ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА АЛІМЕНТАРНОЇ АНЕМІЇ ПОРОСЯТ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСУ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК МІКРОЕЛЕМЕНТІВ : ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА алиментарной анемии поросят С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА органических соединений МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА АЛІМЕНТАРНОЇ АНЕМІЇ ПОРОСЯТ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСУ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
 • Альтернативное название:
 • ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА алиментарной анемии поросят С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА органических соединений МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
 • Кол-во страниц:
 • 144
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2005
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  На правах рукопису
  ГРУШАНСЬКА НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА
  УДК 619:616.155.194:636.4
  лікування і профілактика аліментарної анемії поросят з ВИКОРИСТАННЯМ комплексу органічних сполук МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
  16.00.01 - діагностика і терапія тварин
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук
  Науковий керівник
  Цвіліховський Микола Іванович,
  член-кореспондент УААН,
  доктор біологічних наук,
  професор

  Київ 2005

  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


  4
  ВСТУП..


  5
  РОЗДІЛ 1 Огляд літератури


  10
  1.1. Вплив біогеохімічної зони на виникнення патології у
  тварин  10
  1.2. Анемії та їх класифікація..


  12
  1.3. Роль мікроелементів у життєдіяльності тварин і виникненні  та розвитку анемії.


  15
  1.4. Сучасні підходи до діагностики анемії..


  24
  1.5. Лікувально-профілактичні заходи при анемії.....


  26
  РОЗДІЛ 2 Вибір напрямів досліджень, матеріали  та методи виконання роботи..


  37
  2.1. Схема проведення дослідів..


  37
  2.1.1. Моделювання анемії у лабораторних тварин...


  41
  2.2. Матеріал досліджень.....


  42
  2.3. Методи досліджень


  42
  РОЗДІЛ 3 КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВИХ ТА ХВОРИХ НА АЛІМЕНТАРНУ АНЕМІЮ ПОРОСЯТ
  45
  3.1. Клінічний стан і морфологічні показники крові здорових  та хворих на аліментарну анемію поросят.


  45
  3.2. Біохімічні показники крові здорових та хворих на  аліментарну анемію поросят


  54
  РОЗДІЛ 4 Терапевтична ефективність  органічних сполук мікроелементів у  лабораторних щурів (на моделі анемії).


  62
  РОЗДІЛ 5 Терапевтична ефективність комплексу  органічних сполук мікроелементів при  аліментарній анемії у поросят.


  67
  5.1. Клініко-гематологічні показники у поросят при лікуванні  аліментарної анемії індивідуальним методом


  67
  5.2. Клінічний стан та морфологічні показники крові  поросят при лікуванні аліментарної анемії груповим  методом .


  76
  РОЗДІЛ 6 Профілактика аліментарної анемії  поросят з використанням комплексу  ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК мікроелементів..


  85
  РОЗДІЛ 7 Економічна ефективність  застосування комплексу органічних  сполук мікроелементів для лікування і  профілактики анемії у поросят


  94
  РОЗДІЛ 8 Узагальнення результатів досліджень
  та їх аналіз...  99
  ВИСНОВКИ.


  115
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ.


  118
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ...


  119
  ДОДАТКИ...


  143  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  АЛТ аланінамінотрансфераза
  АСТ аспартатамінотрансфераза
  АТФ аденозинтрифосфат
  ВГЕ вміст гемоглобіну в одному еритроциті
  ДНК дезоксирибонуклеїнова кислота
  КП колірний показник
  ЛДГ лактатдегідрогеназа
  ЛФ лужна фосфатаза
  ПОЛ пероксидне окиснення ліпідів
  РНК рибонуклеїнова кислота
  ТГФК тетрагідрофолієва кислота
  цАМФ циклічний аденозинмонофосфат


  ВСТУП

  Актуальність теми. Розвиток анемії у поросят спричинюють низький вміст заліза в молоці свиноматок, незначні запаси його в організмі новонароджених, а сприяє цьому висока інтенсивність їх росту. При інтенсивному веденні свинарства дефіцит заліза спричиняє захворювання у ста відсотків новонароджених поросят і загибель 2030% молодняку в перші тижні їх життя. У перехворілих тварин знижуються прирости маси, спостерігається відставання у рості й розвитку [50, 61, 245 та ін.]. Проте за сучасними даними, причинами аліментарної анемії поросят є не тільки недостатність заліза, а й дефіцит міді, кобальту, цинку та деяких вітамінів (Вс, В6, В12). Вивчення перебігу анемії, зумовленої дефіцитом комплексу біогенних мікроелементів, дозволить більш детально визначити причинні фактори, їх взаємозв‘язок, а також розробити більш ефективні засоби корекції метаболізму за цієї патології.
  Ґрунти України в окремих регіонах містять недостатню кількість рухомих (засвоюваних) форм міді, кобальту, йоду, цинку, селену, марганцю, що призводить до їх дефіциту у кормах і воді та викликає мікроелементози тварин [32, 61, 87, 133, 117, 118 та ін.]. При анемії, яка є проявом мікроелементозів, крім зменшення кількості еритроцитів і вмісту в них гемоглобіну, спостерігаються порушення енергетичного, білкового, мінерального та вуглеводного обмінів, що сприяє виникненню ускладнень у серцево-судинній, дихальній, травній, імунній системах та негативно відображається на рості й розвитку поросят.
  Для лікування і профілактики аліментарної анемії поросят у ветеринарній медицині застосовують переважно сполуки заліза у вигляді ін'єкційних препаратів або ж задають з кормом (зазвичай у неорганічних формах). У той же час, враховуючи поліетіологічність захворювання, застосування тільки заліза часто є недостатнім для нормалізації кровотворної функції у тварин.
  Таким чином, на сьогодні все більш актуальним стає пошук, розробка і впровадження екологічно безпечних, низькотоксичних та високоефективних препаратів, що містять комплекс необхідних для стимуляції кровотворення, росту й розвитку тварин мікроелементів і які можна було б застосовувати більш фізіологічним для них шляхом з кормом.
  Зв'язок роботи з науковими програмами. Робота проводилася в рамках наукової держбюджетної тематики кафедри терапії і клінічної діагностики Національного аграрного університету Розробити лікувально-профілактичні заходи при внутрішніх хворобах молодняку тварин, викликаних порушенням біогеоценозу”, номер держреєстрації 0104U003859.
  Мета та завдання дослідження. Метою роботи є теоретичне і експериментальне обґрунтування застосування комплексу органічних сполук мікроелементів для лікування і профілактики аліментарної анемії поросят.
  Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:
  дослідити клінічний стан, морфологічні та біохімічні показники крові клінічно здорових і хворих на аліментарну анемію поросят;
  створити модель анемії у лабораторних щурів та визначити терапевтичну ефективність комплексу органічних сполук біогенних мікроелементів, що включені до складу препарату Cулактоферан”, при цій патології;
  дослідити терапевтичну ефективність застосування комплексу органічних сполук мікроелементів при аліментарній анемії у поросят-сисунів;
  вивчити ефективність Сулактоферану” для профілактики аліментарної анемії у поросят-сисунів;
  визначити економічну ефективність застосування комплексу органічних сполук мікроелементів для лікування і профілактики аліментарної анемії поросят.
  Об'єкт дослідження аліментарна анемія поросят-сисунів.
  Предмет дослідження клінічний стан, гемопоез та окремі показники обміну речовин у поросят при застосуванні комплексу органічних сполук мікроелементів для лікування і профілактики аліментарної анемії.
  Методи дослідження - клінічні, мікроскопічне дослідження морфологічного складу крові (еритроцити, лейкоцити, ретикулоцити, тромбоцити, лейкограма), біохімічні (гемоглобін, гематокритна величина, кальцій, фосфор, залізо, загальний білок, білірубін, глюкоза, сечовина, активність аспарагінової та аланінової амінотрансфераз, лужної фосфатази, лактатдегідрогенази), атомно-абсорбційні (залізо, мідь, цинк) та статистичні.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше при розробці складу нового протианемічного лікувально-профілактичного препарату застосовувався комплексний підхід, що включає: використання мікроелементів синергідної дії в метаболічних процесах, вплив органічних сполук мікроелементів на інтенсивність обмінних процесів у організмі поросят, врахування особливостей біогеохімічної зони.
  Проведено комплексні дослідження з вивчення клінічних, гематологічних та біохімічних показників у здорових і хворих на аліментарну анемію поросят та вплив на них комплексу органічних сполук мікроелементів в умовах дефіциту рухомих форм міді, цинку, кобальту та йоду в зовнішньому середовищі. Вперше для створення моделі анемії на лабораторних тваринах використані стан штучного гіпобіозу та методика пункції черевної аорти.
  Застосування поросятам-сисунам, хворим на аліментарну анемію, комплексного препарату «Сулактоферан», до складу якого входять органічні сполуки заліза, міді, кобальту, цинку, йоду, прискорює процес одужання тварин за рахунок тривалої дії мікроелементів на процеси кровотворення, нормалізує та покращує обмінні процеси в організмі, стимулює ріст та розвиток поросят.
  Наукова новизна проведених досліджень захищена патентом України.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вперше проведено експериментальне обґрунтування нового засобу для лікування і профілактики аліментарної анемії поросят, до складу якого входять органічні сполуки мікроелементів у комплексі з опокою та глюкозою. При дослідженні динаміки деяких показників клінічного статусу і гемопоезу організму хворих тварин одержані нові результати, які є важливими у вивченні патогенезу цієї хвороби.
  Доведено, що застосування поросятам комплексу органічних сполук мікроелементів у складі препарату «Сулактоферан» стимулює гемопоез, покращує обмінні процеси, що попереджає ураження інших систем організму та стимулює ріст тварин.
  Практичні напрацювання увійшли в нормативну документацію: патент України № 3270 Ветеринарний препарат для лікування і профілактики аліментарної анемії у поросят Сулактоферан”, ТУ У 24.4.004937026501-001-2004 та тимчасова настанова на ветеринарний препарат Сулактоферан, які затверджені Державним науково-дослідним контрольним інститутом ветеринарних препаратів і кормових добавок (м. Львів).
  Результати досліджень можуть бути використані у навчальному процесі з дисциплін Клінічна діагностика хвороб тварин”, Внутрішні хвороби тварин”, Ветеринарна фармакологія”.
  Особистий внесок здобувача. Дисертантка розробила схеми дослідів, організувала та провела лабораторні й виробничі експерименти, узагальнила результати досліджень та провела статистичну обробку цифрових даних.
  Здобувачем, спільно із співробітниками кафедри терапії і клінічної діагностики НАУ професором М.І. Цвіліховським і доцентом В.І. Березою, визначено співвідношення компонентів та розроблено склад нового протианемічного лікувально-профілактичного засобу, підготовлено документацію на патентування, технічні умови і настанову щодо його застосування.
  Апробація результатів досліджень. Основні положення дисертації доповідалися, обговорювались і були схвалені на міжнародних науково-практичних конференціях: Забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя тваринництва, якості і безпеки продукції” (м. Одеса, 2004 р.), Сучасні проблеми біохімії, фізіології та функціональної морфології продуктивних тварин” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.), 2-, 3- та 4-й конференціях професорсько-викладацького складу і аспірантів Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК Національного аграрного університету (м. Київ, 20032005 рр.), наукових семінарах та засіданнях проблемної вченої ради цього інституту (20032005).
  Публікації. За результатами досліджень опубліковано 8 наукових робіт, з яких 3 статті у Науковому віснику Національного аграрного університету”, одна у Віснику Дніпропетровського ДАУ” та 1 деклараційний патент України № 3270 Ветеринарний препарат для лікування і профілактики аліментарної анемії у поросят Сулактоферан”. Інші 3 роботи опубліковані як тези доповідей у матеріалах наукових конференцій професорсько-викладацького складу і аспірантів Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК Національного аграрного університету (20032005 рр.).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  1. У дисертації теоретично узагальнені й експериментально обґрунтовані зміни показників кровотворної системи і мінерального обміну в організмі поросят при аліментарній анемії та розроблені нові підходи щодо їх корекції. Застосування препарат «Сулактоферан», до складу якого включений комплекс органічних сполук мікроелементів з метою лікування і профілактики аліментарної анемії стимулює основні ланки кровотворної системи та покращує метаболічні процеси в організмі поросят.
  2. У поросят віком 1011 і 2021 діб з ознаками анемії, порівняно зі здоровими тваринами, порушуються процеси гемопоезу, що характеризується зменшенням вмісту гемоглобіну відповідно на 19,5 і 17,4% (р<0,001), кількості еритроцитів на 9,6 і 10,8% (р<0,001), гематокритної величини на 13,3 і 14,7% (р<0,001), кількості ретикулоцитів на 3,3 і 3,8% (р<0,05; р<0,01) та лейкоцитів на 7,6 і 4,3% (р<0,01).
  3. У сироватці крові хворих на аліментарну анемію поросят віком 1011 та 2021 діб, порівняно зі здоровими, зменшується вміст загального білка на 10% (р<0,001), заліза у 1,51,4 раза (р<0,001), цинку на 2917% (р<0,001), міді на 14,529,2% (р<0,05, р<0,001), а концентрація глюкози збільшується в 1,4 раза (р<0,001).
  4. Застосування комплексу сукцинатів і лактатів мікроелементів лабораторним щурам у стані експериментальної анемії вірогідно підвищує в їх крові кількість гемоглобіну відповідно в 1,14 і 1,19 раза (р<0,001), еритроцитів в 1,21 і 1,23 раза (р<0,001) та вміст заліза в 1,37 і 1,46 раза (р<0,001).
  5. У поросят, хворих на аліментарну анемію, після лікування індивідуальним методом з використанням препаратів залізалактату та «Сулактоферану», порівняно з контрольними тваринами, клінічний стан відповідав фізіологічним показникам; збільшились вміст гемоглобіну в 1,2 та 1,4 раза (р < 0,001), кількість еритроцитів на 2 та 7% (р<0,05), лейкоцитів на 9 та 12% (р<0,05) і концентрація заліза в сироватці крові в 1,4 та 1,5 раза (р<0,001) відповідно, зросли гематокритна величина та кількість ретикулоцитів. При цьому більш ефективним виявився «Сулактоферан».
  6. У крові хворих на аліментарну анемію поросят, за умов застосування препаратів заліза лактату і «Сулактоферану» груповим методом, порівняно з контрольними тваринами, збільшилися вміст гемоглобіну в 1,2 і 1,4 раза (р<0,001) та гематокритна величина в 1,2 і 1,3 раза (р<0,001), кількість еритроцитів на 4 і 7% (р<0,05) та ретикулоцитів на 2,9 і 7,1% (р<0,05; р<0,001), концентрація заліза в сироватці крові в 1,3 і 1,6 раза (р<0,001) відповідно. Клінічний стан відповідав фізіологічним показникам. Кращу терапевтичну ефективність проявив препарат «Сулактоферан».
  7. Встановлено, що використання препарату «Сулактоферан» з метою профілактики аліментарної анемії у поросят покращує показники гемопоезу. У крові тварин дослідної групи був вищим вміст гемоглобіну в 1,3 раза (р<0,001), збільшилась кількість еритроцитів на 10% (р<0,01) та гематокритна величина на 10% (р<0,001), порівняно з контрольними тваринами.
  8. Застосування поросятам препарату «Сулактоферан» з метою профілактики аліментарної анемії збільшує в сироватці крові вміст загального білка в 1,2 раза (р<0,001), заліза, цинку та міді в 1,3, 1,4 та 1,2 раза (р<0,001; р<0,001; р<0,01) відповідно, порівняно з контролем. При цьому концентрація глюкози в крові дослідних поросят була в 1,1 раза, а холестеролу в 1,2 раза меншою, ніж у крові тварин контрольної групи (р<0,05).
  9. Використання комплексу органічних сполук мікроелементів з метою лікування і профілактики аліментарної анемії поросят підвищує прирости маси тварин на 1214%. Економічний ефект від використання препарату «Сулактоферан» з розрахунку на 1 грн витрат при лікуванні анемії становить 5,7 грн, а за її профілактики 2,2 грн.  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ


  1. Для лікування поросят, хворих на аліментарну анемію, у господарствах північно-східної біогеохімічної зони України доцільно застосовувати з кормом препарат «Сулактоферан» у дозі 1,3 г на тварину один раз на добу, курс лікування1014 діб.
  2. Для профілактики аліментарної анемії поросят у цій зоні доцільно використовувати «Сулактоферан» з кормом 1 раз на добу у дозі 0,65 г на тварину, поросятам-сисунам з 20-денного віку і до відлучення від свиноматок.
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  1. Анемія телят раннього віку / В. Левченко, В. Соколюк, В. Москаленко та ін. // Вет. медицина України. 1997. №7. С. 3031.
  2. Антоняк Г.Л. Особливості гемопоезу у тварин на ранніх стадіях постнатального розвитку: Автореф. дис. д-ра біол. наук: 03.00.04. Львів, 2002. 29 с.
  3. Антоняк Г.Л., Снітинський В.В. Зв‘язування інсуліну еритроїдними клітинами свиней // Укр. біохім. журнал. 1996. Т. 68, №3. С. 6974.
  4. Бабак С.В., Павлюк І.М. Біосинтез білка і РНК в ядрах клітин тимуса поросят з антенатальною гіпотрофією // Укр. біохім. журн. 1996. Т. 68, №2. С. 103105.
  5. Беседін В.М., Стадник А.М. Сучасний стан і підходи до вивчення метаболізму анемії, основи розробки корегуючої терапії і профілактики // Актуальні проблеми медицини, ветеринарії і сільського господарства. Львів, 1997. Кн. 3. С. 1418.
  6. Божко В.Й. Хвороби молодняку свиней. К.: Урожай, 1989. 135 с.
  7. Бокарев И.Н., Кабаева Е.В., Пасхина О.Е. Лечение и профилактика железодефицитной анемии в амбулаторной практике // Терапевтический архив. 1998. №4. С. 7074.
  8. Болезни молодняка сельскохозяйственных животных / В.П. Литвин, В.И. Береза, В.Г. Скибицкий и др. К.: Урожай, 1992. 168 с.
  9. Бучко О.М., Іскра Р.Я. Роль заліза в життєдіяльності тварин // Біологія тварин. 2000. Т. 2, №1. С. 2533.
  10. Бушов А.В., Сергатенко А.С., Тен Э.В. Использование противоанемических средств в свиноводстве // Биохимические аспекты использования хелатных структур переходных металлов в животноводстве. Темат.сб. науч.тр. УГСХА. Ульяновск, 1997. С. 2022.
  11. Валиев М.В Клинико-гематологические исследования при антенатальной гипотрофии поросят: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.02. Казань, 1974. 25 с.
  12. Венедиктов А.М., Ионас А.А. Химические кормовые добавки в животноводстве. М.: Колос, 1979. 160 с.
  13. Видиборець С.В. Патогенетичне лікування залізодефіцитної анемії // Ліки. 1999. №56. С. 5459.
  14. Висоцький А. Профілактика і терапія хвороб свиней незаразної етіології // Вет. медицина України. 1999. №11. С. 1011.
  15. Влияние природных цеолитов на устойчивость организма свиней к неблагоприятным воздействиям среды / В.Н. Николаев, А.Г. Руммель, М.Е. Зимирев и др. // Использование природных цеолитов в народном хозяйстве. Новосибирск, 1991. №2. С. 617.
  16. Влияние янтарнокислого калия на сосудисто-тромбоцитарный гемостаз у больных атеросклерозом / Д.А. Назипова, О.Б. Ибрагимов В.Ф. Богоявленский и др. // Казан. мед. журн. 2004. Т. 85, №1. С. 2429.
  17. Воробьев А.И., Бриллиант М.Д., Андреева Н.Е. Руководство по гематологии. М.: Медицина, 1985. Т. 2. 368 с.
  18. Воробьёв П.А. Анемический синдром в клинической практике. М.: Ньюдиамед, 2001. 165с.
  19. Вплив препарату «Сулактоферан» на клініко-гематологічні показники поросят при лікуванні аліментарної анемії / Н.Г. Грушанська, В.І. Береза, О.М. Якимчук, М.І. Цвіліховський // Вісник Дніпропетровського держ. аграр. ун-ту. Вип. 2. Дніпропетровськ, 2005. С. 218221.
  20. Вредные химические вещества. Неорганические соединения VVIII групп / Под ред. В.А. Филатова. Л.: Химия, 1989. 592 с.
  21. Гайдукова С., Видиборець С. Анемії у лікарській практиці // Ліки України. 2004. №6. С. 2127.
  22. Гайдукова С.М., Видиборець С.В., Гончаров Я.П. Диференційно-діагностичне значення визначення кількості ретикулоцитів у периферичній крові при анеміях різного походження // Одеський медичний журн. 2001. №5(67). С. 8687.
  23. Голенко О.Д. Влияние кобаламинов на морфофункциональное состояние тканей кровеносной системы: Автореф. дис. канд. биол. наук: 14.00.29. М., 1985. 20 с.
  24. Громова Е.В. Биологическое обоснование потребности свиней в йоде // Сельхоз. биология. Сер. Биология животных. 2001. №6. С. 5159.
  25. Грушанська Н.Г. Лікування анемії тварин з використанням органічних сполук мікроелементів // Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту. Вип. 75. К., 2004. С. 5760.
  26. Грушанська Н.Г., Береза В.І., Цвіліховський М.І. Лікування аліментарної анемії поросят із застосуванням комплексу органічних сполук біогенних елементів // Науковий вісник Національного аграрного університету. Вип. 78. К., 2004. С. 6770.
  27. Гусева С.А., Вознюк В.П., Дубкова А.Г. Анемии: принципы диагностики и лечения. К.: Изд-во «Фахивец», 1999. 288 с.
  28. Данчук В. Профілактика анемії у новонароджених поросят // Тваринництво України. 2002. №2. С. 2324.
  29. Дворецкий Л.И. Железодефицитные анемии. М.: Ньюдиамед-АО. 1998. 40 с.
  30. Демидчик Л.Г. Объемные и концентрационные показатели крови поросят в период новорожденности: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.800. М., 1971. 15 с.
  31. Денисова О.Ф. Синтез и применение тирозината меди для профилактики анемии у поросят-сосунов: Автореф.дис. канд. биол. наук: 03.00.04. Воронеж, 1992. 24 с.
  32. Діагностика і профілактика цинкової недостатності у сільськогосподарських тварин у біогеохімічних зонах України / М. Судаков, В. Береза, І. Погурський та ін. // Вет. медицина України. 2002. №3. С. 2122.
  33. Дмитрієв В., Романюк М., Ситарчук В. Мікроелементози та їх профілактика на Рівненщині // Вет. медицина України. 2003. №10. С. 1920.
  34. Добавки витаминов С и Вс для повышения многоплодия и естественной резистентности свиноматок / С.И. Плященко, В.В. Соляник, А.В. Соляник, Г.В. Соляник // Ветеринария. 2001. №12. С. 3033.
  35. Довідник ветеринарних препаратів і кормових добавок зарубіжного виробництва / М.В. Косенко, П.П. Достоєвський, А.В. Березовський та інші. К.: Ветінформ, 1999. 352 с.
  36. Ершов Ю.А., Плетнева Т.В. Механизмы токсического действия неорганических соединений. М.: Медицина, 1989. С. 9134.
  37. Ефективність використання природних мінералів для профілактики патології обміну речовин у курей / Цвіліховський М.І., Береза В.І., Заріцький О.Д. та ін. // Вет. медицина України. 2002. №1. С. 1920.
  38. Загаевский И.С., Бережанский Н.Г. Методические рекомендации по профилактике алиментарной анемии поросят и ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя свиней при этом заболевании / Белоцерк. СХИ им. П.Л.Погребняка. К., 1989. 6 с.
  39. Западнюк И.П. Лабораторные животные: разведение, содержание, использование в эксперименте. К.: Вища школа, 1983. 383 с.
  40. Зилва Дж. Ф., Пэнелл П.Р. Клиническая химия в диагностике и лечении. М.: Медицина, 1988. 528 с.
  41. Зухрабов М.Г., Папуниди К.Х., Идрисов Г.З. Влияние цеолитов на обмен веществ и продуктивность свиней // Ветеринария. 1997. №2. С. 5557.
  42. Иванов Г.И., Григорьева Т.Е. Результаты испытания цеолитсодержащего трепела на поросятах // Ветеринария. 1997. №2. С. 1012.
  43. Иммунологические аспекты гипотрофии поросят / С.И. Лютинский, В.Х. Хавинсон, Э.П. Скрипник, С.В. Серый // Вестник сельскохозяйственной науки. 1989. №10. С. 9698.
  44. Исследование острой токсичности препаратов НЖП и НМП / Ф.Г. Набиев, Э.И. Ямаев, В.Ф. Миронов и др. // Материалы научно-производственной конференции по актуальным вопросам ветеринарии и зоотехнии. Часть 2. Казань, 2001. С. 162163.
  45. Исследование физико-химических, цитотоксических и мутагенных свойств природных цеолитов / Т.В. Снигерева, Л.Г. Коркина, Б.Т. Величковский и др. // Использование природных цеолитов в народном хозяйстве. Новосибирск, 1991. №2. С. 122129.
  46. Калачнюк Г.И. Физиолого-биохимическое и практическое обоснование скармливания цеолитов // Вестник сельскохозяйственной науки. 1990. №3. С. 5664.
  47. Калимуллин Ю.Н. Использование синтетических металлохелатов для стимуляции продуктивных и воспороизводительных функций животных. Автореф. дис. д-ра с.-х. наук. Дубровицы, 1991. 37 с.
  48. Камышников В.С. Клинические лабораторные тесты от А до Я и их диагностические профили. Минск.: Беларус. Навука, 1999. 415 с.
  49. Карвацкая Г.П. Возрастное становление некоторых физиологических показателей у поросят в подсосный период развития: Автореф. дис. ... канд. биол. н.: 03.102. Белая Церковь, 1971. 22 с.
  50. Карелин А.И. Анемия поросят. М.: Россельхозиздат, 1983. 166 с.
  51. Карпуть И.М. Иммунология и иммунопатология болезней молодняка. Минск: Ураджай, 1993. 288 с.
  52. Карпуть И.М., Николадзе М.Г. Диагностика и профилактика алиментарной анемии поросят // Ветеринария . 2003. №4. С. 3437.
  53. Карпуть И.М., Николадзе М.Г. Обмен железа у здоровых и больных алиментарной анемией поросят // Весці Акадэмії Навук Рэспублікі Беларусь. 2001. №4. С. 7377.
  54. Карпуть И.М., Николадзе М.Г. Профилактика при алиментарной анемии поросят // Весці Акадэмії Навук Рэспублікі Беларусь. 2000. №4. С. 6469.
  55. Кирюткин Г.В., Сиротина В.П. Влияние цеолитов на процессы пищеварения у свиней // Развитие и использование ресурсов и сырья в народном хозяйстве. М., 1991. С. 194197.
  56. Клименко А.О., Макарчик О.М. Роль мікроелементів та динаміка показників активності деяких ферментів печінки при гестаційній анемії // Галицький лікарський вісник. 2004. Т.11, №2. С. 4851.
  57. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии / Кондрахин И.П., Курилов Н.В., Малахов А.Г. и др. М.: Агропромиздат, 1985. 287 с.
  58. Клінічна біохімія / С. Ангєльскі, М.Г. Домінічак, З. Якубовскі С. Ангєльскі. Сопот, 1998. 451 с.
  59. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; За ред. В.І. Левченка. Біла Церква, 2004. 608 с.
  60. Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике. Элиста: АПП «Джансар», 1998. 249 с.
  61. Кондрахин И.П. Алиментарные и эндокринные болезни животных. М.: Агропромиздат, 1989. 256 с.
  62. Коровин Н.К., Тарасенко О.В., Подойников П.П. Влияние ферродекстрановых препаратов и витамина В12 на некоторые показатели крови и продуктивность у поросят // Болезни ягнят и поросят. Труды Целиноград. с.-х. ин-та. 1989. С. 7677.
  63. Криштофорова Б.В. Основные направления исследований в морфологии проблемы жизнеспособности животных // Пробл. зооінженерії та вет. медицини: Зб. наук. праць. Харків, 2001. Вип. 8(32). С. 1821.
  64. Кудрявцев А.А., Кудрявцева Л.А. Клиническая гематология животных. М.: Колос, 1974. 399 с.
  65. Кузнецов А.И. Физиологическая незрелость поросят: механизмы развития, особенности течения обменных процессов и возможности их коррекции // Загрязненность экологических систем и актуальные вопросы современной фармакологии и токсикологии. Тр. междунар. конф. Троицк, 1996. С. 126131.
  66. Кузнецов С.Г. Биологическая доступность минеральных веществ для животных из кормодобавок и химических соединений // Cельскохоз. биол. 1991. №6. С. 150160.
  67. Курносов А.Н. Гипотрофия поросят (вопросы этиологии, патогенеза, клиники, лечения и профилактики): Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 800. М., 1968. 17 с.
  68. Куртасова Л.М., Савченко А.Р., Шмидт А.Р. Опыт применения янтарной кислоты у детей с атопической бронхиальной астмой // Российский педиатр. журн. 2003. №1. С. 5355.
  69. Лабораторные методы исследования в клинике / В.В. Меншиков, Л.Н. Делекторская и др. М.: Медицина, 1987. 368 с.
  70. Левченко В.И., Богатко Л.М., Соколюк В.М. Анемия новорожденных телят // Ветеринария. 1990. №3. С. 5052.
  71. Липатов А.М. Клинико-морфологическая диагностика антенатальной гипотрофии поросят в условиях комплекса: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.01. М., 1984. 16 с.
  72. Лігоміна І.П. Стан мінерального обміну і природної резистентності корів та їх корекція у господарствах Житомирського Полісся: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.01. Біла Церква, 2003. 21 с.
  73. Лікування анемії поросят експериментальним мінеральним препаратом Профанпор” / М.І. Цвіліховський, О.М. Якимчук, В.І. Береза та ін. // Науковий вісник НАУ. Вип. 75. К., 2004. С. 231234.
  74. Лубянова Л.П. Роль повышенного содержания железа в организме и развитии патологии // Журнал АМН України. 1998. Т. 4, №3. С. 514529.
  75. Мадд А.Д., Стренкс М.Х. Потребность свиней в минеральных веществах и микроэлементах // Питание свиней. М.: Агропромиздат, 1987. С. 125139.
  76. Маевский Е.И., Гришина Е.В., Окон М.С. Фармакологическая коррекция гипоксических состояний // В сб. НИИ фармакологи АМН СРСР. 1989. С. 8082.
  77. Малаховский Ю.Е. О так называемой вторичной иммунологической недостаточности // Педиатрия. 1995. №5. С. 9497.
  78. Малов Д.В. Фармако-токсикологические свойства и эффективность применения сукцината железа при алиментарной анемии поросят: Автореф. дисс. канд. вет.наук: 16.00.01. Казань, 2002. 22 с.
  79. Маркевич В.Е., Лобода А.М. Дисбаланс мікроелементів та його корекція у дітей із залізодефіцитною анемією // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 2003. №2. С. 3236.
  80. Маслова Н.Ф., Суховецька Л.Ф. Перспективність використання сполук тривалентного заліза для лікування залізодефіцитної анемії // Фармацевтичний журнал. 1995. №5. С. 9699.
  81. Маслянко Р.П., Павлюк І.М. Вплив фізіолого-активних речовин на імунний статус поросят-гіпотрофіків // Передгірне та гірське тваринництво: Зб. наук. праць. 1993. Вип. 36. С. 3742.
  82. Мельникова Н., Колесник В., Долецький С. Чи потрібна мідь тваринам? // Вет. медицина України. 1996. №3. С. 29.
  83. Мельничук Н.П. Возрастные иммунобиологические особенности организма свиней разных пород в постнатальном онтогенезе: Дис. ... канд. биол. наук: 14.00.17. Полтава, 1974. 212 с.
  84. Мельничук С.Д. Гіперкапнія як фактор регуляції обміну речовин у стані природного та штучного гіпобіозу: Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.04. К., 1995. 19 с.
  85. Методики досліджень з фізіології і біохімії с. г. тварин / В.В. Снітинський, І.А. Макар, І.Б. Ратич, Я.І. Кирилів. УААН Ін-т землеробства і біології тварин. Львів, 1998. 131 с.
  86. Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология / А.П. Авцын, А.А.Жаворонков, М.А. Риш, Л.С. Строчкова. М.: Медицина, 1991. 496 с.
  87. Мікроелементози сільськогосподарських тварин / М.О.Судаков, В.І. Береза, І.Г. Погурський та ін.; За ред. М.О.Судакова. К. :Урожай, 1991. 152 с.
  88. Мінеральне живлення тварин / Г.Т. Кліценко, М.Ф. Кулик, М.В. Косенко, В.Т. Лісовенко. К.: Світ, 2001. 578 с.
  89. Москаленко В.П. Структурно-функціональні властивості еритроцитів у здорових і хворих на анемію телят та їх зміни при лікуванні: Автореф. дис. канд. вет. наук: 16.00.01. Біла Церква, 1999. 18 с.
  90. Николаев В.Н. Медико-биологические и гигиенические проблемы использования природных цеолитов // Природные цеолиты в социальной сфере и охране окружающей среды. Новосибирск, 1990. С. 414.
  91. Нідзвецький К.Г., Улизько С.І. Профілактичні заходи при анемії у поросят // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 1998. Вип. 5, ч. І. С. 109112.
  92. Определение естественной резистентности и обмена веществ у сельскохозяйственных животных / В.Е. Чумаченко, А.М. Высоцкий, Н.А.Сердюк, В.В. Чумаченко. К.: Урожай, 1990. 136 с.
  93. Павлюк И.М. Биохимический статус организма поросят при профилактике гипотрофии препаратами четвертичных аммониевых соединений: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук: 16.00.02. Воронеж, 1992. 32 с.
  94. Падайга А.И. Эмбриональное развитие пометов свиней: Автореф. дис. ... канд. биол.наук: 03.099. М., 1971. 22с.
  95. Пат. 1797196 РФ МКИ А 61 К 33/04. Препарат для профилактики алиментарной анемии поросят : Пат. 1797196 РФ МКИ А 61 К 33/04 Г.И. Иванов, Т.Е. Григорьева, Г.Ф. Олышева, Н.Х. Хазипов, Г.П. Логинов. № 4932357/15; Заявл. 29.03.91; Опубл. 10.02.96; Бюл. № 4. 1996. 8 с.
  96. Пат. 2032406 РФ МКИ А 61 К 33/00. Способ профилактики незаразных болезней молодняка свиней : Пат. 2032406 РФ МКИ А 61 К 33/00 Г.И. Иванов, А.П. Воронцов, Н.И. Чернышев, Н.З. Хазипов, Г.П. Логинов. № 4935343/15; Заявл. 12.05.91; Опубл. 10.04.95; Бюл. № 10. 1995. 8 с.
  97. Пат. 34506 України, МКИ А 61 К 33/26, 33/34, 35/02, 31/375 Ветеринарний препарат для профілактики і лікування захворювань крові „Феровіт”: Пат. 34506 України, МКИ А 61 К 33/26, 33/34, 35/02, 31/375/ І.Г. Успенська, Ю.Р. Портак, О.І. Даневич та ін. № 98042138; Заявл. 28.04.98; Опубл.15.03.01; .Бюл. №2. 2001. 3с.
  98. Пат. 35057 України, МКИ А 61 К 31/00. Препарат для профілактики і терапії залізодефіцитної анемії, стресу та корекції метаболізму у тварин: Пат. 35057 України, МКИ А 61 К 31/00/ А.М. Висоцький, Б.Л. Троценко, А.Ф. Ображей . № 99084481; Заявл. 04.08.99; Опубл. 15.03.01; Бюл. №2. 2001. 2 с.
  99. Па
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины