Бірюкова Тетяна Леонідівна. Бібліотека в системі документних комунікацій: функціональний аспект : Бирюкова Татьяна Леонидовна. Библиотека в системе документных коммуникаций: функциональный аспект

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • Бірюкова Тетяна Леонідівна. Бібліотека в системі документних комунікацій: функціональний аспект
 • Альтернативное название:
 • Бирюкова Татьяна Леонидовна. Библиотека в системе документных коммуникаций: функциональный аспект
 • Кол-во страниц:
 • 259
 • ВУЗ:
 • ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2015
 • Краткое описание:
 • Бірюкова Тетяна Леонідівна. Бібліотека в системі документних комунікацій: функціональний аспект.- Дисертація канд. наук із соц. наук: 27.00.03, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2015.- 259 с.

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису
  Бірюкова Тетяна Леонідівна
  УДК 021:002 (043.3)

  БІБЛІОТЕКА В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТНИХ КОМУНІКАЦІЙ:
  ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

  27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата наук із соціальних комунікацій
  Науковий керівник:
  Спрінсян Василь Георгійович,
  кандидат мистецтвознавства,
  доцент,
  завідувач кафедри документознавства
  та інформаційної діяльності  Київ – 2015
  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 3
  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АСПЕКТУ ВЗАЄМОДІЇ БІБЛІОТЕК ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ІНСТИТУТІВ 13
  1.1 Сучасний стан вивчення функцій бібліотеки та її взаємозв’язків з іншими документно-комунікаційними інститутами 13
  1.2 Методологічні засади дослідження
  Висновки до 1 розділу 40
  66
  РОЗДІЛ 2 ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ БІБЛІОТЕКИ ЯК ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ 70
  2.1 Бібліотека як документаційна основа суспільства 70
  2.2 Аналіз мотивації діяльності та функціонального розмежування документно-комунікаційних інститутів у процесі історичного розвитку 93
  Висновки до 2 розділу 136
  РОЗДІЛ 3 ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТНО-КОМУНИКАЦІЙНИХ ІНСТИТУТІВ: АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ 139
  3.1 Порівняльний аналіз функцій бібліотек та інших документно-комунікаційних інститутів 139
  3.2 Модель функціональної взаємодії бібліотеки з іншими документно-комунікаційними інститутами на основі реалізації загальних функцій документа. Перспективи розвитку в електронному середовищі. 164
  Висновки до 3 розділу 183
  ВИСНОВКИ 186
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ 191
  222
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


  БДКІ бібліотечний документно-комунікаційний інститут

  ДІД
  документно-інформаційна діяльність
  ДКД документно-комунікаційна діяльність

  ДКІ документно-комунікаційний інститут
  ДКС документно-комунікаційна структура

  ІАД інформаційно-аналітична діяльність

  ІП інформаційні потреби

  ІР інформаційні ресурси

  СДК
  система документних комунікацій
  ВСТУП

  Актуальність теми. Світові тенденції розвитку визначили, що динаміка суспільного поступу і могутність сучасної держави, насамперед, пов’язані з інформаційним забезпеченням усіх процесів, що відбуваються на мікро- і макрорівнях. Процеси прискореної інформатизації та зумовлена ними інтенсифікація інформаційних обмінів, поява нових комунікаційних каналів, урізноманітнення форм і видів ІР призвели до трансформацій системи ДКІ, посилення їх суспільної ролі як соціально зумовлених утворень, що поєднують у собі структури зі створення й обробки документованої інформації, інтелектуальні ресурси, які накопичуються у вигляді документосховищ, баз і банків даних, а також комунікаційні канали. Глобалізація, ускладнення та інформатизація СДК зумовила потребу вдосконалення діяльності ДКІ, інтенсифікації зв’язків та налагодження ефективної корпоративної взаємодії між ними.
  Бібліотека як один із найдавніших ДКІ, ще з початку свого існування та з поступовим розвитком функцій, які виникали у відповідь на суспільне замовлення, реалізує різні напрями ДІД з метою задоволення потреб користувачів та забезпечення необхідного інформаційного супроводу суспільних процесів. Розвиток новітніх інформаційних технологій збагачує ці функції, підвищуючи їхнє комунікаційне наповнення. Статус бібліотеки як ДКІ, з притаманним їй широким спектром продукції та послуг, включеністю до всіх сфер людської діяльності, дає змогу розглядати інтеграційні властивості її функцій та специфіку взаємодії з іншими інституціями СДК.
  Проблеми взаємозв’язків форм, методів та засобів реалізації функцій бібліотек та інших ДКІ, які набувають рис інтеграції та консолідації в сучасному інформаційному суспільстві, характеризуються протиріччями між: формуванням інтегрованої СДК та недостатнім рівнем координації діяльності її інституцій у напрямі інформаційного забезпечення користувачів; процесами розвитку і збагачення функцій бібліотеки та недостатньою вивченістю можливостей для їхньої реалізації за допомогою взаємодії з іншими ДКІ.
  Відтак, актуальною науковою проблемою сучасного бібліотекознавства є обґрунтування функціональних засад організації ефективної взаємодії бібліотеки в системі інших ДКІ та окреслення перспектив розвитку такої взаємодії в умовах інформаційного суспільства. Вирішення означених питань сприятиме ефективній реалізації суспільної місії бібліотеки, а також побудові оптимальної моделі взаємозв’язків ДКІ, спрямованої на підвищення ефективності використання їх системних елементів для задоволення ІП суспільства.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснено в напрямі виконання законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про Національну програму інформатизації», «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України».
  Дисертаційна робота виконана відповідно до комплексної наукової теми кафедри документознавства та інформаційної діяльності «Дослідження закономірностей соціальних комунікацій, процесів, структур та форм соціокомунікативних відносин» (реєстраційний № 0108U010252) і комплексної програми науково-дослідної роботи гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету.
  Мета дисертаційного дослідження полягає в обґрунтуванні функціональних засад організації ефективної взаємодії бібліотеки з іншими ДКІ, накреслення перспектив розвитку такої взаємодії в умовах інформаційного суспільства.
  Реалізація поставленої мети зумовила потребу вирішення таких завдань:
  - проаналізувати сучасний стан наукових досліджень щодо функцій бібліотек та їх взаємозв’язків із функціями інших ДКІ;
  - обґрунтувати методологічні засади дослідження функціональної взаємодії бібліотек з іншими ДКІ;
  - визначити функціональну структуру бібліотек як ДКІ;
  - розробити структурно-діяльнісну модель бібліотеки як ДКІ;
  - здійснити порівняльний аналіз соціальних функцій різних ДКІ, окреслити напрями та обґрунтувати функціональні засади взаємозв’язків бібліотеки в системі ДКІ;
  - розробити модель функціональної взаємодії бібліотеки з іншими ДКІ на основі реалізації ними загальних функцій документа в умовах поширення електронних технологій;
  - окреслити перспективи розвитку взаємодії бібліотек з іншими ДКІ в умовах інформатизації (на прикладі перспективної моделі).
  Об`єкт дослідження – бібліотека як ДКІ та її взаємодія з іншими ДКІ.
  Предмет дослідження – функціональні аспекти, напрями, форми, продукти, технології взаємодії бібліотек з іншими ДКІ в умовах інформатизації суспільства.
  Гіпотеза дослідження полягає у твердженні, що про те, що на формування СДК у суспільстві впливають чинники, які утворюють наступний функціонально-логічний ланцюг: розвиток ІП – зміна змісту мотивації ДІД – поява нових і розвиток оформлених раніше функцій, урізноманітнення форм, засобів, методів їх реалізації – структурна трансформація документно-комунікаційних закладів і розробка наукового підґрунтя становлення в інформаційному просторі нових та оновлення існуючих ДКІ. Друга гіпотеза, яка потребує перевірки, полягає в судженні, що можливість ефективної взаємодії соціального інституту бібліотеки з іншими ДКІ обумовлюється реалізацією ними загальних функцій документа.
  Методи дослідження бібліотечних функції та взаємозв’язків ДКІ в інформаційному суспільстві визначаються специфікою предмета дослідження. Методологічну основу становить визнання наявності спільних рис ДКІ, зумовлених єдиним шляхом до інноваційних перетворень в процесі еволюції.
  Методологічний апарат дослідження, яке характеризується міждисциплінарністю та комплексністю у висвітленні обраної теми, складають загальнонаукові підходи до пізнання: системний, діяльнісний, інформаційний, когнітивний, соціокомунікативний, соціокультурний та соціопроектний. Застосування системного підходу надало можливість визначити кожен ДКІ як систему, елементи якої взаємопов’язані внутрішньо й зовнішньо. Діяльнісний підхід дозволив розглянути ресурсну і сервісну складові ДКІ, визначити їхній інноваційний потенціал. Використання інформаційного та когнітивного підходів дало змогу визначити роль зв’язків між ДКІ для інформаційного суспільства. Соціокомунікативний підхід сприяв виявленню документно-інформаційних потреб у суспільстві, аналізу інтегративних процесів у СДК. Застосування соціокультурного підходу дозволило зробити висновок щодо необхідності налагодження ефективної взаємодії бібліотек з іншими ДКІ з метою впливу на якість соціокультурних процесів. Соціопроектний підхід до аналізу та обґрунтування споріднених функцій у діяльності ДКІ надав змогу сформулювати уявлення про цілеспрямовану та мотивовану модель взаємодії ДКІ в інформаційному суспільстві.
  З метою багатоаспектного вивчення об’єкта дисертаційного дослідження та досягнення поставленої мети роботи застосовано такі дослідницькі методи: аналізу й синтезу, історико-типологічний, термінологічний, моделювання та ін. Взаємопов’язані методи аналізу та синтезу дозволили дослідити ДКІ суспільства за окремими елементами. Використання історико-типологічного методу дало змогу розглянути історичні та типологічні особливості розвитку ДКІ у суспільстві. Термінологічний метод застосовано для уточнення понятійного апарату досліджуваної предметної галузі, визначення обсягу і змісту базових понять «бібліотечний документно-комунікаційний інститут», «функції документно-комунікаційних інститутів». Використання в дослідженні методу моделювання дозволило запропонувати модель інтегруючого впливу загальних функцій документу на взаємозв’язки ДКІ. Джерелознавчий аналіз, як метод емпіричного дослідження, надав змогу вивчити наукову думку щодо тематики дослідження, виявити наявні точки зору щодо перспектив розвитку та поглиблення взаємозв’язків ДКІ.
  Ступінь наукової розробки проблеми. Сутність документно-комунікаційних процесів в еволюції інформаційного простору і синергетичний підхід до вивчення діяльності соціальних інститутів, основними напрямами роботи яких є створення, накопичення, обробка документованої інформації, надання до неї доступу та зберігання, досліджувалися вітчизняними й зарубіжними вченими, праці яких склали теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження. Серед них розвідки з бібліотекознавства та соціальних комунікацій Ф. Х. Бловіна, В. М. Горового, Т. Ю. Гранчак, М. Я. Дворкіної, В. В. Добровольської, Н. В. Жадько, В. О. Ільганаєвої, М. С. Карташова, Л. Й. Костенко, Н. М. Кушнаренко, К. В. Лобузіної, Р. С. Мотульського, О. І. Полтавської, Уіл. Г. Розенберга, Т. В. Симоненко, М. С. Слободяника, А. В. Соколова, Ю. М. Столярова, В. Р. Фірсова, Г. М. Швецової-Водки та ін.
  Питання оптимізації взаємодії бібліотек, архівів, музеїв, видавництв та інших ДКІ стають предметом обговорення на міжнародних наукових конференціях та у професійній пресі. Науковці фіксують тенденцію до інтенсифікації взаємодії ДКІ у межах єдиної системи. З'ясування функціональної основи такої взаємодії видається важливим з теоретичної та практичної точки зору з огляду на необхідність пошуку інноваційних шляхів ефективного використання ІР суспільства.
  Незважаючи на численні наукові праці, у яких розглянуто проблеми взаємодії елементів інформаційного простору на рівні організацій, документно-комунікаційних структур, функціонування у суспільстві окремих інститутів документної комунікації, невирішеними залишаються питання взаємодії ДКІ в умовах інформаційного суспільства, разом з тим виявлення функціональних засад та розробка відповідної науково-методичної основи, налагодження корпоративних зв’язків між різними ДКІ при чіткому розмежуванні функцій сприятиме забезпеченню збереження й ефективному використанню найбільшого національного скарбу – інформаційного ресурсу та його інтеграцію до світового інформаційного простору.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі вперше:
  - узагальнено нові наукові підходи до виявлення сутності та особливостей структури, взаємозв’язків, ієрархії, цілісності розвитку, динаміки, чинників та умов функціонування ДКІ;
  - виявлено та обґрунтовано генетичний зв’язок сутнісних соціальних функцій бібліотеки із загальними функціями документа;
  - розроблено структурно-діяльнісну модель бібліотеки як ДКІ, що охоплює основні види бібліотечно-інформаційної діяльності, базові структурні елементи бібліотеки та ключові ознаки цих елементів;
  - обґрунтовано думку, що бібліотеки сприяє реалізації загальних функцій документа, створює функціональне підґрунтя для взаємодії бібліотеки з іншими ДКІ в СДК;
  - запропоновано змістово-логічну модель взаємодії бібліотеки з іншими ДКІ на основі реалізації загальних функцій документа в умовах поширення електронних технологій;
  - доведено, що технологічною основою функціональної взаємодії бібліотеки з іншими ДКІ в умовах інформаційного суспільства стає ефективне використання технологічного потенціалу електронного середовища (цифрові ресурси та сервіси, проекти, платформи), яке актуалізує розробку і впровадження методологічних засад, єдиних стандартів роботи з електронними документами.
  - на основі узагальнення теоретичних напрацювань та практики реалізації спільних інформаційних проектів окреслено перспективи розвитку взаємодії бібліотек з іншими ДКІ в СДК (перспективна модель розвитку взаємозв’язків бібліотеки з іншими ДКІ).
  Уточнено поняття системи ДКІ як сукупності ДКІ, взаємозв’язків між ними на основі функціональної взаємодії в напрямі задоволення суспільних потреб та сприяння реалізації загальних функцій документу, а також нормативно-правових та науково-методичних засад регулювання взаємодії.
  Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження використано в навчальному процесі кафедри документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету для підготовки навчально-методичних комплексів із дисциплін «Інформаційно-бібліографічні технології», «Інформаційні ресурси», «Інформаційний менеджмент». Усі практичні здобутки автора підтверджені документально.
  У процесі роботи над дисертацією налагоджено наукові контакти з бібліотекою Університету м. Лінкольн (США) та депоновано окремі результати дослідження в її цифровому фонді.
  Основні ідеї та практичні рекомендації дисертаційної роботи можна використати в роботі Центру координації взаємодії наукових бібліотек України з місцевими архівними, видавничими установами, книгарнями, інформаційно-аналітичними центрами та ЗМІ. На обласному рівні такий проект запропоновано впровадити в діяльність Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського.
  Теоретичні і методичні положення, висновки й результати дисертації можна використати в наукових дослідженнях у галузі бібліотекознавства, документознавства та соціальних комунікацій, навчальній і науково-дослідній діяльності вишів зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»; системі підвищення кваліфікації працівників бібліотек та інших напрямів ДКІ.
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є підсумком власної багаторічної праці автора щодо вивчення особливостей функціонування ДКІ в умовах розвитку інформаційного суспільства.
  Навчально-методичний посібник «Ресурси та технології інформаційного менеджменту» створено у співавторстві з В. Г. Спрінсяном. До дисертаційного дослідження увійшли обґрунтовані Т. Л. Бірюковою методичні підходи до основних напрямів координації інформаційної діяльності в інформаційному просторі та інформаційному закладі (с. 11–13, 39–41, 50, 62–65), а також пропозиції щодо оцінювання якості інформаційних продуктів та послуг, принципів формування єдиного поля інформаційної діяльності, побудови банків знань (с. 34–38, 59–61, 82–83, 151–153). У статті, опублікованій у співавторстві з В. Г. Спрінсяном, авторові належить 80% тексту, що містить структурно-функціональний аналіз ДКІ (на прикладі бібліотеки) [51; 77–82]. З робіт, написаних у співавторстві, у дисертації використано тільки ті результати, які одержані автором особисто.
  Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційного дослідження оприлюднені на науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського і регіонального рівнів: «EVA в Москве» ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Москва, 2006); «Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики» (Київ, 2007, 2009); «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття» (Одеса, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013); «Современные проблемы развития человеческого общества» (Одесса – Лондон, 2011); «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері» (Донецьк, 2011); «Современная журналистика: опыт и перспективы развития» ИГУМО (Москва, 2012); «Документ, мова, соціум: теорія та практика» (Київ, 2013); «Культура та інформаційне суспільство» (Харків, 2013); «Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє» (Сімферополь, 2013).
  Текст дисертації, її основні наукові положення, висновки і рекомендації обговорено на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності, а також на засіданні вченої ради Одеського національного політехнічного університету.
  Публікації. Основні результати і висновки дисертаційного дослідження висвітлено у 18 публікаціях автора, зокрема у 10 статтях, 5 з яких надруковані в наукових фахових виданнях України, 5 – в інших наукових журналах та збірниках (3 є зарубіжними фаховими виданнями, що включені до наукометричної бази РІНЦ), 1 навчальному посібнику у співавторстві, 7 тезах доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.
  Структура й обсяг дисертації. Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження, логікою викладу матеріалу і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації 259 сторінок: основний текст – 190 сторінок, додатки (на 37 сторінках), список використаних джерел – 297 найменувань (на 32 сторінках).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У процесі дослідження досягнуто поставлену мету та вирішено всі необхідні завдання, що дозволило зробити такі висновки:
  1. Проаналізовано питання, пов’язані з розкриттям сутнісної основи функціональних взаємозв’язків БДКІ з іншими ДКІ, незважаючи на їх актуальність та напрацьований досвід, у вітчизняному бібліотекознавстві системно не досліджувались. Різні аспекти функціональної взаємодії бібліотек з архівами, видавництвами, музеями, ЗМІ тощо, були висвітлені в працях відомих учених, чий науковий доробок став теоретичним підґрунтям для визначення наукових підходів до виявлення сутності та особливостей структури, ієрархії, цілісності розвитку, динаміки, чинників та умов функціонування бібліотеки та інших ДКІ. Проте дослідження знаних фахівців не передбачали розробку теоретичних і методичних засад розвитку функціональних взаємозв’язків бібліотек з іншими ДКІ. У вітчизняному бібліотекознавстві відсутні праці, у яких були б обґрунтовані комплексні науково-методичні положення щодо сучасних та перспективних тенденцій розвитку функціональної взаємодії бібліотек з іншими ДКІ в умовах інформаційного суспільства.
  2. Визначено методологічне підґрунтя для розв’язання окресленої в дисертації проблеми, що зумовило використання комплексу підходів – соціокомунікативного, системного, діяльнісного, інформаційного, когнітивного, соціокультурного та соціопроектного, а також загальнонаукових методів дослідження – аналізу і синтезу, історико-типологічного, порівняльного аналізу, термінологічного та моделювання. Це також сприяло створенню описових та графічних моделей досліджуваних об’єктів. Термінологічний аналіз об’єкта дослідження дозволив запропонувати термін «бібліотечний документно-комунікаційний інститут» та визначити його сутність. БДКІ – це історично сформована стійка форма організації бібліотечної діяльності, що ґрунтується на реалізації функцій, які спрямовані на задоволення суспільних документно-інформаційних потреб.
  3. Доведено, що у процесі функціонування бібліотеки як ДКІ відбувається збагачення її соціальних функцій, урізноманітнення форм, засобів, напрямів, методів їх реалізації: меморіальна функція набула додаткового значення та масштабу – збереження документно-інформаційного ресурсу варто вважати надбанням людства; інформаційна функція набула аналітичного змісту, зумовлюючи виробництво бібліотекою власної інформаційної продукції; кумулятивна також набула іншого змісту, оскільки бібліотеки позбулися обмежувальних впливів та отримали можливість використовувати інноваційні технології, поповнювати фонди деідеологізованою інформацією, зокрема й із мережевого середовища; освітня функція більш активно проявилася у підтримці системи освіти та сприянні самоосвіті. На технологічному рівні бібліотечні функції також набули новітніх форм вияву через інновації в бібліотечних технологіях та технічному оснащенні (комп’ютери, програмне забезпечення, сучасні засоби телекомунікації). Водночас незмінною залишається номенклатура сутнісних генетично-первісних функцій БДКІ – кумулятивна, меморіальна, інформаційна, комунікаційна, культурно-виховна, реалізація яких ґрунтується на втіленні загальних функцій документу. Дослідження бібліотеки як ДКІ на прикладі вивчення діяльності Центру Європейської інформації, створеного на базі Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського, засвідчило підсилення тенденції функціонального розмежування бібліотечної діяльності, зростання іміджу бібліотечного закладу як інформаційно-комунікаційного центру, активне впровадження інновацій та електронних комунікацій. Відповідно до цього з'ясовано, що сутнісні соціальні функції бібліотеки як ДКІ спрямовані на інтеграцію в соціальну систему та створюють функціональне підґрунтя для взаємодії з іншими ДКІ.
  4. Розроблена на основі застосування структурно-функціонального підходу до вивчення сутнісно-функціональної, функціонально-генетичної та функціонально-логічної структури бібліотеки як ДКІ структурно-діяльнісна модель, яка охоплює основні види діяльності та структурні елементи БДКІ, а також дає змогу визначити притаманні цим елементам ознаки. Модель ґрунтується на ідеології розбудови інформаційного простору держави і реалізує необхідність оптимального розташування та скоординованого співіснування суб’єктів і об’єктів інформаційної діяльності, взаємодія яких спрямована на підвищення продуктивності, ефективності всіх соціальних процесів, що пов’язані з розвитком мотивації творчої активності особистості в системі «діяльність – інформація – знання – діяльність». Функції у структурі ДКІ виконують роль елемента, який, власне, і визначає сутність кожного з її системних елементів.
  5. Здійснено порівняльний аналіз соціальних функцій БДКІ та інших ДКІ, а також їхніх взаємозв’язків у СДК. Результати дозволили виявити, що функціональне розмаїття ДКІ не виключає інтеграції окремих напрямів та форм реалізації їхніх функцій. У кожному з ДКІ наявні функції, що генетично пов’язані з появою документа як предмета ДІД, утім їх наповнення суттєво різниться.
  Встановлено, що базовими для здійснення соціальних функцій усіх ДКІ є загальні функції документа – кумулятивна, меморіальна, інформаційна, комунікаційна, ціннісно-орієнтаційна, які відіграють роль функціонального підґрунтя і визначають шляхи взаємодії та наявність аналогій у процесах, що пов’язують між собою бібліотеку та інші ДКІ в єдину СДК. Отже, взаємодія бібліотеки з іншими ДКІ набуває найбільш ефективних проявів у напрямі збереження й ефективного використання документної пам’яті людства, що в умовах поширення електронних технологій проявляється в реалізації спільних проектів з оцифрування документів, створення зведених реєстрів документальних пам’яток, електронних колекцій документів (Програма ЮНЕСКО «Пам’ять світу», проект Королівської бібліотеки Нідерландів і Амстердамського «Rijksmuseum» «Цифровий історичний атлас», спільні проекти бібліотек, архівів, музеїв Литви, Білорусі, проект національної парламентської бібліотеки України «Культура України» тощо), підготовки й видання бібліографічних покажчиків, довідників, формування інтегрованих інформаційних ресурсів (меморіальні електронні колекції документальних джерел, наприклад: «Т. Г. Шевченко», «Електронна бібліотека та архів В. І. Вернадського» створені у НБУВ) та надання широкого рівноправного доступу до них за рахунок використання сучасних інтернет-технологій, організація спільних соціально вагомих акцій і заходів, здійснення культурного та виховного впливу на користувача. Крім того, перспективним є проведення спільних наукових досліджень, пов’язаних із розробкою науково-методичного забезпечення ефективного функціонування як окремих ДКІ, так і в цілому СДК з метою пошуку оптимальних шляхів використання інформаційних ресурсів відповідно до актуальних суспільних потреб.
  6. Побудована змістово-логічна модель функціональної взаємодії бібліотеки з іншими ДКІ на основі реалізації ними загальних функцій документа в умовах поширення електронних технологій, що включає такі елементи: загальні функції документа; соціальні функції бібліотеки та інших ДКІ, сучасні форми, методи, напрями та засоби реалізації соціальних функцій бібліотеки та інших ДКІ; простір функціональної взаємодії; новітні технології; стандарти та нормативно-правове регулювання ДІД в електронному середовищі; координаційні структури, дає змогу окреслити напрями підвищення ефективності функціонування БДКІ в СДК, шляхи оптимізації бібліотечної ДІД в умовах інформаційного суспільства на базі інтернет-комунікацій.
  Доведено, що на загальнодержавному рівні модель сприятиме вдосконаленню систематизації національного документно-інформаційного ресурсу та створенню бази знань, яка, завдяки актуальності й оперативності наповнення, допоможе забезпечити ефективний взаємозв’язок бібліотечного, архівного, музейного, видавничого, книготорговельного, журналістського та інших ДКІ в єдиному інформаційному просторі і стане поштовхом до продовження інноваційного розвитку СДК України.
  7. Обґрунтовано, що перспективними напрямами співробітництва бібліотек з іншими ДКІ в СДК є:
  - створення партнерської моделі, що ґрунтується, перш за все, на інтеграції інформаційних ресурсів, інформації, знань (перспективна модель розвитку взаємозв’язків бібліотеки з іншими ДКІ);
  - розробка єдиних стандартів роботи з електронними документами як основа уніфікації технологічних процесів у діяльності документно-комунікаційних установ;
  - формування Єдиної інформаційної бази електронних документів та Єдиного інформаційно-комунікаційного порталу для всіх установ – структурних елементів бібліотечного, видавничого, книготорговельного та інших ДКІ. Єдина інформаційна база має включати всі оцифровані документи з фондів та інформаційних масивів ДКІ, законодавчі документи щодо регулювання інформаційної та комунікаційної діяльності, стандарти, інструкції. Систематизація та каталогізація ресурсного наповнення Єдиної інформаційної бази повинна відповідати чинним державним стандартам. Доступ до ресурсів Єдиної інформаційної бази має здійснюватись за допомогою спеціальних програм та протоколів, що діють в електронному середовищі на засадах забезпечення інформаційної безпеки.
  Застосування моделі у ДКІ надасть змогу оптимізувати використання його інформаційно-комунікаційного потенціалу та підвищити рівень задоволення інформаційних потреб користувачів. Перспективними напрямами подальших розробок є:
  - проблеми інформаційного менеджменту корпоративної діяльності бібліотек та інших ДКІ;
  - розробка й удосконалення нормативно-правового забезпечення бібліотечних документно-інформаційних структур;
  - розробка моделі комунікаційних взаємозв’язків між електронними аналогами ДКІ, інтегрованих в Інтернет-простір.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Акилина М. И. Информационное учреждение? Да! / М. И. Акилина // Библиотека. – 2006. – № 12. – С. 61–63.
  2. Аксьонова Н. Бібліотека – інтелектуальний фундамент соціально-комунікаційних процесів [Електронний ресурс] / Н. Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – С. 88-93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv _2010_26 _9.pdf.
  3. Алексеев П. В. Социальная философия : учеб. пособие / П. В. Алексеев. – М. : ТК Велби. – Изд-во Проект, 2004. – 256 с.
  4. Аналитика // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.) [Электронный ресурс]. – СПб., 1890 – 1907. – Т. 1 (1) : А – Алтай. 1890. – 480 с. – Режим доступа: http://gatchina3000.ru/ brockhaus-and- efron-encyclopedic-dictionary/.
  5. Андреев Ю. П. Типология социальных институтов / Ю. П. Андреев, Н. М. Коржевская, Н. Б. Костина // Типология социальных явлений / Ур. гос. ун-т. Свердловск : УрГУ, 1982. – С. 51–65.
  6. Андронава А. У. Інтэграваныя сацыякультурныя ўстановы і іх роля ў аказанні сацыяльнай дапамогі сельскаму насельніцтву // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; складальнік В. А. Рынкевіч; рэдактары М. Г. Алейнік, А. Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. – 1 электронны аптычны дыск (CD–ROM).
  7. Антоненко С. А. Социальные функции сельской библиотеки / С. А. Антоненко // Библиотековедение. – 2010. – № 5. – С. 26–29.
  8. Бадак А. Н. Всемирная история. В 24 т.Том 2. Бронзовый век : энциклопедия / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек [и др.]. – Минск : Литература, 1998. – 512 с.
  9. Бакленд М. Модернизация библиотечного дела : манифест / М. Бакленд, В. Стил, С. Д. Єлдер // Модернизация библиотечного дела : Манифест. Как привлечь внебюджетные средства, стать фандрайзером: Принципы и практика развития библиотеки. – М. : Объединенное гуманитарное издательство, 2000. – 272 с.
  10. Баркова О. В. Модельний підхід у дослідженні технологічного забезпечення електронної бібліотеки / О. В. Баркова // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2003. – Т. 5. – N3. – С. 81 –90.
  11. Басов С. А. Библиотека в контексте цивилизаций и культуры / С. А. Басов // Библиотековедение. – 2010. – № 1. – С. 25–32.
  12. Басов С. А. Библиотека: формирование базовых ценностей на переломе епох / С. А. Басов // Роль библиотеки в формировании регионального социально–культурного пространства: сб. науч. тр. / ГПНТБ СО РАН; отв. ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2009. – С. 3–23.
  13. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Образец социального прогнозирования / Д. Белл. – М. : Академия, 2004. – 578 с.
  14. Бенин В. Л. Роль и место библиотеки в социокультурном пространстве / В. Л. Бенин, Р. А. Гильмиянова // Библиосфера. – 2011. – № 1. – С. 3–10.
  15. Берестова Т. Ф. Библиотека как элемент информационного пространства (к разработке концепции) / Т. Ф. Берестова // Библиотековедение. – 2004. – № 6. – С. 43–51.
  16. Берестова Т. Ф. Библиотеки в преодолении информационных барьеров / Т. Ф. Берестова // Библиотековедение. – 2005. – № 1. – С. 53–56.
  17. Берестова Т. Ф. Общедоступная муниципальная библиотека в едином информационном пространстве : науч.-метод. пособие / Т. Ф. Берестова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2005. – 287 с.
  18. Беспалова Э. К. Размышления об объекте и предмете библиотечной науки (в святи с концепцией Н. В. Бобылевой [Электронный ресурс] / Э. К. Беспалова. – Режим доступа: http://libconfs.narod.ru/2002/4s/s4_p4.htm.
  19. Беспалова Э. К. Формирование библиографической мысли в России: до 60-х гг. XX в. / Э. К. Беспалова. – СПб. : Профессия, 2007. – 320 с.
  20. Беспалова Э. К. Функции библиотечной и библиографической систем / Э. К. Беспалова // Научные и технические библиотеки СССР. – 1984. – №6. – С. 27–38.
  21. Библиография: общий курс : учеб. для библ. фак. ин-тов культуры, пед. вузов и ун-тов / ред. О. П. Коршунов. – М. : Книга, 1981. – 511 с.
  22. Библиотека. Издательство. СМИ. Общество. [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://kraevedodessa.blogspot.com/search/label/% Библиотека% Издательство%СМИ%Общество%.
  23. Бирюкова Т. Л. Информационная аналитика: процессы институционализации и ресурсный потенциал / Т. Л. Бирюкова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. – 2011. – № 2. – С. 157–162.
  24. Бирюкова Т. Л. Информационно-коммуникационные институты: коммуникационная сущность журналистики в современном информационном пространстве / Т. Л. Бирюкова // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 3–4. – С. 415–418.
  25. Бирюкова Т. Л. Подготовка универсалов-аналитиков информационного пространства современного общества / Т. Л. Бирюкова // Современная журналистика: опыт и перспективы развития : материалы международной научн.-практ. конф. – М. : ИГУМО, 2012. – С. 128–131.
  26. Бирюкова Т. Л. Проблемы современной молодежи в контексте межвузовской научной и учебно-воспитательной деятельности //Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры и образования : материалы международной конференции / под ред. Ю. Р. Вишневского. – Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2010. – С.52–53.
  27. Бирюкова Т. Л. Человеческий фактор и информационные технологи: профессиональная подготовка студентов документно – информационных специальностей [Электронный ресурс] // Сб. материалов 9-й ежегодной международной конференции «EVA в Москве» / Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино. – 4–8 декабря 2006. – Режим доступа : http: // conf. cpic. ru/ eva 2006 + CD – диск.
  28. Бирюкова Т. Современные библиотеки: уничтожить или обновить? / Т. Бирюкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // h.ua/story/381196/.
  29. Бібліоміст [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// bibliomist. org/ua/
  30. Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій: монограф. / під загальн. ред. В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової. – Дн-вськ : Вид-во Маковецький, 2010. – 200 с.
  31. Бірюкова Т. Культура та освіта крізь історичну призму: взаємодія бібліотек і освітніх закладів / Т. Бірюкова // Рідна школа : наук.-пед. журн. – 2007. – № 01 (Січ.). – С. 72–75.
  32. Бірюкова Т. Л. Аналіз зв’язку мотивації документно-інформаційної діяльності та функцій документно-комунікаційних інститутів у процесі їх історичного розвитку / Т. Л. Бірюкова // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Х., 2012. – Вип. 38. – С. 180–189.
  33. Бірюкова Т. Л. Аналіз розвитку документального забезпечення органів влади та місцевого самоврядування: історичний аспект / Т. Л. Бірюкова, О. Шмігальова // Інформаційна освіта та професійно- комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. – Одеса : Друк, 2009. – С. 72–75.
  34. Бірюкова Т. Л. Бібліотечний документно-комунікаційний інститут: до уточнення поняття / Т. Л. Бірюкова // Документ, мова, соціум: теорія та практика: збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. – К. : НАКККІМ, 2013. – С. 69.
  35. Бірюкова Т. Л. Видавничий документно-комунікаційний інститут: місце в інформаційному просторі України / Т. Л. Бірюкова // Вісн. Кн. палати України. – 2011. – № 11. – С. 20–23.
  36. Бірюкова Т. Л. Грані документознавчої термінології: поняття «офіційний документ» та «службовий документ» / Т. Л. Бірюкова, Т. Ф. Коляда-Березовська // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів І Міжнародної наук.-практ. конф. – Одеса : Друк, 2008. – С. 58–60.
  37. Бірюкова Т. Л. Інноваційна інформаційна структура ВНЗ: аналітичні нотатки / Т. Л. Бірюкова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів V Міжнародної наук.-практ. конф. – Одеса : Симекс-принт, 2012. – С. 68–73.
  38. Бірюкова Т. Л. Інноваційні технології створення та використання інформаційно-бібліографічної продукції / Т. Л. Бірюкова, Н. П. Корольчук // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів VII Міжнародної наук.-практ. конф. – Одеса : Видавництво Грінь Д. С., 2014. – С. 72–78.
  39. Бірюкова Т. Л. Інформаційний простір держави: системний підхід // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф / ред. В. М. Андрієнко. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – С. 18–20.
  40. Бірюкова Т. Л. Методологічні підходи до дослідження функцій документно-комунікаційних інститутів / Т. Л. Бірюкова // Вісник Кн. палати України. – 2013. – № 8. – С. 31–34.
  41. Бірюкова Т. Л. Міжінституціональна інтеракція в соціальній комунікації: документно-комунікаційні інститути та освітній процес / Т. Л. Бирюкова // Аркадіа: культурологічний та мистецтвознавчий журнал. – 2014. – №4. – С. 81–83.
  42. Бірюкова Т. Л. Наявність мотивації до інновацій як необхідна умова успіху роботи тимчасової команди інформаційно-бібліотечного закладу / Т. Л. Бірюкова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів ІV міжнародної наук.-практ. конф. – К., 2007. – С.104–105.
  43. Бірюкова Т. Л. Особливості розвитку бібліотечно-інформаційних центрів у інформаційному просторі України // Культура та інформаційне суспільство : матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції / під ред. проф. В. М. Шейко. – Х. : ХДАК, 2013. – С. 260.
  44. Бірюкова Т. Л. Подолання суперечностей між існуючою системою освіти і вимогами сучасного суспільства: підготовка фахівців документно-інформаційної галузі / Т. Л. Бірюкова // Current problems of human society development : materials digest of the VIIth Internat. Scientific and Practical Conference (21st July – 28th July, 2011) / International Academy of Sciences and Higher Education (London, Great Britan). – Odessa, London : In Press, 2011. – P. 52–53.
  45. Бірюкова Т. Л. Потреба в інформаційних кадрах на підприємствах США: шляхи забезпечення = Needs of information personnel at enterprises of the USA: ways of providing / Т. Л. Бірюкова, А. Абросимова // Інформаційна освіта та професійно – комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук. – практ. конф. – Одеса : Друк, 2009. – С.47–49.
  46. Бірюкова Т. Л. Ресурси та технології інформаційного менеджменту / Т. Л. Бірюкова, В. Г. Спрінсян. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 252 с.
  47. Бірюкова Т. Л. Ресурсний потенціал архіву як документно- комунікаційного інституту / Т. Л. Бірюкова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів ІV Міжнародної наук.-практ. конф, Одеса, 8–10 вересня 2011. – Одеса : Симекс-принт, 2011. – С. 57–62.
  48. Бірюкова Т. Л. Розвиток міжвузівської науково-методичної взаємодії в контексті євроінтеграційних процесів: ключові питання документознавства та інформаційної діяльності / Т. Л. Бірюкова, В. Г. Спрінсян, Т. Ф. Коляда-Березовська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів VІ міжнародної наук.-практ. конф. – К., 2009. – С.192–195.
  49. Бірюкова Т. Л. Роль інформаційного аналітика в управлінні соціальною інформацією: з досвіду підприємств США / Т. Л. Бірюкова, А. Абросимова // Інформаційна освіта та професійно – комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. – Одеса : Друк, 2010. – С. 76–77.
  50. Бірюкова Т. Л. Структурно-діяльнісна модель бібліотеки як документно-комунікаційного інституту / Т. Л. Бірюкова // Вісник Кн. палати України . – 2013 . – № 9. – С. 23–24.
  51. Бірюкова Т. Л. Структурно-функціональний аналіз документно-комунікаційного інституту на прикладі бібліотеки / Т. Л. Бірюкова, В. Г. Спрінсян // Вісник Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. – Х., 2013. – Вип. 41. – С. 76–82.
  52. Бірюкова Т. Л. Термінологічна грамотність як обов’язкова складова професіоналізації та адаптації в науковому середовищі / Т. Л. Бірюкова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. – Одеса : Друк, 2009. – С. 59–61.
  53. Большой словарь иностранных слов [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. . – Москва : ИДДК, 2007 . – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
  54. Борухович В. Г. В мире античных свитков / В. Г. Борухович ; [под ред. Э. Д. Фролова]. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1976. – 221с.
  55. Бубекина Н. В. Некоторые размышления об образовательной функции библиотек / Н. В. Бубекина // Библиотековедение. – 2000. – № 5. – С. 29–36.
  56. Буктрейлер до книги Л. Ешвар «Село не люди» [Електронний ресурс] https://www.youtube.com/watch ?v=2dutHSzqp3I.
  57. Булюлина Е. В. Архивоведение : учебно–методическое пособие / Е. В. Булюлина. – Волгоград, Издательство Волгоградского государственного университета, 2001. – 96 c.
  58. Бычкова Е. Ф. Библиотеки и обеспечение прав граждан на экологическую информацию: проблемы и пути решения : дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 / Е. Ф. Бычкова. – М., 2008. – 221 с.
  59. Бэттлс М. Сожженная библиотека [Электронный ресурс] / Мєтью Бєттлс. – Режим доступа : http:// if.russ.ru.
  60. В Ірпінській бібліотеці підтримали Федорука [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zpi.com.ua/v-irpinskij-biblioteci-pidtrimali-fedoruka/.
  61. В Україні нарахували менше 10 тисяч книгарень та книжкових кіосків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pinu.com.ua/ novyny/suspilstvo.
  62. Ванеев А. Н. Библиотечное дело: теория, методика, практика : монографія / А. Н. Ванеев. – СПб. : Профессия, 2004. – 366 с.
  63. Васильченко В. Е. Очерк истории библиотечного дела в России, ХІ–ХVIII века / В. Е. Васильченко. – М. : Госиздат, 1948. – 157 с.
  64. Вебстер Д. Научные библиотеки США / Д. Вебстер // Библиотека. – 1995. – № 1. – С.65 –68.
  65. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление / В. И. Вернадский. – М. : Наука, 1991. – 271 с.
  66. Видавництво «Лілія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lilia.at.ua/index/sila_pochuttiv/0-57.
  67. Видавнича галузь і кадри : досягнення, проблеми, перспективи : наук.-практ. збірн. / упоряд. Е. Огар . – Львів : Аз–Арт, 2002. – 276 с.
  68. Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017–95. – К. : Держстандарт України, 1995. – 32 с.
  69. Викулова В. П. Исследование мемориальной функции публичной библиотеки / В. П. Викулова // Библиотековедение. – 2008. – № 2. – С. 32–66.
  70. Викулова В. П. Мемориальная деятельность библиотеки: организационно-управленческая концепция : монография / Департамент культуры г. Москвы, Центр, гор. Б-ка – мемор. центр «Дом Гоголя» ; науч. ред. проф. В. К. Клюев ; авт. вступ. ст. М. Д. Афанасьев. – М. : ФАИР, 2009. – 320 с.
  71. Виноградова Е. Б. Мемориальные функции библиотек : научно- методическое пособие / Е. Б. Виноградова ; отв. ред. серии О. Р. Бородин . – 128 с.
  72. Вохрышева М. Г. Процесс развития современных библиотек с позиции синергетики / М. Г. Вохрышева, Т. М. Кузьмишина // Науч. и техн. б-ки. – 2003. – № 6. – С. 4–13.
  73. Галлимор А. С. Стратегия развития библиотеки в информационном обществе / А. С. Галлимор // Научные и технические библиотеки. – 1998. – № 5. – С. 3–19.
  74. Гениева Е. Ю. Библиотека как центр межкультурной коммуникации : дис. … докт. пед. наук : 05.25.03 Библиотековедение, библиографоведение и книговедение / Е. Ю. Гениева. – Москва, 2006. – 304 с.
  75. Глухов А. Г. Русь книжная / А. Г. Глухов. – М. : Советская Россия, 1979. – 222 c.
  76. Горова С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 208 с.
  77. Горовий В. Бібліотеки як джерело наповнення соціальних інформаційних комунікацій сучасності / В. Горовий [Електронний ресурс] // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 6. – С. 34–39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2009_6_9.pdf.
  78. Горовий В. Бібліотеки як інформаційні центри української інформатизації [Електронний ресурс] / В. Горовий // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 23–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2009_25_3.pdf.
  79. Горовий В. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (1992-2006): Етапи становлення / В. Горовий // Архіви України : науково-практичний журнал. – 2006. – N1/6. – С.71–78.
  80. Горовий В. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (1992-2006): Етапи становлення / В. Горовий // Архіви України : науково-практичний журнал. – 2006. – N1/6. – С.71–78.
  81. Горовий В. Сучасна інформаційна діяльність: бібліотечний аспект / В. Горовий // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – С. 12–20.
  82. Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 184 c.
  83. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Т. Гранчак, В. Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.
  84. Грет Г. П. Історія і сучасний стан книгорозповсюдження в Україні / Г. П. Грет // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів V Міжнар.наук. – практ.конф., Київ, 20–22 травня 2008р.: тези доповіді / ДАКККіМ. – К., 2008. – С.219–221.
  85. Гуляев В. Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории [Электронный ресурс] / В. Гуляев. – Режим доступа: https://books.google.com.ua/books?isbn= 5457184617
  86. Гусева Е. Н. Инновации и современное состояние библиотек / Е. Н. Гусева // Библиотековедение. – № 3. – 2010. – С.28–31.
  87. Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві: дис. … д-ра наук з соц. комунікацій: 27.00.03 / І. О. Давидова ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2008. – 444 с.
  88. Давыдов А. А. Системный подход в социологии: новые направления, теории и методы анализа социальных систем / А. А. Давыдов. – М. : КомКнига, 2005. – 328 с.
  89. Данилова А. Библиотека ХХІ века: от пришлого к будущему [Электронный ресурс] / А. Данилова. – Режим доступа : http://danilova–al.narod.ru/index.html.
  90. Дворкина М. Я. Библиотечная деятельность и библиотечная технология: соотношение понятий и отражаемой ими реальности / М. Я. Дворкина // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : материалы конф. / 9-я междунар. конф. «Крым 2002». – М. : ГПНТБ России, 2002. – Т. 2. – С. 765–766.
  91. Дворкина М. Я. Информационное обслуживание : социокультурный поход / М. Я. Дворкина. – М. : ИПО «Профиздат», 2003. – 112 с.
  92. Демченко Ю. А. Историко–теоретические и организационные аспекты функционирования библиотек, осуществляющих музейную деятельность : дис. канд. … пед. наук : 05.25.03 / Ю. А. Демченко. – Челябинск, 2010. – 355 с.
  93. Держреєстр суб'єктів видавничої справи (станом на 1.08.2013 року) [Електронний ресурс] // Держкомтелерадіо України. – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_ id=106755&cat _id=97933.
  94. Джерелиевская И. К. Библиотечная коммуникация как феномен рыночных отношений / И. К. Джерелиевская // Науч. и техн. б-ки. – 1993. – N5. – С. 20–32.
  95. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – На заміну ДСТУ 2732-94 ; чин. від 01.07.2005. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с.
  96. Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) / Т. Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 376 с.
  97. Добко Т. Тенденції розвитку довідково-бібліографічного обслуговування [Електронний ресурс] / Т. Добко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/243.pdf.
  98. Добровольська В. В. Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 1. – С. 22–26.
  99. Доступ до науково-інформаційних баз даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/.
  100. Друкер П. Эра социальной трансформации [Электронный ресурс] / П. Друкер // Центр гуманитарных технологий. – Режим доступу : http: //gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/2506.
  101. Дубас Т. П. Трансформація видавничої діяльності наукової бібліотеки в умовах цифрового середовища [Електронний ресурс] / Т. П. Дубас. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/353.
  102. Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. – К.: [б.в.], 2009. – 530 с.
  103. Ерасов Б. С. Социальная культурология : учебник / Б. С. Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 591 с.
  104. Ершова Т. В. Информационное общество и будущее библиотеки / Ю. Е. Хохлов // Научные и технические библиотеки. – 1998. – № 1. – С. 38–40.
  105. Етика ділових відносин : навч. посіб. / ред. О. Й. Лесько [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 310 с.
  106. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка (толково- словообразовательный) / Т. Ф. Ефремова. – М. : Дрофа, 2000. – 1233 с.
  107. Жабко Е. Д. Среда электронных библиотек : новые возможности повышения социальной активности пользователей / Е. Д. Жабко // Вестник СПбГУКИ. –2010. – т.№ 5(10). – С.105–108.
  108. Жадько Н. В. Анализ сущностных характеристик библиотеки как социокультурного института / Н. В. Жадько // Научные и технические библиотеки. – 1996. – № 3. – С.54–64.
  109. Животко А. П. Історія української преси / упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 368с.
  110. Жиленко І. Р. Історія зарубіжної журналістики (від античності доІІ пол. ХVІІІ ст.) : навчальн. посіб. / І. Р. Жиленко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 285 с.
  111. Жуковська Л. Здобутки Кирило-Мефодіївського братства в Острозі [Рівненської області] за перший рік свого існування / Л. Жуковська // Історія музейництва,пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / упо-ряд. М. П. Манько. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 393–397
  112. Журналистское мастерство : хрестоматия / сост.: Е. В. Барнева, О. А. Петрова, Н. Э. Шишкин. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2008. – 81 с.
  113. Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 335 с.
  114. Земсков А. Электронные библиотеки как элемент информационного общества / А. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2002. – №6. – С.5–15.
  115. Ильганаева В. А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : словарь-справочник / В. А. Ильганаева. – Х. : КП Типография № 13, 2009. – 392 с.
  116. История всемирной литературы : Т2 / АН СССР ; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; гл. редкол: Г. П. Бердников (гл. ред.), редкол. тома: Х. Г. Короглы, А. Д. Михайлов (ответственные ред.), П. А. Гринцер, Е. М. Мелетинский, А. Н. Робинсон, Л. З. Эйдлин. – М. : Наука, 1984. – 672 с.
  117. Ільганаєва В. О. Аналітика в структурі бібліотечної діяльності / В. О. Ільганаєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Х. : ХДАК, 2007. – Вип. 23. – С. 109–117.
  118. Інформаційний простір України : Словник-довідник законодавчих термінів : довідково-навчальне видання / Я. О. Чепуренко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : Освіта України, 2008. – 544 с.
  119. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392–94. – К. : Держстандарт України, 1994. – 25 с.
  120. Історичні відомості. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/125
  121. Історія бібліотеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=108
  122. Какшынская В. А. Выхаваўчая функцыя публічнай бібліятэкі: да пастаноўкі пытання / В. А. Какшынская // Адукацыя і выхаванне. – 2008. – №3. – С. 62–66.
  123. Какшынская О. Информационное общество и библиотеки / О. Какшынская // Бібліятэчны свет. – 2011. – № 2 . – С. 9–11.
  124. Каптерев А. И. Перспективы библиотек в меняющейся социально-коммуникативной ситуации / А. И. Каптерев // Библиография. – 1993. – № 1. – С. 11–16.
  125. Каролингское возрождение // Советская историческая энциклопедия. – М. : Советская энциклопедия / ред. Е. М. Жукова, 1973–1982 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/7593
  126. Карташов Н. С. Общее библиотековедение : учебник . – В 2 ч. / Н. С. Карташов, В. В. Скворцов. – М. : изд-во Моск. гос. ун-та культуры, 1996–1997. – Ч. 1. Теоретические основы библиотековедения / В. В. Скворцов. – 1996. – 89 с.
  127. Картунов О. Ідеї прийдешнього інформаційного суспільства та суспільства знань у творчій спадщині Френсіса Бекона / О. Картунов // Політичний менеджмент. – 2007. – №1. – С. 48–56.
  128. Касап В. А. Электронная камунікацыя ў навукова-тэхнічнай бібліятэцы / В. А. Касап // Беларуская культура ва ўмовах глабалізацыі : матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 35-годдзю БДУКМ (3 снежня 2010 г.) : [у 2 т.] / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2011. – Т. 2. – С. 109 –114. – (Бібліятэка ў кантэксце сучаснай культуры).
  129. Касап В. А.. Дакументазнаўства : вучэбна-метадычны дапаможнік / В. А. Касап ; [сярод рэц. Р. А. Ровіна]. – Мінск : [б. в.], 2007. – 75 с.
  130. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратан. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
  131. Клюяшкина И. Н. Функции областных библиотек: специфика реализации в современных условиях : дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 / И. Н. Клюяшкина ; Самар. гос. акад. культуры и искусств. – Казань, 2013. – 312 с.
  132. Кобєлєв О. М. Інформаційна аналітика в бібліотекознавстві / О. М. Кобєлєв // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2010. – Вип. 31. – С. 163–17.
  133. Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: теоретико-методологічні засади розвитку : автореферат дис. докт. наук із соц. комунікацій / О. М. Кобєлєв ; Харк.держ.академія культури. – Х., 2013. – 34 с.
  134. Коршунов О. П. Библиографоведение. Общий курс : учеб. для библ. фак. ин-тов культуры, ун-тов и пед. вузов / О. П. Коршунов. – М. : Кн. палата, 1990. – 232 с.
  135. Костенко Л. Й. Бібліотека інформаційного суспільства / Л. Й. Костенко, М. Б. Сорока // Бібл. вісн. – 2002. – N 3. – С. 33–38.
  136. Крайская З. В. Архивоведение / З. В. Крайская, Э. В. Челлини. – М. : Норма, 1996. – 224 с.
  137. Красовский С. В. Библиотека в информационном обществе : автореф. дис. канд. пед. наук : 05.25.03 / С. В. Красовский. – СПб, 1993. – 17 с.
  138. Кудрявцева С. П. Міжнародна інформація: навчальн. посібн. / С. П.Кудрявцева, В. В. Колос . – К. : Видавничий дім «Слово», 2005. – 400 с.
  139. Кузнецова Т. Я. Библиотека в информационном обществе: онтологические основания социокультурного моделирования / Т. Я. Кузнецова // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 1. – С. 75–78.
  140. Кузнякова Т. В. Генеза періодичної друкованої преси в Україні / Т. В. Кузнякова // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – № 2. – 235–241.
  141. Кулешов С. Г. Архів, бібліотека, музей: спроба інтеграції на засадах комунікаційного підходу? / С. Г. Кулешов // Студії з архівної справи та документознавства. – 2009. – Т. 17. – С. 29–32. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sasd_2009_17_5.pdf.
  142. Культурно-просвітницький центр НБУВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/379.
  143. Курлов А. Б Методология информационной аналитики : монографія / А. Б. Курлов, В. К. Петров . – М. : Проспект, 2014. – 384 с.
  144. Курлов А. Б. Информационная аналитика как основание современной инновационной деятельности [Электронный ресурс] / А. Б. Курлов, В. К. Петров. – Режим доступа: http://www.nasledie.ru/?q=node/1639.
  145. Курмаев М. В. Книжная культура Среднего Поволжья конца XVIII – начала XX вв. : на материалах Пензенской, Симбирской и Самарской губерний : дис. … докт. истор. наук: 05.25.03 [Электронный ресурс] / М. В. Курмаев; [Место защиты: Рос. гос. б-ка]. – Самара, 2010. – 728 с.. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/knizhnaya-kultura-srednego-povolzhya -kontsa-xviii-nachala-xx-vv
  146. Кус
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины