Відтворна функція телиць різних порід та методи її корекції : Воспроизводимая функция телок разных пород и методы ее коррекции

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Відтворна функція телиць різних порід та методи її корекції
 • Альтернативное название:
 • Воспроизводимая функция телок разных пород и методы ее коррекции
 • Кол-во страниц:
 • 211
 • ВУЗ:
 • СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2003
 • Краткое описание:
 • СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  На правах рукопису

  ПАРАЩЕНКО Ірина Вікторівна

  УДК 619:618.112:615.36:615.357:636.2

  Відтворна функція телиць різних порід
  та методи її корекції

  Спеціальність 16.00.07.- ветеринарне акушерство

  Д и с е р т а ц і я
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата ветеринарних наук

  Науковий керівник: доктор
  ветеринарних наук, професор
  Харенко Микола Іванович

  Суми - 2003  З М І С Т

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ..................................................................
  ВСТУП.......................................................................................................................
  РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ..................................................................
  1.1. Морфофункціональна характеристика відтворної системи телиць та її регуляція.......................................................................
  1.2. Вплив умов утримання на відтворювальну здатність телиць......
  1.3. Стимуляція статевої функції телиць парувального віку..............
  1.4. Синхронізація охоти........................................................................
  1.5. Метод тканинної стимуляції і синхронізації статевого циклу великої рогатої худоби...................................................................
  1.6. Узагальнення та обґрунтування доцільності та необхідності проведення даних досліджень.........................................................
  РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ............................................
  2.1 Природно - кліматичні та господарські умови проведення досліджень........................................................................................
  2.2. Схема проведення досліджень.........................................................
  2.3. Методи вирішення завдання.......................................................... .
  2.3.1.Методи визначення прояву телицями парувального віку статевих циклів................................................................................
  2.3.2.Методи біохімічних та гематологічних досліджень крові...........
  2.3.3.Методи імуноферментного дослідження крові.............................
  2.3.4.Методи гістологічних досліджень.................................................
  2.3.5.Статистичний аналіз отриманих даних.........................................
  РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ..............................
  3.1. Основні показники відтворення корів і телиць парувального віку різних порід..............................................................................
  3.2. Результати апробації біологічно активних препаратів з їх впливу на відтворну функцію телиць симентальської породи трирічного віку і більше.............................................................
  3.3. Стимуляція і синхронізація відтворної функції телиць швіцької та голштінофризької порід............................................................
  3.4. Стимуляція і синхронізація відтворної функції телиць голштінофрізської породи під час комплексного застосування тканинного препарату ПДЕ та тривітаміну.................................
  3.5. Динаміка біохімічних, морфологічних та гормональних показників крові телиць після застосування біологічно активних препаратів.......................................................................
  3.6. Характер змін гістоструктури яєчників телиць різних порід контрольних та дослідних груп під час застосування біологічно активних препаратів за різними схемами.................
  3.7. Економічна ефективність різних методів інтенсифікації відтворної функції телиць парувального віку різних порід.......
  РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
  ВИСНОВКИ..............................................................................................................
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ...........................................................................
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..............................................................
  ДОДАТКИ................................................................................................................


  4
  5
  9

  9
  16
  19
  27

  30

  44
  47

  49
  55
  63

  63
  64
  65
  66
  67
  69

  69


  91

  96


  114


  122


  148


  155
  157
  177
  179
  180
  212  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


  ПДЕ плацента денатурована емульгована
  Е - естрадіол
  П прогестерон
  П:Е прогестероно естрадіолове співвідношення
  ФСГ фолікулостимулюючий гормон
  ЛГ лютеінізуючий гормон
  СЖК сироватка жеребних кобил
  КЖК кров жеребних кобил
  БАТ біологічно активні точки
  ЦНС центральна нервова система
  ПОЛ перекисне окислення ліпідів
  РФ релізінг - фактор
  Р - достовірність
  ПФ-2альфа простагландин ф 2альфа
  ЕОМ електронна обчислювальна машина
  n- кількість тварин у групі
  ВСТУП

  Актуальність теми. Для досягнення високих результатів у роботі молочнотоварних ферм, спеціалізованих і фермерських господарств, а також для одержання прибутків приватними господарствами від молочної худоби, перш за все необхідно організувати чітку роботу з відтворення поголів'я тварин. [1,2,3].
  Показники відтворення поголів'я худоби протягом останніх років мали тенденцію до зниження, і в першу чергу це стосувалося отримання приплоду від кожної корови [33]. Внаслідок цього у господарствах зменшилася кількість приплоду, що разом із низькою продуктивністю тварин є однією з основних причин збитковості молочного і м'ясного скотарства, а племінні господарства не повною мірою виконують свою основну функцію - вирощування і реалізацію племінного молодняка[1,2,3,4]. Це обумовлено насамперед низькими фізіологічними показниками розвитку ремонтних телиць [5,6,7]. У більшості молочних господарств не впроваджено сучасну технологію відбору і вирощування телиць, яка забезпечує їх осіменіння у віці 16-18 місяців при масі тіла 350 380 кг і висоті в холці 128 132 см [8,9,10,11]. Відсутність належних умов вирощування телиць, зокрема незбалансована годівля в період статевої зрілості (612 міс) призводить до розладів ендокринної функції яєчників з наступною анафродизією [12,33]. Застосування гормональних препаратів неплідним телицям не завжди дає позитивні наслідки, а може навіть бути шкідливим [13,14]. Тому упровадження тканинних препаратів, зокрема з плацентарної тканини для стимуляції статевої функції телиць, є актуальним і заслуговує на виробничу апробацію [15,33].
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали дисертаційної роботи є частиною і розділом науково - дослідної роботи кафедри акушерства та хірургії з питань створення системи комплексних заходів щодо відновлення, синхронізації та стимуляції відтворної функції великої рогатої худоби і є одним із розділів тематичного плану науково-дослідної роботи Сумського національного аграрного університету (реєстр № 41/1).
  Мета і задачі дослідження - з'ясувати стимулюючу та синхронізуючу дію препарату "ПДЕ" (плацента денатурована емульгована) на організм телиць парувального віку різних порід у порівнянні з нейротропними та вітамінними препаратами в розрізі пір року.
  Для досягнення мети були поставлені такі задачі:
  а) проаналізувати стан відтворення корів і телиць різних порід у господарствах із виробництва молока Сумської області за 1995-1999 роки;
  б) провести апробацію впливу біологічно активних препаратів на відтворну функцію фізіологічно зрілих телиць симентальської, швіцької та голштінофризької порід;
  в) вивчити стимулюючий і синхронізуючий вплив на відтворну функцію телиць голштінофризької породи комплексного застосування тканинного препарату ПДЕ та тривітаміну;
  г) встановити динаміку біохімічних, морфологічних та гормональних показників крові телиць після застосування біологічно активних препаратів;
  д) вивчити характер змін гістоструктури яєчників дослідних телиць при застосуванні біологічно активних препаратів;
  е) визначити економічну ефективність використання біологічно активних препаратів при неплідності телиць.
  Об’єктом досліджень були морфофункціональні зміни органів статевої системи телиць, що відбуваються в процесі формування статевої функції, проявлення естрального циклу, овуляції і запліднення.
  Предметом дослідження була розробка методів корекції відтворної функції телиць, біохімічний склад сироватки крові, концентрація прогестерону та естрадіолу в сироватці крові, гістоструктура яєчників.
  Методи дослідження: клінічний, біохімічний, імуноферментний, гістологічний.
  Наукова новизна одержаних результатів. Уперше запропоновано та апробовано ефективний засіб стимуляції відтворної функції телиць різних порід препаратом ПДЕ (плацента денатурована емульгована), виготовленим з тканин плаценти людини та поєднане його застосуванням з полівітамінним препаратом.
  Вивчено, в порівняльному аспекті, гематологічні та біохімічні показники крові неплідних телиць до та після застосування біологічно активних препаратів.
  Встановлено сезонні зміни рівня естрадіолу та прогестерону в крові телиць після введення їм біологічно активних препаратів із використанням сучасних методик дослідження.
  Вивчено зміни гістоструктури яєчників при стимуляції статевої функції телиць різними біологічно активними препаратами, в порівнянні з контрольною групою тварин.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі науково-теоретичних положень та клініко-експериментальних досліджень, викладених у дисертації, розроблено та запропоновано для стимуляції відтворної функції телиць різних порід методику застосування тканинного препарату ПДЕ та поєднаного його введення з тривітаміном.
  Встановлені зміни під впливом біологічно активних препаратів, біохімічних і морфологічних показників крові, показників вмісту естрадіолу і прогестерону та гістоструктури яєчників тварин є прогностичними тестами відтворної функції телиць парувального віку різних порід та показаннями щодо застосування вищезгаданих препаратів.
  Результати досліджень використовуються під час читання лекцій та проведення лабораторно-практичних занять на факультеті ветеринарної медицини та зооінженерному факультеті Сумського НАУ, а також включені до навчального плану щорічної перепідготовки спеціалістів ветеринарного та зооінженерного профілю Сумської області.
