ГОЖИЙ Олександр Петрович ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИНАМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ЙМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВtitle:
ГОЖИЙ Олександр Петрович ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИНАМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ЙМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ
Альтернативное Название: ГОЖИЙ Александр Петрович ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ВЕРОВЕРНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Тип: synopsis
summary: У вступі обґрунтовано актуальність теми роботи, розкрито суть і стан проблеми, сформульовано мету й завдання дослідження, об’єкт, предмет та методи дослідження, достовірність отриманих результатів, зв’язок із науковими програмами, планами, темами, сформульовано наукову новизну роботи та практичне значення одержаних результатів, кількість публікацій за темою роботи, виділено особистий внесок здобувача.
У першому розділі виконано системологічний аналіз проблеми створення сучасних інформаційних технологій для вирішення завдань динамічного планування та прийняття рішень. Надано характеристику планування, наведено класифікацію відомих типів планування. Проведено аналіз сучасного стану досліджень у галузі відомих методів динамічного планування: стратегічного планування, сценарного планування, інтелектуального планування. Виконано аналіз наявних інформаційних систем планування. Доведено, що головними ознаками динамічного планування є зміна плану в часі відповідно до змін навколишнього середовища та наявність можливості обробки невизначеностей різного типу та супутніх ризиків.
Проаналізовано основні типи ризиків і невизначеностей, а також головні методи багатокритеріального аналізу та прийняття рішень. Виконано аналіз стану робіт у галузі технологій динамічного планування та прийняття рішень, який показав, що відсутня загальна теорія розв’язання задач динамічного планування з урахуванням невизначеностей та ризиків різного типу. Окрім того, відсутній метод побудови інформаційних технологій та інтеграції й комбінованого використання методів аналізу даних, методів моделювання, методів прогнозування й прийняття рішень для вирішення завдань динамічного планування. Наявні методи й технології вирішення задач динамічного планування не позбавлені певних недоліків, що дозволяє говорити про можливість поліпшення їхнього функціонування, створення нових методів і алгоритмів.
Визначено напрями досліджень стосовно створення інформаційних техно¬логій динамічного планування та прийняття рішень. Отже, проблема ефектив¬ного вирішення задач динамічного планування та прийняття рішень як нового інструмента сучасних інформаційних технологій планування і прогнозування та недостатній рівень наукового й методологічного дослідження цих питань, свідчать про актуальність виконання дисертаційного дослідження й визначають тему та напрям цієї дисертаційної роботи.
Для вирішення визначених проблем розроблено методи та інформаційні технології, опис і застосування яких наводиться в наступних розділах роботи.
Результати досліджень, подані в цьому розділі, опубліковано в роботах [3; 16; 23; 26; 33].
У другому розділі досліджувались основні теоретичні засади створення інформаційних технологій динамічного планування.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины