МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ МАЛИХ БАСЕЙНОВИХ ГЕОСИСТЕМ УРБАНІЗОВАНИХ ЛАНДШАФТІВ (НА ПРИКЛАДІ КИЄВА) : МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ бассейновых геосистем Урбанизированных ландшафтов (на примере Киева)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ МАЛИХ БАСЕЙНОВИХ ГЕОСИСТЕМ УРБАНІЗОВАНИХ ЛАНДШАФТІВ (НА ПРИКЛАДІ КИЄВА)
 • Альтернативное название:
 • МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ бассейновых геосистем Урбанизированных ландшафтов (на примере Киева)
 • Кол-во страниц:
 • 306
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  На правах рукопису

  Верес Катерина Олександрівна


  УДК (502.63+504.4):913(477-25)  МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ МАЛИХ БАСЕЙНОВИХ ГЕОСИСТЕМ
  УРБАНІЗОВАНИХ ЛАНДШАФТІВ (НА ПРИКЛАДІ КИЄВА)


  Спеціальність 11.00.11 конструктивна географія і раціональне
  використання природних ресурсів
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук

  Науковий керівник:
  Самойленко Віктор Миколайович
  доктор географічних наук, професор
  Київ - 2007
  Зміст

  Вступ


  4
  розділ 1. Аналіз передумов і визначення стратегії та завдань дослідження


  10
  1.1. Огляд існуючих науково-методичних та прикладних розробок за предметом і об’єктом дослідження


  10
  1.2. Визначення стратегії та завдань дослідження


  16
  Висновки до розділу 1


  22
  розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БАСЕЙНІВ МАЛИХ РІЧОК КИЄВА ЯК ТЕСТОВОГО ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕНЬ (ТЕСТОВИХ ГЕОСИСТЕМ)


  24
  2.1. Створення інформаційного базису щодо тестових геосистем


  24
  2.2. Комплексна характеристика басейнів малих річок Києва


  27
  Висновки до розділу 2


  73
  розділ 3. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ МАЛИХ УРБОЛАНДШАФТНИХ БАСЕЙНОВИХ ГЕОСИСТЕМ


  74
  3.1. Обґрунтування основних вихідних положень методики


  75
  3.2. Розробка способів і критеріїв моделювання фазової стійкості геосистем


  79
  3.3. Розробка способів і критеріїв моделювання параметричної стійкості геосистем


  94
  3.4. Обґрунтування підходів до моделювання надійності геосистем


  118
  Висновки до розділу 3


  132
  розділ 4. ВИБІРКОВЕ ТЕСТУВАННЯ МЕТОДИКИ МОДЕЛЮВАННЯ НА ПРИКЛАДІ МАЛИХ УРБОЛАНДШАФТНИХ БАСЕЙНОВИХ ГЕОСИСТЕМ КИЄВА


  134
  4.1. Тестування моделей рівня стану геосистем за різновидами їх фазової стійкості


  135
  4.2. Тестування моделей рівня стану геосистем за різновидами їх параметричної стійкості і надійності


  171
  4.3. Ідентифікація найбільш ймовірних і можливих причин погіршення стану тестових геосистем


  209
  Висновки до розділу 4


  220
  розділ 5. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ З МОДЕЛЬНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ МАЛИХ УРБОЛАНДШАФТНИХ БАСЕЙНОВИХ ГЕОСИСТЕМ І визначення заходів з його ПОЛІПШЕННЯ


  2224
  5.1. Модельна оцінка стану геосистем


  227
  5.2. Ідентифікація причин погіршення стану геосистем і визначення заходів з його поліпшення


  232
  Висновки до розділу 5


  238
  висновки


  241
  список використаних джерел


  244
  додатки


  259
  ДОДАТОК А. Легенда карт ландшафтних комплексів тестових геосистем


  260
  ДОДАТОК Б. Зіставлення інтегральних оцінок якості води тестових геосистем за різними методиками


  264
  ДОДАТОК В. Склад і питомі площі урбофункціональних підсистем в межах басейнових морфологічно-позиційних підсистем МУБГ річок Києва


  278
  ДОДАТОК Г Результати модельної оцінки рівня стану МУБГ річок Києва за ознаками їх водно-якісної параметрично-інтегральної стійкості


  301
  ДОДАТОК Д Фотогалерея басейнів річок Віта, Нивка, Горенка, Сирець та Либідь


  306  ВСТУП

  Актуальність теми. Негативні наслідки впливу розвитку суспільства та економіки на гідродовкілля значною мірою виявляються стосовно невеликих річкових басейнів, що безпосередньо розташовані на територіях істотного за концентрацією та інтенсивністю такого впливу територіях великих міст, включаючи їх оточення, які у сучасних наукових працях кваліфікуються як урбанізовані ландшафти (або ландшафтно-урбанізаційні системи) найбільшого порядку. Тому, зважаючи і на те, що урбанізовані водозбори малих річок у сукупності досить "вагомо" визначають і загальну геоекологічну ситуацію у басейнах великих водотоків, тема даної роботи створення апарату адекватної модельної оцінки стану зазначених водозборів як басейнових геосистем ландшафтної територіальної структури з метою поліпшення цього стану є вельми актуальною у сфері конструктивної географії та геоекології.
  Крім того, слід зазначити, що у наявних науково-методичних розробках з аналізу стану малих басейнових геосистем існує низка невирішених для моделювання такого стану проблем. Останні зумовлено, зокрема, неврахуванням суттєвого ступеня урбанізації геосистем за вельми невеликих їх розмірів, симплексною, найчастіше лише гідроекологічною спрямованістю вивчення стану геосистем, до того ж на основі скринінгових, а не моніторингових досліджень, недосконалістю понятійного та критеріального апарату оцінки стану тощо. Все це також свідчить про актуальність обраної проблематики роботи з огляду і на необхідність поєднання у дослідженнях зазначеного спрямування конструктивно-географічного, урболандшафтознавчого, ландшафтно-екологічного, гідроекологічного та водогосподарсько-екологічного підходів із застосуванням геоінформаційних технологій та з синергічно ефективним для моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів комплексуванням зазначених підходів.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за змістом дисертації були виконані згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри фізичної географії та геоекології за участі автора як виконавця держбюджетних тем "Регіональні геоекологічні проблеми України" (2001-2005 рр., № д.р.0198U007826) і "Методичні засади розробки основ регіонального природокористування в Україні" (2005-2007 рр., № д.р.0105U005447).
  Мета і задачі дослідження. Метою роботи є обґрунтування і розробка методики моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів із тестуванням цієї методики на прикладі геосистем малих річок Києва. Згідно з метою треба було вирішити ряд завдань, а саме:
  проаналізувати та узагальнити існуючі науково-методичні та прикладні розробки з аналізу стану геосистем, передусім малих басейнових, що розташовані на істотно урбанізованих територіях, для обґрунтування стратегії досліджень;
  комплексно дослідити тестовий об’єкт досліджень тестові геосистеми малих річок Києва зі створенням необхідного для модельних рішень інформаційного базису;
  розробити методику моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів;
  провести тестування розробленої методики моделювання на прикладі геосистем Києва;
  розробити рекомендації з модельної оцінки стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів і визначення заходів з його поліпшення.
  Об’єкт і предмет дослідження. Загальним об’єктом дослідження є малі басейнові геосистеми урбанізованих ландшафтів, частковим (тестовим) об’єктом тестові геосистеми басейнів малих річок Києва, а саме Горенки, Віти, Нивки, Сирцю та Либіді. Загальним предметом дослідження є принципи, критерії, підходи і особливості математичного моделювання головного об’єкта досліджень із застосуванням геоінформаційних технологій, частковим предметом способи реалізації методичних модельних рішень на тестових геосистемах.
  Методи досліджень. У роботі знайшли застосування сучасні методи конструктивно-географічного, урболандшафтознавчого, ландшафтно-екологічного, гідроекологічного та водогосподарсько-екологічного аналізу, а також методи математичного моделювання в геоекології та гідроінвайронментології із застосуванням геоінформаційних технологій за допомогою використаного у всій роботі інструментарію ГІС MapInfo Version 7.0. Додатково були залучені підходи, методи та прийоми досліджень, що застосовуються при математичному плануванні експерименту і емпіричних оцінюваннях, включаючи рекогносцирувальні обстеження, у теорії випадкових функцій і систем, для логіко-математичного і функціонального модельного аналізу, а також методи поєднання ієрархічних і типологічних ознак класифікації та аналогії.
  За вихідні матеріали для відпрацювання та тестування методики моделювання роботи правили: 1) наявні електронні та цифрові джерела інформації: цифрова тематична карта Києва М 1:10000 (УкрНДГРІ), цифрова топографічна карта М 1:200000 (НДІГК), цифрові карти радіоекологічного районування території (Самойленко В.М., 1999 р.), електронний Атлас України (ІГ НАНУ/ІС ГЕО, 1999-2000 рр.), цифрова карта природно-заповідного фонду України М 1:500000 (НДІГК), матеріали веб-сайту Мінприроди України і інші відкриті джерела; 2) переведені автором у цифрову форму паперові і комп’ютерні (растрові) варіанти: карт генетико-морфологічної ландшафтної територіальної структури тестових геосистем (Дмитрук О.Ю., 1989 р.; паспорти річок Києва, Укрводпроект, 1990-1993 рр.; Галицький В.І, Давидчук В.С., Шевченко Л.М., 1983 р.); космофотоатласу Києва М 1:7000 (Інститут передових технологій, 2006); фрагментів топографічних карт території тестових геосистем М 1:100000 (КНУ імені Тараса Шевченка); 3) інші літературні та фондові джерела, зокрема інформація паспортів річок Києва (Укрводпроект, 1990-1993 рр.), екологічного атласу Києва (Агентство Інтермедіа, 2006) тощо; 4) матеріали проведених автором рекогносцирувальних обстежень тестових геосистем малих річок Києва (2002-2007 рр.).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає загалом у тому, що вперше обґрунтовано, розроблено і протестовано методику моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів. При цьому:
  вперше:
  запроваджено поняття про малу урболандшафтну басейнову геосистему (МУБГ) та набір її модельних підсистем;
  обґрунтовано поняття про фазову та параметричну стійкість МУБГ і/або її елементів та зміст складників цих стійкостей;
  обґрунтовано і визначено способи і критерії моделювання всіх класифікованих для цього складників рівня стану (стійкості та надійності) МУБГ з параметризацією основних моделей і схем оцінювання стану геосистеми та окресленням шляхів їх модифікації;
  удосконалено:
  поняття про надійність стосовно МУБГ зі створенням класифікації її природно-соціально-економічних функцій;
  моделі та категорійно-класифікаційну схему водно-якісної параметрично-інтегральної стійкості МУБГ з принциповою застосовністю запропонованих підходів для розвитку методики категорійної оцінки якості поверхневих вод у цілому;
  отримало подальший розвиток:
  методичні підходи до ідентифікації можливих причин погіршення стану МУБГ;
  типізація природоохоронних заходів для МУБГ.
  Практичне значення одержаних результатів полягає, по-перше, у наявності розроблених для органів державної влади у галузі охорони довкілля та житлово-комунального господарства, органів місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних установ та організацій тощо рекомендацій з модельної оцінки стану малих урболандшафтних басейнових геосистем, ідентифікації причин погіршення цього стану і визначення заходів з його поліпшення. Ці рекомендації, що можуть бути реалізовані у регіональних схемах і проектах природокористування та загальноміських природоохоронних програмах для геоекологічної реабілітації МУБГ, являють собою алгоритмічно впорядкований виклад всіх обґрунтованих у роботі модельних підходів, включаючи такі практично значущі її результати, як:
  новий за змістом, комплексний інформаційний, у т.ч. геоінформаційний базис щодо МУБГ річок Києва, який спільно з результатами тестування стійкості та надійності останніх може забезпечити сучасний рівень інформаційної підтримки рішень з поліпшення стану геосистем;
  часткова алгоритмічна схема модельної оцінки стану МУБГ;
  способи удосконалення критеріальної та інформаційної основи моделювання стану МУБГ;
  часткова алгоритмічна схема ідентифікації безпосередніх причин і першопричин погіршення стану МУБГ і визначення заходів з його поліпшення;
  підходи до порівняльно-ітераційного розрахунку ефективності певних типів природоохоронних заходів з поліпшення стану МУБГ і/або комбінацій цих типів.
  По-друге, окремі результати дисертації були впроваджені в навчальний процес на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка для спецкурсів "Математичне моделювання в геоекології" та "Основи ГІС".
  По-третє, основні результати дисертації були отримані і реалізовані в процесі виконання держбюджетних тем географічного факультету "Регіональні геоекологічні проблеми України" (2001-2005 рр.) та "Методичні засади розробки основ регіонального природокористування в Україні" (2005-2007 рр.).
  Особистий внесок автора у роботу полягає у обґрунтуванні, розробці та тестуванні на прикладі геосистем малих річок Києва всіх складових частин методики моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів. Створення інформаційного і геоінформаційного базису, узагальнення і аналіз результатів дисертації та розробка нових способів, критеріїв і схем моделювання виконані автором самостійно під керівництвом доктора географічних наук, професора В.М.Самойленка. Крім того, автор користувався консультаціями з боку доктора географічних наук, професора О.Ю.Дмитрука. У цілому всі здобутки дисертації, що характеризуються науковою новизною, мають практичне значення і становлять предмет захисту, належать виключно авторові і є її особистим науковим доробком.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та результати проведених досліджень були оприлюднені на Науковій конференції "Декада ландшафтних, регіональних і краєзнавчих досліджень на зломі тисячоліть" (Канів, 2005); ІІІ Всеукраїнській науковій конференції "Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія" (Київ, 2006); Міжнародній науковій конференції "Гідрологія річкових русел" (Київ, 2006); XXIII Міжнародній конференції дунайських країн з гідрологічного прогнозування та гідрологічних основ водного господарства (Белград, Сербія, 2006); Перших київських геоморфологічних читаннях (Київ, 2006); ІV Всеукраїнській науковій конференції "Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України" (Київ, 2007) і науково-практичних семінарах, що організовувалися кафедрою фізичної географії та геоекології КНУ імені Тараса Шевченка (2005-2007 рр.).
  Публікації. Матеріали дисертації опубліковані у 9 наукових працях: 6 статтях (у т.ч. 2 одноосібних) у фахових виданнях, що рекомендовані ВАК України, одноосібній статті у зарубіжному виданні та 2 тезах доповідей.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації обґрунтовано та розроблено методику моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів із тестуванням цієї методики на прикладі геосистем малих річок Києва. Головними висновками роботи є:
  1. Основний об’єкт моделювання мала урболандшафтна басейнова геосистема (МУБГ) найбільшого за порядком урбанізованого ландшафту розглядається як елемент басейнової ландшафтної територіальної структури, ядром якого є постійний русловий водотік з площею водозбору до 2 тис.км2, із специфічним комплексуванням в межах МУБГ різних підсистем (генезисних, басейнових, урболандшафтних, урбофункціональних тощо). Рівень стану МУБГ і/або її елементів тлумачиться як сукупність властивостей, що модельно оцінюються за стійкістю та надійністю МУБГ.
  2. Обґрунтовано і визначено принципові способи і критерії моделювання всіх, спеціально для цього класифікованих, складників рівня стану (стійкості та надійності) МУБГ з параметризацією основних моделей і схем оцінювання стану геосистеми та окресленням шляхів їх удосконалення. При цьому стійкість МУБГ (з її двома типами фазовою і параметричною) розуміється як здатність геосистеми зберігати при aнтропогенних і природних впливах на неї власні природні властивості, структуру та типові особливості головним чином за рахунок саморегуляції.
  3. Фазова стійкість моделюється як стійкість, що відображає міру саморегуляційної здатності МУБГ і розподіляється на різновиди за ознаками, що віддзеркалюють міру "залишкової" здатності до саморегуляції (фазово-антропізаційна стійкість), міру збереження відношень гідрофункціонування (фазово-етологічна стійкість) та принциповий характер структурно-функціональної трансформації і розвитку МУБГ, зважаючи на приуроченість її території до певних урбоінтегративних підсистем (фазово-загальнофункціональна стійкість). За додаткові критерії моделювання різновидів фазово-етологічної стійкості правлять ознаки, що відображають передусім міру трансформації (квазі)природних елементів гідромережі, міру трансформації місцезнаходження (квазі)природного вододілу та водозбору МУБГ та деякі інші ознаки.
  4. Параметрична стійкість моделюється як міра поліваріантної відповідності обраних визначальних параметрів стану геосистеми певним еталонним параметрам, заданим з огляду на "нормальність" її природних властивостей, структури та типових особливостей. Ця стійкість модельно диференціюється на різновиди з огляду на: міру щойно зазначеної відповідності для параметрів основних структуротворних та інших процесів в МУБГ (параметрично-процесова стійкість); міру здатності МУБГ до відновлення власних природних властивостей і типових особливостей, зумовлену наявністю головних чинників такого відновлення зеленої зони, природоохоронних територій і т.ін. (параметрично-відновлювальна стійкість); міру адекватності комплексних гідроекологічних параметрів головного водотоку еталонним як інтегральне відображення рівня стану "компактної" МУБГ у цілому (параметрично-інтегральна стійкість за водно-стоковими та водно-якісними критеріями).
  5. Надійність МУБГ розуміється як міра здатності виконувати чи посилювати нею бажані екопозитивні або обмежувати чи ліквідовувати обрані еконегативні природно-соціально-економічні функції, орієнтуючись на оптимальний режим функціонування МУБГ та обов’язково дотримуючись умов її стійкості. За можливостями моделювання розрізняється "повномірильна" надійність і спрощений її варіант умовна, у т.ч. індикаторна надійність, застосовуючи і розроблену класифікацію природно-соціально-економічних функцій МУБГ, яка вирізняє їх типи, види, підвиди та різновиди підвидів.
  6. Комплексна характеристика за фізико-географічними, урболандшафтними, гідрологічними, гідроекологічними та ін. особливостями та специфікою природокористування і антропогенного впливу на МУБГ засвідчила репрезентативність для поставлених завдань обраного складу тестових геосистем (річок Горенки, Віти, Нивки Сирцю і Либіді), позаяк розглянуті закономірності їх динаміки та стійкості зумовлюють риси типовості та діапазон мінливості параметрів власного стану та чинників такого стану, необхідні та достатні як для ефективного відпрацювання методики моделювання роботи, так і для виваженого тестування її складників.
  7. Проведено вибіркове, забезпечене наразі необхідною інформацією, тестування розробленої методики моделювання рівня стану МУБГ за його складниками на прикладі тестових геосистем Києва з комплексним аналізом результатів застосування моделей фазової і параметричної стійкості та надійності, у т.ч. за основними параметрами цих моделей та стосовно як геосистем у цілому, так і їх басейнових морфологічно-позиційних підсистем. Отримані тестові результати, з одного боку, засвідчують у більшості випадків погіршений або вкрай погіршений рівень стану МУБГ Києва, враховуючи і ймовірні тенденції зміни цього стану. З іншого боку, тестові результати, їх змістовно-параметричний аналіз та зіставлення, підтверджують обґрунтованість, об’єктивність, правомірність і застосовність принципових підходів, схем і розрахункових залежностей, запропонованих для комплексного моделювання рівня стану МУБГ, зважаючи і на сформульовані реальні способи подальшого удосконалення і розвитку апарату моделювання і його інформаційної підтримки.

  8. Розроблено рекомендації з модельної оцінки стану малих урболандшафтних басейнових геосистем, ідентифікації причин погіршення цього стану і визначення заходів з його поліпшення, які являють собою систематизований і алгоритмічно впорядкований стислий виклад всіх обґрунтованих у роботі модельних підходів, доповнений також запропонованою типізацією природоохоронних заходів для МУБГ. Усі складники рекомендацій мають бути реалізовані у схемах, а далі і конкретних проектах поліпшення стану та геоекологічної реабілітації малих урболандшафтних басейнових геосистем з огляду на органічне поєднання таких схем і проектів із загальноміськими природоохоронними програмами.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Арманд А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем. М.: Наука, 1988. - 264 с.
  2. Атлас України (електронна версія) // Інститут географії НАН України, Інтелектуальні системи «Гео». К., 2000.
  3. Афанасьєв С.А., Щербак С.Д. Концепция экологического оздоровления водных объектов в пределах урбанизованых территорий // Междунар. научно-практической конф. «Экология городов и рекреационных зон». - Україна: Одеса, 1998 г. С.10-12.
  4. Барановський В.А., Шищенко П.Г. Концептуальні аспекти еколого-географічного аналізу та оцінювання території України на основі картографічного моделювання // Вісник геодезії. та картограф. 2003. №2 (29). С.27-31.
  5. Барщевський М.Є. Динаміка рівня ґрунтових вод на території Києва за 1980-1990-й роки і прогноз до 2010 року // Київський географічний щорічник. 2002. Вип.. 2.- С.90-103.
  6. Бейдик О.О. Розділ 12 Київ як екологічна система: природа - людина - виробництво - екологія. К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. С.263-280.
  7. Берлінський М.Ф. Історія міста Києва. К.: Наукова думка, 1991. 286 с.
  8. Бойко О.В., Ободовський О.Г., Хільчевський В.К. Гідрологія річок урбанізованих територій (на прикладі міста Києва) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2002. Т.3. С.97-106.
  9. Бойко О.В., Хільчевський В.К., Ободовський О.Г. Малі річки Києва // Країнознавство. Географія. Туризм. 2001. № 4. С. 4-6.
  10. Васильев Ю.С., Кукушкин В.А Использование водоёмов и рек в целях рекреации. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988. - 232 с.
  11. Верес К.О. Зіставлення інтегральних оцінок якості води малих річок сильно урбанізованих ландшафтних територій за різними методиками // Гідрологія, гідрохімія і гідро екологія. 2006. - Т. 9. С.48-55.
  12. Верес К.О. Порівняльна характеристика методик побудови індексів комплексної екологічної оцінки якості вод малих річок // Тези доповідей ІV Всеукраїнської наукової конференції «Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України». К.: ВГЛ «Обрії», 2007. С.166-167.
  13. Вишневський В.І. Дніпро біля Києва. К.: Інтерпрес ЛТД, 2005. 100 с.
  14. Вишневський В.І., Пащенко В.М. Конструктивно-географічні засади досліджень антропогенного впливу на річки // Київський географічний щорічник. 2002. Вип.. 2.- С.29-49.
  15. Водна Рамкова Директива 2000/60/ЄС. Основні терміни та їх визначення. К., 2006. 240 с.
  16. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. 1995. - №24.
  17. Гавриленко О.П. Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування. К.: Ніка-Центр, 2003. 332 с.
  18. Гавриленко О.П. Створення ландшафтно-природоохоронних систем для збереження біотичного та ландшафтного різноманіття в регіональному проектуванні // Фізична географія та геоморфологія. 2005. Вип.47. С.177-182.
  19. Гаврилюк В.С., Речмедін І.О. Природа Києва та його околиць (фізико-географічна характеристика).- К.: «Київський національний університет ім.. Т.Г. Шевченка», - 1956. 72 с.
  20. Галицкий В.И., Давыдчук В.С., Шевченко Л.Н. и др.. Ландшафты пригородной зоны Києва и их рациональное использование. К.: Наукова думка, 1983. 244 с.
  21. Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднення: Теорія, методи, практика використання. / Під ред. Олексієва І.Т., Брагінського Л.П. Л.: «Світ»,1995. 440 с.
  22. Гладкий О.В. Система розселення Київської господарської агломерації // Ученые записки Таврического национального университета. Серия: география. 2001. Т. 14. - №1. С.43-46.
  23. Грачов А.П. та ін. Електронна база даних "Зелена книга України", 2001.
  24. Грачов А.П. та ін. Електронна база даних "Червона книга України", 2002.
  25. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. К.: Либідь, 1993. 224 с.
  26. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: Монографія. У 2-х т. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. Т. 1. 431 с.
  27. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: Монографія. У 2-х т. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. Т. 2. 503с.
  28. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенного навантаження. К.: Лікей, 1995. 233 с.
  29. Грубрин Ю.Л., Есько Б.Г., Матушко А.В. Четвертичные отложения Киева и его окрестностей. К., 1982. 118 с.
  30. Давыдчук В.С., Линник В.Г., Чепурной Н.Д. Геоинформационная система регионального уровня инструмент для принятия решений в управлении природними процесами // Тр. ІІІ региональной школы-семинара "Вопросы организации региональной географической информации". Владивосток, 1987. С.17-18.
  31. ДеМерс Майкл Н. Географические Информационные Системы. Основы: Пер. с англ. - М.: Дата+, 1999. 491 с.
  32. Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. Вінниця: Арбат, 1998. 292 с.
  33. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23 октября 2000г., устанавливающая основы деятельности в области водной политики (Water Framework Directive) // Электронный ресурс РТЦИМ. К., 2003.
  34. Дмитрук О.Ю. Карта відновлених ландшафтів м. Києва. М:25 000. К.: 1989.
  35. Дмитрук О.Ю. Ландшафтно-урбанізаційні системи: конструктивно-географічні основи оптимізації та управління. К.: ВГЛ "Обрії", 2004. 216 с.
  36. Дмитрук О.Ю. Урбанізовані ландшафти: теоретичні та методичні основи конструктивно-географічного дослідження. К.: ВГЛ "Обрії", 2004. 240 с.
  37. Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія з основами урбогеоекології (Ландшафтознавчий аспект): Навч. посібник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2000. 140 с.
  38. Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія. Ландшафтний підхід. Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій. К.: РВЦ "Київський університет", 1998. 139 с.
  39. Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші та естуаріїв України: Методика. КНД 211.1.4.010-94. К., 1994. 37 с.
  40. Екологічний атлас Києва. - К.: ТОВ «Агентство Інтермедіа», 2006. 60 с.
  41. Екологічний стан водойм Києва / Зб.наук.пр. К.: Фітосоціоцентр. 2005. 219 с.
  42. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Том 4. Чернівці: «Зелена Буковина». 1998. 388 с.
  43. Зорін С.В., Картавцев О.М., Сенченко А.Д. Приклад створення інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття управлінських рішень у галузі охорони атмосферного повітря на базі ГІС-технологій. КК.: Еколого-медичне науково-виробниче підприємство "Екомедсервіс", 1998. 92 с.
  44. Инструментарий геоинформационных систем / Бусыгин Б.С., Гаркуша И.Н., Середини Е.С. и др. К.: ИРГ "ВБ", 2000. 172 с.
  45. Івашкевич К.О. Геоекологічні проблеми малих річок Києва // Фізична географія та геоморфологія. 2005. Т.49. С.254-258.
  46. Іщук С.І., Гладкий О.В. Еколого-економічні аспекти розвитку Київської господарської агломерації // Економіка і підприємство: стан та перспективи. Зб. наук. праць КНЕУ. 2001. С.277-286.
  47. Іщук С.І., Гладкий О.В. Київська господарська агломерація: досвід регіонального менеджменту. К.: ВГЛ «Обрії», 2005.- 239 с.
  48. Картографічна інтерпретація деяких особливостей м.Києва / Шевченко В.О., Шевченко Р.Ю., Філософ Р.С., Полякова Н.О К.: Фітосоціоцентр, 2007. 156 с.
  49. Киев. План-схема. Масштаб 1:30 000. К.: Киевская военно-картографическая фабрика, 2000.
  50. Київ. Космофотоатлас. - Інститут передових технологій. К., 2006.
  51. Київська міська програма охорони навколишнього природного середовища // Затверджена КМР № 101060/2472 від28.12.2004. 70 с.
  52. Київ як екосистема: природа-людина-виробництво-екологія. К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. 259 с.
  53. Климат Киева / Под ред.Л.И. Сакали. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 288 с.
  54. Клімат Києва // Під ред. Волощука В.М, Токаря Н.Ф. К.: «Демос», 1995. 80 с.
  55. Концепція екологічної політики Києва (проект) // Хрещатик, 12.02.2002. 12 с.
  56. Коржик В.П. Басейновий моніторинг в межах великого міста // Урбанізоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров’я людини. К.- 1996. С. 55-57.
  57. Королев Ю.К. Общая геоинформатика. Теоретическая геоинформатика. Второе издание. М.: Дата +, 2001. 84 с.
  58. Куприянова Т.П. Обзор представлений об устойчивости геосистем. // Устойчивость геосистем. М.: Наука, 1983. С. 7-13.
  59. Курило С.М., Хоффман М., Куницкая А.А. Содержание хлорорганических соединений в водотоках г. Киева // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2005. Т.11.- С.272-276.
  60. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології: Навч. посіб. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2002. 203 с.
  61. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник. К.: Знання, 2005. 511 с.
  62. Мережко О.І., Хімко Р.В. Оздоровлення малих річок Екологічні основи. К.: Інтер-екоцентр. 1998. 56 с.
  63. Методика гідроекологічних досліджень поверхневих вод / О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.М. Дьяченко та ін..; За ред. В.Р. Романенка. НАН України. Ін-т гідробіології. К.: ЛОГОС, 2006. 408 с.
  64. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / В.Д. Романенко, В.М. Жулинський, О.П. Оксіюк та ін.; За ред.. В.Я. Шевчука. К.: СИМВОЛ-Т, 1998. 28 с.
  65. Методика идентификации, оценки и приоритезации источников загрязнения водных объектов («горячих» точек) в бассейне реки Днепр. /Ллой Э., Лупп М., Элион Д. и др. Под. Ред. А.А. Галяпы. - К.: «ПолиграфКонсалтинг». 2004. 118 с.
  66. Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю вод / Під ред. В.Я. Шевчука. - К.: 1998.- С. 272-277
  67. Методика упорядкування водоохоронних зон річок України. К.: Оріони, 2004. 128 с.
  68. Методическое руководство по расчету антропогенной нагрузки и классификации екологического состояния бассейнов малых рек Украины. НТД 33-4759129-03-04-92. - К., 1992.
  69. Митчелл Э. Руководство по ГИС-анализу. Пространственные модели и взаимосвязи: Пер.с англ. К.: ЗАО ЕСОММ Со; Стилос, 2000. 198 с.
  70. Некос В.Е. Основы общей экологии и неоэкологии: Уч. пособ. в 2-х ч. Ч.2 Основы общей и глобальной неоэкологии.- 2-е изд., доп. и перераб.- Х.: Прапор, 2001. 287 с.
  71. Нормотивні та правові аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище. Збірник матеріалів / Упорядник В.О. Тихий, Л.К. Яровой. К.: «Веснянка», 2002. 150 с.
  72. Ободовський О.Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). К.: Ніка-Центр, 2001. 274 с.
  73. Ободовський О.Г., Хільчевський В.К. Розділ 7 // Київ як екологічна система: природа - людина - виробництво - екологія. К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. С.163-195.
  74. Ободовський О.Г., Ярошевич О.Є. Гідроморфологічна оцінка якості річок басейну Верхньої Тиси. К.: СП «Інтертехнодрук». - 2006. 70 с.
  75. Олийнык Я.Б. Функциональная структура животноводческо-промыш-ленного комплекса в зоне влияния крупного города (на примере мясопромышленного цикла Киевской области) // Экономическая география. 1981. Вып. 30. С.82-90.
  76. Олійник Я. Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування. К.: Лібра, 1996. 208 с.
  77. Осадчий В.И., Самойленко В.Н., Набиванец Ю.Б. Информационный менеджмент экологического оздоровления международного бассейна Днепра. К.: Ника-Центр, 2006. 224 с.
  78. Оцінка впливу агломерації м.Києва на стан водойм та розробка рекомендації, щодо їх ефективного використання у рекреаційних цілях та рибальстві.: Звіт по НДР / НАНУ Інститут гідробіології/ ДКП «Плесо». - К., 2003. 267 с.
  79. Палієнко Е., Сілецький Ю., Стецюк В. Розділ 5 Київ як екологічна система: природа - людина - виробництво - екологія. К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. С.101-133.
  80. Паспорт річки Віта. «Укрводпроект», 1991 187 с.
  81. Паспорт річки Либідь. «Укрводпроект», 1993. 116 с..
  82. Паспорт річки Нивка. «Укрводпроект», 1990. 103 с..
  83. Паспорт річки Сирець. «Укрводпроект», 1993 93 с..
  84. Пащенко В.М. Гуманістичність екомережі: географічний аспект //Укр. географ. журн. 2004. №3. С.29-35.
  85. Пересєкін В.М. Особливості географічної оцінки урбанізованої території // Економічна і соціальна географія. Міжнар. наук. збірник. 1989. №31. С.50-53
  86. Підліснюк В.В., Алієв К.А., Стефанівська Т.Р. Україна та Рамкова Водна Директива ЄС: Посібник. К.: «КМ Академія», 2002. 44 с.
  87. Пістун М.Д., Гуцал В.О., Проводар Н.І. Географія агропромислових комплексів: Навч. посібник. К.: Либідь, 1997. 200 с.
  88. Плигин Ю.В., Щербак В.И., Арсан С.М. Влияние поверхностного стока на биоту Каневского водохранилища в районе Киева и рекомендации по его очистке // Материалы международной научно-практической конференции Экология городов и рекреационных зон”. Одесса: Астропринт, 1998.
  89. Преображенський В.С. Проблема изучения устойчивости геосистемы. // Устойчивость геосистемы. М.: Наука,1983. С.4-7.
  90. Природа Киевской области / Под ред. Маринича А.М. К.: Изд-во Киевского ун-та, 1972. 235 с.
  91. Природно-заповідний фонд України. М 1 : 500 000 К.: НДІГК, 2000.
  92. Про територію природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Указ Президента України від 21 лютого 2002 року // Офіційний вісник України. 2002. - №9. Ст. 394.
  93. Расселение в крупном городе (на примере города Киева) Пистун Н.Д., Юрковсий В.М., Мохначук С.С., Мижега Н.Я. // Экономическая география. 1983. Вып. 35. С.118-126.
  94. Романенко В.Д. Основи гідроекології. К.: Обереги, 2001. 730 с.
  95. Савицька О.В. Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста (на прикладі міст Києва і Берліна): Автореф. дис. к.геогр.н: 11.00.01 / Інститут географії НАНУ. К., 2003. 20 с.
  96. Самойленко В.М. Гідроінвайронментологія як новий науковий напрям у геоекології // Наукові записки КНУ ім. Тараса Шевченка. 2004. Том ІІІ. С.69-74.
  97. Самойленко В.М. Ймовірнісні математичні методи в геоекології. К.: Ніка-Центр, 2002. 404 с.
  98. Самойленко В.М. Кадастр радіоактивного забруднення водних об’єктів України місцевого водокористування. Том 1. Радіогідроекологічний стан і використання водойм та загально методологічні проблеми. К.: Ніка-Центр, 1998. 192 с.
  99. Самойленко В.М. Комплексне районування радіоактивно забруднених територій Полісся і півночі Лісостепу за гідрологічно-ландшафтними умовами та можливими радіоекологічними наслідками місцевого водо- і ресурсокористування. К.: Ніка-Центр, 1999. 280 с.
  100. Самойленко В.М. Математичне моделювання в геоекології. К.: Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2003. 199 с.
  101. Самойленко В.М. Модельна оптимізація геоекологічного моніторингу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2003. Том 5. С.29-34.
  102. Самойленко В.М., Верес К.О. Відпрацювання та тестування підходів до моделювання водно-якісної параметично-інтегральної стійкості малих урболандшафтних басейнових геосистем на прикладі Києва //Фізична географія та геоморфологія. 2006. Т.51. С.156-166.
  103. Самойленко В.М., Верес К.О. Параметризація моделей стійкості урболандшафтних басейнових геосистем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2007. - №12. С.9-31.
  104. Самойленко В.М., Верес К.О. Теоретико-прикладні аспекти моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2005. Т.11. С.330-338.
  105. Самойленко В.М., Діброва І.О. Класифікація берегових ландшафтних ярусів і смуг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2005. Т.11.- С.318-325.
  106. Самойленко В.М., Івашкевич К.О. Поліпшення екологічного стану басейнових геосистем малих річок Києва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2005. Т.7. С.243-251.
  107. Самойленко В.М., Корогода Н.П. Геоінформаційне моделювання екомережі. К.: Ніка-Центр, 2006. 224 с.
  108. Самойленко В.М., Корогода Н.П. Особливості геоінформаційного математично-картографічного моделювання екомережі в містах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2005. Том 7. К.: ВГЛ "Обрії". С.234-243.
  109. Самойленко В.М., Тавров Ю.С., Буянов М.І. Комплексний радіоеколологічний моніторинг водойм місцевого водокористування та методологічно-оптимізувальні рішення стохастичної екологічної гідрології. К.: Ніка-Центр, 2000. 136 с.
  110. Сидорова О.А. Геоінформаційний аналіз ландшафтів басейну річки Сирця для цілей природокористування // Київський географічний щорічник. 2002. Вип. 2. С.105-119.
  111. Ситник Ю.М., Івашкевич К.О., Князєва Є.С. Гідрохімічний режим деяких водойм міської зони Києва взимку та навесні 2002 року // Екологічний стан водойм м. Києва. К.: Фітосоціоцентр, 2005. С.13-30.
  112. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості прісних вод. К.: Ніка-Центр, 2001. 257 с.
  113. Справочник по водным ресурсам / Под ред. Б.И. Стрельца. К.: Урожай, 1987. 304 с.
  114. Схема меж прибережно-захисних смуг об’єктів водного фонду м. Києва Святошинського району ДП «Інститут Київгенплан», К.: 2004 р.
  115. Схема меж прибережно-захисних смух об’єктів водного фонду м. Києва Оболонського району ДП «Інститут Київгенплан», К.: 2004 р.
  116. Схема меж прибережно-захисних смух об’єктів водного фонду м. Києва Шевченківського району ДП «Інститут Київгенплан», К.: 2004 р.
  117. Схема меж прибережно-захисних смух об’єктів водного фонду м. Києва Голосіївського району ДП «Інститут Київгенплан», К.: 2004 р.
  118. Схема меж прибережно-захисних смух об’єктів водного фонду м. Києва Подільського району ДП «Інститут Київгенплан», К.: 2004 р.
  119. Схема меж прибережно-захисних смух об’єктів водного фонду м. Києва Печерського району ДП «Інститут Київгенплан», К.: 2004 р.
  120. Схема меж прибережно-захисних смух об’єктів водного фонду м. Києва Солом’янського району ДП «Інститут Київгенплан», К.: 2004 р.
  121. Удосконалена схема фізико-географічного районування України / Маринич О.М., Пархоменко Г.О., Петренко О.М., Шищенко П.Г. // Укр. географ. журн. 2003. №1. С.16-21.
  122. Українська екологічна енциклопедія / Під ред. Р.C. Дяківа / А.В. Бохан, П.О. Масляк та ін.. - 2 вид, МЕФ, К.: 2006.- 808 с.
  123. Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення / Гідроекологічні аспекти. - К.: Видавничий центр Київський університет”, 1999. 315 с.
  124. Хільчевський В.К., Курило С.М. Гідролого-гідрохімічна характеристика водойм м. Києва // Водне господарство України. 1999. № 6. C.17-22.
  125. Хільчевський В.К., Курило С.М. Оцінка гідролого-гідрохімічного стану водних об’єктів м. Києва // Вісник Київського університету. Cер. Географія. 1999. № 45. С.61-62.
  126. Цифрова карта Києва. М: 10000 . К.: УкрНДГРІ. 2000.
  127. Цифрова топографічна карта місцевості. М 1:200 000. К.: НДІГК, 2000.
  128. Шевцова Л.В., Ткачук Н.Г., Малофеев В.В., Васильковская В.В. Эколого-санитарное состояние р. Лыбидь // Гидробиологический журнал. 2000. Т.36, № 5. С.34-43.
  129. Шевченко В.О., Бондаренко Е.Л., Остроух В.І. Геоінформаційні основи еколого-географічного картографування. К.: Фитосоциоцентр, 2005. 116 с.
  130. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. К.: Выща школа. Головное изд-во, 1988. 192 с.
  131. Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. К.: Фитосоциоцентр, 1999. 284 с.
  132. Шищенко П.Г., Гриневецкий В.Т., Гуцал О.В. Функциональная оценка ландшафтов Киевского планировочного района // Физическая география и геоморфологи. 1981. Вып. 26. С.21-28.
  133. Шищенко П.Г., Романук С.П., Щур. Ю.В. Містобудівельне освоєння ландшафтів території Києва // Вісн. Київ. Ун-ту. 1987. Вип. 29. С.32-40.
  134. Щепець М.С., Арсан О.М., Кундієв В.А. Гідроекологічні проблеми водойм міської зони Києва // Екологічний стан водойм м. Києва. К.: Фітосоціоцентр, 2005. С.6-12.
  135. Экология города: Учебник / Под ред. Стольберга Ф.В. К.: «Либра». 2000. 464 с.
  136. Яцик А.В. Водогосподарська екологія: у 4 т., 7 кн. К.: Ґенеза, 2004. Т. 3, кн..5. 496 с.
  137. Яцык А.В, Бышовец Л.Б., Батащук Г.Н. Системная модель антропогенной нагрузки бассейнов малых рек при планировании водоохранных мероприятий: Тез.докл. / Современные проблемы планирования и управления водохозяйственными системами: Всесоюз. Науч.-техн. Конф. Новочеркасск,1990. С.5-15.
  138. Яцык А.В, Шмаков В.М. Особенности функционирования малых рек в условиях интенсивного антропогенного воздействия / Мелиорация и вод. хоз-во. 1991. Вып. 75. С.27-31.
  139. Яцык А.В. Экологические основы рационального водопользования. К.: "Генеза", 1997. 640 с.
  140. Breust J. Problems and evaluation of the urban Landscape structure // Natural environmental of suburban areas as a development factor of big cities. Warszawa, 1988.
  141. Burman M.A., Lindenmayer D.B. Conservation biology for the Australian environment. Sydney, 1990.
  142. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy// Official Journal. P.1-55.
  143. Forman R.T., Godron M. Landscape Ecology. New York, 1986. 619 p.
  144. Forman R.T.T., Gordon M. Landscape Ecology principles and Landscape function. // Methodology in Landscape ecological research and planning. Vol 5 Proc. 1-st Snt. Seminar of the IALE.- Roskilde, Denmark, October 15-19, 1984. P. 4-15.
  145. Guidelines: development of national parks and protected areas for tourism. Madrid, 1992.
  146. Hill A.R. Ecosystem stability: some recent perspectives. // Progress in Physical Geogr. 1987/ - Vol. 11. No 3. P.315-331.
  147. Naveh Z., Lieberman A.S. Landscape Ecology. Theory and Application. Berlin; Heidilberg; Tokyo, 1984. 356 p.
  148. Samoylenko V.M. Development of lakes & reservoirs dynamics and stability information/simulation systems for environmental monitoring and management on Ukraine example // Schriftenreihe zur Wasserwirtschaft. Technische Universitat Graz. 1996. Vol. 19/2. P.C141-C146.
  149. Samoylenko V.M. Management of River Basin Ecosystem by means of Stochastic Environmental Hydrology // Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. UNESCO/ WMO. 1998. XXIX. P.479-484.
  150. Samoylenko V.M. Radio-Environmental Zoning (REZ) of Ukrainian River Basins: Procedure and Results // Balancing Competing Water Uses Present Status and New Prospects. Stockholm: SIWI, 2002. Vol.12. P.98-100.
  151.Samoylenko V.M. Structure and functional principles for water-management-environmental monitoring creation as a conceptual interface of river ba
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины