ІСТОРИКО-ДИНАМІЧНІ БАСЕЙНОВІ ГЕОМОРФОСИСТЕМИ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
 • скачать файл:
 • Название:
 • ІСТОРИКО-ДИНАМІЧНІ БАСЕЙНОВІ ГЕОМОРФОСИСТЕМИ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
 • Альтернативное название:
 • ИСТОРИКО-Динамические БАССЕЙНОВЫЕ геоморфосистемы Геоморфологических формаций УКРАИНСКОГО ЩИТА
 • Кол-во страниц:
 • 509
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2005
 • Краткое описание:
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка  на правах рукопису

  КОМЛЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

  551.4 (477)

  історико-динамічні БАСЕЙНОВІ ГЕОМОРФОСИСТЕМИ
  ГЕОМОРФОЛОГІЧНих ФОРМАЦІй Українського щита


  11.00.04.- геоморфологія та палеогеографія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  доктора географічних наук

  Київ 2005

  З м і с т
  Вступ ..5

  РОЗДІЛ 1. Основні тенденції і проблеми сучасної геоморфології
  і палеогеоморфоло­гії ....11
  1.1. Становлення палеогеоморфології, геоморфологічні формації,
  історико-динамічні геоморфоси­с­те­ми ..11
  1.2. Тенденції і проблеми геоморфології і перспективи палеогеоморфології ..22
  1.3. Теорія геоморфогенезу і значення палеогеоморфології в її розвитку 42

  РОЗДІЛ 2. Історико-динамічна морфосистема Землі і
  історико-динамічні басейнові геоморфосистеми ... 56
  2.1. Історико-динамічна морфосистема Землі: результат планетарної термодинамічної еволюції і елемент кругообігових речовинно-енергетичних систем.. 56
  2.2. Геоморфолітосфера історико-динамічної морфосистеми Землі 75
  2.3. Структура, функції, місце в геоморфогенезі історико-динамічних
  басейнових геоморфосистем ....79

  Розділ 3. Методи і методичні прийоми регіонального аналізу історико-динамічних басейнових геоморфосистем Українського щита .. .91
  3.1. Методи вивчення історико-динамічних басейнових геоморфосистем ..91
  3.2. Картографування історико-динамічних басейнових геоморфосистем ..98

  Розділ 4. Склад і будова історико-динамічних басейнових геоморфосистем
  Українського щита 116
  4.1. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми Українського щита,
  поєднані з басейнами Прип’ятської западини . 121
  4.2. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми Українського щита,
  поєднані з басейнами Дніпровсько-Донецької западини......142
  4.3. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми Українського щита,
  поєднані з басейнами Причорноморської западини......187
  4.4. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми Українського щита,
  поєднані з басейнами південно-східної частини Дністрянського
  перикратонного прогину ..205
  4.5. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми Українського щита,
  поєднані з басейнами північно-західної частини Дністрянського
  перикратонного прогину...222
  4.6. Закономірності складу і будови історико-динамічних басейнових
  геоморфосистем Українського щита...246

  Розділ 5. Динаміка історико-динамічних басейнових геоморфосистем
  Українського щита .....286
  5.1. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми Українського щита,
  поєднані з басейнами Прип’ятської западини....301
  5.2. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми Українського щита,
  поєднані з басейнами Дніпровсько-Донецької западини..316
  5.3. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми Українського щита,
  поєднані з басейнами Причорноморської западини..346
  5.4. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми Українського щита,
  поєднані з басейнами південно-східної частини Дністрянського
  перикратонного прогину .359
  5.5. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми Українського щита,
  поєднані з басейнами північно-західної частини Дністрянського
  перикратонного прогину..373
  5.6. Закономірності динаміки історико-динамічних басейнових геоморфосистем
  Українського щита....390

  Розділ 6. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми: прогнози
  техногенного забруднення навколишнього середовища і прогнози осадочних
  корисних копалин....428
  6.1. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми і
  техногенне забруднення навколишнього середовища...428
  6.2. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми і
  прогнозно-пошукові роботи на осадочні корисні копалини.451

  Висновки .463

  Список використаних джерел ... 468
  ВСТУП
  Актуальність. Матеріалізований простір-час історико-динамічної морфо­си­стеми (рельєфу) Землі” (геоморфолітосфера) представлений регіонально роз­ви­ну­тими речо­ви­н­но-морфологічними комплексами су­ча­­сних і древніх геоморфо­ло­гі­чних фор­ма­цій, між якими існують різні ти­пи відношення, зокрема, зумовлені ус­­пад­кованістю умов ро­­звитку і морфо­логічної структури. За по­вної ус­па­д­ко­ва­но­с­ті яких вини­ка­­ють так звані наскрі­з­ні” геомо­р­­фо­логічні фор­ма­ції (М. Флорен­сов, 1971), які найбільш ха­ра­­к­те­р­ні геомор­фо­ло­гі­чній систе­мі материкових рів­ни­н су­хо­долу” (В. Ніко­ла­єв, 1985). Па­лео­ге­о­­мо­р­фо­ло­­гії належить основна роль у ви­в­че­н­ні будови і динаміки цих формацій, встановленні нижньої про­сто­ро­во-часо­вої ме­жі, обґру­н­туванні їх як іс­то­рико-динамічних геоморфо­си­­с­тем", що інтегрують ге­­о­морфологічні і палеогеоморфологічні системи, виявленні в них нижчих ран­гом історико-динамічних геоморфосистем. До яких ві­­­д­но­­ся­ться і вста­­но­­в­­ле­­ні в на­­­с­­к­рі­зній ге­­­о­­­мо­­­р­­­­фо­­­­ло­­­­­­­гі­­ч­ній фо­­­­­­р­­­­­ма­­­­­­­­­­ції цо­­ко­­­ль­­них рі­в­­нин Ук­ра­­­їн­сь­­ко­го щи­­­­­­­та об’­є­­­­м­­­ні, на­­скрі­з­ні, всю­­­д­­­ні, ви­­­до­­в­же­­­­ні, си­­­ме­­т­ри­­ч­­ні, ані­­зо­т­ро­п­­ні, стра­­­ти­­фі­­ко­вані на мо­­р­фо­­­­лі­­­­­то­­го­­ри­­­зо­н­­­­ти, іс­­­то­­­ри­­­­ко-мо­­­рфо­ло­­­гі­ч­ні ут­­­во­­ре­н­­­­ня з ви­­ра­­же­­ни­­ми до­­­­це­н­т­ро­­­ви­­­ми гру­пу­­­­ва­­­­н­­ня­­­ми їх рі­з­но­­­­ві­­­­ко­­­вих ек­­с­­­по­­но­­ва­­­них і по­­­­хо­­­ва­­­­­­­­­­них форм, на­­з­­вані на­­­ми іс­­­то­­­­­­­ри­­ко­­-ди­­­­­на­­­мі­ч­ними ба­се­­­й­­­но­­­ви­ми ге­­­о­­мо­­­­р­­фо­­си­­­с­те­­­­­­­мами. В ме­­­­­­­­­­­зо­­­зої-ка­­­­­­­й­но­­­зої вони входили в різновікові ге­о­мо­р­­фо­­ло­гіч­ні фор­мації, що розви­ва­лись за умов коли­ва­ль­них те­к­то­нічних рухів, змін кліма­ту, су­б­аеральних і суб­ак­ва­льних обстановок, по­­в­­­ні­с­­тю і ча­­ст­ко­во­ спі­­в­па­­­­да­­­­ли з су­­ча­с­­­ни­­­ми і дре­­­­в­­­­ні­­ми рі­­­­­ч­­ко­­­­ви­ми ба­­­­­­се­­­й­­­­­на­ми, за­по­­­­­в­н­­­ю­­­ва­­­­лись не­­­­гли­­­­бо­­­­­­ки­­­ми мо­­­ря­ми, по­­­­­є­д­­ну­­­ва­­лись з ко­­­­­­­­н­­­ти­­­не­­­­н­­таль­ни­­ми і мо­­­­­­р­­сь­­­­ки­ми ба­­­­­­се­­­­й­­на­­­­­­ми ото­­­чу­­­ю­чих щит за­па­­­дин. Іс­­­­­то­­­ри­­­­ко­-ди­­­­­на­­­­мі­ч­­ні ба­­­се­­й­но­­ві ге­­­­­о­мо­­­­р­­фо­­­си­­с­­­те­­­ми зо­се­ре­д­жу­­ва­­ли, ор­­­га­­ні­­зовували, спрямовува­ли по­­­­­­­то­­ки речо­ви­ни і ене­­­­­ргії, впли­­­­­­ва­ли на ут­­во­­­­рення тут різ­них оса­­­­до­­­­ч­них ко­ри­­с­них ко­па­­­­­лин, а ни­­ні визначають про­­­­це­­си мі­­­­г­­­ра­ції і на­­ко­­пи­­­че­­­н­ня у нав­колишньо­­му се­ре­до­ви­щі за­­­бру­д­­ню­­ю­чих ре­­­­­­чо­­­­вин те­­­х­но­ге­н­­­ного поход­же­н­ня. Різні їх геолого-геомо­р­фо­ло­гічні, палео­ге­о­­­гра­фі­ч­ні, палеоге­оморфо­ло­гічні аспекти фо­р­му­вання висвіт­ле­ні в публікаціях, при­с­вя­­че­них рі­ч­ко­­ви­м си­­­­­­с­­те­­­­мам”, ба­­­се­­­й­­­­­­нам”, до­­­­ли­­н­­но-ба­­­се­й­­­но­вим” або до­­­­линно-рі­­ч­ко­­­­ви­м” си­­с­те­мам багатьох територій. Водночас, як ціліс­ні, си­стемні ут­­ворення в іс­­то­рико-ди­на­мі­чній мо­р­фо­си­стемі Землі, вони майже не дослідже­ні. Ак­­­­ту­­­а­ль­­­ни­м за­­вданням є ро­з­ро­бка на­­у­ко­вої концепції, що включає теоретич­ні, ме­то­до­ло­гічні, ме­тодичні підходи ви­вче­н­ня історико-динамічних басейнових геоморфосистем, ви­значає їх наукове і практичне зна­­че­н­­ня.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Виконане ди­се­р­та­ційне дослідження пов’язане з науково-дослідною тематикою ка­фе­д­ри зе­м­ле­­знав­ст­ва та геоморфології Київського національного універси­тету ім. Та­ра­са Ше­­­­в­­­чен­ка, па­ле­о­ге­­оморфологічними і екологічними ро­ботами, які про­во­дя­ть­ся в ра­мках виконання де­р­­ж­бюджетних і госпдоговірних тем. Теоретичні і при­к­ла­дні розробки увійш­ли до звітів по програмам ДФФД України Дос­лі­д­же­н­ня впли­ву мезозой-кайнозойської фо­р­­мації платформних структур Ук­раї­ни на про­це­си при­родного і техногенного мор­фо- і лі­­тоге­не­зу”, Структурно-морфо­ло­гі­чний ана­ліз сучасних і дре­в­ніх до­ли­н­но-річ­кових ко­­м­п­лексів з метою відрод­же­­ння при­ро­д­но-ре­сурс­но­го потенціалу України” (№ держ. реєстр. 01950000183), нау­ко­­вим ке­рі­в­ни­­ком яких був автор.
  Мета та задачі досліджень. Головною метою роботи було дослідити прос­то­­ро­ві і часові закономірності будови і розвитку історико-динамі­ч­них басейно­вих ге­­­о­мо­р­фо­си­с­тем геоморфологічної формації Українського щита. Об’єкт ди­сер­та­ці­йного дослідження ­_ ге­о­мо­­­р­фо­­­логічна формація Українського щи­та, пред­мет ­_ іс­торико-динамічні ба­се­й­нові ге­о­морфосистеми. Основними в дослід­жен­нях є ме­то­ди комплексного палеогеоморфологічного аналізу.
  Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити такі завдання: 1 ­_ ро­­зробити теоретичні, методологічні і методичні підходи щодо вивчення істо­ри­ко-ди­на­мі­­ч­них ба­се­й­но­вих гео­мо­р­фосистем; 2 ­_ проаналізувати палео­гео­мор­фо­­­ло­гі­чні умови їх фор­му­вання; 3 _ ство­ри­ти фор­малізовані картографічні та інші до­­­с­лі­д­ни­ць­кі моделі іс­тори­ко-ди­на­мі­ч­­них басе­й­нових геоморфосистем геомор­фо­логічної формації Ук­ра­ї­н­сь­­ко­го щи­­та; 4 ­_ до­слідити їх склад, бу­­­­дову, ди­намі­ку, зв’язки з зовнішнім се­ре­­до­ви­щем; 5 ­_ показати мі­с­це іс­тори­­ко­-ди­на­­міч­них ба­сей­но­вих геоморфосистем у про­­с­то­ро­во-часо­вій організа­ції ре­­ль­є­фу Землі; 6 ­_ вико­ри­ста­ти отримані результати у розвитку теорії геомо­р­фо­ло­гії; 7 ­_ ви­значити їх роль у ви­рі­ше­нні пра­­к­­ти­ч­них завдань.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в обгрунтуванні тео­ре­ти­чних і методологічних засад морфохронодинамічного підходу до вивчення іс­то­ри­ко-динамічних морфосистем геоморфолітосфери Землі, створенні наукової кон­це­пції дослідження історико-динамічних басейнових геоморфосистем та її реа­лі­за­ції стосовно Українського щита.
  · Вперше на морфохронодинамічній основі створено моделі просто­ро­во­-часової ор­ганізації наскрізної геоморфологічної формації цокольних рівнин Ук­ра­їнсь­ко­го щита і доведено існування системної (структурно-функціональної) єд­­ності між експонованими та похованими елементами рельєфу різних за віком ни­ж­чо­го рангу геоморфологічних формацій.
  · Удосконалено методичний апарат щодо кількісної параметризації іс­то­­ри­ко-ди­на­мічних басейнових геоморфосистем та їх картографування, що дозво­ли­ло ви­я­вити просторо-часові закономірності їх формування.
  · Вперше розроблено класифікації історико-динамічних басейнових ге­о­­морфо­си­с­тем щитів, що відображують особливості їх будови та розвитку (на при­к­ла­­ді ге­о­морфологічної формації Українського щита).
  · Обгрунтоване, що прос­то­ро­во-ча­со­­ва організація іс­­то­ри­ко-дина­мі­­ч­них ба­се­й­­но­вих ге­­о­­мо­­р­­фо­­си­с­тем Україн­сь­кого щи­та відображує фу­­нкціона­ль­­ну, іс­­то­­­ри­ч­ну, еволю­ці­й­ну ди­­на­­мі­­ку ре­­човинно-енергетичних пере­мі­щень в підсисте­мі пі­д­нят­тя-западина” ін­те­гральної ав­то­коливальної ме­га­си­стеми зе­м­на по­­­ве­р­­­х­­ня-лі­­то­сфе­ра-астеносфера Гу­те­н­бе­р­га”.
  · Встановлено, що етапність і циклічність розвитку історико-ди­на­мі­ч­них басе­й­­но­­вих геоморфосистем Українського щита корелюється з циклами те­к­то­­ніч­ни­ми (ма­к­ро­­­­цик­лами, ме­­­­зо­ци­клами), обумовлені процесами їх саморозвит­ку (мі­к­ро­цикли), а також інте­р­ференцією пла­­­­­не­та­рних (зо­к­ре­­ма, ви­кликаних Коріо­лі­со­­вим прискоренням), регі­о­на­­льних і ло­­кальних чинників.
  · Встановлено, що просторово-часові закономірності історико-ди­намічних ба­­­се­­­й­но­­­­вих геоморфосистем проявляються і в ін­ших природ­них об’єктах.
  · Встановлено, що історико-динамічні басейнові геоморфосистеми впли­­вали на ут­­­ворення пок­ла­дів деяких осадочних корисних копалин, виникнення неспри­ят­­ли­вих еко­ло­­гі­ч­них си­ту­­ацій, техногенне забруднення території тощо.
  Наукове і практичне значення отриманих результатів. Наукове зна­че­н­ня їх полягає в ро­з­­ви­т­­ку вче­н­ня про геосистеми, розробці нового підходу до ви­в­че­ння геоморфогенезу, ге­о­мор­фоло­гі­чних формацій, рельєфу Землі. Практичне зна­че­ння виявилося у вдо­с­коналенні на основі вста­но­влених зако­но­мі­р­но­стей по­шу­­ко­­вих робіт покладів де­яких осадочних ко­ри­с­них ко­па­лин, а також поширення за­б­руднення навколишнього се­ре­до­ви­ща те­х­но­ге­н­ни­ми хімічними сполу­ка­ми, ви­ни­к­нення неспри­ят­ливих екологічних ситуацій. Ви­с­­но­в­ки і ре­ко­ме­ндації вико­ри­с­та­ні при проведенні про­г­но­зно-пошукових робіт титану, ал­мазів, фосфо­ри­тів, бур­ш­ти­ну Українського щи­та, структурно-геоморфологічних та па­­ле­­о­гео­мо­р­фо­ло­гі­ч­них ро­біт 30 км зони ЧАЕС, для еко­ло­гі­чної експертизи верхньої При­п’я­ті. Ос­­ві­т­ній ас­пект виражається у ви­ко­ри­станні от­ри­маних результатів і вис­но­в­ків при ви­­к­ла­да­нні вузівських курсів Ре­ль­єф Землі”, Ре­льєф України”, Басей­но­ві гео­мо­р­фо­­си­стеми”, Основи палео­гео­мо­р­фології”, Ме­то­ди польових дослід­жень”, пі­д­го­­то­вці ме­то­ди­ч­них і навчальних по­сібників, про­ве­де­нні пра­к­тик на гео­г­ра­фіч­но­му факультеті Ки­ївського націона­ль­но­го універ­си­те­ту іме­ні Тараса Шев­чен­ка­.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана на основі ба­га­­то­рі­чних досліджень автора при проведенні науково-дослідних робіт по дер­ж­бю­джет­ній та госпдоговірній тематиці кафедри землезнавства та геоморфології Ки­­ї­в­­сь­кого на­ціо­на­­льного університету імені Тараса Шевченка. Дисертант був бе­з­­­посереднім учас­ни­ком на­­укових досліджень, відповідальним виконавцем НДР, що ві­до­­бражено у 13 науково-виробничих звітах. Ідея дисе­р­та­ційної ро­бо­ти, по­с­­та­­но­вка завдань та проблем і визначення шляхів їх ви­рі­шення належать ав­то­ру. Те­­о­ре­тичні, методичні, при­к­ладні висновки та наукові положення, що ви­несені на захист, є ав­то­­рськи­ми.
  Апробація результатів роботи. Результати дослідження пройшли апроба­цію на міжнародних, всеукраїнських, тематичних конференціях: Географічні ас­пе­­­к­ти раціо­на­льного природокористування в Україні” (Київ,1988), II читання па­м’я­ті М. Фло­ре­н­со­ва” (Іркутськ,1989), XX пленумі ГК СРСР ( Владивосток, 1989), VII на­раді з проб­лем вивчення крайових утворень материкових зледенінь (Мінськ, 1990), міжрегіо­на­ль­ній науковій кон­ференції Проблеми екологічної оп­тимізації зе­­­­м­лекористування та во­до­госпо­дар­ського будівництва в басейні р. Дні­про” (Ки­їв, 1992), нараді з проблем еро­зій­них, руслових та дельтових процесів (Во­ро­ніж,1993; Во­логда, 1996); конферен­ціях - Проблеми палеогеоморфології і ево­­лю­ції рельє­фа” (Київ,1993), Фун­да­ментальні географічні дос­лі­д­же­­н­ня” (Київ, 1994), Проб­ле­­ми географії Ук­раїни” (Львів,1994); VII (Київ, 1995), VIII (Луцьк, 2000) і ІХ (Че­р­нівці, 2004) з’їздах ГТ України; ко­н­фе­­ренціях - Інженерна географія. Ін­же­нерно-ге­ографічні аспекти” (Псков, 1995), До 90-річчя Заморія П.К. (Київ, 1995), ІІІ і ІУ Щукінських чи­таннях (Москва, 1995, 2000), міжнародній кон­фе­ре­н­ції Украї­н­сь­ка геоморфологія: стан і проб­ле­ми” (Львів, 1997); XXIII (Волго­г­рад,1996), XXIV (Кра­снодар, 1998) і ХХУІІІ (Новосибірськ, 2004) пленумах ГК РАН; конфе­ре­н­ці­ях До 50-річчя кафе­д­ри ге­о­мо­­р­фології та палеогеографії КНУ ім. Тараса Ше­в­че­нка Геоморфологія в Ук­­­раїні: но­ві­т­­ні напрямки і завдання” (Київ, 1999), До 50-річчя ка­фе­д­­ри ге­о­мо­­рфо­ло­гії Львівського націо­наль­ного уні­ве­рситету ім. І. Фра­н­ка Гео­мо­р­­­фо­ло­гіч­ні дослід­же­н­ня в Україні: мину­ле, сучасне, ма­йбутне” (Ль­вів, 2000), І Все­­ук­ра­ї­н­­ській Гідрологія, гідрохімія і гідрогеологія” (Київ, 2001), ІІ міжнародній конфе­ре­н­ції Географічна освіта і наука в Україні” (Київ, 2003), ІІ мі­ж­народній конференції Еко­логічна географія: історія, тео­рія, ме­­тоди, практика ” (Тернопіль, 2004).
  Публікації. По темі дисертаційного дослідження опубліковані 52 наукові пра­­ці (26 у фахових виданнях) загальним обсягом 21,5 друкованих аркушів.
  Структура і обсяг роботи. Робота складається з вступу, 6 розді­лів, ви­с­но­в­ків, списку літератури, який містить 522 найменувань. Загальний об­сяг дисер­та­ції 509 сто­рінок, ілюстрована 115 рисунками і 43 таблицями.
 • Список литературы:
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Адаменко О., Ковальчук І., Рудько Г. Екологічна геоморфологія. - Івано-Франківськ: Факел, 2000.- 411 с.
  2. Адаменко О., Рудько Г. Екологічна геологія. - К.: Манускрипт, 1998. - 349 с.
  3. Ажгиревич Л.Ф., Бутова Е.П., Невмержицкая З.М., Палер Л.М., Савченко Н.А. Палеореки Припятской впадины в верхнем палеозое кайнозое // Новые данные по геологии БССР. Минск: Наука и техника. -1977.- С.74-81.
  4. Аллисон А., Палмер Д. Геология. - М.: Мир, 1984. - 568 с.
  5. Ананьев Г.С. Проблема устойчивости междуречий при перестройках речной сети // Проблемы перестройки и перехвата речных долин (Материалы ГК СССР). - М .: 1975. - С. 123-129.
  6. Ананьев Г.С. Региональная геоморфология зарубежных стран. Европа, Азия. - М.: МГУ, 1986. - 180 с.
  7. Ананьев Г.С. Палеогеоморфологические аспекты пульсационно-волновой гипотезы рельефообразования континентов // Материалы совещ.- Деп. в УкрНТЭИ. 04.03.93, № 376 Ук 93. - С. 2-15.
  8. Антропогеновые отложения Украины. - К.; Наукова думка, 1986.-152 с.
  9. Арманд А.Д. Обратная связь и саморазвитие рельефа // Количественные методы в геоморфологии. - М.: Географгиз. - 1963.- С.49-63.
  10. Арманд А.Д. Нивальны кары и реки как самоорганизующиеся системы // Геоморфология. -1980, - № 2.- С.3-15.
  11. Артемьев М.Е. Изостатические аномалии силы тяжести и некоторые вопросы их геологического истолкования. - М.; Наука, 1966.- 138 с.
  12. Асеев А.А. О планетарных геоморфологических системах // Геоморфология. -1984. - №2. - С.3-14.
  13. Асеев А.А., Александров С.М., Благоволин Н.С. О геоморфологических системах // Проблемы системно-формационного подхода к познанию рельефа. Новосибирск: Наука. -1982.- С. 4-9.
  14. Асеев А.А. Влияние климатических ритмов четвертичного периода на развитие эрозионной сети // Изв. АН СССР. Серия геогр.-1963, - №1.- С.17-27.
  15. Атлас литолого-палеогеографических карт Русской платформы и ее геосинклинального обрамления. Масштаб 1: 5000000. Ч.1,2. - М.-Л.: Госгеолтехиздат, 1960, 1961.- 423 с.
  16. Атлас литолого-палеогеографических карт СССР, т.1-4, Всесоюзный аэрогеологический трест Мингео СССР. - М.: 1967-1969.- 851 с.
  17. Атлас литолого-палеогеографических карт юрского и мелового периодов Западно-Сибирской равнины в масштабе 1:5000000. - Тюмень: ЗапСибНигни, 1976.- 24 с.
  18. Атлас палеогеографічних карт Української і Молдавської РСР. Масштаб 1:2500000. - К.: АН УРСР, 1960.-78 л. карт.
  19. Барщевський М.Є. Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої // Супутник Київського географічного щорічника. Вип.1. - К.: Обрії, 2003. - 380 с.
  21. Белевцев Я.Н., Быстреевская С.С., Семенюк Н.П., Земсков Г.А., Зыков Е.А. Космотектоническая карта Украинского щита // Исслед. Земли из космоса.-1982. - №4.- С. 5-13.
  22. Белоусов В.В. Геотектоника. - М.: МГУ, 1976. - 334 с.
  23. Белоусов В.М. Древние долины бассейнов рек Бодайбо и Энгажимо // История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Сибирь и Дальний Восток. - Новосибирск: Наука. - 1977. - С. 40-43.
  24. Беркович К.М., Борсук О.А. Ритмичность эрозионно-аккумулятивных процессов // Ритмика природных явлений (Материалы ГО СССР). - Л.: 1976. - С. 55-56.
  25. Блоковая тектоника кристаллического фундамента Днепрвско-Донецкого авлакогена (в связи с нефтегазоносностью). К.: Наукова думка, 1991.- 156 с.
  26. Болиг А. Очерки по геоморфологии. М.: ИЛ, 1956.- 262 с.
  27. Бондаренко А.П. О строении астеносферы по данным геомагнитного профилирования // Структура земной коры Центральной и Восточной Европы по данным геофизических исследований. - К.: Наукова думка. - 1980. - с. 134-139.
  28. Бондарчук В.Г. Геологія України. - К.: АН УРСР, 1959. - 832 с.
  29. Бондарчук В.Г. Движение и структура тектоносферы. - К.: Наукова думка, 1970.-189 с.
  30. Бондарчук В.Г. Очерки по региональной тектоорогении. - К.: Наукова думка, 1972. - 259 с.
  31. Бондарчук В.Г., Радзівіл А.Я., Токовенко В.С., Довгаль Ю.М. Нові уявлення про структуру Причорномор’я та Чорноморської западини і деякі питання їх нафтогазоносності // Вісн. АН УРСР. - 1975. - №10. - С.62-66.
  32. Борисевич Д.В. К вопросу о перестройке речной сети западного склона Урала // Проблемы перестройки и перехвата речных долин (Материалы ГК СССР). - М.: 1975.- С.16-20.
  33. Борсук О.А. Системный подход к анализу речных сетей // Вопросы географии. Сб. 98. - М.: Мысль, 1975.- С. 17-35.
  34. Борсук О.А., Чалов Р.С. О механизме перестройки речной сети // Проблемы перестройки и перехвата речных долин (Материалы ГК СССР). - М.: 1975.- С.26-30.
  35. Бортник С.Ю. Эволюция палеорельефа территории Верхнего Побужья в мезозое-кайнозое. Автореф. дисс канд. геогр. наук. - К., 1992. - 29 с.
  36. Бортник С. Ю. Морфоструктури центрального типу території України: просторово-часовий аналіз. Автореф. дис д-ра геогр. наук. - К., 2002. - 45 с.
  37. Бортник С.Ю. Проблеми класифікації морфоструктур центрального типу // Укр. географічний журнал. - 2002. - №2.- С.16-20.
  38. Бортник С.Ю., Комлєв О.О., Кошик Ю.О., Тимофеєв В.М., Цвелих Є.М. Досвід проведення великомасштабних палеогеоморфологічних досліджень у межах 30-кілометрової зони ЧАЕС // Вісник КДУ. Географія. - Вип.40. - 1993. - С.63-69.
  39. Бортник С.Ю., Тимофеєв В.М. До питання інверсії в рельєфі // Фізична географія та геоморфологія. - Вип. 40. - 2001.- С.38-47.
  40. Бортник С.Ю., Тимофеєв В.М. Прояв каолінового діапірізму у рельєфі та породах осадового чохла Житомирського Полісся // Житомирщина на зламі тися­чоліть. Наук. зб. Велика Волинь”, праці Житомирського науково-крає­зна­в­чо­го товариства дослідників Волині. Т.21. Житомир: М.А.К.. - 2000.- С.52-55.
  41. Бочавер А.Л. К проблеме устойчивости геоморфологических систем // Геоморфология. - 1987. - №4.- С.74-792.
  42. Бочаров Н.А. Из истории формирования долины Волги и некоторых ее притоков // Геоморфология и новейшая тектоника Волго-Уральской области и Южного Урала. Уфа: Наука. - 1960. - С.87-94.
  43. Бронгулеев В.В., Тимофеев Д.А., Чичагов В.П. Геоморфологические режимы // Геоморфология. - 2000.- № 4. - С.3-10.
  44. Брылев В.А. Этапность и цикличность морфогенеза окраин платформы (на примере юго-востока Европейской части СССР). Автореф. дисс... д-ра геогр. наук. - М., 1988. - 38 с.
  45. Брюханов В.Н., Глуховский М.З., Ставцев А.Л. Кольцевые структуры Земли // Природа. - №10.- С.54-65.
  46. Брянский В.П., Потехина Г.М. Условия формирования и особенности строения палеогеновых долин северной части Кировоградского блока // Региональная палеогеография. - К.: 1977.- С. 20-21.
  47. Бунге М. Пространство и время в современной науке // Вопр. философии. 1970.- №7.- С.81-92.
  48. Бурлакова Л.М., Булатов В.И., Винокуров Ю.И. и др. Реализация бассейновой концепции в решении проблем регионального природопользования // Географические исследования для целей планирования, проектирования, разработки и реализации комплексных программ. - Л.: Наука. - 1985. - С. 75-82.
  49. Буров В.С., Вишняков И.Б., Карпенчук Ю.Р. К вопросу о литостратиграфическом подразделении и условиях накопления юрских отложений Предкарпатья и Волыно-Подолии // Геол журн..- 1983.- №4. - С.130-136.
  50. Буш В.А., Кац Я.Г., Хаин В.Е. Кольцевые структуры Земли. Теоретическое и практическое значение проблемы дальнейшего изучения // Изв. ВУЗов. Геология и разведка. - 1986. - №5.- С.3-14.
  51. Бушинский Г.И. Литология меловых отложений Днепровско-Донецкой впадины (Труды ГИН АН СССР, Вып.156. № 67). - М.: АН СССР, 1954.- 302 с.
  52. Быстреевская С.С., Семенюк Н.П. О кольцевых структурах на Украинском щите // Докл. АН УССР. Сер.Б.- 1979. - №12.- С. 983-986.
  53. Бяллович Ю.П. Системы биогеоценозов // Проблемы биогеоценологии. М. : Наука. - 1973. - С.17-36.
  54. Вальтер А.А., Рябенко В.А. Взрывные кратеры Украинского щита. - К.: Наукова думка, 1977. -156 с.
  55. Важенин Б.П. Литосборные бассейны и их свойства // Основные проблемы теоретической геоморфологии.- Новосибирск: Наука. - 1985.- С.63-64.
  56. Варламов И.П., Зальцман И.Г., Найденова Н.Е., Стасов В.И., Шацкий С.Б. Гидросеть Западной Сибири и Казахстана в отдельные этапы послеэоценового времени в связи с решением вопросов мелиорации // История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Западная Сибирь и Средняя Азия. - Новосибирск: Наука. - 1977. - С. 5-14.
  57. Веклич М. Ф. Четвертинні відклади Правобережжя Середнього Дніпра. -К.: АН УРСР, 1958.- 200 с.
  58. Веклич М.Ф. Основні етапи розвитку річкових долин // Геоморфологія річкових долин України. - К.: Наукова думка, 1965. - С. 7-26.
  59. Веклич М.Ф. До методики вивчення давнього і похованого рельєфів // Геомо­рфологічне картування Української РСР. - К.: Наукова думка.-1966. - С.10-18.
  60. Веклич М.Ф. Палеогеоморфологія області Українського щита (мезозой, кайнозой). - К.: Наукова думка, 1966.- 120 с.
  61. Веклич М.Ф. Палеоэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя. - К.: Наукова думка, 1982.- 208 с.
  62. Веклич М.Ф. Проблемы палеоклиматологии.- К.: Наукова думка,1987.-192 с.
  63. Веклич М.Ф., Дядченко М.Г., Кондрачук В.Ю. и др. Этапы образования и ве­щественный состав россыпей Украины // Геология россыпей. - М.: Наука. - 1965.- С.219-227.
  64. Венглинский И.В., Горецкий В.А. Стратотипы миоценовых отложений Волыно-Подольской плиты, Предкарпатского и Закарпатского прогибов. - К.: Наукова думка, 1979.- 176 с.
  65. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. - М.: Наука, 1965. - 374 с.
  66. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление. - М.: Наука, 1977. -192 с.
  67. Верниковсикий В.М., Яценко Г.М. О влиянии фундамента на состав и площади распространения платформенных отложений верхнего докембрия Волыно-Подольской окраины Русской платформы // Литология и осадочная геология докембрия. - М.: ГИН АН СССР. - 1973.- С.159-161.
  68. Вирский А.А. Эрозионный комплекс и его развитие // Изв. ВГО.-1960. - Т. 92. - Вып. 6. - С.473-481.
  69. Вишняков И.Б., Помяновская Г.М. Структурно-формационные связи платформы и ее геосинклинального обрамления // Геотектоника Волыно-Подолии. - К.: Наукова думка, 1990. - С. 136-145.
  70. Вишняков И.Б., Помяновская Г.М., Фильштинский Л.Е. Днестровский перикратонный прогиб // Геотектоника Волыно-Подолии. - К.: Наукова думка, 1990. - С. 159-168.
  71. Воробьев Б.Н. Формализованый язык структурного анализа рельефа // География и природные ресурсы. Харьков: ХГУ. -1985. - №3.- С.136-141.
  72. Воронова Г.А. О некоторых закономерностях распространения микрозападинных форм рельефа северо-западной части Украины // Физ. география и геоморфология. КГУ. - 1973. - № 9. - С. 135-138.
  73. Воронова М.А. Растительный покров юго-западной части СССР на рубеже раннего и позднего мела // Жизнь на древних континентах, ее становление и развитие. - Л.: Наука. - 1981. - С.40-43.
  74. Воскресенский С.С. Некоторые основные особенности развития долин крупных рек южной части Восточной Сибири // Методы географических исследований. - М.: Географгиз. - 1960.- С.137-147.
  75. Воскресенский С.С. Причины и развитие речных перехватов // Проблемы перестройки и перехвата речных долин (Материалы ГК СССР). - М.: 1975.- С. 8-15.
  76. Вялов О.С. Волыно-Подольская плита // Стратиграфия СССР. Неогеновая система. - М.: -1986. - Т.1. - Недра. - С.88-96.
  77. Вяльцев А.Н. Дискретное пространство-время. - М.: Наука.- 1965 . - 399 с.
  78. Галабала Р.О. Развитие речных систем Лены и Яны и причины перестроек их плана // История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Сибирь и Дальний Восток. - Новосибирск: Наука, 1977. - С.80-87.
  79. Галицкий В.И. О классификации рельефа Земли и некоторые вопросы терминологии // Геоморфология. - 1974. - №1.- С.38-44.
  80. Галицкий В.И. Палеогеоморфологическая карта и некоторые особенности ее построения // Проблемы геоморфологического картирования. - Л.: Недра. - 1975. - С.199-200.
  81. Галицкий В.И. Основные принципы и методы палеогеоморфологического анализа: На примере терр. Приднепровской низменной равнины. Автореф. дисс д-ра геогр.наук. - Л., 1969. - 48 с.
  82. Галицкий В.И. Основы палеогеоморфологии. - К.: Наукова думка, 1980. - 224 с.
  83. Географічна енциклопедія України (в 3-х томах). - К., Українська Радянська енциклопедія. 1989. - т.1. - 416 с; 1990. - т.2. - 480 с; 1993. - т.3. - 480 с.
  84. Геодекян В.А. Организация систем живых и неживых // Системные исследования. - М.: Наука. - 1970.- С. 24-31.
  85. Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины (глубинные разломы и комбинированные нефтегазоносные ловушки). - К.: Наукова думка, 1991. - 172 с.
  86. Геология СССР. - М.: Гос. науч.-техн. изд-во лит-ры по геологии и охране недр. - 1958. - Т.5: Украинская ССР. Молдавская ССР (ч.1). - 1000 с.
  87. Геология угольных месторождений. - М.:1969. - Т.1. - 587 с.
  88. Геоморфологическая карта СССР 1:2500000 масштаба. - М.: ГУГК, 1987. - 16 л. карт.
  89. Геотектоника Волыно-Подолии. - К.: Наукова думка, 1990. - 244 с.
  90. Геоэкологические основы территориального проектирования и планирования. - М.: Наука, 1989.- 144 с.
  91. Геоэкологические подходы к проектированию природно-технических геосистем. - М.: ИГАН, 1987.- 321 с.
  92. Геоэкологическое обоснование экологических экспертиз. - М.: ИГАН, 1985.- 208 с.
  93. Герасименко Т.І., Комлєв О.О., Кошик Ю.О. До питання про палеогеоморфологічні передумови міграції радіонуклідів // Укр. географічний журнал. 1995. - №1-2. - С. 44-47.
  94. Герасимов И., Мещеряков Ю. Геоморфологический этап в истории Земли // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1964. - №6. - С.3-12.
  95. Герасимов И.П. Проблемы глобальной геоморфологии. - М.: Наука, 1986. - 207 с.
  96. Герасимов И.П. Современное состояние и перспективы развития общей теории советской геоморфологии // Геоморфология.-1983. - №4. - С. 3-14.
  97. Геренчук К.И. Тектонические закономерности в орографии и речной сети Русской равнины. Львов: Львовский ГУ,1960.- 242 с.
  98. Гидрогеология СССР. (Украинская ССР). - М.: Недра, 1971. - Т.5 . - 614 с.
  99. Гинтов О.Б., Исай В.М. Тектонофизические исследования разломов консолидированной коры. - К.: Наукова думка, 1988.- 228 с.
  100. Гожик П.Ф., Матошко А.В., Чугунный Ю.Г. Возраст ледниковых образований среднего Приднепровья. - К.: 1985.- 34 с (Препр. ни-та геол. наук АН УССР; 85-21).
  101. Гойжевский А. А. Мезозой-кайнозойские тектонические движения Украинского щита и их роль в образовании полезных ископаемых. Автореф дисс. д-ра. геол.- мин. наук. - К., 1975. - 50 с.
  102. Гойжевский А.А. Древние долины Украинского щита // Геоморфология. - 1978. - №2.- С.33-38.
  103. Гойжевский А.А. Палеозойские долины Украинского щита // Докл. АН УССР. Сер.Б. - 1980. - № 2.- С.12-14.
  104. Гойжевский А. А., Науменко В. В., Скаржинский В. И. Тектоно-маг­ма­ти­ческая активизация регионов Украины. -К.: Наукова думка, 1977.- 117с.
  105. Гойжевский А.А., Шевченко О.Е. Циклы мезо-кайнозойского осадконакопления на Украинском щите // Геол. журн.- 1979. - Т.30. - Вып.4.- С.82-91.
  106. Гойжевский А.А., Шевченко О.Е. Давні долини Причорноморської западини // Докл. АН УССР. Сер.Б. - 1982. - № 6.- С.13-16.
  107. Голубев В.И. Модель эволюции геосфер. - М.: Наука, 1990.- 95 с.
  108. Горелов С.К. О литолого-палеогеграфическом подходе к решению проблемы геоморфологического и палеогеоморфологического картирования // Советская геология. - 1975. - № 12. - С. 28-40.
  109. Горелов С.К. Некоторые основны итоги и перспективы развития палеогеоморфологических исследований // Материалы совещ. - Деп. в УкрИНТЭИ. 04.03.93, № 376 Ук 93. - С.16-33.
  110. Горелов С.К.,Еремин В.К., Леонов Б.Н. Принципы составления палеогеоморфологического атласа СССР // Геоморфология. - 1975. - №3. - С.5-14.
  111. Горецкий Г.И. О великих прареках антропогена Русской равнины // Материалы Всесоюзн. Совещания по изуч. четвертичн. периода. Т.1. - М.: АН СССР, 1961. - С.14-27.
  112. Горецкий Г.И. Особенности палеопотамологии ледниковых областей (на примере Белорусского Понеманья). - Минск: Наука и техника, 1980. - 288 с.
  113. Гофштейн І.Д. Неотектоніка і морфогенез Верхнього Придністров’я. - К.: АН УРСР, 1962.- 132 с.
  114. Григорьев А.А. Закономерности строения и развития географической среды. - М.: Наука, 1966.- 382 с.
  115. Григорьев А.А. Опыт аналитической характеристики состава и строения физико-географической оболочки земного шара. Л.-М.: Наука, 1937.- 342 с.
  116. Григялис А.А., Монкевич К.Н., Вишняков И.Б. и др. Осадконакопление и палеогеография запада Восточно-Европейской платформы в мезозое. - Минск: Наука и техника, 1985.- 216 с.
  117. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології.- К.: Либідь, 1993.- 220 с.
  118. Грубрин Ю.Л., Кошик Ю.А., Тимофеев В.М. Составление специальных палеогеоморфологических карт при поисках россыпей в условиях СЗ части Украинского щита // Проблемы геоморфологического картирования. - Л.: Недра, 1975. - С.203-204.
  119. Девдариани А.С. Математический анализ в геоморфологии. - М.: Недра, 1967. - 155 с.
  120. Девис У. Геоморфологические очерки. - М.: ИЛ, 1962. - 455 с.
  121. Дедков А.П. Климат как фактор долинообразования // История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Европейская часть СССР. - Новосибирск: Наука. - 1977. - С. 81-85.
  122. Дедков А.П., Тимофеев Д.А. Зарубежная геоморфология во второй половине ХХ в // Геоморфология. - 1992. - №1. - С.3-12.
  123. Деменицкая Р.М. Основные черты строения коры Земли по геофизическим данным. - Л.: Гостоптехиздат, 1961.- 213 с.
  124. Динамическая геоморфология. - М.: МГУ, 1992. - 448 с.
  125. Дискуссии о путях развития теоретической геоморфологии // Проблемы теоретической геоморфологии. - М.: Наука. - 1988.- С. 218-242.
  126. Додатко А.Д. Коры выветривания Украинского щита. Автореф. дисс.
  д-ра геол.-мин. наук (ИГФМ АН УССР). - К., 1976. - 41 с.
  127. Дорофеєв Л.М. Льодовикові та водно-льодовикові відклади // Стратиграфія УРСР.Т. ХІ. Антропоген. - К.: Наукова думка, 1969.- С.145-170.
  128. Думитрашко Н.В., Лилиенберг Д.А. История развития речной сети Кавказа и вопросы мелиорации // История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Европейская часть СССР. - Новосибирск: Наука.- 1977. - С. 50-56.
  129. Ежов Б.В., Андреев В.Л. Оруденение в морфоструктурах центрального типа мантийного заложения. - М.: Наука, 1989.- 126 с.
  130. Ежов Б.В., Худяков Г.И. Морфотектоника геодинамических систем центрального типа. - Владивосток: Наука, 1984. - 129 с.
  131. Економіка і екологія водних ресурсів Дніпра.-К.: Вища школа,1996. - 208 с.
  132. Елисеева Е.В. Об аналоговом моделировании противоэрозионных мероприятий // Теоретические основы противоэрозионных мероприятий. - Одесса: ОГУ, 1979. - 97 с.
  133. Енгельс Ф. Диалектика природы. - М.: ПЛ, 1955.- 483 с.
  134. Ендрихинский А.С. Теоретические и прикладные проблемы палеопотамологии // История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Европейская часть СССР. - Новосибирск: Наука. - 1977. - С. 13-18.
  135. Ермолов В.В. Генетические однородные поверхности в геоморфологическом картировании. - Новосибирск: АН СССР, 1964. - 41 с.
  136. Зайцева И.С. Подходы к выявлению и прогнозированию прирородоохранных проблем речных бассейнов // Географическое прогнозирование природоохранных проблем. - М.: Наука. - 1988.- С.37-48.
  137. Закономерности развития региональной тектоники Украины. - К.: Наукова думка, 1983.- 184 с.
  138. Залесский И.И. Краевые ледниковые образования северо-запада Украины в районе Любомль-Шацк // Краевые образования материковых оледенений. Материалы У Всесоюз.совещ. - К.: Наукова думка. - 1978.- С.89-96.
  139. Заморій П. К. Четвертинні відклади УРСР. - К.: КДУ, 1961. - 200 с.
  140. Заставний Ф.Д. Географія України. - Львів: Світ, 1990.- 359 с.
  141. Земцов А.А. Основные этапы развития речных долин Западно-Сибирской равнины // История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Западная Сибирь и Средняя Азия. - Новосибирск: Наука. - 1977. - С.82-85.
  142. Злобенко И.Ф., Воловник Б.Я., Соловицкий В.Н., Колодий С.В. Новые данные об особенностях формирования меловых отложений северо-западной Волыни // Геол. журн. - 1980. - № 6. - С.53-64.
  143. Знаменская Т.А. Эволюционные ряды платформенных формаций // Геотектоника Волыно-Подолии. - К.: Наукова думка. - 1990. - С. 68-71.
  144. Знаменская Т.А., Чебаненко И.И. Блоковая тектоника Волыно-Подолии.- К.: Наукова думка, 1985.- 156 с.
  145. Зорин Л.В. Зонированные бассейны основа природно-ресурсного районирования // История развития речных долин и проблемы мелиорации земель (европейская часть СССР). ­- Новосибирск: Наука. - 1979. - С. 19-25.
  146. Зорин Л.В. Эволюция глобального рельефа и водообмен. - М.: Наука, 1984.- 72 с.
  147. Зосимович В.Ю. и др. Палеогеография северо-восточной части Украины в неогене // Региональная палеогеография. - К.: 1977.- С.173-174.
  148. Ивакин А.А. Роль принципов диалектики в геологическом познании. - Алма-Ата: Наука, 1979. - 200 с.
  149. Иванов Б.Н. Проблемы палеогеографии карста на Украине // Мат-лы по четверт. п-ду Украины. - К.: Наукова думка. - 1965.- С.298-311.
  150. Игнатов А.И. Некоторые вопросы классификации форм движения материи и определения предмета соответствующих наук // Взаимодействие наук при изучении Земли. - М.: Наука, 1963.- 152 с.
  151. История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Европейская часть СССР. - Новосибирск: Наука, 1977. - 160 с.
  152. История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Сибирь и Дальний Восток. - Новосибирск: Наука, 1977. - 215 с.
  153. История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Западная Сибирь и Средняя Азия. - Новосибирск: Наука, 1977. - 192 с.
  154. Канский Н.Е. Литология юрских отложений Днепровско-Донецкой впадины. - Харьков: АН СССР, 1969. - 218 с.
  155. Карпова М.И. Состав и генезис мезозойских фосфоритов востока Русской платформы. - М.: Наука, 1982.- 128 с.
  156. Карта поверхностей выравнивания и кор выветривания СССР. Масштаб 1:2500000. - Л.: Недра, 1972. - 16 л.
  157. Карташов И.П. Основные закономерности геологической деятельности рек горных стран. - М.: Наука, 1972. - 184 с.
  158. Катинас В.И. Янтарь и янтареносные россыпи Южной Прибалтики // Труды Литов. НИГРИ. Вып. 20. - Вильнюс: Минтис. - 1971.- 453 с.
  159. Кашкаров И.Ф., Полканов Ю.А. О находке алмазов в прибрежно-морских третичных песках Украины // Геология россыпей. - М.: Наука.-1965.- С.278-279.
  160. Кашменская О.В. О геоморфологической сущности долины, как динамичес­кой системы // Речные системы и мелиорация. Ч.1.- Новосибирск:1977.- С.61-63.
  161. Кашменская О.В. Теория систем и геоморфология. - Новосибирск: Наука, 1980.- 120 с
  162. Кесь А.С. Миграция крупных рек и освоение равнин Средней Азии // История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Западная Сибирь и Средняя Азия. - Новосибирск: Наука. - 1977. - С.33-38.
  163. Кинг Л. Морфология Земли. - М.: Прогресс, 1967. - 560 с.
  164. Кинг Ф.Б. Геологическое развитие Северной Америки. - М.: ИЛ, 1961. - 299 с.
  165. Климович П.В. К вопросу о происхождении озер южного Полесья // Геогр. сб. - Львов: - 1959. - №5.- С.12-25.
  166. Ковальов О.П. Поняття про земну поверхню, рельєф та ландшафт: пошук суті та зв’язків // Українська геоморфологія: стан і перспективи. - Львів: Меркатор. - 1997.- С.34-37.
  167. Ковальчук И.П. Эколого-геоморфологический анализ флювиальных систем. Автореф. диссд-ра геогр.наук. - М., 1993. - 24 с.
  168. Ковальчук І. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. Львів: Місіонер. - 1997. - 440 с.
  169. Козловский Г.М., Драгунова С.Ю. Гидрографическая сеть Казахстана // История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Западная Сибирь и Средняя Азия. - Новосибирск: Наука. - 1977. - С. 105-109.
  170. Комлев А.А. Мезокайнозойский долинный морфолитогенез северо-западной части Украинского щита и его влияние на образование россыпей. Автореф. дисс. канд. геогр. наук. - К., 1988.- 24с.
  171. Комлєв О.О. Стан і перспективи досліджень мезозой-кайнозойських долинних формацій” Українського щита // Зб. наук. пр. конф. ”Фу­н­да­ме­н­та­ль­ні географічні дослідження ( стан, проблеми, напрямки)”. - К.: - 1994.- С.94-95.
  172. Комлєв О.О. Про використання палеогеоморфологічних узагальнень та концепцій в географічних дослідженнях України // Зб. наук. пр. конф. Проблеми географії України”. - Львів: Львівський ДУ. - 1994. - С.21-22.
  173. Комлєв О.О. Мезозой-кайнозойський долинний морфолітогенез і долинні формації” Українського щита: теоретичний, гносеологічний і прикладний аспекти // Вісник КНУ. Географія. - Вип.41. - 1995.- С.75-84.
  174. Комлев А.А. Экологические аспекты применения концепции мезозой-кайнозойских долинных формаций // Мат-лы конф. Экологические аспекты теоретической. и прикладной геоморфологии”. - М.: МГУ. -1995.- С.286-288.
  175. Комлєв О.О. Про сучасний стан і перспективи розвитку палеогеоморфології // Зб. наук. пр. конф. Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології, не­о­тектоніки, гео­логії та палеогеографії". - К.: КДУ. - 1996. - С.69-71.
  176. Комлєв О.О., По­горільчук Н.М., Філоненко Ю.М. До проблеми структуризації та картографування геоморфолітосфери на палеогеоморфологічній основі // Зб. наук. пр. міжнар. конф. Українська геоморфологія: стан і перспективи”. - Львів: Меркатор. -1997. - С. 45-47.
  177. Комлев А.А. Современные проблемы палеогеоморфологии и палеогеоморфологического картографирования // Мат-лы ХХІІІ пл. ГК РАН Проблемы специализированного геоморфологического картографирования”. - Волгоград: Перемена.- 1996. - С. 72-74.
  178. Комлєв О.О. Планетарний морфолітогенез і геоморфолітосфера // Зб. наук. пр. міжнар. конф. Українська геоморфологія:стан і перспективи”. - Львів: Мер­ка­тор. - 1997.- С.41-45.
  179. Комлєв О.О. Про основні поняття і проблеми палеогеоморфології // Укр. геогр. журн. - 1977. - №3. - С. 59-63.
  180. Комлев А.А. Историко-динамические системы морфолитогенеза и их мес­то в эволюции Земли // Мат-лы ХХІУ пл. ГК РАН Геоморфология гор и равнин: взаимосвязи и взаимодейст­вие". - Краснодар: Куб. ГУ.-1998.- С.34-36.
  181. Комлєв О.О. Про основні тенденції сучасної геоморфології і відповідність до них нових концепцій // Вісник КНУ. Географія. - Вип.45.-1999. - С. 49-50.
  182. Комлєв О.О. Деякі результати досліджень мезозой-кайнозойської долинної формації рівнинно-платформеної частини України // Вісник КНУ. Географія. - Вип.44. - 1999. - С.28-31.
  183. Комлєв О.О. До проблеми синтезу традиційних і нових напрямків в геоморфології // Геоморфологія в Україні: новітні напрямки і завдання. Зб. наук. праць. - К.: Знання. - 1999. - С.31-41.
  184. Комлєв О.О. Скрізні тенденції сучасної науки та їх вплив на розвиток геоморфології // Мат-ли УІІІ з’їзду ГТ України Україна та глобальні процеси: гео­гра­фі­чний вимір”. - К.- Луцьк: Вежа. - 2000.Т.1. - С.43-47.
  185. Комлєв О.О. Про об’єкти” геоморфології // Фіз. географія та геоморфологія. - Вип.40. - 2001.- С.73-81.
  186. Комлєв О.О. Рельєф Землі, еволюція геосфер і проблеми довкілля // Захист довкілля від антропогенного навантаження. - Вип. 4(6). - Харків-Кременчук: 2001.- С.11-20.
  187. Комлєв О.О. Складання карт басейнових історико-динамічних систем рельєфу напрямок геоморфологічного картографування // Картографія та вища школа. Вип.5. - К.: 2001.- С. 36-39.
  188. Комлєв О.О. Басейнові історико-динамічні морфолітосистеми: палеогідродинамічні реконструкції і екологічні експертизи водогосподарських проектів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - К.: 2001. - №2. - С.853-860.
  189. Комлєв О.О. Карти статики геоморфолітосфери як основа її структурно-функціонального аналізу // Картографія та вища школа. - Вип.7. - К.: 2002. - С.32-35.
  190. Комлєв О.О. Особливості гранулометричного і речовинного складу ільменіту титанових розсипів Волині і реконструкції палеорельєфів басейнових морфолітосистем // Вісн. КНУ. Сер. геол. - 2002. - № 21-22.- С.25-27.
  191. Комлєв О.О. Побудова сучасної концепції геоморфології (досвід, принципи, реалізація) // Зб. наук. пр. конф. Геоморфологічні дослідження в Україні: минуле, сучасне, майбутнє”. - Львів: Львівський НУ. - 2002. - С.34-36.
  192. Комлєв О.О. Про зміст сучасної концепції геоморфології // Укр. географ. журн.- 2002. - №2. - С.10-16.
  193. Комлєв О.О. Умови розвитку геоморфолітосфери в гадеї і археї // Фіз. географія та геоморфологія. - 2002. - № 42. - С. 36-44.
  194. Комлєв О.О. Про астеносферні шари і автоколивальність рельєфу Землі // Фіз. географія та геоморфологія. - 2002. - № 43. - С.36-44.
  195. Комлєв О.О. Рельєф Землі і геоморфологічна форма руху матерії // Фіз. географія та геоморфологія. - 2003. - № 44. - С.5-9.
  196. Комлєв О.О., Возбранна О.М., Гулий Р.Г. Карти динаміки басейнових історико-динамічних систем рельєфу // Картографія та вища школа. - Вип.8. - К.: 2003. - С. 109-112.
  197. Комлев А.А., Кошик Ю.А. Мезозой-кайнозойский долинный морфолитогенез (основные типы и их эволюция) // Мат-лы научн. конф. Экзогенный морфогенез в различных типах природ­ной среды”. - М.: МГУ. - 1990.- С.98-99.
  198. Комлев А.А., Кошик Ю.А. Древние долинные комплексы-тип природной иерархической системы // Симметрия рельефа: упорядоченность в рельефе и в морфогенезе. Сб. научн. трудов. - М.: Наука. - 1992. - С.234-239.
  199. Комлев А.А., Кошик Ю.А., Бортник С.Ю. Комплексное использование гид­ро­логической, геоморфологической и палеогеоморфологической информации при проведении экологических экспертиз водохозяйственных мероприятий на ре­ках // Труды 8 межвуз. совещ. Проблемы эрози­онных, русловых и устьевых процессов (тезисы докладов). - Воронеж: Гос­аг­ро­­университет. -1993.- С.51-53.
  200. Комлєв О.О., Кошик Ю.А., Тимофеев В.М. Вираженість давніх похованих долин у сучасному рельєфі Житомирського Полісся // Вісник КДУ. Географія. - 1989.- Вип.31. - С. 53-56.
  201. Комлев А.А., Кошик Ю.А., Тимофеев В.М. Информационные возможности кадастров и карт древних погребенных долин при экологическом прогнозировании последствий хозяйственной деятельности в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС// Мат-лы межвед. совещ. Проблемы экологической оптимизации землепользования и водохозяйственного строительства в бассейне р. Днепр”. - Вып.1. - Ч.1. - К.: СОПС АН Украины. - 1993 - С. 116-117.
  202. Комлєв О.О., Кошик Ю.О., Філоненко Ю.М. Місце палеогеоморфології в ге­ографічних дослідженнях України // Зб. наук. пр. конф. 90-років П.К.Заморія. - К.: КНУ.- 1995.- С.18-19.
  203. Комлєв О.О., Погорільчук Н.М. Напрямки регіонального аналізу басейнових історико-динамічних систем морфолітогенезу Волино-Поділля // Вісн. Львівського НУ. Серія географ. - 2001.- Вип.28. - С.73-76.
  204. Комлєв О.О., Погорільчук Н.М. Вивчення похованого рельєфу районів АЕС України // Наукові вісті інституту менеджменту та економіки. - 2002. - №2.- С.135-142
  205. Комлєв О.О., Погорільчук Н. М. Мезозой-кайнозойський осадовий покрив території Волино-По­ділля та геоморфологічні моделі його організації // Вісник КНУ. Географія. 2002. - Вип.48.- С.24-27.
  206. Комлєв О.О., Погорільчук Н.М. Регіональні екол
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)