  Результати досліджень впроваджені й використовуються в господарствах Сумської області різних форм власності.
  Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто апробовано, розроблено й упроваджено методики застосування тканинного препарату ПДЕ, а також поєднане його застосування з тривітаміном неплідним телицям різних порід в господарствах з виробництва молока різної форми власності Сумської області.
  Біохімічні, морфологічні та гістологічні дослідження за темою дисертації виконані при безпосередній участі здобувача, а узагальнення результатів досліджень, висновки та пропозиції виробництву зроблені здобувачем особисто.
  Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації викладені та схвалені на обласному семінарі нараді щодо застосування біологічно активних препаратів із метою підвищення продуктивної і відтворної здатності сільськогосподарських тварин м. Суми (26 грудня 2001р); науково практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (2 18 квітня 2002 р.); міжнародній науково практичній конференції Досягнення та перспективи розвитку ветеринарної медицини” м. Полтава (19 20 вересня 2002 р.); міжнародній науково практичній конференції Животноводство Украины: селекция, технология, ветеринарная безопасность, экономика, производство экологически чистых продуктов” та II міжвузівській науково практичній міжнародній конференції молодих вчених та аспірантів Молодые ученые будущее отечественной ветеринарной медицины” м. Суми (24 27 вересня 2002 р.); міжнародній науково практичній конференції Здобутки і перспективи ветеринарного акушерства” м. Львів (24 25 жовтня 2002р.)
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, з яких 4- самостійно і 6- у співавторстві, у фахових виданнях 9 праць.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1.Найбільш поширеною причиною неплідності телиць (понад 40%) є гіпофункція яєчників, що виникає в наслідок аліментарної гіпотрофії. Комплексне застосування тканинного препарату (ПДЕ), естрофану, декавіту та тривітаміну сприяє відновленню циклічної функції яєчників та відтворної здатності телиць різного віку симентальської, голштінофризької і швіцької порід.
  2.Аліментарна гіпотрофія яєчників, яка спричиняє зниження генеративної та ендокринної функції яєчників неплідних телиць, була підтверджена нашими даними, отриманими при проведенні аналізу поживності раціонів годівлі тварин різних вікових груп та біохімічних і морфологічних досліджень крові, які не відповідали фізіологічним параметрам за показниками перетравного протеїну, макро- та мікроелементів у кормах, а також загального білка, вітаміну А, резервної лужності та співвідношення Са:Р крові.
  3.Виражене зменшення величини і форми яєчників відсутність в них фолікулів і жовтих тіл при пальпації, викликає розлади ендокринної функції статевих залоз, виражені у зменшенні синтезу естрогенів (0,12±0,01нмоль/л) та прогестерону (1,64±0,40нмоль/л), гальмуванні проявлення статевого циклу з наступною тривалою неплідністю або повною втратою відтворної здатності телиць.
  4.Комплексне застосування тканинного препарату ПДЕ, як неспецифічної терапії, а також у поєднанні з тривітаміном на фоні збалансованої годівлі неплідних телиць, проявляє мобілізуючу дію на посилення метаболічних процесів організму, що підтверджує помітне збільшення загального білка від 61,8±2,99 г/л до 85,8±3,51 г/л; вітаміну А від 22,0±1,95 мкг/% до 36,4±6,15 мкг/%, резервної лужності від 46,5±1,00 мкг/% до 60,2±1,87 мкг/%, співвідношення Са:Р від 1,89:1 до 1,90:1 у крові дослідних тварин.
  5.Посилення метаболічних процесів в організмі молодих тварин відбувається з участю ендокринної системи, зокрема статевих залоз на що вказує вірогідне збільшення в крові естрогенів від 0,07±0,01 нмоль/л до 0,08±0,02 нмоль/л і прогестерону від 1,64±0,40 нмоль/л до 1,90 ±0,42 нмоль/л, що свідчить про поступове становлення циклічної функції яєчників неплідних тварин.
  6.Одноразове підшкірне застосування біостимулятора ПДЕ, виготовленого з пуповини та плацентарних тканин людини в дозі 20 мл та комплексне його застосування в тій же дозі з одноразовим внутрішньом’язовим введенням тривітаміну в дозі 5 мл, викликає у 73,4±3,0% - 78,3±3,2% (Р< 0,001) телиць парувального віку різних порід прояв повноцінної стадії збудження статевого циклу при 82,97±4,5% 89,75±3,7% їх запліднені від першого осіменіння та середньому строку прояву феномену охоти в 5,57±0,3 6,36±0,28 (Р< 0,001) доби, а також зменшення кількості телиць, які проявляють статевий цикл вдруге після осіменіння від 17,25% до 10,28 %.
  7.Комплексне застосування естрофану в дозі 2 мл із тривітаміном в дозі 5 мл викликає прояв повноцінної стадії збудження статевого циклу у 60,0±2,7% - 65,9±4,5% фізіологічно зрілих телиць голштінофризької та швіцької порід при 66,75,9% 71,2±6,19% їх запліднені від першого осіменіння та середньому строку прояву феномену охоти в 7,15±0,19 8,37±0,36 доби, тоді як застосування лише естрофану в дозі 2 мл викликає прояв стадії збудження лише у 36,7±1,9% - 41,2±4,9% телиць при 50,0±4,1% 53,09±8,23% їх запліднені від першого осіменіння та середньому строку прояву феномену охоти в 7,41±0,49 8,64±0,57 доби.
  8.Сезонна динаміка показника прояву телицями швіцької та голштінофризької порід статевого циклу після введення ПДЕ (зимою 73,3% та 70,0% (відповідно до порід); весною 73,3% та 76,9%; влітку - 80,0% та 66,7%; восени - 86,6% та 80,0% відповідно) була обумовлена покращенням годівлі літом і восени та утриманням самиць у літніх таборах, що на фоні застосування тканинного препарату було додатковим стимулятором відтворної функції.
  9.Показник часу прояву телицями статевого циклу після введення ПДЕ суттєво не відрізнявся в телиць голштінофризької та швіцької порід (зимою 5,43±0,44 доби та 6,91±0,82 доби відповідно до порід; весною 5,70±0,35 доби та 5,18±0,35 доби; влітку 6,80±0,51 доби та 7,75±0,28 доби; восени 5,83±0,48 доби та5,62±1,39 доби).
  10.Найбільша економічна ефективність по кожній групі відносно контрольної (0 грн.) за 365-денний термін досліду, не враховуючи показники затрат праці та заробітної плати персоналу, була отримана після введення ПДЕ і склала 11339,75 грн. - у телиць швіцької породи та 10016,78 грн. - у тварин голштінофризької породи, тоді як після комплексного застосування естрофану та тривітаміну цей показник склав 8579,9 грн. у телиць швіцької породи, та 7578,91 грн. у тварин голштінофризької породи. Найгірший результат був отриманий після застосування естрофану 4847 грн. у телиць швіцької породи та 4200,73 грн. у тварин голштінофризької породи.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1.Яблонський В.А., Любецький В.Й. Більше уваги організації відтворення тварин// Ветеринарна медицина України.- 2002 .- № 5- С. 32-33.
  2.Гараздюк Г.Д. Відтворювальна функція телиць і корів в екологічно несприятливій гірській зоні Карпат: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07. / Харківський ЗВІ. Х. 1996. 17 с.
  3.Швец Г.И. Регуляция репродуктивной функции у коров и телок с использованием натуральных половых феромонов быка: Автореф. дис канд. биол. наук: 03.00.13./ Курск. 1999. -19 с.
  4.Шапара І.С.Неплідність корів і телиць та боротьба з нею. К.: Урожай, 1988. С. 96 99.
  5.Голбан Д.М., Рейлян Н.С. Новые тканевые препараты для ветеринарных целей. // Новые препараты в ветеринарии. Кишинев: Кишиневский сельскохозяйственный институт им. Фрунзе, 1990. С. 4.
  6.Пономаренко В.П. Ефективність впливу хоріоцену, ПДЕ і умбіліцену на відтворну функцію кнурів-плідників: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07. / Харківський ЗВІ. Х., 1999. 20 с.
  7.Волков С.С. Причини і механізми зниження заплідненості корів та її корекція: Автореф. дис канд. вет. наук: 16.00.07./ Харківський ЗВІ. Х. 1999. - 18с.
  8.Юхимчик С.К. Влияние пропусков половых циклов на функцию размножения и продуктивность коров: Автореф. дис канд. вет. наук: 16.00.07./ Украинская сельскохозяйственная академия. К., 1975. - С. 3 9
  9.Осетров А.А. Бесплодие, восстановление и стимуляция воспроизводительной функции коров и телок: Автореф. дисд-ра. вет. наук: 16.00.07./ Львовский зооветинститут. Л. 1985. -С. 3 4.
  10.Установ Абдусалом Оценка различных способов выбора времени искусственного осеменения коров.: Автореф. дис канд. вет. наук: 16.00.07./ Харківський ЗВІ. Х. 1988. -С. 1 2.
  11.Яблонский В.А., Кит Е.П. Синхронизация половой охоты у телок. // Животноводство. 1983. №9. С. 59 60.
  12.Безруков Н.И. О роли витаминного и минерального питания в нейрогуморальной регуляции репродуктивной функции животных// Тез. доклад Всесоюзн. конф. Проблемы ендокринологии сельскохозяйственных животных и применение гормональных препаратов”- Ленинград: Пушкин. 1975. С.- 230 231.
  13.Яновский И.И. Воспроизводительная функция самок некоторых сельскохозяйственных животных и ее регуляция: Автореф. дисд-ра. вет. наук: 16.807./ Ленинград. 1970. - С. 4 17.
  14.Безбородин В.В. Профилактика и терапия нарушений репродуктивной функции крупного рогатого скота с применением экологически чистых препаратов из семян тыквы. : Автореф. дисд-ра. вет. наук: 16.00.07./ Волгоградський научно-исследовательский технологический институт мясомолочного скотоводства. В. 1997. - С. 8 10.
  15.Скутарь И.Г., Грозман М.М. Новые препараты в ветеринарии.// Сборник научных трудов. Кишиневский ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститут им. Фрунзе. 1990. - С. 3.
  16.Карымов В.Н. Влияние простагландина Ф-2α на функцию яичников и применение его для лечения коров с лютеиновыми кистами Дис... канд. вет. наук: 16.00.07. Воронеж, 1986. С. 6- 10.
  17.Маркушин А.П. Сроки использования сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 1974. 160 с.
  18.Студєнцов А.П. К учению о половом цикле у сельскохозяйственных животных.// Советская зоотехния. 1953. - № 4. С. 69- 78.
  19.Хантер Р.Х.В. Физиология и технология воспроизводства домашних животных. М.: Издательство сельскохозяйственной литературы, 1959. С. 5-14.
  20.Харута Г.Г. Прогнозування відтворної функції корів. Біла Церква.: Білоцерківський державний аграрний університет, 1999. С. 15 40.
  21.Курило Л.Ф., Теплякові Н.П. Хронология и динамика развития женских половых клеток у плодов крупного рогатого скота. // Онтогенез. 1986. Т.17. - № 2. С. 190 198.
  21.Газарян. К.Г., Белоусов Л.В. Биология индивидуального развития животных.- М.: Высшая школа, 1983. 287 с.
  22.Сысов А.А. Физиология размножения сельскохозяйственных животных.- М.: Колос, 1978. 360 с.
  23.Пучковский А.И. Нарушение воспроизводительной функции у коров и телок.// Патологическая физиология сердечно сосудистой системы. Тбилиси: 1964. Т.2. С. 351 352.
  24.Шипилов В.С. Интенсификация воспроизводства животных.// Ветеринария. 1974. № 9. С. 76.
  25.Шипилов В.С. Физиологические основы профилактики бесплодия коров. М.: Колос, 1977. С. 336.
  26.Ухтомский А.А. Доминанта. Л.: Наука, 1966.- С. 5 25.
  27.Аршавский И.А. Роль гистационной доминанты в качестве фактора, определяющего нормальное или уклоняющееся от нормы развитие зародыша.// Актуальные вопросы акушерства и гинекологии. М.: Колос 1957.- С. 320 - 323.
  28.Анохин П.К. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональной системы. М.: Наука, 1978.- С. 167.
  29.Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональных систем. М.: Наука, 1980.- С. 179.
  30.Msuya E., Busch W. Untersuchunger zur Streuerung des Geburtsablaufes und des Aganges der Plasenta beim Rind. // Tierarztl. Umsch, 1996. Jg.51, N2. P. 15.
  31.Алешин А.Б. О путях и способах осуществления регуляторных влияний гипоталамуса на переднюю долю гипофиза. // Успехи современной биологии. 1960. Т.50, - №2. С.211 213.
  32.Теппермен Дж., Теппермен Х. Физиология обмена веществ и эндокринной системы. - М.: Мир, 1989. 634 с.
  33.Воспроизводство стада. Методические рекомендации по восстановлению, стимуляции и синхронизации воспроизводительной функции самок и производителей сельскохозяйственных животных / Харенко Н.И., Осетров А.А, Петров В.А и др. Сумы: Слобожанщина. 1994. 25 с.
  34.Черемисинов Г.А. Совершенствование биотехнологии интенсивного воспроизводства животных/ МОХ Ур ОРАН. Уфа, 1992. С. 276.
  35.Черемисинов Г.А. Закономерности в генеративной функции яичников и гормональные методы повышения плодовитости животных // Вестник сельскохозяйственной науки. 1984. - № 6. С. 102- 114.
  36.Власов С.А. Фетоплацентарная недостаточность у коров. Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки. Воронеж. 2000.- С. 5 25.
  37.Юдчев Н.А. Биохимия гормонов и гормональной регуляции. М.: Наука, 1976. 379 с.
  38.Шамаров А.В. Эндокринные механизмы регуляции полового цикла и методы нормализации воспроизводительной функции у коров: Автореф. диск-та. вет. наук: 16.00.07./ Воронеж, 1992. 20 с.
  39.Киршенблат Я.Д. Сравнительная эндокринология яичников. М.: Наука, 1973. С. 175.
  40.Алешин Б.В. Гистофизиология гопоталамо гипофизарной системы.- М.: Медицина, 1971. 440 с.
  41.Савченко О.Н. Гормоны яичника и гонадотропные гормоны. Л.: Медицина, 1967. 98 с.
  42.Михайленко Е.Г., Дашкевич В.Е., Задорожная Т.Д. Дифференциальная диагностика и терапия плацентарной недостаточности при акушерской и экстрагенитальной патологии у беременных.: Методические рекомендации. Киев, 1985. С.15.
  43.Лабодин А.С. Гормональная регуляция полового цикла у коров// Актуальные проблемы ветеринарии в борьбе с незаразными болезнями животных. Воронеж, 1990. С. 70 74.
  44.Кононов Г.А., Федосова Н.Х., Лавушев В.И. К механизму функциональной активности биологической системы мать плацента плод у коров// Проблемы сельскохозяйственного производства в изменяющихся экономических и экологических условиях: Международная начно практическая конференция посвященной 25 летию Смоленского сельскохозяйственного института. Смоленск. 1999. Ч.4. С. 248 250.
  45.Железнов Б.М., Авдеев Т.И., Ежова Л.С. Структурные и гистохимические изменения плаценты при позднем токсикозе беременных// Акушерство и гинекология. 1981. - № 3. С. 13- 15.
  46.Бакшеев Н.С., Орлов Р.С. Сократительная функция матки. К.: Здоровье, 1976. С.183.
  47.Савина З.И. Нарушение регуляции воспроизводительной функции у коров и их фармакокоррекция// Методические рекомендации. Москва, Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. 1991., - 71с.
  48.Хомин С.П. Гормонально - витаминная терапия нарушений функции яичников у коров и телек: Автореф. дис... канд.вет.наук: 16.00.07. Львов СВИ 1965 г 19 с.
  49.Звєрєва Г.В., Сергіенко О.І., Чухрій Б.М. Профілактика неплідності корів і телиць. К.: Врожай , 1981. С.10 25.
  50.Андріївський В.Я., Смирнов І.В. Ветеринарне акушерство, гінекологія і штучне осіменіння . К.: Врожай , 1965. С.18 20.
  51.Шилов И.А. Физиологическая экология животных. -М.: Высшая школа, 1985. 327 с.
  52.Слоним Д.А. Экологическая физиология животных. -М.: Высшая школа, 1971. 450 с.
  53.Горев Э.Л. Восстановление репродуктивной функции и аспекты ее регуляции у коров после родов. Душанбе, 1981.- 339 с.
  54.Шипилов В.С. Интенсификация воспроизводства и профилактика бесплодия животных. //Ветеринария. 1974. № 9. С. 76.
  55.Чирков В.А. Восстановление репродуктивной функции матки коров после отела. // Ветеринария. 1978. № 3. С. 78-82.
  56.Нежданов А.Г. Моцион и бык пробник в профилактике бесплодия коров. // Ветеринария. 1985. № 7. С. 49
  57.Нежданов А.Г. Контроль за воспроизводительной функцией животных с использованием методов радиоиммунологии. //Тр. Всесоюзн. научн. конф. Научные основы профилактики и лечения патологии воспроизводительной функции сельскохозяйственных животных” Воронеж:, 1978. -С. 79 80
  58.Нежданов А.Г. Физиологические основы профилактики симптоматического бесплодия коров. : Автореф. дисд-ра. вет. наук: 16.807./ Воронеж, 1987. - С. 17.
  59.Васильева Е.А. Клиническая биохимия сельскохозяйственных животных М.: Россельхозиздат, 1974. С.9
  60.Зверева Г.В., Хомин С.П. Гинекологические болезни коров. К.: Урожай, 1978. 151с.
  61.Зверева Г.В., Олескив В.Н., Хомин С.П. Некоторые особенности проявления половой функции и организация воспроизводства высокопродуктивных коров молочных комплексов .// Тр. Всесоюзн. научн. конф. Научные основы профилактики и лечения патологии воспроизводительной функции сельскохозяйственных животных” Воронеж:, 1986. Ч.2.-С. 17.
  62.Кушнер М.В. Наследственность сельскохозяйственных животных- М.: Колос, 1964. С. 80 85.
  63.Шипилов В.С. Интенсификация воспроизводства сельскохозяйственных животных. // Интенсификация воспроизводства и профилактика бесплодия сельскохозяйственных животных. Межвузовский сборник научных трудов. Казань, 1989. С. 4 12.
  64.Харута Г.Г., Шарандак В.И. Регуляция половой функции у коров и телок. Методич. рекомендации. Белая Церковь, 1992. Белоцерковский сельскохозяйственный институт. 47 с.
  65.Ельчанинов В.В. Регуляция репродуктивной функции у коров и телок.: Автореф. дисд-ра. биол. наук: 16.807./ Дубровицы Московской обл., 1972. 44с.
  66.Ельчанинов В.В. Синхронизация охоты и овуляции у коров и телок.// Новости сельхознауки и практики. (ВИНТИСХ), 1970, № 3. - С. 42 50.
  67.Студенцов А.П. Диагностика беременности и бесплодия сельскохозяйственных животных. -М.: Сельхозиздат, 1950. 135 с.
  68.Студенцов А.П., Шипилов В.С., Субботина Л.Г., Преображенский О.Н. Ветеринарное акушерство и гинекология. -М.: Агропромиздат, 1986. 480 с.
  69.Хірургічні способи підготовки бугаїв пробників. Методичні рекомендації. Суми 2000. Сумський аграрний університет. Каф. акуш. та хірургії. 25 с.
  70.Власенко В.М., Тихонюк Л.А. Хірургія у молочному тваринництві. К.: Врожай , 1994. С.117 119.
  71.Кузнецов Г.С. Хирургические операции у крупного рогатого скота. -Л.: Колос, 1973. С. 220 224.
  72.Шипилов В.С., Чирков В.А. Послеродовая стимуляция половой функции коров. К.: Урожай, 1987. 180 с.
  73.Полянцев Н.И., Синявин А.Н. Акушерко - гинекологическая диспансеризация на молочних фермах. -М.: Росагропромиздат, 1989. 175 с.
  74.Проценко М.Ю. Відтворення сільськогосподарських тварин. .- К.: Вища школа, 1994. С. 202- 204.
  75.Иванков М.Ф., Тростянецкая М.Н. Пути ликвидации яловости и бесплодия крупного рогатого скота. Харьков.: Прапор, 1968. С. 100 125.
  76.Жорницкий А.Л. Система ветеринарно санитарных мероприятий на промышленных комплексах по выращиванию нетелей. К.: Урожай , 1979. С. 55 65.
  77.Белов С.М. Продуктивность животных реальная и потенциальная.// Вестник сельскохозяйственной науки.1986. - № 9. С 15 18.
  78.Козло Н.Е. Воспроизводству стада постоянное внимание.// Животноводство. 1986. - № 7. С. 23.
  79.Плахтин М.В., Якубов М.Г. Методические указания по ветеринарной рефлексотерапии. М.: Московская ордена трудового красного знамени ветеринарная академия им. К.И.Скрябина. 1987. С. 20 22.
  80.Электропунктура в молочном скотоводстве. Методические рекомендации. Днепропетровск., Днепропетровский филиал украинского научно исследовательского института разведения и искусственного осеменения крупного рогатого скота. 1982. 44 с.
  81.Калашник И.А. Стимулирующая терапия в ветеринарии. К.: Урожай, 1990. С. 50 95.
  82.Рязанский М.П., Черников В.А. Опыт применения сыворотки жеребых кобыл.// Улучшение племенной работы и воспроизводства стада необходимое условие интенсификации животноводства. Воронеж.:- Центрально черноземное книжное издательство. 1965. С. 73 77.
  83.Полянцев Н.И., Слободской В.Д. Гипофункция яичников у коров. //Ветеринария. 1984. № 11. С. 47 - 49.
  84.Даровский В.Е. Комплексное применение гормонов и аминокислот для активизации половой функции коров.// Тр. ВНИИ животноводства, 1983, вып. 44, - С. 17 22.
  85.Черемисинов Г.А., Нежданов А.Г. Применение гонадотропных препаратов для регуляции и стимуляции половой функции коров.// Профилактика бесплодия сельскохозяйственных животных на Северном Кавказе.// Тр. конференц.- Новочеркасск, 1974. С. 109 113.
  86.Воскобойник В.Н. Практические меры по борьбе с яловостью и бесплодием коров.// Молочное и мясное скотоводство. 1984. № 12, - С. 35 37.
  87.Шаталов П.И. Изготовление и применение СЖК, КЖК.- М.: Колос, 1971. С. 3 12.
  88.Завадовский М.Н. Об опыте применения СЖК. // Животноводство. 1957. №1. С. 18 20.
  89.Заяц И.Н., Ордынский И.С. Использование СЖК в борьбе с бесплодием коров. // Ветеринария. 1963. № 5. С. 25 - 30.
  90.Катаносов Н.С. Применение ЦКЖК для стимуляции охоты у телок. // Животноводство. 1962. № 12. С. 25.
  91.Мозгов И.Е. Фармакологические стимуляторы в животноводстве.- М.: Колос, 1964. С. 277 280.
  92.Завадовский М.Н. Теория и практика гормонального метода стимуляции многоплодия сельскохозяйственных животных.- М.: Изд. сельхозлитературы, журналов и плакатов. 1963. С. 520 535.
  93.Падучева А.Л. Гормональные препараты в животноводстве. - М.: Россельхозиздат, 1979. С. 119 -150.
  94.Гладкова А. И. Гормональные механизмы стимуляции половой охоты у самок сельскохозяйственных животных. // Сельскохозяйственная биология, 1986, № 12. С.90 98.
  95.Гончаров В.П. Применение гормональных, нейротропных и витаминных препаратов при дисфункциональных нарушениях яичников у коров и кобыл. // Тр. МВА, 1980. Т. 117. С. 87 89.
  96.Горячев В.И. Влияние простагландинов на воспроизводительную функцию коров. // Тр. Всесоюзной конференции Физико-биохимические основы высокой продуктивности сельскохозяйственных животных. Боровск., 1980. С. 104 105.
  97.Дмитриев В.Б., Лебедев А.Г., Степанов Г.С. Синхронизация эстрального цикла у телок простагландином и его влияние на гормональные взаимоотношения в системе гипофиз - яичник. // Бюллетень ВНИИ разведения и генетики сельскохозяйственных животных. 1979, № 3. С.19 24.
  98.Nasser L.F. Induction of parturition in cattle: effect of triamcinolone pretreatment on the incidence of retained placenta. Canad. Veter.J, 1994, Vol.35. N 8. p.491 496.
  99.Tanabe T.V., Proffer R.D. Treatment of cystic ovarian follicles in dairy cows with chorionic gonadotropin. Thero genology, 1982, 18, n 5, - p. 497- 512.
  100.Ingarden J., Balcerek R.S. Die Anwendung von Carazolol bei der Benanlung von Retentio secundinarum beir Kuhen: Klinische Beobachtugen. Prakt. Tierarzt, 1995, Jg.76, N 12, - p. 170 178.
  101.Ващекин Е.П., Баранов В.И., Кусулидис К.Д. Стимуляция воспроизводительной функции у коров. // Ветеринария. 1977. № 7. С. 69 - 71.
  102.Claus R. et al. Analysis of factors influencing reproductive performance on the dairy cow by progesterone assay in milk tet. Brit. Veter. J., 1983, 139. p. 29 37.
  103.Alanko M., Kativa T. Treatment of cystic ovaries in dairy cattle using human chorionik gonadotrophin or a comgesterone. Nord. Veter. Med. 1980, 32, 3 / 4, p. 122- 127.
  104.Folman V., Mehpee S.R., Cummin I.A. The effect of ”Ectrumate” followed by progesterone coils on oestrus synchronization and conception of postpartum beet and dairy cows. Anim. Reprod. Sci., 1981,4, n. 2,p. 117 126.
  105.Fable Nys G. Le control hormonale du comportement sexuel male et femelle chez la Brebis role des interactions entre progesterone et estradiol. C. r. Acad. Sci., 1983, ser. 3, v. 296, n. 20, p. 961 964.
  106.Саттаев М.Х. Использование эстрофана и тривита при нарушении воспроизводительной способности самок.// Научные основы профилактики и лечения воспроизводительной функции сельскохозяйственных животных. Тр. Всесоюзн. научн. конф. Воронеж.,1988. С.111 112
  107.Бриль Э.Е. Гомоны и воспроизводство крупного рогатого скота. Минск. 1979. С. 88.
  108.Дашукаева К.Г. Применение гормональных препаратов для профилактики перинотальной патологии у коров. // Пути повышения продуктивности животных. Воронеж, 1996. Вып. 2. С. 35.
  109.Лободин А.С. Гормональная регуляция полового цикла у коров. // Актуальные проблемы ветеринарии в борьбе с незаразными болезнями животных. Воронеж, 1990. Вып 2. С. 70 - 74.
  110.Bekana M., Odensvik K. Prostaglandin F2alha metabolite and progesterone profiles in post-partum covs with retained foetal membranes. Acta veter. scand., 1996, Vol. 37, № 2.
  111.Docke F. Intraovarielle Regylationaprosesse in Suclus. Mh. Veter. Med., 1980, 35, 21: S. 829 838.
  112.Janowski T. Podhalicz-dziegielewska M. Koncentracja estrogenow oraz histologiczny obraz lozyszcz u krow w 9 miesiacu ciazy I z zatrzymaniem lozyska. // Med. weter., 1995, № 10, R 51.
  113. Bekana M., Clinical, ultrasonograpnic, bacteriological and hormonal studies in post-partum cows with particulars emphasis on retained fetal membrahes. Doctoral thesis. Acta Univ. agriculturae sueciae. Veterinaria. / Swed. univ. of agr. sciences. № 2, 1996, p. 25- 28.
  114.Zondek B. Die Hormone des Ovariums und des Hypophysen Vordelappens. Berlin, 1991.
  115.Паєнок С. М., Гусак Я.С. Вітаміни в тваринництві. Львів: - Каменяр, 1988 р. С. 48 60.
  116.Евстафьев В.М. Влияние витаминов (A, D, E, Бета каротин) и микроэлементов (кобальт, йод, цинк) на физиологические процессы у коров после отела.: Автореф. диск. вет. наук: 16.00.07.// Свердловск. 1975. - С.8 17.
  117.Кошевой В.П. Витамин А в регуляции репродуктивной функции у коров. : Автореф. дисд-ра. биол. наук: 16.807.// п. Дубровицы, Московск. обл. 1990. - с. 43.
  118.Власов С.А. Содержание стероидных гормонов в крови сухостойных коров. // Важнейшие итоги исследований по изучению заболеваний с.х. животных незаразной этиологии, их профилактика и лечение. - Воронеж, 1993, - С. 41 43.
  119.Gesl Frich. Die Einfliisse von Vitamin A und des Provitamins Karotin auf das Fruchtbarkeits Sehen bei der leistungskuh. Fortschr. Landwirt., 1983, 61, n. 7, S. 2 3.
  120.Tudorascu R., Dumitrescu A., Bursea D. Cercetari asupra proteinei totale si fractiumlor proteice serice ci Legatura acestora cu fecuhdita tea la vaca. Lucr. Sti. Instagron, 1991, 14, 111- 117.
  121.Валюшкин К.Д. Комплексная витаминотерапия при бесплодии коров. // Тр. ин- та Новое в разведении и генетике с. х. животных”, Ленинградский вет. ин т. 1974, вып. 35, - с. 13 17.
  122.Круглов И.Е., Щепоренкова Г.И. Из опыта профилактики бесплодия коров // Ветеринария. 1973, № 1. С. 72 74.
  123.Liebetrow R., Octzel H. Untersuchunger uber der Einsatz von Vitamin Preparaten zur Beeinflussung des Puerperiums des Rindes. monatsh., Veterinarmed., 1973, 28, 15: 564 569.
  124.Регуляция половой функции у коров и телок Методические рекомендации для ветеринарных врачей и зооинженеров. Белоцерковский с./х. институт им. Погребняка. Белая церковь 1992 г. с36 39.
  125.Буштедт Л.В. Изучение стимулирующего действия молозивного иммуногормонального препарата. // Ветеринария. Республиканский межведомственный тематический научный сборник. :Киев, - Урожай, - 1990, Вып. 65. - С.79.
  126.Абдурахманов Ф.У. Применение молозива как лактогормонального препарата. // Сборник научных работ. Сибирский НИВИ, 1979, № 36.- С. 108 111.
  127.Черных В.Г. Профилактика задержания последа у коров. // Материалы Всероссийской научно-исследов. и учебно-методической конференции по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения животных. - Воронеж. 1994. С.152.
  128.Харута Г.Г. Метод системного аналізу показників крові при прогнозуванні відтворної функції корів // Вісник аграрної науки. 1995, № 4, - С. 43 49.
  129.Рекомендації з профілактики неплідності худоби / Г.В.Зверева, В.А.Яблонський, М.В.Косенко та інші. ДНДКІ ветпрепаратів і корм. добавок. Львів. -2001. 18 с.
  130.Kard H. et ol. Hormonate Lytische Erfassung Von Lykluageschehen und Unfruchtbarkeit bei Kuhen unter praktischen Bedingungen. Internal. Congress on diseases of Cattle, 1991, 2: 889 894.
  131.Шубин А. Б., Шубина Л.И. Применение молозива для стимуляции половой функции коров // Молочное и мясное скотоводство. -1983, - № 1 -С.33 34.
  132.Мосин В.В. Надплевральная новокаиновая блокада при бесплодии //Ветеринария. 1983. № 6. С. 45 47.
  133.Сапожков В.С. Применение дипровита и липамида для профилактики задержания последа и послеродового эндометрита у коров.: Автореф. дисканд. вет. наук: 10.00.07. Воронеж. 1995. - с. 29.
  134.Парфирьев И.А. Лечение высокопродуктивных молочных коров при множественной фолликулярной кистозности яичников // Вестник сельскохозяйственной науки. 1981. - № 5. С.90 96.
  135.Ельчанинов В.В. Синхронизация охоты у телок. // Животноводство. 1963. - № 1. С. 57 59.
  136.Ельчанинов В.В. Синхронизация охоты у коров. - М.: Винтинсх. 1969. с. 79.
  137.Прокофьев М.И. Роль гонадотропинов в формировании полового цикла и гормональные методы его регулирования у сельскохозяйственных животных.: Автореф. дисд-ра. биол. наук: 03.00.13.// Научно исследовательский Трудового Красного Знамени институт животноводства Лесостепи и Полесья Украинской СССР. - 1998. - с. 43.
  138.Клинский Ю.Д., Даровский В.Е. Синхронизация половой функции у сельскохозяйственных животных // Сельское хозяйство за рубежом. Животноводство. - 1972. - № 3. С. 22- 29.
  139.Иваненко М.С. Синхронизация половой функции у телок. : Автореф. диск-та. вет. наук: 16.00.07./ Москва, 1969. - С. 16.
  140.Тихонин Б. И. Применение простагландинов для лечения и профилактики задержаний плаценты у коров. // Диагностика, терапия и профилактика акушерстко-гинекологической патологии у животных. Москва, - 1994. С.22-23.
  141.Иваненко М.С. Синхронизация половой функции у телок. // Животноводство. 1969. №1. С. 57 59.
  142.Рязанский М.П., Швец Г.И. Стимуляция воспроизводительной функции коров натуральными феромонами // Искусственное осеменение и профилактика бесплодия сельскохозяйственных животных. Межвузовский сборник научных трудов: - Ставрополь. 1988. С. 36 40.
  143.Швец Г.И. Влияние половых феромонов быка на воспроизводительную функцию телок при гипофункции яичников. // Тр. конференц. Повышение продуктивности, воспроизводительной способности, профилактики и лечения сельскохозяйственных животных” - Курск, 1997. С. 105- 107.
  144.Михайлов Н.Н. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. М.: В.О., Агропромиздат. - 1990. С. 196 199.
  145.Ахмедов Ахмед К.О. Синхронизация охоты у коров и буйволиц в условиях Азербайджана: Автореф. дис канд. с.-х.. наук: .// Кировабад. 1974. -с. 21.
  146.Ахмедов Ахмед К.О. Синхронизация половой охоты у коров и телок. // Вестник сельхознауки. Баку. 1972. -№ 1. С. 100 102.
  147.Ахмедов Ахмед К.О. Синхронизация охоты у буйволиц // Животноводство. 1972. - № 5. С. 86 87.
  148.Малик О.Г. Фитоэстрогены в кормах и обмен веществ у крупного рогатого скота.: Автореф. дисд-ра. биол. наук: 03.00.13. Львов. 1984. - с. 36.
  149.Косенко М.В., Малик О.Г. Ветеринарні фітопрепарати. Вид. ”СПОЛОМ”, Львів. - 2001. с.288.
  150.Малик О.Г. Фіторегулятори відтворної здатності тварин. // Тр. між нар. конференц. - Львів, 2002. Т.4 (№ 5) С. 167 182.
  151.Araki S., Chikazawa K., Sekiguchi I., Yamauchi H., Motoyama M., Tamada T. Arrest of follicular development in a patient with a lack of estrogen synthesis in the ovaries. Fertil Steril.-1997.-№ 47.-P. 169-72.
  152.Bertoluzza A., Fagnano C. and Tinti A.Laser scattering spectrosxopy of biological objects // Studies in Physical and Thoretical chemistry, 276. Boars S. Vitamin E und Sellen Mandell vermindern die Abwehrkrafte // Kinder welt. -1996. -№3. -P. 14-15.
  153.Randt A., Ahlers D. Der Einfluss eines beta-Adrenozeptoren-Antagonisten auf den Abgang der Nacngeburt beim Rind. // Tierarztl.Umsch, 1995. Jg.50, № 2., p75-80.
  154.Edelstain M.C., Brzysky R.G., Jones G.S., Simonetti S., Muasher S. Equivalency of hMG and FSH stimulation after GnRHagonist suppression // Fertil. Steril.- 1991.- Vol.53.- P. 103-6.
  155. Detection of cilculating immune complexes in human sera by simplified assays polyethyllene glycol / M.Digeon, M.Laver, L.Riza, J.F.Bach // J.immunal. 285.Fevold H.L. Synergism of the follicle stimulating and luteinizin hormones in producing estrogen secretion // Endocrinology - 1941.- Vol. 28.- P.33-6.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины