ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ В СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) : Эколого-географический АНАЛИЗ В схеме планирования территории (на примере Волынской области)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ В СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
 • Альтернативное название:
 • Эколого-географический АНАЛИЗ В схеме планирования территории (на примере Волынской области)
 • Кол-во страниц:
 • 155
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  На правах рукопису
  СИВАК ОКСАНА ОЛЕГІВНА
  УДК 911.9:504.06  ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ В СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
  11.00.11. конструктивна географія і раціональне використання
  природних ресурсів  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата географічних наук  Науковий керівник
  член-кореспондент АПН України,
  доктор географічних наук, професор
  Шищенко Петро Григорович

  Київ-2007


  ЗМІСТ
  ВСТУП.. 3
  РОЗДІЛ 1. 8
  ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ В СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ.. 8
  1.1. Мета, сутність і значення планування територій областей. 8
  1.2.Аналіз розвитку територіального планування. 10
  1.3.Сучасний досвід територіального планування, 13
  розроблення Генеральної схеми планування території України та схем планування території адміністративних областей. 13
  1.4. Предмет еколого-географічного аналізу в територіальному плануванні 19
  1.5. Волинська область як об’єкт еколого-географічного аналізу для цілей територіального планування. 23
  Висновки до 1 розділу. 58
  РОЗДІЛ 2. 60
  МЕТОДИКА ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ В СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 60
  2.1. Екологічні дослідження в схемах планування території 60
  2.2. Репродуктивна спроможність та демографічна ємність території 61
  2.3. Формування екологічної мережі, створення. 70
  екологічного каркасу області 70
  Висновки до 2 розділу. 78
  РОЗДІЛ 3. 81
  ОЦІНКА ЕКОЛОГО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ШЛЯХИ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 81
  3.1. Суспільно-географічне положення області та характеристики області в Генеральній схемі планування території України. 81
  3.2. Основні напрямки еколого-орієнтованого розвитку. 86
  Волинської області 86
  3.3. Стан та пропозиції по охороні навколишнього середовища. 87
  3.4. Оцінка еколого-ресурсного потенціалу та рівня перетворення природного середовища області 105
  3.5. Концепція збалансованого еколого-орієнтованого розвитку. 108
  Волинської області 108
  Висновки до 3 розділу. 114
  РОЗДІЛ 4. 116
  ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СХЕМ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ.. 116
  В СУЧАСНИХ УМОВАХ.. 116
  4.1. Соціальні, економічні та екологічні результати реалізації Схеми. 116
  4.2. Етапи та механізми реалізації Схеми. 117
  4.3. Нормативно-правове та наукове забезпечення. 119
  4.4. Проектне та інформаційне забезпечення. 121
  4.5. Взаємозв’язок містобудівної документації
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. В сучасних умовах України актуальність та значення планувальної документації значно зросла, особливо в зв’язку з новим концептуальним підходом до розроблення таких проектів, із наданням пріоритетного значення екологічній складовій. Для підтримання життєзабезпечуючих функцій навколишнього середовища у процесі розвитку суспільства, створення необхідних умов для реструктуризації і зниження антропогенного впливу на довкілля до екологічно допустимого рівня, у розвиток положень Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України, як складової Всеєвропейської екологічної мережі, основним планувальним документом виступає Генеральна схема планування території України. На основі Генеральної схеми створюються схеми планування територій, в тому числі і схема планування території Волинської області.
  2. Еколого-географічний аналіз направлений на комплексне міждисциплінарне дослідження сучасного стану геокомплексів Волинської області, тенденцій їх розвитку і обґрунтування на цій основі шляхів їх оптимізації. Територія Волинської області є досить вдалим прикладом для проведення еколого-географічного аналізу завдяки суспільно-географічному положенню області, її природно-географічним умовам та наявним ресурсам. Територія розглядається як складна еколого-географічна система. Дослідження проводяться на основі комплексного підходу до території, що розглядається.
  3. Визначення сприятливих умов для розвитку територій та умов, які можуть обмежувати або навіть загрожувати життєдіяльності на тих чи інших територіях, обґрунтовується в процесі еколого-географічного аналізу території. На основі проведеного аналізу пізнається екологічно обумовлена природна організація території, визначаються антропогенні навантаження, дається оцінка екологічних умов і екологічного стану та розробляються заходи по оптимізації природного середовища, що виступає планувальною основою для створення схем планування територій.
  4. Надання переваги екологічній складовій в схемах і проектах планування території висунуло нові вимоги і до методики обґрунтування цих проектів. В даному дослідженні еколого-географічний аналіз території проводиться за двома напрямками: визначення репродуктивної спроможності території по основних компонентах природного середовища та визначення демографічної ємності території. При обрахунках було встановлено, що головна умова екологічної рівноваги по Волинській області ще не досягнута: виявлено запас демографічної ємності у 39 %, що зумовлює високий екологічний потенціал розвитку території. Для території Волинської області, відповідної до її географічного положення, повна екологічна рівновага може бути забезпечена при щільності 50-60 осіб/км2 і залісненню 20-30%. Також, були розглянуті можливості розвитку Волинської області у системі її районів, для яких визначено основні параметри сталості розвитку. Було визначено розрахункові показники демографічної ємності районів області та проведено аналіз просторових параметрів розораності земель по районах області.
  5. В роботі досліджувалося створення екологічного каркасу області та на його основі проводилося обґрунтування моделі еколого-орієнтованого розвитку області. Еколого-планувальний каркас виступає в якості основи для розробки вимог по раціональному розвитку виробничих потужностей та обумовлених ними систем розселення, а також функціонального зонування території. При конструюванні екологічного каркасу на території області виділені два типи біосфероформуючих вузлів, а саме 2 регіональних і 6 місцевих, а також два види екологічних коридорів - регіональних і місцевих. Характер функціонування екосистеми Волинської області задається двома регіональними біосфероформуючими вузлами-БВр1, який тяжіє до українсько-білоруського Любешівського регіонального парку та БВр2, який зв’язаний з українсько-білоруським регіональним парком „Кортеліси”. Екологічні зв’язки сформували в екологічному просторі області вісім основних модулів.
  6. Просторове закріплення на території області екологічного каркасу дозволило виділити типи конфліктних ситуацій, що склалися. На основі аналізу типів конфліктів було виділити три групи пріоритетних проблем в еколого-орієнтовній діяльності. А саме:
  - вирішення питань забезпечення просторової реалізації ідеї екологічної рівноваги на території області;
  - екологізація сільськогосподарського виробництва, включаючи питання агротехніки і форм організації виробничого процесу;
  - вирішення питань техніко-технологічних, санітарно-гігієнічних та інженерних заходів зниження загального техногенного пресу на оточуюче середовище.
  7. При формуванні концепції збалансованого розвитку було визначено, що, виходячи з екологічного статусу території області і аналізу її ресурсного потенціалу, напрямків господарського комплексу області, що склалися історично, та значення області в загальнодержавному розподілі праці, провідними для подальшого розвитку області визнані такі галузі, як аграрна, лісогосподарська і відносно нова галузь - індустрія туризму. Розвиток цих провідних галузей в значній мірі залежить від якісних і кількісних показників екологічного комплексу які співпадають з економічними інтересами.
  8. При ефективній реалізації схеми планування території, соціально-економічні та екологічні результати впровадження цієї документації на рівні області мають стати складовою частиною діяльності, що забезпечує екологічну рівновагу, соціальну стабільність та сталий розвиток території. Реалізація схеми планування території області можлива на досить віддалену перспективу, але власне схема є тим документом, в якому за допомогою комплексного підходу розроблені стратегічні напрямки розвитку території.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. М.: Мысль, 1983. 350 с.
  2. Анучин В.А. Основы природопользования. Теоретический аспект. М.:Мысль, 1978. - 293 с.
  3. Александрова Т.Д., Долгушин И.Ю., Лебедева Н.Я. и др.. Геоэкологические основы проектирования оптимальных природно-технических систем// География управлению природопользованием. М.: 1985 - с. 52-64.
  4. Айлікова Г.В. Досвід планування Волинської області// Досвід та перспективи розвитку міст України. Методичні аспекти територіального планування/ К.: Діпромісто, 2003. № 5 - с. 86.
  5. Багров Н.В. Региональная геополитика устойчивого развития. Київ:Либідь, 2002. - 247 с.
  6. Байдіков І.А., Пащенко В.М. Ландшафтний каркас як просторова і структурна основа екомережі // Український географічний журнал, № 4, 2004. -с.11-18.
  7. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія. К.:Фітосоціоцентр, 2001. 252 с.
  8. Богорад Д.І. Конструктивная география района. Основы районной планировки - М.:Мысль, 1965. - 407 с.
  9. Білоконь Ю.М. Регіональне планування (Теорія і практика) К.:Логос,2003. - 246 с.
  10. Білоконь Ю.М. Управління розвитком територій (Планувальні аспекти) К.: Укрархбудінформ, 2002. 148 с.
  11. Белоконь Ю.Н., Владимиров В.В., Фомин И.А., Организация территории приграничных районов (концептуальные положения), Киев: КНУСА, 2002. 220с.
  12. Бистряков І.К. Економіка природокористування: аспект методологічного розвитку/ Економіка природокористування і охорона довкілля. Зб. наук. праць. К.: РВПС України НАН України, 2001. с. 17-20
  13. Быстряков И. К. Адаптивное управление эколого-ориентированным развитием как методологическая проблема/ Методы решения экологических проблем. Сумы: Университетская книга, 2001. с.51-68.
  14. Быстряков И.К. Эколого-экономические проблемы развития производительных сил (теоретический и методологический аспекты). К.: ООН Международное финансовое агентство, 1997. 225 с.
  15. Большая советская энциклопедия. М.: Сов. энциклоп., 1969. Т.1 554 с..
  16. Будыко М.И. Глобальная экология. Москва:Мысль, 1977. - 328 с.
  17. Владимиров В.В., Беляев В.Б. Опыт разработки вопросов охраны природы в районной планировке// Охрана ландшафтов и проектирование / ИГАН. М., 1983, с.79-85.
  18. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (переклад українською мовою). Київ: Авалон, 1998. - 52 с.
  19. Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем/ Інститут регіональних досліджень НАН України. К.: Видавничий дім А.С.С., 2004. 400 с.
  20. Габрель М.М. Методологічні основи просторової організації містобудівних систем (на прикладі Карпатського регіону України): Автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. д.т.н. Київ, 2002. 36 с.
  21. Гавриленко Е.П. Ландшафтно-экологическое обоснование территориальных схем и проектов природопользования. Монографія. К.: Фитосоциоцентр, 2003. 188 с.
  22. Герасимчук З.В., Вахович І.М. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії соціально-еколого-економічного розвитку регіону. Монографія. -Луцьк: ЛДТУ, 2002. - 248 с.
  23. Географические основы рационального природопользования М.: Наука, 1987. - 149 с.
  24. Географическое обоснование экологических экспертиз / Под ред. Т.В.Звонковой. М.: изд-во МГУ, 1985. - 208 с.
  25. Геоэкологические основы территориального проектирования и планирования. М.: Наука, 1989. - 144 с.
  26. Геоэкологические принципы проектирования природно-технических систем. М.: ИГАН СССР, 1987. - 322 с.
  27. Геоекологічні проблеми Малого Полісся. Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Зб. наук. пр./ Луцьк: Вежа, 2004. ст. 33-43.
  28. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. К.: Либідь, 1993. 224 с.
  29. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистеми до антропогенних навантажень. -К.:Лікей, 1995. 233 с.
  30. Гродзинський М.Д., Верех О.Ю. Ландшафтно-функціональний підхід до раціональної організації території// Вісник Київського університету. Географія. К.: Вища школа, 1987, вип. 29, с. 11-15.
  31. Грин А.М., Клюев Н.Н., Мухина Л.И. Геоэкологический анализ // Изв. РАН. Серия географ. 1995. - № 1. с. 21-30
  32. Данилишин Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в Україні // Економіка України. 1994. - № 11. с. 59-62.
  33. Дмитрук О.Ю. Урбанізація та екологічний туризм: теорія і практика конструктивно-географічного дослідження. К.: Київський університет, 2002. - 76 с.
  34. Дорогонуцов С.І., Іщук С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Розміщення продуктивних сил. К.: Знання, 1999. 73 с.
  35. Докучаев В.В. К учению о зонам природы. Горизонтальные и вертикальные почвенные зоны// Зб. соч. М.: Сельхозгиз 1953. 152 с.
  36. Долішний М.І. Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні//Регіональна економіка. 1999. - № 3. с. 7
  37. Закон України „Про генеральну Схему планування території України (від 7 лютого 2002 р. № 3059).
  38. Закон України Про планування і забудову територій” (від 20 квітня 2000р. №1699-III).
  39. Звонкова Т.В. Физическая география и районная планировка// Географическая наука и районная планировка. Вопросы географии. Вып.113. М.: Мысль, 1980. с. 37-47.
  40. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов. ВСН 38-82. М.: Гражданстрой, 1984. - 113с.
  41. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географического районирования. М.: Высшая школа, 1965. - 327 с.
  42. Исаченко А.Г. Ландшафтные карты и их применение для территориальных планировок// Материалы науч. сем. „Ландшафтное картографирование для территориальных планировок”. Тарту, 1972, с. 8-13.
  43. Исаченко А.Г. Физико-географические аспекты территориальных планировок//Географо-экологические аспекты территориальных планировок//Географо-экологические аспекты экономического и социального планирования. Л., 1980, с. 130-136.
  44. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды (географический аспект). М.: Мысль, 1980. - 264 с.
  45. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение.Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1976. 150 с.
  46. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М.: Высшая школа, 1991. - 366 с.
  47. Исаченко А.Г. Экологические проблемы и социально-географическое картографирование СССР// Изв. всесоюзн. геогр. ообщества 1990. Вып. 4 с. 289-300 стр. 291.
  48. Исаченко А.Г. Экологизированная география от Геродота до наших дней// Известия РГО. 1994. т. 126. Вып. № 2 с.26-34.
  49. Коломійчук В.С., Шевчук Л.Т., Шульц С.Л. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону (на матеріалах Тернопільської області). Львів-Тернопіль, 2002. - 278 с.
  50. Концепція державної регіональної політики/ Управління сучасним містом. №7-9, 2001.
  51. Концепція сталого розвитку України (Проект)//Світ. 1997. - № 12. с.5-7.
  52. Комплексний атлас України. Державне науково-виробниче підприємство „Картографія”, К. 2005.
  53. Клімчук Б.П., Луцишин Н.П., Луцишин П.В. Єврорегіон Буг” Концепція та стратегія розвитку. Л.:Вежа, 2002. 416 с.
  54. Климович П. Еколого-меліоративний аналіз природних комплексів Волинського Полісся/ Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів, 2000. 253 с.
  55. Комплексная районная планировка. М.: Стройиздат, 1980. - 246 с.
  56. Лебедева Н.Я. Учет геоэкологических принципов при разработке ТерКСОП//Геоэкологические подходы к проектированию природно-технических систем. М.: ИГАН СССР, 1985, с.203-219.
  57. Маринич А.М. О комплексной программе географических исследований в целях рационального использования (на примере Украинской ССР)//Географо-экологические аспекты экономического и социального планирования. Л., 1980, с. 43-49.
  58. Маринич О.М., Ланько А.I., Щербань М.І., Шищенко П.Г. Фізична географія Української РСР. К.: Вища школа, 1982. - 207 с.
  59. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник К.: Знання, 2006. 511 с.
  60. Маринич О.М., Пархоменко Г.О., Петренко О.М., Шищенко П.Г. Удосконалена схема фізико-географічного районування України//Український географічний журнал. Київ, 2003, - с. 16-20.
  61. Методи геоекологічних досліджень. Навчальний посібник/ за редакцією М.Д. Гродзинського та П.Г. Шищенка. К.: Київ. Університет, 1999. - 242 с.
  62. Методические рекомендации по составлению Территориальных комплексных схем охраны природы. М.: Союзгипролесхоз, 1981. - 188 с.
  63. Мельник А.В. Екологічне ландшафтознавство, об’єкт, предмет і завдання. Вісник Львіського ун-ту, Серія географ. Вип. 31, 2004. с. 158-161.
  64. Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. Львів: Літопис, 1997 229 с.
  65. Мінченко М.В., Чижов Л.П., Фролков А.В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів: Підручник. Суми: Університетська книга, 2004. 442 с.
  66. Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР)/пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. 376 с.
  67. Олійник Я.Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування. К.: Лібра, 1996. 208 с.
  68. Основні методичні положення щодо розробки Схем районного планування територій областей України (в умовах реалізації Генеральної схеми планування території України). Проект, керівник розробки директор інституту Ю.М. Білоконь, головний науковий співробітник інституту І.О.Фомін. К.:Діпромісто, 2004. 26 с.
  69. Охрана ландшафтов: Толковый словарь. М.: Прогрес, 1982. - 272 с.
  70. О комплексных географических исследованиях для обоснования генеральных планов крупных городов/ Щербань М.И., Шищенко П.Г. и др..//Физ. география и геоморфология. К., 1979. с.3-10.
  71. Павліха Н.В., Голян В.А. Оптимізація використання та охорони природних ресурсів: регіональний контекст: Монографія. - Луцьк: Надстир’я, 2002.- 120 с.
  72. Павліха Н.В. Концептуальні засади управління сталим розвитком просторових систем. Препринт. - Луцьк: Надстир’я, 2005.- 60 с.
  73. Павлов В.І., Фуров І.І., Павліха Н.В. Соціально-економічні наслідки Чорнобильської катастрофи: адаптація, проблеми (за матеріалами Волинської області): Монографія. - Луцьк: Надстир’я, 2000. - 344 с.
  74. Павлов В.І. Політика регіонального розвитку в умовах ринкової трансформації (теоретико-методологічні аспекти та механізми реалізації). Луцьк: Надстир’я, 2002. - 580 с.
  75. Павлов В.І., Корецький Ю.М. Інноваційний потенціал регіону: діагностика та реалізація. Монографія Луцьк: Надстир’я, 2004. 244 с.
  76. Павлов В.І., Лукін С.О. Економічний потенціал регіону: діагностика та реалізація. Монографія Луцьк: Надстир’я, 2002. - 160с.
  77. Павлов В.І., Колісник Б.І., Ткачик В.І., Шубалий О.М. Ефективність функціонування лісопереробних підприємств регіону (на прикладі ДЛГО „Волинь ліс”)Луцьк: Надстир’я, 2000. - 192 с.
  78. Павлышин Б.В., Нудельман В.И., Тимчук Н.Ф. и др. Районная планировка в Украинской ССР. К.: Будівельник, 1982. - 144 с.
  79. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів. К.: Знання, 1998. 416 с.
  80. Пащенко В. Основні поняття і проблеми еколого-географічного дослідження// Український географічний журнал 1994 № 4. с. 8-16.
  81. Перцик Е. Н. Районная планировка (географические аспекты). М.: Мысль, 1973. - 271 с.
  82. Перцик Е.Н. Природопользование и районная планировка// Природопользование (географические аспекты). Вопросы географии, 108. М.:Мысль, 1978, с. 104-111.
  83. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. пособие для студентов вузов. М.: Гардарики, 2006. 398 с.
  84. Петренко О.Н. в співавторстві. Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины. Київ: Академпериодика, 2002. 355 с.
  85. Потапенко В. Застосування ландшафто-пізнавчої методології для просторового аналізу екологічної інформації. Ландшафти і сучасність: Зб. наук. праць Київ-Вінниця. - В.: Гіпаніс, 2000. 289 с.
  86. Проект Схеми територіального планування Волинської області та відповідних розділів Генеральної Схеми планування території України/ 1етап Київ: „Діпромісто”, 2002. 110 с.
  87. Приоритеты управления региональным развитием/ Афанасьев В.Я., Быстряков И.К., Видяпин В.И., Уколов В.Ф. и др. М.: Молодая гвардия, 2001. 250 с.
  88. Природа Волинської області. Під ред. К.І. Геренчука Л.: Вища школа, 1975. 198 с.
  89. Природно-ресурсний потенціал України / Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. та ін. К.: НІЧЛАВА, 1999.
  90. Приходько М. Регіональна екологічна мережа як чинник оптимізації ландшафтів Івано-Франківської області// Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. 2004. Вип. 30. с. 266-273.
  91. Районная планировка (справочник проектировщика). М.: Стройиздат, 1986. - 326 с.
  92. Районная планировка/Сборник научных трудов №1/ Под редакцией Наймарка Н.И./ Москва 1976 г.
  93. Районная планировка в Украинской ССР. К.: Будівельник 1982.
  94. Реймерс Н.Ф. Природопользование. М.: Мысль, 1990. - 637 с.
  95. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). М.: Журнал Россия молодая, 1994. - 367 с.
  96. Рекомендации по охране окружающей среды в районной планировке. М.:Стройиздат, 1986. - 160 с.
  97. Рекомендации по реализации схем и проектов районной планировки. М.:Стройиздат, 1987. - 124 с.
  98. Руководство по пользованию, комплексной оценке и функциональному зонированию территории в районной планировке. М.: Стройиздат, 1982. - 104 с.
  99. Родоман Б.Б. Поляризация ландшафта как средство сохранения биосферы и рекреационных ресурсов// Ресурсы, среда, расселение. М.: Наука, 1974, с.150-162.
  100. Родоман Б.Б. Пространство у географов и обыденный мир // География. 2002. № 2,3.
  101. Родзевич Н.Н., Пашканг К.В. Охрана и преобразование природы: Учеб. пособие для студентов геогр. спец. пед. ин-тов. 2-е изд., перераб. М.:Просвещение, 1986, - 288 с.
  102. Розбудова екомережі України / Ред.: Ю.Р. Шеляг-Сосонко. К.:Техпринт, 1999. - 127 с.
  103. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. Львів: Світ, 1993. 240 с.
  104. Руденко Л.Г., Горленко І.О., Шевченко Л.М., Барановський В.А. Еколого-географічні дослідження території України. К.: Наукова думка, 1990. 31 с.
  105. Садченко О. Збереження біорозмаїття: традиції та сучасність// Соціально-економічний аспект впровадження природокористування в Україні. К.:Хімджест, 2003. - ст. 25.
  106. Садченко Е.В. Кадастр загрязненных территорий// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Щорічник наукових праць. Випуск ХVІ. Львів, 2000. ст. 464-470.
  107. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Природно-ресурсний потенціал в системі просторового розвитку.(Збірник наукових праць).Вип.2(XLVI) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Львів. 2004. 396 с.
  108. Солнцев Н.А. Основные проблемы советских ландшафтознавцов. М.:Изв. Всесоюзн. геогр. об-ва. 1962 г. Выпуск № 1, стр. 3-14.
  109. Сонько С.П. Географічна інтерпретація доповідей Римського клубу// Укр. геогр. журн. 2003. - № 1. с. 55-61.
  110. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978. 319 с.
  111. Стецюк В.В., Сілецький Ю.А. Основи екологічної геоморфології. К.:Четверта хвиля, 2000. 367 с.
  112. Справочник по охране окружающей среды/ В.Г. Сахав, Б.В.Щербицький. К.: Будівельник, 1986. 152 с.
  113. Топчиев А.Г. Пространственная организация географических комплексов и систем. Одесса: Вища школа, 1988. 187 с.
  114. Транскордонні території України (проблеми розвитку) / Ред. Ю. Білоконь, І.Фомін. Київ: Укрархбудінформ, 1999.
  115. Тымчинский В.
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины