Буряник Олеся Олексіївна Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид
 • скачать файл:
 • Название:
 • Буряник Олеся Олексіївна Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид
 • Альтернативное название:
 • Буряник Олеся Алексеевна Эколого-ландшафтоведческой анализ Сколевских Бескид
 • Кол-во страниц:
 • 270
 • ВУЗ:
 • у Київському національному універ­ситеті імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2019
 • Краткое описание:
 • Буряник Олеся Олексіївна, аспірант Львівського націо­нального університету імені Івана Франка: «Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид» (11.00.01 - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів). Спецрада К 26.001.22 у Київському національному універ­ситеті імені Тараса Шевченка МОН України
  Львівський національний університет імені Івана Франка
  Міністерство освіти і науки України
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Міністерство освіти і науки України
  Кваліфікаційна наукова праця
  на правах рукопису
  БУРЯНИК ОЛЕСЯ ОЛЕКСІЇВНА
  УДК 911.53 (477:292.452)
  ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ СКОЛІВСЬКИХ
  БЕСКИД
  11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
  Подається на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
  результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
  _______ О. О. Буряник
  Науковий керівник – Мельник Анатолій Васильович, доктор
  географічних наук, професор
  Львів – 2018
  ЗМІСТ
  ВСТУП……………………………………………………………...……………16
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГОЛАНДШАФТОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ ГІРСЬКИХ
  ТЕРИТОРІЙ……..………………………………………......………………….22
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ
  ДОСЛІДЖЕНЬ…..……………………………………………………………...43
  2.1. Картографування природних територіальних комплексів…………….....44
  2.2. Вивчення антропогенних навантажень на ландшафтні комплекси ……..45
  2.3. Дослідження екологічно небезпечних фізико-географічних процесів….53
  2.4. Аналіз ландшафтно-екологічної ситуації …………………………………57
  РОЗДІЛ 3. ЛАНДШАФТНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ
  ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У СКОЛІВСЬКИХ
  БЕСКИДАХ……………………………….…………………………………….62
  3.1. Ландшафтна вивченість досліджуваної території………………….……..62
  3.2. Чинники формування природних територіальних комплексів…………..70
  3.3. Ландшафтна структура території дослідження…………………………...87
  3.4. Фізико-географічне районування………….……………………………...106
  РОЗДІЛ 4. АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ
  ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У СКОЛІВСЬКИХ
  БЕСКИДАХ………………………………...………………………………….115
  4.1. Демографічне навантаження на ландшафти…...……………...…………115
  4.2. Господарські впливи площинного характеру …………………….……..119
  4.3. Локальні антропогенні навантаження ……………..……………...……..137
  РОЗДІЛ 5. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ У
  СКОЛІВСЬКИХ БЕСКИДАХ….....................................................................155
  5.1. Лісопатологічні явища та всихання деревостанів………………….........155
  5.2. Небезпечні гідрометеорологічні процеси.....……………………….........173
  5.3. Негативні геолого-геоморфологічні процеси …………………………...181
  5.4. Екологічний стан ландшафтних комплексів …………….……………...185
  РОЗДІЛ 6. НАУКОВІ ЗАСАДИ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
  СИТУАЦІЇ В РЕГІОНІ……………………………………………………….195
  6.1. Ландшафтознавчі основи раціонального природокористування і
  вирішення екологічних проблем.…………………… …….…………..……...195
  6.2. Оптимізація мережі природоохоронних територій.....…………….…….200
  ВИСНОВКИ……………………………………………………………………214
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………...218
  ДОДАТКИ……………………………………………………………………...231
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Проведене еколого-ландшафтознавче дослідження в Сколівських
  Бескидах, дає можливість зробити наступні висновки.
  1. Еколого-ландшафтознавчий аналіз як прикладне ландшафтознавче
  дослідження, спрямоване на вивчення взаємодії людини і природи та
  пов’язаних з цим екологічних проблем, повинно опиратися на сукупність
  філософських (аналіз, індукція, дедукція), загальнонаукових (генетичний,
  системний, екологічний, порівняння, спостереження, моделювання) і
  конкретнонаукових (ландшафтознавчий, геосистемний, басейновий,
  геоекологічний, еколого-географічний, ландшафтно-екологічний, екологоландшафтознавчий) підходах і методах та здійснюватися за конкретною
  програмою-алгоритмом, який передбачає реалізацію наступних завдань: 1)
  вивчення природних передумов формування ландшафтно-екологічної
  ситуації; 2) дослідження антропогенних чинників формування ландшафтноекологічних проблем; 3) аналіз ландшафтно-екологічних проблем та оцінка
  екологічного стану ландшафтних комплексів; 4) розробка заходів з
  поліпшення ландшафтно-екологічної ситуації.
  2. Середньомасштабне еколого-ландшафтознавчого дослідження гірського
  фізико-географічного району повинно опиратися на низку методик і
  методичних прийомів спрямованих на з’ясування ландшафтної структури
  території, аналіз і оцінку антропогенних навантажень на ландшафтні
  комплекси, оцінку ступеня антропогенної модифікованості ПТК, аналіз
  особливостей прояву екологічно несприятливих фізико-географічних
  процесів. Запропоновані нами методичні розробки стосуються уточнення
  низки методик, зокрема: деталізовано оціночну класифікацію ступеня
  демографічного навантаження на ландшафти (в межах категорій виділено
  пять стадій, кожна з яких характеризується певною густотою населення);
  деталізовано методику оцінювання антропогенної модифікованості гірських
  ландшафтних комплексів (в межах категорій модифікацій виділено п’ять
  215
  стадій; запропоновано бланк ландшафтознавчого дослідження
  лісопатологічних процесів. Картографування та аналіз всіх показників
  доцільно проводити за допомогою сучасних ГІС-технологій. В нашому
  дослідженні використовувалося програмне середовище ArcGIS 9.31 та
  допоміжні програми Еxel, Сorel DRAW.
  3. Природними передумовами формування сучасної екологічної ситуації у
  Сколівських Бескидах є властивості ландшафтних комплексів. Ландшафтна
  структура досліджуваної території представлена чотирма видами висотних
  місцевостей (крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте середньогір’я,
  крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте низькогір’я, спадистосхиле
  ерозійно-денудаційне низькогір’я, терасовані днища міжгірських долин), 23
  видами стрій і біля 130 видами простих учорищ, що свідчить про високе
  ландшафтне різноманіття Сколівських Бескид. Аналіз існуючих схем
  районування, укладеної нами ландшафтної карти, галузевих карт і
  космознімків послужив основою для виділення в досліджуваному районі 32
  ландшафтів або ландшафтних підрайонів.
  4. Сколівські Бескиди є одним із відносно слабозаселених регіонів в
  Українських Карпатах. Демографічне навантаження по ландшафтах тут
  розподіляється дуже нерівномірно: в 7-ми воно відсутнє взагалі, у 23-ох –
  слабке (густота населення до 50 осіб/км²), в одному – помірне (55 осіб/км²) і в
  одному – дуже сильне (204 особи/км²). Бальна оцінка антропогенної
  модифікованості ландшафтів Сколівських Бескид, здійснена на основі аналізу
  антропогенних навантажень площинного характеру (лісівництво, луківництво
  та селитьба), свідчить, що їм властива слабка антропогенна модифікованість
  (оцінюється в 100-200 умовних балів, при максимально можливих 500 ум. б).
  Найбільшого негативного впливу від локальних навантажень, в тому числі й
  техногенного забруднення, зазнають місцевості терасованих днищ
  міжгірських долин рік Стрий, Опір, Сукіль, Крушельниця і Лужанка,
  оскільки тут проходять лінії електропередач, нафтопровід та дорога
  216
  міжнародного значення Київ-Чоп.
  5. Сучасна ландшафтно-екологічна ситуація у Сколівських Бескидах
  характеризується сукупністю ландшафтно-екологічних проблем, пов’язаних
  із низкою негативних фізико-георафічних процесів. Однією з найбільших
  екологічних проблем у Сколівських Бескидах є всихання ялини європейської
  (Picea abies), що пов’язано з її низькою стійкістю до хвороб і шкідників (82 %
  деревостанів охоплені груповим, куртинним та суцільним всиханням). В
  межах ключової ділянки «Рибник Майданський» основні осередки всихання
  приурочені до висотної місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного
  лісистого середньогір’я, переважно до урочищ гребенів хребтів та верхніх
  частин крутих схилів північної експозиції зайнятих середньовіковими
  насадженнями. Негативні геолого-геоморфологічні (зсуви, осипища) та
  гідрокліматичні (повені, паводки, селі) фізико-географічні процеси мають
  чітку приуроченість до висотних місцевостей: для місцевості крутосхилого
  ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я найчастіше характерні
  осипища, селі, вітровали, буреломи, лісопатологічні явища та всихання
  похідних смерекових деревостанів; у місцевості спадистосхилого ерозійноденудаційного лісистого низькогір’я поширені зсуви, вітровали, буреломи,
  лісопатологічні явища та всихання деревостанів; для місцевості терасованих
  днищ міжгірських долин – паводки та бокова ерозія. Аналіз сприятливості
  екоумов висотних місцевостей для проживання людей показав, що найліпші
  умови мають місце у висотній місцевості терасованих днищ міжгірських
  долин річок Стрий, Опір, Сукіль та Лужанка, а найгірші – місцевості
  крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я. В Сколівських
  Бескидах нами виділено 4 ландшафтно-екологічні підрайони, кожний з яких
  характеризується певним природним екопотенціалом, різним ступенем
  модифікованості ландшафтних комплексів та своєрідною ландшафтноекологічною ситуацією. Найліпша екологічна ситуація спостерігається в
  Зубрице-Мислівському екопідрайоні, а найгірша – Лосинецько-Ясеницькому.
  217
  6. Вирішення ландшафтно-екологічних проблем і поліпшення екологічної
  ситуації у Сколівських Бескидах потребує раціонального
  природокористування на основі врахування ландшафтної структури
  території, а також реалізації системи спеціальних заходів з попередження
  негативних фізико-географічних процесів. Важливе значення має також
  оптимізація територій природно-заповідного фонду. Запропоноване нами
  вдосконалене функціональне зонування НПП «Сколівські Бескиди»
  передбачає збільшення площі заповідної зони за рахунок територій, які мають
  багате ландшафтне різноманіття, та значне зменшення площі господарської
  зони.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)