БОРТНИЦЬКА ВІТА ВІКТОРІВНА СПРОЩЕНИЙ ПОРЯДОК ВИДАЧІ ОСІБ З УКРАЇНИ : Бортнической ВИТА ВИКТОРОВНА упрощенный порядок выдачи ЛИЦ С УКРАИНЫ BORTNYTSKA VITA VICTORIVNA SIMPLIFIED PROCEDURE FOR EXTRADITION OF PERSONS FROM UKRAINE

ОСТАННІ НОВИНИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Назва:
 • БОРТНИЦЬКА ВІТА ВІКТОРІВНА СПРОЩЕНИЙ ПОРЯДОК ВИДАЧІ ОСІБ З УКРАЇНИ
 • Альтернативное название:
 • Бортнической ВИТА ВИКТОРОВНА упрощенный порядок выдачи ЛИЦ С УКРАИНЫ BORTNYTSKA VITA VICTORIVNA SIMPLIFIED PROCEDURE FOR EXTRADITION OF PERSONS FROM UKRAINE
 • Кількість сторінок:
 • 210
 • ВНЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Рік захисту:
 • 2020
 • Короткий опис:
 • МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису БОРТНИЦЬКА ВІТА ВІКТОРІВНА УДК: 343.137: 341.44 ДИСЕРТАЦІЯ СПРОЩЕНИЙ ПОРЯДОК ВИДАЧІ ОСІБ З УКРАЇНИ 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело _________________ В.В. Бортницька Науковий керівник: Татаров Олег Юрійович, професор, доктор юридичних наук, заслужений юрист України Київ 2020  ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ..13 ВСТУП...14 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СПРОЩЕНОГО ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ОСІБ З УКРАЇНИ....23 1.1. Стан наукової розробки проблем застосування спрощеного порядку видачі осіб з України.23 1.2. Співвідношення норм міжнародного та національного законодавства у сфері застосування спрощеного порядку видачі осіб30 Висновки до розділу 1.46 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПРОЩЕНОГО ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ОСІБ З УКРАЇНИ....48 2.1. Сутність, принципи, функції та мета застосування спрощеного порядку видачі осіб з України.48 2.2. Процесуальний порядок застосування спрощеного порядку видачі осіб з України...70 2.3. Особливості застосування спрощеного порядку видачі особи з України без застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності.89 2.4. Судовий контроль при застосуванні спрощеного порядку видачі осіб з України...99 Висновки до розділу 2...116 РОЗДІЛ 3. ОБСТАВИНИ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СПРОЩЕНОГО ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ОСОБИ З УКРАЇНИ............120 3.1. Обставини, що перешкоджають застосуванню спрощеного порядку видачі особи, яка надала згоду на спрощений порядок видачі...120 3.2. Обставини, що виключають застосування спрощеного порядку видачі особи, яка надала згоду на спрощений порядок видачі...137 Висновки до розділу 3...150 ВИСНОВКИ ...152 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......157 ДОДАТКИ ..185
 • Список літератури:
 • ВИСНОВКИ У дисертації розкрито наукові положення, що в сукупності спрямовані на вирішення наукового завдання щодо розробки теоретичних положень та практичних рекомендацій стосовно спрощеного порядку видачі осіб з України. Одержані наукові результати дають підстави для висновків, рекомендацій та узагальнень, що мають як теоретичне, так і практичне значення. Найсуттєвішими з них є такі: 1. Теоретичні дослідження, пов’язані із видачею особи умовно можна поділити на три групи: теоретичні напрацювання, в яких видача особи розглядається в аспекті боротьби з тероризмом; теоретичні напрацювання у галузі кримінального права, пов’язані із інститутом видачі особи, в тому числі і у спрощеному прядку; теоретичні напрацювання, в яких видача особи розглядається як окремий інститут. Періодизацію розвитку інституту видачі особи доцільно поділити на три періоди: 1) зі стародавніх часів XVІІ ст. період становлення, коли видача особи була прерогативою правлячих осіб та мала політичний характер; 2) XVІІ початок XІХ ст. видача здійснюється на підставі принципу взаємності та регламентується двосторонніми договорами між державами; 3) З XІХ ст. і до наших днів розвиток прав особи, яка видається, запровадження багатосторонніх договорів, виокремлення спрощеного порядку видачі в окрему форму міжнародної допомоги. 2. Норми міжнародного та національного законодавства у сфері застосування спрощеного порядку видачі осіб є взаємозалежними. Норми національного законодавства регламентують спрощений порядок видачі більш детально, оскільки в міжнародних багатосторонніх та двосторонніх договорах міститься посилання на те, що ті чи інші питання регулюються 153 нормами міжнародного права. Питання спрощеного порядку видачі осіб врегульовано в національному законодавстві на належному рівні. 3. Розкрито сутність, принципи, функції та мету застосування спрощеного порядку видачі осіб з України. Спрощений порядок видачі осіб має загальну та спеціальну мету. До принципів спрощеного порядку видачі осіб належить принцип верховенства права, принцип незалежності суду (суддів) і підпорядкування його виключно закону, територіальний принцип, принцип «non bis in idem», взаємності, «видай або суди» («aut dedere aut judicare»), невидачі осіб, які скоїли політичні злочини, а також через расові, релігійні переслідування, добросовісне виконання зобов’язань принцип взаємності, принцип подвійної криміналізації із застосуванням певної межі покарання, принцип невислання. Загальною метою спрощеного порядку видачі осіб є наступне: посилення захисту людства та окремих осіб; забезпечення прав людини, ресоціалізація осіб, що вчинили злочин під час виконання вироку або постанови про тримання під вартою, досягнення більшої єдності між членами Ради Європи. Специфічною метою зазначеного порядку є спрощення та прискорення процедури видачі в разі, коли розшукувана особа погоджується на видачу. 4. Процесуальний порядок застосування спрощеного порядку видачі осіб з України включає в себе комплекс процесуальних дій та рішень, спрямованих на забезпечення видачі особи у максимально короткі строки із забезпеченням дотримання прав такої особи. Він полягає у роз’ясненні права особи на вибачу у спрощеному порядку, що здійснюється в ході затримання такої особи в порядку ст. 208 КПК України. У разі надання згоди на видачу заява про надання такої згоди викладається власноручно запитуваною особою. В такому випадку вирішення питання про затвердження згоди слідчим суддею відбувається одночасно із вирішенням питання про застосування тимчасового арешту. При цьому, у разі затвердження згоди особи на видачу у спрощеному порядку, слідчий суддя відмовляє у 154 застосуванні тимчасового арешту та застосовує екстрадиційний арешт у разі наявності підстав. 5. Особливістю застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності при застосуванні спрощеного порядку видачі особи з України є те, що у разі вчинення особою до її видачі (екстрадиції) іншого злочину, не зазначеного у запиті про видачу, притягнути таку особу до кримінальної відповідальності або виконати вирок суду за цей злочин можна лише після отримання згоди компетентного органу іноземної держави, що видала особу. Здійснення досудового розслідування можливе без застосування заходів, що обмежують особисту свободу відповідної особи. При застосуванні процедури видачі особи (екстрадиції) у спрощеному порядку, уповноважений (центральний) орган України може висловити обмеження щодо меж кримінальної відповідальності особи, що видається. Прийняття висловлених обмежень запитуючою стороною є обов’язковою умовою для запитуваної сторони. Зазначене положення розповсюджується на випадки застосування принципу взаємності при видачі особи. 6. Судовий контроль при застосуванні спрощеного порядку видачі осіб з України є окремим напрямком діяльності слідчого судді, оскільки має окрему групу суб’єктів, щодо яких здійснюється судовий контроль, обставин, які підлягають доказуванню. Основним завданням судового контролю при застосуванні спрощеного порядку видачі осіб з України є перевірка дотримання прав, свобод та інтересів особи, що видається. Слідчий суддя відмовляє у затвердженні згоди особи на видачу у спрощеному порядку якщо: особу видано на момент розгляду заяви про надання згоди на видачу з України у спрощеному порядку та надані відповідні документи; достатньо підстав, які свідчать про не добровільність згоди, наданої особою; особа в судовому засіданні відмовилася від раніше наданої згоди; встановлено приналежність до громадянства України; достатньо підстав, які свідчить про ознаки політичного, расового чи релігійного переслідування; закінчилися строки давності притягнення до 155 кримінальної відповідальності за законодавством України; стан здоров’я особи, яка підлягає видачі, незадовільний. 7. Обставинами, що перешкоджають застосуванню спрощеного порядку видачі особи, яка надала згоду на спрощений порядок видачі, є наступні випадки: якщо є обґрунтовані підстави вважати, що до особи, стосовно якої розглядається питання про видачу (екстрадицію), можливе застосування смертної кари; якщо є підстави вважати, що особа вчинила загально-кримінальне правопорушення, що належить до військових правопорушень; якщо діяння, за яке запитується особа, не є злочином в Україні. 8. Обставинами, що виключають застосування спрощеного порядку видачі особи, яка надала згоду на спрощений порядок видачі, є такі: якщо термін призначеного покарання складає не менше чотирьох місяців або якщо закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності; якщо стан здоров’я не дозволяє видачу; якщо правопорушення розглядається як політичне, расове, релігійне, національне переслідування особи; якщо запитувана особа є громадянином України. 9. Сформульовано рекомендації з удосконалення положень кримінального процесуального законодавства, зокрема запропоновано: п. 4 ч. 6 ст. 583 КПК України викласти у такій редакції: «Регіональна прокуратура невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту надходження копії ухвали, направляє копію ухвали слідчого судді, постановленої за результатами розгляду питання щодо затвердження згоди особи на її видачу (екстрадицію) разом із копією письмової заяви особи про згоду на її видачу (екстрадицію) до уповноваженого (центрального) органу України»; ч. 4 ст. 576 КПК України викласти у такій редакції: «Здійснення досудового розслідування можливе без застосування заходів, що обмежують особисту свободу відповідної особи»; ст. 588 КПК України слід доповнити пунктом 1.1 у такій редакції: «при застосуванні процедури видачі особи (екстрадиції) у спрощеному порядку, Уповноважений (центральний) орган України може 156 висловити обмеження щодо меж кримінальної відповідальності особи, що видається. Прийняття висловлених обмежень запитуючою стороною є обов’язковою умовою прийняття рішення щодо видачі особи. Зазначене положення розповсюджується на випадки застосування принципу взаємності при видачі особи»; статтю 208 КПК України доповнити такою підставою для затримання: 4) якщо особа переслідуються компетентними органами іншої держави за вчинення правопорушення або якщо особа розшукується зазначеними органами з метою виконання вироку або постанови про тримання під вартою для вирішення питання про подальшу видачу компетентним органам іншої держави.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины