АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЩОДО ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЩОДО ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ
Тип: synopsis
summary:

 

ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ

 

        Актуальність теми. Формування громадянського суспільства, розбудова України як правової, демократичної, соціальної держави пов’язані  з проведенням масштабної адміністративної реформи, всебічним зміцненням законності, захистом конституційних прав і свобод та законних інтересів людини і громадянина. Забезпечення громадської безпеки та правопорядку – один із важливих факторів розвитку демократичних засад життєдіяльності українського суспільства, утвердження принципу соціальної справедливості, гарантій прав і свобод  громадян.

        Серед  гарантій забезпечення громадської безпеки важливе місце посідають адміністративно-правові засоби, до яких належать заходи адміністративного примусу, заходи організаційного характеру, індивідуально-профілактична  робота,  у  тому  числі  щодо адміністративної  відповідальності за скоєння правопорушень у сфері громадської безпеки особами, звільненими від відбування  покарання з випробуванням.

        Вивченню цих засобів, узагальненню практики їх застосування в адміністративно-правовій літературі до цього часу приділено недостатньо уваги, а тому доцільним є проведення комплексного наукового дослідження з проблематики адміністративно-правового забезпечення громадської безпеки та протидії особам, які скоїли адміністративні правопорушення під час перебування на обліку в кримінально-виконавчій інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань, (далі – КВІ ДДУПВП).

        Існуючі недоліки  в діяльності кримінально-виконавчої системи та проблеми, які накопичувались десятиліттями, а також радикалізм здійснюваних перетворень об’єктивно показали, що швидко провести реформу кримінально-виконавчої системи неможливо. Для цього потрібен час, значні ресурси, фундаментальні наукові дослідження, а також масштабні правові та організаційні  зусилля.

        До  цього часу актуальними  залишаються  питання ефективної  організації адміністративної  діяльності  КВІ,  пошуку  шляхів  подальшого  вдосконалення правової  бази  щодо  виконання  адміністративних  стягнень   у  виді  громадсь-ких  та  виправних  робіт.

        Слід   зазначити,  що  заходи,  які  здійснює  держава   та   її   органи   щодо

протидії   адміністративним   правопорушенням   у  сфері   громадської  безпеки і правопорядку стосовно осіб, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, є недостатньо ефективними. Значна кількість адміністративних правопорушень, які скоюють особи цією категорії, призводить до створення загрози конституційним правам і свободам громадян, життєво важливим інтересам держави, тому забезпечення громадської безпеки вимагає здійснення різнобічних організаційних, індивідуально-виховних, профілактичних та інших заходів, серед яких важливе місце посідають адміністративно-правові засоби впливу на поведінку  осіб, які перебувають на обліку в  КВІ ДДУПВП. 

        У зв’язку з цим виникає потреба в розробці теоретичних питань діяльності КВІ  щодо  використання адміністративних методів впливу на поведінку осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Отже, глибоке дослідження адміністративно-правових засад та особливостей організації діяльності КВІ, а також розробка пропозицій щодо вдосконалення її правової діяльності  набувають  особливого  змісту  й  актуальності.

        Науково-теоретичним підґрунтям дисертації стали наукові розробки фахівців у галузі теорії держави та права, державного будівництва, адміністративного  права  і  процесу,  кримінально-виконавчого  права.

        Нормативною базою дослідження стали положення Конституції України, законів України, Указів Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, відомчих нормативно-правових актів, нормативно-правових актів Великобританії.

        Теоретичною основою дослідження стали роботи українських учених-адміністративістів щодо вивчення різних аспектів охорони громадського порядку та забезпе­чення громадської безпеки, зокрема:  В.Б. Авер’янова, М.І. Ануфрієва,   Л.В. Баграй-Шахматов,    В.К. Гіжевського,   Г.Ю. Гулєвської,  В.Л. Грохольського,    В.М. Гаращука,   Т.О. Гуржій,   О.В. Гулак,   Є.В. Додіна,В.К. Колпакова,  Р.А. Калюжного, Т.О. Коломоєць, М.В. Коваліва, Л.В. Коваля,

О.В. Кузьменко,  Ю.Ф. Кравченка, О.І. Остапенка, С.В. Пєткова, І.М. Пахомова,В.М. Прусс,  Ю.І. Римаренка,  В.Д. Сущенка,  О.Ю. Синявської,  Д.В. Ягунова.

        Окремі аспекти, які так чи інакше стосуються здійснення виховного впливу на  поведінку осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням,   а   також     взаємодії     суб'єктів     охорони      громадського  порядку  та  організації  охорони  громадського  порядку для забезпечення громадської    безпеки,   були    предметом    дослідження    таких    учених: 

О.М. Бандурка,  І.Г. Богатирьов,  Ю.П. Битяк,  В.П. Пєтков,  М.М. Тищенко.

        З погляду методології оцінювання діяльності кримінально-виконавчої інспекції робота базується на працях вітчизняних та зарубіжних учених у галузі теорії держави та права, адміністративного права і процесу. Однак комплексного дослідження адміністративної діяльності кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, в умовах реформування  кримінально-виконавчої системи України ще не проводилося. Саме ці обставини визначають актуальність і вибір теми дослідження, її науково-практичну значущість.

        Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

        Дисертаційна робота виконана відповідно до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007 – 2009 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.06 р. № 1767 (п. 1), планів наукових досліджень МВС України (п. 38 Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергової розробки і впровадження у практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004 – 2009 рр., затверджених наказом МВС України від 05.07.04 р. № 755);  у межах теми науково-дослідної діяльності кафедри конституційного та адміністративного права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету «Актуальні проблеми організації і функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування» (номер державної реєстрації 01050002565) на  2005 – 2008 рр.; у межах  теми  науково-дослідної  діяльності  кафедри конституційного та адміністративного права Інституту права імені Володимира Сташиса  Класичного  приватного  університету  «Актуальні  проблеми  адміністративно-правового регулювання діяльності публічної  влади  в  Україні» (номер державної  реєстрації  01080008955)  на 2009 – 2014 рр.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины