ФЕДОРЧАК ІГОР ВІКТОРОВИЧ ПРОТИДІЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ДЕЛІКТАМ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН : ФЕДОРЧАК ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ ПРОТИВДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛИКТАМ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ FEDORCHAK IHOR VIKTOROVYCH AGAINST ADMINISTRATIVE CRIMES IN THE FIELD OF LAND LAW RELATIONS

ОСТАННІ НОВИНИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Назва:
 • ФЕДОРЧАК ІГОР ВІКТОРОВИЧ ПРОТИДІЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ДЕЛІКТАМ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 • Альтернативное название:
 • ФЕДОРЧАК ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ ПРОТИВДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛИКТАМ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ FEDORCHAK IHOR VIKTOROVYCH AGAINST ADMINISTRATIVE CRIMES IN THE FIELD OF LAND LAW RELATIONS
 • Кількість сторінок:
 • 222
 • ВНЗ:
 • Харківський національний університет внутрішніх справ
 • Рік захисту:
 • 2014
 • Короткий опис:
 • Харківський національний університет внутрішніх справ


  На правах рукопису


  УДК 342.95:351.823.1

  ФЕДОРЧАК ІГОР ВІКТОРОВИЧ

  ПРОТИДІЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ДЕЛІКТАМ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

  12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право;
  інформаційне право  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  юридичних наук


  Науковий керівник
  доктор юридичних наук,
  професор
  Копан Олексій Володимирович

  ХАРКІВ 2014 ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ..


  4
  ВСТУП


  5
  РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН...  12
  1.1.Поняття та зміст земельних правовідносин....


  12
  1.2.Нормативно-правове регулювання земельних відносин...


  25
  Висновки до першого розділу........


  45
  РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНІ ДЕЛІКТИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.  47
  2.1.Загальна характеристика адміністративних деліктів у сфері земельних правовідносин.  47
  2.2.Об’єктивні ознаки складу адміністративного делікту в сфері земельних правовідносин ....  65
  2.3. Суб’єктивні ознаки складу адміністративного делікту в сфері земельних правовідносин ................  101
  Висновки до другого розділу.


  120
  РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИМ ДЕЛІКТАМ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.  124
  3.1.Поняття та ознаки адміністративної відповідальності за делікти у сфері земельних правовідносин  124
  3.2.Провадження в справах про адміністративні делікти у сфері земельних правовідносин в ..................  145
  3.3.Попередження адміністративних деліктів у сфері земельних правовідносин....  167
  Висновки до третього розділу....


  183
  ВИСНОВКИ..


  187
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....


  192
  ДОДАТКИ...


  214


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  АР Крим


  Автономна Республіка Крим
  ст.ст.


  статті
  ч.ч.


  частини
  ЗК України


  Земельний кодекс України
  КК України


  Кримінальний кодекс України
  КУпАП


  Кодекс України про адміністративні правопорушення
  КпАП РФ


  Кодекс про адміністративні правопорушення Російської Федерації
  КАС України


  Кодекс адміністративного судочинства України
  ЛК України


  Лісовий кодекс України
  СРСР


  Союз Радянських Соціалістичних Республік
  УРСР


  Українська Радянська Соціалістична Республіка
  ЦК України


  Цивільний кодекс України
  Держземагенство України  Державне агентство земельних ресурсів України


  ВСТУП  Актуальність теми. Конституцією України визначено, що головним обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Виконання цього обов’язку передбачає функціонування адміністративно-правового механізму протидії адміністративним деліктам у сфері земельних правовідносин.
  Як свідчить моніторинг ситуації, основними детермінантами адміністративних деліктів у сфері земельних правовідносин 47% опитаних працівників державних інспекцій сільського господарства називають відсутність державної політики щодо протидії таким деліктам; 27% низький рівень їх виявлення; 26% незнання правопорушниками земельного законодавства. Опитані громадяни до таких причин відносять корумпованість механізму отримання земельних ділянок у власність чи користування (73%), а також значну кількість органів і посадових осіб, уповноважених складати протокол про адміністративний делікт у сфері земельних правовідносин (20%), і недооцінку складності, масштабів і специфіки землеволодіння (7%). Зрозуміло, така ситуація зумовлює необхідність підвищення ефективності діяльності органів державної влади з питань протидії цим деліктам.
  Викладене свідчить про необхідність проведення глибоких теоретичних досліджень, наукового узагальнення та систематизації емпіричного матеріалу, оцінки напрямів і тенденцій, що проявляються в сучасних соціальних, економічних умовах з метою протидії адміністративним деліктам у сфері земельних правовідносин.
  Загальнотеоретичні питання протидії адміністративним правопорушенням розглядалися у працях таких представників загальної теорії права, адміністративного та земельного права як: Н.О.Антонюк, В.Б.Авер’янов, О.М.Бандурка, Д.М.Бахрах, Ю.П.Битяк, С.М.Гусаров, О.П.Гетманець, А.П.Гетьман, І.П.Голосніченко, С.Т.Гончарук, С.Ф.Денисюк, О.Ю. Дрозд, А.Т.Комзюк, І.І.Каракаш, С.В.Ківалов, Т.О.Коломоєць, В.К.Колпаков, О.В.Копан, В.Н.Кудрявцев, О.В.Кузьменко, В.І.Курило, Л.В.Коваль, К.Б.Левченко, Д.М.Лук’янець, А.М.Мірошниченко, О.С.Мірошниченко, О.І.Миколенко, О.М.Музичук, В.Л.Мунтян, Л.В.Мілімко, В.В.Носік, В.В.Орєхов, О.І.Остапенко, О.В. Олійник, О.О.Погрібний, В.І.Ремньов, О.Ю.Синявська, В.Д.Сущенко, О.В.Стукаленко, В.Я.Тацій, Н.І.Титова, Ю.С.Шемшученко, В.К.Шкарупа, М.В.Шульга та ін.
  Водночас, у сучасних умовах недослідженими залишаються більшість теоретичних питань протидії адміністративним деліктам у сфері земельних правовідносин. Зокрема, це стосується визначення загальних і конкретних детермінант адміністративних деліктів у сфері земельних правовідносин, обґрунтування заходів їх усунення чи нейтралізації, особливостей провадження в справах про адміністративні делікти у сфері земельних правовідносин. Нерозробленість зазначених питань у теорії негативно позначається на правотворчій діяльності, обумовлює прийняття суперечливих правових актів, унаслідок чого знижується ефективність діяльності уповноважених органів і посадових осіб щодо протидії адміністративним деліктам у сфері земельних правовідносин. Зазначені обставини зумовлюють актуальність обраної теми дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано відповідно до Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 20102014 років, затверджених наказом МВСУкраїни від 29липня 2010 р. №347, а також п. 53 Пріоритетних напрямів наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 20102014 рр., схвалених Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ 28 грудня 2010 року (протокол № 10). Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми Харківського національного університету внутрішніх справ Адміністративна діяльність ОВС” (номер державної реєстрації 0113U008186).
  Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу, вивчення теоретичних положень, чинного законодавства України, а також практики його застосування удосконалити нормативно-правове регулювання протидії адміністративним деліктам у сфері земельних правовідносин.
  Для досягнення цієї мети було поставлено такі основні задачі:
  визначити поняття та зміст земельних правовідносин;
  з’ясувати стан нормативно-правового регулювання земельних відносин;
  надати характеристику адміністративних деліктів у сфері земельних правовідносин;
  розкрити об’єктивні ознаки складу адміністративного делікту в сфері земельних правовідносин;
  встановити суб’єктивні ознаки складу адміністративного делікту в сфері земельних правовідносин;
  визначити поняття та ознаки адміністративної відповідальності за делікти
 • Список літератури:
 • ВИСНОВКИ  У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, що полягає в удосконаленні нормативно-правового регулювання протидії адміністративним деліктам у сфері земельних правовідносин. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.
  1. Визначено поняття земельні правовідносини”. Так, у частині1 статті2 ЗК України необхідно закріпити наступне визначення земельних правовідносин: певний вид суспільних відносин, учасники, яких наділені суб’єктивними правами (обов’язками), що виникають з приводу володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою.
  Запропоновано в ст.1 ЗКУкраїни законодавчо закріпити наступне визначення поняття земля”: це частина навколишнього середовища, що містить ґрунт, інші природні ресурси на висоту та глибину, необхідні для її правомірного використання, з приводу якої виникають, змінюються чи припиняються земельні правовідносини.
  2. З’ясовано стан нормативно-правового регулювання земельних відносин. Так, аналіз нормативно-правової бази у сфері земельних відносин, а також аналіз навчальної та наукової літератури дає підстави виокремити п’ять етапів розвитку земельних відносин: 1)1987 1990рр.; 2)1990 1994рр.; 3)1994 1999рр.; 4)1999 2002рр.; 5)після 2002р.
  У більшості нормативно-правових актів у сфері земельних відносин, на відміну від чинного КУпАП, поряд з фізичними особами, також юридичні особи визнаються суб’єктами адміністративної відповідальності. При цьому, вжиття заходів адміністративної відповідальності не звільняє винних від відшкодування заподіяної земельним ресурсам шкоди. Крім того, з метою удосконалення адміністративно-правового регулювання земельних правовідносин доцільно все ж таки прийняти Закон України Про ринок земель”, який би дозволив створити сучасне модернізоване ефективне сільське господарство, вирішувати проблеми соціального характеру, зберегти ресурсну базу та досягти екологічної збалансованості.
  3. Проведено загальну характеристику адміністративних деліктів у сфері земельних правовідносин. На підставі цього запропоновано під адміністративним деліктом у сфері земельних правовідносин розуміти вчинення протиправного, винного з невеликим ступенем суспільної небезпечності діяння у сфері володіння, користування, розпорядження земельними ділянками, за яке передбачено адміністративне стягнення.
  На підставі аналізу чинної редакції ст.9 КУпАП, а також юридичної літератури виділено такі ознаки адміністративного делікту в сфері земельних правовідносин: 1)протиправність; 2)винність; 3)діяння (дія або бездіяльність); 4)об’єкт посягання; 5)караність; 6)суспільна небезпечність. Зазначені ознаки є фактичною підставою адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних деліктів у сфері земельних правовідносин, як явища реальної дійсності.
  4. Розкрито об’єктивні ознаки складу адміністративного делікту в сфері земельних правовідносин. Визначено, що в залежності від об’єкта адміністративно-правової охорони, всі адміністративні правопорушення у сфері земельних правовідносин умовно можна класифікувати наступним чином: 1)адміністративні правопорушення, які посягають на охоронювані земельні правовідносини з приводу володіння, користування, розпорядження землею, їх раціонального використання та охорони (ст.ст.52, 53, 53-1, 53-3, 53-4 5456 КУпАП); 2)адміністративні правопорушення, які посягають на охоронювані суспільні відносини з приводу належного управління земельними ресурсами (ст.ст.53-2 53-5, 53-6, 63, 141, 142 КУпАП).
  Обґрунтовано положення про те, що адміністративні делікти у сфері земельних правовідносин за формою діяння доцільно класифікувати на такі групи: 1)вчинювані у формі дії (ст.ст.53-1, 53-4, 56, 63, 141 КУпАП); 2)вчинювані внаслідок бездіяльності, яка може мати характер одиничного акту або бути системою актів бездіяльності у сфері земельних правовідносин (ст.ст.53-5, 54, 142 КУпАП); 3)вчинювані як у формі дії, так і внаслідок бездіяльності (ст.ст.52, 53, 53-2, 53-3, 53-6, 55 КУпАП).
  5. Проаналізовано суб’єктивні ознаки складу адміністративного делікту в сфері земельних правовідносин. Визначено, що юридичну особу можна визнати суб’єктом адміністративних правопорушень у сфері земельних правовідносин, передбачених ст.ст.52, 53-1, 53-3, 53-4, 53-6, 5456, 63, 141, 142 КУпАП. Доцільно у вищезазначених статтях КУпАП закріпити санкцію про відповідальність юридичних осіб шляхом накладення штрафу. Так, значна кількість опитаних працівників органів внутрішніх справ (88,2%) зазначили, що доречно визнати юридичну особу суб’єктом адміністративного делікту в сфері земельних правовідносин, і лише 11,8% вважають, що не потрібно.
  Доведено, що адміністративні делікти у сфері земельних правовідносин за таким критерієм як форма вини доцільно класифікувати на такі групи: 1)адміністративні делікти, що вчиняються з умисною формою вини (ст.ст.53, 53-1, 53-2, 53-3, 53-4, 53-5, 54, 63 КУпАП); 2)адміністративні делікти, що вчиняються як з умисною формою вини, так і з необережною (ст.ст.52, 53-6, 55, 56, 141, 142 КУпАП).
  6. Окреслено поняття та ознаки адміністративної відповідальності за делікти у сфері земельних правовідносин. Так, адміністративна відповідальність у сфері земельних правовідносин це примусове виконання за визначеним процесуальним порядком суб’єктом адміністративного правопорушення застосованих до нього заходів адміністративно-правового впливу, визначених державою та реалізованих уповноваженими посадовими особами з метою охорони прав землевласників і землекористувачів, попередження правопорушень, виховання та покарання винної особи.
  Встановлено, що адміністративна відповідальність у сфері земельних правовідносин характеризується такими ознаками: 1)адміністративна відповідальність є наслідком порушення норм адміністративно-деліктного та земельного законодавства; 2)до адміністративної відповідальності у сфері земельних правовідносин притягаються фізичні особи, незалежно від того, чи є вони землевласниками чи землекористувачами, або третіми особами (які не мають у володінні земельних ділянок, закріплених за ними на праві власності чи праві постійного чи тимчасового користування); 3)загальним суб’єктом, який притягається до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері земельних правовідносин, є особа, в якої немає стійких організаційних зв’язків із суб’єктами примусу; 4)суб’єктами, які мають право притягати до адміністративної відповідальності за делікти у сфері земельних правовідносин, є спеціально уповноважені органи виконавчої влади та їх посадові особи; 5)за вчинення земельних правопорушень на винних осіб накладаються адміністративні стягнення.
  7. З’ясовано особливості провадження у справах про делікти у сфері земельних правовідносин. Так, під стадією провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері земельних правовідносин слід розуміти відносно самостійну частину за строком і характером процесуальних дій учасників справи, їх прав та обов’язків.
  Запропоновано провадження в справах про адміністративні делікти у сфері земельних правовідносин поділяти на чотири стадії, а саме: 1)виявлення адміністративного правопорушення; 2)прийняття рішення по справі; 3)оскарження рішення по справі; 4)виконання прийнятого рішення по справі.
  8. Визначено заходи попередження адміністративних деліктів у сфері земельних правовідносин, зокрема з огляду на основні характеристики особи, корегуючий вплив має бути направлений на: 1)поведінку і спосіб життя особи; 2)особистісні характеристики людини, які визначають деформацію її поведінки; 3)психофізіологічні особливості (в міру їх схильності до виправлення, зміни, лікування); 4)безпосередні умови несприятливого формування та життєдіяльності особистості в побутовому оточенні (насамперед у сім’ї), у сферах праці, навчання, дозвілля, в інших мікросоціальних групах, 5)елементи несприятливої життєвої ситуації, які об’єктивно мають протиправний характер та існують досить тривалий час.
  9. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства про протидію адміністративним деліктам у сфері земельних правовідносин. Так, з метою удосконалення законодавства обґрунтовано необхідність внесення змін до низки нормативно-правових актів: 1)до ЗК України: а)до ст.1 з метою вдосконалення визначення землі; б)до ч.1 ст.2 з метою закріплення визначення земельних правовідносин; в)до ч.1 ст.79 з метою вдосконалення визначення земельної ділянки; г)до ч.ч.1, 2 ст.144 з метою вдосконалення порядку припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства; д) до ч.1 ст.211 ЗК України з метою легального закріплення всіх порушень земельного законодавства; 2)до КУпАП: а)до ч.1 ст.9 з метою закріплення визначення адміністративного делікту; б)до глави 7 з метою вдосконалення адміністративної відповідальності за делікти у сфері земельних правовідносин; в)до глави 17 з метою вдосконалення підвідомчості справ про адміністративні делікти у сфері земельних правовідносин; г)до глави 19 з метою вдосконалення порядку складання протоколу про адміністративний делікт у сфері земельних правовідносин.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины