляді хроматів амонію або барію або сполук хрому (ІІІ). В технологіях вилучення кадмію та цинку розроблено такі методи регенерації катіоніту, що забезпечують вилучення кадмію та цинку у металічному вигляді та багаторазове використання регенераційних розчинів.
  12. Вивчені процеси дезактивації води, що містить радіонукліди цезію та стронцію методами коагуляції та іонного обміну. Показано, що ефективність процесу залежить від типу коагулянту та реакції середовища. Найвищу ефективність забезпечує сульфат заліза (~70 %) при дозі коагулянту 50 мг/л (по FeO) при рН>9. Ефективність дезактивації підвищується до 90 100 % при використанні колекторів-накопичувачів радіонуклідів природних мінеральних сорбентів (бентоніту, цеоліту, вермикуліту), сульфованих природних органічних сорбентів (гумату натрію, бурого вугілля) у дозах 50 600 мг/л, фероціаніду заліза у дозах 4 8 мг/л. Встановлено, що ефективність дезактивації води іонообмінним методом підвищується на 30 40 % при використанні іоніту, модифікованого солями заліза (ІІ) та заліза (ІІІ) в порівнянні з катіонітом КУ-2-8 в кислій формі при очищенні розчинів, що містять крім радіонуклідів інші мінеральні солі.
  13. Встановлено, що полікатіоніти (поліетиленімін, метацид, полідиалілдиметиламоній хлорид та ін.) та фероціанід калію утворюють при застосуванні у дозах 2 20 мг/л малорозчинні комплекси, що активно зв’язують радіоізотопи цезію та стронцію. Ефективність дезактивації досягає при видаленні комплексів із води фільтруванням - 35 75 %, методом пневматичної флотації 61 92 %, методами ультрафільтрації та електрофлотації 70 100 %.
  14. Розроблено новий високоефективний метод дезактивації води, що містить цезій-137 та стронцій-90, завислі домішки, поверхнево-активні речовини, оснований на використанні фероціанідно-полікатіонітних комплексів у дозах 5 50 мг/л, який забезпечує ефективність дезактивації на рівні 70 100 %. Створено високоефективну технологію дезактивації води, що містить радіонукліди цезію, стронцію, мінеральні та органічні домішки, ПАР, яка забезпечує зниження активності до 0-10 Бк/л по радіоізотопах 137Сs i 90Sr, зниження ХСК до 0 мг О2/л при сумарній дозі реагенту 20-100 мг/л.
  15. Розроблені технології стабілізаційної обробки води були апробовані на Київському кисневому заводі та ВАТ „Київський завод "РІАП", комплексна технологія очищення зворотних вод паперових виробництв на ВАТ "Київський картонно-паперовий комбінат", технологія вилучення з води нафтопродуктів - на Київському електровагоноремонтному заводі, установка по очищенню води від хроматів була впроваджена в гальванічному відділенні механічного цеху Українського науково-дослідного інституту спеціальних видів друку, нова комплексна технологія дезактивації вод, що містять радіонукліди цезію та стронцію, механічні домішки, органічні та неорганічні забруднення, поверхнево-активні речовини випробувана на Південно-Українській АЕС.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Когановский А. М. Адсорбция и ионный обмен в процессах водоподготовки и очистки сточных вод. К.: Наукова думка, 1983. 239 с.
  2. Панченко В. В., Ходырев Б. Н., Федосеев Б. С. -Исследование процессов известково-натриевого умягчения природных вод / / Энергетик. 1992. - №11. С. 23-26.
  3. Амосова Э. Г., Гутникова Р. И., Берелович А. Х. Разработка и внедрение усовершенствованного метода реагентного умягчения воды // Тез. докл. Всес. Науч.-техн. совещ. «Очистка природных и сточных вод» М. 1989. С. 21.
  4. Гнусин Н. П., Алексеева С. А., Лукианец И. Г. Кинетика осаждения солей жесткости из природных вод //Химия и технология воды. 1989. - №10. С. 910-912.
  5. Гутникова Р. И., Берелович А. Х., Кузнецова О. И. Глубокое умягчение природных вод при пониженных температурах //Глубокая очистка волы. М. 1989. С. 57-61.
  6. Rop K., Rutte M. Helder ontharden met kalk in een reactor met vlakke bodem //Tijdshr. watervoorz. en atralwaterbehandel. 1992. - №12. P. 306-315,303.
  7. Заявка 3532031 ФРГ, МКИ С 02 Р 5/02. Verfahren zum Reduzieren der Carbonatharte von wasser /Eppler D., Eppler A. - №P3532031; Заявлено 09.09.85; Опубл. 12.03.87.
  8. Hein A., Herrera P., Heidemann E. Un semplice metodo di decalcinazione esente da solfato e sali di ammonio //Cuoio, Pelli, Mater. Conc. 1989. - №3. P. 201-207.
  9. А. с. 1627524 СССР, МКИ5 С 02 F 5/06. Состав для умягчения воды в системе водоснабжения / Каландия А. А., Арабулин И. А., Васадзе Г. Ш. и др., Грузинский политехн. ин-т - №4410864/26; Заявлено 04.03.88; Опубл. 15.02.91, Бюл. №16.
  10. Фоминых А. М., Войтов Е. Л., Быковский О. В. Умягчение воды фильтрованием с утилизацией отходов котельных установок // Изв. вузов. Стр-во. 1995. - №11. С. 130-134.
  11. А. с. 1455121 СССР, МКИ4 F 22 D 1/28, C 02 F 5/02. Способ умягчения воды с солями временной жесткости / Вилнис К. К., Всес. н.-и., проект.-конструкт. и технол. светотехн. - №4091076/24-06; Заявлено 18.07.86; Опубл. 30.01.89, Бюл. №4.
  12. Скворцов Л. С., Бейгельдруд Г. М. Применение безбалластных реагентов при кондиционировании питьевой воды // Защита от коррозии и охрана окружающей среды. 1994. - №2. С. 19-20.
  13. Пат. 152760 ПНР, МКИ5 С 02 F 1/52. Sposob uzdatniania i zmiekczania wod powierzchniowych / Kosminski Ztnon, Skwarek Tadensz, Borowski Ryszard, Zaklady Celulozowo-Papiernicze. - №265066; Заявлено 07.04.87; Опубл. 28.06.91.
  14. А. с. 1401021 СССР, МКИ4 С 02 F 5/14, 1/56. Способ умягчения природных вод / Амосова Э. Г., Гутникова Р. И., Берелович А. Х. И др., Ташк. фил. ВНИИ водоснабж., канализ., гидротехн. сооруж. и инж. гидрогеол. ПО Электрохимпром. - №4110783/29-26; Заявлено 22.08.86; Опубл. 07.06.88, Бюл. №4.
  15. Амосова Э.Г., Долгополов П. И., Глекель Э. Л. Интенсификация осаждения взвеси при реагентном умягчении воды алунитом и флокулянтом // Осветление и стабилизация воды. М., 1988. С. 75-81.
  16. А. с. 1477693 СССР, МКИ4 С 02 F 5/08/ Способ умягчения воды / Синицин В. В., Каковский И. А., Гофенберг И. В., Ухова Е. Е., Обоскалова Л. Г., Ларичев В. А., Н-и и проект. ин-т обог. и мех. обраб. полез. ископаемых Уралмеханобр и н-и проект. ин-т медн. пром-ти Унипромедов. - №4250925/23-25; Заявлено 27.05.87; Опубл. 07.05.89, Бюл. №17.
  17. Пат. 5152904 США, МКИ5С 02 F 1/52. Water softening process / Kedem Ora, Ben Dror Jonothan; Yeda research and development Co. Ltd, Sor-van radiation Ltd. - №642207; Заявлено 16.01.91; Опубл. 06.10.92; НКИ 210/711.
  18. Dirken P. J., Baars E. T., Graveland A. Innoedvan eutmaterial op waterontharding in korrelreactoren, cen kristallografische benadering van kiemvorming tn kristallisatic // Tijdschr. watervoorz. en afvalwater be handel. 1995. - №16. Р. 479, 497-502.
  19. А. с. 1175878 СССР, МКИ С 02 F 5/00. Способ удаления сульфата кальция из воды / Будека Ю. Ф. Опубл. 30.08.85, Бюл. №32.
  20. The carbonate system in hypersaline solutions: alkalinity and CaCO3 solubility of evaporated /Lasar B., Starinsky A., Katz A. et at.// Limnol. And Oceanogr. 1983. - №5. Р. 978-986.
  21. Van Dijr J. C., Wilms D. A. Water treatment without waste material fundamentals and state of the art of pellet softening // Aqua. 1991. - №5. Р. 263-280.
  22. Заявка 3807876 ФРГ, МКИ4 С 02 F 1/36, C 02 F 1/34. Vorrichtuhg zur Entkalkung von wasser durch Turbulenzerzengung / Jakobsen N., Moelboek J., Stenderup O., Straede B., Kyster E. - №Р3807876.7; Заявлено 10.03.88; Опубл. 21.09.89.
  23. Терновцев В.Е., Пухачев В.М. Очистка промышленных сточных вод. К.: Будівельник, 1986. 120 с.
  24. Исследование динамики сорбции солей жесткости природными цеолитами с целью их использования для умягчения воды на предприятиях пищевой промышленности / В. Е. Поляков, М. В. Кардашева, Ю. И. Тарасевич и др. // Химия и технология воды. 1994. №2. С. 151-159.
  25. Knoll H., Hose W., Fuertig H. Ionenaustausch mit zeolithischen Molekularsieben unter dem besonderen Aspekt der Wasserenthartung Eine Einfuhrung // Acta hydrochiv. et hydrobiol. 1989. - №3. Р. 321-334.
  26. Dorhen Wolf G. Carix Teilentsalzung von Trinkwasser mit Jonenaustauschern // Getranke Ind. 1989. - №10. Р. 26-28.
  27. Hagen K., Mayer V. CO2 statl chemikalien // Umweltmagazin. 1990. - №8. Р. 96-97.
  28. Меквагеливили Т. В., Лукьянова Н. Л., Гефтер Е. Л. Ионитное умягчение воды перед ее обессоливанием электродиализным методом // Химия и технологияч воды. 1996. - №3. С. 258-269.
  29. Умягчение воды ионообменным волокном ВИОН КН-1 / Гнусин Н. П., Тихонова И. А., Витульская Н. В.; Кубанский ун-т. Краснодар, 1988. 16 с. Рус. Деп. в ОНИИТЭХИМ г. Черкассы 03.11.88, №1088-ХП88.
  30. Агамалиев М. М., Даданива Г. И., Крикун М. М. Полное ионообменное доумягчение минерализованных вод // Химия и технология воды. 1992. - №3. С. 204-209.
  31. А. с. 1638125 СССР, МКИ5 С 02 F 1/42. Способ умягчения воды / Яковлев А. А., Петик В. С., Нохрина Н. Д.; Урал. фил. Всес. теплотехн. НИИ. - №4623061/26; Заявлено 20.12.88; Опубл. 30.03.91, Бюл. №12.
  32. Дмитрова А., Шивачева Т. Изследоване ефективността на двостепенно катионообменно омекотяване на природна вода // Науч. тр. Химия / Пловдив. унив. 1989. - №5. С. 279-288.
  33. Барышникова Т. И., Ходоровская Н. И., Каткова Н. А. Схема умягчения с раздельной обработкой потоков // Тез. докл. «Перспект. методы обессоливания сточ. вод в с-мах оборот. и замкнут. пром. водопольз.». Челябинск: Урало-Сиб. дом экон. и науч.-техн. проп. о-ва «Знание РСФСР». 1991. С. 20-22.
  34. Пат. 5116491 США, МКИ5 B 01 D 21/30. Comprehensive water treatment system / Brane P., Tucker David L.; Wm. R. Hague, Inc. - №782337; Заявлено 24.10.91; Опубл. 26.05.92; НКИ 210/43.
  35. Установка для умягчения воды / Г. Ф. Железчиков, Ю. М. Копыткова, Н. Я. Любман и др. // Цветные металлы. 1988. - №7. С. 106-107.
  36. Железчиков Г. Ф., Марьянова Н. И., Любман Н. Я. Бессточная технология умягчения воды // Тез. докл. «Создание экол.-чист. малоотход. технол. в пр-ве тяж. цв. мет. и повыш. комплексности испол. сырья». Москва; ЦНИИ эконом. и инф. цв. металлургии. 1991. С. 53-54.
  37. Гребенюк В. Д., Мазо А. А. Обессоливание воды ионитами. М.: Химия, 1980. 256 с.
  38. Бихлер Е. М., Мазо А. А. Исследования с помощью ЭВМ процесса Na-катионирования на ІІ ступени // Тез. докл. обл. науч.-техн. конф. «Проблемы контроля загрязнения природной среды и методы очистки пром. выбросов». Куйбышев. 1988. С. 121-125.
  39. Водоподготовка: Процессы и аппараты / Под ред. Мартыновой О. И. М.: Атомиздат, 1977. 352 с.
  40. А. с. 1627245 СССР, МКИ5 В 01 J 49/00.Способ регенерации катионитовых и анионитовых фильтров в установке для обессоливания и умягчения воды / Трофименко М. А., Кульминская Н. И., Плужник Т. И., Ребрик В. А., Днепродзерж. индустр. ин-т. - №4417103/26; Заявлено 03.03.88; Опубл. 15.02.91; Бюл. №6.
  41. Малоотходная технологическая схема обессоливания воды / М. Ф. Джалилов, А. М. Кулиев, Э. А. Сафиев и др. // Химия и технология воды. 1992. - №2. С. 140-147.
  42. Burger Andreas Physikalische wasserbehanddlung gegen kalk und rost // Entsorg. Prax. 1995. - №3. Р. 57-58.
  43. Душкин С. С., Евстратов В. Н. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях. М.: Химия, 1986. 143 с.
  44. Арсов Арсо. Магнитна обработка на водота // Хронит. пром. 1992. -№3. С. 25-27.
  45. Lohmeyer S. Wasserenthartung im Magnet feld. Was zeigen die untersuchungen? // Galvanotechnik. 1992. - №9. Р. 3078-3094.
  46. Федорчук Т. А., Малько С. В., Синежук Б. Д. Влияние магнитногго поля и ПАВ на процесс схватывания сульфата кальция // Очистка загрязненных стоков и газовых выбросов на предприятиях черной металлургии. М., 1985. С. 40-43.
  47. Журба М. Г., Литвененко Л. Л., Гироль Н. Н. Водоумягчение в магнитном поле // Водоснабж. и сан. техн. 1992. - №9. С. 21-23.
  48. Безреагентный способ предотвращения отложений в системах водяного охлаждения / В. И. Муха, Л. Л. Хвостак, Т. Г. Летуновская и др. // Пром. энерг. 1992. - №1. С. 44-46.
  49. Дубровин В. Е., Шилин В. В. Экологически чистая ультрозвуковая защита от накипи теплообменных аппаратов на предприятиях г. Москвы // Науч. практ. конф. «Решение экол. проблем г. Москвы» в рамках прогр. «Конверсия городу». Москва. 1994. С. 116.
  50. Султанов Ю. И., Абдуллаев А. Н., Беламерзаев Н. М. О физических методах защиты оборудования и трубопроводов ГеоТЭС от отложения солей // Материалы симпоз. «Альтернативные источники энергии». Москва. 1983. С. 83-88.
  51. Goeldner R. W. Scale control inhibitor performance at 100 0C under boiling conditions // WSIA J. 1983. -№2. Р. 33-39.
  52. Гоберман М. С., Шенкер М. А., Безбражная Т. Д. Разработка метода ингибирования отложения солей в трубопроводах сырьевой базы Нефтечалинского йодо-бром завода. 2. Исследования по обработке промышленной воды полифосфатом натрия // Получение и исследование неорганических соединений. М, 1986. С. 46-52.
  53. А. с. 1339094 СССР, МКИ С 02 F 5/00. Состав для предотвращения отложений солей в системах водяного охлаждения / Рожкова Т. Е., Перепелица Н. З., Бабичева Е. А.; Всес. н-и и проект. ин-т по перераб. газа. - №3893182/22-26; Заявлено 29.04.85; Опубл. 1987, Бюл. №35.
  54. Пат. 5401419 США, МКИ6 С 02 F 5/14. Conservation of water in operating evaporative coolers / Kocib Sidney Z. - №110009; Заявлено 23.08.93;Опубл. 28.03.95; НКИ 210/697.
  55. Пат. 5182028 США, МКИ5 С 02 F 5/08. Monofluorophosphate for calcium carbonate scale control and iron and manganese stabilisation / Boffardi Bennett P., Sherbondy Ann M.; Calgon Corp. - №676625; Заявлено 28.03.91; Опубл. 26.01.93; НКИ 210/697.
  56. Заявка 3832980 ФРГ, МКИ5 С 02 F 5/10, С 02 F 1/42. Verfahren zur Kuhlwasserbehadlung / Bohnsack Gerhard, Kleinstuck Ronald; Bayer AG. - №3832980.8; Заявлено 29.09.88; Опубл. 05.04.90.
  57. Пат. 4797224 США, МКИ4 С 02 F 5/14. Branched alkyl acrylamide types of polymer-zinc corrosion inhibitor / Crucil Guy A., Blaser Lauras; Nalco Chemical Co. - №92008; Заявлено 02.09.87; Опубл. 10.01.89; НКИ 252/181.
  58. Пат. 5292449 США, МКИ5 С 02 F 5/10. Scale inhibiting composition / Shyu Lawrencel; Akzo W. - №980872; Заявлено 24.11.92; Опубл. 08.03.94; НКИ 252/180.
  59. Пат. 5073339 США, МКИ5 С 23 F 11/12. Method of inhibiting corrosion and scale formation in aqueous system / Kreh Robert P., Crace W. R. And Co.-Conn. - №571063; Заявлено 23.08.90; Опубл. 17.12.91; НКИ 422/15.
  60. Агзамов Т. А., Халмухамедова М. В., Алавитдинов А. Б. Исследование влияния фосфорорганических комплексов в качестве ингибиторов солеотложения солей кальция // Орган. комплексообраз. соед. Ташкент. 1987. С. 23-26.
  61. Пат. 5124047 США, МКИ5 С 02 F 5/14. Method of inhibiting scale deposits / Quach Loc, Fan Lai-Duien G.; W. R. Grau and Co.-Conn. - №607977; Заявлено 01/11/91; Опубл. 23.06.92; НКИ 210/690.
  62. Пат. 4860829 США, МКИ4 Е 21 В 41/02, Е 21 В 43/12. Inhidition of reservoir scale / Carlberg Bob L., Wolf Nichlas O., Rober Kenneth W., Nash William D.; Conoco Inc. - №274543; Заявлено 21.11.88; Опубл. 29.08.89; НКИ 166/279.
  63. Пат. 5358642 США, МКИ5 С 02 F 5/14. Polyether polyamino methylene using phjsphjnates method for high pH scale control / Chen S. R. T., Matz G. M.; Calgon Corp. - №946065; Заявлено 18.09.92; Опубл. 25.10.94; НКИ 210/700.
  64. Обработка воды в системе теплоснабжения фосфонатами / А. В. Машанов, Я. М. Щелоков, Р. Д. Заускович и др. // Энергетик. 1990. - №4. С. 14-15.
  65. Marshall A., Germann R. Umweltvertragliche methoden der Kuhlwasserkonditio-nierung // UGB Kraftwerntstechn. 1987. - №10. Р. 969-973.
  66. А. с. 1465427 СССР, МКИ4 С 02 F 5/14. Спочоб предотвращения солеотложений и коррозии / Дрикер Б. Н., Щелоков Я. М., Машанов А. В. и др.; Урал. произв.-техн. предпр., Уралэнергочермет, Урал. лесотехн. ин-т. - №4252348/23-26; Заявлено 06.04.87; Опубл. 15.03.89, Бюл. №10.
  67. Заявка 0366845 ЕПВ, МКИ5 С 02 F 5/14. Method for stabilizing metal ions / Boffardi Bennett P.; Calgon Corp. - №88310409; Заявлено 04.11.88; Опубл. 09.05.90.
  68. А. с. 1490099 СССР, МКИ4 С 02 F 5/14. Способ стабилизационной обработки воды / Машанов А. В., Кошкина Л. А., Щелоков Я. М. и др.; Урал. произв.-техн. предпр., Уралэнергочермет, Урал. лесотехн. ин-т. - №415077/23-26; Заявлено 13.11.86; Опубл. 30.06.89, Бюл. №24.
  69. Ковальчук А. П., Скипина В. А. О стабилизационной обработке воды в системе оборотного водоснабжения комплексоном ДПФ-1Н // Энергетик. 1990. - №8. С.28.
  70. Заявка 0451434 ЕПВ, МКИ5 С 02 F 1/66, 5/02. Method of controlling deposits and corrosion in water treatment applications / Therissen Peter; Denac IV. V. - №90870057.8; Заявлено 13.04.90; Опубл. 16.10.91.
  71. Пат. 470314 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Anionic polymers containing N-vinyl-2-pyrrolidone or other vinylamides and moleic anhydride or maleic acid as scale inhibitor for preventing or reducing calcium phosphate and other scales / Kneller J. F.; Nalco Chemical Co. - №905739; Заявлено 10.09.86; Опубл. 26.04.87; НКИ 210/701.
  72. Пат. 4680125 США, МКИ5 С 02 F 5/10. Method of inhibiting the deposition of scale in an aquous system / Cuisia Dionisio G., Hwa Chih M.; W. R. Grace & Co. - №871219; Заявлено 06.06.86; Опубл. 14.07.87; НКИ 210/697.
  73. Пат. 5282976 США, МКИ5 С 02 F 5/14. Terpolymer useful as a scale inhibitor / Yeung Dominic W.; Rhone Poulenc Inc. - №918714; Заявлено 21.07.92; Опубл. 01.02.94; НКИ 210/697.
  74. Пат. 5035806 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Scaling salt threshold inhibition and dispersion with hydrophilic/hydrophobic polymer / Fong Dodd W., Hoots John E.; Nalco Chemical Co. - №590334; Заявлено 28.09.90; Опубл. 30.07.91; НКИ 210/701.
  75. Пат. 4652377 США, МКИ5 С 02 F 5/14. Inhibition of alkaline earth sulfate scale / Anciad Z.; The BF Goodrich Co. - №767464; Заявлено 20.05.85; Опубл. 24.03.87; НКИ 210/699.
  76. Кикиш О. В. Способ ингибирования отложений и изменение кристаллической структуры сульфата бария и других неорганических солей // Химия. 1991. - №9. С. 22-23.
  77. Пат. 4728436 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Anionic polymers containing 3-acrylamido-3-methylbutanoic acid as scale inhibitor for preventing or reducing calcium phosphate and other scales / Kneller J. F., Donald A.; Nalco Chemical Co. - №67590; Заявлено 26.06.87; Опубл. 01.03.88; НКИ 210/701.
  78. Пат. 4647381 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Scale inhibitor for preventing or reducing calcium phosphate and other scales / Fong D. W.; Nalco Chemical Co. - №797266; Заявлено 12.11.85; Опубл. 03.03.87; НКИ 210/701.
  79. Пат. 4634532 США, МКИ5 С 02 F 5/10. Orthophosphate containing desalination scale inhibitors / Logan D. P., Cornelius T. E., Rey S. P.; Calgon Corp. - №780044; Заявлено 25.09.85; Опубл. 06.06.87; НКИ 210/697.
  80. Пат. 4959156 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Block co-polymers useful as aqueous dispersants / Licku Donald L., Rosin Michael L.,Shen Ming; Olin Corp. - №335656; Заявлено 10.04.89; Опубл. 25.09.90; НКИ 210/701.
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины