ВПЛИВ СТАНУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ВІДТВОРНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ЗА ГІПОФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ
 • скачать файл:
 • Название:
 • ВПЛИВ СТАНУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ВІДТВОРНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ЗА ГІПОФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ
 • Альтернативное название:
 • ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ молочной железы на ВОССТАНОВЛЕНИЕ воспроизводимых ФУНКЦИИ КОРОВ ЗА гипофункции яичников
 • Кол-во страниц:
 • 167
 • ВУЗ:
 • БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  На правах рукопису

  ПЛАХОТНЮК Ігор Миколайович

  УДК:619:618.11.008.64/.1900207/.08

  ВПЛИВ СТАНУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ВІДТВОРНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ЗА ГІПОФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ

  16.00.07 ветеринарне акушерство

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата ветеринарних наук

  Науковий керівник доктор
  ветеринарних наук, професор
  ХАРУТА Григорій Григорович  Біла Церква 2009  ЗМІСТ Стор.

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.....4
  ВСТУП.....5
  РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ....11
  1.1. Поширеність, етіологія, патогенез, діагностика, лікування і
  профілактика гіпофункції яєчників у корів...11
  1.2. Поширеність, етіологія, патогенез, діагностика, лікування і
  профілактика маститу в різні періоди репродуктивного циклу
  корів...18
  1.3. Морфофункціональні зв’язки статевих органів і молочної
  залози.28
  РОЗДІЛ 2. ВИБІР НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕННЯ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ
  ВИКОНАННЯ РОБОТИ32
  РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ СОНОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  ВИМ’Я У КОРІВ42
  3.1. Розробка методики сонографічного дослідження вим’я у корів......42
  3.2. Ультразвукова характеристика тканин паренхіми, надсоскового і
  соскового відділів цистерни вим’я у лактуючих корів....43
  3.3. Ультразвукові показники тканин паренхіми, надсоскового і
  соскового відділів цистерни вим’я під час запуску і сухостою..................47
  3.4. Стан тканин паренхіми, надсоскового і соскового відділів цистерни
  вим’я за маститу та індурації..50
  РОЗДІЛ 4. ПОШИРЕНІСТЬ ГІПОФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ І МАСТИТУ ТА ЇХ
  ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРНОЇ ФУНКЦІЇ І ВМІСТ СТАТЕВИХ
  ГОРМОНІВ.................53
  4.1. Поширеність гіпофункції яєчників у структурі гінекологічних
  хвороб............................................53
  4.2. Частота виникнення маститу в корів у різні фізіологічні періоди
  репродуктивного циклу та за різних хвороб статевих органів....................54
  4.3. Статева циклічність і заплідненість корів залежно від стану
  геніталій і молочної залози.....61
  4.4. Вміст статевих гормонів у сироватці крові корів з гіпофункцією
  яєчників за різного стану молочної залози66
  РОЗДІЛ 5. ОБҐРУНТУВАННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДІВ
  ЛІКУВАННЯ КОРІВ З ГІПОФУНКЦІЄЮ ЯЄЧНИКІВ ТА МАСТИТОМ..69
  5.1. Вплив методів лікування корів з гіпофункцією яєчників на
  показники відтворення і розвиток маститу...................................................70
  5.2 Вплив методів лікування корів з субклінічним запаленням молочної
  залози на відтворну функцію..75
  5.3. Вплив методів лікування корів з клінічним запаленням молочної
  залози на відтворну функцію..81
  РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ КОРІВ
  З ГІПОФУНКЦІЄЮ ЯЄЧНИКІВ ТА МАСТИТОМ...87
  РОЗДІЛ 7. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ94
  ВИСНОВКИ..112
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ.115
  ДОДАТКИ.116
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....126  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  АСД антисептик стимулятор Дорогова
  Гн-РГ гонадотропний рилізинг гормон
  ГСЖК гонадотропін сироватки жеребних кобил
  Е:Т естрадіоло-тестостеронове співвідношення
  ІФА імуноферментний аналіз
  ЛГ лютеїнізуючий гормон
  ПДЕ плацента денатурована емульгована
  П:Е прогестероно-естрадіолове співвідношення
  П:Т прогестероно-тестостеронове співвідношення
  СЖК сироватка жеребних кобил
  СТГ соматотропний гормон
  Т3 трийодтиронін
  УЗД ультразвукове дослідження
  ФСГ фолікулостимулюючий гормон
  ВСТУП

  Найбільш актуальною і складною проблемою практичної та теоретичної ветеринарної медицини залишається проблема інтенсифікації відтворення стада великої рогатої худоби, яка передбачає профілактику неплідності корів, збереженість новонароджених телят і збільшення виробництва та якості молока [1].
  Проблемі неплідності і маститу присвячені роботи багатьох учених. Студенцов А.П. [2], Звєрєва Г.В. [3], Логвинов Д.Д. [4, 5], Яблонський В.А. [6], Хомин С.П. [7], Харута Г.Г. [8], Любецький В.Й. [9], Косенко М.В. [10], Харенко М.І. [11], Кошовий В.П. [12, 13], Калиновський Г.М. [14], Якубчак О.М. [15], Касянчук В.В. [16], Сковородин Е.Н. [17], Родин И.И. [18], Загаєвський Й.С. [19], Задвірний Ю.Ф. [20], Черемисинов Г.А. [21], Ивашура А.И. [22, 23] та інші вивчили причини, патогенез, розробили класифікацію, методи діагностики і лікування тварин з гінекологічними хворобами та маститом. Але не дивлячись на велику увагу, яку наука і практика надає проблемі неплідності та маститу економічні збитки від них не знижуються [24].
  Актуальність теми. Відомо, що виникнення найбільш поширених гінекологічних хвороб та маститу зумовлюється дією несприятливих зовнішніх (порушення умов утримання, повноцінної годівлі, моціону, мікробна контамінація тощо) і внутрішніх (порушення обміну речовин, нейрогуморальної регуляції, захисно-адаптативних можливостей організму, подовжена лактація, патології родів і післяродового періоду тощо) факторів [25 28]. Вказані причини, за даними В.А. Яблонського зі співавт. [6], Г.В. Звєрєвої і С.П. Хомина [3], сприяють зниженню резистентності організму, функції гіпоталамусу, гіпофізу і як результат тканин яєчників та матки, що призводить до морфофункціональних розладів статевих органів і молочної залози.
  За даними Г.В. Звєрєвої зі співавт. [24], С.П. Хомина зі співавт. [29], В.И. Рубцова [30, 31], М.В. Косенка зі співавт. [32], Н.М. Хилькевич и С.Н. Хилькевич [33], Т.Е. Гудимовой [34], Р.В. Івашківа і В.Ю. Стефаника [35], Л.Г. Романа [36] і А.Ф. Колчиной [37] спостерігається негативний вплив запалення молочної залози на прояв статевої циклічності та заплідненість корів і збільшення кількості тварин, хворих маститом, за хвороб статевих органів.
  Однак, лікування корів з гіпофункцією гонад проводиться за традиційними схемами без урахування морфофункціонального стану молочної залози. У свою чергу, тварин з маститом лікують без урахування стану яєчників, що в окремих випадках (за одночасного перебігу хвороб) може призвести до ослаблення лікувального ефекту чи посилення патологічних процесів у статевих органах і вимені.
  Тому вивчення поширеності гіпофункції яєчників і маститу, впливу запалення молочної залози на відтворну функцію корів, визначення вмісту статевих гормонів та розробка і апробація ефективних методів лікування тварин з гіпофункцією гонад та різним станом вим’я (здорова молочна залоза, субклінічний та клінічний мастит) є відкритим та актуальним для планомірного відтворення стада, профілактики неплідності і збільшення отримання високоякісного молока.
  Також заслуговує на увагу те, що для постановки діагнозу на клінічний мастит, в умовах виробництва, використовують такі методи досліджень, як огляд, пальпація молочної залози і візуальна оцінка секрету, а також швидкі тести для діагностики субклінічного маститу [4, 5]. Але розроблені методи діагностики не дають можливості у реальному часі, за життя тварини, визначити ступінь ураження органу, точну локалізацію патологічної ділянки, початок переродження тканин, їх реакцію на дію лікарських засобів. Тому доцільним є розробка методики ультразвукового дослідження вим’я, визначення сонографічної картини паренхіми і цистерн здорової молочної залози у корів під час запуску, сухостою та у різні періоди лактації і встановлення особливостей ультразвукового зображення тканин вим’я за клінічного і субклінічного маститу.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною держбюджетної теми Білоцерківського НАУ Розробити та впровадити методи синхронізації овуляції і осіменіння корів” (номер державної реєстрації 0105U007714) і держбюджетної теми ”Розробити діагностичні критерії та систему лікувально-профілактичних заходів при множинній внутрішній, акушерській та хірургічній патології у жуйних (номер державної реєстрації 0107U007956).
  Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягала у розробці сонографічного методу діагностики маститу та вивченні впливу стану молочної залози на відновлення відтворної функції корів за гіпофункції яєчників.
  Для досягнення мети були визначені наступні завдання:
  1. Встановити сонографічну картину паренхіми і цистерн здорової молочної залози у корів під час запуску, сухостою та у різні періоди лактації.
  2. Визначити особливості сонографічної картини паренхіми і цистерн молочної залози корів за субклінічного і клінічного маститу та скласти їх діагностичну характеристику.
  3. Виявити поширеність гіпофункції яєчників у структурі гінекологічних хвороб.
  4. Дослідити поширеність маститу в корів під час сухостою, післяродового періоду та у неплідних тварин.
  5. Дослідити вплив запалення молочної залози на статеву циклічність і заплідненість корів.
  6. Вивчити вміст статевих гормонів у корів з гіпофункцією яєчників і різним станом молочної залози.
  7. Апробувати вплив методів лікування корів з гіпофункцією яєчників на показники відтворення і розвиток маститу.
  8. Розробити методи лікування корів за одночасного перебігу гіпофункції яєчників і маститу.
  Об’єктом дослідження були морфофункціональні зміни в яєчниках та молочній залозі корів за гіпофункції гонад і маститу.
  Предметом дослідження були діагностика, поширеність і лікування корів за одночасного перебігу гіпофункції яєчників і маститу.
  Методи дослідження стану статевих органів: анамнез, огляд, трансректальна пальпація, сонографія, статистичний. Методи дослідження стану молочної залози: клінічні (огляд і пальпація вим’я та візуальна оцінка секрету), сонографічний і лабораторні. Визначення вмісту статевих гормонів здійснювали методом ІФА.
  Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в Україні розроблено ультразвукову методику дослідження тканин молочної залози у корів і діагностики субклінічного та клінічного маститу; встановлено негативний вплив запалення молочної залози на стероїдогенез, що викликає анафродизію.
  Підтверджено, що мастит виникає у всі періоди репродуктивного циклу корів, а його поширеність збільшується у післяродовому періоді, за післяродових і гінекологічних хвороб та після піку лактації. Запалення молочної залози у корів знижує показники відтворної функції.
  Вперше вивчено вплив методів стимуляції статевої циклічності у корів з гіпофункцією яєчників та здоровою молочною залозою на показники відтворення і розвиток запалення вим’я та розроблено ефективні схеми лікування тварин за одночасного перебігу гіпофункції яєчників і субклінічного та клінічного маститу.
  Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень, що викладені в дисертації, можуть бути використані в господарствах для діагностики маститу та лікування корів з гіпофункцією яєчників і запаленням молочної залози. За результатами досліджень розроблено Методичні рекомендації щодо синхронізації статевої охоти, овуляції та осіменіння корів” (Харута Г.Г., Власенко В.В. Плахотнюк І.М. та ін. Біла Церква, 2007. 28 с.), які схвалені секцією ветеринарної медицини науково-методичної ради Мінагрополітики України (протокол № 3 від 20 грудня 2006 р.), методичні рекомендації для лікарів ветеринарної медицини Стимуляція і синхронізація статевої циклічності у корів та методи підвищення заплідненості” (Харута Г.Г., Волков С.С. Плахотнюк І.М. та ін. Біла Церква, 2009. 21 с.), які затверджені Науково-методичною радою Державного комітету ветеринарної медицини України (протокол № 2 від 25 грудня 2008 р.) та отримано патент на корисну модель ”Спосіб дослідження вим’я корів (номер державної реєстрації 33022).
  Запропоновані методи лікування корів з гіпофункцією яєчників і різним станом молочної залози впроваджені у ПСП ”Гейсиське Ставищанського району Київської області та використовуються під час викладання курсу Акушерство, гінекологія і біотехнологія розмноження сільськогосподарських тварин з основами андрології” на факультеті ветеринарної медицини та в Інституті післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету.
  Особистий внесок здобувача. Всі дослідження проведені здобувачем особисто. Автором освоєно методи досліджень молочної залози і статевих органів у корів та самостійно виконано обсяг експериментальної частини роботи, проведено статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих даних. Визначення вмісту статевих гормонів дисертант проводив у лабораторії новітніх методів досліджень Білоцерківського НАУ.
  Апробація результатів дисертації проведена на восьми міжнародних науково-практичних конференціях: Проблеми неінфекційної патології тварин” (м. Біла Церква, 3 4 листопада 2005 р.), Наукові і практичні аспекти ветеринарної медицини України” (м. Біла Церква, 27 28 вересня 2006 р.), Молочные реки” (м. Дніпропетровськ, 1 4 листопада 2006 р.), Современные технологии сельскохозяйственного производства” (м. Гродно, 19 20 квітня 2007 р.), Аграрний форум 2007” (м. Суми, 4 6 квітня 2007 р.), Сучасні проблеми вет. медицини з питань фізіології та патології відтворення тварин” (м. Біла Церква, 20 21 вересня 2007 р.), Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті” (м. Біла Церква, 15 16 травня 2008 р.), Проблеми неінфекційної патології тварин” (м. Біла Церква, 18 19 вересня 2008 р.); на п’яти державних наукових конференціях: Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті” (м. Біла Церква, 16 19 травня 2006 р.), Аграрна наука виробництву: сучасні проблеми ветеринарної медицини” (м. Біла Церква, 23 25 листопада 2006 р.), Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті” (м. Біла Церква, 16 17 травня 2007 р.), Аграрна наука виробництву: сучасні проблеми вет. медицини ” (м. Біла Церква, 14 15 листопада 2007 р.), Аграрна наука виробництву: сучасні проблеми вет. медицини” (м. Біла Церква, 12 13 листопада 2008 р.); на науково-практичному семінарі під час Міжнародної агропромислової виставки Агро 2006” (м. Київ, 2006 р.).
  Публікації. Основні результати експериментальних досліджень опубліковані у дванадцяти публікаціях. З них дев’ять статей викладено у фахових виданнях: Віснику Білоцерківського державного аграрного університету” (6), щомісячнику Ветеринарна медицина України (2) і Віснику Сумського національного аграрного університету (1); а також у двох методичних рекомендаціях. За результатами досліджень отримано патент на корисну модель.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 115 сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 27 таблицями, 31 рисунком і 7 додатками. Робота складається з таких розділів: вступу, огляду літератури, власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних джерел, що включає 355 найменувань, у тому числі 45 іноземних.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі висвітлено теоретичне і практичне обґрунтування методики ультразвукового дослідження молочної залози у корів з метою діагностики субклінічного маститу; вперше установлено негативний вплив на стероїдогенез запалення молочної залози, що викликає анафродизію. Вивчено вплив методів стимуляції статевої циклічності у корів з гіпофункцією яєчників та здоровою молочною залозою на показники відтворення і розвиток запалення вим’я та розроблено й апробовано ефективні схеми лікування тварин за одночасного перебігу гіпофункції яєчників і субклінічного та клінічного маститу.
  1. Ультразвукове дослідження дозволяє проводити візуальну оцінку морфофункціонального стану вим’я корів. На ехозображенні тканин здорової молочної залози у різні фізіологічні періоди часточки паренхіми візуалізуються як дрібні ехонегативні утворення; строма має вигляд хаотично розміщених світлих смужок завдовжки від 2 до 8 мм, а судини близьку до округлої форму, ехонегативний вміст та тонку внутрішню ехопозитивну оболонку; молочні протоки різняться за формою і відсутністю ехопозитивної оболонки; надсоскова цистерна має ехонегативний вміст, різноманітну конфігурацію стінок, а цистерна соска відрізняється відсутністю складок стінок.
  2. Ознаками субклінічного маститу у корів є ультразвукова візуалізація у вмісті проток і надсоскової цистерни ехопозитивних включень, а за клінічного запалення додатково з’являються гіпер- і гіпоехогенні ділянки паренхіми; за індурації вим’я ехопозитивне зображення тканин.
  3. Гіпофункція яєчників реєструється у 20,4 % корів з гінекологічними хворобами. Запалення молочної залози виникає у 37,0 % корів.
  4. Мастит реєструється у всі періоди репродуктивного циклу корів, а частота його виникнення залежить від стану статевих органів й підвищується на 19,8 (р < 0,01) % після родів, на 8,1 і 6,1 % за післяродових та гінекологічних хвороб і на 17,3 % (р < 0,05) після піку лактації з четвертого по сьомий місяці тільності та зменшується на 42,7 (р < 0,01) % під час сухостою. З числа хворих на мастит корів субклінічний перебіг запалення молочної залози виявляють у 60,0 %, клінічний у 21,8 %, а одночасно прихований і клінічний у різних частках у 18,2 % тварин.
  5. Розвиток запалення молочної залози у неплідних корів супроводжується зменшенням на 4,4 % частоти прояву статевої циклічності і зниженням на 5,6% заплідненості після першого осіменіння та за 90 діб після родів збільшенням на 5,4 діб (р < 0,05) тривалості неплідності, що свідчить про взаємозв’язок стану статевих органів і молочної залози.
  6. Встановлено особливості розладу стероїдогенезу у корів з гіпофункцією яєчників і різним станом молочної залози. За гіпофункції яєчників у корів з здоровою молочною залозою спостерігалися ендокринні розлади, які характеризуються зниженням на 48 і 454 % (р<0,001) вмісту прогестерону і тестостерону та збільшенням на 8 % концентрації естрадіолу; за розвитку маститу збільшується на 453 % (р<0,05) концентрація прогестерону, на 236 % естрадіолу і на 1189 % (р<0,05) тестостерону.
  7. Поєднання новокаїнотерапії (10 %-ний розчин новокаїну) з ін’єкціями фолігону є найбільш ефективним лікуванням корів з гіпофункцією яєчників і здоровою молочною залозою. Таке лікування забезпечує збільшення на 43,2 (р<0,05) і 40,0 % (р<0,05) кількості тільних тварин та скорочення на 27,8 (р<0,001) і 23,4 діб (р<0,01) тривалості неплідності. Використання цих лікувальних схем у подальшому не впливає на розвиток у корів субклінічного і клінічного маститу.
  8. Найбільш ефективним лікуванням корів з гіпофункцією яєчників і субклінічним маститом виявилося поєднання патогенетичної (10 %-ний розчин новокаїну) й етіотропної терапії (мастієт форте) та використання фолігону. Таке лікування сприяє покращанню показників відтворної функції: збільшується на 40,0 % (р < 0,05) кількість тільних корів і скорочується на 22,9 доби (р < 0,01) тривалість неплідності та на 60,0 % (р < 0,001) більше одужує тварин з прихованим маститом.
  9. Лікування корів з одночасними проявами гіпофункції яєчників і гнійно-катарального запалення молочної залози шляхом поєднання внутрішньочеревного введення 10 %-ного розчину новокаїну, внутрішньоцистернального мастієт форте та внутрішньом’язового фолігону є найбільш ефективним. В результаті застосування розробленої терапевтичної схеми за 60 діб від початку лікування на 30,0 % збільшується кількість тільних корів та на 9,3 діб скорочується тривалість неплідності, а також на 40,0 % (р < 0,01) більше одужує тварин з клінічним маститом.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Профілактика акушерських патологій у корів / [Краєвський А.Й., Вельбівець М.В., Ордін Ю.М. та ін.] Біла Церква, 2000. 16 с.
  2. Студенцов А.П. Клиническая диагностика беремености и бесплодия коров / Студенцов А.П. Казань: Татарское книжное издательство, 1961. 32 с.
  3. Зверева Г.В. Гинекологические болезни коров / Г.В. Зверева, С.П. Хомин К.: Урожай, 1976. 152 с.
  4. Логвинов Д.Д. Болезни вымени у коров / Логвинов Д.Д., Солодовников С.Б., Сидоренко А.Н. К.: Урожай, 1979. 114 с.
  5. Логвинов Д.Д. Физиология и патология вымени у коров / Логвинов Д.Д., Чумакова Т.А. К.: Урожай, 1971. 268 с.
  6. Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології / Валентин Андрійович Яблонський. К.: Мета, 2002. 319 с.
  7. Хомин С.П. Етіопатогенез і значення акушерської патології в етіології неплідності корів / С.П. Хомин // Наук. вісник Львів. держ. академ. вет. мед. ім. С.З. Ґжицького. 2002. Т.4 (№5). С. 222 225.
  8. Регуляция половой функции у коров и тёлок / [Харута Г.Г., Шарандак В.И., Авраменко Н.В. и др.] Белая Церковь, 1992.62 с.
  9. Яблонський В.А. Патологія молочної залози / Яблонський В.А., Любецький В.Й., Бородиня В.І. К., 2004. 46 с.
  10. Косенко М.В. Відтворення молочного поголів’я / Косенко М.В., Чухрій Б.М., Чайковська О.І. Львів: Українські технології, 2005. 230 с.
  11. Застосування тканинних препаратів в акушерстві, гінекології та біотехнології розмноження тварин / [М.І. Харенко, С.П. Хомин, О.А. Власенко та ін.] Суми: Козацький вал, 2005. 148 с.
  12. Кошовий В.П. Розробка способу комплексної діагностики післяпологового гіпогонадизму у корів / В.П. Кошовий, С.Я. Федоренко // Збірник наук. праць Луганськ. нац. аграр. ун-ту. 2004. № 35 (47). С. 86 89.
  13. Кошовий В.П. Розробка способу комплексної діагностики післяпологового гіполютеолізу у корів / В.П. Кошовий, М.М. Ващенко // Збірник наук. праць Луганськ. нац. аграр. ун-ту. 2004. № 35 (47). С. 82 85.
  14. Акушерсько-гінекологічний прогноз відтворення великої рогатої худоби в господарствах зони радіактивного забруднення / Г.М. Калиновський, А.С. Ревунець, Л.В. Корейба [та ін.] // Вет. мед. Укр. 1998. № 1. С. 16 17.
  15. Динаміка загальної кількості мікроорганізмів і психротропних бактерій у збірному молоці залежно від температури зберігання / О.М. Якубчак, Р.І. Білик, С.М. Ткач, М.Е. Лукомський // Наук. вісник нац.аграр. ун-ту. 2005. № 89. С. 99 102.
  16. Касянчук В.В. Биологические средства и методы диагностики, лечения, коров больных маститом и патогенетическое обоснование их применения: автореф. дис. на соискание учёной. степени д-ра вет. наук: спец. 16.00.06 ”Ветеринарная санитария, ветеринарно-санитарная экспертиза и гигиена переработки продуктов животноводства / В.В.Касянчук. М., 1992. 46 с.
  17. Сковородин Е.Н. Морфофункциональные изменения яичников и некоторых желез внутренней секреции у коров при их гипофункции / Е.Н. Сковородин // Диагностика, патоморфология, патогенез и профилактика болезней в промышленном животноводстве. 1990. Ч. 1. С. 84 87.
  18. Родин И.И. Профилактика бесплодия у коров / И.И. Родин // Ветеринария. 1973. № 3. С. 77 79.
  19. Загаевский И.С. Профилактика заболеваний коров маститами / Загаевский И.С. Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1974. 68 с.
  20. Задвирный Ю.Ф. Сравнительная оценка существующих и разработка нового метода и технологии экспрес-диагноститки субклинического мастита у коров молочных комплексов: автореф. дис. на соискание учёной. степени к-та вет. наук: спец. 16.00.07 ”Акушерство и исскуственное осеменение / Ю.Ф. Задвирный. Харьков, 1987. 18 с.
  21. Комплексная система по борьбе с болезнями органов размножения коров и тёлок / [Черемисинов Г.А., Мисайлов В.Д., Карамышев В.А. и др.]. Воронеж, 1990. 50 с.
  22. Ивашура А.И. Маститы коров / Ивашура А.И. М.: Колос, 1972. 192 с.
  23. Ивашура А.И. Система мероприятий по борьбе с маститами коров / Ивашура А.И. М.: Росагропромиздат, 1991. 240 с.
  24. Акушерська і гінекологічна диспансеризація у системі профілактики неплідності та маститів у корів / Г.В. Звєрєва, С.П. Хомин, В.І. Тирановець, М.Г. Андросюк // Наук. вісник нац. аграр. ун-ту. 2000. № 22. С. 21 23.
  25. Мастит сільськогосподарських тварин: методичні рекомендації / [Харута Г.Г., Касянчук В.В., Хоменко В.І. та ін.]. К., 1997. 28 с.
  26. Підопригора Г.І. Причини та лікування серозно-катарального маститу у корів в умовах індивідуальних та фермерських господарств / Г.І. Підопригора // Наук. вісник Львів. держ. академ. вет. мед. ім. С.З. Ґжицького. 2002. Т. 4 (№ 5). С. 74 78.
  27. Гарбузов А.А. Комплексная терапия при гипофункции яичников у коров / А.А. Гарбузов // Наук. вісник Львів. держ. академ. вет. мед. ім. С.З. Ґжицького. 2002. Т. 4 (№ 5). С. 34 36.
  28. Власенко В.В. Вплив рівня продуктивності, умов утримання і годівлі на поширеність анафродизії та гінекологічних хвороб у корів / В.В. Власенко, Г.Г. Харута // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 2003. Вип. 25. Ч. 1. С. 59 68.
  29. Частота виникнення і особливості перебігу маститу у корів при акушерських та гінекологічних патологіях / С.П. Хомин, Г.В. Звєрєва, В.М. Олеськів, Д.О. Качур // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 1998. Вип. 5. Ч. 2. С. 111 112.
  30. Рубцов В.И. Маститы у коров при гинекологических заболеваниях / В.И. Рубцов // Ветеринария. 1971. № 3. С. 97 101.
  31. Рубцов В.И. Маститы и воспроизводительная функция / В.И. Рубцов // Ветеринария. 1980. № 6. С. 51.
  32. Застосування високоефективних дезінфікуючих засобів в системі профілактики ендометритів і маститів у корів / М.В. Косенко, О.І. Сергієнко, Л.М. Ковальчук [та ін.] // Наук. вісник Львів. акад. ім. С.З. Гжицького. 2005. Т. 7 (№ 2). Ч. 2. С. 139 144.
  33. Хилькевич Н.М. Комплекс мер борьбы с бесплодием и маститом / Н.М. Хилькевич, С.Н. Хилькевич // Ветеринария. 1998. № 8. С. 2931.
  34. Гудимова Т.Е. Болезни гениталий и мастит / Т.Е. Гудимова // Ветеринария. 1986. № 8. С. 62.
  35. Івашків Р.В. Взаємообумовленість відтворної здатності та лактогенезу у корів / Р.В. Івашків, В.Ю. Стефаник // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 2006. В. 41. С. 44 47.
  36. Роман Л.Г. Субклінічний мастит сухостійних корів як етіологічний фактор акушерської патології / Л.Г. Роман // Науковий вісник нац. аграр. ун-ту. 2005. № 89. С. 320 322.
  37. Колчина А.Ф. Взаимосвязь между воспроизводительной и лактационной функциями коров: автореф. дис. на соискание учёной. степени к-та вет. наук: спец. 16.00.07 ”Акушерство и исскуственное осеменение / А.Ф. Кончина. Львов, 1985. 18 с.
  38. Орлов Ф.М. Словарь ветеринарных хирургических терминов / Ф.М. Орлов, В.А. Лукьяновський. М.: Росагропромиздат, 1988. 301 с.
  39. Орлов Ф.М. Словарь ветеринарных клинических терминов / Орлов Ф.М. 3-е изд., прераб. и доп. М.: Россельхозиздат, 1988. 367 с.
  40. Современный словарь иностранных слов / [Ланда Н.М., Смыслов Д.В., Апресян Р.Г., Чёрный К.М.]. Санкт-Петербург: Дуэт, 1994. 752 с.
  41. Звєрєва Г.В. Профілактика неплідності корів і телиць / Звєрєва Г.В., Сергієнко О.І., Чухрій Б.М. К.: Урожай, 1981. 104 с.
  42. Практична ветеринарна гінекологія / [Гришко Д.С., Жидков Д.М., Гонтаренко В.С. та ін.] Харків, 1999. 92 с.
  43. Сковородин Е.Н. Функциональная морфология яичников крупного рогатого скота в онтогенезе: автореф. дис. на соискание учёной. степени д-ра вет. наук: спец. 16.00.02 Патология, онкология и морфология животных” / Е.Н. Сковородин. Иваново, 1999. 32 с.
  44. Причини неплідності у корів у господарствах Одеської області / Б.В. Смолянінов, П.В. Паршин, М.О. Кротких [та ін.] // Міжвід. темат. наук. збірник. 2002. В. 80. С. 551552.
  45. Полянцев И.И. Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных / И.И. Полянцев, В.В. Подберёзный. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 480 с.
  46. Чомаев А.М., Вареников М.В. Прогестагены и дисфункция яичников у первотёлок / А.М. Чомаев, М.В. Вареников // Ветеринария. 2003. № 3. С. 38 39.
  47. Меженська Н.А. Функциональное бесплодие коров в учхозе Луганского ГАУ / Н.А. Меженська // Збірник наук. праць Луганськ. держ. аграр. ун-ту. 2000. С. 50 54.
  48. Бородиня В.І., Слепченко В.М. Ефективність деяких методів лікування корів із гіпофункцією яєчників / В.І. Бородиня, В.М. Слепченко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 2003. В. 25. Ч. 1. С. 41 45.
  49. Федоренко С.Я. Післяродовий гіпогонадизм у корів (клініко-експерементальні дані та розробка комплексної терапії): автореф. дис. на здобуття наук. ступення к-та вет. наук: спец. 16.00.07 „Ветеринарне акушерство” / С.Я. Федоренко. Львів, 2007. 22 с.
  50. Методи дослідження статевих органів і молочної залози у великої рогатої худоби / [Харута Г.Г., Подвалюк Д.В., Краєвський А.Й. та ін. ] Біла Церква, 1998. 34 с.
  51. Меженська Н.А. Імуностимулююча та замісна терапія при гіпофункції яєчників у корів: автореф. дис. на здобуття наук. ступення к-та вет. наук: спец. 16.00.07 „Ветеринарне акушерство” / Н.А. Меженська. К., 2003. 22 с.
  52. Лукяненко В.М. Иммунобиологическое состояние и морфологические показатели полового аппарата бесплодных коров: автореф. дис. на соискание учёной. степени к-та вет. наук: спец. 16.00.07 ”Акушерство и исскуственное осеменение / В.М. Лукяненко. Львов, 1973. 22 с.
  53. Кудла І.М. Ефективність неспецифічних методів лікування захворювань статевих органів корів / І.М. Кудла // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 1998. В. 5. Ч. 2. С. 50 53.
  54. Результати акушерської і гінекологічної диспансеризації корів з різним рівнем продуктивності / Г.Г. Харута, А.Й. Краєвський, Д.В. Подвалюк [та ін.] // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 1998. В. 5. Ч. 2. С. 102 105.
  55. Зайцев Е.А. Профилактика нарушений воспроизводительной функции с.-х. животных / Зайцев Е.А. Быково, 1989. 16 с.
  56. Горюк В.В. До причин неплідності худоби в Чемеровецькому районі Хмельницької області / В.В. Горюк // Науковий вісник нац. аграр. ун-ту. № 89. 2005. С. 125 129.
  57. Харута Г.Г. Актуальні питання відтворення сільськогосподарських тварин: стан і перспективи / Г.Г. Харута // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 1998. Вип. 5. Ч. 2. С. 99 102.
  58. Хіміч О.В. Вплив сапоніту на захворювання репродуктивних органів та молочної залози корів / О.В. Хіміч, М.Ф. Кулик // Вет. мед. Укр. 2000. № 6. С. 40 41.
  59. Яблонський В.А. Проблеми відтворення корів у нових умовах / В.А. Яблонський // Науковий вісник нац. аграр. ун-ту. 2005. № 89. С. 271 274.
  60. Мельник П. Роль йоду і цинку у відтворенні тварин / П. Мельник, Г. Гараздюк // Вет. мед. Укр. 2005. № 10. С. 29.
  61. Воронин В.В. Зависимость уровня йода в молоке коров от сезона года, обеспеченности микроэлементами и состояния половой функции / В.В. Воронин // Профилактика и лечение заболеваний сельскохозяйственных животных в Куйбышевской области. 1982. С. 63 67.
  62. Харута Г.Г. Прогнозування відтворної функції корів / Харута Г.Г. Біла Церква, 1999. 94с.
  63. Власенко В.В. Анафродизія та методи відновлення відтворної функції у корів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та вет. наук: спец. 16.00.07 „Ветеринарне акушерство” / В.В. Власенко. К., 2005. 20 с.
  64. Старостка В.В. Результати акушерської та гінекологічної диспансеризації корів / В.В. Старостка // Вісник Полтав. держ. аграр. академ. 2003. № 1 2. С. 21 22.
  65. Петров В.О. Електропунктурна корекція функціональних порушень яєчників у корів / В.О. Петров // Вет. мед. Укр. 1997. № 9. С.28 29.
  66. Петров В.А. Кожно-сосудистые реакции на введение ацетилхолинхлорида и адреналингидрохлорида при полноценном половом цикле и гипофункции яичников у коров / В.А. Петров // Вісник Сумськ. держ. аграр. ун-ту. 2001. №. 6. С. 95 97.
  67. Черемисинов Г.А. Изучение гистофункциональных изменений в яичниках коров / Г.А. Черемисинов // Ветеринария. 1974. № 2. С. 88 90.
  68. Власенко С.А. Визначення статевих стероїдів у крові корів з патологіями яєчників методом імуноферментного аналізу / С.А. Власенко // Наук. вісник Львів. акад. ім. С.З. Гжицького. 2004. Т. 6 (№ 3). Ч. 1. С. 36 42.
  69. Мамаев А.В. Препарат для стимуляции репродуктивной функции у коров и свиней / А.В. Мамаев // Ветеринария. 2005. № 6. С. 39 40.
  70. Яблонський В.А. Більше уваги організації відтворення тварин / В.А. Яблонський, В.Й. Любецький // Вет. мед. Укр. 2002. № 5. С. 32 33.
  71. Кошовий В.П. Розробка та апробація способів комплексної терапії корів з післяродовими гонадопатіями / В.П. Кошовий, С.Я. Федоренко, М.М. Ващенко // Вісник Сумськ. нац. аграр. ун-ту. 2004. № 2 (11). С. 85-88.
  72. Федоренко С.Я. Результати лікування корів з післяродовим гіпогонадизмом / С.Я. Федоренко // Вісник Сумськ. нац. аграр. ун-ту. 2004. № 2 (11). С. 138-140.
  73. Акушерско-гинекологические болезни коров. Диагностика, лечение, профилактика / [Г.А. Черемисинов, А.Г. Нежданов, А.С. Лободин и др.]. Воронеж: Центрально-черноземельное книжное издательство, 1982. 26 с.
  74. Рекомендації з використання сонографії у відтворенні тварин / [Г.Г. Харута, Д.В. Подвалюк, С.А. Власенко та ін.]. Біла Церква, 2005. 70 с.
  75. Dr. Wolfgan Kähn. Veterinary reproductive ultrasonography / Kähn. Dr. Wolfgan. Mosby-Wolfe, 1994.256 p.
  76. Ultrasonography of the umbiliccal structures in clinically normal calves / Elizabeth Watson, Mary B. Mabaffey, Wayne Crowell [et. al.] // American journal of veterinary research. 1994. Vol. 55, № 6. P. 773 780.
  77. Frandson R.D. Anatomy and physiology of farm animals / R.D. Frandson. Philadelphia: Lea & Febiger, 1974. 496 p.
  78. Hassler. D. Physik und technik der ultraschalldiagnostik / D. Hassler. In:Die Ultraschalldiagnostik in der schwangerschaft 3 Aufl, 1984. 98 p.
  79. Palmer E. Use of ultrasonic echography in equine ginecology / E. Palmer, M.A. Driancourt. Theriogenology, 1980. 216 p.
  80. J. Robert Duncan. Veterinary laboratory medicine clinical pathology / J. Robert Duncan, Keith W. Prasse. The iowastate university press: Ames Iowa, 1977. 244 p.
  81. Steven B. Atlas of embryonic development / Steven B. Oppenheimer, Richard L.C. Chao. Allyn and Bacon, Inc. Boston London Sydney Toronto, 1984.152p.
  82. Effect of metocloprmide of luteinizing hormon secretion in postpartum anestrous cows / F.N. Thomson, R.D. Jones, J.A. Stuedemann [et. Al.] // American journal of veterinary research. 1992. Vol. 53, № 5. Р. 727 730.
  83. Cowan B.D. Steroid Biosynthesis / B.D. Cowan // Clinical reproductive medicine. 1997. S. 11 20.
  84. Erickon G.F. Ovarian anatomy and physiology / G.F. Erickon // Biology and pathobiology. 2000. P. 13 22.
  85. Mc Donnel D.P. Molecular pharmacology of estrogen and progesterone recetors / D.P. Mc Donnel // Biology and pathobiology. 2000. P. 3 12.
  86. Eissa H. Effects of sample handling temperatures on bovine skim milk Progesterone concentrations / H. Eissa, R. Nachreiner, K. Refsal // Acta. Vet. Hung. 1995. № 43. P. 79 87.
  87. Immunoenzymatischer Nachweis von Progesteron aus Serum / C. Faller, U. Podestat, J. Hadrich [et al.] // Dtsch. Lebensm. Rdsch. 1998. Vol. 94. P. 9 12.
  88. Любецький В.Й. Імуноферментнкй метод діагностики тільності / В.Й. Любецький, В.М. Слепченко, В.І. Бородиня // Науковий вісник нац. уграр. ун-ту. 2000. В. 22. С. 86 88.
  89. Gupta M. Milk progesterone determination in buffaloes postinsemmation / M. Gupta, B. Prakas // Brit. Veter. J. 1990. Vol. 146, № 6. P. 563 570.
  90. Karagiannidis A. Milk progesterone determination as a mean of oestrus con firmation and early pregnancy diagnosis in cows / A. Karagiannidis // Bull. Hellen. veter. med. Soc. 1993. Vol. 44, № 4. P. 246-252.
  91. Gonzalez J. Detenninacion de progesterone medianes demanejo immunoenzimatico para toina de decisiones de manejo reproductive u de-terminacion de estas perdidas en vacas de boble proposito mantenidas en clima tropical / J. Gonzalez, A. Gordon, R. Ponce // Teen. pec. en Mexico 1996. Vol. 34, № 3 P. 152 159.
  92. Шуляк Л.Н. Применение иммуноферментного анализа для исследования физиологического состояния самки / Л.Н. Шуляк, Ф.И. Осташко // Нове в методах зоотехнічних досліджень. 1992. Ч. 1. С. 134 138.
  93. Busch W. Untersuchung zur diagnostischen aussage kraft der trachtigkeits diagnose mittels ostrogenbestinmung in kot und milch bei rindern sovie kot und blut bei schweinen / W. Busch, E. Bamberg, H. Jahn // Mh. veter.-med. 1990. Vol. 45, № 12. S. 434 438.
  94. Detection of post partum ovarian activity in cows using on-farm progesterone ELISA. / B. Keeling, R. Rajamahedran, V. Ravindran [et. al.] // Veter. Rec. 1992. Vol. 131, № 13. P. 291 293.
  95. Gospodarstvene opravdanost uportebe progesteronskog testa za pravodobno ot-kikanje estrusa ili gravidnosti krava / I. Kralj, A. Strasek, M. Tadik [et. al.] // Praxis. veter. 1991. G. 39, № 3. S. 321 328.
  96. Konuk C. Ineklerde kan ve sutte progesteron hormonu tayini ile erken gebelik teshisi / C. Konuk, A. Senunver // Istanbul. univ. veter. fak. derd. 1994. G. 20, № 1. S. 105 114.
  97. Tainturier D. Diagnosis precoce de non gestation chez la vache par dosage de la progesterone dans le lait par le lest / D. Tainturier, K. Fieni, J. Brugas // Rev, med. veter. 1990. Vol. 141, № 5. P. 375 378.
  98. Elmore R. The use of rapid progesterone assays in dairy practice / R. Elmore // Agri-Pract. 1989. Vol. 10, № 2. P. 5 8.
  99. Cruz A., Camejo I., Santos M. Aplication del metodo de radioimmunoensayo en el diagnostico precor de la gestation de la vaca: Estudio preliminar / A. Cruz, I. Camejo, M. Santos // Cienc. Tecn. en agr. veter. 1989. Vol. 11, № 2. P. 57 66.
  100. Chandrasekaran S. Correlations of progesterone profiles in milk and blood of cows / S. Chandrasekaran, R. Rao // Indian. Veter. J. 1990. Vol. 67, № 1. P. 86 87.
  101. Нежданов А.Г. Ветеринарный контроль за воспроизводством крупного рогатого скота и свиней / А.Г. Нежданов, В.Д. Мисайлов, А.М. Вислогузов // Ветеринария. 2003. № 12. 3 7.
  102. Порівняльна ефективність деяких методів лікування корів з виявленою гіпофункцією яєчників / Ю.В. Жук, В.І. Бороданя, В.М. Слепченко [та ін.] // Наук. вісник нац. аграр. ун-ту. 2001. № 38. С. 191 194.
  103. Фізіотерапія при незаразних хворобах у тварин / [Іздепський В.Й., Стоцький О.Г., Харенко М.І. та ін.]. Суми: Козацький вал, 2006. 132 с.
  104. Карпань В.М. Позитивний досвід застосування електромагнітних випромінювань надвисокочастотного діапазону в комплексній терапії деяких гінекологічних хвороб / В.М. Карпань, О.Д. Черненко, В.Ф. Чехун // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 2000. В. 11. С. 152 156.
  105. Bishop A. Cervical dysplasia treatment: key issues for developing countries / A. Bishop, J. Sherris, V.D. Tsu, M. Kilbourne-Brook // Bulletin of the Pan American Health Orgnization. 1996. № 3, 4 P. 378 386.
  106. Local immune response in persistent carvical dysplasia / K. Fukuda, T. Hachisud, S. Nakamura [et al.] // Obstet. Gynecol. 1993. V. 82. № 6. P. 941-945.
  107. Garzetti G. Cervical dyaplasia in HIV-seropositive women: role of human papillomavirus infection and immune status / G. Garzetti, A. Ciavattini, L. Butini // Ginecol. Obstetrie. Investigation. 1995. V. 40. № 1. P. 52 56.
  108. Патогенетична терапія при запальних процесах у тварин / [Панько І.С., Власенко В.М., Левченко В.І. та ін.]. К.: Урожай, 1994. 256 с.
  109. Гришко Д.С. Лекції з ветеринарного акушерства / Гришко Д.С. Харків: Прапор, 2003. 400 с.
  110. Хомин С.П. Ефективність ветеринарних заходів комплексної профілактики маститу у корів / С.П. Хомин, О.Я. Дмитрів, О.З. Михайлецька // Наук. вісник Львів. акад. ім. С.З. Гжицького. 2001. Т. 3 ( № 2). С. 187 191.
  111. Неотложные задачи профилактики мастита у коров / А.Г. Шахов, В.Д. Мисайлов, А.Г. Нежданов [и др.] // Ветеринария. 2005. № 8. С. 3 7.
  112. Шпилева Л.О. Імунобіологічна реактивність корів, хворих на субклінічний мастит, і її зміни після лазеротерапії: автореф. дис. на здобуття наук. ступення к-та вет. наук: спец. 16.00.07 „Ветеринарне акушерство” / Л.О. Шпилева. К., 2003. 22 с.
  113. Дмитрів О.Я. Субклінічний мастит у корів (етіологія, патогенез, методи діагностики та профілактики): автореф. дис. на здобуття наук. ступення к-та вет. наук: спец. 16.00.07 „Ветеринарне акушерство” / О.Я. Дмитрів. Львів, 2002. 18 с.
  114. Зажарський В.В., Зажарська Н.М. Лікування корів, хворих на мастит, різними засобами / В.В. Зажарський, Н.М. Зажарська // Вісник Сумськ. аграр. ун-ту. 2003. В. 9. С. 27 29.
  115. Зажарська Н.М. Етіопатогенез, симптоматична і патогенетична терапія мастита у корів: автореф. дис. на здобуття наук. ступення к-та вет. наук: спец. 16.00.07 „Ветеринарне акушерство” / Н.М. Зажарська. Харків, 2001. 20 с.
  116. Плугатирьов В.П. Методичні рекомендації з патогенетичної терапії акушерсько-гінекологічних захворювань / В.П. Плугатирьов, В.Ф. Довгопол. Полтава, 2002. 36 с.
  117. Клиническая фармакология лекарственных средств применяемых для местной анестезии / В. Мамчур, Е. Коваленко, Л. Алмакаева [и др.] // Вісник фармакології та фармації. 2005. № 8. С. 6 10.
  118. Клиническая фармакология лекарственных средств применяемых для местной анестезии / В. Мамчур, Е. Коваленко, Л. Алмакаева [и др.] // Вісник фармакології та фармації. 2005. № 9. С. 7 12.
  119. Завірюха В.І. Застосування парасакральної блокади тазового нервового сплетіння при лікуванні акушерських і гінекологічних хвороб / В.І. Завірюха, Є.Є. Костишин, І.М. Кудла // Вісник Сумськ. нац. аграр. ун-ту. 2005. В. 1 2 (13 14). С. 29 34.
  120. Каплінський В.В. Резистентність до акушерських і гінекологічних патологій у корів / В.В. Каплінський // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 1998. Вип. 5. Ч. 2. С. 20 24.
  121. Плугатирьов В.П. Біостимулюючі засоби профілактики і лікування акушерських і гінекологічних хвороб у корів / В.П. Плугатирьов, В.Ф. Довгопол // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 2000. В. 25. Ч. 1. С. 207 210.
  122. Достоєвський П.П. Профілактика хвороб тварин незаразної патології та підвищення продуктивності / П.П. Достоєвський // Тваринництво Укр. 2002. № 3. С. 24 25.
  123. Тетерев И.И. Применение Биогеля-10 при акушерко-гинекологических заболеваниях коров / И.И. Тетерев, А.В. Филатов // Ветеринария. 2003. № 12. С. 12 13.
  124. Меженська Н.А. Імунологічні показники крові при нетрадиційних методах лікуваннях корів з гіпофункцією яєчників / Н.А. Меженська, М.І. Харенко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 2002. В. 23. С. 108 111.
  125. Меженська Н.А. Використання імуномодуляторів у комплексному лікуванні корів, хворих на гіпофункцію яєчників / Н.А. Меженська // Наук. вісник нац. аграр. ун-ту. 2001. № 38. С. 189 191.
  126. Воробьёв Н.Н. Оплодотворяемость и показатели крови у коров с гипофункцией яичников / Н.Н. Воробьёв // Ветеринария. 1980. № 6. С. 45 46.
  127. Мельник П.Г. Вплив комплексу вітамінів групи В та патогенетичної терапії на функцію яєчників великої рогатої худоби / П.Г. Мельник // Наук. вісник нац. аграр. ун-ту. 2001. № 38. С. 194 196.
  128. Быкова С.В. Биохимические показатели крови коров и тёлок при различном состоянии половой функции и воздействии гормональных препаратов: автореф. дис. на соискание учёной. степени к-та биол. наук: спец. 03.00.04 Биохимия”/ С.В. Быкова. Воронеж, 1988. 24 с.
  129. Нежданов А.Г. Ендокринная функция яичников и щитовидной железы у коров после родов / А.Г. Нежданов, К.А. Лободин // Ветеринария. 2005. № 3. С. 36 39.
  130. Дашукаева К.Г. Эндокринные аспекты фето-плацентарной недостаточности у коров в связи с гипофункцией половых желез и её профилактика: автореф. дис. на соискание учёной. степени д-ра вет. наук: спец. 16.00.07 ”Акушерство и исскуственное осеменение / К.Г. Дашукаева. Ставрополь, 1997. 42 с.
  131. Рекомендації з профілактики неплідності / [Г.В. Зверева, В.А. Яблонський, М.В. Косенко та ін.]. Київ, 2001. 18 с.
  132. Федоренко С.Я. Аналіз деяких розбіжностей ефективності комплексної терапії корів з післяродовим гіпогонадизмом / С.Я. Федоренко // Вісник Сумськ. нац. аграр. ун-ту. 2005. В. 1 2 (13 14). С. 53 57.
  133. Вплив тіометалоглобуліну на показники природної резистентності телят / В.С. Антонов, С.В. Михайлова [та ін.] // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 2001. Ч. 2. В. 9 (33). С. 203.
  134. Шириев В.М. Гормональная терапия при дисфункции яичников у коров / В.М. Шириев, В.И. Лопарёв, В.А. Титов // Ветеринария. 2000. № 10. С. 34 36.
  135. Черемисинов Г.А. Гравогормон и прогестерон для стимуляции половой функции коров / Г.А. Черемисинов // Ветеренария. 1991. № 7. С. 52 53.
  136. Яблонський В.А. Відтворювальна здатність корів в умовах кризового стану господарств / В.А. Яблонський, В.Й. Любецький, С.К. Юхимчик // Наук. вісник нац. аграр. ун-ту. 2000. № 22. С. 75 77.
  137. Недвига О.М. Статева циклічність і заплідненість корів при різних методах впливу на фолікуло- і лютеогенез після родів / О.М. Недвига // Вет. мед. Укр. 2003. № 2. С. 31 32.
  138. Гарбузов А.А. Влияние гормональных препаратов на воспроизводительную функцию при лечении коров с гипофункцией яичников / А.А. Гарбузов // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 2003. В. 25. Ч. 1. С. 86 89.
  139. Косенко М.В. Азбука ведення тваринництва / М.В. Косенко, О.Г. Мадик. Львів: Добра справа, 2001. 300 с.
  140. Нежданов А. Г. Современное представление о половом цикле самок животных / А. Г. Нежданов // Ветеринария. 2003. № 11. С .32 36.
  141. Nsuen Entwicklungen der hoi-rnonalen "vor Ortsofort" Fertilidts und Trachtigkeitsdiagnose beim Rind durch progesteronbeslimmung / K. Brandes, F. Ellendorf, F. Elsaesser [et al.] // Tierarztl. Umsch. 1988. № 43. S. 588 576.
  142. Ctaycornb E.W. Biosensor for on-line measurement of bovine progesterone during milking / E.W. Ctaycornb, M. Delwiche // J. Biosens Bioelectron 1998. № 13 (11). Р. 1173 1180.
  143. Elmove R.G. The use of rapid progesterone assays in dairy practice / R.G. Elmove // J. Agri-Pract. 1989. № 10. P. 5 8.
  144. Haug S. Erste Erfahnmgen zum Nachweis von fruhbesasungen durch Prbgesteronbestimmung / S. Haug, R. Claus // Zuchthygiene 1983. № 5. S. 210 215.
  145. Saumande P. Fautil reconsidered le moment souhaitable de Insemination au course de 1'estrus chez les bovines One revue des donnas de la literature / P. Saumande // Revue Med. Vet. 2001. № 52 (11). P.755 764.
  146. Stevenson J.S. Detection of estrus by three methods / J.S. Stevenson, J.H. Britt // Dairy Sci. 1977. № 60. p. 1994 1998.
  147. Харута Г.Г. До механізмів і корекції овуляції та лютеогенезу у корів / Г.Г. Харута, С.С. Волков, С.А. Власенко // Вет. мед. Укр. 1996. № 7. С. 20 22.
  148. Корекція статевої функції при анафродизії корів / М.В. Вельбівець, А.Й. Краєвський, Д.В. Подвалюк, Г.Г. Харута // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 1998. В. 5. Ч. 2. С. 8 11.
  149. Нежданов А.Г., Турков В.Г. Программное воспроизводство КРС / А.Г. Нежданов, В.Г. Турков // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 1998. В. 5. Ч. 2. С. 61 63.
  150. Власенко В.В. Порівняльна ефективність різних методів лікування корів з анафродизією / В.В. Власенко // Вет. мед. Укр. 2002. № 7. С. 42 44.
  151. Паращенко І.В. Синхронізація відтворної функції телиць / І.В. Паращенко // Вісник Сумськ.нац.аграр.ун-ту. 2001. № 6. С. 93 95.
  152. Власов С.А. Содержание белков в крови коров при гипофункции и воздействии СЖК / С.А. Власов // Ветеринария. 1991. № 7. С. 52 53.
  153. Харута Г.Г. Нові методи діагностики і профілактики післяродових хвороб і неплідності у корів / Г.Г. Харута, О.М. Недвига // Аграрні вісті. 2002. № 3. С. 13 14.
  154. Фролов В.І. З досвіду боротьби з неплідністю корів / В.І. Фролов // Вет. мед. Укр. 2005. № 2. С. 35.
  155. Власенко В.В. Моніторинг впливу показників прогнозу на заплідненість корів при індукованій стадії збудження статевого циклу / В.В. Власенко // Львів. націон. академ. вет. мед. ім. С.З. Гжицького. 2002. Т. 4. № 5. С. 7 10.
  156. Терешенков А.С. Профилактика и лечение акушерско-гинекологических заболеваний коров / Терешенков А.С. Минск: Ураджай, 1990. 216 с.
  157. Любецький В.Й. Стан відтворювальної здатності високопродуктивних корів у господарс
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)