ТЕРИТОРІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА АГРОВИРОБНИЧО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО РАЙОНУ : ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА АГРО ПРОИЗВОДСТВЕННО-рекреационного комплекса Запорожской рекреационного РАЙОНА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ТЕРИТОРІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА АГРОВИРОБНИЧО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО РАЙОНУ
 • Альтернативное название:
 • ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА АГРО ПРОИЗВОДСТВЕННО-рекреационного комплекса Запорожской рекреационного РАЙОНА
 • Кол-во страниц:
 • 182
 • ВУЗ:
 • МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2002
 • Краткое описание:
 • МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  УДК 911.3.631.ІІІ.1
  на правах рукопису  ЯКОВЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА  ТЕРИТОРІАЛЬНО ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА
  АГРОВИРОБНИЧО РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
  ЗАПОРІЗЬКОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО РАЙОНУ  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата географічних наук
  11.00.02 економічна та соціальна географія

  Науковий керівник:
  Сажнєва Наталя Михайлівна,
  кандидат географічних наук, доцент

  Мелітополь-2002


  ЗМІСТ
  Стор.
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ........................................................................ 4
  ВСТУП .......................................................................................................................... 5
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  АГРОВИРОБНИЧО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
  1.1. Понятійно-концептуальний апарат агровиробничо-рекреаційного
  комплексу.............................................................................................................. 11
  1.2. Методичні засади дослідження функціонування агровиробничо-
  рекреаційного комплексу .................................................................................... 22
  1.3. Агровиробничо-рекреаційний цикл як метод дослідження агровироб-
  ничо-рекреаційного комплексу............................................................................ 28
  Висновки до розділу 1 ......................................................................................... 37

  РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА АГРОВИРОБНИЧО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
  ЗАПОРІЗЬКОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО РАЙОНУ

  2.1. Природно-ресурсний потенціал агровиробничо-рекреаційного
  комплексу Запорізького рекреаційного району ............................................... 38
  2.2. Соціально-економічні передумови формування агровиробничо-
  рекреаційного комплексу в Запорізькому рекреаційному районі ................... 59
  2.3. Еколого-географічні особливості формування агровиробничо-
  рекреаційного комплексу в Запорізькому рекреаційному районі ................... 72
  Висновки до розділу 2 .......................................................................................... 77

  РОЗДІЛ 3 ТЕРИТОРІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА АГРОВИРОБ-
  НИЧО- РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕКРЕА-
  ЦІЙНОГО РАЙОНУ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ


  3.1. Територіальна структура агровиробничо-рекреаційного комплексу
  Запорізького рекреаційного району............................................................ 78
  3.2. Функціонально-галузева структура агровиробничо-рекреаційного
  комплексу Запорізького рекреаційного району......................................... 105
  3.3. Перспективи сталого розвитку та основні напрямки удосконалення
  агровиробничо-рекреаційного комплексу Запорізького рекреаційного
  району ............................................................................................................ 149
  Висновки до розділу 3 ......................................................................................... 160

  ВИСНОВКИ .................................................................................................................. 161

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..................................................................... 166

  ДОДАТКИ
  ВСТУП  Актуальність дослідження
  Складна та неоднозначна трансформація суспільних відносин, що відбувається на сучасному етапі економічного розвитку України, вимагає перебудови структури господарського комплексу з тим, щоб максимально задовольнити потреби людей у споживчих товарах і різноманітних послугах, в т.ч. і рекреаційних. Тривале падіння обсягів суспільного виробництва, зростання офіційного і прихованого безробіття, різке зниження рівня життя основної маси населення, яскраво виражена структурна незбалансованість його споживчого попиту - все це сприяє посиленню соціальної напруги, зростанню психоемоційного навантаження на населення, загостренню соціально-екологічних проблем.
  Тому актуальним постає пошук нетрадиційних шляхів виходу із кризової ситуації, розробка оптимальних шляхів та засобів розв’язання соціально - економічних проблем. Одним з таких напрямків може стати прискорений розвиток рекреаційної індустрії як такої, що визнана найбільш пріоритетною галуззю в проекті Концепції державної регіональної політики України. Їй притаманні такі риси: висока соціальна вагомість, значна трудо- та екологомісткість, швидка окупність затрат, висока рентабельність, тісна ув’язка із суміжними та обслуговуючими галузями, серед яких значне місце займають сільське господарство та промисловість.
  Рекреаційна галузь має об’єктивні передумови для здійснення процесів комплексоутворення в регіоні, і насамперед, з АПК, що приводить до формування агровиробничо-рекреаційного комплексу. Створення такого типу комплексу забезпечить: 1) економічний ефект (підвищення рівня зайнятості, безпосередньо, в рекреаційній, агропромисловій та суміжних з ними галузями; значне поповнення місцевого та державного бюджетів); 2) соціальний ефект (створення можливостей для зняття психоемоційної напруги, відновлення і підтримання на належному рівні фізичного стану населення; забезпечення умов для задоволення духовних, культурних, релігійних, етнічних потреб населення, виховання національної самосвідомості; удосконалення споживчого попиту населення, взагалі, і рекреантів, зокрема); 3) упорядкування сили та напряму антропогенного впливу на ландшафти, забезпечення проведення комплексних природоохоронних заходів, гарантування сталого екологічного розвитку.
  Ступінь вивчення проблеми
  Рекреація як відносно новий предмет міждисциплінарних досліджень постійно знаходиться у центрі уваги соціально-економічної, економіко-географічної, архітектурно-містобудівельної, природоохоронної, філософської, соціологічної, медико-біологічної наук. У свою чергу, АПК також займає одне з центральних місць в дослідженнях еко­номістів та географів, оскільки на сучасному моменті спостерігається реформування аграрного сектору економіки, взагалі, та створення нових форм суспільної організації виробництва.
  Суспільно-географічні дослідження рекреаційної діяльності як в Україні, так і за її межами здійснювали такі вчені: В.І. Азар, Л.О. Багрова, О.О. Бейдик, Ю.А. Веденін, І.П. Герасимов, Ф.Д. Заставний, І.В. Зорін, М.Г. Ігнатенко, Л.М. Корецький, М.П. Крачило, В.С. Кравців, В.Б. Кудрявцев, С.П. Кузик, Н.С. Міроненко, М.С. Нудельман, В.С. Преображенський, В.П. Руденко, І.В. Смаль, R.I. Wolfe, Р. Mariot та ін.
  Вивченням АПК як структурної одиниці господарського комплексу займалась ціла низка вчених: Г.В. Балабанов, М.М. Бельський, П.П. Борщевський, І.М. Дудник, К.І. Іванов, В.Г. Крючков, Л.О. Мармуль, М.М. Паламарчук, О.М. Ракітніков, В.О. Ушкаренко, О.М. Чаус, Л.Г. Чернюк, О.І. Шаблій, Р.О. Язиніна, М.Д. Янків та ін.
  Питанням розвитку агровиробництва в рекреаційних районах займались такі дослідники: Ю.Г. Веденін, Б.С. Жихаревич, Ж.Г. Зоненашвілі, Е.Д. Кобахідзе, Т.Ф. Панчук, Н.М. Сажнєва, Т.В. Санеблідзе, Е.К. Трушиньш, Л.С. Філіппович, Р.О. Язиніна, І. Majewski та ін.
  Однак багато положень з теорії та практики рекреаційної та агровиробничої діяльності вимагають перегляду з огляду на трансформацію суспільних відносин та необхідність реструктуризації господарського комплексу як в цілому України, так і Запорізької області.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
  Основні теоретичні положення і практичні результати дисертації вхо­дили складовою частиною в структуру науково-дослідної теми кафедри економічної і соціальної географії Мелітопольського державного педагогічного університету "Дослідження з фізичної, економічної та соціальної географії Запорізького краю", над якою завершена робота у 2000 році і входить до держбюджетної науково-дослідної теми „Економічні і суспільно-географічні проблеми сталого розвитку рекреаційного комплексу Півдня України”, реєстраційний номер 0101V008215, яку кафедра почала розробляти з 2001 року.
  Мета і основні завдання дослідження
  Мета дисертаційної роботи полягає у розробці теоретичних положень і методичних основ для обґрунтування можливостей формування та функціонування на території Запорізького рекреаційного району інтеграційного поєднання - агровиробничо-рекреаційного комплексу (АВРК) - однієї з головних структурних одиниць господарського комплексу з метою забезпечення населення, і рекреантів, безпосередньо, високоякісними продуктами харчування з урахуванням їх калорійності відповідно віку, стану здоров’я, фізичного навантаження та повноцінним відпочинком та оздоровленням. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
  · поглибити теоретичні основи дослідження територіальної рекреаційної системи (ТРС) та АПК на основі існуючих концептуальних підходів до розуміння сутності АВРК та його структури;
  · встановити особливості впливу агровиробничо-рекреаційного потенціалу на процеси формування, функціонування та розвиток АВРК;
  · виконати агровиробничо-рекреаційне районування регіону, визначити функціональну призначеність виділених таксономічних одиниць та запропонувати схему функціонально-галузевої структури АВРК;
  · використовуючи традиційні та сучасні методи економіко- та суспільно- географічних досліджень, здійснити аналіз та прогноз територіально-функціональної структури АВРК Запорізького рекреаційного району;
  · обгрунтувати основні напрямки трансформації форм рекреаційної та агровиробничої діяльності в умовах переходу суспільства до ринкових відносин та запропонувати шляхи вдосконалення територіально-функціональної структури АВРК Запорізького рекреаційного району.
  Методи дослідження. Головними методами дослідження були наступні: системно-структурний підхід, геокомплексологічний, історико-логічний, картографування, статистичний, районування та метод енерговиробничого циклу.
  Об’єктом дисертаційного дослідження є агровиробничо рекреаційний комплекс (АВРК) Запорізького рекреаційного району як інтегративна форма поєднання рекреаційного господарства та агропромислового виробництва.
  Предметом конкретного наукового аналізу в роботі виступають форми територіальної організації та функціональна структура агровиробничо рекреаційного комплексу (АВРК) в умовах трансформації господарського комплексу на території Запорізького рекреаційного району (ЗРр).
  Наукова новизна одержаних результатів
  В ході дослідження вперше було сформульовано визначення комплексного утворення, що поєднує у своєму складі рекреаційне господарство, промисловість
  та сільське господарство, тобто АВРК; обґрунтована характеристика даного комплексу; доведена можливість формування та ефективного функціонування його у межах Запорізького рекреаційного району. Були досліджені природні, соціально-економічні та еколого-географічні чинники (агровиробничо рекреаційний потенціал), які впливають на розвиток АВРК. Виконано агровиробничо-рекреаційне районування території Запорізького рекреаційного району та запропонована схема функціонально-галузевої структури АВРК, визначена функціональна призначеність виділених районів та підрайонів, зроблений прогноз та запропоновані шляхи вдосконалення територіально-функціональної структури АВРК Запорізького рекреаційного району.
  Практичне значення отриманих результатів полягає в обґрунтуванні методичних основ формування і функціонування АВРК в межах Запорізького рекреаційного району в умовах становлення ринкової економіки.
  Запропонована концепція АВРК може бути використана для:
  · удосконалення наукових основ територіального планування перспективних напрямків міжгалузевого розвитку окремих районів;
  · розробки положень регіональної соціально-економічної політики регіону (в нашому випадку, Запорізького рекреаційного району);
  · відділами управління земельних ресурсів, сільського господарства, архітектури та містобудівництва для визначення ефективності формування даного комплексу на території Запорізького рекреаційного району, більш раціонального розподілу земельних ресурсів, оптимізації галузевої структури продовольчого комплексу;
  · складання раціону харчування рекреантів з урахуванням всіх необхідних для організму людини білків, вітамінів, мікроелементів та поживних речовин згідно рекомендованих норм раціонального харчування;
  · при вивченні курсів „Основи промислового, сільськогосподарського виробництва, транспорту”, Рекреаційна географія”, Краєзнавство” на географічних та економічних факультетах університетів та інститутів.
  Апробація результатів дисертації
  Основні розділи роботи були оприлюдненні на: Республіканській науково-практичній конференції ”Еколого-економічні проблеми розвитку агропромислового виробництва в Україні в умовах формування ринкових відносин" (Київ - Мелітополь, 1993р.); науково-практичній конференції "Проблеми раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Українського Приазов’я і суміжних територій" (Мелітополь, І995 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Экология городов и рекреационных зон" (Одеса, 1998 р.); науково-практичній конференції "Сучасна географія та навколишнє природне середовище" (Вінниця, 1999 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення" (Київ, 2000 р.); Другій Всеукраїнській науково-методичній конференції "Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України "(Чернівці, 2000 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України" (Київ, 1999 р.); Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів "Географічні дослідження на межі тисячоліть" (Київ, 2000 р.); II Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство" (НТУУ "КПІ", 2000 р.); Всеукраїнській студентсько-аспірантській науковій конференції "Сучасний стан, проблеми та перспективи досліджень з географічних дисциплін та картографії в Україні" (Тернопіль, 2000 р.); науково-практичній конференції "Географічні проблеми розвитку півдня України у XXI столітті" (Мелітополь, 2000 р.).
  Публікації
  По темі дослідження опубліковано 17 праць (у т.ч. 3 у фахових виданнях), загальним обсягом 2,6 друк. арк.
  Структура та обсяг дисертації
  Дисертація складається з вступу, переліку умовних позначень, 3 розділів, висновків та списку використаних джерел (210 назв); включає 182 сторінки тексту; (основний зміст дисертації викладено на 149 сторінках тексту), 14 схем та додатків, зброшурованих окремою книгою.
  У вступі визначені актуальність та науково-практична значимість роботи, сформульовані головна мета та основні завдання дослідження. В першому розділі зроблений аналіз та огляд літературних джерел по темі дослідження та розглянута методика оцінювання території. Другий розділ присвячений дослідженню природних, соціально-економічних і еколого-географічних чинників розвитку та функціонування АВРК. В третьому розділі розглянуті територіальна та функціонально-галузева структури АВРК, проведено агровиробничо-рекреаційне районування та запропоновані шляхи по вдосконаленню територіально-функціональної структури АВРК Запорізького рекреаційного району.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  В результаті проведених економіко-географічних досліджень вивчення агровиробничо-рекреаційного комплексу (АВРК) Запорізького рекреаційного району, його функціональної та територіальної структури, агровиробничо-рекреаційного потенціалу території та перспективних напрямків розвитку території, яка досліджувалась, можна зробити наступні висновки:
  1. Агровиробничо-рекреаційний комплекс (АВРК) представляє собою організаційно-технологічне поєднання певних видів виробництв, що інтегрують аграрні, промислові, рекреаційні, інфраструктурні й торгово-реалізаційні види діяльності, які органічно замикаються в єдиних циклах на певній території (рекреаційному районі, в нашому випадку, Запорізькому рекреаційному районі) з метою задоволення потреб рекреантів готовою сільськогосподарською продукцією.
  Найбільш суттєвими ознаками АВРК є: виробничо-інфраструктурна, економічна, інформаційно-управлінська та територіальна єдність, завдячуючи яким цей комплекс може функціонувати у повну силу.
  Основою функціонування АВРК є наявність двох головних класів зв’язків: зовнішніх і внутрішніх. Перші зумовлюють виникнення, формування і розвиток агровиробничо-рекреаційних утворень, а другі розкривають внутрішній механізм функціонування цих утворень, іх цілісність.
  Розвиток АВРК передбачає рішення двох взаємопов’язанних проблем:
  · задоволення постійно зростаючих потреб рекреантів у відпочинку та якісними, різноманітними продуктами харчування;
  · раціональне освоєння рекреаційних та природних ресурсів, комплексне використання природного, культурно-історичного, соціально-економічного потенціалів території з метою отримання максимального рекреаційного ефекту.
  2. АВРК є складним об’єктом суспільно-географічного дослідження, вивчення якого базувалось на застосуванні міждисциплінарних підходів, найважливішими з яких є системно-структурний, геокомплексологічний, історико-логічний, картографічний, статистичний, районування та метод енерговиробничого циклу.
  Головним методом дослідження АВРК є метод агровиробничо-рекреаційного циклу (АВРЦ).
  АВРЦ - це стійка сукупність виробничих процесів, які послідовно розвиваються на основі виробництва певних видів сільськогосподарської сировини, її зберігання, переробки і доведення готової продукції до споживача (у нашому випадку, продуктів харчування, до рекреантів).
  АВРЦ сформувалось на основі вертикальної інтеграції, яка базується на вертикальних технологічних зв’язках між послідовними стадіями переробки сировини - агропромислових циклах виробництв (в нашому випадку, це агровиробничо-рекреаційні цикли). Для АВРК ЗРр найбільш характерними є продовольчі і непродовольчі підкомплекси як рослинницької, так і тваринницької спеціалізації (зернопродуктовий, молокопродуктовий, плодоовочевий, яйцепродуктовий, рибопродуктовий та шкірянопромисловий, кормопромисловий, лікарськопромисловий та хутропромисловий).
  3. Вивчення агровиробничо-рекреаційного потенціалу (АВРП) ЗРр, який складається з природного та агроекономічного потенціалу, дозволяє зробити оцінку агрокліматичних умов, природних, рекреаційних, агровиробничих ресурсів, що обумовлюють потенціальні можливості формування та функціонування різних видів агровиробничої та рекреаційної діяльності на території ЗРр. Найбільш суттєвий вплив на розвиток АВРК мають соціально-економічні особливості, а саме:
  - несформована система розселення (рекреаційна), сутність якої заключається у формуванні та розвитку мережі населених місць ізольовано від рекреаційних комплексів на територіях, вільних від рекреації;
  - дефіцит висококваліфікованих, не в кількісному відношенні, а насамперед, в їх професійному стані, трудових ресурсів та необхідність перекваліфікації їх для потреб даного комплексу;
  - слабкий розвиток сфери послуг, який пов’язаний з різко вираженою сезонністю у роботі наявних рекреаційних та агровиробничих підприємств;
  - розташування шкідливих підприємств у санітарно-захисних зонах рекреаційних територій.
  4. Сприятливими для розвитку АВРК можна вважати природні передумови: жарке та тепле літо, мілке тепле море, піщані пляжі, цінні за своїми якостями та значними запасами мінеральні води та лікувальні грязі, а також великі площі функціонально вільних земель (територіальні ресурси), які можна використовувати для сільського господарства та рекреації.
  Несприятливими для розвитку АВРК, і насамперед, рекреаційної галузі, є незначна пейзажна різнобарвність (особливо Західний підрайон Центрального АВРр та Придніпровський підрайон Приміського АВРр), безлісість території, нерівномірне концентрування найбільших пам’яток природи, культури та історії в Запорізькому АВР підрайоні Приміського АВР та Приморському АВРр. Ряд таких природних явищ, як зсуви, опливи, підтоплення, затоплення піщаних кіс, часті відлиги взимку, відсутність стійкого сніжного покриву, весняні суховії, дефіцит питної води також стримують розвиток АВРК.
  Природні передумови визначають спеціалізацію території ЗРр на цілорічному санаторному лікуванні (44 заклади з місткістю 7352 місць) та сезонному оздоровленню дорослих та дітей (342 заклади з місткістю 46130 місць), а також функціонування на території ЗРр сільськогосподарських підприємств (530 підприємств) різного виробничого напрямку: багатогалузевих, зернових, зерно-технічних, ефіро-олійних, вирощування молодняку, курей, свиней та овець.
  5. Функціонально-галузева структура АВРК ЗРр представляє собою об`єктно-центровану модель, яка складається з чотирьох блоків:
  - виробничі галузі, до складу яких входять основні галузі (сільське господарство та переробна промисловість) і забезпечуючі галузі (виробництво засобів виробництва та виробнича інфраструктура);
  - рекреаційні галузі (санаторно-курортне лікування, відпочинок та туризм);
  - допоміжні галузі (соціальна інфраструктура, підготовка кадрів для АПК та рекреаційного господарства);
  - органи керування АВРК.
  Дана модель відображає в цілому галузевий, міжгалузевий та внутрішньогалузевий поділ праці в умовах НТП і зумовлює появу нових видів виробництв, ланок, видів діяльності і галузей, сфер та їх інтеграцій, об’єднаних функціональним призначенням (в нашому випадку, забезпечення рекреантів високоякісними продуктами харчування).
  6. Територіальна структура відображає внутрішню територіальну будову АВРК; визначається як сукупність його в певній мірі взаєморозташованих і взаємопов’язаних елементів (територіальних), що перебувають у складній взаємодії у процесі розвитку і функціонування.
  Елементами територіальної структури АВРК ЗРр є:
  1) агровиробничо-рекреаційні райони: Приміський з підрайонами: Запорізьким, Придніпровським, Мелітопольським; Центральний з підрайонами: Західним та Східним; Приморський, який не розділяється на підрайони в зв’язку із спеціалізацію території;
  2) агровиробничо-рекреаційні вузли Запорізький, Бердянський та Приморський;
  3) агровиробничо-рекреаційні центри м. Мелітополь, Вільнянськ, Приморськ,
  смт Якимівка, Приазовське;
  4) агровиробничо-рекреаційні пункти сс. Розумівське, Канівське, смт Кирилівка
  та ін.
  На основі проведеного аналізу територіальної структури АВРК ЗРр можна зробити висновок, що найбільш сприятливі умови для розвитку даного інтеграційного поєднання має Приморський АВР район. У свою чергу, Приміський та Центральний АВР райони є сировинними зонами забезпечення продуктами харчування як місцевого населення, так і рекреантів.
  7. Аналіз перспективного розвитку АВРК в межах ЗРр дозволяє сформулювати ряд важливих проблем та напрямків удосконалення його територіально-функціональної структури, які повинні йти по шляху:
  · планової організації комплексного освоєння територій, які мають найбільш сприятливі умови для їх розвитку;
  · задоволення потреб АВРК у трудових ресурсах за рахунок наявного населення ЗРр, незайнятого у виробництві, та перекваліфікація його, необхідність створення закладів для навчання та підвищення кваліфікації робітників;
  · удосконалення системи розселення у межах ЗРр, за рахунок переходу від розсереджуванного характеру до групових систем населених місць з визначенням опорних пунктів агровиробничо-рекреаційного освоєння;
  · створення аттрактивних об’єктів, які б урізноманітнили степовий ланшафт та види агровиробничої діяльності, для чого постає необхідність вивчення досвіду зарубіжних країн;
  · поглиблення спеціалізації сільськогосподарських підприємств на виробництві екологічно чистих, дієтичних і вітамінізірованих видів продукції земелеробства та тваринництва;
  · здійснення комплексу природоохоронних, середовищеформуючих та інших заходів, спрямованих на створення найкращого природного та естетичного довкілля для лікування і відпочинку населення;
  · використання сучасної інформаційно-маркетингової служби у сфері рекреаційного бізнесу та агровиробництві;
  · залучення нових видів відпочинку , у т. ч. зеленого туризму”, екологічного туризму”, агротуризму” та ін;
  · розробка і здійснення заходів щодо інтенсифікації землеробства та ефективного використання земель, а також тваринництва;
  · активізація ролі місцевих органів управління та стимулювання розвитку рекреаційних та агропромислових об’єктів у межах певних агровиробничо рекреаційних районів та підрайонів;

  Таким чином, АВРК займає чільне місце у господарському комплексі ЗРр. Подальше удосконалення функціонування АВРК повинно проводитися в межах регіональної програми сталого розвитку, яка здійснюється у рамках державної програми і спрямована на досягнення сталого розвитку валового внутрішнього продукту на підставі ефективного використання агровиробничо-рекреаційного потенціалу й його модернізації, адаптації аграрних та рекреаційних підприємств до умов ринкової економіки, залучені іноземних інвестицій, що дозволить збільшити економічні показники, враховуючи природно-господарські особливості регіону.


  Список використаних джерел
  1. Аганбегян А.Г. О сочетании отраслевого и территориального принципов управления экономикой // Вопросы экономики, 1988.-№ 9.- С. 12-25.
  2. Агафонов Н.Т. Территориально-производственные комплексы и рациональное природопользование. М.: 3нание,1980.- 486 с.
  3. Агропромисловий комплекс Української РСР/ М.М.Паламарчук.- Київ: Рад. шк., 1980. - 175 с.
  4. Алаев Э.Б. Эффективность комплексного развития экономического района. - М.: Наука, 1965. 112 с.
  5. Анучин В.А. Основы природопользования. Теоретический аспект. - М.: Мысль, 1978. 293 с.
  6. Атлас Запорізької області.-К.: Головне управління геодезії, картографії та кадастру при кабінеті Міністрів України,1997.- С. 40 - 42.
  7. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. М.: Политиздат, 1981. - 432 с.
  8. Багрова Л.А., Багров Н.В., Преображенский В.С. Рекреационные ресурсы /подходы к анализу понятия // Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1977.- № 2. - С. 5 - 12.
  9. Багрова Л.А., Подгородецкий П.Д. Опыт характеристики рекреационных климатических ресурсов и периодов видов отдыха на примере курорта Судак// Изв. Всес. геогр. об-ва, 1976. - т. 108. - №6. - С. 538-571.
  10.Балабанов Г.В. Региональный агропромышленный комплекс как производственно-территориальная система/ на примере Крымской области/: Автореф. дис... к.г.н: 11.00.01/ Киев, 1978. 19 с.
  11.Балабанов Г.В. Системный подход при исследовании региональных агропромышленных комплексов // Эк. география, 1987. - Вып.23. - С.128 - 135.
  12.Балабанов Г.В. Межхозяйственная кооперация и территориальная организация агропромышленного комплекса // География и природные ресурсы. - 1987. - №1. - С. 119 - 124.
  13.Баранский Н.Н. Избранные труды. Становление советской экономической географии. - М.: Мысль,1980. 287 с.
  14.Билык М.А. Проблемы развития и территориальной организации аграрно-промышленного комплекса Советских Карпат: Автореф. дис... к.г.н.: 11.00.01/ - Минск, 1978. - 25 с.
  15.Бинатов Ю. Г. Коробейников М.А. Экономика, организация и управление АПК. - М.: Агропромиздат, 1989. С. 105.
  16.Бугаев В.К. Территориальная структура экономического района. -М.: Наука, 1986. 166 с.
  17.Буркинський Б.В., Степанов В.М., Харічков С.К. Природокористування: основи економіко-екологічної теорії. Одеса: УПРЕЕД НАН України, 1999. - 350 с.
  18.Василевский И.Л., Полян П.М. Территориальная структура народного хозяйства и их параметризация // Изв. АН СССР. Сер. геогр. -1978. -№2. - С. 12 - 20.
  19.Василенко О.Н. Влияние рекреационной специализации на структуру агропромышленного комплекса КМВ // В сб.: Проблемы использования рекреационных ресурсов на курортах Кавказских Минеральных вод. - М., 1985. С. 19-24.
  20.Ващенко Н.П. Географические аспекты развития курортов и организации массового отдыха в Украинской ССР // Эконом. география. Выпуск 39. К.: Вища школа, 1987. С. 82 86.
  21. Веденин Ю.А., Панчук С.П., Филиппович Л.С., Юдина Е.Г. Формирование дачных поселков и кооперативов на территории Московской агломерации // Изв. АН СССР. Сер. геогр.-1976.- № 3.-С. 36 - 38.
  22. Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем. - М.: Наука, 1982. 180 с.
  23. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. 520 с.
  24. Влах М.Р. Проблемы совершенствования производственно-экономических свя­зей АПК Закарпатской области: Автореф. дис... к.г.н.: 11.00.01/ К., 1990. - 18 с.


  25.Волощук В.М, Гродзинський М.Д., Шищенко П.Г. Географічні проблеми сталого розвитку України // Укр. геогр. журнал. 1998. № 1. С.13 18.
  26.География рекреационных систем СССР / Под ред. В.С. Преображенского, В.М.Кривошеева. - М.: Наука, 1980. 219 с.
  27.Голиков А.П. та ін. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник / А.П. Голиков, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. К. Либідь, 1996. 320 с.
  28.Головнин Ю.Г. Территориальная структура хозяйства ГДР. - М.: Наука, 1982. - 128 с.
  29.Григоров Ю.Г., Козловская С.Г. Питание и феномен долголетия. - Киев, 1988. - 48 с.
  30.Данилова Н.А. Природа и наше здоровье. - М.: Мысль, 1977. 236 с.
  31.Данилова Н.А. Климат и отдых в нашей стране. Европейская часть СССР. Кавказ. - М.: Мысль, 1980. - 115 с.
  32.Девидзе Н. Г. География сельского хозяйства // В кн.: Основные вопросы экономической географий Грузинской ССР. - Тбилиси. Ганатлеба, 1970. 42 с.
  33.Дмитриевский Ю.Д. Очерки социально-экономической географии. Развитие и проблемы. - Л.: Наука, Ленингр. отд., 1990. - 164 с.
  34.Долішній М.І., Бойко Є.І., Петрович Й.М. Соціально-економічний потенціал регіону. - К.: Наукова думка, 1985. 218 с.
  35.Долішній М.І. Регіональні проблеми економічного і соціального розвитку України. - К.: Препринт, 1991. - 60 с.
  36.Долишний М., Даниленко А., Мицилин С., Подольский М. Интегрированные агропромышленные комплексы // Экономика Украины. - К., 1997. - №4. С. 61-66.
  37.Дудник И.Н. Комплексное развитие сельского района / Географические основы управления. Полтава: «Астрея», 1993. 230 с.
  38.Дунаевский Г.А., Карпенко П.А. Специфически динамическое действие сырья растительных продуктов //Физиология человека. - М., 1989. - №1. - С.162 - 166.
  39.Жихаревич Б.С. Агропромышленный подкомплекс АПК крупного города. - Л.: Препринт, 1986. - 122 с.
  40.Заставный Ф.Д. Территориальные предплановые прогнозы. - Киев: Наукова думка, 1983. - 182 с.
  41.Заставний Ф.Д. Географія України: у 2-х книгах. Львів: Світ, 1994. 472 с.
  42.Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підручник для 9 кл. К.: Форум, 2000. 239 с.
  43.3лупко С.М. Екологізація і становлення національної економіки України// Наук. зб. Українського Вільного університету. - Львів, 1995. - т. 17. - С. 331-340.
  44.Зоненашвили Ж.Г. Тенденции расселения в условиях аграрно-рекреационной интеграции //Тезисы докладов итоговой сессии Ин-та географии им. Вахушти Багратиони. - Тбилиси, 1982. - С. 23 -27.
  45.Зорин Н.В. Экономико-географические факторы формирования рекреационных районов // Географические проблемы организации отдыха и туризма. Тез.докл. к раб.сов. - М., 1969. - С. 24 - 26.
  46.Иванидис Г.П. Вопросы создания продовольственной базы курортов Грузии. Тбилиси, 1957. - 60 с.
  47.Иванов К.И. Территориальные системы общественного производства. - М.: Мысль, 1975. - 269 с.
  48.Іванух Р.А. Охорона і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу сільського господарства. - К.: Урожай, 1985. 138 с.
  49.Игнатенко И. Ресурсное районирование как основа формирования региональных концепций рекреационного освоения// Геогр. проблемы освоения вост. районов СССР: Тез. докл. 9 научн. конф. молодых географов Сибири и Дальнего Востока. - М., 1984. - С. 148 - 149.
  50.Игнатенко Н.Г., Руденко В.П. Природно-ресурсный потенциал территории. Экономико-географический анализ и синтез. Львов, 1986. 178 с.
  51.Ишмуратов Б.М., Шоцкий В.П. Природно-ресурсный потенциал территории и формирование АПК // Научно-практические задачи советской географии: Сб. ст. - Л.: Изд-во ТО СССР, 1985. - С. 92 - 100.
  52.Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування. /Методологія, теорія/ - К.: Українсько-Фінський Інститут менеджменту і бізнесу, 1996. - 244 с.
  53.Іщук С.І., Пістун М.Д., Стеченко Д.М. Агропромисловий комплекс сьогодні. - К., 1986. - С. 27 28.
  54.Калашникова Т.М. Некоторые вопросы методики экономического районирования СССР // Вопросы географии, сб. 47. 1959.- С. 46-51.
  55.Калашникова Т.М. Картографирование районных производственных комплексов // Вопросы географии, сб. 75. -1968.- С. 26-32.
  56.Кобахидзе Э.Д. Промышленно-рекреационные сочетания и их типология// Изв. ВГО. - т. 110. - № 6. - с. 545 - 548.
  57.Кодин В.А. Архитектурно-планировочная организация агрорекреационных сел / на примере лесостепной зоны Украины: Автореф. дис... к.архит-ры. Киев, 1988. - 18 с.
  58.Коломийцева М.Г., Габович Р. Д. Микроэлементы в медицине. - М.: Медицина, 1971. 286 с.
  59.Колоссовский Н.Н. Производственно-территориальное сочетание /комплекс/ в советской экономической географии// В кн: Основы экономического районирования. М.: Госполитиздат, 1958. - 124 с.
  60.Колоссовский Н.Н. Теория экономического районирования. - М.: Мысль, 1969. - 336 с.
  61.Комар И.В. Рациональное использование природных ресурсов и природные циклы. - М.: Наука, 1978. 212 с.
  62.Коротун Л.К. Региональный агропромышленный комплекс, его структура и тенденции развития /на примере Ровенской области/: Автореф. дис... к.г.н.: 11.00.01 / Львов, 1974. - 26 с.
  63.Косенко В.С. Сільський зелений туризм специфічна галузь// Туризм сільський, зелений, 1998. - № 3. - С. 10 - 11.
  64.Котляков В.М., Трофимов А.М., Селиверстов Ю.П., Рубцов В.А. Понятие структуры территориальных систем и некоторые подходы к её моделированию //Изв. АН СССР. Сер.геогр.-1989.-№5.- С.17-24.
  65.Кузьмич О.И. Рекреационные агролесомелиоративные системы Украины: Автореф. дис... д-ра архит-ры. - Л., 1993. - 46 с.
  66.Лаженцев В.И. Экономико-географическая концепция территориального планирования. - М.: Наука, 1990. 128 с.
  67.Левада О.М. Суспільно-географічна оцінка та обгрунтування головних напрямків вдосконалення ринку праці у сільській місцевості /на прикладі Запорізької області/. - Мелітополь, 1998. 52 с.
  68.Лобанов Ю.Н. Отдых и архитектура /будущее и настоящее/. - Л.: Стройиздат, 1982.- 72 с.
  69.Лукінов І.І. Регіональна політика та економічна наука // Регіональна економіка.- 1996. - №1-2. С. 14-26.
  70.Майергойз И.М. Территориальная структура хозяйства. - Новосибирск: Недра, 1986. - 284 с.
  71.Малюк С.Н. Территориальная организация областного агропромышленного комплекса /на примере Полтавской области УССР/: Автореф. дис... к.г.н.: 11.00.01 / Киев, 1979. -16 с.
  72.Мармуль Л.А. АПК и территориальная организация продовольственного хозяйства СССР. - Грозный, 1991. - 122 с.
  73.Мармуль Л.А. Ефективність функціонування регіональних агропромислових комплексів в умовах ринкової економіки. - Київ, 1993. - 230 с.
  74.Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. /Научно-методические проблемы учета географических различий в эффективности использования. - М.: Мысль, 1972. - 303 с.
  75.Мироненко Н.С. Изучение районов отдыха и туризма на примере Причерноморья // Вестник МГУ. Сер.геогр. - 1972. - №2. - С.72-86.
  76.Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981 - 232 с.
  77.Мирошниченко А.А. Аграрно-рекреационные зоны в Украине/ социально-экономическое обоснование планирования и развития/. - Днепропетровск, 1998. - 177 с.
  78.Михасюк І.Р., Янків М.Д., Залога З.М. Регіональна економіка / за ред. проф. Михасюка І.Р.- Львів: Укр. технології”, 1998. 240 с.
  79.Моделирование территориально-производственных комплексов /методология, теория и метод/ / Под ред. Ващенко А.Т. - Львов: Вища школа, 1981. - 136 с.
  80.Молодецкий А.Э. Территориальные индустриально-рекреационные системы // География и природные ресурсы. -1988. - № 1. С. 119-125.
  81.Морехозяйственный комплекс / Гл. ред. Б.В. Буринский. - К.: Наукова думка, 1991. - т.11. - 352 с.
  82.Мусатов В.В. Основы архитектурно-планировочной организации агроиндустриальных комплексов./ Уч. пособие: МВ и ООО РСФСР МАРХН. - М., 1985. 200 с.
  83.Недашківська Н.Ю. Рекреаційна система Радянських Карпат. - К.: Вища школа, 1983. - 116 с.
  84.Никольский И.В. Метод энергопроизводственных циклов// Уч. зап. Азербайджанского гос. ун-та. Баку, 1971. - № 3. - С. 46 - 54.
  85.Никольский И.В. Индустриально-аграрные энергопроизводственные аграрно-промышленные комплексы// Вестник МГУ. 1976. -№ 6. С. 36 - 39.
  86.Нудельман М.С. Социально-экономические проблемы рекреационного природопользования. К.: Наукова думка, 1987. 132 с.
  87.Олдак П.Г. Индустрия туризма - одно из ведущих направлений развития современной экономики.// Проблемы развития индустрии туризма. Новосибирск, 1970. - С. 70-77.
  88.Основи агробізнесу: Навчальний посібник/ В.Ф. Семенов, І.Ю. Сіваченко, В.П. Федоряка, О.Л. Кирилова / Под. ред. В.Ф. Семенова, І.Ю. Сіваченко. Одеса: ОКФА, 1997. 216 с.
  89.Основы сельского хозяйства: Учебное пособие для студентов биол.спец. пед. институтов / И.М. Ващенко, В.Г. Лошаков, Б.А. Ягодин и др. / Под. ред. И.М. Ващенко М.: «Просвещение», 1987. 576 с.
  90.Паламарчук М.М. Производственно-территориальные, социально-экономические, экономико-географические комплексы и геосистемы: сущность, различия, проблемы теории // III Всес. симпозиум по теор. вопросам географии: Тез. докл. - Одесса, 4-7 окт., 1977. - С. 270 - 271.
  91.Паламарчук М.М. Научные основы районирования системы территориальных агропромышленных комплексов// Изв. ВГО, 1982. т. 114. Вып. 2. С. 114 - 122.
  92.Паламарчук М.М. Теория комплексообразования в современной географии и совершенствование территориальной организации общества// Теоретико-методологические проблемы территориальной организации общества: Матери­алы 3 науч. сессии Совета по территориальной организации общества. - Алма-Ата, 1989. С. 76 - 78.
  93.Паламарчук М.М. Регіональні дослідження: завдання і наукові підходи// Регіональна економіка. - 1996. - № 1 - 2. - С. 32 - 39.
  94.Паламарчук М.М., Горленко И.А., Руденко Л.Г. Экономические аспекты территориальной организации производства // География и природные ресурсы. 1986. - № 1. С. 3 - 7.
  95.Паламарчук М., Паламарчук О. Структура сучасної економіки України і основні напрямки її вдосконалення // Економіка України: минуле, сучасне і майбутнє. - К.: Наукова думка, 1993. - С. 184 - 189.
  96.Паламарчук М.М., Тащук К.О. Територіальна структура промислового комплексу економічного району. - К.: Наукова думка, 1974. - 127 с.
  97.Паламарчук М.М, Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. К.: Знання, 1998. 418 с.
  98.Панов И.Н. Экологический туризм и его роль в устойчивом развитии территорий. // Вестник Моск. ун-та. Сер. 5. Топография. 1998. - №5. С.10-14.
  99.Панченко Т.Ф. Актуальні аспекти організації сільського туризму /огляд проблеми та рекомендації// Туристично-крєзнавчі дослідження. - Київ. - Вип. 3. - 2000. - С. 22 - 39.
  100. Панченко Т.Ф., Кодин В.А. Особенности развития агрорекреационных сел // Строительство и архитектура. - 1988. -№ 9. - С. 18 - 21.
  101. Пасхавер Б. Продовольственная доступность. // Экономика Украины. 2001. - №7. С. 69-77.
  102. Пащенко В.М. Загальнонаукові проблеми природничих досліджень у контексті парадигми сталого розвитку /проблеми сталого розвитку України/. К., БМТ. 1998. 402 с.
  103. Писаренко М.М. Целевое планирование и территориальные комплексы. Киев: Наукова думка,1983. - 170 с.
  104. Пістун М.Д., Гуцал В.О., Проватар Н.І. Географія агропромислових комплексів. Київ: Либідь, 1997. - 200 с.
  105. Пістун М.Д., Колеснік Г.О. Географія сільського господарства СРСР. М: Вища школа, 1983. 303 с.
  106. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. К.: Вища школа, 1996. 232с.
  107. Пістун М.Д., Олійник Я.Б., Балабанов Г.В. Конструктивна регіональна політика: суспільно-географічний аспект// Укр. геогр. журнал. - 2000. - № 1. С. 3 - 9.
  108. Прадун В.П., Трегобчук В.М. Формування ресурсно-виробничого потенціалу сталого розвитку АПК України // Пріоритетні напрями і механізми відновлення та модернізації ресурсного потенціалу національного АПК: Зб. праць. К.: ІЕ НАНУ. 2000. С. 6-7.
  109. Преображенский В.С., Шеломов Н.П. Проблемы использования естественных ресурсов для отдыха и туризма// Изв. АН СССР. Сер. геогр. - 1967. - № 5. С. 19 25.
  110. Преображенский В.С., Веденин Ю.И., Зорин И.В. и др. Территориальная рекреационная система как объект изучения географической науки// Изв. АН СССР. Сер. геогр. - 1974. - № 2. - С. 3 - 4 .
  111. Проблемы комплексного освоения и развития территории / Отв.ред. И.А. Горленко, Г.В. Балабанов, С.Н. Малюк. Киев: Наукова думка, 1994. -295 с.
  112. Пушкар И.Н. Территориальная структура регионального агропромышленного комплекса /на примере Ивано-Франковской области УССР/: Автореф. дис к.г.н.: 11.00.01/ Киев, 1979. - 17 с.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины