ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЛІКУВАЛЬНОГО ТИПУ (НА ПРИКЛАДІ КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬ) : Формирование территориальных рекреационных СИСТЕМ ЛЕЧЕБНОГО ТИПА (НА ПРИМЕРЕ КУРОРТА ТРУСКАВЕЦ)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЛІКУВАЛЬНОГО ТИПУ (НА ПРИКЛАДІ КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬ)
 • Альтернативное название:
 • Формирование территориальных рекреационных СИСТЕМ ЛЕЧЕБНОГО ТИПА (НА ПРИМЕРЕ КУРОРТА ТРУСКАВЕЦ)
 • Кол-во страниц:
 • 202
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  На правах рукопису
  УДК [911:379.85]:613.004.67(477.83)

  Гринюк
  Олег Юрійович

  ФОРМУВАННЯ територіально-рекреаційних систем лікувального типу (на прикладі курорту Трускавець)

  Спеціальність 11.00.11 конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата географічних наук
  Науковий керівник:
  Шищенко Петро Григорович,
  доктор географічних наук, професор,
  Заслужений діяч науки і техніки України,
  член-кореспондент АПН України
  Київ-2007

  з м і с т

  ВСТУП ........ 4
  РОЗДІЛ1. Теоретико-методологічні засади дослідження територіально-рекреаційних систем ... 8
  1.1 Стан вивченості питання. Постановка задачі ... 8
  1.2Методологічні принципи дослідження територіально-рекреаційних систем(ТРС) .... 13
  1.2.1 Суть поняття територіально-рекреаційна система” .. 13
  1.2.2 Властивості ТРС . 20
  1.2.3 Типологія ТРС ..... 26
  1.3 Чинники формування ТРС лікувального типу ....... 32
  1.4 Геоекологічні принципи проектування ТРС лікувального типу ...... 39
  висновки до першого розділу ....46
  Розділ2. методичні основи оцінки природних лікувальних рекреаційних умов та ресурсів ..... 48
  2.1 Принципи і методи оцінки природних рекреаційних умов та ресурсів ... 48
  2.2 Методика ландшафтно-рекреаційного зонування території ..... 53
  2.3 Методика оцінки кліматичних умов та ресурсів 62
  2.4 Методика оцінки бальнеологічних ресурсів ... 71
  2.5 Методика визначання рекреаційного навантаження . 78
  висновки до другого розділу ..... 87
  РОЗДІЛ3. Аналіз природних рекреаційних умов і ресурсів ТРС Трускавця 89
  3.1Ландшафтно-рекреаційне зонування гірської частини Львівської області ............................................................................................... 89
  3.2 Історико-географічні умови формування ТРС Трускавця ...... 106
  3.3 Оцінка кліматичних ресурсів ТРС Трускавця ...... 115
  3.4 Оцінка бальнеологічних ресурсів ТРС Трускавця ....... 120
  висновки до третього розділу . 132
  РОЗДІЛ 4. Територіально-рекреаційна система трускавця 134
  4.1 Структура ТРС Трускавця ...... 134
  4.2 Функціональне зонування території Трускавця ... 151
  4.3 Курорт Трускавець: стан та перспективи ...... 158
  4.3.1 Стан використання бальнеологічного потенціалу курорту .. 158
  4.3.2Проблеми збереження та охорони природних лікувальних рекреаційних ресурсів курорту Трускавець 163
  4.3.3 Перспективи розвитку курорту Трускавець ... 172
  висновки до Четвертого розділу .... 178
  ВИСНОВКИ ... 180
  Список використаної літератури ... 185
  Додаток А Основні критерії віднесення до мінеральних лікувальних вод України 197
  Додаток б Запаси лікувальних мінеральних вод Карпатського регіону...198
  Додаток в Динаміка кількості відпочиваючих на курорті Трускавець199
  Додаток Г Експлуатаційні запаси мінеральних вод курорту Трускавець затверджені ДКЗ та УкрТКЗ ..200
  Додаток Д Схема санітарно-охоронних зон курорту Трускавець 201
  Додаток Е Перспектива розвитку курорту Трускавець .....202

  вступ
  Актуальність теми. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується інтеграцією в усіх сферах людської діяльності. Наша держава поступово інтегрується в Європейське суспільство і має (зі збереженням своєї і національної індетичності) переймати все краще від сусідів. Створення ефективної бази для співпраці можна вважати одним із пріоритетних напрямків державної політики. В цьому сенсі туристична галузь посідає особливе місце і, разом з тим, може поповнити частину бюджету країни. Туристична галузь охоплює широкий спектр послуг, забезпечення якими створить для України додаткові стимули економічного розвитку. В Україна є ряд суспільних проблем: 1) незадовільний життєвий рівень, 2) оздоровлення населення, 3) погіршення демографічної ситуації в структурі населення скорочується питома вага молодих вікових груп і в той же час збільшується питома вага людей старших вікових груп. Залишається недостатньою ефективність заходів щодо охорони праці і, як наслідок, щорічно збільшуються темпи росту професійної та загальної захворюваності працюючих (кожний третій працюючий потребує санаторно-курортного лікування). Таким чином, поліпшення якості здоров’я працюючих стає однією з ключових умовою розвитку країни.
  З огляду на вищенаведене особливої актуальності в контексті як загальнонаціональної, так і регіональної політики набуває формування і функціонування рекреаційних районів (територіально-рекреаційних систем (ТРС) лікувального типу), роль яких зростає в зв’язку з поглибленням суспільного поділу праці, розширенням повноважень органів місцевого самоврядування, ефективного використання природно-ресурсного потенціалу, а саме бальнеологічних ресурсів, враховуючи їх локалізоване зосередження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження безпосередньо пов’язане з науково-дослідною держбюджетною темою регіональні геоекологічні проблеми України”, виконаною на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (№ державної реєстрації 0106U10242).
  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування науково-методичних основ формування та функціонування територіально-рекреаційних систем лікувального типу з врахуванням геоекологічних принципів на прикладі курорту Трускавець.
  Для досягнення мети вирішувалися наступні завдання:
  - розкрити сутність територіально-рекреаційної системи лікувального типу як об’єкту дослідження конструктивної географії;
  - визначити регіональні чинники функціонування ТРС лікувального типу;
  - деталізувати методику ландшафтно-рекреаційного зонування території;
  - узагальнити методику оцінки кліматичних та бальнеологічних ресурсів ТРС лікувального типу;
  - провести оцінку чинників функціонування ТРС Трускавця;
  - обґрунтувати шляхи раціонального використання природного потенціалу ТРС Трускавця для подальшого ефективного управляння і розвитку курорту.
  Об’єктом дослідження обрано територіально-рекреаційну систему Трускавця.
  Предметом дослідження виступають чинники формування та функціонування ТРС Трускавця.
  Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові положення рекреаційної географії, конструктивної географії та ландшафтознавства, викладені в працях В.С.Преображенського, Ю.О.Веденіна, І.В.Зоріна, І.Т.Твердохлєбова, М.С.Мироненка, Л.І.Мухіної, П.Г.Шищенка, М.Д.Гродзинського, О.Ю.Дмитрука, а також роботи, присвячені вивченню рекреаційних систем М.В.Багрова, Н.Ю.Недашківської, О.Г.Топчієва, О.І.Шаблія, М.І.Долішнього, О.М.Ігнатенка, О.О.Бейдика та інших.
  Методи дослідження. Дисертаційне дослідження базується на методології конструктивної географії, рекреаційної географії, ландшафтної екології та ландшафтознавства з використанням методів: системного підходу; структурного аналізу та синтезу; порівняльно-географічного методу; картографічного, районування; розрахунково-аналітичного та математичної статистики; бального методу ландшафтно-рекреаційної оцінки території, а також табличного та графоаналітичного представлення результатів.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  вперше:
  - деталізовано методику ландшафтно-рекреаційного зонування території (оцінка природних рекреаційних умов);
  - визначені регіональні чинники формування ТРС лікувального типу;
  - запропоновано ландшафтно-функціональне зонування курорту Трускавець;
  удосконалено:
  - визначення поняття територіально-рекреаційної системи лікувального типу”;
  - методику оцінки кліматичних та бальнеологічних ресурсів ТРС лікувального типу;
  отримали подальший розвиток:
  - теоретико-методичні принципи оцінки природних рекреаційних умов та ресурсів курорту Трускавець;
  - обґрунтування шляхів раціонального використання ТРС Трускавця.
  Теоретичне та практичне значення роботи. Теоретичні узагальнення та підходи, викладені в дисертаційному досліджені, можуть бути використанні для проведення ландшафтно-рекреаційного зонування територій адміністративних регіонів для виявлення територій, сприятливих для розвитку рекреаційної діяльності.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є одноосібно написаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до аналізу чинників формування ТРС лікувального типу на прикладі курорту Трускавець. Конкретизовано сутність поняття територіально-рекреаційна система лікувального типу”. Обґрунтовано та запропоновано методику оцінки природних рекреаційних умов території ландшафтно-рекреаційного зонування території стосовно функціональної типології ТРС. У межах Львівської області виявлено території, сприятливі для розвитку рекреаційної діяльності. На основі запропонованого функціонального зонування міста Трускавець виявлено потенційну місткість функціональних зон курорту та розроблені рекомендації щодо раціонального використання природних рекреаційних ресурсів курорту Трускавець.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації та висновки дослідження доповідалися на Міжнародній конференції молодих вчених, присвяченої 170-річному ювілею Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 2004); IX з’їзді Українського географічного товариства Україна: географічні проблеми сталого розвитку” (Чернівці, 2004); другій міжнародній науково-практичній конференції Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення” (Трускавець, 2007).
  Публікації. За результатами дослідження опубліковано 6 наукових праць загальним обсягом 1,5 д. а, з них у фахових виданнях, рекомендованих ВАК 3.

  Обсяг і структура роботи. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Дисертація викладена на 196 сторінках тексту, включає 16 таблиць, 14 рисунків, 6 додатків. Список використаної літератури налічує 147 джерел.
 • Список литературы:
 • висновки

  У результаті проведеного дослідження можна сформулювати наступні висновки:
  1. Територіально-рекреаційна система розглядається як складна інтегральна геосистема, що формується та функціонує за наявності певних підсистем (елементів): природно-територіальної, відпочиваючих, культурно-історичної, рекреаційної інфраструктури, обслуговуючого персоналу й органу управління та контролю. Найсуттєвішою ж рисою територіально-рекреаційної системи є типізація за функціями рекреаційної діяльності: спортивний, пізнавальний, оздоровчий та лікувальний. Ключовим моментом проектування ТРС лікувального типу є проведення функціонального зонування території з встановленням зон і округів санітарної охорони з відповідними режимами використання території курортів. Іншим не менш важливим моментом є проведення ландшафтно-функціонального зонування території населеного пункту з виділенням наступних типів територій: курортної, селитебної, комунальних підприємств і складів та природних і природно-антропогенних комплексів. Основою існування” ТРС є наявність природної складової (природних рекреаційних ресурсів) і, враховуючи їх вичерпність та обмеженість, деградацію під впливом рекреаційної діяльності провідне місце в дослідженні потрібно відводити саме природно-територіальній підсистемі.
  2. Природні комплекси виступають як умови та ресурси формування ТРС. Таким чином, оцінку чинників формування ТРС пропонується проводити в два етапи: оцінка природних рекреаційних умов та аналіз рекреаційних ресурсів конкретної території. Оцінку природних рекреаційних умов пропонується визначати за наявністю провідних природних рекреаційних ресурсів (джерел мінеральних вод та родовищ, грязей, кліматичних умов, рельєфу, вод, наявністю лісів, природних пам’яток). Ступінь забезпечення основними ресурсами − основа виділення типів територій та визначення курортних і рекреаційних потенціалів. Оцінювання проводиться за бальною шкалою, де максимальну кількість балів отримують ті природні комплекси, в яких наявні в першу чергу бальнеологічні ресурси та сприятливі кліматичні умови. Кінцевим результатом ландшафтно-рекреаційної оцінки є зонування території з виділенням районів, сприятливих для здійснення відповідних видів рекреаційної діяльності.
  3. Оцінка ж природних рекреаційних ресурсів зводиться до аналізу географічних характеристик рекреаційних районів і проведення оцінки природних лікувальних рекреаційних ресурсів (погодно-кліматичних умов, бальнеологічних ресурсів, ландшафтів) які сприяють розвитку конкретного виду рекреаційної діяльності.
  Клімат є одним з провідних чинників, що зумовлює просторово організацію рекреації. До метереологічних факторів відносять температуру повітря, атмосферний тиск, вологість повітря, а також такі атмосферні явища, як хмарність, опади, вітер. Температура повітря є однією із найважливіших характеристик погоди і клімату. Тривалість термічного комфорту, тобто наявність сприятливих термічних умов є одним із важливих елементів впливу кліматичних факторів середовища на розвиток рекреаційної діяльності.
  Оцінка бальнеологічних ресурсів здійснюється на основі медико-біологічних та технологічних підходів. При цьому використовуються як кількісні (дебіт затверджені запаси м3 на добу, кількість джерел мінеральної води, ступінь мінералізації, температура, концентрація водневих іонів, органічних речовин тощо), так і якісні (унікальний хімічний склад, сприятливість для лікування тих чи інших захворювань, запах, смак тощо) показники.
  Ключовим моментом оцінки природних рекреаційних ресурсів є врахування рекреаційного навантаження на природно-територіальну складову ТРС. Для цього пропонується визначити рекреаційну місткість курорту (R) яка тотожна поняттю рекреаційного навантаження”. Тобто, рекреаційна місткість курорту це максимально допустима кількість рекреантів на курорті за рік. Саме даний показник об’єктивно відображає реальну місткість і допустиму кількість рекреантів.
  4. На основі запропонованої методики оцінки природних рекреаційних умов проведено ландшафтно-рекреаційне зонування гірської частини території Львівської області. Територія дослідження характеризується сприятливими умовами для розвитку всіх типів рекреаційної діяльності протягом цілого року. Щодо розвитку ТРС лікувального типу найсприятливішим є Трускавецько-Східницький рекреаційний район з центром містом-курортом Трускавець.
  5. Історія розвитку курорту тісно пов’язана з використанням його природних багатств спочатку озокериту, а пізніше і до тепер мінеральних вод, в першу чергу Нафтусі”. В районі курорту спостерігається поєднання мінеральних вод різних властивостей від маломінералізованих з наявністю органічних речовин до високомінералізованих розсолів. З восьми типів мінеральних вод, які використовуються в бальнеології, на території курорту використовуються сім (Нафтуся”, Марія”, Юзя”, Софія” та інші).
  Такому бурхливому” розвитку Трускавець завдячує не тільки мінеральним водам, але й сприятливим кліматичним умовам території. Найбільш сприятливі метеорологічні умови спостерігаються з ранньої весни, протягом літа і до середини осені.
  Спеціалізацію міста як курорту підтверджує і той факт, що 54% всього працездатного населення зайняті в санаторно-курортній сфері. Це обумовлено великою рекреаційною інфраструктурою. Так для відпочиваючих на курорті функціонують 26 санаторіїв, 10 пансіонатів, 7 готелів, 6 вілл та 2 дитячі оздоровчі табори. В цілому, ємність лікувальних закладів курорту в даний час становить 12434 ліжко-місць.
  6. Бальнеологічний потенціал ТРС Трускавця величезний. Відповідно каталогу мінеральних вод України на курорті виділяють два родовища Нафтуся” та Трускавецьке родовище мінеральних вод”. Першість, звичайно, належить Нафтусі”, загальні затверджені запаси родовища становлять 47,2 м3/добу, а природний потенціал родовища становить 486 тис. осіб на рік. Загальний же природний потенціал бальнеологічних ресурсів курорту Трускавець становить 3622,1 тис осіб на рік. Правда, потрібно, відмітити, що на курорті в основному використовують джерела Нафтуся”, №1 (Марія”) та №2 (Софія”). Тому реальна кількість відпочиваючих, яких може прийняти” гідротермальна база курорту не повинна перевищувати 300 тис. осіб на рік.
  7. Іншим не менш важливим аспектом раціонального природокористування є врахування рекреаційної місткості курорту. Відповідно з ландшафтно-функціональним зонуванням території в Трускавці можна виділити наступні типи територій: 1)рекреаційні території (26,6%); 2) території складів, комунальних підприємств тощо (10.2%); 3) території житлової забудови (29.4%); 4) курортний парк (8%), сквери та природні територіальні комплекси (луги та лісові масиви) (28%). Рекреаційна місткість ландшафтів курорту становить 369 тис. осіб. Охоронний режим чітко регламентується встановленими зонами санітарної охорони. Так, встановлена перша зона суворої охорони охоплює територію всіх джерел та свердловин курорту, на якій заборонена будь-яка господарська діяльність.
  8. Основною проблемою ТРС Трускавця було нераціональне використання його гідротермальної бази в середині 80-их років минулого століття видобування Нафтусі” перевищувало затверджені експлуатаційні запаси. Подальше розширення і розвиток курорту потрібно проводити за адміністративними межами міста Трускавець з врахуванням геоекологічних принципів.
  З метою ж захисту, збереження та охорони природних рекреаційних ресурсів ТРС Трускавця потрібно проводити відповідні заходи:
  гідротехнічні заходи − створення технологій з мінімальною кількістю стічних вод; будівництво та реконструкцію очисних споруд і каналізаційних мереж Трускавця; заміна трубопроводів подачі мінеральної води з джерел і свердловин до бюветів;
  організаційні заходи − раціональна експлуатація родовищ мінеральних вод; організація служби моніторингу не тільки за станом гідротермальної бази, а й за навколишнім середовищем;
  правові заходи − охорона лісових і лучних екосистем у рекреаційних місцевостях курорту; збільшення площ природоохоронних територій рекреаційного призначення; вдосконалення законодавчої бази подальшого розвитку курорту; перезатвердження експлуатаційних запасів мінеральних вод курорту.
  9. Щодо перспектив пошуку нових джерел мінеральних вод, то найперспективнішим регіоном є мікрорайон Тустановичі в місті Борислав. Бориславські води характеризуються своєю специфікою, яка відрізняє їх як за хімічним складом, так і за складом розчинених газів і органічних речовин, а також за фізіологічною дією на організм. І потрібно відмітити, що гідрокарбонатно-кальцієво-магнієві води м. Борислава більш подібні до східницьких мінеральних вод, ніж до трускавецьких.
  Не менш важливим є і питання створення умов для короткочасного відпочинку навколо самого курорту Трускавець. Особливо це стосується щодо зменшення рекреаційного навантаження на природну основу міста. Так, на не освоєній” території Курортополісу Трускавець (а це близько 2500 га) потрібно створити умови для тривалого та короткотермінового відпочинку і санаторно-курортного лікування. Таким чином, облаштування нових території, проведення природоохоронних заходів з врахуванням геоекологічних принципів є головним критерієм подальшого розвитку курорту Трускавець.
  Список Використаної літератури
  1


  Арманд Д.Л. Наука о ландшафте (основы теории и логико-математические методы). М.: Мысль, 1975. − 287 с.
  2


  Бабинец А.Е. Гидрологические условия Трускавецких минеральных источников // Геологический сб. − М., 1948. − №2. − С. 99-107.
  3


  БабинецА.Е., Марус В.И., КойновИ.М. Минеральные воды Советских Карпат. К.: Наук. думка, 1978. 157 с.
  4


  БагроваЛ.А., БагровН.В., ПреображенскийВ.С. Рекреационные ресурсы (подходи к анализу понятия) // Изв. АН СССР. Сер. геогр. М., 1977. − №92. С. 5-12.
  5


  Байкова Е.М., Невраев Г.А., Чубков А.А. Методика оценки климата курортов и метеорологических условий климатотерапии // Очерки по климатологии. − М.: Медгиз, 1963. − 68 с.
  6


  Безпалова И.И.Опыт рекреационной курортной оценки природных комплексов в схеме районной планировки Черновицкой области // Проектирование курортов и зон отдыха. К., 1975. − С. 82-89.
  7


  БейдикО.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія районування / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. − К.: Київський ун-т, 2001. 395 с.
  8


  Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем. М.: Наука, 1982. 190 с.
  9


  Веденин Ю.А., Мирошниченко Н.Н. Оценка природных условий для организации отдыха // Известия АН СССР. Сер. географ. М., 1969. − №4. − С. 24-30.
  10


  ВеденинЮ.А.,ЗоринИ.В.Специальные аспекты изучения территориальных рекреационных систем// Вопр. географии. М., 1973. Вып.93. С. 21-39.
  11


  ВиноградовН.В., НадеждинаВ.Г.Учебник гигиены. М.: Медгиз, 1954. − 472 с.
  12


  Воейков А. Иследования климата для целей климатического лечения и гигиены. Спб, 1898. − 19 с.
  13


  Воронин Н.М. О медицинской характеристике классов погоды //Вопросы географии: Климат и человек. − М., 1972. − С. 47-50
  14


  ГавриленкоО.П. Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти. − К.: Ніка-Центр, 2003. − 332 с.
  15


  Географічна енциклопедія України: у 3-ьох томах /Відповідальний редактор О.М.Маринич К., Т1. 1989. 416 с., Т2. 1990. − 480 с., Т3. 1993. − 480с.
  16


  Геоэкологические основы подходы к проектированию природно-технических систем. М.: ИГАН, 1985. − 235 с.
  17


  Геоэокологические принципы проектирования природно-технических геосистем/Отв. редактор Т.Д.Александровна. М.: 1987. 324 с.
  18


  Глухенкий Т.Т. Курорт Трускавец и его лечебные факторы. К.: Госмедиздат УССР, 1956. − 101 с.
  19


  Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. К.: Либідь, 1993. 224 с.
  20


  Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенного навантаження. К.: Лікей, 1995. 233 с.
  21


  Гузар З., Мацюк О., Скибак І. Короткий нарис історії Трускавця. Трускавець-Львів, 1997. − 32 с.
  22


  Данилова Н.А. Климат и отдых в нашей стране. Европейская часть СССР. Кавказ. М.: Мысль, 1980. 156 с.
  23


  ДанильчукВ.Ф., Алейникова Г.М., Бовсуновская А.Я., Голубничая С.Н., Методология оценки рекреационных территорий / Донецкий ин-т туристического бизнеса. − Донецк : ДИТБ, 2003. − 197 с.
  24


  ДНБ А.2.3-1- 99*: На заміну ДБН 361-92: Введ. в дію з 1 січня 2000 р. Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення. − Офіц. вид. − К.: Держбуд України, 2004. − 13 с.
  25


  ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві підприємств, будинків і споруд”. Основні положення проектування. Офіц. вид. − К.: Держбуд України, 2005. − 26 с
  26


  ДСТУ 878-93 Води мінеральні питні. Технічні умови” і ГСТУ 42-10-02-96 Води мінеральні лікувальні. Технічні умови”. ДСТУ 878:2006. Води мінеральні природні фасовані. Загальні технічні умови / О. Нікіпелова (розроб.). − Офіц. вид − К. : Держспоживстандарт України, 2006. − ІІІ 14с.
  27


  Дубнов А.П. Методологические проблемы оценки и прогнозирования спроса в туризме. Автореферат дис. на соиск. учен. степени канд. економ. наук. Баку, 1969. − 24 с.
  28


  Європейська конвенція про ландшафти (ETSN176) Флоренція, 20.10.2000.
  29


  Жук П.В. Краців В.С. Рекреаційний потенціал українських Карпат //Українські Карпати: проблеми і перспективи. Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. Львів, 1993. − С. 111-121.
  30


  Загульська О.Б. Ландшафти Західного Поділля та Українських Карпат К.: ВГЛ Обрій, 2004. − 45 с.
  31


  Закон України Про курорти” За станом на 15 вересня 2006 р. / Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К.: Парламентське видавництво, 2006. 38 с. (Серія "Закони України").
  32


  Закон України Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу Курортополіс Трускавець” Науково-практичний коментар / Володимир Михайлович Коссак (ред.). — Л. : Престиж Інформ, 2000. 144с.
  33


  Земельний кодекс України: із змінами і доп. (станом на 7 листопада 2006 року). − К.: Видавець Фурса С.Я., 2006. − 80с. − (Серія Закони України”).
  34


  Зорин И.В., Преображенский В.С., Веденин Ю.А. Разнообразие территориально рекреационных систем та их типизация //Теоретические основы рекреационной географии. М.,1975. − С. 26-40.
  35


  Игнатенко Н.Г., Руденко В.П. Природно-ресурсный потенциал территории: географический анализ и синтез. Львов: изд. ЛГУ Вища школа”, 1986. 163 с.
  36


  Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. − Л.: Наука, 1980. − 222 с.
  37


  Інструкція для застосування засобу воскового для аплікацій Бориславський” / Затверджена вченою радою УкрНДІ медреалібітації та курортології, від 10.12.2004 року.
  38


  КаваляускасП.П.Основные проблемы рекреационного анализа ландшафта. Автореферат диссертации на соискания ученой степени кандидата географических наук. Вильнюс, 1974. − 26 с.
  39


  Кадастр минеральных вод СССР /Под ред. В.В.Иванова. − М.: 1981. − 111с.
  40


  Кадастр мінеральних вод України /Під ред. М.В.Лободи. − К.: 1996. − 28 с.
  41


  Карпатский рекреационный комплекс/Ред.М.И.Долишний, М.С.Нудельман, К.В.Ткаченко. К.: Наук.Думка, 1984. 200 с.
  42


  Каталог грязевых месторождений СССР: Приложение к карте лечебных грязей СССР масштаба 1:8000000. М.: ЦНИИКиФ, 1974. − 176 с.
  43


  Каталог минеральных вод СССР: Приложение к карте минеральных вод СССР масштаба 1:8000000. М.: ЦНИИКиФ, 1970. − 132 с.
  44


  Котляров. Е.Н.География отдыха и туризма. М.:Мысль, 1978. 238с.
  45


  Крачило Н.П., Игнатенко Н.Г. Вопросы типологии рекреационных ресурсов и комплексной экономико-географической оценки территории // Рекреационные ресурсы и охрана природы Украинских Карпат. Сборник статей. Ленинград, 1976. − С. 7-21.
  46


  Курорт Трускавец /Шимочко И.Т. И др. К.: Здоров’я, 1987. 142 с.
  47


  Курорт Трускавець. Путівник по оздоровниці та її околицях з картами й діаграмами, світлинами 30-их та 90-из років /Перклад І.Сюсюка. − Львів-Трускавець, 1930-1997. − 47 с.
  48


  Курорти України. Минуле та сучасне. Санаторно-курортні заклади ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" / М.В. Лобода (голов. ред.). − К.: ТАМЕД, 2002. − 304 с.
  49


  Курортні природні ресурси та фізичні чинники в медичній реабілітації/ М.В. Лобода (голов. ред.). — К.: ТАМЕД, 2002. − 403 с. (Додаток до журналу Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія”)
  50


  Курортні ресурси України /За ред. М.В.Лободи. − К.: ЗАТ "Укрпрофоздоровниця", 1999. − 340с.
  51


  Курортология и физиотерапия (руководство) /Под ред. В.М. Боголюбова: в 2 томах Т1. − М.: Медицина, 1985. - 560с.
  52


  Лапшин Ф.В. Бальнеологические ресурсы Украинских Карпат // Рекреационные ресурсы и охрана природы Украинских Карпат. Сборник статей. Ленинград, 1976. − С. 62-82.
  53


  Лечебные минеральные воды типу Нафтуся”. / А.Е. Бабинец и др. М.: Мысль, 1986. − 191 с.
  54


  Львівська область // Краєзнавство і туризм. 1998. № 29-32. С. 28-32.
  55


  Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України. − К.: Знання, 2003. 479с.
  56


  Мациевский А.М., Манюк О.Я. Трускавец за 500 лет (1469-1969). − Львов, 1972. 125 с.
  57


  Мацола В.І.Рекреаційно-туристичний комплекс України: (Монографія). Львів, 1997. 259 с.
  58


  Меллума А.Ж.,Рунгуле Р.Х.,Эмсис И.В. Отдых на природе как природоохранная проблема. Рига: Зинатне, 1982. 159 с.
  59


  Мельник А. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. Львів, 1999. 286 с.
  60


  Методи геоекологічних досліджень /За ред. М.Д.Гродзинського та П.Г.Шищенка К.: Київський університет, 1999. − 242 с.
  61


  Методические рекомендации по архитектурно-планировочной организации мест загородного кратковременного отдыха //Ред. коллегия Н.П. Абесинова и др. К., 1980. 74 с.
  62


  Методические рекомендации по архитектурно-планировочной организации природных парков Украинской ССР. − К.: Гос. ком. Совета Министров УССР по делам строительства. − 1978. − 92 с.
  63


  Методические рекомендации по районной планировке курортных местностей в Украинской ССР. К.: Будівельник, 1969. − 134 с.
  64


  МильковФ.Н. Человек и ландшафты. Очерки антропогенного ландшафтоведения. М.: Мысль, 1973. 224 с.
  65


  Минц А.А. Содержание и методы экономической оценки естественных ресурсов // Вопросы географии. М., 1968. № 78 − С. 25-31.
  66


  Мироненко Н.С. Рекреационные системы. М.: Мысль, 1986. 136 с.
  67


  Мироненко Н.С., ТвердохлебовИ.Т. Рекреационная география. М.: изд-во МГУ, 1981. 207 с.
  68


  Миронов Н.А., Пасека И.П. Трускавецкие минеральные воды. М.: Недра, 1978. 165 с.
  69


  Мирошниченко Н.Н. Принципы отбора показателей природных условий отдыха при проектировании ТРС // Проблемы территориальной организации туризма и отдыха. Тезисы III Всесоюзного совещания по географическим проблемам организации туризма и отдыха. Ставрополь, 1978. − С. 86-87.
  70


  Мінеральні води України /За ред. Е.О. Колесника, К.Д. Бабова. К.: Купріянова, 2005. − 576 с.
  71


  Муха Б. Ландшафтна карта Львівської області масштабу 1:200000 // Вісник Львівського університету, серія географічна. Львів, 2003. − Випуск 29. − С. 58-65.
  72


  Мухина Л.И. Методы ландшафтных исследований. М.: Наука, 1969. 145 с.
  73


  МухинаЛ.И.Принципы и методы технологической оценки природных комплексов. М.: Наука, 1973. 95 с.
  74


  Наказ Державної комісії України запасів корисних копалин № 32 від 14.03.2002 р. про затвердження Інструкції щодо застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод”.
  75


  Недашковськая Н.Ю.Рекреационная система Советских Карпат. К.: Вища школа, 1983. − 117 с.
  76


  НефедоваВ.Б., СмирноваЕ.А., ШвидченкоЛ.Г. Методы рекреационной оценки территории // Вестник МГУ. География. М., 1973. №5. − С. 49-55.
  77


  Нудельман М.С. Социально-экономические проблемы рекреационного природопользования. К.: Наук. думка, 1987. − 137 с.
  78


  Овчинников А.М. Минеральные воды”. М.: Госгеоиздат, 1963. − 375 с.
  79


  Олдак П.Г. Индустрия туризма - одно из ведущих направлений развития современной экономики // В сб. Проблемы развития индустрии туризма”, Новосибирск, 1970. − 125 с.
  80


  Очерки по климатологии курортов /Под ред. Е.М.Байковой и Г.А.Нивраева. М.: Мысль, 1963. − 256 с.
  81


  Павлов В.І. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика перспективи. Луцьк, 1998. − 211 с.
  82


  Попов А.И. Трускавец: вчера, сегодня, завтра. Львов, 1977. − 24 с.
  83


  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. № 1761 Про Державний реєстр нерухомих пам’яток України”
  84


  Постанова Ради міністрів УРСР від 07.011.1981р. №548 Про затвердження зон санітарної охорони курорту Трускавець”
  85


  Постанова Ради міністрів УРСР від 14.06.1952р №2216 Про затвердження зон санітарної охорони курорту Трускавець”
  86


  Преображенский В.С., Мухина Л.И., Лиханов Б.Н и др. Методические указания по характеристике природных условий рекреационного района // Географические проблемы организации туризма и отдыха. М., 1975. Вып. 1. − С. 59-72
  87


  Природа Львівської області / Під ред. К.І. Геренчука Львів, 1972. − 151 с.
  88


  Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование К.: 1985. − 280 с.
  89


  Природа Українських Карпат. Львів: Видавництво Львівського університету, 1968. 265 с.
  90


  Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст” затверджена Законом України Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст” / Голос України № 7 від 15.04.2004 року.
  91


  Райони та міста Львівщини. Інформаційно-статистичний збірник. Державний комітет статистики України. Львів, 1997. 216 с.
  92


  Рекомендовані стандарти санаторно-курортного лікування / Е.О. Колесник (ред.). − К.: Купріянова, 2003. − 415с.
  93


  Рекреационные использование территорий и охрана лесов. /Под ред. Нефедова В.Б. М.: Мысль, 1980. − 184 с.
  94


  Рекреационные ресурсы и методы их изучения. Сборник статей. Москва, 1981. − 137 с.
  95


  Рекреационные ресурсы СССР: Проблемы рационального использования. /Отв. ред. Веденин Ю.А. Москва, 1990. − 168 с.
  96


  Родичкин И.Д. Территориальная организация региональных рекреационных систем Украины // Строительство и архитектура. − К., 1978. − №9. − С. 37-45
  97


  Родичкин И.Д., Родичкина О.И.Методологические проблемы организации рекреационной деятельности // В помощь проектировщику-градостроителю. Проектирование кур
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины