КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСІВ І ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ : КОНСТРУКТИВНО-географические ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ лесов и лесного хозяйства Волынской ОБЛАСТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСІВ І ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 • Альтернативное название:
 • КОНСТРУКТИВНО-географические ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ лесов и лесного хозяйства Волынской ОБЛАСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 221
 • ВУЗ:
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • Львівський національний університет імені Івана Франка

  На правах рукопису

  Юровчик
  Володимир Геннадійович

  УДК 504.062.2:630.(477.82)


  КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСІВ І ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


  11.00.11. Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата географічних наук


  Науковий керівник:
  Ковальчук Іван Платонович,
  доктор географічних наук, професор
  Львів 2007


  ЗМІСТ

  ВСТУП4
  РОЗДІЛ 1. Наукові засади конструктивно-географічних досліджень лісів і господарського впливу на них..........11
  1.1.Історія досліджень лісів і лісового господарства Волині11
  1.2.Аналіз існуючих підходів до вивчення лісів21
  1.3.Об’єкти, методи, методика та алгоритми дослідження лісів..25
  1.3.1.Об’єкти досліджень...25
  1.3.2.Методи та методика досліджень..........27
  1.3.3.Алгоритми конструктивно-географічного дослідження лісів і лісовикористання...31
  РОЗДІЛ 2. Характеристика лісів Волинської області...35
  2.1.Умови формування лісів регіону...37
  2.2.Характеристика стану лісів (регіональний аналіз).......40
  2.3.Лісотипологічна характеристика.......48
  2.4.Використання лісових ресурсів.....53
  2.5.Лісовідновлення та лісорозведення.......61
  2.5.1.Лісистість території Волинської області станом на 1925 рік..69
  2.5.2.Лісистість території Волинської області станом на 1950 рік..71
  2.5.3.Лісистість території Волинської області станом на 2002 рік..73
  2.5.4.Тенденції змін лісистості території Волинської області.........75
  2.6.Видовий склад лісів і його динаміка.78
  2.7.Продуктивність лісів Волинської області.83
  2.8.Вікова структура лісів і запас деревини87
  2.9.Детальне дослідження стану лісів (локальний аналіз)95
  2.10.Географічні проблеми лісів114
  РОЗДІЛ 3. Господарське використання лісів Волинської області
  та його еколого-географічні наслідки...............119
  3.1.Лісогосподарський комплекс Волинської області: загальні риси, засади організації.........................................119
  3.2.Характеристика галузей лісової промисловості.126
  3.2.1.Просторово-територіальна структура.......140
  3.2.2.Функціонально-компонентна структура.......143
  3.3.Ведення мисливського господарства..145
  3.4.Ліси і природно-заповідний фонд........151
  3.5.Проблеми лісів і лісогосподарського комплексу Волинської області.......161
  РОЗДІЛ 4. Конструктивно-географічні та геоекологічні засади оптимізації стану лісів і функціонування лісового господарства Волинської області.......173
  4.1.Районування лісів Волинської області як основа конструктивно-географічної оптимізації.173
  4.2.Засади оптимізації лісистості.......178
  4.3.Оптимізація видового складу лісів..180
  4.4.Оптимізація лісогосподарського комплексу..........182
  4.5.Нові напрямки досліджень та використання лісів і лісогосподарського потенціалу..184
  4.6.Шляхи поліпшення лісоекологічної ситуації.189
  ВИСНОВКИ...195
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..199
  ДОДАТКИ...216  ВСТУП
  Актуальність теми
  Розвиток лісогосподарського комплексу України як цілісної системи відтворення, збереження та раціонального використання лісосировинних ресурсів в умовах ринкової трансформації економіки і становлення державності вимагає розробки шляхів інтенсифікації використання та відтворення лісоресурсного потенціалу. У новій ситуації важливого значення набувають питання ґрунтовного аналізу стану лісів і використання лісових ресурсів, переосмислення існуючих поглядів і положень щодо оптимізації лісистості, ефективності комплексного ведення лісового господарства, визначення його ролі, функцій і завдань у формуванні національної економіки.
  Структурна перебудова господарства країни зміщує пріоритетність розвитку окремих його галузей, у тому числі з урахуванням рівня використання лісових ресурсів і необхідності реструктуризації лісогосподарського комплексу на основі сучасної регіональної політики. Слід також врахувати, що становлення ринкової економіки в усіх сферах господарювання відбувається в умовах затяжної економічної кризи. Кризову ситуацію поглиблюють процеси, які безпосередньо стосуються лісового господарства і лісопереробної промисловості як основних постачальників лісової сировини та продуктів переробки лісових ресурсів. Ці обставини вимагають вироблення нового методологічного підходу до оцінки лісоресурсного потенціалу як галузі, так і лісогосподарського підприємства (об’єднання), насамперед з позицій нової стратегії економічного розвитку на основі геоекологічного підходу. Це дасть змогу розробити реальні шляхи виходу галузі з економічної кризи та зберегти і відтворити лісоресурсний потенціал.
  Функціонування лісогосподарського комплексу спрямовано на задоволення потреб у продукції з деревини, а у зв’язку з екологічною кризою і на посилення потенціалу впливу лісів і лісових ресурсів на соціальні та екологічні показники життєдіяльності суспільства. Ліс є базовим чинником прискорення соціально-економічного розвитку. Тому раціональне використання його ресурсів сприятиме залученню у виробництво додаткового працересурсного потенціалу, а лісоохоронні і лісовідновні заходи забезпечать оптимізацію геоекологічної ситуації у Волинській області.
  Для реалізації цих завдань актуальними залишаються такі проблеми:
  · дослідження сучасного стану лісів і функціонування лісового господарства та масштабів його трансформації за допомогою історико-географічних методів;
  · обґрунтування шляхів поліпшення екологічного стану, відтворення лісів та оптимізації використання лісових ресурсів області;
  · наукове забезпечення розробки оптимальних схем відтворення лісових ресурсів поліських територій України;
  · обґрунтування пропозицій з оптимізації розвитку лісогосподарського комплексу обласного регіону.
  Необхідність вирішення цих питань зумовлює вибір теми дослідження, сформульовану мету, завдання і структуру роботи.

  Об’єкт і предмет досліджень
  Об’єктом досліджень виступають ліси, лісистість і лісове господарство Волинської області.
  Предметом досліджень є параметри поширення лісів Волині, їх динаміки, наслідки змін під впливом господарської діяльності та флуктуації природних умов і чинників, показники екологічного стану лісів і лісогосподарського комплексу, лісооптимізаційні проблеми.
  Методи дослідження. Головними методами дослідження лісів, лісистості і лісового господарства, використання лісового фонду, географічних аспектів діяльності лісогосподарських об’єднань, лісоекологічних проблем регіону виступали: статистичні, картографічні, порівняльно-географічні, аналізу і синтезу, історико-географічні, еколого-географічні, конструктивно-географічні, геоінформаційного моделювання і картографування та інші.
  Теоретико-методичні засади дисертаційного дослідження формувалися на підставі праць вітчизняних і зарубіжних вчених, передусім тих, які займаються вивченням оцінки ефективності використання різних складових природно-ресурсного потенціалу (в тому числі і лісових ресурсів). Ефективність функціонування регіонального господарського комплексу в значній мірі визначається наявністю природно-ресурсних передумов, які виступають сировинною базою для розвитку виробництва ((О.Ф. Балацький, П.Ю. Бєлєнький, В.Д. Бондаренко, С.А. Генсірук, З.В. Герасимчук, М.А. Голубець, Г.І. Денисик, М.І. Долішній, Ф.Д. Заставний, Л.І. Копій, Л.М. Корецький, Н.Н. Коцан, П.В. Луцишин, М.М. Паламарчук, П.С. Пастернак, К.Г. Пироженко, П.С. Погребняк, В.П. Руденко, С.М. Стойко, Д.А. Телішевський, О.І. Фурдичко, О.І. Шаблій; A.A. Молчанов (Росія) та інші)).

  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами темами
  Дисертаційне дослідження безпосередньо пов’язане з основними напрямками наукової роботи кафедри конструктивної географії та картографії Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема з держбюджетною темою „Географічні проблеми розвитку депресивних регіонів України” (шифр теми Вс 220Ф, номер державної реєстрації 0104U002137), з завданнями Волинського обласного управління лісового господарства (обласна цільова програма „Ліси Волині на період з 2002 до 2015 року”) та розробкою програми моніторингу довкілля області (Державне управління екології і природних ресурсів у Волинській області).

  Мета роботи і завдання дослідження:
  Метою дисертаційної роботи є аналіз та оцінка сучасного стану лісів, лісистості і лісового господарства Волинської області з конструктивно-географічних позицій, створення картографічних моделей лісистості регіону та її багаторічних змін, обґрунтування системи заходів, спрямованих на збереження, відтворення та раціональне використання лісових ресурсів, покращання функціонування лісогосподарського комплексу і поліпшення лісоекологічної ситуації обласного регіону.
  Мета досягалася вирішенням наступних завдань:
  - розробкою методів, методики та алгоритмів аналізу стану лісів, лісистості, розвитку лісового господарства в межах адміністративної області;
  - збором, систематизацією та опрацюванням інформації про стан лісів області на різних етапах функціонування лісогосподарського комплексу;
  - оцінкою масштабів змін залісненості краю у ХХ ст.;
  - окресленням проблем лісогосподарського комплексу та обґрунтуванням шляхів оптимізації лісів і лісового господарства Волині;
  - обґрунтуванням системи заходів, спрямованих на забезпечення раціонального використання, відтворення лісових ландшафтних систем і ресурсів, покращання лісоекологічної ситуації в краї.

  Наукова новизна одержаних результатів
  - обґрунтовані алгоритми конструктивно-географічного дослідження стану лісів, лісистості і розвитку лісового господарства обласного регіону (на прикладі Волинської області);
  - за допомогою ГІС-технологій вперше побудовані великомасштабні (1:100000) карти лісистості Волинської області станом на 1925, 1950, 2002 рр. та її багаторічних змін, зокрема в період з 1925 до 1950, з 1950 до 2002 та з 1925 до 2002 року, отримані параметри лісистості території та її змін майже за 80-річний період;
  - визначено ступінь ураження лісів шкідниками та хворобами (на прикладах окремих державних підприємств (ДП) Любешівського ЛМГ, Шацького ЛГ, Цуманського ЛГ і Володимир-Волинського ЛМГ) [за статистичними матеріалами Волинського обласного управління лісового господарства] та обґрунтована система заходів, спрямованих на зниження ризику розповсюдження шкідників і хвороб;
  - обґрунтовано шляхи вирішення проблем лісогосподарського комплексу, забезпечення відтворення лісосировинної бази, оптимізації технічної складової лісогосподарського комплексу, проведення інвентаризації та оцінки стану основних фондів лісозаготівельного комплексу, а також систему лісовідновлювальних та лісозахисних заходів, спрямованих на оптимізацію стану лісів Волинської області.

  Практичне значення одержаних результатів
  Результати дисертаційної роботи можуть використовуватися Волинським обласним управлінням лісового господарства, державними підприємствами лісового і лісомисливського господарства області для оптимізації ведення лісового господарства, відтворення лісів та підвищення їхнього екологічного потенціалу. Окремі результати використовуються у навчальному процесі при підготовці і виконанні курсових, дипломних та магістерських робіт у Львівському національному університеті Імені Івана Франка та Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Запропоновані науково-методичні розробки щодо дослідження стану, обґрунтування схем охорони і раціонального використання лісів і розвитку лісового господарства Волинської області можуть бути застосовані при вивченні лісів і лісового господарства інших регіонів України.

  Особистий внесок здобувача
  Дисертаційна робота виконана здобувачем особисто і є результатом самостійних досліджень. Внесок автора полягає у розробці та обґрунтуванні методів, методики та алгоритмів конструктивно-географічних досліджень стану лісів і розвитку лісового господарства обласного регіону, отриманні нових даних про динаміку лісистості за майже 80-річний період, а також опрацюванні рекомендацій щодо її оптимізації. Також визначені масштаби змін стану лісів за останні роки, створені картографічні моделі лісистості регіону, ураження лісів шкідниками і хворобами, оптимізації використання та охорони лісів області. Виявлені і висвітлені проблеми лісогосподарського комплексу регіону. Обробка та узагальнення статистичних даних і фондових матеріалів, даних власних досліджень проведені здобувачем особисто.

  Апробація результатів дисертації
  Головні положення дисертаційного дослідження апробовані на українських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях: „Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва” (Луцьк, 2005), „Молоді науковці географічній науці” (Київ, 2006), „Регіон-2007: суспільно-географічні аспекти” (Харків, 2007), а також на наукових семінарах кафедри конструктивної географії і картографії ЛНУ імені Івана Франка (Львів, 2003-2006 рр.).

  Публікації
  Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 8 одноосібних наукових публікаціях та одній у співавторстві (внесок автора в ній складає 60%), з яких 5 у фахових виданнях із переліку ВАК України. Загальний обсяг опублікованих за темою дисертації наукових праць, що належить здобувачеві особисто, становить 2,2 авторських аркушів.

  Структура та обсяг роботи
  Дисертаційна робота складається з основної частини та додатків. Основна частина охоплює вступ, чотири розділи, висновки та список використаної літератури. Робота викладена на 220 сторінках машинописного тексту, з яких 160 сторінок текстова частина. Вона проілюстрована 35 рисунками, картами і 28 таблицями. Список використаних джерел налічує 219 позицій, з яких 8 англомовні і німецькомовні публікації. Загальна кількість додатків 4.
  Перший розділ розкриває історію дослідження лісового покриву Волинської області, аналізуються існуючі підходи до його вивчення, чинники, що зумовлюють формування й ефективне використання природно-ресурсного потенціалу лісів. Також у цьому розділі обґрунтовані об’єкти, методи, методику та алгоритми конструктивно-географічного дослідження лісового покриву і лісового господарства. В другому розділі охарактеризовані умови формування лісів Волинської області, ступінь заліснення території станом на 1925, 1950, 2002 рр. та його зміни від одного періоду до іншого, стан і динаміку видового складу та вікових особливостей лісів. Подана лісотипологічна характеристика, обґрунтовані найважливіші географічні проблеми лісів і заходи їх вирішення. У третьому розділі охарактеризовано стан і розвиток лісогосподарського комплексу Волинської області та його основні проблеми. Зокрема, дана оцінка рівня розвитку головних галузей лісопромислового комплексу, стану і динаміки розвитку лісомисливського господарства та природно-заповідного фонду даного регіону. У четвертому розділі обґрунтована концепція оптимізації стану лісів і функціонування лісового господарства обласного регіону, а також розвитку підприємництва у лісовому господарстві. Окрім того, намічені шляхи поліпшення лісоекологічної ситуації Волинської області.
  Результати дисертаційних досліджень, а також висновки та пропозиції ґрунтуються на матеріалах авторських польових досліджень стану лісів та функціонування лісового комплексу Волинської області, аналізі результатів досліджень Волинського обласного управління лісового господарства, фондових матеріалів управління статистики, державного управління екології та природних ресурсів у Волинській області, літературних даних.

  Висловлюю велику подяку за допомогу при зборі даних, за консультації Волинському обласному управлінню лісового господарства Коліснику Б.І., управлінню екології і природних ресурсів у Волинській області Мігасу Р.В., головному управлінню статистики у Волинській області Мотиль М.І. та науковому керівнику д.г.н., проф. Ковальчуку І.П. за поради і консультації.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційній роботі розроблені методи, методика та алгоритми аналізу стану лісів і розвитку лісового господарства в межах Волинської області. Проведений збір і систематизація інформації про стан лісів обласного регіону на різних етапах функціонування лісогосподарського комплексу. Оцінені масштаби змін залісненості краю у ХХ ст. Окреслені проблеми лісогосподарського комплексу та обґрунтовані шляхи оптимізації лісового господарства Волинської області. Обґрунтована система заходів, спрямованих на забезпечення раціонального використання, відтворення лісових ландшафтних систем і ресурсів, покращання лісоекологічної ситуації в краї. З досліджень випливають наступні висновки.
  І. Виконані дослідження дозволили запропонувати таку схему конструктивно-географічного аналізу лісів і лісового господарства Волинської області: обґрунтування алгоритмів дослідження лісів області; аналіз та оцінку сучасного стану лісів, лісових ресурсів та лісового господарства; створення великомасштабних різночасових картографічних моделей лісистості регіону та її зміни; обґрунтування системи заходів, які спрямовані на збереження, відтворення та раціональне використання лісових ресурсів; покращання функціонування лісогосподарського комплексу; поліпшення лісоекологічної ситуації обласного регіону.
  ІІ. Під час дослідження лісів і лісового господарства Волинської області використовувались такі методи: історичний, картографічний, порівняльно-географічний, статистичний, а також метод геоінформаційного моделювання. Вони інтегровані у схеми (алгоритми) вивчення лісів і лісогосподарських проблем. За допомогою історико-географічного методу проаналізований стан лісів Волинської області з глибокої давнини і до наших днів. При цьому охарактеризований розвиток промисловості обласного регіону з виділенням головних галузей виробництва. За допомогою картографічного та геоінформаційних методів були створені різномасштабні карти (зокрема, лісотипологічна), які відображають поширення основних типів лісу в регіоні, ГІС-моделі лісистості на три різночасові зрізи, а також карти масштабів змін лісистості від одного часового „зрізу” до іншого, карти територіальної та функціональної структур лісогосподарського комплексу регіону тощо. Порівняльно-географічний метод дозволив оцінити стан лісів на різних етапах їхнього розвитку, виявити масштаби і тенденції змін лісистості, екологічні та господарські проблеми, які можуть виникнути у майбутньому і розробити комплекс заходів для розв’язання цих проблем. За допомогою статистичного методу розраховано показники, які характеризують поширення лісів, видовий склад, вікову структуру, екологічний стан лісів обласного регіону тощо. За допомогою методу геоінформаційного моделювання у дослідженнях стану лісів та розвитку лісового господарства виявлено взаємозв’язки лісових ресурсів з чинниками, які впливають на них. Окрім того, здійснювався аналіз причин екологічних та господарських криз у лісах Волинської області.
  ІІІ. Важливим інформаційним параметром при дослідженні лісів обласного регіону виступає лісистість території. Нами створені різночасові картографічні моделі лісистості території обласного регіону у масштабі 1:100000. На їх основі отримані дані про зміни лісистості майже за 80-річний період. Завдяки цим картографічним моделям ми встановили, що на території Волинської області в період з 1925 до 1950 року через інтенсивну вирубку лісистість знизилась майже в 1,3 рази (з 20 до 14%). Починаючи з 1950 до 2002 року одночасно з вирубуванням лісів відбулося створення нових насаджень. При цьому лісистість обласного регіону зросла в 2 рази (з 14 до 28%). В цілому лісистість області в період з 1925 до 2002 року зросла майже в 1,4 рази (з 20 до 28%). Завдяки ГІС-моделям лісистості території Волинської області ми змогли прослідкувати зміну лісистості в період з 1925 до 2002 року і визначити пріоритетні напрямки розвитку лісів, оптимізації їх розміщення на території Волинської області в майбутньому тощо. Основними причинами змін лісистості та погіршання екологічного стану лісів виступають природні явища (пожежі, смерчі, сніголами тощо), ураження лісів шкідниками і хворобами, масові самовільні рубки дерев, вплив галузей лісопереробної промисловості, нераціональне використання лісів. Основними наслідками зменшення лісистості виступають ерозія і дефляція ґрунтів, їх заболочення, замулювання річок, кислотні дощі, які викликані забрудненням атмосфери шкідливими речовинами промислових підприємств тощо. Для покращання стану лісів та збільшення лісистості обласного регіону необхідно реалізувати комплекс лісовідновлювальних і лісогосподарських заходів.
  ІV. В останні десятиліття у Волинській області значно збільшилися площі лісів, пошкоджених шкідниками і хворобами (з 8228 га у 1990 році до 18001 га у 2005 році). Поштовхом до їх ураження стали циклічні зміни клімату та нераціональне господарювання. Великий вплив на стійкість лісів справила господарська діяльність людини, зокрема створення лісових культур спрощеної конструкції та породного складу. Серед антропогенних чинників найбільшої шкоди лісам завдали нераціональне лісокористування, браконьєрство та лісові пожежі. Тому особлива увага повинна приділятися боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу, несприятливими процесами (підтоплення, переосушення, дефляція, пожежі).
  V. У структурі лісопромислового комплексу Волинської області виділяють лісозаготівельну, деревообробну та лісохімічну промисловість. Провідну роль відіграє деревообробна промисловість (94%), об’єкти якої працюють над вирішенням завдань щодо повнішої переробки деревини та збільшення експорту продукції. Другорядними галузями виступають виробництво консерв (5%) і лісохімічна промисловість (1%). Збільшення обсягу продукції досягається за рахунок реконструкції цехів, вдосконалення технологій виробництва, введення в дію нового обладнання.
  VI. Для оптимізації екологічного стану лісів і функціонування лісогосподарського комплексу Волинської області необхідно: збільшити лісистість наблизивши її до оптимальної 35-36% (в середньому від 28% у 2002 році, до локально 25-39%) за рахунок заліснення земель, непридатних для сільськогосподарського використання (яри, піски, балки тощо) і реалізувати програму моніторингу лісів, забезпечити покращання якості видового складу і вікової структури лісів, збільшити площу мисливських угідь за рахунок використання сільськогосподарських малопродуктивних земель, як мисливських угідь і переведення їх у цю категорію (збільшення площі з 1584 тис. га у 2006 році до 1620 тис. га у 2010 році), збільшити кількість об’єктів рекреаційного призначення у лісах Волинської області від 368 у 2006 році до 370 у 2007 році і 430 у 2010 році, реалізувати комплекс заходів, спрямованих на охорону лісів від пожеж, шкідників і хвороб, радіаційного забруднення тощо.
  Виходячи з вищесказаного, можна запропонувати наступні пропозиції:
  1. Послідовно проводити оптимізацію використання лісових земель, вирощувати високопродуктивні хвойні, твердолистяні і м’яколистяні швидкоростучі насадження, змішані за формою і складні за структурою.
  2. Ширше використовувати досягнення селекційно-генетичної роботи для покращання продуктивності основних видів лісоутворюючих порід (дуб звичайний, ясен звичайний, сосна звичайна та інші) і підвищення їх стійкості проти захворювань і пошкоджень.
  3. При удосконаленні агротехніки і технології лісовідновлення слід в обов’язковому порядку врахувати конкретні умови навколишнього середовища (властивості ґрунтів, рівень залягання ґрунтових вод).
  4. Широко практикувати застосування фітомеліорації шляхом включення в лісові культури ягідних кущів, бобових видів рослин та інших грунтопокращуючих рослин, оптимізації навколишнього середовища для приманювання тварин, птахів і комах.
  5. Для успішного здійснення лісоохоронної та природоохоронної діяльності важливим завданням є створення механізму платного використання лісоресурсного потенціалу Волині. При цьому лісове господарство зможе отримати економічну вигоду від використання лісових ресурсів і краще забезпечити розширене відтворення лісу.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1.Андриенко Т.Л. Растительный мир Полесья; АН. УССР, институт ботаники им. Н.Г. Холодного. К.: «Наукова думка», 1986. 205с.
  2.Андриенко Т.Л., Плюта П.Г. и др. Социально экологическая значимость природно-заповедных территорий Украины. К.: Издательство «Наукова думка», 1991. 160с.
  3.Андрущенко Г.О., Голубець М.А. та інші. Охорона природи та раціональне використання природних ресурсів у західних областях УРСР // Тези доповідей міжобласної конференції. 29-30жовтня. Львів.: Видавництво „Світ”, 1974. 228с.
  4.Анучин В.А. Основы природопользования: Теоретический аспект. М.: «Мысль», 1978. 294с.
  5.Артюшенко А.Т. Растительность лесостепи и степи Украины в четвертичном периоде. К.: Издательство «Наукова думка», 1970. 175с.
  6.Байтала В.Д., Дубін В.Г. Екологічні проблеми лісу в Україні // Український географічний журнал. 1995. № 3. 128с.
  7.Бєльський Г.В., Луцишин П.В. та ін. Географія Волинської області. Луцьк.: ЛДПІ, 1991. 163с.
  8.Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К.: Либідь, 1993. 304с.
  9.Благун І. Модель системи управління виробничими зв’язками в лісопромисловому комплексі // Лісовий і мисливський журнал. 2002. № 2. С. 27.
  10.Бондар В.С., Телішевський Д.А. Комплексне використання і охорона лісів. К.: „Урожай”, 1985. 182с.
  11.Бондаренко В.Д. Комплексне ведення лісового і мисливського господарства / Науковий вісник: лісівницькі дослідження в Україні (збірник науково технічних праць). Львів, 1996. Випуск 5. С. 26-30.
  12.Бондаренко В.Д., Лукащук А.Д. Лісовими стежками. Львів.: „Каменяр”, 1985. 56с.
  13.Бондаренко В.Д., Фурдичко О.І. Ліс і рекреація в лісі. Львів.: Видавництво „Світ”, 1994. 232с.
  14.Браудэ И.Д. Использование особенностей определённых сред для выращивания лесных полос // Лесное хозяйство, 1961. - № 4. С. 21-25.
  15.Бурдіян Б.Г., Дерев’янко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона. К.: „Вища школа”, 1993. 227с.
  16.Вакулюк П.Г. Історія управління лісами // Лісовий і мисливський журнал. 2003. № 5-6. С. 18-19.
  17.Вакулюк П.Г. Уроки лісорозведення // Лісовий і мисливський журнал. 2000. № 3. С. 10-11.
  18.Ведмідь М.М. Стан і перспективи лісокультурного виробництва // Лісовий і мисливський журнал. 2002. № 2. С. 3-5.
  19.Ведмідь М.М. Інформатизація лісоуправління // Лісовий і мисливський журнал. 2004. № 2. С. 12-14.
  20.Воробьев В.Д. Методика лесотипологических исследований (издание второе). К.: Министерство лесного хозяйства УССР, 1967. 214 с.
  21.Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений: в 3-х томах. 2-е издание, исп. и доп. Т. 1. / Под общей ред. В.П. Васильева. К.: «Урожай», 1987. 440с.
  22.Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений: в 3-х томах. 2-е издание, исп. и доп. Т. 2. / Под общей ред. В.П. Васильева. К.: «Урожай», 1988. 576с.
  23.Гаврилюк Я.М. Волинський ліс просить захисту // Волинь. 2002. № 106. 19 вересня. С. 3.
  24.Гаврилюк Я.М. Волинський ліс просить захисту // Волинь. 2002. № 108. 24 вересня. С. 2.
  25.Гаврилюк Я.М. Волинський ліс просить захисту // Волинь. 2002. № 109. 26 вересня. С. 3.
  26.Гаврилюк Я.М. Ліс нам даний не для гендлярства // Волинь. 2005. № 52. 14 травня. С. 2.
  27.Гаврилюк Я.М. Ліс нам даний не для гендлярства // Волинь. 2005. № 54. 19 травня. С. 2.
  28.Гаврилюк Я.М. Ліс нам даний не для гендлярства // Волинь. 2005. № 57. 26 травня. С. 2.
  29.Гаврилюк Я.М. Шацький національний парк створили. Що далі? // Волинь. 2003. № 2. 9 січня. С. 3.
  30.Гаврилюк Я.М. Шацький національний парк створили. Що далі? // Волинь. 2003. № 3. 11 січня. С. 2.
  31.Гаврилюк Я.М. Шацький національний парк створили. Що далі? // Волинь. 2003. № 4. 14 січня. С. 2.
  32.Гаврилюк Я.М. Рубають радехівський ліс // Волинь. 2003. № 20. 20 лютого. С. 3.
  33.Гаврилюк Я.М. Зрубані тополі плачуть від неправди // Волинь. 2003. № 97. 28 серпня. С. 3.
  34.Гаврилюк Я.М. Злодійська сокира над Волинським лісом // Волинь. 2003. № 114. 7 жовтня. С. 3.
  35.Гаврилюк Я.М. Ліс рубають аж тріски летять // Волинь. 2003. № 128. 8 листопада. С. 2.
  36.Гаврилюк Я.М. Ліс рубають аж тріски летять // Волинь. 2003. № 129. 11 листопада. С. 2.
  37.Гаврилюк Я.М. Ліс рубають аж тріски летять // Волинь. 2003. № 130. 13 листопада. С. 3.
  38.Гальченко Я.Я. Лісова конституція нагальна вимога часу // Голос України. 2004. № 142. 3 серпня. С. 8.
  39.Генсірук С.А., Іваницький С.М. Лісове господарство і формування оптимальної лісистості в західному лісостепу і Поліссі / Наукове товариство ім. Шевченка, МО України, Український державний лісотехнічний університет. Львів, 1999. 242с.
  40.Генсирук С.А. Леса Украины. М.: Издательство «Лесная промышленность», 1976. 280с.
  41.Генсірук С.А. Ліси багатство і окраса землі. К.: „Наукова думка”, 1980. 211с.
  42.Генсірук С.А. Ліси України / Наукове товариство імені Шевченка, Український державний лісотехнічний університет. Львів, 2002. 496с.
  43.Генсірук С.А. Лісові ресурси України, їх охорона і використання. К.: „Наукова думка”, 1973. 526с.
  44.Генсирук С.А. Рациональное природопользование. М.: Издательство «Лесная промышленность», 1979. 312с.
  45.Генсірук С.А. Регіональне природокористування. Львів.: Видавництво „Світ”, 1992. 336с.
  46.Генсірук С.А., Нижник М.С. Географія лісових ресурсів України. Львів.: Видавництво „Світ”, 1995. 123с.
  47.Генсирук С.А., Нижник М.С., Возняк Р.Р. Рекреационное использование лесов. К.: «Урожай», 1987. 247с.
  48.Генсірук С.А., Нижник М.С., Копій Л.І. Ліси Західного регіону України. Львів.: Видавництво „Світ”, 1998. 407с.
  49.Генсірук С.А., Фурдичко О.І., Бондар В.С. Історія лісівництва в Україні. Львів.: Видавництво „Світ”, 1995. 424с.
  50.Геоботанічне районування УРСР. К.: Наукова думка, 1977. 304с.
  51.Географический энциклопедический словарь / Под ред. А.Ф. Трешникова и др. М.: «Советская энциклопедия», 1988. 432с.
  52.Географічна енциклопедія України: В трьох томах / За ред. О.М. Маринича, Г.П. Міллера, М.Д. Пістуна К: „Українська радянська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1990. (Т. 2). 480 с.
  53.Герасимов И.П. Конструктивная география: цели, методы, результаты // Известия ВГО, 1966. № 5.
  54.Герасимов И.П., Преображенский В.С. Основы конструктивной географии. М.: «Просвещение», 1986. 287с.
  55.Геренчук К.І. Про фізико-географічне районування Української РСР // Фізична географія і геоморфологія. 1981. Вип. 26. С. 7-15.
  56. Гетьман В. Грані заповідного діаманта // Урядовий кур’єр. 2002. № 72. 16 квітня. С. 6.
  57.Гінайло В.І. Зелена колиска лісу // Волинь. 2003. № 149. 27 грудня. С. 2.
  58.Гламазда А. Чому Волинь не до вподоби зубрам? // Волинь. 2005. № 71. 30 червня. С. 3.
  59.Голуб О.А. Управління лісами в системі державного управління економікою // Розбудова держави. 1995. № 11. С. 37-40.
  60. Голубец М.А. Актуальные вопросы экологии. К.: „Наукова думка”, 1982. 157с.
  61.Голубець М.А. Геоботанічне районування // УЕЛ. Львів, 1999. Т. 1. С. 153.
  62.Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат. К.: „Наукова думка”, 1978. 264с.
  63.Голубець М.А. Екосистемологія. Львів.: Поллг, 2000. 316с.
  64.Голубець М.А. Лісорослинне районування // УЕЛ. Львів, 1999. Т. 1. С. 444.
  65.Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: підручник. К.: „Либідь”, 1993. 224с.
  66.Дебринюк Ю.М., М’якуш І.І. Лісові культури рівнинної частини західного регіону України. Львів.: Видавництво „Світ”, 1993. 296с.
  67.Дебринюк Ю.М. та інші. Лісовирощування в західному регіоні України. Львів.: Видавництво „Світ”, 1994. 408с.
  68.Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України: Монографія. Вінниця: Арбат, 1998. 292с.
  69. Денисик Г.І. Лісополе України. Вінниця; ПП «Тезис», 2001. 284с.
  70.Державний архів області Волинської обласної державної адміністрації. Отчеты волынского воеводы о развитии отдела земледелия и ветеринарии за 1929, 1931, 1932, 1935, 1937-1938 гг. Ф. 46; Оп. 1,2,2,5,6; Спр. 557,202, 208, 70, 417. 37с., 34с.,55с., 84с., 119с.
  71.Довідник лісозаготівель / Державний комітет лісового господарства України; Волинське обласне управління лісового господарства. Луцьк.: „Надстир’я”, 2001. 40с.
  72.Дубін В.Г. Основні етапи розвитку лісокористування в Україні // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. 2004. 20 жовтня. Випуск 7.
  73.Дубравы и повышение их продуктивности / Мелехов И.С., Виноградов В.Н., Лосицкий К.Б. и др. М.: „Колос”, 1981. 216с.
  74.Екологічний довідник / За ред.. Я.О. Мольчака. Луцьк, 1994. 103с.
  75.Єврорегіон Буг: Волинська область / За ред. Б.П. Клімчука, П.В. Луцишина, В.Й. Лажніка. Луцьк.: Редакційно видавничий відділ ВДУ ім. Лесі Українки, 1997. 448с.
  76.Закон України „Про охорону навколишнього середовища”: Прийнятий на 3-й сесії Верховної ради УРСР. К., 1991. 25 червня. 59с.
  77.Звіти „Про заготівлю деревини” за 1960-2003рр. форма 3ЛГ. Луцьк.: Волинське обласне управління лісового господарства. 4с.
  78.Звіти „Про виконання виробничого плану по лісовому господарству” за 1990-2002рр. форма 10ЛГ. Луцьк: Волинське обласне управління лісового господарства. 5с.
  79.Звіти „Санітарний стан лісів Волині” за 1997-2002рр. форма 12ЛГ. Луцьк.: Волинське обласне управління лісового господарства. 15с.
  80.Зелені скарби України / С.А. Генсірук, В.О. Кучерявий, Л.Й. Гайдалова, В.Д. Бондаренко / За ред. С.А. Генсірука. К.: „Урожай”, 1991. 192с.
  81.Зубчук К.В. Який завтрашній день Волинського лісу // Волинь. 2002. № 10. 26 січня. С. 1.
  82.Зубчук К.В. Ліс годує поліщуків // Волинь. 2002. № 74. 4 липня. С. 3.
  83.Зубчук К.В. Чи будемо мати що рубати? // Волинь. 2003. № 11. 30 січня. С. 2.
  84.Зубчук К.В. Чому зникають зубри на Волині? // Волинь. 2003. № 17. 13 лютого. С. 7.
  85.Зубчук К.В. При доброму господареві ліс не збідніє // Волинь. 2003. № 22. 25 лютого. С. 2.
  86.Зубчук К.В. Нам берегти наш ліс // Волинь. 2003. № 106. 18 вересня. С. 3.
  87.Зубчук К.В. Ландшафтний парк „Прип’ять - Стохід”: як зберегти те, що ще не змарновано // Волинь. 2004. № 10. 20 січня. С. 2.
  88.Зубчук К.В. Ландшафтний парк „Прип’ять - Стохід”: як зберегти те, що ще не змарновано // Волинь. 2004. № 11. 31 січня. С. 3.
  89.Зубчук К.В. Ландшафтний парк „Цуманський”: бути чи не бути? // Волинь. 2004. № 53. 18 травня. С. 3.
  90.Зубчук К.В. Ландшафтний парк „Цуманський”: бути чи не бути? // Волинь. 2004. № 54. 20 травня. С. 3.
  91.Зубчук К.В. Лісу потрібні не споживачі, а господарі // Волинь. 2005. № 20. 22 лютого. С. 2.
  92.Іваницький Б.Г. Ліси і лісове господарство в Україні. Варшава, 1939. 350с.
  93.Івануса А.В. Екологічні основи формування системи виробничих зв’язків підприємств територіального лісопромислового комплексу // Регіональна економіка. 2001. № 4. С.227-230.
  94.Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. М.: «Мысль», 1980. 264с.
  95.Калінін М.І. Лісові культури і захисне лісорозведення. Львів.: Видавництво „Світ”, 1994. 296с.
  96.Калинин М.И. Моделирование лесных насаждений. Львов.: „Вища школа”, 1978. 205с.
  97.Климович П.В. Еколого меліоративний аналіз природних комплексів Волинського Полісся. Львів.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. 253с.
  98.Клімчук Б.П., Луцишин Н.П., Луцишин П.В. Єврорегіон Буг стратегія і перспективи розвитку. Луцьк.: Редакційно видавничий відділ ВДУ ім. Лесі Українки, 2002. 416с.
  99.Коваль Я.В. Совершенствование лесопользования и лесовосстановления. К.: «Наукова думка», 1987. 200с.
  100. Ковальчук І.П. Екологічні наслідки освоєння території // Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст). Львів, 1999. С.169-179.
  101. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. Львів.: Інститут Українознавства, 1997. 440с.
  102.Колісник Б.І. Допоможімо лісовій охороні // Волинь. 2003. № 114. 7жовтня. С. 2.
  103.Колісник Б.І. Як живеш, волинський ліс? // Волинь. 2002. № 144. 17 грудня. С. 2.
  104.Конструктивно географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования. / Маринич А.М., Горленко И.А., Руденко М.Г. и другие; Отв. ред. Маринич А.М., Паламарчук М.М. К.: «Наукова думка», 1990. 200с.
  105.Копій Л.І. Оптимізація лісистості західного регіону України // Автореферат на здобуття наук. ступ. доктора сільськогосподарських Наук. Львів.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 20с.
  106.Копій Л.І. Теоретичні аспекти збільшення лісистості Західного регіону України / Науковий вісник: лісівницькі дослідження в Україні (збірник науково технічних праць). Львів, 1996. Випуск 5. С. 126-131.
  107.Копій Л.І., Соловій І.П. Проблеми оптимізації ландшафтів західного регіону УРСР // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловості. Випуск 22. К.: «Будівельник», 1999. С. 30-32.
  108.Корецький Л.М. Волинська область (Географічний нарис). К.: „Радянська школа”, 1960. 133с.
  109.Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. Рівне.: Видавництво УДАВГ, 1997. 420с.
  110.Коцан Н.Н. Територіальна організація лісопромислового комплексу Волинської області // Автореферат на здобуття наук. ступ. канд. геогр. наук. Луцьк.: ЦДО.СП. 1994. 16с.
  111.Коцан Н.Н. Шляхи рекреаційного використання лісів Волині // Велика Волинь: Минуле і сучасне. (Матеріали міжнародної науково-краєзнавчої конференції). Хмельницький, 1994.
  112.Кукурудза С.І., Гумницька І.О., Нижник Н.С. Моніторинг природних комплексів. Львів, 1995. 144с.
  113.Лавриненко Д.Д. Наукові основи підвищення продуктивності лісів Полісся УРСР. К.: „Урожай”, 1960. 280с.
  114.Лавриненко Д.Д. и др. Пути повышения продуктивности лесов Полесья УССР. К.: «Сельхозиздат», 1953. 196с.
  115.Лагановський Л. Там, де тури ходили // Урядовий кур’єр. 2003. № 187. 7 жовтня. С. 9.
  116.Лагановський Л. Ліс, а в ньому перепелина ферма // Урядовий кур’єр. 2005. № 16. 28 січня. С. 13.
  117.Лазарук В.А. Світязь // Жовтень. 1987. № 10. С. 44-57.
  118.Лес и современное природопользование / Под ред. В.Т. Николаенко М.: «Агропромиздат», 1986. 207с.
  119.Лесная энциклопедия (в 2-х томах) / Гл. ред. Воробьёв Г.И.; Ред. кол.: Анучин Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др. М.: «Советская энциклопедия», 1985. Т.1. 563с.
  120.Лесная энциклопедия (в 2-х томах) / Гл. ред. Воробьёв Г.И.; Ред. кол.: Анучин Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др. М.: «Советская энциклопедия», 1986. Т.2. 631с.
  121.Лесоводство. Термины и определения. М., 1973. 137с.
  122.Лісовий кадастр. Луцьк.: Волинське обласне управління лісового господарства, 1996. 500с.
  123.Ліщук В.І., Павлов В.І. Проблеми і перспективи розвитку лісового комплексу Волині. Наукові доповіді міжнародної науково-практичної конференції „Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку адміністративних районів”, частина І (м. Тернопіль). Львів, 1997. С. 173-176.
  124.Малюга В.М., Юхновський В.Ю. Захисні лісові насадження складова національної екологічної мережі // Аграрна наука і освіта (том 2). 2001. № 1-2. С. 90-94.
  125.Маринич О.М. Українське Полісся. К.: Видавництво „Радянська школа”, 1962. 163с.
  126.Маринич О.М., Пархоменко Г.О. та інші. Природничо географічні дослідження (удосконалена схема фізико географічного районування України) // Український географічний журнал. 2003. № 1. С. 16-17.
  127.Мелехов И.С. Лесоведение. М.: «Лесная промышленность», 1980. 406с.
  128.Мельник В.С. З історії охорони природи на Волині. Історико-краєзнавчі нариси. Луцьк.: „Надстир’я”, 2002. 152с.
  129.Мельник В.С., Колісник Б.І. Літопис Волинського лісу. Луцьк.: Видавництво Волинська обласна друкарня, 2004. 320с.
  130.Мельник В.С. Проблеми Волинського лісу // Волинь. 2004. № 15. 10 лютого. С. 1.
  131.Мельник С.О. Принципи реформування лісового господарства України // Регіональна економіка. 2001. № 4. С. 215-221.
  132. Міллер Г.П., Петлін В.М. Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2002. 172с.
  133.Морозов Г.Ф. Защитное лесоразведение на руслах рек. М.: Гослесбумиздат, 1956. 125с.
  134.Морозов Г.Ф. Учение о лесе. Под ред. проф. д-ра с.-х. наук В.Г. Нестерова. Издание 7-е. М Л., Гослесбумиздат, 1949. 455с.
  135.Мотиль М.І. Волинь за роки незалежності: Статистичний збірник: ювілейне видання: Статті, таблиці, схеми, діаграми. Луцьк.: „Надстир’я”, 2001. 384с.
  136.Мотиль М.І., Сімон О.А., Балтро Н.В. та ін. Статистичний щорічник Волинської області за 2004 рік. Луцьк.: „Надстир’я”, 2004. 558 с.
  137.Мотиль М.І., Сімон О.А., Балтро Н.В. та ін. Статистичний щорічник Волинської області за 2005 рік. Луцьк.: „Надстир’я”, 2005. 585 с.
  138.Нагорний О.Л. Ліс рубають „Дрючки” лишаються // Волинь. 2005. № 29. 17 березня. С. 4.
  139.Никитин К.Е., Швиденко А.З. Методы и техника обработки лесоводственной информации. М.: «Лесная промышленность», 1978. 272с.
  140.Николаенко В.Т. Лес и защита водоёмов от загрязнения. М.: «Лесная промышленность», 1980. 263с.
  141.Оптимізація лісистості в агроландшафтах західного регіону України: Звіт про НДР (заключний) / Львівський лісотехнічний інститут. Львів, 1991. 187с.
  142.Орлов М.М. Леса водоохранные, защитные и лесопарки: Устройство и ведение хозяйства. М.: «Лесная промышленность,1983. 88с.
  143.Павліха Н.В., Голян В.А. Оптимізація використання та охорони природних ресурсів: регіональний контекст. Луцьк.: „Надстир’я”, 2002. 120с.
  144.Павлов В.І. Процеси адаптації регіону до умов радіаційного забруднення // Соціально-економічне дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (регіональна політика) - (Щорічник наукових праць). Випуск ХХ. / НАН України. Інститут регіональних досліджень. / Під заг. ред. Долішнього М.І. Львів.: „Світ”, 2000. С. 182.
  145.Павлов В.І., Колісник Б.І., Ткачик В.І., Шубалий О.М. Ефективність функціонування лісопереробних підприємств регіону (на прикладі Волинського обласного управління лісового господарства) / Під заг. ред. Долішнього М.І. Луцьк.: „Надстир’я”, 2000. 192с.
  146.Павлов В.І., Фурів І.І., Павліха Н.В. Соціально-економічні наслідки Чорнобильської катастрофи: адаптація, проблеми (за матеріалами Волинської області). Луцьк: „Надстир’я”, 2000. 344с.
  147.Павлов В.І., Черчик Л.М. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи. Луцьк.: „Надстир’я”, 1998. 124с.
  148.Пастернак П.С., Приходько Н.Н., Ландин В.П. и др. Защитное лесоразведение и вопросы оптимизации сельскохозяйственных ландшафтов / Лесоводство и агролесомелиорация / Выпуск 74. К.: «Урожай», 1987. 64с.
  149.Пастернак П.С., Медведев Л.А. Экономические вопросы рубок ухода и санитарных рубок в лесах Украинской ССР / Лесоводство и агролесомелиорация / Выпуск 75. К.: «Урожай», 1987. 72с.
  150.Пастернак П.С., Головащенко В.П., Плюта П.Г. Оценка социально-экологической роли леса / Лесоводство и агролесомелиорация / Выпуск 80. К.: «Урожай», 1990. 77с.
  151.Пилипенко О.І. Лісоаграрні ландшафти // Лісовий і мисливський журнал. 1999. № 4. С. 12.
  152.Пироженко К.Г. Лісовиробничий комплекс України (суспільно географічне дослідження). К.: Національна академія наук України. Інститут географії, 1994. 240с.
  153.Петлін В.М. Конструктивно-екологічні дослідження в ландшафтознавстві // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: географія. Тернопіль. № 2. Ч. 1., 2004. С. 21-26.
  154.Петлін В.М. Конструктивна географія проблеми та перспективи // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Збірник наукових праць. В 4-х томах. К.: ВГЛ „Обрій”, 2004. Т. 2. С. 3-5.
  155.Петлін В.М. Прикладне ландшафтознавство. К.: ІСДО, 1993. 92с.
  156.Поварніцин В.О. Ліси Українського Полісся. К.: Видавництво академії наук УРСР, 1959. 208с.
  157.Погребняк П.С. Лісова екологія і типологія лісів (Вибрані праці). К.: „Наукова думка”, 1993. 496с.
  158.Погребняк П.С. О формах взаимосвязей между лесом и его средой // Лесное хозяйство. 1940. № 7. С. 7-19.
  159.Погребняк П.С. Общее лесоводство. М.: «Колос», 1968. 397с.
  160.Погребняк П.С. Основы лесной типологии. К.: Издательство АН УССР, 1955. 456с.
  161.Погребняк П.С. Роль лісу в природі і в сільському господарстві. К.: Видавництво АН УРСР, 1948. 56с.
  162.Попов В.П., Маринич А.М., Ланько А.И. Физико-географическое районирование Украинской ССР. К.: Изд-во Киев. у-та, 1968. С. 168-682.
  163.Приймак О. Щоб ліси зазеленіли // Урядовий кур’єр. 2002. № 54. 21 березня. С. 6.
  164.Природа Волинської області / За редакцією проф. К.І. Геренчука Львів.: „Вища школа”, 1975. 146с.
  165.Природно-заповідний фонд Волинської області / Упор. М. Химин та ін. / Огляд територій і об’єктів природно-заповідного фонду в розрізі адміністративних районів. Луцьк.: „Ініціал”, 1999. 48с.
  166.Програма розвитку лісогосподарського і лісопромислового комплексів України на період до 2015 року. К., 1993. 45с.
  167.Реймерс Н.Ф. Природопользование: географические аспекты. М.: «Мысль», 1978. С. 145-153.
  168.Руденко Л.Г
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины