ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І ДИНАМІКИ ПРИМІСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ : Пространственно-временной АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКА ПРИГОРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ Восточное Подолье

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І ДИНАМІКИ ПРИМІСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ
 • Альтернативное название:
 • Пространственно-временной АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКА ПРИГОРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ Восточное Подолье
 • Кол-во страниц:
 • 209
 • ВУЗ:
 • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Год защиты:
 • 2005
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки України

  Вінницький державний педагогічний університет
  імені Михайла Коцюбинського


  На правах рукопису  Бабчинська Олена Іванівна

  УДК 911.375.5 (477.4)


  Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля  Спеціальність 11.00.11-конструктивна географія і
  раціональне використання природних ресурсів

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата географічних наук


  Науковий керівник:
  Денисик Григорій Іванович
  доктор географічних наук, професор  Київ-2005  Зміст
  Стор.
  Вступ


  4
  Розділ І.


  Приміські зони в ландшафтознавчих дослідженнях:
  теорія і методи ...................................................................  10  1.1.


  Приміські зони й приміські ландшафти, їх межі .............


  10
  1.2.


  Історія формування й дослідження приміських зон ........


  16
  1.3.


  Натуральні й антропогенні чинники у формуванні
  та функціонуванні приміських зон ....................................  24
  1.4.


  Приміські зони як складні антропогенні парагенетичні системи .................................................................................  27
  1.5.


  Суспільні й природні закони та закономірності
  в розвитку приміських зон .................................................  32
  1.6.


  Принципи і методи дослідження природи й ландшафтів приміських зон ....................................................................  35
  Розділ ІІ.


  Історико-ландшафтознавчий аналіз формування
  приміської зони Вінниці ..................................................  41  2.1.


  Етапи заселення й формування території приміської зони Вінниці.  41
  2.2.


  Антропогенізація натуральних та формування антропогенних компонентів й елементів природи ..........  50
  2.3.


  Просторово-часові зміни структури ландшафтів
  приміської зони Вінниці .....................................................  69
  2.4.


  Приміська зона Вінниці у системах адміністративного та географічного районувань ............................................  78
  Розділ ІІІ.


  Сучасні ландшафти приміської зони Вінниці .............


  83  3.1.


  Селитебні ландшафти .........................................................


  83
  3.2.


  Сільськогосподарські ландшафти .....................................


  94
  3.3.


  Лісові антропогенні ландшафти ........................................


  99
  3.4.


  Водні антропогенні ландшафти .........................................


  103
  3.5.


  Промислові, дорожні та белігеративні ландшафти ........


  112
  3.6.


  Рекреаційні ландшафти ......................................................


  119
  Розділ IV.


  Поліпшення й раціональне використання ландшафтів приміської зони Вінниці ...........................  130  4.1.


  Формування єдиної системи охоронних об’єктів ............


  130
  4.2.


  Оптимізація приміської екосистеми Вінниці ..


  144
  4.3.


  Прогноз розвитку приміської зони Вінниці до 2050 року ...  157
  Висновки ...


  170
  Список використаних джерел ..


  173
  Додатки ..


  188


  Вступ

  Актуальність теми. З 90-х років ХХ ст. в Україні спостерігається тенденція розвитку субурбанізації. Вона виявляється у значному рості темпів забудови приміських зон, особливо великих та середніх міст, збільшенні у приміських зонах кількості населення та робочих місць. Це призводить до зростання інтенсивності природокористування у приміських зонах. За таких умов стратегія природокористування повинна бути зорієнтована не стільки на зниження антропогенного навантаження, скільки на його раціональний просторовий розподіл. Разом з тим, у сучасних ландшафтознавчих дослідженнях складної системи місто приміська зона”, місто прилеглі ландшафти” увага звертається лише на першу складову (М.М. Койнов, 1964; Я.Р. Дорфман, 1966; Л.І. Воропай, 1982; І.С. Круглов, 1992; О.Ю. Дмитрук, 1996; Г.І. Денисик, 1998; Ю.В. Яцентюк, 2004 та ін.); приміській зоні належної уваги не приділено. Лише частково лісівниками та екологами досліджуються окремі смуги лісопаркова та лісогосподарська (зелена підзона). Для розробки раціональної стратегії природокористування у приміських зонах необхідні комплексні, ландшафтознавчі дослідження. З одного боку, цього вимагає загострення екологічних процесів у приміських зонах, а з іншого реальність втілення в практику господарювання результатів дослідження.
  До певної міри це вплинуло на вибір регіону дослідження приміської зони Вінниці. Тут, на порівняно невеликій площі, спостерігається значна різноманітність не лише природних умов, але й господарської діяльності, що призводить до формування складної та мало дослідженої природно-господарської системи, за багатьма ознаками характерної не лише для Поділля, але й для України. Ландшафтознавчі дослідження допоможуть у вирішенні проблем оптимізації приміської зони Вінниці та інших міст.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках науково-дослідної теми кафедри фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Регіональне антропогенне ландшафтознавство: теорія і практика” та є складовою загальної науково-дослідної теми цього ж університету Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток”. Матеріали дослідження використані також при виконанні госпдоговірних тем Державного управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області.
  Мета і завдання дослідження. Мета вивчення факторів формування, особливостей та закономірностей функціонування приміської зони Вінниці, з’ясування її ландшафтної структури та ієрархії, визначення основних напрямів оптимізації та раціонального природокористування. У відповідності до зазначеної мети були сформульовані та вирішені такі завдання:
  · здійснити аналіз існуючих науково-теоретичних і методичних основ дослідження приміських зон;
  · доповнити та удосконалити теоретико-методологічні засади їх дослідження;
  · виявити і систематизувати основні чинники формування та функціонування приміських зон;
  · дослідити вплив природних і суспільних законів та закономірностей на розвиток приміських зон;
  · провести історико-ландшафтознавчий аналіз головних етапів формування приміської зони Вінниці;
  · дослідити особливості процесу антропогенізації натуральних компонентів та ландшафтних комплексів;
  · виявити просторово-часові зміни структури ландшафтів приміської зони Вінниці;
  · дослідити сучасну структуру та особливості функціонування антропогенних ландшафтів приміської зони Вінниці;
  · скласти антрополандшафтознавчі картографічні моделі приміської зони та визначити її місце у системі географічного районування;
  · визначити напрями оптимізації ландшафтів приміської зони Вінниці, спрогнозувати їх розвиток на майбутнє.
  Об’єктом дослідження є натуральні, натурально-антропогенні та антропогенні ландшафти приміської зони Вінниці різного ієрархічного рівня й структурної організації.
  Предметом дослідження є чинники, процеси, закономірності формування та функціонування антропогенних ландшафтів приміської зони Вінниці, напрями їх оптимізації.
  Методологічною основою дослідження виступає концепція взаємодії суспільства і природи тісно пов’язаних між собою складових географічної оболонки, що динамічно розвиваються у просторі і часі. Теоретично-методичною базою стало вчення про антропогенні ландшафти, основи якого закладено в працях вітчизняних та зарубіжних вчених В.А. Барановського, Л.І. Воропай, М.Д. Гродзинського, Г.І.Денисика, О.Ю.Дмитрука, І.П.Ковальчука, Ф.М. Мількова, В.О. Ніколаєва, В.М. Пащенка, В.С. Преображенського, Г.І. Швебса, П.Г. Шищенка, В.О.Шевченка та ін. В процесі дослідження, як головні, застосовувались конструктивно-науковий ландшафтознавчий підхід та принципи історизму і природно-антропогенного сумісництва. Основними методами дослідження, окрім польових, постали історико-ландшафтознавчий, історико-генетичних рядів карт, порівняння натуральних аналогів, моделювання та районування.
  В основу роботи покладено матеріали багаторічних (1998 2004 рр.) польових експедиційних досліджень автора. Використано фондові матеріали різноманітних державних установ і організацій, а також кафедри фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  · поглиблено та удосконалено теоретичні й методичні основи дослідження антропогенних ландшафтів приміських зон;
  · виявлено основні чинники формування приміських зон та досліджено вплив природних та суспільних законів і закономірностей на їх розвиток та функціонування;
  · обґрунтовано періодизацію процесу формування та розвитку приміської зони Вінниці;
  · виявлено просторово-часові особливості антропогенізації натуральних компонентів і ландшафтних комплексів приміської зони Вінниці;
  · досліджено сучасну структуру та особливості функціонування натурально-антропогенних та антропогенних ландшафтів;
  · вперше складено серію оригінальних прикладних ландшафтознавчих карт приміської зони Вінниці, показано її місце у системі географічного районування;
  · обґрунтовано напрями оптимізації приміської зони Вінниці та прогнозовано її розвиток у першій половині ХХІ ст.
  Практичне значення одержаних результатів. Дослідження дало можливість всебічно проаналізувати специфіку формування і розвитку приміської зони Вінниці і як зразок може бути використано при вивченні приміських зон інших міст України. Матеріали дослідження ввійшли до звітів з науково-дослідних тем Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток”, а також Державного управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області. Розроблені карти й картосхеми, напрями оптимізації приміської зони Вінниці використовуються працівниками управлінь містобудування та архітектури м. Вінниці, обласного товариства охорони природи та іншими організаціями для науково-обґрунтованого формування екосистеми приміської зони Вінниці. Розроблені в дисертації теоретичні аспекти дослідження приміських зон та зібраний фактичний матеріал використовуються при викладанні курсів Урбоекологія”, Природнича географія Поділля”, Фізична географія України”, „Географія Вінницької області” у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського та курсів Екологія” і Розміщення продуктивних сил” у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.
  Особистий внесок здобувача. Для вирішення завдань дисертаційного дослідження здобувачем самостійно:
  · проведено аналітичний огляд ландшафтознавчих напрацювань, що стосуються досліджень приміських зон, доповнено і детальніше розроблено ряд аспектів теорії та методики їх вивчення;
  · зібрано і всебічно опрацьовано літературний, картографічний, фондовий і власний польовий фактичний матеріал історичного, ландшафтознавчого й статистичного змісту;
  · здійснено історико-ландшафтознавчий аналіз формування приміської зони Вінниці, розвитку та функціонування її сучасних ландшафтів;
  · укладено велико- і дрібномасштабні карти ключових ділянок і загалом приміської зони Вінниці;
  · розроблено основні напрями і заходи щодо оптимізації екосистеми приміської зони Вінниці.
  Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження доповідались автором і обговорювались на наукових форумах регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівнів, а саме:
  Ландшафт як основа науки. Проблеми постнекласичних методологій” (Київ Вінниця, 2000); Теоретические и прикладные аспекты оптимизации и рациональной организации ландшафтов” (Воронеж, 2001); Антропогенні географія й ландшафтознавство у ХХ і ХХІ століттях” (Вінниця, 2003); Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика” (Тернопіль, 2004); Україна: географічні проблеми сталого розвитку” (Чернівці, 2004); щорічних звітних наукових конференціях викладачів природничо-географічного факультету й науково-методичних семінарах кафедри фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (1999 2004 рр.) та Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (2001-2004 рр.)
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом близько 4,3 д.а. З них один розділ (0,7 д.а.) у колективній монографії, 8 статей, 6 з яких у виданнях, включених ВАК України до переліку фахових наукових видань.
  Структура, обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел (200 найменувань), 6-ти додатків (на 22-х сторінках). Обсяг дисертації 209 с., з них 150 с. основного тексту, 55 рисунків, 6 таблиць.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Ретроспективний аналіз динаміки населення Східного Поділля (на прикладі Вінниці) та їх приміських зон за останні 50 років показує, що до 90-х років ХХ ст. спостерігався ріст концентрації населення у містах за рахунок депопуляції їх приміських зон та прилеглих сільських районів. З 90-х років ХХ ст. прослідковуються ознаки розвитку субурбанізації: так, зростають темпи забудови приміської зони Вінниці, тут збільшується щорічно на 0,3% населення та кількість робочих місць. Усе разом призвело до посилення інтенсивності природокористування. В таких умовах стратегія розвитку приміської зони Вінниці й, особливо, раціонального природокористування, повинна бути зорієнтована не стільки на зменшення антропогенного навантаження, скільки на його оптимальний просторовий розподіл. Останнє можливе лише при комплексному, історико-ландшафтознавчому аналізі розвитку, формування структури та функціонування приміської зони Вінниці.
  2. З ландшафтознавчого погляду приміська зона це складна просторово-часова система антропогенних ландшафтів, функціонування, структура і межі якої зумовлені особливостями розвитку та потребами міста й властивостями природних ландшафтів, що знаходяться під його впливом. Для визначення зовнішніх меж приміських зон за основний критерій необхідно брати просторове розташування найбільш характерного для неї класу антропогенних ландшафтів. З 70-х років ХХст. такими є рекреаційні.
  3. Разом з містом приміські зони формують складні, динамічні й цілісні, але неоднорідні антропогенні парагенетичні системи. У залежності від інтенсивності прояву парагенетичних зв’язків у приміських зонах доцільно виділяти три (а не дві) підзони: ближню, або внутрішню, середню, або перехідну, й дальню, або зовнішню. Їх межі нестабільні й змінюються, особливо межі зовнішньої підзони. Останні необхідно виділяти із запасом” на 20-50 років, а тому їх повинно бути дві: сучасна і майбутня.
  4. Приміська зона Вінниці почала формуватися у ХІV ст. В її розвитку виділено етапи зародження (ХІV перша половина ХVІ ст.), початковий (друга половина ХVІ середина ХVІІ ст.), занепаду й часткового відродження (кінець ХVІІ середина ХІХ ст.), нестабільного розвитку (кінець ХІХ 80-ті роки ХХ ст.), сучасний (90-ті роки ХХ ст. початок ХХІ ст.). Протягом цих етапів майже повністю антропогенізовані натуральні та сформувались нові антропогенні компоненти й елементи природи та ландшафтні комплекси. Відповідно до етапів розвитку приміської зони Вінниці формувались і її сучасні ландшафти. Виділено початковий (до ХVІІ ст.), нестабільного формування (ХVІІ середина ХІХ ст.), активного формування (друга половина ХІХ 70-ті роки ХХ ст.), сучасний (80-ті роки ХХ початок ХХІ ст.) етапи розвитку ландшафтів приміської зони Вінниці. В результаті сформувалась складна структура сучасних ландшафтів, де переважають антропогенні (87%), натурально-антропогенні займають 12%, умовно натуральні менше 1% території.
  5. Протягом виділених етапів формування приміської зони Вінниці основну роль у її розвитку серед антропогенних ландшафтів до 70-х років ХХ століття відігравали сільськогосподарські (польові та лучно-пасовищні) й вторинні лісові ландшафти. Після 70-х років ХХ ст. рекреаційні, які формуються на основі вище названих, а також водних антропогенних і, як допоміжних, дорожніх ландшафтів. Якщо врахувати активне та різноманітне (переважно) господарське освоєння, то на початку ХХІ ст. приміська зона Вінниці являє собою складну, багатофункціональну парагенетичну антропогенну систему, яка не вписується” в жодну з існуючих систем (адміністративного, фізико-географічного, природно-господарського) районувань. Тому й підходи та напрями її оптимізації повинні бути своєрідними.
  6. В основу проектів сучасного та майбутнього раціонального природокористування й поліпшення приміської зони Вінниці повинні стати два підходи: 1) спочатку створення єдиної системи охоронних об’єктів, яка включає в себе натуральні, натурально-антропогенні та антропогенні (власне антропогенні, ландшафтно-інженерні та ландшафтно-техногенні) ландшафтні комплекси і 2) оптимізація на основі єдиної системи заповідних об’єктів приміської екосистеми м. Вінниці як у горизонтальному, так і вертикальному її проявах. При цьому основну увагу потрібно звернути на примістечкові та присільські екосистеми.

  7. Прогноз розвитку приміської зони Вінниці до 2050 року показує, що найбільш раціональним є збільшення її площі у північно-західному та південно-східному напрямах долиною Південного Бугу та формування на нових територіях двох ландшафтно-рекреаційних парків Побузьке Полісся” та Побузькі пороги”. Саме вони дадуть змогу оптимально ввійти приміській зоні Вінниці у національну екологічну мережу України.  Список використаних джерел
  1. Агроландшафтные исследования / Под. ред. В.А. Николаева.- М.: издательство МГУ,1992 .- 118 с.
  2. Аккерманские древности Белгород-Днестровский: АОЗТ «ИРЭНТ», 1997. Вып. 1. 272 с.
  3. Александрович Г.С. Каменотесы, кустари и ремесленники Подольской губернии // Кустарные промыслы Подольской губернии. Киев, 1916. - №39. С. 34-47.
  4. Александрова Н.Д. Понятия и термины в ландшафтоведении. М.:ИГАН СССР, 1986. 111 с.
  5. Альтман К.П., Литовкін В.М. Ґрунти Вінницької області. Одеса: Маяк, 1969. 64 с.
  6. Андрієнко Т.Л., Грищенко Ю.М., Прядко О.І. Регіональні ландшафтні парки України. Стан та перспективи створення // Матеріали науково-практичного семінару. Рівне: РДТУ, 1999. С. 90-98.
  7. Антропогенні географія й ландшафтознавство в ХХ-ХХІ століттях Вінниця Воронеж: Гіпаніс, 2003. 240 с.
  8. Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества. М.: Мысль, 1982. 334 с.
  9. Аркас М. Історія України. Київ Ляйпціг: 1920. 684 с.
  10. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М.: Мысль, 1975. 287 с.
  11. Артюшенко А.Т. Растительность лесостепи и степи Украины в четвертичном периоде. К.: Наук. думка, 1970. 234 с.
  12. Археология Украинской ССР. К.: Наук. думка, 1971. Т.1. 451 с.; 1971. Т.2. 502 с.; 1975. - Т.3. 504 с.
  13. Атлас Винницкой области. Москва: ГУГК ССР, 1987. 31 с.
  14. Ахмедова Е.А. Региональный ландшафт: история, экология, композиция. Самара: Кн. издательство, 1991. 248 с.
  15. Бабчинська О.І. Регіони України у геопросторі Європи (на прикладі Поділля) // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Зб. наук. праць. В 3-х Т. Київ Луцьк: Вежа, 2000. Т.1. С. 267-268.
  16. Бабчинська О.І. Приміські зони і регіональні екологічні дослідження // Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність. Зб. наук. праць. В 2-х Т. - Вінниця: Арбат, 2000. Т.1 С. 170-172.
  17. Бабчинська О.І. Приміські зони: історія формування, ландшафтна структура // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця: Гіпаніс, 2001. Вип. 1. С. 82-85.
  18. Бабчинська О.І. Пруды как элемент формирования пригородных рекреационных зон // Научные записки Воронежского государственного педагогического университета. Серия: География. 2000. - №32. С. 62-64.
  19. Бабчинська О.І. Краєзнавчі дослідження приміських зон // Історія української географії. Серія: Краєзнавство. Тернопіль, 2001. Вип. 4. С.77-79.
  20. Бабчинська О.І. Вплив натурального й антропогенного чинників на формування ландшафтів приміської зони Вінниці // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця: Гіпаніс, 2003. № 5. С. 86-89.
  21. Бабчинська О.І. Приміська екосистема Вінниці // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Серія: Географія. 2004. № 2. Ч.ІІ. С. 35-37.
  22. Бабчинська О.І. Антропогенізація природи приміської зони Вінниці // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім М.Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця: Гіпаніс, 2004. Вип. 7. С. 51-57.
  23. Бабчинська О.І. Приміські зони як складні антропогенні парагенетичні системи // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наукових праць. В 4-х. Т. К.: ВГЛ Обрії, 2004. Т.3. С. 67-68.
  24. Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. Кам’янець-Подільський, 1993. 470 с.
  25. Баранович А.И. Украина накануне освободительной войны середины ХVІІ в. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 209 с.
  26. Барановський В.А. Екологічна географія й екологічна картографія. К.: Фітосоціоцентр, 2001. 252 с.
  27. Баранский Н.Н. Научные принципы в географии. // Избранные труды. М.: Мысль, 1980. С. 111-141.
  28. Батюшков П.Н. Подолия. Историческое описание. СПб, 1891. С. 3-38.
  29. Беер В. Техническая метеорология. - Л.: Гидрометеоиздат, 1966. 174 с.
  30. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. - 395 с.
  31. Белая О.П. Генетические особенности серых лесных почв Правобережной и Левобережной лесостепи Украины и их изменение под влиянием сельскохозяйственного использования. Автореф. дис. канд. с/х наук. Киев, 1964. 24 с.
  32. Бируля О. Річка Південний Буг та її сточища. Вінниця: Б.В., 1928. 26 с.
  33. Бідзіля В.І. Залізоплавильні горни середини І тис. н.е. на Південному Бузі // Археологія. Київ, 1963. - № 15. С. 123-144.
  34. Белінський М. Вінницький замок. Історичний нарис доби ХVІ-ХVІІІ століть. Вінниця: Б.в., 1926. 78 с.
  35. Бондарчук В.Г. Геологія України. К.: Вид-во АН УРСР, 1959. С. 208-219.
  36. Боплан Г. Описание Украины // Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. К.: Б.И., 1896. Ч. 1. 147 с.
  37. Боржковский В.В. Старый город: очерки современного его положения. Винница: Б.в., 1911. 11 с.
  38. Бурдейний В.А., Рубін М.Б. Вінницька область: Географічний нарис. К.: Рад. школа, 1967. 165 с.
  39. Бучинский И.Е. Климат Украины. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1960. 130 с.
  40. Вернадский В.И. Биосфера. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 5-102.
  41. Вернандер Н.Б. Влияние хозяйственной деятельности на свойства почвенного покрова // Природная среда и хозяйственная деятельность человека. К.: Вища школа, 1985. С. 105-112.
  42. Винокур І.С. Історія лісостепового Подністров’я та Південного Побужжя. Київ Одеса: Вища школа, 1985. 124 с.
  43. Вінниця. Історичний нарис / Ред.. В.О. Птущенко. Вінниця: Вінницьке книж.-газет. вид-во, 1964. 380 с.
  44. Владимирский-Буданов М. Акты о заселении юго-западной России от второй половины ХV века до Люблинской унии 1569 г. // Архив Юго-Западной России. Киев: 1890. Т.2. С. 24-38.
  45. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Подольская губерния. СПб., 1843. Т. 2. С. 5-104.
  46. Воловик В.М. Ландшафтознавчий аналіз природних ресурсів рекреаційних вузлів Східного Поділля // Укр. геогр. журнал. 1997. - №1. С. 39-43.
  47. Воловик В.М. Районування рекреаційних ландшафтів Вінницької області // Наукові записки ТДПУ. Серія: Географія. Тернопіль, 2001. Вип. 2. С. 53-55.
  48. Воронов Г.С. Охорона атмосфери. В 2-х томах. Київ: Наук. думка, 1997. Т.1. 59 с.
  49. Воропай Л.И., Денисик Г.И. Антропогенные изменения природы Винницкой области // Физ. география и геоморфология. К.: Вища школа, 1978. Вип. 19. С. 13-17.
  50. Воропай Л.И. Роль антропогенного фактора в развитии географической оболочки. Черновцы: ЧГУ, 1975. 74 с.
  51. Воропай Л.И., Куница М.Н. Селитебные геосистемы физико-географических районов Подолии. Черновцы: ЧГУ, 1982. 90 с.
  52. Воропай Л.И. Процесс географического познания: факторы, структура, закономерности и тенденции развития // Ландшафти і сучасність. Київ-Вінниця: Гіпаніс, 2000. С. 10-12.
  53. Гавриленко О.П. Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування. Київ: Ніка-Центр, 2003. - 319 с.
  54. Генсірук С.А., Бондар В.С. Лісові ресурси України, їх охорона та використання. Київ: Наук. думка, 1973. 526 с.
  55. Географический прогноз: теория, методы, региональный аспект. М.: Наука, 1986. 92 с.
  56. Географічна енциклопедія України: В 3-х томах. К.: Українська енциклопедія ім. М. Бажана, 1989. Т.1. 414 с.; 1990 Т.2. 479 с.; 1993. Т.3. 479 с.
  57. Гор А. Земля у рівновазі. Екологія і людський дух. Київ: Інтелсфера, 2001. 393 с.
  58. Геренчук К.И. Городское ландшафтоведение, его содержание и задачи // Антропогенные ландшафты центральных черноземных областей и прилегающих территорий. Воронеж: ВГУ, 1972. С. 10-12.
  59. Гетьман В.І. Зелене довкілля Києва унікальна природна цінність України // Київський географічний щорічник. Київ.: ВГЛ „Обрій”, 2003. Вип.2. С. 83-98.
  60. Голубін Ю.Г. Ставкове господарство в басейні Південного Бугу // Вісник метеорології та гідрології. К., 1937. - № 4. С. 34-43.
  61. Городецький С.В. Сільське господарство Поділля перед світовою війною. Вінниця: Б.в., 1929. 114 с.
  62. Гриневецький В.Т. Базова природничо-географічна інформація у структурі комплексного моніторингу столичного регіону України // Київський географічний щорічник. К.: ВГЛ „Обрії”, 2002. Вип.1. С. 152-162
  63. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. К.: Либідь, 1993. 224 с.
  64. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень К.: Либідь, 1995. 233 с.
  65. Гудзевич А.В. Природно-заповідний фонд Вінниччини. Вінниця: ТОВ „Консоль”, 2000. 128 с.
  66. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 495 с.
  67. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства Москва: Строиздат, 1984. 252 с.
  68. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: геохімічний аспект. Чернівці: Рута, 2002. 272 с.
  69. Давидчук В.С., Сорокіна Л.Ю. Показник стійкості приміських лісів Київщини // Київський географічний щорічник. К.: ВГЛ „Обрій”, 2003. Вип.. 2. С. 120-127.
  70. Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. Вінниця: Арбат, 1998. 289 с.
  71. Денисик Г.І. Природнича географія Поділля. Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1998. 183 с.
  72. Денисик Г.І., Любченко В.Є. Подільське Побужжя. Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999. 94 с.
  73. Денисик Г.І., Бабчинська О.І. Історико-географічний аналіз пізнання людиною ландшафту (на прикладі Поділля) // Ландшафти і сучасність. Київ Вінниця: Гіпаніс, 2000. С. 226-228.
  74. Денисик Г.І.Лісополе України. Вінниця: Тезис, 2001. 283 с.
  75. Дмитрук О.Ю. Міжнаукова інтеграція та предметно-об’єктне поле дослідження урбанізації, урбанізаційного природокористування та урбанізованих ландшафтів // Вісн. Львів. ун-ту. Серія географічна Львів, 2004. Вип. 31. С. 101-106.
  76. Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія з основами урбоекології: Ландшафтознавчий аспект. К.: ВПЦ „Київський університет”, 2000. 140 с.
  77. Дорфман Я.Р. Ландшафтно-географическая характеристика города Черновцы и его пригородного района. Автореф. дис канд. геогр. наук. - Львов, 1966. 18 с.
  78. Доценко А.І. Територіальна організація розселення на Київщині та шляхи її удосконалення // Київський географічний щорічник. К.: ВГЛ Обрії, 2002. Вип.1. С. 130-140.
  79. Древности северо-западного Причерноморья. - К.: Наук. думка, 1981. С. 84-94.
  80. Друмя Д.А. Техногенные свинец и цинк в придорожных ландшафтах Молдавии // Геохимия ландшафтов при поисках месторождений полезных ископаемых и охрана окружающей среды. Ростов-на-Дону, РГУ, 1982. С. 151-152.
  81. Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон. Санкт-Петербург: РГГ МУ, 2002. 120 с.
  82. Энциклопедический словарь географических терминов. М.: Сов. энциклопедия, 1968. 435 с.
  83. Ерофеев И.А. Винница. Москва: Гос. учпед. Изд-во, 1960. 78 с.
  84. Жекулин В.С. Историческая география ландшафтов. Новгород: НГПИ, 1972. 288 с.
  85. Жупанський Я.І. Історія розвитку географії в Україні. Львів: Світ, 1997. 264 с.
  86. Звонкова Т.В. Географическое прогнозирование. М.: Мысль, 1987. 167 с.
  87. Івченко А.С. Містечка України. Київ: НВП Картографія, 2000. 183 с.
  88. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. Л.: ЛГУ, 1980. 220 с.
  89. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. М.: Мысль, 1980. 264 с.
  90. Історія міст і сіл УРСР. Вінницька область. Київ: Вид-во АН УРСР, 1972. 778 с.
  91. Іщук С.І., Гладій О.В. Умови формування і фактори територіальної організації столичної господарської агломерації // Вісн. Київського ун-ту. Серія: Географія. 2003. Вип. 49. С. 41-44.
  92. Керр Е.Н. Пригородная зона города Симферополя: территориальная структура и функционирование // Геополитические и географические проблемы Крыма в многовекторном измерении Украины. Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2004. С. 209-211.
  93. Кириков С.В. Человек и природа Восточно-Европейской лесостепи в Х- начале ХІХ в.в. М.: Наука, 1979. 181 с.
  94. Кичунов Н.И. Плодоводство в Подольской губернии СПб, 1901. 97 с.
  95. Клімат Вінниці / За ред. І.М. Півошенка. Вінниця: Антекс УЛТД., 1995. 224 с.
  96. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. Львів: Інститут українознавства, 1997. 440 с.
  97. Койнов О.М. Ландшафты города Львова // Доклады и сообщения Львов. Отдела Географ. об-ва УССР. Львов, 1964. С. 22-26.
  98. Козинець С.В. Новий варіант генетичної класифікації містечок // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії Вінниця: Антекс УЛТД, 2004. - № 4. С. 154-156.
  99. Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР: Теоретические и методические исследования К.: Наук. думка, 1990. 200 с.
  100. Котлов Ф.В. Антропогенные геологические процессы и явления на территории города. Москва: Наука, 1977. 170 с.
  101. Компан О.С. Міста України в другій половині ХVІІ ст. К.: Вид-во АН УРСР, 1963 386 с.
  102. Крикун М.Г. Народонаселение Подольского воеводства в ХVІІ-ХVІІІ в.в. - Автореф. дис. канд. ист. наук. Львов, 1965. 21 с.
  103. Крисаченко В. Образ України в давньогрецькій культурі // Ойкумена. 1993. С. 63-76.
  104. Крочиус В.Р. Город и рельеф. Москва: Стройиздат, 1964. 192 с.
  105. Круглов И.С. История, современное состояние и перспектива освоения природных территориальных комплексов города Львова и окрестностей. Автореф. дис.канд. географ. наук. К., 1992. 22 с.
  106. Кукурудза С.І., Рутинський М.Й. Методологічні підходи до метризації екостанів ландшафтних систем. Київський географічний щорічник. К.: ВЛГ Обрії, 2002. Вип.1. С. 175-181.
  107. Куница М.Н. Селитебные ландшафты: основы целостности // Ландшафти і сучасність. Київ Вінниця: Гіпаніс, 2000. С. 179-181.
  108. Ландшафти і сучасність. Київ Вінниця: Гіпаніс, 2000. 289 с.
  109. Ландшафты пригородной зоны Киева и их рациональное использование. К.: Наук. думка, 1983. 241 с.
  110. Ландшафти як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя. Київ, 1999 - 360 с.
  111. Ласкарев В.Д. Общая геологическая карта Европейской России. Лист 17. Петроград, 1914. 710 с.
  112. Левковский С.С. Водные ресурсы Украины. К.: Вища школа, 1979. 200 с.
  113. Линч К. Образ города: Пер. с англ. Москва: Стройиздат, 1982.- 311 с.
  114. Луцяк В.Г., Мамонов П.Д., Бабчинська О.І. Маркетингові дослідження екологічного бізнесу на основі виробництва рослинної олії // Маркетинг: теорія і практика. Київ: КНЕУ, 2002. С. 68-69.
  115. Луцяк В.Г., Рудомін Г.А., Бабчинська О.І. Менеджмент виробництва олії горіха грецького на основі концепції екологічного маркетингу // Регіональні проблеми та перспективи розвитку сфери товарного обігу: теорія і практика: Вінниця: „Планер”, 2003. С. 150-154.
  116. Луцяк В.Г., Рудомін Г.А., Бабчинська О.І. Виховання в курсах „Основи екології” та „БЖД” на основі концепцій інноваційно-технологічного та екологічного маркетингу // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2004”. Дніпропетровськ, 2004. - Т. 59. С. 33-37.
  117. Людина в ландшафті ХХІ століття: гуманізація географії. Київ, 1998. 181 с.
  118. Малаков Д.В. По восточному Подолью. Москва: Искусство, 1988. 167 с.
  119. Малишева Л.Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій. Київ: Вид-во „Київський університет”, 1998. 264 с.
  120. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України. Київ: Знання, 2003. 479 с.
  121. Мельник А.В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг. К., 1993. 152 с.
  122. Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. Львів: Літопис, 1997. 230 с.
  123. Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002. 169 с.
  124. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М.: Мысль, 1973. 222 с.
  125. Мильков Ф.Н. Физическая география: учение о ландшафте и географическая зональность. Воронеж: ВГУ, 1986. 328 с.
  126. Минеев В.А. Экономические основы пригородного сельского хозяйства. Москва: Наука, 1962. - 146 с.
  127. Містечка Східного Поділля/ За ред. Г.І. Денисика. Вінниця: Тезис, 2002. 92 с.
  128. Міхелі С.В. Основи ландшафтознавства. Київ Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. 184 с.
  129. Мозговий А.А. До питання про функціональну типологію малих міст (на прикладі малих міст Подільської системи розселення) // Наукові записки ВДПУ. Серія географія. Вінниця 2003. - № 5. С. 34-38.
  130. Молчановский Н.В. Очерк известий о Подольской земле до 1434 г. Киев, 1883. С. 80-96.
  131. Мудрак О.В. Екологічні проблеми і тверді побутові відходи // Наукові записки ВДПУ. Серія: Географія. - 2003. Т. 5. С. 89-95.
  132. Населені місця Поділля. Вінниця: Держдрукарня, 1925.- 55 с.
  133. Національний атлас України. Київ, 2000. СD-ROM.
  134. Николаев В.А. Основы учения о агроландшафтах // Агроландшафтные исследования М.: МГУ, 1992. С. 4-57.
  135. Осичнюк В.В. Флористичні особливості Середнього Побужжя в зв’язку з ботаніко-географічним районуванням // Укр. ботанічний журнал. 1960. Т. 17. - № 3. С. 382-390.
  136. Основы конструктивной географии / И.П. Герасимов, В.С. Преображенский и др. Москва: Просвещение, 1986. 287 с.
  137. Островерхов А.С. Ольвия и торговые пути Скифии // Древности северо-западного Причорноморья. К.: Наук. думка, 1981. С. 84-94.
  138. Отамановський В.Д. Вінниця в ХІV- ХVІІ століттях: історичні дослідження. Вінниця: Континент-Прим, 1993. 464 с.
  139. Отрешко В.М. З історії Ольвійського поліса в ІV-І ст. до н.е. // Археологія, 1982. - № 41. С. 34-46.
  140. Охрана ландшафтов. Толковый словарь. Москва: Прогресс, 1982. 270 с.
  141. Пащенко В.М. Теоретические проблемы ландшафтоведения. К.: Наук. думка, 1993. С. 152-164.
  142. Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. Київ: Інтертехнодрук, 1999. 282 с.
  143. Півошенко І.М. Клімат Вінницької області. Вінниця: ВАТ. „Віноблдрукарня”, 1997. 240 с.
  144. Пістун М.Д. Суспільно-географічні закони // Географічна енциклопедія України. К.: Укр. енциклопедія, 1993. Т. 3. С. 253.
  145. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії Київ: Вища школа, 1996. 230 с.
  146. Пістун М.Д., Гуцал В.О., Проводар Н.І. Географія агропромислових комплексів. К.: Либідь, 1997. 200 с.
  147. Природа и ландшафты Подворонежья. Воронеж: ВГУ, 1983. 253 с.
  148. Природа и ландшафты Притамбовья. Воронеж: ВГУ, 1986. 225 с.
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины