ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО РЕСУРСУ : ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕСУРСА • Назва:
 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО РЕСУРСУ
 • Альтернативное название:
 • ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕСУРСА
 • Кількість сторінок:
 • 250
 • ВНЗ:
 • Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень
 • Рік захисту:
 • 2008
 • Короткий опис:
 • ЗМІСТПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬВСТУПРОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА1.1. Принципи комплексного еконологічного оцінювання природно-ресурсного потенціалу водойм і акваторій1.1.1. Поняття регіонального рибогосподарського природно-ресурсного потенціалу1.1.2. Визначення поняття „природно-ресурсний потенціал” та суміжні поняття1.1.3. Еконологічне оцінювання регіонального природно-ресурсного потенціалу1.2. Принципи вивчення економіко-екологічної ефективності рибогосподарської діяльності1.2.1. Методи оцінювання економіко-екологічної ефективності рибогосподарської діяльності1.2.2. Формування системи критеріїв ефективності рибогосподарської діяльності на основі методологічних принципів еконології1.2.3. Принципи прогнозного оцінювання і його значення для рибогосподарської діяльності1.3. Значення ринку рибної продукції як інструмента регуляції інтенсивності використання ресурсного потенціалу рибного господарства1.3.1. Обсяг українського ринку риби і рибної продукції1.3.2. Система реалізації риби та рибної продукції в Україні1.3.3. Оцінка сучасних особливостей формування ринку рибної продукції1.4. ВисновкиРОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ІНТЕГРАЛЬНОГО РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИМОРСЬОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)2.1. Рибогосподарський потенціал України2.1.1. Природно-ресурсний потенціал рибного господарства України2.1.2. Виробничий потенціал рибного господарства України2.1.3. Ефективність використання РПРП України2.1.4. Кризові явища у рибогосподарському комплексі України2.2. Рибогосподарський ресурсний потенціал Одеської області2.2.1. Приморський регіон2.2.2. Фонд рибогосподарських водойм Одеської області2.2.3. Рибодобуваючі підприємства Одеської області2.2.4. Врегулювання взаємостосунків між центральними управлінськими органами і місцевими риболовецькими організаціями2.3. Оцінка ефективності використання рибогосподарського природно-ресурсного потенціалу Одеської області2.3.1. Обсяги і структура вилову риби та інших живих водних ресурсів2.3.2. Характеристика стану риболовецьких підприємств2.4. ВисновкиРОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ3.1. Стратегія використання РПРП України3.1.1. Загальні принципи розвитку рибного господарства3.1.2. Державна політика розвитку рибного господарства3.1.2.1. Формування стратегії розвитку рибного господарства України3.1.2.2. Перспективи участі України у використанні РПРП Світового Океану3.1.3. Шляхи і напрями вирішення проблем рибного господарства3.1.4. Розвиток аквакультури як перспективна стратегія рибогосподарського комплексу3.2. Шляхи і напрями вдосконалення організаційно-економічних механізмів використання рибогосподарського потенціалу регіону3.2.1. Формування рибогосподарських технополісів як спосіб реалізації інноваційних моделей розвитку3.2.2. Оцінка перспектив використання концесійних механізмів рибогосподарській діяльності3.2.3. Вдосконалення механізмів квотування та ліцензування при використанні біологічних ресурсів3.2.4. Вдосконалення системи оподаткування рибогосподарської діяльності3.3. Напрями підвищення ефективності використання рибогосподарського ресурсного потенціалу Одеської області3.4. Характеристика проекту впровадження ліцензійної системи рибальства3.4.1. Обґрунтування впровадження ліцензійної системи рибальства в гирлі р. Дунай3.4.2. Механізм, очікувані наслідки і переваги впровадження експериментальної ліцензійної системи рибальства в гирлі р. Дунай3.5. Прогнозна оцінка ефективності використання рибогосподарського ресурсного потенціалу Одеської області3.5.1. Чинники зниження рибопродуктивності внутрішніх водойм Одеської області3.5.2. Прогнозна оцінка вилову риби підприємствами Одеської області на період до 2015 року3.6. ВисновкиВИСНОВКИСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛДОДАТКИДодаток А Проект Постанови Кабінету Міністрів України Про ліцензійну систему вилову дунайського оселедця у гирлі ріки Дунай на території Кілійського району Одеської області”Додаток Б Проект Положення про експериментальне ліцензійне промислове рибальство в дельті Кілійського гирла р. ДунайДодаток В Форма заяви на видачу ліцензіїДодаток Г Форма опису документів, що додаються до заяви на видачу ліцензіїДодаток Д Обсяги виробництва основних видів рибної продукції в 1990 — 2001 рокахДодаток Е Прогнозні обсяги виробництва основних видів рибної продукції на 2003 — 2010 рокиДодаток Ж Схеми та рисунки
 • Список літератури:
 • ВИСНОВКИНа основі проведених досліджень можна зробити наступні висновки:1. Рибогосподарський комплекс країни у дисертаційній роботі розглянуто як суспільно-економічний інструмент забезпечення продовольчої, сировинної, екологічної, соціальної та валеологічної безпеки України. Об’єктом діяльності цього інструменту в широкому розумінні є та частина загального природно-ресурсного потенціалу країни, яка необхідна для виробництва риби і рибної продукції, взагалі продукції із водних живих ресурсів харчового та іншого господарського використання.Особливості організації рибогосподарської діяльності обумовлюють рівень ефективності використання національного природно-ресурсного потенціалу. Тому актуальною є розробка організаційних та економічних інструментів, які здатні забезпечити підвищення економічної та екологічної ефективності використання рибогосподарського природно-ресурсного потенціалу.2. В основі запропонованого автором визначення поняття ПРП покладено акцентування на провідну властивість природних екосистем здатність до самовідтворення. Поняття регіонального РПРП відображає інтенсивність процесу відновлення обсягу ВЖР у сукупності водойм регіону і є сумою РПРП природних водойм (рибопромисловий потенціал) та потенціалу рибництва у природних та штучних водоймах.Із визначення ПРП, що запропоновано, зокрема, витікає, що для користувача вигідно зберігати природне біорізноманіття, яке є умовою тривалого підтримування цієї здатності до самовідтворення. Таке визначення за смислом зближує економічну оцінку до екологічної і задає спосіб вимірювання господарського потенціалу природних водних об’єктів рибогосподарського значення за величиною біологічної продуктивності водойм.3. На реалізацію РПРП ефективність його використання в значній мірі можуть впливати форми організації регіонального РГК. У зв’язку з цим актуальною лишається проблема оцінювання ефективності адміністративних рішень щодо організації та регулювання РГД. Аналіз існуючих критеріїв оцінки ефективності показав, що у вітчизняній і міжнародній практиці розроблені і використовуються науково обґрунтовані критерії для оцінювання адміністративних рішень оптимальних як для водних екосистем в цілому, так і для окремих елементів - видів ВЖР. Проте, інтегральні критерії еколого-економічної ефективності адміністративних рішень щодо регулювання РГД, які могли б сприяти оптимізації стратегічного планування цього виду господарської діяльності не розроблено.Визначений державною програмою напрям розвитку РГК України в цілому і Одеської області зокрема є неефективним та протирічить світовим тенденціям. До найважливіших причин, які лімітують розвиток рибної галузі, а також перешкоджають проведенню її ефективного реформування, належить недосконалість НП бази України, що призводить до неефективної регуляції РГД.4. Стан рибогосподарського комплексу як України в цілому, так і Одеської області зокрема не відповідає потенційним можливостям, РПРП використовується неефективно, що є причиною низького рівня надходження коштів від РГД до бюджетів усіх рівнів. Загальним чинником занепаду РГД є економічна криза 90-х років ХХ ст. та тісне причинно-наслідкове сплетіння негативних соціо-економічних явищ і чинників посткризового суспільства, що знизила рівень купівельної спроможності населення, сформувала деформацію стосунків між ринком риби і рибної продукції, рибодобувними, харчовими і переробними підприємствами.5. Відсутність реальних надходжень коштів на підприємствах РГК та зниження їх платоспроможності при високих річних процентних ставках на банківський кредит привели до різкого спаду виробництва, порушили збалансоване співвідношення у використовуванні основних і оборотних коштів, прискорили руйнування украй зношеної, матеріально-технічної бази підприємств рибного господарства, що й обумовлює поступове витіснення вітчизняних виробників з внутрішнього і зовнішнього ринку рибопродукції.РГК України в період трансформації суспільства і перебудови економіки зазнав значних втрат, а його проблематика, що визначається еколого-економічними та суспільно-економічними проблемами провідних рибодобувних регіонів, вкрай загострилася.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины