КАДАСТРОВА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ, ПОРУШЕНИХ ПРОМИСЛОВИМИ РОЗРОБКАМИ РОДОВИЩ СІРКИ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • КАДАСТРОВА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ, ПОРУШЕНИХ ПРОМИСЛОВИМИ РОЗРОБКАМИ РОДОВИЩ СІРКИ
 • Кол-во страниц:
 • 145
 • ВУЗ:
 • Національний університет „Львівська політехніка”
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки України
  Національний університет „Львівська політехніка”

  На правах рукопису

  МАЛАНЧУК МАРІЯ СТЕПАНІВНА

  УДК 332.3:528.4

  КАДАСТРОВА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ, ПОРУШЕНИХ
  ПРОМИСЛОВИМИ РОЗРОБКАМИ РОДОВИЩ СІРКИ

  05.24.04 – кадастр і моніторинг земель

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук


  Науковий керівник –
  доктор сільськогосподарських наук,
  професор Панас Ростислав Миколайович  Ідентичність всіх примірників
  дисертації засвідчую:
  Учений секретар спеціалізованої
  Вченої ради Д 35.052.12
  /Паляниця Б.Б./

  Львів – 2013  ЗМІСТ
  стор.
  Перелік умовних позначень, скорочень………………………………… 3
  Вступ ……………………………………………………………………… 4
  РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНИХ
  ЗЕМЕЛЬ…………………………………………………………………...
  10
  1.1. Порушені землі як об’єкт кадастру……………………………… 10
  1.2 Моніторинг наукової думки у сфері використання порушених земель ………………………………………………….…………
  20
  1.3 Аналіз впливу розробки родовищ сірки на земельні
  ресурси…………………………………………………………….
  28
  Висновки до першого розділу…………………………………………..... 33
  РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕДЕННЯ КАДАСТ-РОВИХ РОБІТ НА ПОРУШЕНИХ ЗЕМЛЯХ……………………… 35
  2.1. Розробка методики кадастрової інвентаризації земель, поруше-них промисловими розробками родовищ сірки………………
  35
  2.2. Методи кадастрової інвентаризації порушених земель……….. 46
  2.2.1 Створення кадастрового плану порушеної території
  наземним методом ………………………………………………..
  48
  2.2.2 Створення кадастрового плану порушеної території за ма-теріалами аерофотознімання …………………………………….
  52
  2.2.3 Створення кадастрового плану порушеної території за ма-теріалами космічного знімання…………………………………...
  58
  2.2.4 Порівняння отриманих результатів…………………………. 61
  2.3. Удосконалення методики нормативної грошової оцінки
  порушених земель………………………………………………… 68
  Висновки до другого розділу …………………………………………… 86
  РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬ-НИХ ДОСЛІДЖЕНЬ……………………………………..……………. 88
  3.1. Характеристика об’єкта експериментальних досліджень……… 88
  3.2. Кадастрова інвентаризація порушених земель на прикладі
  Яворівського ДГХП «Сірка»……………………………………….
  94
  3.3 Бонітування техногенних ґрунтів………………………………… 101
  3.4 Нормативна грошова оцінка………………..…………………… 113
  Висновки до третього розділу …………………..……………………… 125
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ………………………………………………. 127
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………..…… 128
  ДОДАТОК А…………………………………………..………………. 144
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ
  НПС – навколишнє природне середовище
  ПВС – підземна виплавка сірки
  ГДК – гранично допустима концентрація
  ДГХП – Державне гірничо-хімічне підприємство
  ТПВС - територія підземної виплавки сірки
  ГДР – гірничодобувні регіони
  ЦФС - цифрова фотограмметрична станція
  СКП – середня квадратична помилка
  ВСТУП
  Актуальність теми. В результаті виведення з експлуатації значної кі-лькості родовищ самородної сірки на території Західного регіону України виникли значні екологічні проблеми. Розробка родовищ сірки, як і інших ко-рисних копалин, відкритим і підземним способами часто супроводжувалась негативним впливом на навколишнє природне середовище. Зокрема, це по-в'язано із вилученням земель сільськогосподарського чи лісового призначен-ня під гірничі розробки, що призвело до порушення ґрунтового покриву і формування хвостосховищ та відвалів гірничих порід, технологічних водойм тощо. Не менш важливо й те, що з розвитком науково-технічного прогресу негативні процеси та явища не зменшуються, а, навпаки, підсилюються і ро-звиваються. Тому на територіях, де проводилось промислове видобування сірки, питання відновлення порушених земель, їх раціонального та ефектив-ного використання є однією з найбільш гострих та актуальних проблем сьо-годення.
  Діяльність гірничодобувних підприємств ускладнює екологічну ситуа-цію за рахунок зміни форм рельєфу, гідрології та біогеохімічного складу ґрунтів. Розробка сірчаних родовищ супроводжувалась ландшафтними змі-нами, вилученням земель з господарського використання, створенням техно-генних елементів ландшафту, забрудненням ґрунтів сіркою, вирубкою лісів, створенням системи примусового відводу річок з території родовища з буді-вництвом дамб, каналів, водосховищ.
  За період відробки родовища утворилось близько 900 карстових прова-лів, в тому числі під залізничною колією лійка діаметром 50 м, у ложі водо-сховища Новий Яр дві лійки діаметром у 90 м, на відстані трьох метрів від забудови в с. Воля Старицька лійка діаметром 30 м, глибиною 15 м. Були за-фіксовані просідання гребель водосховищ, автодоріг тощо. Внаслідок карс-тосуфозійних процесів у зоні впливу Яворівського ДГХП „Сірка” знаходять-ся 16 населених пунктів з населенням близько 11 тисяч чоловік. Під час цих процесів було пошкоджено 55 будинків, в яких проживало близько 400 чо-ловік. На сьогодні 23 будинки, в яких проживає понад 120 чоловік, перебу-ває в аварійному стані [14,15,34,117].
  Збільшення негативних явищ ускладнюється зменшенням достовірної інформації про порушені території та чинники, що впливають на їх майбут-ній розвиток. Перш за все, це зумовлено скороченням та відсутністю моніто-рингових центрів на порушених територія, недостатнім фінансуванням, а в ряді випадків і його відсутності на виконання кадастрових робіт з належної організації територій.
  Вивченням та дослідженням порушених територій внаслідок видобу-вання корисних копалин, вивченням техногенного ландшафту, стану ґрунто-вого покриву займалися багато науковців, з-посеред яких: М.О. Бекаревич, Б. І. Волосецький, А. М. Гайдін, І.І. Зозуля, Є.П. Дороненко, Л.В. Єтеревсь-ка, О.Г. Марискевич, М.Т. Масюк, Л.П. Маркович, Л.В. Моторіна, В.О. Ов-чинніков, Р.М. Панас, М.І. Полупан, І.Г. Рудько, A. Gąsiewicz, M. Ossowska та інші. Проблематика вивчення та дослідження земельного кадастру знай-шла висвітлення у дослідженнях та публікаціях Лихогруда М.Г., Лященка А.А., Мартина А.Г., Муховикова А.М., Перовича Л.М., Петраковської О.С., Ступеня М.Г., Таратули Р.Б.,Третяка А.М., Черняги П.Г. та інші науковців.
  Невирішеною частиною проблеми залишається покращення екологічно-го стану, впорядкування порушених територій, розробка науково обґрунто-ваних рекомендацій та пропозицій щодо ефективного використання поруше-них земель. Для практичного вирішення даної проблеми необхідно було провести кадастрову інвентаризацію земель на цих територіях, що дасть мо-жливість створити об’єктивну та достовірну модель стану земельних ресур-сів порушених територій.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Темати-ка проведення теоретичних та практичних досліджень пов’язана із загально-державними науковими програмами. Зокрема, вона відображена в Законі України «Про охорону земель» від 19.06.2003 № 962-IV, Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанові Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 року № 258 «Про спеціальний режим реструктуризації гірничорудних підприємств Кривбасу, гірничо-хімічних підприємств Яворівського і Роздольського "Сірка" та Стебницького "Полімі-нерал" Львівської області», Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №87-р «Про затвердження проекту відновлення еколо-гічної рівноваги та рекультивації порушених гірничими роботами земель Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка», Розпо-рядженні Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року №622-р «Про затвердження проекту ліквідації сірчаних кар'єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського ДГХП «Сірка».
  Мета і задачі дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є дослідження стану порушених земель на територіях родовищ сірки та розро-бка на цій основі методик, рекомендацій і пропозицій щодо ефективного збору інформації про ці території та визначення вартості порушених терито-рій.
  Для досягнення передбаченої мети потрібно вирішити такі задачі:
  • дослідити склад природно-територіальних комплексів поруше-них територій;
  • розробити методику кадастрової інвентаризації порушених зе-мель;
  • дослідити методи виконання кадастрової інвентаризації пору-шених територій;
  • вдосконалити методику нормативної грошової оцінки поруше-них земель сільськогосподарського призначення та промисло-вості;
  • реалізувати теоретичні розробки на практиці для порушеної території Яворівського ДГХП «Сірка».
  Об’єкт дослідження – порушені землі, які виникли внаслідок розробки родовищ сірки відкритим та підземним способами.
  Предмет дослідження – технологія ведення кадастрової інвентаризації земель, порушених при промислових розробках родовищ сірки.
  Методи дослідження. Під час проведення досліджень використано си-стемний аналіз, методи математичної статистики, технології проведення ґрунтових та геоботанічних обстежень, а також кадастрових робіт. Робота виконана із застосуванням геоінформаційних технологій.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  • Вперше розроблено методику кадастрової інвентаризації пору-шених територій, яка дасть можливість об’єктивно та достовірно встановити стан земельних ділянок, їх місце розташування, пло-щі та конфігурацію, склад агровиробничих груп ґрунтів, ступінь порушення території та перспективи майбутнього ефективного її використання;
  • Отримані в процесі досліджень площі технологічних елементів та середня квадратична помилка визначення площі дали можли-вість стверджувати, що основою кадастрових знімань можуть слугувати ортофотоплани, які забезпечують створення карто-графічних матеріалів М 1:5000;
  • За результатами досліджень обґрунтовано, що технологічні об’єкти (відвали, хвостосховища, гідровідвали тощо) для потреб ґрунтознавства достатньо відображати на картах та планах М 1:10000;
  • Вдосконалено методику нормативної грошової оцінки для обчи-слення вартості порушених земель як сільськогосподарського так і несільськогосподарського призначення шляхом встанов-лення науково обґрунтованого значення локального коефіцієнта, та інтегрованого коефіцієнта забруднення ґрунту, що дасть мож-ливість достовірно визначити вартість порушених територій.
  Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень можуть бути використані в державних та приватних організаціях при фор-муванні проектів землеустрою порушених територій, проведенні окремих видів робіт із землеустрою, кадастру, моніторингу та оцінки земель тощо. Результати досліджень щодо кадастрової інвентаризації порушених земель використовуються в Новояворівському ДГХП «Сірка», що підтверджується відповідним актом впровадження. Матеріали теоретичних досліджень щодо кадастрової інвентаризації земель, порушених промисловими розробками корисних копалин використовуються в навчальному процесі Національного університету “Львівська політехніка” при підготовці фахівців за спеціальніс-тю “Землеустрій та кадастр”.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконання особис-то здобувачем і є результатом самостійних досліджень.
  Апробація результатів.
  Основні теоретичні та експериментальні результати дисертаційної робо-ти доповідалась на:
  • науково-методичних семінарах кафедри кадастру територій Національ-ного університету «Львівська політехніка» (м. Львів) з 2007-2012 роки.
  • Міжнародних науково-технічних конференціях «Геофорум-2008, 2011, 2012» (м. Яворів) у 2008, 2011, 2012р.
  • XVII міжнародній науково-технічний симпозіум «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS i GIS – технології» (м. Алушта ) у 2012р.
  Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових статей у збірниках наукових праць, які є фаховими. З них 3 статті опубліко-вано одноосібно, а сім у співавторстві.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 3 розділів, висновку, списку використаних джерел (158 найменуван-ня). Загальний обсяг дисертації становить 144 сторінки, рисунків 24, 39 таб-лиць.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  У процесі теоретичних та практичних досліджень отримано такі результати:
  1. Вперше розроблено методику кадастрової інвентаризації порушених територій, яка дала можливість об’єктивно та достовірно встановити стан земельних ділянок, їх місце розташування, площі та конфігурацію, склад агровиробничих груп ґрунтів, ступінь порушення території та перспективи майбутнього ефективного її використання.
  2. За результатами досліджень визначено техногенні елементи та об’єкти, які слід враховувати при кадастровій інвентаризації порушених земель.
  3. Обґрунтовано, що для відображення технологічних елементів на кадастрових картах та планах поряд з наземним зніманням можна використовувати ортофотоплани М 1:5000.
  4. Встановлено, що для відображення на кадастрових картах ґрунтового покриву доцільно використовувати космічні знімки сучасних знімальних систем, які дозволяють створювати карти М 1:10000.
  5. Вдосконалено методику нормативної грошової оцінки для обчислення вартості порушених земель як сільськогосподарського, так і несільськогосподарського призначення, яка дасть можливість достовірно визначити вартість порушених територій.
  6. Обґрунтовано необхідність введення корективів у нормативну грошову оцінку земель стосовно рівня забруднення та ступеня порушення поверхні, що дозволяє більш об’єктивно визначити вартість порушених територій та покращити інвестиційний клімат щодо них.
  7. Здійснено практичну реалізацію теоретичних досліджень на території Яворівського ДГХП «Сірка».

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Андрюханов В.А. Почвы техногенных ландшафтов: генезис и эволюция/ В.А. Андрюханов – Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 2004.– 151 с.
  2. Безпека людства. Деградація земель. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://nebezpeku.ucoz.ru/publ/5-1-0-7
  3. Блоцкий Н.А. Основные направления изучения техногенного карста на территории Язовского месторождения серы и возможные варианты противокарстовой защиты/Н.А. Блоцкий.//Тез. докл. и сообщ. на совещ. «Проблемы снижения вредного влияния горных работ на окружающую среду», 23-25 сент.1980г., Новый Роздол.–М., 1980.–С.67–68.
  4. Боков В.А. Основы экологической безопасности. / В.А.Боков, А.В. Лущик– Симферополь: Сонат, 1998.
  5. Боровиков В. Statistica: искусство анализа данных на компьютере, 2-е издание./ В. Боровиков– СПб.: Питер, 2003. – 688 с.
  6. Бурштинська Х. В. Дослідження впливу основних чинників на розрізненість космічних знімальних систем./ Х. Бурштинська, І. Долинська // «Геодезія, картографія і аерофотознімання», Міжвідомчий наук.-тех. зб. – Львів, 2010.– №.73, 2010,– С.87–91.
  7. Бурштинська Х.В. Аерокосмічні знімальні системи: навчальний посібник/ Х.В.Бурштинська, С.А.Станкевич. – Львів: Видавництво Львівська політехніка. 2010.– 292 с.
  8. Ваганов І. І. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища/ І. І. Ваганов, В.М. Маєвська, М. М. Попович./- УНІВЕРСУМ –Вінниця 2009.
  9. Використання космічних знімків у картографії. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.tvis.com.ua/index.php?option=com_content&view =article&id=113&Itemid=194 Заголовок з екрану.
  10. Водний кодекс України із змінами, внесеними Законом України : за станом на 21 верес. 2000 р. за №1990 – ІІІ / Верховна рада України – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2000. – 30 с. – (Бібліотека офіційних видань).
  11. Волосецький Б.І. Геодезія у природокористуванні: [навч. посіб для студ. вищ. навч. зал.] / Б. Волосецький. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2008. –288 с.
  12. Гайдин А.М. Определение водопроводимости залежей при разведке месторождений для ПВС/А.М. Гайдин, Т.Ф. Новикова.– В кн.: «Безшахтная добича горнохимического сырья».–Тр. ГИГХСа,1975 –Вып.33.–С.5–10.
  13. Гайдин А.М. Определение гидродинамических параметров способом откачки-нагнетания /А.М. Гайдин, Т.Ф. Новикова, С.И. Бала.- Самородная сера.– Сб.научн тр. НИИТЭХИМ,– М.,1978 – С.6–11.
  14. Гайдін А.М. Альбом “Яворівське озеро” / А.М. Гайдін, І.І. Зозуля. – Львів: Академ. гірнич. Наук. – 2007.
  15. Гайдін А.М. Про необхідність розробки альтернативного проекту ліквідації Яворівського сірчаного кар’єру /А.М. Гайдін А.М. // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об’єктів на Розточчі. Мат. між нар. наук.-практ. конф. (Шкло, 6-7 липня 2000). – Львів: Логос, 2000с. 90–92
  16. Гайдін А.М. Нові озера Львівщини / А.М. Гайдін, І.І.Зозуля //– Львів: Афіша 2004, 45с.
  17. Галаган Т.І. Екологічні проблеми біологічної рекультивації порушених земель/Т.І. Галаган// Держава та регіони.– 2003.– № 2.– С. 56–59.
  18. Галаган Т.І. Рекультивація земель та їх економіко-екологічна оцінка/Т.І. Галаган// Дні науки у Гуманітарному ун-ті ЗУДМУ.– Запоріжжя, 2005.– С. 117–119.
  19. Гост 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. №2228 от 16.07.1985/Государственный комитет СССР по стандартам. М., 1985.
  20. Готинян В.С. Створення геоінформаційної системи земельного фонду проектованого національного природного парку «Перлина Волині й Поділля» [Електронний ресурс]/ В.С. Готинян, І.В. Мельник, О.В.Шандра, А.Д. Комолятова// ДНВЦ “Природа”, Київ: Режим доступу: http://www.pryroda.gov.ua /ua/intex.php?newsid=736 Заголовок з екрану.
  21. Дехтяренко Ю.Ф.Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Наукове видання / Ю.Ф. Дехтяренко, М.Г. Лихогруд, Ю.М. Манцевич, Ю.М. Палеха – Київ: Профі, 2002. – 256 с.
  22. Дідух О.І. Фізичні властивості ґрунтів у межах пост техногенного ландшафту Яворівського ДГХП«Сірка» / О.І. Дідух, М М.С.альваний, І.М. Шпаківська// Біологічні Студії / Studia Biologica 2011 Том 5/№2 С. 131–140
  23. До нової концепції бонітування ґрунтів/ В.В. Медведєв, І.В. Пліско, .К.Б. Єршова, Д.М. Бенцеровський// Вісник аграрної науки.– 2002.– №9.– С. 13–18.
  24. Довкілля України / [стат. збірник] // Держкомстат України. – К.: ІВУ Держкомстат України, 2011. – 286 с.
  25. Дорожинська О.О. Моніторинг земель рекреаційного призначення на базі дистанційного зондування та геоінформаційних підходів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель"/ О.О.Дорожинська. – Львів,2009. –20с.
  26. Дорожинський О. Геоінформаційні технології в реалізації завдань муніципальної влади і рекреаційної діяльності/ О.Дорожинський, І.Колб, О.Дорожинська// Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2007. – Вип. 68. – С.60–65.
  27. Дорожинський О. Про деякі вимоги кадастрових робіт до аерокосмічного знімання/ О.Дорожинський, С.Почкін// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2009.– Вип. 1(17).–С.209–216.
  28. Дорожинський О.Л. Основи фотограмметрії / О.Л. Дорожинський -Львів, Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2003 р.
  29. Дорошенко Е. П. Рекультивация земель напушенных открытыми разработками / Е. П Дорошенко. – М.: Недра, 1979. – 263 с.
  30. Доценко М.Т. Методика обследования, номенклатура и диагностика рекультивированных почв Украинской ССР/ М.Т. Доценко, Л.В. Етеревская, В.А. Угарова, Л.В. Лехциер.– Харьков, 1987.– 20 с.
  31. Екологія Львівщини. – Львів: Сполом, 2008. – 78 с.
  32. Етеревская Л.В. Техногенные почвы/ Л.В. Етеревская, М.Т. Донченко, // Почвы Украины и повышение их плодородия.– Т. 2.– К.:Урожай, 1988.– С. 137–145.
  33. Єтеревська Л.В. Рекультивовані землі: специфіка формування, діагностування та оцінювання/ Л.В. Єтеревська, Г.Ф. Момот, Л.В. Лехцієр, В.В. Шимель// Вісник ХНАУ. Ґрутознавство .-2008.– № 2.– С. 34–37.
  34. Звіт про науково-технічну роботу «Створення системи та проведення спеціальних екологічних моніторингових досліджень в зоні впливу гірничо-хімічних підприємств Львівщини» Академія гірничих наук України.- Відділення гірничо-хімічної сировини 2008.– 35с.
  35. Земельний кодекс України із змінами, внесеними Законом України : за станом на 05.01.2013 р. / Верховна рада України – Відомості Верховної Ради України, від 25.01.2002. – № 3, стаття 27. – (Бібліотека офіційних видань).
  36. Звіт про НДР «Моніторинг ґрунтів та рослинного покриву на землях, порушених гірничими розробками: перший етап » за договором №8-ІЕК-2004 від 30.07.2004 р з Відділенням гірничо-хімічної сировини АГП України( № держреєстрації 0104U010781).– Львів,2004.–143с. (препринт).
  37. Зозуля І.І. Зелений Розділ. Проблеми екологічного відродження Нового Роздолу/ І.І. Зозуля, А.М Гайдін. –2002.–30с.
  38. Иванников Й.А. Освоение проектных мощностей и перспективы развития Роздольского горно-химического комбината/ Й.А. Иванников // Сера Предкарпатья. – Львов, 1967. – С. 4–13.
  39. Ивонин И.П. Открытые разработки месторождений самородной серы/ И.П. Ивонин, В.В.Давыдов, Л.Ф.Зорин , И.А.Иванников. - М.: Гос. научно-техн. изд-во литер. по горному делу. –М., 1963. – 304 с.
  40. Инструкция по инвентаризации земель, почвенный покров которых нарушен при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, выполнении геологоразведочных изыскательских, строительных и других работ. Министерство сельского хозяйства СССР 20.12.1976 N 187 [Електронний ресурс]. – режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /v0187400-76. Заголовок з екрану.
  41. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании топографических карт и планов. - М.: ЦНИИГАиК, 2002.
  42. Канаш О.П. Бонітування ґрунтів: пропонуються зміни, чого вони варті?/О.П. Канаш// Землевпорядний вісник.– 2008.– №5.– С. 46–50.
  43. Карпінський Ю.О. Сучасний стан та проблеми топографо-геодезичного і картографічного забезпечення ведення земельного кадастру/ Ю.О. Карпінський, А.А.Лященко Матер. ГІС-ФОРУМУ-2000.– ГІС-Асоціація України. – С.28–33.
  44. Козаченко Л.М. Врахування екологічних чинників при здійсненні грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / Козаченко Л.М.// Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2002. – с 284-289
  45. Козловський В. І. Важкі метали в ґрунтах техногенних ландшафтів родовищ самородної сірки Передкарпаття (Україна) /В. І. Козловський // Ґрунтознавство. 2008. Т. 9. № 3–4. С. 101–107.
  46. Колтун О.В. Антропогенна геоморфологія: [Навч. посібник] / О.В. Колтун, І.П. Ковальчук –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.–193с.
  47. Кочуров Б.И. Принципы и критерии определения территории экологического бедствия / Б.И. Кочуров, Л.Л.Розанов, И.В.Назаревский // Изв. Росс. АН. Сер. геогр. – 1993. – № 5. – С. 15–18.
  48. Кочуров Б.И. Экологический риск и возникновение острых экологических ситуаций / Б.И. Кочуров // Изв. Росс. АН. Сер. геогр. – 1992. – №2. – С. 22–29.
  49. Кузьмичов В.П. Якісна оцінка гірничотехнічних варіантів при сільськогосподарській рекультивації земель/ В.А. Кузьмичов , Л.С. Сазонова// Агрохімія і ґрунтознавство.– К.:Урожай, 1979.– Вип. 38.– С. 3–10.
  50. Курачев В.М. Классификация техногенных ландшафтов/ В.М. Курачев , В.А. Андрюханов// Сибирский экологический журнал.–2002.– № 3.– С. 255–261.
  51. Левик В.І. До історії вивчення посттехногенного періоду розвитку відвалів Передкарпатського сірконосного басейну/ //В.І. Левик [Електронний ресурс] Режим доступу: http://ecoinst.org.ua/b7-2006/fbs5.pdf Заголовок з екрану.
  52. Лихогруд М.Г. Автоматизована система державного земельного кадаструУкраїни (концепція створення) / М.Г. Лихогруд // Інженерна геодезія. – К. : КНУБА, 2001. – №45. – С. 123–141.
  53. Лихогруд М.Г. Організація баз даних державного земельного кадастру // Інженерна геодезія. / М.Г. Лихогруд // – К.: КНУБА. – 2002.– № 46. – С.146–158.
  54. Лобанов А.Н. Фотограмметрия: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп./ А.Н. Лобанов - М.: «Недра», 1984. – 552 с.
  55. Маланчук М.С. Вдосконалення методики обчислення нормативної грошової оцінки порушених земель. / М.С. Маланчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Львів, 2012.– Вип. ІІ(24) – С.155–158.
  56. Маланчук М.С. Грошова оцінка порушених земель сільськогосподарського призначення/ М.С.Маланчук: Міжнар.наук.-тех. Конф, 2012р.: тези доп. – Львів Алушта 2012 с.
  57. Маланчук М.С. Інвентаризація земель, порушених промисловими розробками Передкарпатських родовищ сірки / М.С. Маланчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Львів, 2011.– Вип. І(21). – С.221–224.
  58. Маланчук М.С. Ландшафтне відтворення гірничовидобувних територій Передкарпатського сірконосного басейну / М.С.Маланчук, Р.М. Панас // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. І(23). – С. 235–239.
  59. Маланчук М.С. Технологічна модель кадастрової інвентаризації порушених земель / М.С. Маланчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Львів, 2013.– Вип. І(25). – С.134–139.
  60. Мандзюк В.О. Еколого-економічні проблеми відтворення порушених земель у контексті вимог екологічної політики/В.О. Мандзюк// Науковий вісник НЛТУ України. – Львів,2005.– Вип.15,6.–С.482–488.
  61. Марискевич О.Г. Оксидоредуктазна активність ґрунтів техногенних ландшафтів сірчаних родовищ Передкарпаття/ О.Г.Марискевич, В.І.Левик, І.М. Шпаківська, М. Бжежіньська //наук. Вісник Ужгородського ун-ту: Зб. наук. праць. – вип. 24.– сер. Біологія, 2008. – с.78–82.
  62. Марискевич О.Г. Особливості формування ґрунтового покриву на відвалах Роздільського ДГХП «Сірка»/ О.Г. Марискевич, І.М.Шпаківська // Наук.записки Держ. Природознавчого музею. – Львів, 2001. – 16 – с. 147–152
  63. Марискевич О.Г. Формування ґрунтів у межах техногенного ландшафту Яворівського ДГХП «Сірка»/ О.Г. Марискевич, І.М. Шпаківська, О.І. Дідух //наук. Вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. – вип. 251. – Біологія, 2005. – с. 175–185.
  64. Маркович Л.П. Оптимальный комплекс инженерно-геологических и гидрологических исследований для серных месторождений Предкарпатья/Л.П. Маркович, Н.П. Кужель//Технология производства горных работ на серных месторождениях.–Сб.науч.тр. НИИТЭХИМ.–М.,1980.– С.26–29.
  65. Мартин А.Г. Інвентаризація земель: як її здійснювати у сучасних умовах? Земельний союз України. 27.05.2011р./ А.Г. Мартин [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://zsu.org.ua/index.php/andrij-martin/91-2011-05-27-14-48-38 Заголовок з екрану.
  66. Медведев В.В. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель Украины/В.В. Медведев, И.В. Плиско.– Харьов, 2006.– 385 с.
  67. Медведев Е.М. О будущем цифровой аэрофототопографии в Росии [Електронний ресурс]/ Е.М. Медведев Режим доступу: http://www.geoprofi.ru /authors/Author _168_3.aspx Заголовок з екрану.
  68. Медведєв В.В. Бонітування екологічних функцій ґрунтів/ В.В. Медведєв, І.В. Пліско// Вісник аграрної науки.– 2005.– № 10.– С. 10–15.
  69. Мельничук О.Ю. Ландшафтна організація території за межами населених пунктів при землеустрої / О.Ю. Мельничук, Л.В. Корнілов // Містобудування та територіальне планування. – 2010. – Вип.36. – с.262–271.
  70. Мельничук О.Ю. Проблеми охорони земель та шляхи їх вирішення при землеустрої / О.Ю. Мельничук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2008. Вип. 3(43). – с. 286–291
  71. Методика бонитировки почв Украины.– К.: Урожай, 1993.– 156 с.
  72. Методические рекомендации по проведению бонитировки почв.– К., 1993.– 88 с.
  73. Методические рекомендации по проведению бонитировки и качественной оценки земель.– К., 1986.– 65 с.
  74. Муховиков А.М. Правове забезпечення формування комунальної власності на землю: дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / А.М Муховиков Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2006. – 186 с.
  75. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2009 році. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – 383 с. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/media /files/Final%20report%202009_10.pdf . Заголовок з екрану.
  76. Основні технічні характеристики електронного тахеометра FlexLine TS06 "Leica Geоsystems".[Електронний ресурс]/ Режим доступу:http://www.doka-geo.com.ua/pub/downloads/71/ts06.pdf?osCsid=1d4d0481420f0dcb07f10b6d129b2464 Заголовок з екрану.
  77. Оцінка якості. Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Оцінка і прогноз якості земель”/ Укл. С.Ю. Булигін, А.В. Барвінський, К.С. Карабач.– К., 2005.– 37 с.
  78. Панас Р. М. Ґрунтознавство: [навч. посібн.] / Р. М. Панас. – Львів: Новий Світ – 2000, – 2006. – 372 с.
  79. Панас Р. М. Бонітування ґрунтів як важлива складова державного земельного кадастру/ Р.Панас// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Кадастр та землеустрій.– 2011.- Вип. І(21).– С. 199–203.
  80. Панас Р.М. Бонітування ґрунтів [навч. посібник]/ Р.М. Панас.– Львів: „Новий світ–2000”, 2013.– 352 с.
  81. Панас Р.М. Екологічні наслідки промислових розробок Передкарпатських родовищ сірки / Р.М. Панас, М.С. Маланчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Львів, 2008.– Вип. І (15). – с.268–272
  82. Панас Р.М. Картування ґрунтів: навч. посібник / Р.М.Панас. Львів: Новий світ-2000. – 2011. – 212с.
  83. Панас Р.М. Класифікація техногенних ґрунтів: сучасні методичні підходи / Р.М.Панас, М.С.Маланчук // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-тех. зб. – Львів, 2009., – № 72 – с. 122-127.
  84. Панас Р.М. Моніторинг геолого-гідрологічних умов і способів розробки родовищ сірки Передкарпатського басейну/ Р. М. Панас, М. С. Маланчук // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-тех. зб. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 124-131.
  85. Панас Р.М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель: Навчальний посібник / Р.М. Панас – Львів: Новий Світ - 2000, –2007. – 224 с.
  86. Панас Р.М. Рекультивація земель [навч. посібник]/ Р.М. Панас.– Львів: Новий Світ-2000, – 2007.– 224 с.
  87. Панас Р.М. Сучасні еколого-економічні та нормативно-правові проблеми використання та охорони земель в Україні / Р.М. Панас, М.С. Маланчук // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-тех. зб. – Львів, 2007. – № 69. – С.173–180.
  88. Панас Р.М. Технологія формування і рекультивації відвалів розкривних порід на території Передкарпатського сірконосного басейну/ Р.М. Панас, М.С.Маланчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Львів, 2010.– Вип. ІІ(20) –с.176–182.
  89. Панас Р.Н. Агроэкологтические основы рекультивации земель (На примере месторожднний серы Предкарпаткого бассейна)/Р.Н. Панас.–Львов: Изд-во при Львов. ун-те, 1986.–160с.
  90. Перович Л.М. До питання нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення / Л. М.Перович // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірн. наук. праць. – Львів, 2006. – Вип.1(11). – С. 267–270.
  91. Перович Л.М. Основи кадастру: навч. посібн. / Л.М. Перович, Б.І. Волосецький. – Львів: Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2000. – 128 с.
  92. Пертаковська О.С. Класифікація кадастрових систем Європи за правовими сім’ями / О. С. Петраковська, М. Трегуб// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. І(25). с. 118–123.
  93. Пертаковська О.С. Використання технологій дистанційного зондування землі при проведенні моніторингу земель сільськогосподарського призначення в Україні / О.С. Петраковська, Гарнец С.В.// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин,, вип.24, КНУБА, 2011, стор.169-175.
  94. Петраковська О.С. Світовий досвід застосування різних прав власності на нерухомість / О.С. Петраковська, Ю.О.Тацій //Наукові праці ДонНТУ, серія "Гірничо-геологічна"-2010, Випуск 12(173), 164-170
  95. Петров С Л. Точність визначення положення меж та площ земельних ділянок для інвентаризації земель населених пунктів/ С Л. Петров, А.Л. Церклевич// Геодезія, картографія і аерофотознімання: міжвід. наук-тех. зб. –2011. –Вип. 75 – с. 62.
  96. Про Державний земельний кадастр: закон України/ Відомості Верховної Ради України від 24.02.2012 2012 р., № 8, стор. 348, стаття 61.
  97. Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів / Наказ Міністерства охорони здоров’я України вiд 19.06.1996 р., № 173.
  98. Про затвердження методики нормативної грошової оцінки сільськогосподарського призначення та населених пунктів: постанова КМУ/ Постанова Кабінету Міністрів України – Офіц. вісник України. – 1995 р., № 213. – с. 87.
  99. Про затвердження Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів: наказ Держкомзему України Офіційний вісник України 1997 р., № 45, стор. 104, код акта 4206/1997.
  100. Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення: наказ Держкомзему України, від 27.01.2006р. №19/16/22/11/17/12// Офіційний вісник України. – 2006.– №15. – Ст.1134.
  101. Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: наказ Держкомзему України, від 27.01.2006р. №18/15/21/10/16/11, Офіційний вісник України.-2006.-№15. – Ст.1133.
  102. Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012р №513
  103. Про затвердження правил охорони електричних мереж / Постанова Кабінету Міністрів України за станом 4 березня 1997 року, №209.
  104. Про затвердження проекту екологічної рівноваги та рекультивації порушених гірничими роботами земель Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. №87.
  105. Про затвердження проекту ліквідації сірчаних кар’єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського ДГХП «Сірка»: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. №622-р.
  106. Про затвердження тимчасових методичних вказівок по кадастровому землеустрої. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://uazakon.com/docu ment/spart55/inx55178.htm Заголовок з екрану.
  107. Про землеустрій: закон України, станом на 22 травня 2003 р. / Відомості Верховної Ради України – 2003, № 36, стаття 282.
  108. Про ліквідацію Яворівського і Роздольського «Сірка» та Стебницького «Полімінерал» Львівської області: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998р. №258.
  109. Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) / Постанова Кабінету Міністрів України – Офіц. вісник України. – 1997 р., № 23. – с. 87.
  110. Про охорону земель: закон України за станом на 19 черв. 2003 р. / Верховна Рада України. – 2003. – №962 – 349 с.
  111. Про охорону навколишнього природного середовища: закон України станом на 25 06. 1991 р. /Верховна Рада України. – 1991. –№41. – 546 с.
  112. Про порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення в них станом на 8 травня 1996 р. / Постанова Кабінету Міністрів України // Земельні відносини в Україні : законодавчі акти і нормативні документи.– К., 2002. №72.
  113. Программное обеспечение для создания цифровых карт и планов Delta для Windows 95/98/NT версия 5.0 Руководство оператора г.Винница 2000г.
  114. Программное обеспечение для создания цифровых карт и планов Digitals для Windows 95/98/NT версия 9.0 Руководство оператора г.Винница 2003г.
  115. Проект «Регіональний Ландшафтний парк», Інститут гірничо-хімічної промисловості ВАТ “ГІРХІМПРОМ” ДГРП “Подорожненський рудник”, Львів 2004. –40с.
  116. Прокопенко В.І. Ціноутворення земель техногенного походження як чинник формування їх споживчих властивостей/ В.І. Прокопенко, Є.В. Перехов // Екологія природокористування.– 2010.– Вип. 13.– С. 61-73.
  117. Рудько Г.І. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів/ Г.І.Рудько, Л.Є. Шкіца // –Івано-Франківськ, 2001. – 528 с.
  118. Рудько Г.І. Інженерно-геоморфологічний та геоекологічний аналіз рельєфоутворюючих процесів геодинамічно активних територій /Г.І. Рудько.–К.,1993. –71с.
  119. Сай В.М. Кадастрове знімання об’єктів водного фонду / В.М. Сай // Геодезія, картографія і аерофотознімання: міжвід. наук-тех. зб. – 2009. –Вип. 72.
  120. Сай В.М. Нормативно-правове та геодезичне забезпечення ведення кадастру земель водного фонду: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.24.04 “Кадастр і моніторинг земель” / В.М. Сай. – Львів, 2009. – 20 с.
  121. СанПиН 2264-80 Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве: № 2264-80 от 30.10.80 /МЗ СССР. М., 1980.
  122. СанПиН 3210-85 Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве (ПДК): № 3210-85 от 01.02.85 /МЗ СССР. М., 1985.
  123. СанПиН 4433-87 Предельно допустимые концентраци химических веществ в почве (ПДК): N 4433-87 от 30 октября 1987 года МЗ СССР. М., 1987.
  124. Сдасюк Г.В. Эколого-географические ситуации и необходимость перехода к устойчивому развитию/ Г.В. Сдасюк, А.С. Шестаков // Изв. Росс. АН. Сер. геогр. – 1994. – №1. – С. 56–63.
  125. Серый А.И. К методике бонитировки почв на агроэкологической основе/ А.И. Серый// Почвоведение– 1981.– № 7.– С. 5-17.
  126. Смага І.О. Використання кліматичних критеріїв при бонітетній оцінці ґрунту/ І.О. Смага // Вісник ХНАУ. Ґрунтознавство.– 2009.– № 1.– С. 104-107.
  127. Создание Ортофотоплана. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.kgc.kz/index.php/ru/services/photogrammetric-work/create-orthophoto. Заголовок з екрану.
  128. Сохнич А.Я. Екологія і охорона навколишнього середовища: навч. посібник/ А.Я. Сохнич, М. В. Андріїшин, В.В.Снітинський та ін. – Львів: НВФ «Укр. технології», 2006.-252с.
  129. Сохнич А.Я. Моніторинг земель кризового стану / А.Я. Сохнич, Д.І. Гнаткович, В.Г. Кухарук, А.М. Шворак. – Львів, 1996.–40с.
  130. Статистичний збірник. Структура, динаміка та розподіл земельного фонду Львівської області. / ЛОГУ зем. рес. – Львів, 2011. – 50 с.
  131. Статистичний щорічник України за 2009 рік - К.: Техніка, 2010. – 900 с.
  132. Ступень М.Г. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення/ М.Г. Ступень, Р.Б. Таратула // Національне господарство України: теорія та практика управління: [зб.наук.пр.] Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСТ НАН України, 2011. – С.36-41.
  133. Ступень М.Г. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; За заг. ред. М. Г. Ступеня. – 2-ге видання, стереотипне. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 336 с.
  134. Таратула Р.Б. Нормування землекористування як механізм правового регулювання організації раціонального використання та охорони земель / Р.Б. Таратула // Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2010. –№ 17(1). – С.83–88.
  135. Таратула Р.Б. Поновлення архівних ґрунтово-картографічних матеріалів житомирського полісся на базі ГІС ./ Р.Б. Таратула, Ю.Б. Шмагала // Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК – 2011. – № 18(2) – С. 142–152.
  136. Таратула Р.Б. Кадастрова оцінка об’єктів природоохоронного призначення/ Р.Б. Таратула, Н.М. Ступень // Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК – 2011. – № 18(1) – С.558-563.
  137. Третяк А М. Теоретичні основи землеустрою / А М.Третяк // К.: ІЗУ УААН, 2002. – 152 с.
  138. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій [Навч. посібник]/ А.М. Третяк – К.: Вища освіта, 2006.– 528с.
  139. Третяк А.М. Наукові основи землеустрою: [Навч. посібник] / А.М. Третяк– К.: ТОВ ЦЗРУ, 2002. –342с.
  140. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами: [Навч. посібник] / А.М. Третяк, О.С. Дорош – К.:ТОВ ЦЗРУ, 2006. –462с.
  141. Трускавецький С. Р. Використання багатоспектрального космічного сканування та геоінформаційних систем у дослідженні ґрунтового покриву Полісся України : дис. канд. біол. наук: 03.00.18 / Трускавецький С. Р// Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського" УААН. – Х., 2006. – 260 арк.
  142. Федоров Е.К. Экологический кризис и социальный прогресс./ Е.К. Федоров // – Л., 1977.
  143. Фещур Р.В. Статистика: [навчальний посібник]./ Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський - Львів: Інтелект-Захід, 2001. – 276 с.
  144. Хавар Ю. С. Організаційно-технічне забезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.24.04 – кадастр і моніторинг земель / Ю. С. Хавар. - Львів, 2012. – 20с.
  145. Химичиское загрязнение почв и их охрана:словарь-справочник/( Д.С. Орлов, М.С. Малинина, М.В. Мотузова и др.).–М.:Агропромиздат,1991.–303с.
  146. Цифровые фотограмметрические системы UltraCam. Общие сведения. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.microsoft.com/ultracam /ru-ru/ultracamproducts.aspx Заголовок з екрану.
  147. Черняга П.Г. Використання ГІС-технологій для виконання моніторингу сільськогосподарських земель та управління угіддями / П.Г. Черняга, О.В.Басовець //Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. –2009. – Вип. 1 (17).-С.204-208.
  148. Шапар А.Г. Науково-методичні рекомендації щодо поліпшення екологічного стану земель, порушених гірничими роботами (створення техногенних ландшафтних заказників, екологічних коридорів, відновлення екосистем)/ А.Г. Шапар, О.О. Скрипник, П.І. Копач та ін. За ред. А.Г. Шапара// – Дніпропетровськ: Моноліт, 2007. – 270 с.
  149. Шестаков А.С. Принципы классификаций эколого-географических ситуаций/ А.С. Шестаков // Изв. Русс. геогр. об-ва. – 1992. – Вып.3. – С. 124–135.
  150. Шпаківська І.М. Досвід діагностики посттехногенних ґрунтів сіркодобувних підприємств Львівщини / І.М. Шпаківська // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/aig/2009_ 69/pdf/28 n.pdf Заголовок з екрану.
  151. An assessment of land conservation patterns in Maine based on spatial analysis of ecological and socioeconomic indicators/ C.S.Cronan, R. J. Lilieholm, / J. Tremblay(and other)//Environmental Management.-2010.- № 45.-p.1076-1095.
  152. Gąsiewicz A. ZŁOZA SIARKI. Zakład Geologii Gospodarczej. [Електро-нний ресурс]/ Режим доступ http://surowce-chemiczne.pgi.gov.pl /siarka_zloza.htm
  153. Google Earth. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://googleearth. org.ua/ Заголовок з екрану.
  154. Mander U. Landscape assessment for sustainable planning / U. Mander,E.Uuemaa // Ecological Indicators.-2010.-№10.- p. 1-3.
  155. Monika Ossowska. Likwidacja zjawisk erupcyjnych występujących przy eksploatacji otworowej siarki/ VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków 2011.[Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.profuturo. agh.edu.pl/pliki/Referaty_VI_KKMU/NI/P_45_AGH-VI_KKMU.pdf. Заголовок з екрану.
  156. Monika Ossowska. Utrudnienia towarzyszące eksploatacji złoża siarki „Osiek” wynikające z geologiczno-górniczych warunków zalegania złoża. V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków 2010 .[Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Referaty_V_ KKMU/NTIT /r121-130_Ossowska.pdf Заголовок з екрану.
  157. Petrakovska O. Current Situation in Ukraine of Urban and Rural Land Development (Practice and Education). Vermessung & Geoinformation 1/2009, p. 200 – 203
  158. Wolf T . Suburban scenario development based on multiple landscape assessment / T / Wolf, B.Meyer // Ecological Indicators.-2010.-№10.-p.74-86.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины