Смага Олена Володимирівна. Моніторинг документних потоків як комунікаційний засіб управління загальноосвітніми навчальними закладами України : Смага Елена Владимировна. Мониторинг документных потоков как коммуникационное средство управления общеобразовательными учебными заведениями Украины

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Смага Олена Володимирівна. Моніторинг документних потоків як комунікаційний засіб управління загальноосвітніми навчальними закладами України
 • Альтернативное название:
 • Смага Елена Владимировна. Мониторинг документных потоков как коммуникационное средство управления общеобразовательными учебными заведениями Украины
 • Кол-во страниц:
 • 227
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
 • Год защиты:
 • 2014
 • Краткое описание:
 • Смага Олена Володимирівна. Моніторинг документних потоків як комунікаційний засіб управління загальноосвітніми навчальними закладами України.- Дисертація канд. наук із соц. наук: 27.00.02, Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2014.- 227 с.
  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

  На правах рукопису  СМАГА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

  УДК [002+ 303.22+004.9]: 316.77(477)(043.3)
  МОНІТОРИНГ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ
  ЯК КОМУНІКАЦІЙНИЙ ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ
  Спеціальність 27.00.02 — документознавство, архівознавство  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата наук із соціальних комунікацій


  Харків – 2014
  ЗМІСТ
  Стор.
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 3
  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК КОМУНІКАТИВНОГО ФЕНОМЕНУ
  1.1. Еволюція наукової думки з проблеми дослідження моніторингу документних потоків 11
  1.2. Методологічні засади дослідження 32
  Висновки до розділу 53

  РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
  2.1. Особливості комунікацій і документних потоків в системі середньої освіти України 56
  2.2. Структурна характеристика документних потоків в сфері управління загальноосвітніми навчальними закладами України 77
  Висновки до розділу 106

  РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО МОНІТОРИНГУ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ
  3.1. Етапи проведення моніторингу документних потоків засобами електронних комунікацій 109
  3.2. Модель організації компютерного моніторингу документних потоків у загальноосвітніх навчальних закладах України 135
  Висновки до розділу 164

  ВИСНОВКИ 167
  ДОДАТКИ 171
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 204
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  ДК – документна комунікація
  ДМ – документний масив
  ДП – документний потік
  ДФ – документний фонд
  ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад
  МОНУ – Міністерство освіти і науки України
  СК – соціальні комунікації  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. В умовах інформатизації суспільства та ринкової економіки суттєво посилюється роль інформації, яка опосередковується документом та віддзеркалює цілісне уявлення про стан досліджуваної системи, якісні та кількісні зміни в ній, наявність інтелектуальних, матеріально-технічних можливостей. Своєчасне прийняття управлінських рішень щодо функціонування установи, зокрема загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ), має базуватися на ґрунтовному аналізові об’єктивної та різноаспектної інформації, яку зазвичай можна одержати лише завдяки моніторингу галузевих документних потоків (ДП). Моніторинг як комунікаційний засіб, що акумулює процеси обміну інформацією та безперервного інформаційного спостереження за функціонуванням соціальної системи, яка досліджується, надає можливості з’ясувати об’єктивність та обґрунтованість прийняття ефективних управлінських рішень, прогнозувати майбутній розвиток системи, створювати умови для підвищення результативності її функціонування. Суттєве значення в моніторингових дослідженнях має документ як інформаційне джерело, що відбиває всі соціальні процеси інформаційного суспільства.
  Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена наявністю таких основних протиріч між: активним розвитком сучасних методик комп’ютерного моніторингу електронних документних потоків та недостатнім використанням їх в освітній сфері; об’єктивною потребою в достовірній та оперативній інформації про стан функціонування загальноосвітніх навчальних закладів і фрагментарністю її надходження до суб’єктів управління галуззю; розвинутими можливостями інформаційних та Інтернет-технологій реалізації моніторингу галузевих документних потоків і недостатньою розробленістю організаційно-методичних засад упровадження цього комунікаційного засобу в інтегровану систему державного управління освітою.
  Ґрунтовний аналіз фахових публікацій свідчить: незважаючи на існування окремих праць науковців, багато важливих аспектів означеної проблеми не набули понині комплексного та глибокого вивчення. Це є додатковим свідченням актуальності й своєчасності розроблення теми дисертаційного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дисертації пов’язана з реалізацією законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України № 738 від 13.08.2007 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2004 N 939 «Про затвердження Положення про Вузли державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти (ІВС «ОСВІТА») та ін.
  Дисертаційне дослідження здійснено в рамках комплексної наукової теми Харківської державної академії культури «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку» (реєстраційний № 0109U000512) та наукової теми кафедри інформаційно-документних систем «Інформаційні технології та Інтернет у гуманітарній сфері та освіті».
  Мета дослідження полягає в розробленні організаційно-методичних засад реалізації моніторингу документних потоків як засобу управління загальноосвітніми навчальними закладами України.
  Відповідно до мети дисертаційного дослідження визначено такі завдання:
  - з’ясувати стан наукової розробленості теорії та технології моніторингу як комунікаційного засобу управління;
  - обґрунтувати теоретичну базу й методологічний апарат дослідження;
  - визначити особливості складу та структури документних потоків загальноосвітнього навчального закладу України;
  - запропонувати методику проведення моніторингу документних потоків засобами електронних комунікацій;
  - розробити організаційно-технологічну модель реалізації системи комп’ютерного моніторингу управлінських документних потоків у загальноосвітніх навчальних закладах України.
  Об’єкт дослідження: моніторинг документних потоків.
  Предмет дослідження: моніторинг документних потоків як засіб управління загальноосвітніми навчальними закладами України в умовах електронних комунікацій.
  Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали основні концепції, викладені в наукових працях з документознавства, теорії соціальних комунікацій, філософії, соціології, інформатики, теорії менеджменту, прогнозування. Застосування соціокомунікативного, системного, інформаційного підходів уможливило запобігти фрагментарності й описовості наукової розробки проблеми реалізації моніторингу документних потоків як комунікаційного засобу управління освітньою галуззю, розробити концептуальні підходи щодо сутності, функцій та системних властивостей документного потоку, що забезпечує інформаційні зв’язки між суб’єктами й об’єктами управління. В процесі дослідження уточнено такі поняття: «суб’єкт», «об’єкт», «предмет», «інструментарій» інформаційно-моніторингової діяльності. Соціокомунікативний та системний підходи до вивчення об’єкта дослідження дозволили науково обґрунтувати та змоделювати систему інформаційного моніторингу, спрямовану на розвиток освітньої діяльності; визначити її комунікаційні засоби, канали збирання, обробки та розповсюдження управлінської інформації за допомогою використання комп’ютерного моніторингу документних потоків.
  Теоретичну базу дослідження склали праці провідних учених у галузі теорії соціальних комунікацій, документознавства, інформаційного менеджменту: Г. Г. Асєєва, Г. Ф. Гордукалової, В. М. Горового, Н. Б. Зінов’євої, В. О. Ільганаєвої, Н. М. Кушнаренко, С. Г. Кулешова, О.В. Михайлюка, М. І. Сенченка, А. В. Соколова, Ю. М. Столярова, А. А. Соляник, Л. Я. Філіпової, Ф. І. Шаркова та інших.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є першим дослідженням, у якому різноаспектно розглядаються сучасний стан та перспективи реалізації моніторингу документних потоків із застосуванням інформаційних технологій як комунікаційного засобу управління загальноосвітніми навчальними закладами України.
  У дослідженні вперше:
  - визначено комунікативні властивості моніторингу документних потоків, сутність яких - систематичне відстеження, впорядкування, аналіз, структурування та екстракція цінної й вірогідної інформації про об’єкт дослідження, її перетворення в стратегічний ресурс для прийняття ефективних управлінських рішень;
  - обґрунтовано параметри моніторингу ДП, що відбивають кількісні та якісні результати функціонування загальноосвітніх навчальних закладів і слугують основою для оцінки позитивної динаміки їх розвитку й ефективності освітнього менеджменту в цілому. Базовими параметрами моніторингу ДП є показники якості: педагогічного складу ЗНЗ; ресурсного (фінансового, матеріально-технічного, інформаційного) забезпечення ЗНЗ; надання освітніх послуг (рівень навчальних досягнень учнів ЗНЗ; рівень підсумкового оцінювання знань; рівень запровадження інноваційних освітніх стандартів і технологій); методичної та виховної роботи педагогічного складу ЗНЗ;
  - доведено, що з метою планомірного й об’єктивного відстеження означених параметрів об’єктами моніторингу мають бути потоки управлінської документації ЗНЗ (організаційно-розпорядчої, звітно-статистичної, планово-фінансової) та галузевої (навчально-організаційної, навчально-методичної та навчально-контрольної);
  - з’ясовано, що моніторинг документних потоків в умовах налагодження мережевої взаємодії та запровадження уніфікованих форматів звітної документації дозволяє забезпечувати суб’єктів управління своєчасною і релевантною інформацією, суттєво розширює їх аналітичні можливості й сприяє оперативному прийняттю відповідних управлінських рішень;
  - розроблено організаційно-технологічну модель системи комп’ютерного моніторингу управлінських документних потоків у загальноосвітніх навчальних закладах України, яка передбачає реалізацію нормативно-постановочного, практичного; аналітико-діагностичного; прогностичного; діяльнісно-діагностичного; проміжно-діагностичного; підсумково-діагностичного етапів моніторингу;
  удосконалено:
  - методику проведення комп’ютерного моніторингу документних потоків на основі використання інструментарію електронних комунікацій: технології контент-моніторингу веб-сайтів ЗНЗ у режимі реального часу; технології Information Extraction (вилучення фактографічної інформації з текстів) та технології Text Mining (глибинного аналізу текстів) та ін.;
  набули подальшого розвитку:
  - концептуальні уявлення про моніторинг як комунікаційний засіб управління, оснований на системі спостережень за динамікою розвитку соціальних систем через аналіз інформаційних потоків, що матеріалізовані в документах і рухаються по комунікаційних каналах, відбиваючи процеси й результати функціонування об’єкта дослідження.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновано організаційно-технологічну модель реалізації комп’ютерного моніторингу документних потоків у системі управління загальноосвітніми навчальними закладами, яку можна застосовувати в практиці роботи адміністративно-кадрових та діловодних структур освітніх установ різного рівня.
  Теоретичні і практичні положення дисертації можна використовувати в системі підвищення кваліфікації керівних кадрів і працівників служб документаційного забезпечення управління; у процесі підготовки документознавців на профільних факультетах вищих навчальних закладів України, під час удосконалення змісту і структури навчальних курсів, оновлення програмної та науково-методичної документації. Окремі наукові результати дисертаційного дослідження реалізовано в навчальному процесі факультету документознавства та інформаційної діяльності Харківської державної академії культури, зокрема в змісті навчальних дисциплін: «Методологічні проблеми документології», «Документознавство», «Документаційне забезпечення управління», «Методи та засоби інформаційної діяльності», про що свідчить акт про впровадження.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано самостійно, наукові результати та висновки одержані дисертантом особисто. Усі публікації за темою дисертаційного дослідження є одноосібними.
  Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційного дослідження оприлюднені на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» (Харків, 2007, 2009, 2010, 2013 рр.); «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти та практики» (Київ, 2007, 2009, 2011 рр.); «Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації» (Харків, 2007 р.); «Сучасні засоби та технології розроблення інформаційних систем» (Харків, 2008 р.); «Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань» (Харків, 2009 р.); «Управління освіти» (Львів, 2009 р.); «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст.». (Одеса, 2009, 2012 рр.); «Инновационные процессы и корпоративное управление» (Мінськ, 2009 р.); «Коммуникативные стратегии информационного общества» (Санкт-Петербург, 2009 р.); «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (Харків, 2010, 2012 рр.); «Інформаційні технології та системи в документознавчій сфері» (Донецьк, 2011 р.).
  Текст дисертації, її основні наукові положення й рекомендації обговорено на засіданні міжкафедрального семінару профільних кафедр Харківської державної академії культури.
  Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження викладено у 26 одноосібних наукових публікаціях: 7 — статті у наукових фахових виданнях України; 1 – у зарубіжному науковому виданні Російської Федерації, 18 – тези доповідей на науково-теоретичних і науково-практичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів.
  Структура дисертації зумовлена метою, завданнями дослідження, логікою викладу його результатів. Дисертаційне дослідження містить вступ, три розділи, висновки, додатки і список використаних джерел з 230 найменувань (23 стор.). Загальний обсяг дисертації – 227 стор., основний текст викладено на 170 стор.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У процесі дослідження досягнуто мету, вирішено всі поставлені завдання, що дозволило дійти основних наукових висновків.
  1. Актуальність теоретико-методичного обґрунтування системи моніторингу ДП як комунікаційного засобу управління галуззю освіти зумовлена значним загальносоціальним значенням освітньої сфери діяльності, її важливою роллю в інтелектуалізації сучасного суспільства та розбудові суспільства знань. Запровадження ефективної системи моніторингу показників рівня та якості середньої освіти України сприятиме формуванню надійної інформаційної бази для науково обґрунтованого управління нею. Своєчасність дослідження означеної проблеми зумовлена й тим, що теоретично і практично вона є недостатньо розробленою, ще не була предметом спеціальних досліджень, спрямованих на створення концептуальних засад реалізації моніторингу документних потоків як засобу управління загальноосвітніми навчальними закладами України в умовах комунікаційного простору.
  2. Методологічну основу дисертаційного дослідження становлять основні концепції документознавства, теорії соціальних комунікацій, міждисциплінарні наукові підходи. Використання методології соціокомунікативного, системного, інформаційного підходів уможливили запобігти фрагментарності й описовості наукової розробки проблеми підвищення ефективності моніторингових досліджень ДП як засобу управління галуззю середньої освіти України, надати цілісне уявлення щодо сутності, властивостей, інструментарію, параметрів моніторингу ДП, визначити й обґрунтувати стратегії його реалізації. Сутність моніторингу ДП як комунікаційного засобу управління виявляється в систематичному відстеженні об’єктивної й вірогідної документованої інформації про кількісні та якісні показники функціонування об’єкта дослідження, аналіз яких є необхідною умовою прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень.
  3. Прогностична цінність і перспективність моніторингових досліджень підтверджена результатами контент-аналізу потоку друкованих та електронних наукових статей, присвячених проблемам використання комунікаційних властивостей моніторингу в різних галузях знань ( оброблено 1522 номери періодичних видань з 40 наукових напрямків, опублікованих у період з 2005 по 2012 рр.). Визначено, що за останні роки суттєво поширюється сфера використання моніторингу; серед галузей знань, де нині найактивніше застосовують його комунікаційні можливості, — біологія, екологія, економіка, політика, педагогіка, соціологія, менеджмент, інформаційні технології, соціальні комунікації. За результатами контент-аналізу терміносистеми предметної галузі з’ясовано, що термін «моніторинг» найчастіше використовується з такими поняттями як «інформація», «комунікація», «дослідження», «контроль».
  4. Особливістю інформаційної інфраструктури сучасного ЗНЗ є наявність неструктурованих документів різних видів, які некеровано та спорадично надходить до навчального закладу по стихійному комунікаційному каналові. Це суттєво ускладнює запровадження моніторингу ДП, об’єктом якого має бути об’єктивна, структурована, формалізована, оперативна інформація, яка міститься в уніфікованих формах звітно-статистичних управлінських документів. У зв’язку з цим необхідним є збалансування формального та неформального каналів комунікації ЗНЗ, подолання дисбалансу видової структури вихідного ДП, в якій мають переважати формалізовані планові та звітно-статистичні документи, що відбивають кількісні та якісні показники функціонування ЗНЗ і є основою для оцінки ефективності й корегування управлінських рішень на всіх рівнях управління освітою — від локального, регіонального — до загальнонаціонального.
  5. На організаційному рівні реалізації моделі комп’ютерного моніторингу ДП у ЗНЗ передбачаються такі основні етапи його запровадження: нормативно-постановочний; практичний; аналітико-діагностичний; прогностичний; діяльнісно-діагностичний; проміжно-діагностичний; підсумково-діагностичний. Нормативно-постановочний етап має визначати об’єкти внутрішнього та зовнішнього моніторингу. Об’єктами внутрішнього моніторингу ЗНЗ є вхідний та внутрішній потоки його організаційно-розпорядчих, планових, реєстраційно-облікових документів; зовнішнього — вихідний потік формалізованої звітно-статистичної документації. При цьому передбачено, що вихідний ДП ЗНЗ спрямований до районних органів управління освітою, від них — після автоматизованої екстракції необхідних показників діяльності всіх ЗНЗ району — до регіональних структур вищого рівня управління. Узагальнені результати моніторингу системи показників розвитку освіти мають надходити в електронному форматі від обласних департаментів освіти і науки до інтегрованої системи державного моніторингу освіти України.
  6. На технологічному рівні реалізації моделі комп’ютерного моніторингу ДП у ЗНЗ передбачається вибір оптимальних для можливостей певного ЗНЗ інформаційних технологій, а також відповідних програмних продуктів для обробки потужних потоків документованої інформації, таких як: Vortex, SPSS для Windows, Statistica. Для моніторингу статистичної звітності використовують спеціальний модуль програми MS Project, який можна реалізовувати в таких інструментах: Microsoft SQL Server Reporting Services — генерація типових звітів; Microsoft SQL Server Analysis Services – створення будь-яких форм звітів; Microsoft Share Point Server – представлення звітів користувачам через Інтернет та розподіл прав доступу до звітності. Ефективним інструментом збору звітно-статистичної інформації є технології Microsoft Share Point у вигляді динамічного веб-сайту, або у вигляді настільного додатку, який установлюється на робочі місця документознавця у віддалених підрозділах ЗНЗ. На аналітико-діагностичному етапі реалізації моніторингу можна використовувати також Microsoft Enterprise Project Management Solution, MS Office (Microsoft Business Scorecard Manager, Word 7.0, Excel 7.0, Access 7.0, Power Point 7.0, Outlook 7.0).
  7. Розроблена організаційно-технологічна модель реалізації системи комп’ютерного моніторингу ДП у ЗНЗ складається з чотирьох підсистем та охоплює такі етапи. Практичний етап спрямований на застосування системи електронного документообігу, збирання, реєстрацію та вимірювання документованої управлінської інформації ЗНЗ. Особливістю аналітично-діагностичного етапу моніторингу є застосування систем обробки документованої інформації за визначеними параметрами. Завданням прогностичного етапу моніторингу є порівняльний аналіз кількісних та якісних показників діяльності ЗНЗ за певні проміжки часу, відстеження динаміки змін, ступеня виконання планових показників, результатів проміжної та підсумкової документованої інформації. Особливостями комплексу діагностичних етапів моніторингу (діяльнісно-діагностичного; проміжно-діагностичного; підсумково-діагностичного) є визначення стану діяльності ЗНЗ на основі узагальнення результатів моніторингу ДП ЗНЗ, оформлення їх у наочній формі, визначення параметрів відхилення від планових показників та державних стандартів надання якості освітніх послуг, прийняття корегуючих управлінських рішень щодо поліпшення діяльності ЗНЗ України.
  Проведене дослідження не вичерпує повністю проблем запровадження освітніми закладами України моніторингу документних потоків як ефективного засобу управління. Перспективними напрямами подальших досліджень є: встановлення можливостей удосконалення методики аналізу ДП на основі застосування інтелектуальних систем та експертних баз даних; вивчення зарубіжного досвіду організації моніторингових досліджень ДП; визначення напрямів модернізації фахової освіти документознавців щодо опанування сучасних методик та технологій комп’ютерного моніторингу ДП.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. Диалектика прогрессивной линии развития как гуманная общечеловеческая философия для XXI века / Р. Ф. Абдеев. — М. : Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2004. — 244 с.
  2. Абрамов А. Управление предприятием / А. А. Абрамов, А. Н. Кузнецов, А. П. Ковалев. — М. : РГОТУПС, 2006. — 213 с.
  3. Аверьянова Е. Сущность образовательного мониторинга / Е. Аверьянова // Економіка та держава. — 2004. — № 12. — С. 57–61.
  4. Автоматизированные информационные технологии в экономике : учебник / М. И. Семенов [и др.] ; под общ. ред. И. Т.Трубилина. — М. : Финансы и статистика, 2000. — 416 с.
  5. Андреева В. А. Мониторинговые исследования — одно из основных направлений в работе администрации школы / В. А. Андреева // Завуч начальной школы. — 2011. — № 5. — С. 104–111.
  6. Андреева Г. М. Социальная психология : учебник / Г. М. Андреева. — М. : Аспект Пресс, 2003. — 453 с.
  7. Андрушков Б. Основи менеджменту / Б. Андрушков, О. Кузьмін. — Львів : Світ, 2005.— 295 с.
  8. Аніскіна Н. Організаційний аспект шкільного моніторингу / Н. Аніскіна, Л. Пасечнікова // Управління школою. — 2002. — № 1. — С. 15.
  9. Аннєнкова І. П. Моніторинг освіти у ВУЗі [Електронний ресурс] / І. П. Аннєнкова // Педагогіка вищої школи. — 2010. — № 3. — Режим доступу: http://e-learning.onu.edu.ua/stati/pedagog-ka-visho-shkoli/an-nkova-p-mon-toring-jakost-osv-ti-u-vnz.html. — Назва з екрана.
  10. Анохин С. Возможности применения технологий Интернета в образовании / С. Анохин // Образование. — 2006. — № 5. — С. 157–162.
  11. Антоник М. С. Інформаційна технологія побудови автоматизованої системи управління навчальним процесом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.6 / М. С. Антоник. — Львів, 2005. — 20 с.
  12. Артемьева Л. Н. Мониторинг в гимназии / Л. Н. Артемьева // Стандарты и мониторинг в образовании. — 2004. — № 4. — С. 61–64.
  13. Асєєв Г. Г. Методологія підходів до автоматизації документообігу системи / Г. Г. Асєєв // Вісн. Кн. палати. — 2004. — № 6. — С. 17–19.
  14. Бабинець С. Моніторинг якості освіти: педагогічний аналіз / С. Бабинець // Директор шк. України. — 2006. — № 1. — С. 4–10.
  15. Бабінець С. До питання моніторингу як засобу прогнозування педагогічної діяльності / С. Бабінець // Освіта і управління. — 2004. — № 3. — С. 125–127.
  16. Багиров А. Н. Методы и средства информационной технологии мониторинга коррекционной деятельности преподавателей : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.25.05 / А. Н. Багиров. — Киев, 2007. — 205 с.
  17. Бадьина А. В. Электронный документооборот фирмы / А. В. Бадьина // Делопроизводство. — 2009. — № 1. — С. 34–39.
  18. Базы знаний интеллектуальных систем / под ред. Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевского. — СПб. : Питер, 2000. — 384 с.
  19. Балакірєва О. М. Соціальний моніторинг як засіб розробки, оцінки ефективності і модернізації соціальної політики / О. М. Балакірєва // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. — Київ, 2009. — С. 26–28.
  20. Барна М. Шкільний моніторинг як засіб якісних змін в освіті / М. Барна // Управління освітою. — 2010. — № 13. — С. 6–7.
  21. Беднарек Ю. Інформаційно-технологічні аспекти нових вимог до освітніх систем / Ю. Беднарек // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя. Психол.-пед. науки. — Ніжин, 2004. — № 3. — С. 15–19.
  22. Белл Д. Социальные рамки информационного общества / Д. Белл // Новая технократическая волна на Западе : сб. ст. : переводы / под ред. П. С. Гуревича. — М., 1986. — С. 393.
  23. Бернал Дж. Д. Социальная функция науки / Дж. Д. Бернал // Наука в истории общества. — М., 1956. — C. 18–25.
  24. Беспалько В. Моніторинг якості навчання — засіб управління освітою / В. Беспалько // Світ освіти. — 2006. — № 2. — С. 31.
  25. Бестужев-Лада И. В. Исследования будущего: проблемы и решения / И. В. Бестужев-Лада. — М. : Russian Futures Studies Academy, 2000. — 210 с.
  26. Білоцерковська Н. Т. Інформаційні технології і освіта в сучасному суспільстві / Н. Т. Білоцерковська // Шкільна б-ка. — 2005. — № 6. — С. 24–51.
  27. Блюменау Д. И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока документов : практ. пособие / Д. И. Блюменау. — СПб. : Профессия, 2003. — 256 с.
  28. Борзенко-Мірошніченко А. Ю. Моніторинг якості освітніх проектів на основі моделі системної динаміки : дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / А. Ю. Борзенко-Мірошніченко. — Київ, 2007. — 265 с.
  29. Боровкова Т. И. Мониторинг развития системы образования / Т. И. Боровкова, И. А. Морев. — Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. — 150 с.
  30. Василик М. А. Наука о коммуникации или теория коммуникации? К проблеме теоретической идентификации / М. А. Василик // Актуальные проблемы теории коммуникации : сб. науч. тр. — СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2013. — С. 4–11.
  31. Вербицька Н. Моніторинг і саморозвиток шкільного управління / Н. Вербицька, В. Назаров // Директор школи. — 2009. — № 6. — С. 23–25.
  32. Вимоги до інформаційної бази організаційного управління в умовах нових інформаційних технологій / Т. В. Смачило, С. В. Бабій, І. З. Ткач // Проблеми розбудови державності України : зб. наук. пр. — Тернопіль : ТІНГ, 2003. — Вип. 4. — С. 67–69.
  33. Волобуєва Т. Л. Регіональна програма Донецької області : моніторинг якості підготовки учнів / Т. Л. Волобуєва, Л. І. Чернікова // Управління освітою. — 2006. — № 2. — С. 12–17.
  34. Воронина Т. П. Образование в эпоху новых информационных технологий / Т. П. Воронина, В. П. Кашицын, О. П. Молчанова. — М. : ИнформПресс, 2005. — 244 с.
  35. Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация / А. Э. Воронкова. — Луганск : Изд-во Восточноукр. нац. ун-та, 2010. — 315 с.
  36. Гайсинюк Н. А. Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 07.00.08 / Гайсинюк Н. А. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2003. — 23 с.
  37. Галіцин В. К. Системи моніторингу : монографія / В. К. Галіцин. — Київ : КНЕУ, 2010. — 231 с.
  38. Гедримович Г. В. Изучение документальных потоков для оценки библиографических пособий / Г. В. Гедримович // Документальные потоки по естествознанию и технике и проблемы библиографии : сб. науч. тр. / ЛГИК им. Н. К. Крупской. — Л., 1983. — С. 26–66.
  39. Гельман-Виноградов К. Б. Особая миссия документов : избр. тр. / К. Б. Гельман-Виноградов. — М., 2009. — 184 с.
  40. Гершунский Б. Готово ли современное образование ответить на вызовы XXI века? / Б. Гершунский // Педагогика. — 2011. — № 10. — С. 3–12.
  41. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология / Е. П. Голубков. — М. : Финпресс, 2009. — 464 с.
  42. Гордукалова Г. Ф. Библиометрический анализ домашней библиотеки / Г. Ф. Гордукалова // Домашняя библиотека / В. А. Бородина, А. Н. Ванеев, Г. Ф. Гордукалова [и др.] ; ред. В. С. Крейденко. — СПб. : Профессия, 2002. — С. 243–247.
  43. Гордукалова Г. Ф. Документальный поток социальной тематики как объект библиографической деятельности : учеб. пособие / Г. Ф. Гордукалова. — Л. : ЛГИК, 1990. — 108 с.
  44. Гордукалова Г. Ф. Информационная диагностика объекта: истоки, методы, перспективы / Г. Ф. Гордукалова // Современное библиотечно-информационное образование : учеб. тетради. –– СПб. : СПбГУК, 2001. — Вып. 6. — С. 89–103.
  45. Гордукалова Г. Ф. Информационный мониторинг в области общественных наук / Г. Ф. Гордукалова // Теория и практика общественно-научной информации. — 1990. — № 4. — С. 35–51.
  46. Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс : монографія / В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : НБУВ, 2010. — 356 с.
  47. Давидова I. О. Бiблiотечне виробництво в iнформацiйному суспiльствi : монографiя / I. О. Давидова ; Харків. держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 2005. — 295 с.
  48. Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / І. О. Давидова ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2008. — 51 с.
  49. Дайзард У. Наступление информационного века / У. Дайзард // Новая технократическая волна на Западе : сб. ст. : переводы / под ред. П. С. Гуревича. — М., 1986. — С. 393.
  50. Джерела даних, які підтримуються службами Reporting Services (SSRS) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms159219.aspx. — Назва з екрана.
  51. Дзісь Г. Інформаційна інфраструктура економічного розвитку / Г. Дзісь, І. Сліпець, Н. Навроцька // Економіка України. — 2006. — № 8. — С. 22–31.
  52. Добреньков В. И. Методы социологического исследования / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. — М. : Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 2008. — С. 319–380.
  53. Добров Г. М. Наука о науке : Введение в общее наукознание / Г. М. Добров. — Киев : Наук. думка, 1966. — 271 с.
  54. ДСТУ 3017–95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. — Чинний від 01.01.96. — Київ : Держстандарт України, 1995. — 47 с.
  55. ДСТУ 2392–94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. — Введ. в дію 01.01.95. — Київ : Держстандарт України, 1994. — 53 с.
  56. ДСТУ 2732:2004. Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення. — Київ : Держспоживстандарт України, 2005. — 39 с.
  57. Дубровіна Л. А. «Документ» у бібліотеці та архіві: трансформація понять і рукописні фонди бібліотек у ХХІ столітті / Л. А. Дубровіна // Документознавство. Бібліотекознавствство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17–18 трав. 2005 р. — Київ, 2005. — Ч. 1. — С. 3–5.
  58. Дубровіна Л. А. Методологічні засади історичних досліджень в бібліотекознавстві та документознавстві: базові принципи і поняття / Л. А. Дубровіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2005. — № 1. — С. 22–29.
  59. Екологічний словник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://soc.lib.ru/su/158.rar. — Назва з екрана.
  60. Єльникова О. В. Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / О. В. Єльникова. — Київ, 2005. — 20 с.
  61. Забродська Л. М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект : метод. посіб. / Л. М. Забродська. — Харків : Основа, 2003. — 239 с.
  62. Захарова И. Г. Информационные технологии для качественного и доступного образования / И. Г. Захарова // Педагогика. — 2012. — № 1. — С. 27–34.
  63. Здравомыслов А. Г. Методология и процедура социологических исследований / А. Г. Здравомыслов— М. : Мысль, 1969. — 205 с.
  64. Зиновьева Н. Б. Документ в коммуникации и восприятии / Н. Б. Зиновьева, И. А. Саяпина, И. И. Пашнина. — Краснодар, 2005. — 58 с.
  65. Зубов Ю. Информатизация и информационная культура / Ю. Зубов // Проблемы информационной культуры : сб. ст. — М., 1994. — С. 5.
  66. Зусьман О. М. Оценка первичных документов на основании научно-технического потенциала их создателей / О. М. Зусьман // Отраслевая библиография как средство стимулирования творческой активности специалистов : сб. науч. тр. — СПб., 1992. — С. 123–139.
  67. Ільганаєва В. О. Соціальна комунікація як об’єкт теоретизації / В. О. Ільганаєва // Філософія спілкування : Філософія, психологія, соціальна комунікація. — 2009. — № 1. — C. 60–67.
  68. Ільганаєва В. О. Соціальні комунікації: сфера практичної діяльності й об’єкт теоретизації / В. О. Ільганаєва // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань : матеріали міжнар. наук. конф., 26–27 лют. 2009 р. / Харків. держ. акад. культури, Акад. мистецтв України, Ін-т культурології. — Харків, 2009. — Ч. 1. — C. 8–10.
  69. Каган М. Синергетика и культурология [Электронный ресурс] / М. Каган. — Режим доступa: http://bioinformatix.ru/content/view/. — Загл. с экрана.
  70. Калініна Л. М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом : монографія / Л. М. Калініна. — Херсон : Айлант, 2005.— 275 с.
  71. Кан Г. Грядущий подъем: экономический, политический, социальный / Г. Канн. — М., 2000. — 195 с.
  72. Кобелев А. Н. Когнитивная оценка современного украинского библиотековедения: результаты библиометрического анализа монографий / А. Н. Кобелев // Науч. и техн. б-ки. — 2001. — № 3. — С. 119–129.
  73. Кобелєв О. М. Порiвняльнi бiблiометричнi дослiдження у бiблiотекознавствi / О. Кобелєв // Вiсн. Кн. палати. — 2000. — № 1. — С.24–27.
  74. Козачков Л. С. Системы потоков научной информации / Л. С. Козачков. — Киев : Наук. думка, 1973. — 199 с.
  75. Коммуникативные практики в современном обществе : сб. ст. / под ред. В. В. Васильковой, И. Д. Демидовой. — СПб. : Скифия принт, 2008. — С. 180–195.
  76. Конаржевский Ю. А. Что нужно знать директору школы о системах и системном подходе / Ю. А. Конаржевский. — Челябинск : ЧГПИ им. М. Горького, 1986. — 133 с.
  77. Конецкая В. П. Социология коммуникаций [Электронный ресурс] : учебник / В. П. Конецкая. — Режим доступа: http://lib.socio.msu.ru/l/ library. — Загл. с экрана.
  78. Концепція національної програми інформатизації Електронний ресурс : схвалено Законом України від 2 лют. 1998 р. № 75. — Режим доступу: http://www.nplu.kiev.ua/uk/profy-copy/official/l_conc-prog-inform.htm. — Назва з екрана.
  79. Коршунов О. П. Проблемы общей теории библиографии / О. П. Коршунов. — М. : Книга, 1975. — 191 с.
  80. Крейнес А. Г. Обеспечение активности содержания многоязычных текстовых документов: тенология «ключи от текста» / А. Г. Крейнес // Информационное общество. — 2000. — Вып. 2. — С. 43–47.
  81. Кривокора Е. И. Системные основания исследования организационных коммуникаций [Электронный ресурс] / Е. И. Кривокора // Евразийский междунар. науч.-аналит. журнал. — Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php? nArtId=1238. — Загл. с экрана.
  82. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. — Київ : Кондор, 2003. — 192 с.
  83. Кудлай В. О. Документаційне забезпечення системи управління якістю як різновид соціально-комунікаційної діяльності промислового підприємства / В. О. Кудлай // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2012. — Вип. 35. — С. 139–148.
  84. Кудлай В. О. Сучасний стан розвитку термінології документаційного забезпечення системи управління якістю на підприємстві / В. О. Кудлай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2011. — № 1. — С. 27–35.
  85. Кулемин Н. А. Квалиметрический мониторинг в системе общего образования / Н. А. Кулемин // Педагогика. — 2001. — № 3. — С. 16–20.
  86. Кулешов С. Г. Загальне документознавство : навч. посіб. / С. Г. Кулешов ; Укрдержархів, УНДІАСД. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2012. — 123 с.
  87. Кулешов С. Г. Новий погляд на структуру документознавства / С. Г. Кулешов // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 10. — С. 24–27.
  88. Кулешов С. Г. О понятии «электронный документ» / С. Г. Кулешов // Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив : докл. и сообщ. на шестой междунар. науч.-практ. конф. — М., 2000. — С. 54–57.
  89. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. / С. Г. Кулешов. — Київ : ДАКККіМ, 2003. — 57 с.
  90. Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок / Ч. Кули. — М.: Идея-Пресс, 2001. — 328 с.
  91. Кушнаренко Н. М. Методологiчнi засади книгознавчих, бiблiотекознавчих i бiблiографознавчих дослiджень / Н. М. Кушнаренко // Вiсн. Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2004. — Вип. 15. — С. 84–94.
  92. Кушнаренко Н. М. Новий стан інституціалізації науки про документ / Н. М. Кушнаренко // Студії з архівної справи та документознавства. — 2004. — Т. 14. — С. 126–130.
  93. Кушнаренко Н. М. Соціальні комунікації — нова галузь наукових досліджень в Україні / Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 трав. 2008 р. / [Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2008. — Ч. 2. — С. 4–6.
  94. Лабушевська Л. Наукометричні методи оцінки галузевого документального потоку / Л. Лабушевська // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 7. — С. 19–21.
  95. Ландэ Д. Феномены современных информационных потоков [Электронный ресурс] / Д. Ландэ, А. Литвин // Мнформационный центр «ЭЛВИСТИ». — Режим доступа: http://dwl.kiev.ua/art/content/. — Загл. с экрана.
  96. Локшина О. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / О. Локшина // Педагогічний моніторинг. — № 2 (46). — С. 15–17.
  97. Локшина О. Світові тенденції. З історії становлення та розвитку моніторингу якості освіти у світі / О. Локшина // Управління освітою. — 2003. — № 5. — С. 13.
  98. Лоскутникова В. М. Документ как форма социальной коммуникации / В. М. Лоскутникова // Документ в меняющемся мире : материалы Первой Всерос. науч.-практ. конф. (Томск, 27–28 нояб. 2003 г.). — Томск, 2004. — С. 251–253.
  99. Лоханова В. Н. Мониторинг инновационной деятельности организации (информационное и организационно-методическое обеспечение) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 / В. Н. Лоханова. — М., 2003. — 26 с.
  100. Лукіна Т. Вітчизняний досвід проведення моніторингових досліджень / Т. Лукіна. — Київ : К.І.С, 2004. — 128 с.
  101. Майоров А. Мониторинг и проблемы информационного обеспечения управления образованием / А. Н. Майоров // Народное образование. — 2000. — № 8. — С. 21–28.
  102. Майоров А. Н. Моніторинг як науково-практичний феномен / А. Н. Майоров // Шкільні технології. — 1998. — № 5. — С. 25–27.
  103. Майоров А. Н. Мониторинг в образовании : монография / А. Н. Майоров. — СПб. : Интеллект-Центр, 2005. — 424 с.
  104. Матрос Д. Ш. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга / Д. Ш. Матрос, Д. М. Полев, Н. Н. Мельникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Пед. о-во России, 2001. — 128 с.
  105. Матяш И. Б. Архивная наука и документоведение Украины на современном этапе / И. Б. Матяш, С. Г. Кулешов // Отечеств. архивы. — 2002. — № 6. — С. 55.
  106. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163–2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» / розроб.: С. Г. Кулешов, Л. В. Кузнєцова, О. М. Загорецька, С. Ф. Лозова, Т. О. Ситник. — Київ : Держкомархів України УНДІАСД, 2004. — 62 с.
  107. Механизмы управления организационными проектами / В. Г. Балашов, А. Ю. Заложнев, А. А. Иващенко, Д. А. Новиков. — М. : ИПУ РАН, 2009. — 84 с.
  108. Минкина В. А. Изучение документальных потоков для целей слежения за развитием отраслей и проблем / В. А. Минкина // Документальные потоки по естествознанию и технике и проблемы библиографии : сб. науч. тр. / ЛГИК им. Н. К. Крупской. — Л., 1983. — С. 111–123.
  109. Митина О. А. Сравнительный обзор систем мониторинга в образовании / О. А. Митина // Школьные технологии. — 2002. — № 4. — С. 69–75.
  110. Михайлюк А. В. Документ как источник информации, культурный артефакт и социально-политический феномен / А. В. Михайлюк, С. В. Быкадоров // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (2–4 квіт. 2014 р.) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк : ДонНУ, 2014. — С.16–18.
  111. Михайлюк А. В. Об информационной природе документа / А. В. Михайлюк // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали всеукр. наук. конф., 7–8 жовт. 2012 р. — Дніпропетровськ, 2012. — Ч. 1. — С. 163–165.
  112. Михайлюк А. В. Информационная аналитика: семиотический аспект / А. В. Михайлюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2011. — № 1. — С. 41–48.
  113. Модели и механизмы в управлении организационными системами / С. А. Баркалов, В. Н. Бурков, Д. А. Новиков, Н. А. Шульженко. — М. : Тульский полиграфист, 2003. — 506 с.
  114. Мониторинг как практическая система [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://informika.kbsu.ru/Children/system.html. — Загл. с экрана.
  115. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / за заг. ред. О. І. Локшиної. — Київ : К.І.С, 2004. — 128 с.
  116. Морозюк І. Формування напрямів освіти документознавців / І. Морозюк // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 10. — С. 27–29.
  117. Налимов В. В. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса / В. В. Налимов, З. М. Мульченко. — М. : Наука, 1969. — 192 с.
  118. Ненюхова А. Мониторинг информации [Электронный ресурс] / А. Ненюхова, П. Васильев // Директор информационной службы. — 2007. — № 1. — Режим доступа: http://www.osp.ru/cio/2007/01/392381. — Загл. с экрана.
  119. Олендр Т. М. Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Т. М. Олендр ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 22 с.
  120. Основы теории коммуникации : учебник / [М. А. Василик, М. С. Вершинина, В. А. Павлов и др.] ; под ред. М. А. Василика. — М. : Гардарики, 2003. — 615 с.
  121. Отле П. Библиотека, библиография, документация : избр. тр. пионера информатики / П. Отле ; Рос. гос. б-ка ; пер. с англ. и фр. Р. С. Гиляревского [и др.] ; предисл., сост., коммент. Р. С. Гиляревского. — М. : ФАИР-ПРЕСС : Пашков дом, 2004. — 350 с.
  122. Палеха Ю. І. Впровадження цілісної системи керування діловодством на підприємстві / Ю. І. Палеха // Студії з архівної справи та документознавства. — 2006. — № 14. — С. 67–70.
  123. Палеха Ю. І. Класифікація управлінських документів в організації : міжвід. зб. наук. пр. / Ю. І. Палеха // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. — 2007. — № 9. — С. 100–110.
  124. Пасмор Н. Документно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу / Н. Пасмор // Вісн. Кн. плати. — 2002. — № 11. — С. 27-28.
  125. Пасмор Ю. В. Питання інформаційного забезпечення правової науки: соціально-комунікативний аспект / Ю. В. Пасмор // Освіта регіону. — 2009. — № 4. — С. 150–154.
  126. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2-е вид., доп. — Київ : Київ. ун-т, 1999. — 370 с.
  127. Полтавская Е. И. Документально-коммуникационные системы общества: к уточнению терминологии / Е. И. Полтавская // Культурологiя та соцiальнi комунiкацii: iнновацiйнi стратегii розвитку : матерiали мiжнар. наук. конф., Харкiв, 18–19 листоп. 2010 р. / Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2010. — С. 144–146.
  128. Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади : Указ Президента України від 14 лип. 2000 р. № 877 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 29. — С. 46.
  129. Про вищу освіту Електронний ресурс : Закон України від 17 січ. 2002 р. № 2984. — Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua/cgi-bin/putfile.cgi. — Назва з екрана.
  130. Про внесення змін до Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах» : Закон України від 31 трав. 2005 р. № 2594 // Відом. Верховної Ради України. —2005. — № 26. — Ст. 347.
  131. Про державну таємницю : Закон України від 21 січ. 1994 р. № 3855 // Відом. Верховної Ради України. — 1994. — № 16. — Ст. 93.
  132. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січ. 2011 р. № 2939 // Відом. Верховної Ради Україи. — 2011. — № 32. — Ст. 314.
  133. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 16 листоп. 1992 р № 2782 // Відом. Верховної Ради України. — 1993. — № 1. — Ст. 1.
  134. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 трав. 2005 р. № 851 // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 36. — Ст. 275.
  135. Про захист інформації в автоматизованих системах : Закон України від 31 трав. 2005 р. № 2594 // Відом. Верховної Ради України. — 2005. — № 26. — Ст. 347.
  136. Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657 // Відом. Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.
  137. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 черв. 1993 р. № 3322 // Відом. Верховної Ради України. — 1993. — № 33. — Ст. 345.
  138. Про Національний архівний фонд та архівні установи : Закон України від 24 груд. 1993 р. № 3814 // Відом. Верховної Ради України. — 1994. — № 15. — Ст. 86.
  139. Про Національну програму інформатизації [Електронний ресурс] : Закон України від 4 лют. 1998 р. № 74 — Режим доступу: zakon.rada.gov.ua. — Назва з екрана.
  140. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листоп. 2011 р. № 1242 // Офіц. вісн. України. — 2011. — № 94. — 172 с.
  141. Про освіту : Закон України від 23 трав. 1991 р. № 1060 // Відом. Верховної Ради України. — 1991. — № 34. — Ст. 451.
  142. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки [Електронний ресурс] : Закон України від 9 січ. 2007 р. № 537. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/. — Назва з екрана.
  143. Ревенков А. В. Теория и практика решения технических задач / А. В. Ревенков, Е. В Резчикова. — М. : ФОРУМ, 2008. — 384 с.
  144. Редькина Н. С. Формализованные методы анализа документальных информационных потоков / Н. С. Редькина // Библиосфера. — 2005. — № 2. — С. 51–59.
  145. Сельченкова С. Експертиза цінності управлінських документів недержавних організацій: організаційно-методичний аспект / С. Сельченкова // Студії з архівної справи та документознавства. — 2004. — Т. 11. — С. 133–137.
  146. Ситников Д. Э. Нахождение минимизированных наборов признаков для описания дискретных объектов в базах данных / Д. Э. Ситников, О. А. Романенко, Е. В. Титова // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. — Харків, 2009. — Вип. 4. — С. 121–126.
  147. Сладкова О. Мониторинг как инструмент управления информационной средой [Электронный ресурс] / О. Сладкова. — Режим доступа: http://libconfs.narod.ru/2000/1s/1s_p26.htm. — Загл. с экрана.
  148. Слободяник М. С. Документологія як наукова і навчальна дисципліна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / М. С. Слободяник ; 25-26 трав. 2004 р, Держ акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2004. — С. 12–15.
  149. Слободяник М. С. До питання про структуру і проблематику сучасного документознавства / М. С. Слободяник // Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика : матеріали наук. конф. — Київ, 2003. — С. 51–52.
  150. Слободяник М. С. Інформаційне забезпечення процесу реформування вищої освіти в Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2004. — № 2. — С. 4–7.
  151. Слободяник М. С. Перспективы формирования фундаментальной науки о документе [Электронный ресурс] / М. С. Слободяник. — Режим доступа: http://libconfs.narod.ru/2005/s1/s1_p29.htm. — Загл. с экрана.
  152. Слободяник М. Структура сучасного документознавства / М. Слободяник // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 4. — С. 18–21.
  153. Смага Е. В. Информационный мониторинг: новый этап развития коммуникаций / Е. В. Смага // Инновационные процессы и корпоративное управление : материалы I междунар. заоч. науч.-практ. конф., 16–30 марта 2009 г. / Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — С. 146–149.
  154. Смага Е. В. Методика внедрения системы информационного мониторинга в социальное управление / Е. В. Смага // Коммуникативные стратегии информационного общества : труды 2 междунар. науч.-теорет. конф., Санкт-Петербург, 21–23 окт. 2009 г. — СПб., 2009. — С. 262–267.
  155. Смага Е. В. Особенности внедрения методов информационного мониторинга в систему управления учебным заведением в Украине / Е. В. Смага // Мир науки, культуры, образования. — 2014. — № 1. — С. 161–163.
  156. Смага О. В. Документ в інфокомунікаційних процесах при проведенні інформаційного моніторингу / О. В. Смага // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2011. — Вип. 38. — С. 141–147.
  157. Смага О. В. Документознавчий аспект інформаційного моніторингу / О. В. Смага // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 22–23 листоп. 2012 р. / Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2012. — С. 231–232.
  158. Смага О. В. Загальна класифікація видів інформаційного моніторингу закладів освіти / О. В. Смага // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 10–12 верес. 2009 р. — Одеса, 2009. — С. 85–87.
  159. Смага О. В. Загальні принципи класифікації видів інформаційного моніторингу / О. В. Смага // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформаційна діяльність : зб. матеріалів VI міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19–21 трав. 2009 р. / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2009. — С. 154–156.
  160. Смага О. В. Інтернет-технології як інструментарій інформаційного моніторингу документальних потоків / О. В. Смага // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 30 берез. — 1 квіт. 2011 р. — Донецьк, 2011. — С. 42–44.
  161. Смага О. В. Інформаційний моніторинг в управлінській сфері: аналіз змісту, методики та комп’ютерних засобів / О. В. Смага // Управління розвитком : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні засоби та технології розроблення інформ. систем», 20–21 листоп. 2008 р. / Харків. нац. екон. ун-т. — Харків, 2008. — С. 130–131.
  162. Смага О. В. Інформаційний моніторинг документаційного забезпечення управлінської сфери: головні принципи реалізації / О. В. Смага // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : у 2 ч. : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22–23 квіт. 2010 р. / Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2010. — Ч. 2. — С. 179–180.
  163. Смага О. В. Інформаційний моніторинг як засіб сучасних інформаційних комунікацій / О. В. Тітова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 23–24 квіт. 2009 р. / Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2009. – С. 187–188.
  164. Смага О. В. Методика впровадження системи інформаційного моніторингу в практичну діяльність організацій: основні принципи та проблеми / О. В. Смага // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2009. — Вип. 27. — С. 119–126.
  165. Смага О. В. Модель аналітичної системи інформаційно-комп’ютерного моніторингу управлінських документопотоків в освітній галузі / О. В. Смага // Вісн. Кн. палати. — 2011. — № 3. — С. 42–45.
  166. Смага О. В. Модель системи інформаційно-комп’ютерного моніторингу управлінських документопотоків / О. В. Смага // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти та практики :
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины