Картографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні (проблеми, методика, застосування)
 • скачать файл:
 • Название:
 • Картографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні (проблеми, методика, застосування)
 • Альтернативное название:
 • Картографо-геодезическое обеспечение земельно-кадастровых работ в регионе (проблемы, методика, применения)
 • Кол-во страниц:
 • 176
 • ВУЗ:
 • ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
 • Год защиты:
 • 2003
 • Краткое описание:
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  На правах рукопису


  Білокриницький Сергій Миколайович


  УДК 528.4  Картографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні
  (проблеми, методика, застосування)


  11.00.12 географічна картографія
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук


  Науковий керівник
  Жупанський Ярослав
  Іванович
  доктор географічних
  наук; професор

  Чернівці 2003  ЗМІСТ
  Перелік умовних скорочень............................................................................................3
  Вступ ....................................................................................................................................4
  Розділ 1. Земельні ресурси як об’єкт дослідження територіальної організації регіону................................................................................................................................10
  1.1. Земельні ресурси географічна і землевпорядна категорія...................................10
  1.2. Земельно-кадастрові роботи і територіальна організація та управління земельними ресурсами території.....................................................................................18
  1.3. Картографо-геодезичний метод дослідження земельних ресурсів регіону..........31
  Висновки до розділу 1.......................................................................................................40
  Розділ 2. Геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт............................41
  2.1. Геодезичне забезпечення створення карт (планів)..................................................41
  2.2. Аналіз геодезичного забезпечення території України............................................55
  2.3. Геодезичне забезпечення території Чернівецької області......................................65
  Висновки до розділу 2.......................................................................................................79
  Розділ 3. Картографічне забезпечення земельно-кадастрових робіт.....................81
  3.1. Створення та оновлення карт (планів) і визначення ступеня їх сучасності.........81
  3.2. Аналіз картографічного забезпечення території України......................................97
  3.3. Картографічне забезпечення території Чернівецької області..............................112
  Висновки до розділу 3.....................................................................................................125
  Розділ 4. Організаційні проблеми картографо-геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні та шляхи їх вирішення.............................127
  4.1. Організаційні проблеми геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт..................................................................................................................................127
  4.2. Організаційні проблеми картографічного забезпечення земельно-кадастрових робіт..................................................................................................................................134
  4.3. Можливості вирішення організаційних проблем картографо-геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт....................................................................143
  Висновки до розділу 4.....................................................................................................155
  Висновки.........................................................................................................................157
  Список використаних джерел.....................................................................................162
  Додатки............................................................................................................................174


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  1. АГМ - Астрономо-геодезична мережа
  2. АГМ-1 - Астрономо-геодезична мережа 1 класу
  3. АПК - Агропромисловий комплекс
  4. АТЧ - Армійська топографічна частина
  5. ВНДІМ - Всеросійський науково-дослідний інститут метрології
  6. ВТС - Військово-топографічна служба
  7. ГЛОНАСС - Глобальна Навігаційна Супутникова Система
  8. ГУГК - Головне управління геодезії, картографії і кадастру
  9. ДГМ - Державна геодезична мережа
  10.ДЗЗ - Дистанційне зондування землі
  11.ДНВП - Державне науково-виробниче підприємство
  12.ДОБТІ - Державне обласне бюро технічно інвентаризації
  13.ДСГКК - Державна служба геодезії, картографії і кадастру
  14. КЧ - Картографічна частина
  15.МБТІ - Міське бюро технічної інвентаризації
  16.УААН - Українська академія аграрних наук
  17.УкрДІІГВЗ - Український державний інститут інженерно-геодезичних
  вишукувань і знімань
  18.УкрДІІТВ Український державний інститут інженерно-технічних
  вишукувань
  19. ЦФС - Цифрова фотограмметрична станція
  20. GPS - Global Positioning System (Глобальна Система Визначення
  Положень)
  21. WGS - 84 - World Geodetic System (Світова Геодезична Система
  Координат 1984 року)
  ВСТУП


  Земельна реформа в Україні привела до значних, особливо в сільському господарстві змін організаційно-правових та організаційно-територіальних форм власності на землю і господарювання на ній, водночас змінились земельні відносини, порушилась організація виробництва й управління агропромисловим комплексом, знизилась ефективність використання земельних та інших ресурсів.
  В результаті земельних перетворень істотно збільшилось число сільськогосподарських та інших землевласників і землекористувачів: порушились їх межі, площі, організація виробництва і території. За роки земельної реформи в Україні кількість землекористувачів і землевласників зросла із 0,8 млн. до 23 млн. в т. ч. сільськогосподарських товаровиробників - із 51,7 тис. до 98,5 тис. На території колишніх колгоспів і радгоспів з’явилось понад 38,8 тис. фермерських господарств та 6,4 млн. власників земельних часток (паїв).
  У зв’язку з роздержавленням і приватизацією земель у межах сільськогосподарських підприємств, особливо в густонаселених районах, виявились значні площі земель, що вимагають особливого режиму й умов використання, які мають обмеження і земельні сервітути. Але, окрім земель сільськогосподарського призначення, є ще землі житлової та громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі рекреаційного призначення; землі історико-культурного призначення; землі лісового фонду; землі водного фонду; землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. В своїй внутрівидовій структурі ці категорії земель охоплюють ще й декілька видів земель, які виконують те чи інше цільове призначення. Усі землі можуть перебувати або в державній, або в комунальній, або в приватній власності. Як розмежувати таку велику кількість земель і в напрямі їх категорій і в напрямі власності? Як створити сучасний земельний кадастр? Зрозуміло, що необхідно, перш за все, провести інвентаризацію земель як основу створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання й охорони земельних ресурсів, оподаткування, з точною прив’язкою меж земельних ділянок до пунктів державної геодезичної мережі. Окрім того, основою для створення робочого інвентаризаційного і кадастрового плану повинен бути картографічний матеріал не дрібніше масштабу 1:2000, а в населених пунктах масштабу 1:500.
  Виходячи з вищевикладеного, пропоноване дисертаційне дослідження присвячено дослідженню проблем картографо-геодезичного забезпечення земельного кадастру на прикладі території Чернівецької області.
  Актуальність теми.
  Розмежування земель як у напрямі їх категорійності, так і в напрямі власності потребує того, щоб кожна земельна ділянка була визначена у просторі, тобто мала свої координати, а також була відображена на певному картографічному матеріалі. Це вимагає відповідного геодезичного і картографічного забезпечення.
  Не дивлячись на велику кількість теоретичних розробок, сучасний стан картографо-геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт залишається на низькому рівні. Проведення топографо-геодезичних і картографічних вишукувань при виконанні землевпорядних робіт здійснюється з порушенням нормативних документів, що призводить до нераціонального використання земель і неможливості створення земельного кадастру. Саме це й зумовило вибір теми дисертаційної роботи.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідницьких робіт Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича і є складовою наукової теми кафедри географії і картографії України „Географо-краєзнавчі дослідження України”. Обраний напрям досліджень пов’язаний з держбюджетною темою „Економіко-географічний аналіз просторово-часових закономірностей розвитку природно-ресурсного потенціалу з метою раціоналізації природокористування” за 2000-2002 рр. (ДР № 0100U005498) та новою темою „Конструктивно-географічний аналіз природно-ресурсного комплексу України в умовах стабілізації соціально-економічного розвитку”, а також держбюджетною темою „Генетичні, біогеохімічні та агроекологічні основи управління родючістю і картографування ґрунтів Передкарпаття і прилеглих територій” (ДР № 0101U004205).
  Мета і задачі дослідження.
  Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і науково-методичних основ комплексного картографічного розмежування земель, розробка методики оцінки можливості створення топографічних карт і планів того чи іншого масштабу за існуючою розрідженою геодезичною мережею, визначення шляхів і напрямів вирішення основних проблем геодезичного і картографічного забезпечення земельно-кадастрових робіт.
  Відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання дослідження:
  - з’ясувати основні вимоги щодо точності топогеодезичних і картографічних вишукувань при створенні земельного кадастру;
  - вивчити стан геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт в регоні;
  - дослідити стан картографічного забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні;
  - розробити методику оцінки можливості створення топографічних карт і планів того чи іншого масштабу за існуючою розрідженою геодезичною мережею;
  - здійснити підрахунок добудови геодезичної мережі до вимог нормативних документів на територію Чернівецької області;
  - обчислити кошторисну вартість топогеодезичних і картографічних вишукувань при проведенні землевпорядних робіт на території Чернівецької області;
  - з’ясувати організаційні проблеми картографо-геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні;
  - накреслити можливі шляхи вирішення проблем топогеодезичного та картографічного забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні.
  Об’єктом даного дослідження є земельні ресурси Чернівецької області та їх раціональне використання.
  Предметом дослідження є теоретико-методичні розробки картографо-геодезичного забезпечення земельних ресурсів регіону з метою створення сучасного земельного кадастру.
  Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу досліджень складають: сучасні уявлення про роль і значення земельно-кадастрових робіт у створенні земельного кадастру на регіональному рівні, у пізнанні навколишнього середовища з метою раціонального використання природних ресурсів, значення геодезичного і картографічного методів у вивченні природних і суспільних процесів, уявлення про застосування сучасних методів при побудові геодезичної основи топографічних знімань і створенні (оновленні) топографічних карт і планів.
  Для досягнення мети досліджень були використані такі методи та прийоми: історичного аналізу (для вивчення досвіду створення топографічних карт і планів та кадастрових планів), статистичний метод (для вивчення геодезичного та картографічного забезпечення), математичний метод (для визначення добудови геодезичної мережі, оцінки можливості створення топографічних карт і планів на ту чи іншу територію, обчислення кошторисної вартості топогеодезичних робіт), геодезичний метод (для з’ясування необхідної густоти розташування геодезичних пунктів при проведенні топографічних знімань без порушення нормативних документів), методи картографії (для відображення пунктів картографо-геодезичного забезпечення і забезпечення природного середовища та господарських об’єктів). Окрім спеціальних методів, у дисертації були використані загальнонаукові методи (системний підхід, структурний аналіз, порівняльно-географічний та інші).
  Вихідними матеріалами для написання роботи стали зібрані та проаналізовані автором текстові, картографічні, геодезичні та статистичні джерела Військово-топографічної служби, Державної служби геодезії, картографії та кадастру Міністерства екології та природних ресурсів, Держкомзему України, підприємств, організацій та установ Чернівецької області, які використовують геодезичні і картографічні матеріали, а також займаються виконанням топогеодезичних і картографічних робіт.
  Наукова новизна одержаних результатів.
  У процесі досліджень картографо-геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні на основі власних науково-дослідницьких пошуків удосконалені теоретико-методичні основи топогеодезичних і картографічних вишукувань для створення сучасного земельного кадастру.
  Здійснено детальний аналіз картографо-геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні.
  Запропоновано методику оцінки можливості створення топографічних карт і планів того чи іншого масштабу за існуючою розрідженою геодезичною мережею.
  Для створення топографічних карт і планів, згідно нормативних документів, підрахована необхідна добудова геодезичної мережі на територію Чернівецької області.
  Обґрунтовані організаційні заходи картографо-геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні.
  Визначені можливі шляхи вирішення проблем геодезичного та картографічного забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні.
  Практичне значення одержаних результатів.
  Практичне значення роботи полягає в тому, що вона подає системно упорядкований та конкретизований на рівні регіону погляд на стан картографо-геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт, висвітлює їх організаційні проблеми та рекомендує можливі шляхи їх вирішення.
  Пропонована методика оцінки можливості створення топографічних карт і планів може бути використана практично на будь-яку територію незалежно від її розмірів.
  Обчислена кошторисна вартість виконання топогеодезичних і картографічних вишукувань при створенні земельного кадастру на територію Чернівецької області надає можливість уявити про вартість цих вишукувань при проведенні їх традиційними методами, а також при застосуванні сучасних методів.
  Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються Державним науково-виробничим підприємством „Чернівецький геоінфоцентр” Укргеодезкартографії у своїй практичній діяльності, а також увійшли до звітів наукової теми кафедри географії і картографії України Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича та держбюджетних тем.
  Теоретичні узагальнення, методичні прийоми виконаних досліджень можуть використовуватися під час проведення подібних досліджень в інших регіонах, а конкретні результати досліджень організаціями, підприємствами, відомствами, які виконують топогеодезичні і картографічні роботи на території Чернівецької області.
  Особистий внесок здобувача.
  Під час проведення досліджень і написання роботи автором особисто опрацьовано й узагальнено теоретичні і методичні розробки з питань забезпечення земельно-кадастрових робіт топогеодезичними, картографічними, звітними, статистичними і довідковими матеріалами.
  Розроблена методика оцінки можливості створення топографічних карт і планів на основі існуючої розрідженої геодезичної мережі.
  Накреслені шляхи можливого вирішення основних організаційних проблем картографо-геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні.
  Здійснені розрахунки добудови існуючої розрідженої геодезичної мережі до вимог нормативних документів, а також обчислена кошторисна вартість виконання топогеодезичних і картографічних вишукувань при створенні земельного кадастру.
  Більшість картосхем і таблиць в дисертаційній роботі складені автором особисто.
  Апробація результатів дисертації.
  Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідались й обговорювались на звітно-наукових конференціях, практичних семінарах, науково-методичних нарадах професорсько-викладацького складу Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, Другій Всеукраїнській науково-методичній конференції „Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України” (Чернівці, 2000 р.), Міжнародній науково-практичній конференції „Землевпорядна наука, виробництво і освіта ХХІ століття” (Київ, 2001 р.). Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку” (Київ, 2003 р.)
  Публікації.
  За результатами дисертаційної роботи опубліковано 6 одноосібних наукових праць, у тому числі 6 статей, з них 6 у фахових виданнях і двоє тез (у співавторстві). Загальний обсяг публікацій 2,5 друкованих аркушів.
 • Список литературы:
 • Висновки

  Однією з найважливіших частин природних ресурсів України є земельні ресурси. Перетворення, здійснені за останні роки в АПК, істотно змінили організаційно-правові та організаційно-територіальні форми власності на землю і господарювання на ній. Водночас змінилися земельні відносини, порушилася організація виробництва й управління АПК, знизилася ефективність використання земельних та інших ресурсів. Істотно збільшилось число сільськогосподарських та інших землевласників та землекористувачів: порушились їх межі, площі, організація виробництва і території. У зв’язку із роздержавленням і приватизацією земель у межах сільськогосподарських підприємств, виявились значні площі земель, що вимагають особливого режиму й умов використання, які мають обмеження і земельні сервітути.
  За своїм цільовим призначенням землі України поділяються на дев’ять категорій, які в своїй внутрівидовій структурі охоплюють ще й по кілька типів земель, що виконують те чи інше цільове призначення.
  Усі землі можуть перебувати або в державній, або в комунальній, або в приватній власності. Для розмежування такої великої кількості земель в напряму їх категорій і в напряму їх власності, створення сучасного земельного кадастру, необхідно провести інвентаризацію земель, як основу інформаційної бази земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання й охорони земельних ресурсів, оподаткування з точною прив’язкою меж земельних ділянок до пунктів державної геодезичної мережі. Окрім того, основою для створення робочого інвентаризаційного і кадастрового плану повинен бути картографічний матеріал не дрібніше масштабу 1:2000, а в населених пунктах - масштабу 1:500.
  У результаті дослідження геодезичного забезпечення земельних ресурсів для створення топографічних та кадастрових карт і планів встановлено:
  - існуюча в даний час державна геодезична мережа забезпечує створення карт лише масштабу 1:50000 і дрібніших масштабів;
  - створення топографічних карт масштабу 1:10000-1:25000 на всю територію неможливе без порушення нормативних документів;
  - створення топографічних планів масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 можливе лише на окремі ділянки;
  - для розрядних геодезичних мереж згущення, які розвивались у різні роки в містах і селищах для створення топографічних планів масштабів 1:2000, 1:5000, в даний час, враховуючи давнину їх закладання, а також середньостатистичну тенденцію щодо втрати (знищення) пунктів, можливо зробити висновок, що на даний час втрата пунктів складає від 50% до 100%;
  - сучасний стан розрядних геодезичних мереж згущення в містах і селищах не забезпечує виконання великомасштабних і кадастрових знімань, тому необхідно наново (включаючи пункти, які збереглися) будувати ці мережі;
  - для проведення земельно-кадастрових робіт в сільських населених пунктах необхідно побудувати розрядні геодезичні мережі згущення;
  - тип центрів геодезичних пунктів, які використовуються при закладенні пунктів мереж згущення, не забезпечує їх довгострокове зберігання;
  - сучасна законодавча база щодо збереження геодезичних пунктів, а також небажання органів місцевого самоврядування щодо нагляду і збереженню пунктів приводять до їх втрати, отже до значної втрати коштів;
  - зниження статусу топогеодезичної служби з Головного управління при Кабінеті Міністрів до Державної служби геодезії, картографії і кадастру в складі Міністерства екології і природних ресурсів негативно вплинуло на виконання топогеодезичних робіт на території України і послаблення держгеонагляду;
  - застосування локальних місцевих систем координат створює незручності при їх використанні, а також знижує точність при переобчисленні координат із однієї системи в іншу;
  - відсутність чіткої програми щодо інвентаризації земель не забезпечить створення сучасного земельного кадастру.
  Сучасний стан картографічного забезпечення території України, в тому числі й Чернівецької області, є незадовільним. Наявний картографічний матеріал застарілий і за своїм змістом не відповідає нинішньому стану місцевості. Як з’ясувалося, топографічні карти масштабу 1:10000 складались в двох системах координат: в державній (1942 року) і локальній (1963 року). Окрім того, топографічні плани, як правило, складаються в місцевих системах координат, застосовується вільне розграфлення аркушів та їх номенклатура. Карти, складені в різних системах координат, мають свою номенклатуру, яка істотно відрізняється від класичної, застосовуваної для карт, складених в системі координат 1942 року. Все це створює незручності у використанні карт. По-перше, необхідно мати на кожну систему координат свої збірні таблиці, для того, щоб відшукати необхідний аркуш карти; по-друге, стикування аркушів з різними системами координат практично неможливе (наприклад, для склеювання карт); по-третє, визначення координат точок по картах з різними системами координат потребує проведення додаткового виду робіт переобчислення координат точок для приведення їх до державної системи координат.
  Зважаючи на те, що потреби господарства й оборони вимагають оновлення змісту карт і планів не пізніше ніж через 5-7 років, необхідно щорічно оновлювати за підрахунками Укргеодезкартографії 14017 номенклатурних аркушів. Виробничі потужності підприємств дозволяють оновлювати щорічно лише 3000 номенклатурних аркушів.
  На територію України створені цифрові карти у масштабах 1:500000, 1:200000, але сучасний розвиток та впровадження інформаційних технологій в державі, вимагає забезпечення цифровими картами усього масштабного ряду.
  Створення системи реєстрації земель та нерухомості майна вимагає виготовлення універсальних топографічних планів у масштабах 1:1000-1:5000 на всю територію України, а в населених пунктах - топографічного плану 1:500. З 417 населених пунктів Чернівецької області топографічні плани масштабів 1:2000, 1:5000 складалися лише на території 19 населених пунктів і то в 1971-1991 рр.
  Кадастрові знімання, які зараз виконуються Інститутом землеустрою та іншими організаціями і підприємствами не відповідають вимогам нормативних документів, і тому як картографічний матеріал можуть використовуватися лише як довідковий.
  Минуло понад 10 років незалежності України, а практично не вирішено питання щодо створення топографічних карт і планів державною мовою.
  Вирішення проблем картографо-геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні, на наш погляд, повинно здійснюватися в наступних напрямах:
  - фінансова проблема повинна вирішуватися за рахунок земельного податку;
  - дозгущення існуючої ДГМ і розрядної геодезичної мережі до щільності, яка б забезпечувала створення топографічних та кадастрових карт (планів) без порушення нормативних документів повинно здійснюватися сучасними методами, тобто із застосуванням GPS-технологій, які дозволяють скоротити термін виконання робіт в 40-50 разів порівняно з традиційними методами;
  - застосування GPS-технологій дозволяє виконати роботи по дозгущенню геодезичних мереж наявними силами місцевих організацій і підприємств, які виконують топогеодезичні роботи;
  - визначення координат геодезичних пунктів за допомогою GPS-приймачів дозволяє одночасно пов’язувати наново визначені пункти з існуючою геодезичною мережею і з фундаментальною геодезичною мережею, тобто визначення координат здійснюється в єдиній системі координат WGS-84, яка забезпечує поступовий перехід України до Світової системи координат;
  - для довгострокового зберігання центрів геодезичних пунктів недоцільно розташовувати їх в місцях, де часто проводять ремонтні роботи, але, якщо іншого місця обрати немає можливості, то необхідно обов’язково закладати на будинках марки (не менше чотирьох);
  - усі ремонтні роботи повинні погоджуватися з інспекцією держгеонагляду;
  - законодавча база країни повинна бути такою, щоб забезпечувала зберігання геодезичних пунктів;
  - для геодезичних центрів розрядних мереж необхідно передбачати закладення другого центру на глибину не менше 2 м, що забезпечить його довгострокове зберігання і можливість оновлення у випадку знищення верхнього центру;
  - один інспектор з держгеонагляду навіть для такої маленької області як Чернівецька, не забезпечує належного контролю за станом геодезичних пунктів, необхідно як мінімум мати відділ з держгеонагляду;
  - застосування GPS-технологій, ГІС-технологій, дистанційного зондування Землі значно підвищує продуктивність праці при створенні й оновленні топографічних карт (планів) і проведенні кадастрових знімань;
  - створення цифрових карт (планів) місцевості, які при потребі можуть перетворюватися в образно-знакові моделі, забезпечує їх побудову в єдиній системі координат і в однаковому розграфленні;
  - є необхідність реформування Державної служби геодезії, картографії і кадастру.  Список використаних джерел

  1. 10 років земельної реформи в області // Чернівецьке обласне управління земельних ресурсів. Чернівці: РА Букрек”, 2001. 8 с.
  2. Берлянт А. М. Картография: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. 336 с.
  3. Білокриницький С. М. До проблеми геодезичного забезпечення землевпорядних робіт // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. 2000. № 2. Географія. С. 92-95.
  4. Білокриницький С. М. Про спрощене переорієнтування геодезичних мереж // Наук. вісник Чернів. ун-ту. 2000. Вип. 80. Географія. С. 148-152.
  5. Білокриницький С. М., Жупанський Я. І. До проблеми топогеодезичного забезпечення природно-ресурсного потенціалу території // Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України: Тези доп. Другої Всеукраїнської науково-методичної конференції. Чернівці, 24-26 квітня 2000. С. 8-9.
  6. Білокриницький С. М. Геодезичне забезпечення території Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Вип. 104. Географія. С. 202-207.
  7. Білокриницький С. М. Сучасні можливості створення великомасштабних топографічних карт і планів // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 120. Географія. Чернівці: Рута, 2001. С. 197-202.
  8. Білокриницький С. М. Топографія і геодезія. Ч. 1. Методичний посібник. Чернівці: Рута, 2001. 64 с.
  9. Білокриницький С. М., Жупанський Я. І. Особливості сучасного стану геодезичного забезпечення земельного кадастру // Землевпорядна наука, виробництво і освіта ХХІ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2001. С. 217-219.
  10.Білокриницький С. М. Про картографічне забезпечення землевпорядкування на території Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 138. Географія. Чернівці: Рута, 2002. С. 216-222.
  11.Білокриницький С. М. Проблеми забезпечення потенціалу земельних ресурсів регіону знімальною основою // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 158. Географія. Чернівці: Рута, 2002. С. 145-155.
  12.Боровий В. О. Автоматизовані розробки і програмне забезпечення геоінформаційних технологій і кадастрів // Інженерна геодезія: Наук.-техн. збірник. К., 1998. Вип.39. С. 17-21.
  13.Бубнов И. А. Военная топография. М.: ВИ МО, 1964. 350 с.
  14. Валуев А. С. Практикум по стереофотограмметрии. М.: Геодезиздат, 1961. 274 с.
  15.Васильченко В. Економічні основи землевпорядкування. Х.: 1926. С. 7.
  16.Войтенко С. П. Шляхи розвитку кадастру в Україні // Інженерна геодезія: Наук.-техн. збірник. К., 1998. Вип. 39. С. 32-34.
  17.Волков К. Т. Новые законы о землеустройстве. С. Петербург, 1912. С. 1.
  18. Волков С. Н. Экономика землеустройства. М.: 1996.- 152 с.
  19.Володін М. О. Державний земельний кадастр в нових економічних вимірах // Інженерна геодезія: Наук.-техн. збірник. К., 1998. Вип. 39. С. 41-51.
  20.Волосецький Б. І. Про точність кадастрових планів // Зб. Геомоніторинг 99, Львів, 1999. С. 89-92.
  21.Волосецький Б. І. Оцінка економічних параметрів на точність геодезичних вимірювань при кадастрових роботах // зб. Geodezja, inzynieryja i katastr w gospodarce narodowej. Lwow - Rzeszow, 1998. С. 19-22.
  22.Географічна енциклопедія України: в 3-х т. К.: Українська Радянська Енциклопедія ім. М. П. Бажана”, 1990. Т. 2: З О. С. 43.
  23.Глобальна система визначення місцеположення (GPS). Теорія і практика / Гофманн-Велленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д./ Пер.з англ. під ред. Яцківа Я.С. Київ: Наукова думка, 1995. 39 с.
  24.Гулкевич В. Г., Донцов О. О. Топографічна вивченість території України (історія, сучасний стан, перспективи, проблеми) // Вісник геодезії та картографії. 1995. № 2. С. 25-31.
  25.Державна програма з цифрового картографування України // Вісник геодезії та картографії. № 2. 1995. С. 82-90.
  26.Дробышев Ф. В. Основы аэрофотосъемки и фотограмметрии. М.: Недра, 1973. 288 с.
  27.Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы. Часть ІІ. Камеральные работы. М.: Недра, 1966.
  28.Жолкевський П. Ф. Вимоги до точності і якості картографічної інформації для реєстрації землі і права власності на неї // Інженерна геодезія. 1998. - № 39. С. 68-71.
  29.Жолкевський П. Ф. Картографічне забезпечення системи управління земельними ресурсами та реєстрації землі // Інженерна геодезія. 1998. № 40. С. 49-53.
  30.Жупанський Я. І. Картографо-геодезичні дослідження території Чернівецької області // Наук. вісник Чернів. ун-ту. 1996. Вип. 3. Географія. С. 24-41.
  31.Жупанський Я. І. Дещо з історії топографо-картографічних робіт на території Чернівецької області з найдавніших часів до кінця 40-х років ХХ ст. // Вісник геодезії та картографії. 1998. № 3. С. 54-60.
  32.Жупанський Я. І. Стародавня картографічна інформація про Україну // Укр. геогр. журнал. -1993. № 1. С. 46-50.
  33.Жупанський Я. І. Топографо-картографічні дослідження в Україні в нові часи (кінець XVIII початок ХХ ст.) // Вісник геодезії та картографії. 1994. № 1. С. 81-86.
  34.Жупанський Я. І., Сухий П. О. Соціально-економічна картографія. Чернівці, 1996. 274 с.
  35.Завгородній В. В., Матусевич К.М. Основи топографії і картографії. К.: Радянська школа, 1977. 134 с.
  36.Закон України про плату за землю // Київ: 19.09.1996 р. № 378/96-ВР. 9 с.
  37.Земельний кодекс України. 2002. 89 с.
  38.ЗУ УРСР. 1922. № 51. 48 с.
  39.Инструкция по нивелированию І, ІІ, ІІІ, IV классов // ГУГК СССР. М.: Недра, 1990. 63 с.
  40.Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:10000, 1:25000. М.: Недра, 1978. 80 с.
  41.Інструкція з заповнення державної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем., 6а-зем., 6б-зем., 2-зем.). К.: Державний комітет України по земельних ресурсах, 1998. 53 с.
  42.Інструкція з обстеження та оновлення пунктів державної геодезичної мережі України // Топографо-геодезична та картографічна діяльність: Законодавчі та нормативні акти. Ч.1. Вінниця: Антекс, 2000. С. 294-319.
  43.Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. К.: ГУГК України, 1999. 156 с.
  44.Інструкція по технічній інвентаризації. К.: Держком. будівництва, архітектури та житлової політики України. К., 1998. 25 с.
  45.Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі. К.: Держкомзем України, 2002. 22 с.
  46.Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Навч. посіб. для студ. екон. та геогр.спец. вищ.навч.закл. К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2002. 260 с.
  47.Карпович Н. К. Аэрофотограмметрия. М.: ВИ МО, 1956. 180 с.
  48.Керівний технічний матеріал з інвентаризації земель населених пунктів. (наземні методи) ГКНТА 3.01.05. 93. К.: ГУГК, 1993. 35 с.
  49.Козаченко Т. І., Пархоменко Г. О., Молочко А. М. Картографічне моделювання. Вінниця: Антекс У ЛТД, 1999. 328 с.
  50.Козьмук П. Ф. Державний земельний кадастр. Частина І. Кадастрове зонування земель. Навч. посібник. Чернівці: Рута, 2001. 68 с.
  51.Конституція України. 1996. С. 18.
  52.Коншин М.Д. Аэрофототопография. М.: Издательство геодезической и картографической литературы, 1952. 360 с.
  53.Кучер О. В., Олійник О. В., Дишлик О. П. Питання топографо-геодезичного забезпечення реформування земельних відносин // Вісник геодезії та картографії. 1997. № 1. С. 93-99.
  54.Куштин И. Ф. Фотограмметрия. Ростов н/Д.: Рост.инж.-строит. ин-т, 1983. 92с.
  55.Левицкий И. Ю. Научные основы комплексного сельскохозяйственного картографирования. М.: Недра, 1975. 204 с.
  56.Лиодт Г. Н. Картоведение. М.: Учпедгиз, 1948. 432 с.
  57.Литвиненко В. П. Аэрофототопография. М.: ВИ МО, 1981. 463 с.
  58.Литвиненко І. В. Розробка технології створення ортофотознімків на базі цифрової фотограметричної станції Дельта” // Інженерна геодезія: Наук.-техн. збірник. К. Вип. 39. С. 99-103.
  59.Лугіна В. Ф., Субботін І. Є. Планово-картографічна основа для вирішення використання земельних ресурсів // Інженерна геодезія. 1998. № 40. С. 97-102.
  60.Маслов А. В. Геодезия. М.: Недра, 1980. 616 с.
  61.Маслов А.В., Юнусов А. Г., Горохов Г.Н. Геодезические работы при землеустройстве. М.: Недра, 1990. 215 с.
  62.Матеріали Військово-топографічної служби Збройних сил України.
  63.Матеріали департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.
  64.Матеріали Державної служби геодезії, картографії і кадастру Міністерства екології і природних ресурсів України.
  65.Матеріали обласного управління земельних ресурсів в Чернівецькій області.
  66.Матеріали обласного управління містобудування та архітектури в Чернівецькій області.
  67.Матеріали Чернівецького філіалу інституту землеустрою УААН України.
  68.Методичні рекомендації з інвентаризації земель населених пунктів (для планів масштабу 1:2000). К.: ГУГК, 1994. 22 с.
  69.Неумывакин Ю. К. Геодезия (топографические съемки). М.: Недра, 1991. 317с.
  70.Неумывакин Ю. К. Обоснование точности топографических съемок для проектирования. М.: Недра, 1976. 159 с.
  71.Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Геодезическое обеспечение землеустроительных и кадастровых работ. Справочное пособие. М.: Картгеоцентр Геоиздат, 1996. 161 с.
  72.Новаковський Л. Я., Третяк А. М., Добряк Д. С. Земельна реформа і землеустрій в Україні. Київ, 2001. 138 с.
  73.Новокшанова-Соколовская З.К. Картографические и геодезические работы в России в ХІХ начале ХХ в. М.: Наука, 1967. 264 с.
  74.Основні положення по топографо-геодезичних та картографічних роботах при веденні державного земельного кадастру. ГКНТА 01.04 03 93. К.: ГУГК, 1993. 8 с.
  75.Основні положення про конструкцію межових знаків // Топографо-геодезична та картографічна діяльність: Законодавчі та нормативні акти. Ч.1. Вінниця: Антекс, 2000. С. 360-361.
  76.Основні положення створення Державної геодезичної мережі України // Топографо-геодезична та картографічна діяльність: Законодавчі та нормативні акти. Ч. 1. Вінниця: Антекс, 2000. С. 41 - 49.
  77.Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 // Топографо-геодезична та картографічна діяльність: Законодавчі та нормативні акти. Ч.1. Вінниця: Антекс, 2000. С. 171-188.
  78.Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 // Топографо-геодезична та картографічна діяльність: законодавчі та нормативні акти. Ч. 1. Вінниця: Антекс, 2000. С. 84-89.
  79.Основные положения по выбору масштабов и высоты сечения рельефа топографических съемок населенных мест / ГУГК СССР. М.: Недра, 1980.
  80.Основные положения по созданию государственной геодезической сети СССР 1954-61 г.г. М., 1961. 14 с.
  81.Перович Л. М., Волосецький Б. І. Основи кадастру. Львів: Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2000. 128 с.
  82.Петров Н. С. Геодезия. М.: Недра, 1976. 368 с.
  83.Пилип’юк Р. До питання визначення точності координат межевих знаків // Зб. Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва”. Львів, 2000. С. 214-216.
  84.Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посібник. К.: Вища шк., 1996. 231 с.
  85.Положення по земельно-кадастровій інвентаризації земель населених пунктів. Держкомзем України, 1997. 14 с.
  86.Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2002 р. № 1100 Про затвердження тимчасового порядку розмежування земель права державної і комунальної власності”. 6 с.
  87.Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. № 15 Про порядок ведення державного земельного кадастру”. 2 с.
  88.Потенциал // БСЭ 3-е изд., 1975. Т.20. С. 428.
  89.Про методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (окрім земель населених пунктів). // Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.97 р., № 525. 5 с.
  90.Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів // Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.95 р., №213. 7 с.
  91.Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва // Указ Президента України від 10.11.94 р., № 666/94. 2 с.
  92.Про оренду землі // Указ Президента України від 23.04.97 р., № 367/97. 2 с.
  93.Про порядок пайового розподілу земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям // Указ Президента України від 08.08.95 р., № 720/95. 2 с.
  94.Про приватизацію земельних ділянок // Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р., № 15 92. 1 с.
  95.Про приватизацію і оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності // Указ Президента України від 12.07.95 р., № 608/95. 2 с.
  96.Програма створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру // Постанова Кабінету Міністрів України № 1355 від 2.12.1997. 5 с.
  97.Програма топографо-геодезичного та картографічного забезпечення України на 1998 2002 роки // Постанова Кабінету міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 181. 11 с.
  98.Разов В. П. Картографические исследования земельных ресурсов. К.: Наукова думка, 1989. 180 с.
  99.Реймерс Н. Ф. Природопользование и заповедание // Природопользование: географические объекты (Вопр. географїі: Сб.108). М.: 1978. С. 145-153.
  100.Ресурсы // БСЭ 3-е изд., 1977. Т. 22. С. 49.
  101.Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг. К: Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем України), 2001. 105 с.
  102.Романишин П. О., Телятник А. О., Заєць І. М. Розвиток астрономо-геодезичної мережі в Україні // Вісник геодезії та картографії. 1994. № 1. С. 25-32.
  103.Руденко В. П. Методические указания по сбору исходной информации для экономико-географической оценки природно-ресурсного потенциала территории. Черновцы: ЧГУ, 1982. 46 с.
  104.Руденко В. П. Методические рекомендации по обработке исходной информации и определению показателей экономико-географической оценки природно-ресурсного потенциала территории. Черновцы: ЧГУ, 1983. 52 с.
  105.Руденко В. П. Методическая разработка по использованию экономико-географической оценки природно-ресурсного потенциала территории для целей рационализации природопользования. Черновцы: ЧГУ, 1984. 48 с.
  106.Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах: Підручник. К.: ВД К-М. Академія”. Чернівці: Зелена Буковина, 1999. 568 с.
  107. Руденко Л. Г., Шевченко В. О. Карти для незалежної України // Вісник геодезії та картографії. 1994. № 1. С. 76-80.
  108.Руденко Л.Г. Картографические обоснования территориального планирования. К.: Наукова думка, 1984. 168 с.
  109.Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А. Н. и др. Картографические исследования природопользования / теория и практика работ/. К.: Наукова думка, 1991. 212 с.
  110.Руководство по астрономо-геодезическим работам. М.: РИО ВТС, 1980.
  111.Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (Фототеодолитная съемка). М.: Недра, 1977.
  112.Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (Наземные съемки). М.: Недра, 1977.
  113.Руководство по фототопографическим работам. М.: РИО ВТС. Ч.1.- 1981.
  114.Руководство по фототопографическим работам. М.: РИО ВТС.Ч. 2. 1981.
  115.Салищев К. А. Картоведение. М.: МГУ, 1982.
  116.Салищев К. А. Основы картоведения. М.: Редбюро ГУГК при СНК СССР, 1939. 308 с.
  117.Сердюков В. М. Аэрокосмические методы географических исследований. К.: Вища школа, 1987. 223 с.
  118.Сироткин М. П. Справочник по геодезии для строителей. М.: Недра, 1975. 376 с.
  119.Соловьёв А. Ф. Геодезия. М.: ВИ МО, 1962. Ч.І. 502 с.
  120.Соловьёв А. Ф. Геодезия. М.: ВИ МО, 1962. Ч.ІІ. 422 с.
  121.Сосса Р. І. Історія картографування території України. К.: Наукова думка, 2000. 248 с.
  122.Сосса Р. І. Проблеми топографічного забезпечення України // Картографія і вища школа: збірник наукових праць, випуск 3. Київ: Вид-во ДНВП Укрморкатографія”, 1999. С. 38-40.
  123.Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. К.: Вища шк., 223 с.
  124.Субботин И. Е. Информационные аспекты землеустройства и государственного земельного кадастра // Інженерна геодезія. 1998. № 39. С. 128-132.
  125.Тартачинський Р. Роль геодезії в кадастрових роботах // Проблеми природокористування Карпатського регіону. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21 - 23 вересня 2000 р. Коломия. С. 75-76.
  126.Тимчасові методичні рекомендації, щодо проведення робіт по виготовленню державних актів на право приватної власності, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) // Чернівецьке обласне управління земельних ресурсів, 1997. 26 с.
  127.Тимчасові правила по збору та встановленню географічних назв при виконанні топографічних робіт // Топографо-геодезична та картографічна діяльність: Законодавчі та нормативні акти. Ч.1. Вінниця: Антекс, 2000. С. 352-356.
  128.Типові редакційні вказівки на створення карт територій адміністративних районів // Топографо-геодезична та картографічна діяльність: Законодавчі та нормативні акти, Ч. 1. Вінниця:Антекс, 2000. С. 357-360.
  129.Третяк А. М. Земельні відносини в умовах ринкової економіки. Чернівці, 1996. 88 с.
  130.Третяк А. М., Хапіцька З. С. Оптимізація землекористування в умовах реформування земельних відносин на регіональному рівні (на прикладі Карпатського регіону України). Чернівці, 1996. 104 с.
  131.Удачин С. А. Научные основы землеустройства. М.: 1965. С. 109, 123.
  132.Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001. 256 с.
  133.Условные знаки для топографических карт масштаба 1:10000 / Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров ССР. М.: Недра, 1989.
  134.Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000. М.: вту гш, 1983. 143 с.
  135.Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.: Недра, 1989. 286 с.
  136. Хауке О. А. Понятие землеустройства // Вестник землеустройства и переселения. Книга 1. Октябрь. М.: 1927. С. 47.
  137.Холл Дж., Чабанюк В. С., Бережна Н. В. Програмне забезпечення швидкої реєстрації прав власності: практичний підхід // Вісник геодезії та картографії. 1998. № 3. С. 46-53.
  138.Хрущ Р. М. Фотограмметрия. М.: ВИ, 1989. 432 с.
  139.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)