Підвищення екологічної безпеки нафтових родовищ на кінцевій стадії розробки : Повышение экологической безопасности нефтяных месторождений на конечной стадии разработки

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Підвищення екологічної безпеки нафтових родовищ на кінцевій стадії розробки
 • Альтернативное название:
 • Повышение экологической безопасности нефтяных месторождений на конечной стадии разработки
 • Кол-во страниц:
 • 156
 • ВУЗ:
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 • Год защиты:
 • 2006
 • Краткое описание:
 • Івано-Франківський національний технічний
  університет нафти і газу

  УДК 504.406 (556.338)

  На правах рукопису

  Депутат Богдан Юліанович

  Підвищення екологічної безпеки
  нафтових родовищ на кінцевій стадії розробки  21.06.01 Екологічна безпека

  Дисертація на здобуття наукового
  ступеня кандидата технічних наук  Науковий керівник
  Семчук Я. М.
  доктор технічних наук,
  професор


  Івано-Франківськ
  2006 р.

  ЗМІСТ
  Стор.
  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ З
  ВПЛИВУ НАФТОВИХ РОДОВИЩ НА ДОВКІЛЛЯ 8
  1.1. Коротка характеристика Північно-Долинського
  нафтоконденсатного родовища 15
  1.1.1. Геологічне середовище родовища 17
  1.1.2. Водне середовище родовища 23
  1.2. Вплив нафтових родовищ на довкілля на різних стадіях
  розробки 29
  1.2.1. Початкова стадія 29
  1.2.2. Середня стадія 34
  1.2.3. Кінцева стадія 36
  РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА МІГРАЦІЇ
  ЗАБРУДНЕНЬ У ВОДОНОСНИХ ПЛАСТАХ 41
  2.1. Математичне моделювання фільтрації рідин у пласті 42
  2.1.1. Основні рівняння фільтрації рідин та їх аналіз 42
  2.1.2. Математична модель нестаціонарної фільтрації
  рідин у пласті 46
  2.1.3. Розв’язок задачі фільтрації рідини (води) в
  горизонтальному пласті 47
  2.1.4. Реалізація математичної моделі нестаціонарної
  фільтрації рідин у пласті 49
  2.2. Розробка алгоритму знаходження розподілу забруднень у
  водному горизонті 52

  РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ
  ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СОЛЬОВОГО
  ЗАБРУДНЕННЯ У ВОДОНОСНИХ ГОРИЗОНТАХ 59
  3.1. Аналіз схем формування ареалів забруднення підземних вод 59
  3.2. Експериментальне дослідження процесів дифузії при
  формуванні сольового забруднення вод у пористому середовищі 61
  3.2.1. Дослідні стенди та вимірювальні прилади 62
  3.2.2. Методика проведення дослідів та їх результати 65
  3.3. Визначення концентрації солей у водоносному
  горизонті методом математичного моделювання та у польових умовах 81

  РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД У РАЙОНІ ПІВНІЧНО-ДОЛИНСЬКОГО НАФТОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА 91
  4.1. Аналіз методів захисту підземних вод від забруднення 91
  4.2. Розробка методів визначення координат джерел
  забруднення водоносного горизонту 93
  4.2.1. Визначення координат джерел забруднення
  водоносного горизонту шляхом запуску у
  свердловину індикаторів 93
  4.2.2. Методика визначення координат джерела забруднень
  водоносного горизонту гідродинамічними
  дослідженнями 98
  4.3. Вибір та розробка способу ізоляції водоносного горизонту від
  забруднення на Північно-Долинському нафтоконденсатному
  родовищі 107
  4.3.1. Лабораторні дослідження проникності та міцності
  тампонажного каменю протифільтраційної завіси 111
  4.4. Розрахунок протифільтраційної ін’єкційної завіси навколо
  нафтової свердловини 113
  ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПІДСУМКОВІ ВИСНОВКИ 121
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 123
  ДОДАТКИ 133  ВСТУП


  Актуальність роботи. Розробка нафтових родовищ характеризується різноманітною дією на довкілля: відбуваються зміни природного стану його компонентів поверхневих та підземних вод, ґрунтів, атмосферного повітря. Ці зміни можуть призвести до значних непередбачених наслідків. Запобігання можливого негативного впливу на довкілля при експлуатації нафтових родовищ та збереження життєво забезпечуючих функцій природного середовища в даний час розглядається як одна з найважливіших і актуальніших проблем.
  Відомо, що нафту, конденсат, природний газ видобувають у складі суміші із пластовими водами, які представлені, у більшості випадків, високомінералізованими водами та розсолами хлоридного типу, які з різних причин та різними шляхами можуть забруднювати природні води.
  При забрудненні водоносних горизонтів формуються ареали сольових забруднень, які з часом збільшуються у розмірах і захоплюють ділянки чистих природних вод. Прискорює цей процес наявність діючих водозаборів підземних вод, у зоні яких вплив фільтрації відбувається з підвищеними швидкостями. Проблема сольового забруднення пластовими водами виникла у межах Північно-Долинського нафтоконденсатного родовища, де у навколишніх селах Яворів та Гузіїв концентрація солей у прісних водах зросла до 6,5 г/дм3, що призвело до неможливості їх споживання.
  Хімічне забруднення хлоридами справедливо можна вважати найбільш складним для вивчення та небезпечним для довкілля, оскільки навіть після ліквідації його джерел природне відновлення підземних вод може наступити тільки через десятки років. Найбільші проблеми забруднення природного середовища мінералізованими розсолами проявляються на кінцевій стадії розробки родовищ, де застосовується система підтримки пластового тиску.
  Вибір і актуальність дисертаційної роботи зумовлені ще і тим, що у Прикарпатті знаходяться на завершальній стадії розробки ще десятки нафтових родовищ, а існуючі в практиці методи та засоби не завжди ефективні, крім того, в окремих випадках, не можуть бути використані для захисту підземних вод від забруднень.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота носить науково-прикладний характер і входить у комплекс тематичних планів окреслених програмою „Нафта і газ України до 2010 року”, розробок НАК „Нафтогаз України”, спрямованих для досягнення екологічної безпеки при експлуатації видобувних комплексів України, а також пов’язана з проблематикою науково-дослідних робіт Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка та впровадження науково-технічних природоохоронних заходів та засобів при експлуатації нафтових родовищ.
  Для досягнення поставленої мети у дисертації сформульовані наступні задачі досліджень:
  ¾ провести аналіз існуючих методів і засобів зменшення впливу на довкілля нафтових родовищ на різних стадіях розробки;
  ¾ провести математичне моделювання фільтрації і міграції забруднень у водоносних пластах та його реалізацію у вигляді програмного продукту;
  ¾ розробити фізичну обґрунтовану модель для вивчення процесів змішування рідин у пористому середовищі;
  ¾ провести експериментальні лабораторні дослідження фізико-хімічних властивостей тампонажного цементного каменю у протифільтраційній завісі;
  ¾ розробити та впровадити методи і засоби захисту підземних вод від сольового забруднення на Північно-Долинському нафтоконденсатному родовищі.
  Об’єкт дослідження нафтові родовища Прикарпаття на кінцевій стадії розробки.
  Предмет дослідження методи та засоби забезпечення екологічної безпеки при експлуатації нафтових родовищ.
  Методи дослідження для дослідження процесів дифузії, в різних умовах змішування рідин та з визначення фізико-хімічних властивостей тампонажного матеріалу ін’єкційної завіси використовувалось фізичне моделювання. Встановлення інтенсивності забруднень водоносного горизонту, а також знаходження координат джерел забруднення вод проводилось методами математичного моделювання та польових гідродинамічних і гідрохімічних досліджень. Вірогідність отриманих висновків підтверджено результатами натурних дослідів та статистичними даними із застосуванням алгоритмів обробки даних.
  Наукова новизна отриманих результатів роботи полягає у наступному:
  - вперше створено просторову математичну модель, використовуючи відомі рівняння міграції, фільтрації та гідродинаміки, за допомогою якої можна оцінити масштаби забруднення водоносного горизонту від одного джерела;
  - вперше шляхом фізичного моделювання, одержано емпіричну залежність для визначення коефіцієнта дифузії у різних умовах змішування рідин з використанням методу найменших квадратів, що дозволяє дослідити інтенсивність формування сольових ареалів у підземних водах;
  - вперше одержано аналітичний розв’язок рівняння балансу маси розчиненої в елементі водоносного пласта методом скінчених різниць, що дозволяє у будь-який момент часу визначити концентрацію солей у підземних водах;
  - за результатами реалізації задачі розподілу тиску у водоносному пласті по площі і в часі та за даними польових гідродинамічних, гідрохімічних досліджень удосконалено метод для визначення координат нафтової свердловини джерела забруднення підземних вод;
  - набув подальшого розвитку спосіб ізоляції водоносного горизонту від забруднення при розробці нафтових родовищ шляхом спорудження ін’єкційної протифільтраційної завіси навколо експлуатаційної свердловини.
  Практичне значення одержаних результатів. Розв’язані у дисертації задачі дають можливість зменшити шкідливий вплив нафтових родовищ, особливо на кінцевій стадії розробки, на довкілля, зокрема, запобігти сольовому забрудненню підземних вод.
  Результати теоретичних та експериментальних досліджень підтверджено фактичними даними, отриманими у процесі польових досліджень на Північно-Долинському нафтоконденсатному родовищі.
  Особистий внесок здобувача полягає у формуванні ідеї, мети і задач досліджень, а також в розробці нових методів за засобів підвищення екологічної безпеки нафтових родовищ на кінцевій стадії розробки.
  В опублікованих у співавторстві роботах дисертанту належить: аналіз досліджень впливу трубопроводів та нафтових родовищ на основні компоненти навколишнього середовища [35,39,40]; формування завдання та проведення експериментальних досліджень процесу змішування рідин у пористому середовищі [79]; вибір та розробка методів ізоляції водоносного горизонту від сольового забруднення, розрахунок технології спорудження та параметрів ін’єкційної завіси [108], постановка завдання для створення алгоритмів розрахунку [57]. Крім цього, автор дисертації брав безпосередню участь у проведенні польових робіт при гідрогеологічних дослідженнях та вишукуваннях для обґрунтування способів та методів захисту підземних вод від забруднення [108].
  Апробація роботи. Основні результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науково-технічній конференції, семінарах та нарадах: науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ, 2002); нараді фахівців НАК „Нафтогаз України” з питань науково-технічного співробітництва в галузі видобування та транспортування нафтогазопродуктів (Яремче, 2002). У повному обсязі результати досліджень доповідались і обговорювались на засіданні кафедри безпеки життєдіяльності та науковому семінарі інженерно-екологічного факультету в Івано-Франківському національному технічному університеті (2002, 2003, 2004 2005, 2006).
  Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 9 друкованих праць, в тому числі 4 у фахових виданнях України.

  Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 4 розділів, висновків, підсумкових висновків, переліку використаних джерел, що містить 113 найменувань. Загальний обсяг роботи становить 156 сторінок і включає 22 рисунки, 22 таблиці та 6 додатків.
 • Список литературы:
 • Основні результати і підсумкові висновки

  На основі виконаних комплексних теоретичних і експериментальних досліджень закономірностей фільтрації підземних вод та їх сольового забруднення нафтовими свердловинами вирішено важливу науково-теоретичну задачу підвищення екологічної безпеки експлуатації нафтових родовищ, суть якої відображають наступні висновки:
  1. Аналіз експлуатації нафтових родовищ показав, що на кінцевій стадії розробки вони є екологічно небезпечними об’єктами; у межах Північно-Долинського нафтоконденсатного родовища у навколишніх селах Яворів та Гузіїв зафіксовано значне сольове забруднення підземних вод (до 6,5 г/дм3), що призвело до неуможливлення їх споживання, така ситуація вимагала розробки природоохоронних методів та засобів.
  2. Створено просторову математичну модель фільтрації для розробки алгоритму знаходження забруднень по площі водоносного горизонту в залежності від коефіцієнта проникності ґрунтів; для неоднорідного середовища, коли проникність ґрунтів різна, то в алгоритм додатково введено коефіцієнти проникності для окремих шарів.
  3. На основі обробки результатів лабораторних досліджень процесів формування сольового забруднення у пористому середовищі одержано емпіричну залежність для визначення коефіцієнта дифузії для різних умов змішування рідин, що дозволяє дослідити інтенсивність формування сольових ареалів у підземних водах.
  4. Одержано розв’язок рівняння балансу маси розчиненої в елементі водоносного пласта методом скінчених різниць, що дозволяє у будь-який момент часу у межах водоносного пласта оперативно визначити мінералізацію підземних вод.
  5. Розроблена методика знаходження координат нафтової свердловини як джерела забруднення підземних вод, за даними реалізації задачі розподілу тиску у водоносному пласті та за даними гідродинамічних та гідрохімічних досліджень у польових умовах, яка реалізована на Північно-Долинському нафтоконденсатному родовищі.
  6. Розроблено та впроваджено науково обґрунтовані методи і засоби ізоляції водоносного горизонту від забруднення при експлуатації нафтових родовищ, зокрема запропонована конструкція ін’єкційної протифільтраційної завіси навколо експлуатаційних свердловин, які є джерелом забруднення підземних вод; для створення завіси підібрано склад тампонажного розчину та проведені лабораторні досліди з визначення коефіцієнта водопроникності та міцності цементного каменю при неперервній фільтрації; встановлено, що водопроникність взірців каменю складала (1-2)·10-3 мкм2/добу, а міцність на стиснення складає 30-50 МПа; проведено розрахунок протифільтраційної завіси графо-аналітичним методом у залежності від інженерно-геологічних умов Північно-Долинського нафтоконденсатного родовища; встановлено, що в ізотропно-тріщиноватому середовищі форма ізоляційної завіси навколо нафтової свердловини має вигляд циліндра висотою 6 м та радіусом 3,5 м.  ЛІТЕРАТУРА


  1. Телегин Л.Г., Ким Б.І. Охрана окружающей среды при сооружении и експлуатации газонефтепроводов :Учеб. Пособие для вузов М.: Недра. 1988. 188 с
  2. Бородавкин П.П., Ким Б.И. Оптимизация проектных решений магистральных газо- и нефтепродуктов с учетом охраны окружающей среды//Нефтяное хозяйство.1976. - №10.-С. 42-44.
  3. Семчук Я.М. Говдяк Р.М. Дослідження проникності грунтів зони аерації при аварійних викидах нафтопродуктів//Державний міжвідомчий науково-технічний збірник „Розвідка і розробка нафтових і газових свердловин”:Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ. Випуск 34. Івано-Франківськ, 1997. С. 219-223.
  4. Семчук Я.М. Говдяк Р.М. Прогнозні оцінки забруднення компонентів навколишнього середовища нафтопродуктами за допомогою показників екологічної безпеки//Державний міжвідомчий науково-технічний збірник :розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія „Техногенна безпека”. Випуск 37 (том 10). - Івано-Франківськ 2000. С. 146-151.
  5. Семчук Я.М. Говдяк Р.М. Дослідження особливості формування нафтового забруднення зони аерації на фізичній моделі. Державний міжвідомчій науково - технічний збірник Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ” Серія: Буріння нафтових і газових свердловин. Випуск 38. (том 2)-Івано-Франківськ, 2001- С.176-184.
  6. Лозоновская И.Н., Орлов Д.С., Садовникова Л.К. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: Учеб. Пособие для хим., химико-технол. биол. спец. вузов. М.: Высш. Школа. 1998. 287 с.
  7. Васильев А.Н., Журавель Н.Е., Клочко П.В. Закономерности распределения техногенных загрязнителей в экосистеме кратера аварийной скважины Качановского нефтяного месторождения//Доп. НАН України. 1997, №4 С.184-188.
  8. Васильев А.Н., Журавель Н.Е., Клочко П.В. Прогноз техногенного засоления почв на нефтепромыслах северо-востока Украины в рамках ОВОС. Харьков: Экограф, 1999 86 с.
  9. Васильєв А.М., Журавель М.Є., Клочко П.В. Експлуатація родовища вуглеводнів в умовах загальнодержавного заказника (на прикладі Андріяшівського газоконденсатного родовища)//Державний міжвідомчий науково-технічний збірник «Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ»; Івано-Франківськ, 2000. Вип. 37, т.1 С. 33-39.
  10. Журавель Н.Е., Васильев А.Н., Клочко П.В. Техногенные ареолы в почвах и растениях в связи с фильтрацией из водоема-отстойника нефтяного месторождения//Доп. НАН України 1998, №3. С. 178-181.
  11. Журавель Н.Е., Клочко П.В., Самсонова Л.С. Проблемы охраны подземных вод в районе нефтегазовых месторождений на конечной стадии разработки (на примере Качановского месторождения)//Экологические аспекты загрязнения окружающей среды. Часть 2. Киев, 1996 С.91-92.
  12. Журавель М.Ю., Лилак М.М., Васильєв О.Н., Бєлоненко Г.М. Техногенне засолення чорноземів на Бугревамівському нафтовому родовищі//Нафтова і газова пром-сть. 1997. - №7. С. 49-52.
  13. Рачевский Б.С. Предотвращение аварии при транспорте и хранении жидких углеводородов. М.: ЦННИТЭнефтехим, 1977. 110 с.
  14 Петряшин Л.Ф., Лисяный Г.М., Тарасов В.Г. Охрана природы в нефтяной и газовой промышленности. Львов: Вища школа, 1994. 170 с.
  15. Панов Г.Ю., Петряшин Л.Ф., Лисяный Г.М. Охрана окружающей среды на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. М.: Недра, 1986. 210 с.
  16. Пиковский Ю.И. Трансформация техногенных потоков нефти в почвенных экосистемах/Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. М.: Наука, 1988. С.7-28.
  17. Солнцева Н.П. Общие закономерности трансформации почв в районах добычи нефти и газа (формы проявления, основные процессы, модели)/Восстановление нефтезагрязненных экосистем. М:Наука, 1988 С. 23-41.
  18. Мироненко В.А., Мольский Е.В., Румынин В.Г. Изучение загрязнения подземных вод в горнодобывающих районах. Л.:Недра, 1988. 279 с.
  19. Рудько Г.І., Шкіца Л.Є. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів: Монографія. К;”Нічлава”, 2001. 508 с.
  20. Рудько Г.І., Депутат Б.Ю. Екологічна безпека навколишнього середовища України. Контури проблем//Екологія довкілля та безпека життєдіяльності.
  2003. № 4 . С.22-28.
  21. Васильев А.Н., Журавель Н.Е. Организация гидрохимического мониторинга в условиях нефтегазоносного северо восточной Украины Харьков: Епограф, 2001 ст.112.
  22. Орлов Д.С. Химия почв М.: Изд-во Моск.УНТИ, 1985. 376 с.
  23. Семчук Я.М. Результаты исследования засоления грунтовых вод на калийных предприятиях: В реф. Сб.: Калийная промышленность. М.:НИИТЭХИМ. 1983. Вып. 1. С.9-13.
  24. Zilliox L., Muntser P. Etude sur models physiques du mecanisme de pollution des eauch soutterraines per liquides miseibles (saumures) et non miscibles (hidrioearbures). Houille blanсhe, 1991. vol. 26,8. P 723-730.
  25. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую химию: Пер. с нем. М.: Мир, 1997. 232 с.
  26. Василечко В.П., Мончак Л.С. К вопросу о минимальных промышленных значениях пористости и проницаемости коллекторов Долинского нефтяного месторождения// Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений, №3 ИФИНГ, 1967. C 20-24.
  27. Ляшевич З.В., Кузьмик Л.М. Методика определения кондиционных значений коллекторов Бориславско-Покутской зоны Предкарпатского прогиба// Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений, «Вища школа», Выпуск 15, 1978. C 65-68.
  28. Українська екологічна енциклопедія (за редакцією Романа Дяківа), друге видання. К.: ТзОВ «Книгодрук», 2005. 807 с.
  29. Василечко В.П., Гнатюк Р.А., Николаенко Н.А., Петраш И.Н. Оценка нижних границ коллекторов Долинского нефтепромыслового района// Нефтяная и газовая промышленность, №2, 1968. C. 25-29.
  30. Воробйов Б.С., Войціцький В.П., Ланчинський В.І., Мончак Л.С., Снарський О.М., Філатов В.М. Прискорення освоєння нафтових і газових родовищ. В-во «Карпати», Ужгород, 1974. 270 c.
  31. Засадный Р.Н. Уточнение геологического строения, физических свойств коллекторов, физико-химических свойств флюидов и установление достоверности ресурсов углеводородного сырья Северо-Долинского месторождения. Укрогипрониинефть. Тема 82.09.0.9/77/01.11/22 Киев, 1978. 535 c.
  32. Козий Н.Ф. Составление технико-экономического обоснования коэффициента извлечения нефти по эоценовой залежи Северо-Долинского месторождения. Отчет Укргипрониинефть. Тема 85.17.86 Киев, 1986. 125 c.
  33. Экологическая геология Украины: Справочное пособие. К.:Наук. думка, 1993. 408 с.
  34. Яремійчук Р.С., Возний В.Р. Основи гірничого виробництва: видобування нафти, газу та твердих корисних копалин: Підручник. Кондор, 2005 376 с.
  35. Депутат Б.Ю. Оцінка природно-ресурсного потенціалу та екологічного стану довкілля Передгірської зони для сталого розвитку Адміністративного району//Вісник технологічного університету Поділля, №6, 1999. С 180-182.
  36. Депутат Б.Ю. Небезпечні екзогеодинамічні процеси на північно-східному макросхилі Карпат//Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2000 Випуск 26. С 58-61.
  37. Депутат Б.Ю. Екологічний стан грунтового покриву районів Івано-Франківщини//Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 25 1999 с. 57-58.
  38. Бурдин К.С. Основы биологического мониторинга. М.:Изд-во Моск. у-та, 1985. 158 с.
  39. Рудько Г.І., Депутат Б.Ю. Інженерно-геоморфологічні дослідження зсувонебезпечних ділянок на трасах магістральних трубопроводів в межах Українських Карпат//Фізична географія геоморфологія, Збірник, Випуск 44 К.: Обрії, 2003. С 203-209.
  40. Семчук Я.М., Депутат Б.Ю. Вплив Північно-Долинського нафтоконденсатного родовища на докілля//Державний міжвідомчий науково-технічний збірник ”Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”. Випуск №4 том 17 Івано-Франківськ 2005. С. 40-44.
  41. Гаврилова І.П. Ландшафтно-геохимическое картирование М.: Из-во моск. У-т, 1985. 149 с.
  42. Алиев М.А. Экологическая оценка загрязнителей окружающей среды при добыче нефти. М.:ВНИИОЭНГ, 1988. 60 с.
  43. Журавель М.Ю., Лилан М.М., Васильєв О.М., Бєлоненко Г.М. Техногенне засоленння чорноземів на Бугреватівському нафтовому родовищі//Нафт. і газова пром-сть. 1997. - №7. С 49-52.
  44. П.Я. Полубаринова-Кочина. Теория движения грунтовых вод. М.: Гостехиздат, 1952. 672 с.
  45. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології: Навч. посіб. К.:Вид дім. ”КМ Академія”, 2002. 2003 с.
  46. Лукнер Л., Шестаков В.М. Моделирование миграции подземных вод. М.: Недра, 1982. 184 с.
  47. Бэр Я., Заславски Д., Ирмей С. Физико-математические основы фильтрации воды. М: Мир, 1971. 452 с.
  48. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981. 512 с.
  49. Гладкий А.В., Ляшко И.И., Мистецкий Ю.Г. Алгоритмизация и численный расчет фильтрационных схем. К.: Вища школа
  50. Гладкий А.В., Скопецький В.В. Математичні моделі процесів забруднення навколишнього середовища. К.:ІВЦ «Видавництво Політехніка», 2004. 96 с.
  51. Годунов С.К., Рябенький В.С. Разностные схемы (введение в теорию). М.: Наука, 1977. 440 с.
  52. Двайт Г.Б. Таблицы интергалов и другие математические формулы. М.: Наука, 1973. 228 с.
  53. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. М.: Гидрометеоиздат, 1984. 560 с.
  54. Лаврик В.И., Никифорович Н.А. Математическое моделирование в гидроэкологических исследованиях. К.: Фитосоциоцентр, 1998. 288 с.
  55. ЛукнерЛ., Шестаков В.М. Моделирование миграции подземных вод. М.: Недра, 1986. 208 с.
  56. Ляшко И.И., Демченко Л.И., Мистецкий Ю.Г. Численное решение задач тепло- и массопереноса в пористых средах. К.: Наук. думка, 1991. 264 с.
  57. Грудз В.Я., Депутат Б.Ю. Математичне моделювання процесу нестаціонарної фільтрації рідин у водоносному горизонті// Всеукраїнський, щоквартальний науково-технічний журнал ”Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ”. Випуск №4 (17) Івано-Франківськ 2005. С. 57-59.
  58. Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа. М.: Наука, 1965. 287 с.
  59. Черный И.А. Неустановившиеся движения реальной жидкости в трубах. М.: Недра, 1975. 296 с.
  60. Станюкович К.П. Неустановившееся движение сплошной среды. М.: Наука, 1971. 854 с.
  61. Семчук Я.М. Результаты исследования засоления грунтовых вод на калийных предприятиях Предкарпатья. В реф. сб.; Калийная промышленность. М., НИИТЭХИМ, 1983, вып.1. С. 913.
  62. Камаєва І.О., Семчук Я.М. Дослідження процесів засолення грунтових вод у районах впливу калійних виробництв. Хімічна промисловість України. 2001, №6 С. 10-12.
  63. Бочевер Ф.М., Лапшин Н.М., Орадовская А.Е. Защита подземных вод от загрязнения. М.: Недра, 1979. 254 с.
  64. Мироненко В.А., Мольский Е.В., Румынин В.Г. Изучение загрязнения подземных вод в горнодобывающих районах. Л.: Недра, 1988. 279 с.
  65. Ж Фрид Загрязнение подземных вод. Теория, методика, моделирование и практическое применение. Перевод с англ. М.: Недра, 1981. 304 с.
  66. Hunt E.W. Dispersion from pit in uniform seepage. Proc. Amer. Soc. Civil Engrs. J Hydrology Div, 1983, vol. 991, p. 13 21.
  67. Vong K.T. Ground water development in Taiwan-UN Publ.Water Res. 1983. №24. P. 100-139.
  68. Коллинз Р. Течения жидкостей через пористые материалы, - М.: Мир, 1964. 350с.
  69. Желтов Ю.П. Механика нефтегазоносного пласта. М.: Недра, 1975. 216 с.
  70. Желтов Ю.П. (отв. ред.) Физическое и математическое моделирование механизмов нефтеотдачи (Сб. статей) М.: Наука, 1981. С. 170-17.
  71. Желтов Ю.П. О перемешивании взаиморастворимых жидкостей с различными вязкостями при их движении в пористой среде.//Научно-технический сборник по добыче нефти. М.: Недра, - Вып.24 1964. С 34-40.
  72. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. М.: Наука, 1982. 320 с.
  73. Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента. Москва: „Радио и связь”, 1983. 270 с.
  74. Акименко В.В. Математическое моделирование экологического состояния пограничного слоя атмосферы региона. Луганск: Из-во ВУГУ, 1988. 188 с.
  75. Беляев Н.Н., Хрущ В.К. Численный расчет сверхзвуковых течений газа. К.: Вища шк., 1984. 224 с.
  76. Бызова Н.Л., Гаргер Е.К., Иванов В.Н. Экспериментальные исследования атмосферной диффузии и расчеты рассеивания примеси. Л.: Гидрометиздат, 1991. 280 с.
  77. В.А. Мироненко, В.Г. Румынин. Опытно-миграционные работы в водных пластах. М.: Недра, 1986. 238 с.
  78. Мироненко В.А. Проблемы чисельного моделирования переноса загрязнений в подземных водах.//Известия вузов. Геология и разведка. 1990, №5. С. 99-111.
  79 Грудз В.Г., Депутат Б.Ю. Експериментальні дослідження процесу змішування рідин в пористому середовищі//Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 3 (12) 2005. С 145-147.
  80. Пасконов В.М., Полежаев В.И., Чудов Л.А. Численное моделирование процессов тепло- и массообмена. М.: Наука, 1984. 288 с.
  81. Бочевер Ф.М., Колбасов А.М., Хохлатов Э.М. К методике определения коэффициента диффузии в глинистих грунтах. Труды института ВОДГЕО, Гидрогеология, 1977, вып.52. С 55-58.
  82. Дворкин Л.Б.К теории конвективно й диффузии солей в пористих середах. Физическая химия, 1965, т.39, №11, С 2668-2677.
  83. Шлендов В.Д., и др.. Математическое моделирование процессов диффузии через среды со сложной микропористой структурой. Фонды ЛТИ им. Ленсовета. Л.: - 1977.
  84. Веригин Н.Н., Шержуков Б.С. Диффузия и масообмен при фильтрации в СССР. М.: Наука, 1969. С 237-277.
  85. Смирнов С.И. Конвективная диффузия и конвективно-диффезионный массоперенос в подземных водах седиментационных бассейнов. В кн..: происхождение солености подземных вод седиментационных бассейнов. М.: недра, 1972. 216 с.
  86. ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»
  87. Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання. Міністерство охорони здоров’я України, 1996.
  88. Положення про державний моніторинг навколишнього природного середовища. Затверджено Постановою КМ України №815 від 20.07.96 р.
  89. Кипко Э.Я., Полозов Ю.А., Лушникова О.Ю., Лагунов В.А., Свирский Ю.А. Комплексный метод тампонажа при строительстве шахт. М.:Недра, 1984. 120с.
  90. Кипко Э.Я., Лушникова О.Ю., Полозов Ю.А., Иванов Л.М., Саламатов М.А., Бугораев Г.А. Тампонаж водоносных горизонтов с поверхности при сооружении ствола. Шахтное строительство, 1972. №11. С. 23-25.
  91. Цвачев Л.М., Кипко Э.Я., Лагунов В.А., Лушникова О.Ю., Полозов Ю.А., Саламатов М.А. Новое в проектировании и производстве изоляционных работ с поверхности земли при сооружении стволов. Шахтное строительство, 1973. №11. С. 9-13.
  92. Кипко Э.Я., Полозов Ю.А., Лушникова О.Ю., Вяльцев М.М., Спивак Ю.Н. Тампонаж обводненных горных пород. Справочное пособие. М.: Недра, 1989. 212 с.
  93. Непримеров А.Ф. О ликвидационном тампонаже скважин на калиевом месторождении// Горный журнал. 1970. №12. С. 37-40.
  94. Крупкин А.В., Береснев В.С., Ляпин Ю.И., Криворог С.А.. Применение водопонижающих скважин для осушения рудных месторождений//Горный журнал. 1971. №2. С. 20-24.
  95. Болотов Д.П., Болотов В.П., Гончаров П.Е. Опыт сооружения противофильтрационной завесы на Ингулецком ГОКе//Горный журнал, 1977. №4. С. 17-18.
  96. Кипко Э.Я. Предварительный тампонаж обводненных пород при сооружении опытного ствола калиевого рудника. Шахт. cтр. 1976. №6. С. 26-28.
  97. Логачев Н.Т. Определение параметров трещиноватости горных пород при проектировании тампонажных завес. Шахтное строительство. 1982. №11. С. 17-19.
  98. Попов А.В. Разработка тампонажных растворов для водоизоляции капитальных горных выработок в сложных горногеологических условиях. Автореф. дисс. канд. геол.-мин. наук, Тула, 1984. 18 с.
  99. Рогашин Н.Н., Сенаторов И.Н., Противофильтрационные завесы на карьерах. М.: Недра, 1979. 127 с.
  100. Семчук Я.М. Наукові та методичні основи охорони геологічного середовища в районі розробки калійних родовищ (на прикладі Передкарпаття). Автореферат дисертації на здобуття доктора техн. наук. Івано-Франківськ. 1994. 36 с.
  101. Павилонский В.Н. Изменение проницаемости глинистого экрана при длительной фильтрации кислих стоков. В сб.:Гидрогеологические исследования водозаборных, водопонижающих и дренажних систем. М.: ВОДГЕО, 1980. С 72-81.
  102. Чураев Н.В., Ильин Н.И. Радиоиндикаторные методы исследования движения подземных вод. М.: Атомиздат. 1967. 124 с.
  103. Ланге О.К. Гидрогеология. Учебник. М.: Изд-во. Высшая школа. 1979. 368 с.
  104. Орадовская А.Е., Єфремова А.В. Результаты натурного изучения загрязнения подземных вод в районе химического комбината и мероприятия по их защите. Труды ВОДГЕО, 1976. вып.52. С. 34-37.
  105. Грабовников В.А., Рубейкин В.З., Самсонова Л.Н. Формирование и строение ареалов рассеяния веществ в подземных водах. М.: Недра, 1977. 136 с.
  106. Недрич В.П. Инженерная защита подземных вод от загрязнения промышленными стоками. М.: Стройиздат, 1976. 96 с.
  107. Глазний А.В., Скопецький В.В. Метод числового моделювання екологічних процесів К.: Політехніка, 2005. 152 с.
  108. Семчук Я.М., Депутат Б.Ю., Лопушанський А. Я. Захист ґрунтових вод від сольового забруднення при експлуатації нафтогазових родовищ//Экотехнологии и ресурсосбережение №3. 2006. С. 48-52.
  109. Сутягин В.В., Антипов В.Н., Касаткин В.Н., ГалищеваМ.А. Охрана подземных вод при сооружении скважин. М.: Недра, 1986. 168 с.
  110. Державний стандарт України ДСТУ БВ 27-88-89. Цементи тампонажні. Державний комітет будівництва архітектури та житлової політики України, Київ 1999. 53 с.
  111. Данюшевский В.С., Алиев В.М., Толстих И.Ф. Справочное руководство по тампонажным материалам. М.: Недра, 1987. 373 с.
  112. Булатов А.Н. Управление физико-химческими свойствами тампонажних систем М.: Недра, 1976. 120 с.

  113. Коцкулич Я.С., Тищенко О.В. Закінчування свердловин. Підручник. К.: «Інтерпрес ЛТД» - 2004. 365 с.
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины