РОЗВИТОК ГОЛОЦЕНОВИХ ГРУНТІВ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я
 • скачать файл:
 • Название:
 • РОЗВИТОК ГОЛОЦЕНОВИХ ГРУНТІВ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я
 • Альтернативное название:
 • РАЗВИТИЕ голоценовом грунте Среднего Приднепровья
 • Кол-во страниц:
 • 273
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • Національна Академія Наук України
  ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ

  На правах рукопису

  Пархоменко Олександр Григорович

  УДК 551.4:582.87 (048)

  Розвиток голоценових грунтів середнього придніпров’я


  Спеціальність 11.00.04
  геоморфологія та палеогеографія


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня кандидата
  географічних наук


  Науковий керівник
  доктор географічних наук
  Матвіїшина Жанна Миколаївна
  Київ 2007

  ЗМІСТ  ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  Розділ1. Теоретико-методичні засади дослідження голоценових грунтів. . . . . . . .8  1.1.Стан теорії вивчення грунтів голоцену. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  1.2.Схеми етапності і стратиграфії голоцену. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16  1.3.Методичні основи дослідження голоценових грунтів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22  1.3.1.Методика дослідження еволюції педогенезу у голоцені. . . . . . . . . . . . . . . . 22  1.3.2.Мікроморфологічний аналіз в дослідженні грунтів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29  Розділ2. Результати дослідження голоценових грунтів на ключових
  ділянках сучасних природних зон Середнього Придніпров’я. . . . . . . . . . . . . . . . . 38  2.1.Загальна характеристика району дослідження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
  2.2.Еволюція грунтів заплав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  2.3.Зона мішаних лісів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48  2.3.1. Опорний розріз Київського Полісся. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48  2.3.2. Опорні розрізи Чернігівського Полісся. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50  2.4.Лісостепова зона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60  2.4.1. Опорні розрізи Київської височинної області . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60  2.4.2. Опорні розрізи Північно-Східної Придніпровської
  височинної області. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96  2.4.3. Опорні розрізи Центрально-Придніпровської височинної області. . . . . . . 108  2.4.4. Опорні розрізи Східно-Полтавської височинної області. . . . . . . . . . . . . . . 153
  2.5.Зміни мікроморфологічних ознак у профілях голоценових грунтів
  території Середнього Придніпров’я. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
  Розділ3. Реконструкція етапності розвитку голоценових грунтів
  Середнього Придніпров’я. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165  3.1. Доатлантичні часи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
  3.2.Середній голоцен: Атлантичний, Суббореальний періоди. . . . . . . . . . . . . . . 175  3.4.Пізній голоцен: Субатлантичний період. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180  ВИСНОВКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

  Додаток А. Калібровочні криві радіовуглецевого датування органічної
  речовини з грунтових горизонтів об’єктів дослідження території
  Середнього Придніпров’я. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
  Додаток Б. Міграційна структура важких металів розрізу Круглик
  (виконані Дмитруком Ю.М. з відібраних автором зразків). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
  Додаток В. Датування артефактів доби пізньої бронзи-раннього залізного
  віку Малополовецького археологічного комплексу (Малополовецьке-3). . . . . . . . . . .220
  Додаток Д. Синхронізація матеріалів Малополовецького та Ходосівського археологічних комплексів із коливаннями клімату (за С.Д. Лисенком). . . . . . . . . . . . 224
  Додаток Ж. Макроморфологічний опис грунтів розрізу кургану Лядвига. . . . . . . . . .225
  Додаток З. Результати аналізу вмісту важких металів у фоновому і
  похованих грунтах кургану Лядвига (за Дмитриком Ю.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
  Додаток К. Макроморфологічний опис грунтів розчисток № 4-6 розрізу
  біля м.Чигирин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
  Додаток Л. Макроморфологічний опис грунтів розчистки №4
  неолітичної стоянки Добрянка-1 та фонових грунтів у розчистці № 5, 6. . . . . . . . . . . 232
  Додаток М. Макроморфологічний опис грунтів багатошарового поселення
  біля с.Лисянка на Черкащині. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
  Додаток Н. Макроморфологічний опис грунтів під валом раннього залізного
  віку та фонового біля с. Моринці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
  Додаток П. Макроморфологічний опис грунтів під курганом раннього
  залізного віку та фонового біля с. Дзензелівка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
  Додаток Р. Макро- та мікроморфологічний опис грунтів під валом раннього
  залізного віку біля с. Мельники (Мотронинське городище). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
  Додаток С. Макроморфологічний опис грунтів давнього поселення енеоліту
  біля с. Петропавлівка на Черкащині. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

  ВСТУП


  Актуальність теми. Вивчення особливостей і закономірностей розвитку грунтів у голоцені є основою для обґрунтування майбутніх трансформацій не лише грунтів, а й ландшафтів в цілому. Аналіз швидкості ґрунтоутворення, віку, стадій еволюції та процесів трансформації ґрунтових тіл при зміні природних та антропогенних чинників, дослідження спрямованих змін голоценової природи (степліс) надають можливість оцінити стійкість грунтів, темпи їх деградації та відновлення. У зв’язку з цим дослідження напрямків та мікроетапів еволюції грунтів голоцену є важливим науковим завданням, вирішення якого має істотне значення не тільки для палеогеографії, а й для геоморфології, археології та інших наук. Останнім часом усе більше уваги приділяється необхідності застосування у дослідженнях голоценових грунтів геоархеологічного методу. Це дозволяє встановити не тільки характер змін грунтів, але й час їх трансформації, свідченням чого є археологічне датування.
  Актуальним нині є питання геологічного здіймання голоценових ґрунтових відкладів України. Ця праця має слугувати вкладом для зйомки цих відкладів на прикладі окремих ключових ділянок території Середнього Придніпров’я. Теоретичні положення дослідження ґрунтуються на засадах і принципах, які розкриті в роботах М.Ф.Веклича, Ж.М.Матвіїшиної, Н.П.Герасименко, О.Л.Александровського, І.В.Іванова, Ю.Г.Чендєва та ін.
  Однак недостатня вивченість питання, дискусійність деяких теоретичних положень, зміни в методах дослідження зумовили необхідність у подальшій розробці методичних підходів для вирішення проблеми, що підтверджує доцільність та актуальність подальшого вивчення особливостей формування голоценових грунтів.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема пов’язана з НДР відділу палеогеографії Інституту географії НАНУ Обгрунтування просторово-часової кореляції палеогеографічних умов четвертинного періоду рівнинної території України”, 2003-2005 рр. (рег. № 0103U000356); Еволюція компонентів природного середовища на території України у пізньому плейстоцені-голоцені”, 2006-2008 рр. (рег. № 0106U000399) та госпдоговором Науково-методичне забезпечення геоморфологічного картографування у масштабах 1 : 200 000 та 1 : 500 000 та картування голоценових утворень при регіональному геологічному вивченні території України 2004-2007 рр. (рег. №0104U006336), у виконанні яких дисертант брав безпосередню участь.
  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є виявлення просторово-часових закономірностей природної і антропогенної еволюції грунтів у голоцені на прикладі території Середнього Придніпров’я; встановлення первинних процесів грунтоутворення; обгрунтування змін у профілях різних типів грунтів, виявлення тенденцій змін давніх грунтів в порівнянні із сучасними; реконструкція голоценових грунтів і природних обстановок їх розвитку.
  Для досягнення мети поставлено такі завдання:
  · дослідити комплексом палеопедологічних методів ключові ділянки із розрізами голоценових грунтів на природних і археологічних об’єктах Середнього Придніпров’я;
  · розв’язати питання діагностики процесів голоценового ґрунтоутворення за мікроморфологічними даними;
  · виявити моно- та полігенетичну (еволюційну) лінії розвитку грунтів; визначити характерні особливості мікроетапності голоценового педогенезу території Середнього Придніпров’я;
  · провести реконструкції умов природного середовища голоцену з метою прогнозів їх майбутніх змін.
  Об’єктом дослідження є грунти різних стадій голоценового грунтоутворення на вододілах, терасах, заплавах річок, археологічних об’єктах.
  Предметом дослідження виступають мікроетапи природної та антропогенної еволюції грунтів у голоцені.
  Методи дослідження. Застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів: системний підхід, структурний аналіз, палеопедологічний: макро- та мікроморфологічний (проаналізовано грунти під мікроскопом у 245 тонких зрізах (шліфах) із непорушеною будовою). Використані дані гранулометричного аналізу відкладів (у 87 зразках грунту), грунтово-геохімічного методу (визначення вмісту гумусу, фосфору, карбонатів у 34 зразках грунту). Для хронологічних побудов отримано 16 нових дат радіовуглецевого датування (С14).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у таких розробках:
  1) поглиблено теоретико-методичні основи дослідження голоценового педогенезу з широким використанням мікроморфологічних даних;
  2) виявлено тренди у трансформаціях макро- і мікробудови голоценових грунтів, що викликані змінами природного середовища і відображені у профілях грунтів різних типів (сучасних і давніх) на ключових ділянках;
  3) досліджено еволюцію чорноземів, темно-сірих та інших грунтів для території Середнього Придніпров’я, встановлено коливальний характер змін, виявлено тренди розвитку в порівнянні із сучасними фоновими грунтами (ознаки як моногенетичної, так і контрастної еволюції грунтів);
  4) вперше для території Середнього Придніпров’я на конкретних розрізах досліджено мікроморфологічні і хімічні властивості культурних шарів давніх поселень, виявлено антропогенні трансформації грунтів;
  5) проведено зіставлення голоценових грунтів археологічних пам’яток території дослідження, виявлено лінії природної та антропогенної еволюції палеогрунтів у голоцені.
  Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані при вирішенні фундаментальних питань з історії розвитку грунтів, при розробці навчальних курсів з палеогеографії і вже використані у програмі розробки методичних основ геологічної зйомки голоценових утворень УкрДГРІ та у проведенні геоархеологічних реконструкцій палеоландшафтних умов існування давньої людини (Інститут археології НАНУ, Археологічна інспекція Управління культури Черкаської обласної державної адміністрації) (м.Черкаси), Національний університет Києво-Могилянська академія (м.Київ), Історико-краєзнавчі музеї (мм. Фастів і Чигирин).
  Особистий внесок здобувача. Наукові результати отримані здобувачем особисто. В основу дисертації покладено фактичний матеріал, який отримано під час польових досліджень (30 ключових ділянок 110 розрізів голоценових грунтів) і в результаті камерального опрацювання лабораторних, літературних, картографічних та фондових матеріалів. Особистий внесок автора полягає у: виявленні мікроморфологічних ознак грунтів окремих стадій розвитку; проведенні кореляції результатів даних радіовуглецевого датування і педологічних досліджень із даними археологічного датування; встановленні особливостей ритміки та спрямованості розвитку голоценових грунтів і відтворенні загальних рис природних обстановок за мікроетапами.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження доповідались та були опубліковані у матеріалах шести Міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема: Ландшафтознавство: традиції та тенденції” (Львів, 2004); Сучасні проблеми і тенденції розвитку ґрунтознавства” (Чернівці, 2005); Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища” (Київ, 2004, 2005); Теоретичні, регіональні, прикладні напрямки розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства” (Кривий Ріг, 2005); Сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування Лівобережної України” (Суми, 2006); Проблемы древнего земледелия и эволюции почв в лесных и степных ландшафтах Европы” (Бєлгород, Росія, 2006).
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 21 наукову працю, особистий внесок в публікаціях 4,1 друк. арк., з них 9 (2,3 друк. арк.) у фахових виданнях, затверджених ВАК України (дві одноосібні).
  Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (211 найменувань) і 13додатків. Загальний обсяг роботи 273 стор., в тому числі 165 стор. тексту, 56 рисунків та 8 таблиць.
 • Список литературы:
 • ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  1. АлександровскийА.Л. Голоценовые погребённые почвы северной половины Русской равнины: Автореф. дис. канд. геогр. н. М., 1972. 20с.
  2. АлександровскийА.Л., ТаргульянВ.О. Эволюция почв в голоцене (проблемы, факты, гипотезы) // История биогеоценозов СССР в голоцене. М.: Наука, 1976. С.5778.
  3. АлександровскийА.Л. Методические подходы при изучении эволюции почв // Общие методы изучения истории современных экосистем. М.: Наука, 1979. С.142161.
  4. АлександровскийА.Л., ЧичаговаО.А. Радиоуглеродная хронология голоценовых палеопочв // Геохронология четвертичного периода. М.: Наука, 1980. С.8290.
  5. АлександровскийА.Л. Эволюция почв Восточно-Европейской равнины в голоцене. М.: Наука, 1983. 150с.
  6. АлександровскийА.Л. Эволюция чернозёмов среднего течения р.Дон в голоцене // Почвоведение. 1984. №11. С.513.
  7. АлександровскийА.Л., ИвановИ.В. Методы изучения эволюции и возраста почв. Пущино: 1984. 54с.
  8. АлександровскийА.Л., ГласкоМ.П., ФоломеевБ.А. Археолого-географические исследования погребённых пойменных почв как геохронологических уровней второй половины голоцена (на примере Средней Оки) // Бюлл. Комисс. по изуч. четвертичн. периода. 1987. №56. С.123128.
  9. АлександровскийА.Л. Эволюция почв Восточной Европы на границе между лесом и степью // Естественная и антропогенная эволюция почв. Пущино: 1988. С. 294.
  10. АлександровскийА.Л., МарголинаН.Я., ИльичёвБ.А. Возраст и эволюция чернозёмов. М.: Наука, 1988. 144с.
  11. АлександровскийА.Л. Эволюция почв лесостепи как отражение колебаний климата в голоцене // Палеоклиматы позднеледниковья и голоцена. М.: Наука, 1989. С.6267.
  12. АлександровскийА.Л. Развитие почв Русской равнины // Палеогеографическая основа современных ландшафтов. М.: Наука, 1994. С.129134.
  13. АлександровскийА.Л. Эволюция почвенного покрова Русской равнины в голоцене // Почвоведение. 1995. №3. С.290297.
  14. АлександровскийА.Л. Отражение природной среды в почве // Почвоведение. 1996. №3. С.277287.
  15. АлександровскийА.Л., СычёваС.А. Эволюция культурных слоёв древних поселений // Известия РАН: Серия географическая. 2000. №2. С.2937.
  16. АлександровскийА.Л. Развитие почв Восточной Европы в голоцене: Автореф. дис. д-ра геогр. наук М., 2002. 48с.
  17. АлександровскийА.Л. Зоотурбации и эволюция почв // Материалы IV Всерос. конф. «Проблемы эволюции почв». Пущино: 2003. С.7783.
  18. АлександровскийА.Л. Этапы и скорость развития почв в поймах рек центра Русской равнины // Почвоведение. 2004. №11. С.12851295.
  19. АлександровськийО., ПархоменкоО., КовалюхМ. Динаміка розвитку ґрунтів заплави р.Ірпінь у голоцені // Фізична географія та геоморфологія. К.: ВГЛ Обрії. 2004. Вип.46. Т.2. С.1318.
  20. АлександровскийА.Л., АлександровскаяЕ.И. Эволюция почв и географическая середа. Ин-т геогрфии РАН. М.: Наука, 2005. 223с.
  21. АлександровськийО.Л., МатвіїшинаЖ.М., ПархоменкоО.Г. Антропогенна еволюція грунтів України // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця. 2005. Вип. 10. С.2530.
  22. АртюшенкоА.Т. Растительность аллереда на территории Русской равнины в связи с общим развитием растительного покрова в позднеледниковье в Восточной и Средней Европе // Ботанический журнал. 1959. Т.14. №1. С. 772785.
  23. АртюшенкоА.Т., АрапР.Я. Климатические оптимумы позднеледниковья и голоцена равнинной части Украины // Палеоклиматы голоцена Европейской части СССР. М.: Деп. В ВИНИТИ. 1988. С.136142.
  24. Атлас почв Украинской ССР / Под ред. Н.К.Крупского, Н.И.Полупана. К.: Урожай, 1979. 160с.
  25. АхтырцевБ.П. Эволюция почв Среднерусской лесостепи в голоцене // Эволюция и возраст почв СССР. Пущино, 1986. С.163173.
  26. АхтырцевБ.П. Палеочернозёмы Среднерусской лесостепи в позднем голоцене // Почвоведение. 1994. №5. С.1424.
  27. БезуськоЛ.Г., КлимановВ.А., Шеляг-СосонкоЮ.Р. Климатические условия Украины в позднеледниковье и голоцене // Палеоклиматы голоцена Европейской части СССР. М.: Деп. в ВИНИТИ, 1988. С.125135.
  28. БезуськоЛ.Г. Климат Украины в голоцене // Климаты прошлого и климатологический прогноз. М.: 1992. С.11.
  29. БезуськоЛ.Г. Рослинний покрив та клімат України в пізньольодовиків’ї // Укр. ботан. журн. 1999. №5. С.449454.
  30. ВекличМ.Ф. Четвертинні відклади правобережжя Середнього Дніпра. К.: Вид-во АН УССР, 1958. 200с.
  31. Веклич М.Ф. Палеоэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя. Киев: Наук. думка, 1982. 208 с.
  32. ВекличМ.Ф. Проблемы палеоклиматологии. К.: Наукова думка, 1987. 203с.
  33. ВекличМ.Ф., ГерасименкоН.П. Етапність середньо- та пізньоголоценового грунто- та осадкоутворення на заплаві нижньої Десни // Вісник Київського університету. Серія географія. 1993. №2. С.1016.
  34. ВекличМ.Ф., СиренкоН.А., МатвиишинаЖ.Н. и др. Стратиграфическая схема четвертичных отложений Украины. К.: Госкомитет геологи Украины. 1993. 40с.
  35. ВекличМ.Ф. До історії голоценових грунтів України // Матеріали IV з’їзду ґрунтознавців і агрохіміків України. Харків: 1994. С.166167.
  36. ВекличМ.Ф. Стратиграфия и этапность голоцена // Материалы Всероссийского совещания по изучению четвертинного периода. М.: 1994. С.48.
  37. ВекличМ.Ф. Інваріанти пізньокайнозойських палеоландшафтів території України // Український географічний журнал. 1996. №1. С.2027.
  38. ВекличМ.Ф. Про вікові рівні заплави рівнинних рік України // Українська геоморфологія: стан і перспективи. Львів: 1997. 95с.
  39. ВекличМ.Ф. До теоретичних засад методики прогнозування змін природи і довкілля // Геоморфологія в Україні: новітні напрямки і завдання. К.: Знання. 1999. С.1113.
  40. ВекличМ.Ф. Історія та прогноз розвитку природи і довкілля // Український географічний журнал. 2000. №3. С.312.
  41. ВекличМ.Ф., ВекличЮ.М. Деякі глобальні та регіональні закономірності і напрямки розвитку палеоклімату // Український географічний журнал. 2000. №4. С.312.
  42. ВекличМ.Ф., МатвіїшинаЖ.М., МельничукІ.В. Зміни природних умов у минулому та їх прогноз // Україна та глобальні процеси. КиївЛуцьк. 2000. Т.1. С.1823.
  43. ВеличкоА.А.,МорозоваТ.Д. Эволюция почвообразования в палеогеографическом освещении // Почвоведение. 1985. №11. С.7686.
  44. Вопросы голоцена / Под ред. М.И.Нейштадта // Материалы VI международного конгресса ИНКВА. Варшава: 1961.
  45. ВоропайЛ.И., КуницаН.А. Изучение погребенных почв пойм как метод выявления закономерностей развития ландшафтов // Материалы региональной конф. «Антропогенные ландшафты центральной черноземной области и прилегающих территорий». Воронеж: Изд. Воронеж. ун-та. 1972. С.5153.
  46. ГеннадиевА.Н. Почвы и время: модели развития М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. 229с.
  47. ГерасименкоН.П. Палеоландшафты правобережья Киевского Приднепровья (поздний кайнозой). М.: Деп. в ВИНИТИ, 1988. 251с.
  48. ГерасименкоН.П. Еволюція природних умов Донеччини у голоцені // Укр. геогр. журн. 1993. №4. С.3135.
  49. ГерасименкоН.П. Природная среда древнего человека Донбасса в голоцене // Оточуюче середовище і стародавнє населення України. К.: Ін-т археології НАНУ. 1993. С.3242.
  50. ГерасименкоН.П. Реконструкція природного середовища давньої людини на стоянці Амвросіївка // Археологічний альманах. 1994. №3. С.261266.
  51. ГерасименкоН.П., ГершковичЯ.П. К палеоэкологии бассейна Северского Донца и Северо-Восточного Приазовья в эпоху поздней бронзы // Доно-Донецкий регион в системе древностей эпохи бронзы Восточно-европейской степи и лесостепи. Воронеж: 1996. С.7072.
  52. ГерасименкоН.П., ГорбовВ.Н. Хроностратиграфия и палеоэкология эпохи бронзы Северо-Восточного Приазовья // Северо-Восточное Приазовье в системе Евразийских древностей. Донецк: 1996. С.4749.
  53. ГерасименкоН.П. Природная среда обитания человека на юго-востоке Украины в позднеледниковье и голоцене // Археологический альманах. 1997. №6. С.364.
  54. ГерасименкоН.П. История развития растительности и климата Восточной Лесостепи и Степи Украины между 3 и 1 тыс. до н. э. // Материалы Всероссийской палинол. конф. М.: 1999. С.4142.
  55. ГерасименкоН.П. Динаміка змін клімату та ландшафтів лісостепу та степу України у 3-1 тис. до н.е. // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Київ-Луцьк: 2000. Т.2. С.2629.
  56. ГерасименкоН.П. Еволюція ландшафтів протягом останнього міжльодовиків’я та голоцену: прогностичні аспекти // Географічна освіта і наука в Україні. К.: 2003. С.239240.
  57. ГерасименкоН.П. Зміни положення ландшафтних зон на території України у плейстоцені і голоцені // Укр. геогр. журн. 2004. №3. С.2028.
  58. ГерасименкоН.П. Розвиток зональних ландшафтів четвертинного періоду на території України: Автореф. дис. д-ра геогр. наук: 11.00.04 / Інститут географії НАН України. К., 2004. 40с.
  59. ГерасименкоН.П., МатвіїшинаЖ.М., ПархоменкоО.Г. Ландшафтно-кліматичні зміни голоцену у Середньому Придніпров’ї відображені у стадійності розвитку грунтів // Фіз. геогр. та геоморфологія. К.: ВГЛ Обрії. 2005. Вип. 47. С.93100.
  60. ГерасимовИ.П. Метаморфоз почв и эволюция типов почвообразования // Почвоведение. 1968. №7. С.145155.
  61. ГерасимоваМ.И., ГубинС.В., ШобаС.А. Микроморфология почв природных зон СССР // Информационно-справочные материалы. Пущино: 1992. 200с.
  62. ГлинкаК.Д. Почвоведение. М.: Новая деревня, 1927. 580с.
  63. Голоцен / Отв. ред. М.И.Нейштадт / Материалы VIII Конгр. INQUA. Париж, 1969.
  64. ДёмкинВ.А. Почвы сухих и пустынных степей Восточной Европы в древности и среденвековье: Автореф. дис. д-ра биол. н. / МГУ. М., 1993. 48с.
  65. ДёмкинВ.А. Изменение почв и природной среды степного Предуралья во второй половине голоцена // Почвоведение. 1995. № 12. С. 1445-1452.
  66. ДемкинВ.А. Палеопочвоведение и археология. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1997. 213с.
  67. Динесман Л.Г. Биогеоценозы степей в голоцене. М.: Наука, 1977. 159с.
  68. Дмитрук Ю.М. Изменение содержания и профильного распределения тяжелых металлов в серых лесных почвах агроландшафтов Западной Лесостепи Украины // Геоэкологические проблемы загрязнения окруж. среды тяжелыми металлами. 2003. С. 263265.
  69. ДобровольскийВ.В. Гипергенез четвертичного периода. М.: Недра, 1966. 238с.
  70. ДобровольскийГ.В. Почвы речных пойм центра Русской равнины. М.: Изд-во МГУ, 1968. 296с.
  71. ДобровольскийВ.В., МорозоваТ.Д. Применение микроморфологического метода для диагностики погребенных и древних почв // Труды X Международного конгресса почвоведов. М.: 1974. Т.7. С.198204.
  72. ДокучаевВ.В. Русский чернозём // Избранные сочинения. М.: ОГИЗ, 1883. Т. 1. 376с.
  73. Естественно-научные методы исследования культурных слоёв древних поселений. М.: НИА-ПРИРОДА, 2004. 162 с.
  74. ЗвягинцевД.И. Обзор природных условий и ресурсов Полтавского экономического административного района. К.: 1960. Кн. 1. 118с.
  75. ЗолотунВ.П. Некоторые свойства палеопочв и вопросы датировки курганов на юге Украины // Материалы по археологии Северного Причерноморья Одесского археологического музея. Одесса: 1970. Вып. 6. С.168181.
  76. ЗолотунВ.В. Развитие почв юга Украины за последние 4550 веков: Автореф. дис. д-ра с.-х. наук. К.: ВАСХНИЛ, 1974. 74с.
  77. ЗубаковВ.А. Глобальные климатические события плейстоцена. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986. 287с.
  78. ИвановИ.В. Изменение климата южной Украины в голоцене // Проблемы археологии Поднепровья. Днепропетровск: 1985. С.2732.
  79. ИвановИ.В. Эволюция почв степной зоны в голоцене. М.: Наука, 1992. 140с.
  80. Использование и охрана природной среды Среднего Приднепровья / А.М.Маринич, В.И.Галицкий, И.А.Запольский и др. К.: Наук. думка, 1986. 252с.
  81. Исследования на могильнике Малополовецкое-3 в 2005 году. / С.Д. Лысенко, С.С. Лысенко, Ж.Н. Матвиишина, А.Г. Пархоменко, Л.В Литвинова., Д.Л. Гаскевич, А.И. Балко // Археологічні дослідження в Україні 2004-2005 рр., збірка наукових праць. Вип. 8. Запоріжжя: Вид-во Дике поле”. 2006. С. 258-265.
  82. История развития почв ССР в голоцене. Пущино, 1984. 249с.
  83. Картографические исследования природопользования (теория и практика работ) / Л.Г. Руденко, Г.О. Пархоменко, А.Н. Молочко, А.И. Бочковская и др. // Отделение географии Ин-та геофизики им. С.И. Субботина. К.: Наук. думка. 1991. 212 с.
  84. Климанов В.А., Серебрянная Т.А. Изменения растительности и климата на Среднерусской возвышенности в голоцене. // Изв. АН СССР. Серия география. 1986. №1. С. 26-37.
  85. Коссович П.С. Основы учения о почве. СПб., Ч.2. Вип. 1. 1911. 264 с.
  86. КременецкийК.В. Палеоэкология древнейших земледельцев и скотоводов Русской равнины. М.: 1991. 193с.
  87. КременецкийК.В. История климата и растительности Среднего Заволжья в позднем ледниковье и голоцене // Материалы Всероссийского совещания «Главнейшие итоги в изучении четвертичного периода и основные направления исследований в XXI веке». СПб: ВСЕГЕИ. 1998. С.117118.
  88. Крокос В.І. Палеопедологія та її значення // Збірник пам’яті акад. П.А. Тутковського. Т.I., Київ, вид-во ВУАН. 1931. С. 163-164.
  89. КутовойВ.И. Гидрогеологическое районирование территории УССР для целей мелиорации масштаба 1:200000 Полтавской и Черкасской областей. К.: 1979. Кн.1. 73с.
  90. ЛисенкоГ.М., ПархоменкоО.Г. Еколого-фітоценотичний моніторинг степових екосистем з використанням фітоіндикаційних методик. // Наукові записки: Серія географія. 2004. Вип. Екологічна географія. Част.II. С.97101.
  91. Лисенко С.Д. Середнє Подніпров'я за доби пізньої бронзи // ЗНТШ.- т.CCXLIV. 2002. С. 155178.
  92. Лисенко С.Д. Динаміка розвитку східного масиву тшинецького культурного кола на межі правобережного лісостепу та полісся (за матеріалами Мало половецького та Ходосівського археологічних комплексів) / ЗНТШ. Львів. у друці.
  93. Лисецкий Ф.Н. Почвенно-археологический метод (по материалам степной зоны Украины) // Древнее Причерноморье. Одесса, 1993. С. 130132.
  94. Логвин Г.Н. Чигирин-Суботів (Архітектурно-історичний нарис). К. 1954. 74 с.
  95. Лысенко С.Д. Дополнения к археологической карте Фастовского района (1999-2004 гг.) // Археологічні пам'ятки Фастівщини. Матеріали до археологічної карти Київської області. ФДКМ. Прес-музей.№2021. Фастів: 2004. С. 85152.
  96. ЛысенкоС.Д. Комплекс памятников эпохи бронзы начала раннего железного века у с.Ходосовка (по результатам исследований 2003 г.) // Охорона культурної спадщини Київської області. Проблеми, матеріали, дослідження. К.: Академперіодика. 2006. С.91137.
  97. Лысенко С.Д. Комплекс памятников эпохи поздней бронзы у с. Ходосовка (по результатам исследований 2003 г.). // Матеріали та дослідження з археології Східної України. Вип.5. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля. 2006. С. 230258.
  98. МайськаЖ.М. Мікроморфологічні особливості антропогенових викопних грунтів Середнього Придніпров’я та їх значення для палеогеографічних реконструкцій // Фізична географія та геоморфологія. К.: Вид-во Київськ. ун-ту: 1971. Вип.5. С.8391.
  99. МайськаЖ.М. Мікроморфологічний аналіз та його застосування при вивченні викопних грунтів // Фіз. географія та геоморфологія. 1972. Вип.7. С.95104.
  100. МайськаЖ.М. Основні риси грунтоутворення в антропогені за мікроморфологічними даними // Проблеми географічної науки в Українській РСР. К.: Наук. думка. 1972. С.148161.
  101. МайськаЖ.Н. Микроморфология ископаемых почв и лёссов по материалам изучения опорных разрезов антропогена Среднего Приднепровья // Палеопедология. К.: Наук. думка, 1974. С.4456.
  102. МайськаЖ.М. Про застосування мікроморфологічного аналізу викопних грунтів для реконструкції давніх ландшафтів // Географічні ландшафти і охорона природи. К.: Наук. думка. 1976. С.128136.
  103. МакееваВ.И. Микроморфология почв лесостепи Русской равнины: Автореф. дис. канд. геогр. наук. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. 28с.
  104. МарголинаН.Я. Происхождение и эволюция чернозёмов природных экосистем Центральной лесостепи: Автореф. дис. канд. геогр. наук М., 1982. 24с.
  105. МарковК.К. Стратиграфия голоцена и позднеледниковья // Рельеф и стратиграфия четвертичных отложений северо-запада Русской равнины. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С.4961.
  106. МарковК.К. Главные изменения природы поверхности Земли в голоцене // Палеогеография четвертичного периода. М.: Изд-во МГУ, 1965. С.5965.
  107. МатвиишинаЖ.Н. Микроморфология лёссов и ископаемых почв юга УССР // Палеогеография и инженерная геология юга Украины. К.: 1974. С.6064.
  108. МатвиишинаЖ.Н. Микроморфологический анализ и возможности его использования для палеогеографических реконструкций // Теоретические и прикладные проблемы палеогеографии. К.: Наук. думка. 1977. С.4860.
  109. МатвиишинаЖ.Н. Некоторые микроморфологические показатели как индикаторы палеогеографических условий // Палеогеографические основы более рационального использования естественных ресурсов. К.: Наук. думка. 1977. Ч.1. С.104105.
  110. МатвиишинаЖ.Н. Микроморфология плейстоценовых почв Украины. К.: Наук. думка, 1982. 144с.
  111.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)