МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПОЗИКОВІЙ ФОРМІ В УКРАЇНІ
  • скачать файл:
title:
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПОЗИКОВІЙ ФОРМІ В УКРАЇНІ
Тип: synopsis
summary:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. Забезпечення стабільності та подальшого розвитку економіки України, її інтеграції у світове економічне співтовариство потребує вдосконалення законодавства щодо відносин в галузі іноземного інвестування. Зацікавленість України в реалізації проектів, що мають сприяти  реформуванню ключових галузей національної економіки з метою підтримки її приватного сектору, та існуючі проблеми зменшення державного боргу свідчать про необхідність залучення іноземних кредитів суб’єктами підприємницької діяльності із обмеженням обсягів використання гарантій Уряду як засобу для їхнього повернення.

З огляду на це сьогодні постала потреба в посиленні правового забезпечення діяльності щодо залучення позик на довгостроковій основі з метою кредитування для реалізації інвестиційних проектів на підставі інвестиційних договорів.

Вдосконалення правового забезпечення в сфері інвестування передбачене рядом нормативно-правових актів, а саме: указами Президента України «Про додаткові заходи щодо збільшення  надходжень інвестицій в економіку України» від 22 лютого 2001 року, № 108/2001 та  «Про заходи щодо поліпшення  інвестиційного клімату в Україні» від 12 липня 2001 року, № 512/2001, Концепцією регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки, що була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1995 року № 384 та іншими програмними документами, що визначають стратегічні напрями державної підтримки та розвитку інвестиційної діяльності в Україні.

Зважаючи на широту проблеми правового забезпечення інвестиційних процесів в Україні, предметом дисертаційного дослідження обрані деякі аспекти міжнародного приватно-правового регулювання відносин  у сфері іноземного інвестування в позиковій формі.

Проблематика правового забезпечення іноземного позикового інвестування до цього часу недостатньо висвітлена у вітчизняній правовій науці. Спроби опрацювати зазначене питання здійснювалися в межах валютно-фінансового регулювання цих відносин, інших напрямів державного регулювання іноземного інвестування, в науці розглядалися у працях з окремих питань цивільного права та в роботах із суміжною тематикою.  На сьогодні в Україні практично відсутні  узагальнюючі дослідження щодо правової природи договірних відносин іноземного позикового інвестування, та їхнього правового регулювання. 

Базовими для розробки теми стали праці відомих фахівців у галузі міжнародного приватного та  міжнародного  публічного права А.Б. Альтшулера, А.Г. Богатирьова, М.М. Богуславського, А.С. Довгерта, В.І. Кисіля, Б.І. Кучера, І.І. Лукашука, Л.А. Лунца,  О.О. Мережка, І.С. Перетерського, Г.С. Фединяк та інших. Істотний вплив на результати дисертації мали наукові дослідження провідних фахівців у галузі цивільного права М.І. Брагинського, В.В. Витрянського, О.Р. Кібенко, В.М. Коссака, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця, В.Л.Мусіяки, В.А. Ойгензихта, С.В. Поленіної, Н.О.Саніахметової, Є.О.Харитонова, Я.М. Шевченко та ін.  При написанні дисертації були використані  здобутки вітчизняних фахівців в галузі фінансового права І.Б. Заверухи, А.Й. Іванського, С.М. Лісніченка та ін. Використовувалися в процесі дослідження  роботи вітчизняних економістів В.Д. Базилевича, О.В. Гаврилюка, Б.В. Губського, Ю.В. Мороза, А.С. Філіпенка та інших.

Результати проведеної розвідки дають підстави стверджувати, що правове забезпечення іноземного позикового інвестування в Україні не є досконалим. Наявність різноманітних законодавчих актів різної юридичної сили, норми яких не завжди  узгоджені між собою, породжують колізії та різночитання  в правозастосовчій практиці. Недостатня розробленість вітчизняною цивілістичною наукою цих питань також не сприяє розвитку правового  регулювання таких суспільних відносин.

З урахуванням вище наведеного актуальним є дослідження теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із правовим забезпеченням реалізації договірних відносин, які складаються у сфері іноземного  позикового інвестування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснене в рамках науково-дослідних розробок за темою «Міжнародні правові, політичні та економічні засади  розвитку України» (ТЗ НДР № 01БФ
048-01) Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, науково-дослідної роботи кафедри міжнародного приватного та митного права Інституту міжнародних відносин, пов’язаної з дослідженням правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та кодифікації приватного права.

 

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины


THE LAST ARTICLES AND ABSTRACTS

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)