ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО САДІВНИЦТВА :

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • title:
 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО САДІВНИЦТВА
 • The number of pages:
 • 198
 • university:
 • МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
  МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису


  ЛІВІК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

  УДК: 338.43:330.341.1:634

  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО САДІВНИЦТВА  08.00.03 – економіка та управління національним господарством
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук


  Науковий керівник:
  Шебаніна Олена В’ячеславівна
  доктор економічних наук, професор


  Миколаїв – 2012

  ЗМІСТ
  ВСТУП.................................................................................................................... 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО САДІВНИЦТВА ТА ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ……………………………………………………………………… 10
  1.1. Галузь промислового садівництва у системі сільського господарства..……..………………………………………….……...…………… 10
  1.2. Організаційно-економічний механізм розвитку промислового садівництва……………………...……………………..…………......................... 24
  1.3. Методичні засади впровадження інновацій у галузі промислового садівництва……………………………………………………….……………….. 41
  Висновки до розділу 1............................................................................................. 54
  РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО САДІВНИЦТВА У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ...……………………… 57
  2.1. Ресурсний потенціал галузі промислового садівництва…………………... 57
  2.2. Спеціалізація та економічна ефективність промислового садівництва………………………………………………….....……..……........... 70
  2.3. Застосування інновацій та енергозберігаючих технологій у галузі……… 88
  Висновки до розділу 2........................…................................................................ 110
  РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ТИПІВ НАСАДЖЕНЬ І СОРТІВ ЯБЛУНІ ТА ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ……………….. 113
  3.1. Економічна оцінка типів насаджень та помологічних сортів яблуні…………………………………………………………………………….... 113
  3.2. Енергетична оцінка типів насаджень і сортів яблуні………………………. 130
  3.3. Основні організаційно-економічні чинники підвищення економічної ефективності продуктивного використання інтенсивних типів плодових насаджень…………………………………………………………………………. 151
  Висновки до розділу 3............................................................................................ 170
  ВИСНОВКИ............................................................................................................ 173
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................... 177


  ВСТУП

  Актуальність теми. У структурі сільськогосподарського виробництва України чільне місце займає галузь промислового садівництва. До сприятливих передумов її ефективного розвитку належать насамперед різноманітні природні умови та ресурси, стабільний ринковий попит на садівницьку продукцію, значні традиції у функціонуванні галузі. Проте в останні 30 років її розвиток характеризується нестабільністю, зменшенням ефективності, втратою панівних позицій на внутрішньому ринку та недостатнім використанням експортного потенціалу. Це відбувається, у т.ч. через певні порушення структурних пропорцій в організації галузі, коли виробництво характеризується зменшенням спеціалізації та концентрації, недостатнім рівнем впровадження інноваційних процесів, перенесенням товарного значення виробництва на особисті господарства, городні та дачні кооперативи.
  Останні відіграють значну роль у підтримці певного рівня виробництва, але не в змозі забезпечити його розвиток на інноваційній основі, з умовою ресурсозбереження та енергоощадження, підвищення продуктивності праці, розширення номенклатури готової продукції, збільшення дохідності та капіталізації галузі в цілому. Відзначимо, що проблеми промислового садівництва досліджувалися у працях відомих вітчизняних економістів-аграрників: В. Бузні, О. Гаркуші, О. Єрмакова, С. Коваль, І. Матчиної, В. Рульєва, О. Шестопаля, А. Шумейко, О. Рибакова, І. Червена та інших авторів. У їх працях викладено наукові засади організації галузі в ринкових умовах господарювання, особливості організаційно-економічного механізму функціонування, питання державного регулювання розвитку галузі.
  Разом з тим динамічний розвиток аграрної сфери економіки та продовольчих ринків формує нові пріоритети та виклики, що супроводжують розвиток, у т.ч. і промислового садівництва. До них належать насамперед завдання наукового та практичного забезпечення конкурентоспроможного виробництва садівницької продукції, інноваційних пріоритетів функціонування, зростання дохідності та ефективності організації й управління. Особливо важливе їх вирішення у регіонах садівницької спеціалізації, до яких належить Миколаївська область. Вказане зумовило вибір теми, актуальність, мету, завдання, новизну, практичне значення дисертаційного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана дисертаційна робота пов’язана з тематикою наукових досліджень Миколаївського державного аграрного університету «Організаційно-економічні засади забезпечення стійкого розвитку АПК» (номер державної реєстрації 0109U005733). У її межах автором поглиблені теоретичні засади здійснення інноваційного розвитку та його організації для промислового садівництва, виявлені резерви та обґрунтовані заходи ресурсозбереження та енергозбереження, розроблені напрями конкурентоспроможного функціонування на перспективу, у т.ч. і на світовому ринку садівницької продукції.
  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних пропозицій інноваційного розвитку промислового садівництва, спрямованих на ресурсозбереження, енергоощадність та посилення конкурентних позицій на продовольчому ринку, у т.ч. й світовому.
  Для досягнення поставленої мети було визначено та вирішено наступні задачі:
  - поглибити наукові положення розвитку промислового садівництва з урахуванням необхідності здійснення його інноваційних засад;
  - обґрунтувати організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку промислового садівництва;
  - удосконалити методичні засади оцінки ефективності впровадження інновацій у галузь;
  - виявити особливості природно-ресурсного потенціалу, які впливають на спеціалізацію та структуру промислового садівництва;
  - визначити рівень ефективності, застосування інновацій у галузі;
  - обґрунтувати інноваційні засади розсадництва та застосування нових технологій у виробничих процесах;
  - розробити заходи щодо посилення державного регулювання та фінансового забезпечення інноваційного розвитку.
  Об’єктом дослідження є процеси організації, формування, управління та державного регулювання інноваційного розвитку промислового садівництва.
  Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних положень щодо розвитку галузі промислового садівництва на інноваційній основі.
  Методи дослідження. У дисертаційній роботі в якості теоретико-методологічної основи використано положення економічної теорії, економіки національного сільського господарства, галузі промислового садівництва, а також загальнонаукові методи економічних досліджень: історичний, абстрактно-логічний, діалектичний (для формувань теоретичних узагальнень, висновків, визначення закономірностей, проявів та принципів інноваційного розвитку промислового садівництва), системно-структурного аналізу і синтезу (для виявлення причинно-наслідкових зв’язків у галузі), статистико-економічні (для оцінки ефективності розвитку промислового садівництва та рівня впровадження інновацій); економічного районування (для визначення особливостей спеціалізації та концентрації виробництва у промисловому садівництві); експертних оцінок, екстраполяції, кореляційно-регресійного аналізу, математичного моделювання, перспектив інноваційного та конкурентоспроможного розвитку промислового садівництва, інноваційно-інвестиційного проектування.
  Інформаційна база дисертації – це нормативно-правові акти Української держави щодо інноваційного розвитку сільського господарства та промислового садівництва, зокрема: статистичні матеріали Державного комітету статистики України, управлінь статистики і агропромислового розвитку Миколаївської області, аналітичні огляди Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові публікації у вітчизняних та зарубіжних економічних джерелах, дані комп’ютерної мережі Інтернет, особисті спостереження та розрахунки, дані річної звітності садівницьких підприємств та асоціацій, моніторингу ринку садівницької продукції.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних положень організації та розвитку промислового садівництва на інноваційній основі. До вагомих результатів, що мають наукову новизну, належать:
  вперше:
  - обґрунтовано сутність інноваційного розвитку промислового садівництва, характерними рисами якого в сучасних умовах визначені: впровадження інноваційних агротехнологій та сільськогосподарської техніки 3-4 поколінь, селекція нових сортів плодоягідних культур, інноваційних систем зберігання та реалізації продукції, ліній з її переробки, інноваційного менеджменту та організації галузі;
  удосконалено:
  - сукупність принципів інноваційного розвитку промислового садівництва з визначенням принципів діяльності: економічності, ресурсозбереження, конкурентоспроможності, екологічних та соціальних пріоритетів, стандартизації та якості продукції, передбачуваних наслідків;
  - інструментарій моделювання залежності рівня ефективності виробництва у галузі від виробничих та ринкових факторів (розроблено кореляційно-регресійну модель залежності прибутку від впливу попиту, пропозиції умов виробництва);
  - організаційно-економічні засади розвитку розсадництва через створення мережі наукових селекційних установ та розсадницьких підприємств, що працюють на інноваційній основі;
  дістало подальшого розвитку:
  - організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку промислового садівництва з віднесенням до їх сукупності ресурсозбереження та енергоощадності, конкурентоспроможності, соціальної спрямованості, екологічної пріоритетності, експортної організації, доходності капіталізації та корпоратизації галузі;
  - стратегії формування інноваційного розвитку промислового садівництва з визначенням його мети, завдань, принципів, етапів, напрямів, інвестиційного (фінансового) забезпечення, очікуваних результатів;
  - посилення державного регулювання функціонування промислового садівництва та ринку садівницької продукції у частині протекціонізму вітчизняних товаровиробників, стандартизації та регламентації готової продукції, бюджетної підтримки впровадження інновацій.
  Практичне значення одержаних результатів. Практичні розробки, здійснені у процесі дисертаційного дослідження, можуть бути використані в організації та становленні інноваційного розвитку промислового садівництва. Розроблені у дисертаційній роботі рекомендації щодо збільшення у структурі багаторічних насаджень промислового садівництва кісточкових, зокрема вишні, а також ягідних культур з метою їх свіжого споживання і, особливо, переробки на сокоматеріали (натуральні сокові концентрати) сприятимуть підвищенню економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі, збільшенню експортного потенціалу. Вони передані для практичного впровадження у діяльність Головного управління агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації (довідка № 233/08/08-29/12 від 23.08.12 р.).
  У дисертації здійснено обґрунтування розвитку галузі промислового садівництва на інноваційній основі із застосуванням нетрадиційних джерел електроенергії, біопалива, засобів органічного землеробства. Впровадження розробок дозволить зменшити собівартість виробництва продукції садівництва у 2,5-3,0 разів, заощадити значні кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів, електроенергії у ВАТ “Зелений Гай” Вознесенського району Миколаївської області (довідка № 355 від 07.12.11 р.).
  Результати дисертації у частині обґрунтування типів інноваційного розвитку промислового садівництва та джерел їх інвестиційного забезпечення впроваджено у навчальний процес Миколаївського державного аграрного університету при викладанні навчальних дисциплін “Менеджмент”, “Організація агробізнесу”, “Основи наукових досліджень”, здійсненні навчально-виробничих практик студентів, у науковій роботі (довідка № 1621 від 23.08.12 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею. У ній викладено авторський підхід до формування та здійснення інноваційного розвитку промислового садівництва. Наукові результати та практичні пропозиції, викладені у дослідженні, отримані та розроблені автором особисто. Всі праці публіковані без співавторів.
  Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення дисертаційного дослідження доповідалися на: Міжнародній науково-практичній конфереції «Держава, регіон, підприємство: теорія та практика економіко-правового регулювання», (м. Херсон, 26-27 листопада 2009 р.); Мezinarodni vědecko-prakticka konference «Efektivni nastroje modernich věd – 2011», (Praha, 27 dubna – 05 května 2011 r.); Международной научной практичной конференции «Бъдещето въпроси от света на науката», (София, 17-25 декември 2011 г.); Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki – 2012», (Przemysl, 07-15 lutego 2012 r.); щорічних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Миколаївського державного аграрного університету (м. Миколаїв, 2009-2011 рр.).
  Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 2,2 ум. друк. арк., з них 6 у фахових наукових виданнях обсягом 1,9 ум. друк. арк.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  1. Промислове садівництво в Україні відзначається великою товарністю та має статус галузі спеціалізації. Проте у 1990-2000 рр. воно значно втратило свої виробничо-економічні позиції головним чином через зменшення площ багаторічних насаджень, скорочення інтеграційних зв’язків з галузями переробки та інфраструктури, використання старих агротехнологій. Тому обґрунтування розвитку промислового садівництва на інноваційній основі має першочергове значення у науковому та практичному аспектах.
  2. Світовий та вітчизняний досвід функціонування промислового садівництва виділяє два його типи – традиційний та інноваційний. Традиційний тип означає розвиток на основі залучення ресурсо- та енергоємних технологій. Інноваційний передбачає підвищення продуктивності галузі на основі нових технологій. В останні 5-10 років набувають поширення принаймні три його альтернативні підтипи або форми: органічний (передбачає використання органічних або екологічних засобів розвитку з мінімальним використанням хімічних засобів); біоінтенсивний (повна відмова від хімічних засобів); біодинамічний (доповнення інтенсивного типу забезпеченням гармонійного розвитку всього довкілля у цілому, з послідуючим формуванням пермакультури). Проміжне значення між традиційним та інноваційним напрямом має адаптивне садівництво.
  3. До пріоритетних агротехнологічних чинників інноваційного розвитку саду насамперед віднесені: якісний садивний матеріал, система опори, система крапельного зрошення, дотримання технологічних процесів. До організаційно-економічних засад віднесені наявність необхідних інвестицій трудових та інших ресурсів, рівень конкуренції та спеціалізації виробництва та їх відповідність агроресурсному потенціалу території розміщення, кон’юнктура споживчого ринку, економічні важелі розвитку та державне регулювання, конкурентоспроможність та якість готової продукції.
  4. У методиці досліджень ефективності промислового садівництва доцільно використовувати систему взаємопов’язаних показників середньодушового виробництва та споживання продукції, її собівартості та рентабельності, дохідності та фінансової стійкості галузі, співвідношення імпорту та експорту. Велике значення має також використання показників непрямої ефективності – екологічної рівноваги, соціальних ефектів у вигляді збільшення зайнятості, доходів та споживання населення. З метою визначення конкурентоспроможності промислового садівництва у світовому вимірі доцільно розраховувати рівень його капіталізації та потенціал розвитку. Важливе значення має використання SWOT-аналізу, кореляційно-регресійного аналізу, економічного районування, моделювання, інноваційно-інвестиційного проектування.
  5. Промислове садівництво в Україні розвивається на площі 188,8 тис. га. У структурі багаторічних насаджень на зерняткові приходиться 80%, на кісточкові 17,5 %, решту площ займають горіхоплідні та ягідники. При цьому природні умови та ресурси дозволяють вирощувати всі культури помірних широт – від ранніх до пізньостиглих. Для розміщення багаторічних насаджень характерне значне скорочення площ в останні 20 років, повільні та недостатні темпи їх відтворення, недостатнє використання переваг ресурсного потенціалу у спеціалізації, наявність значних садів у господарствах населення порівняно з попереднім десятиріччям.
  6. Економічна ефективність галузі характеризується значними коливаннями урожайності та обсягів виробництва за культурами, регіонами, роками. Значно відрізняється собівартість одних і тих же видів продукції у різних регіонах та їх рентабельність. Зокрема, рентабельним є садівництво у Миколаївській області, що пояснюється вдалим сполученням переваг природноресурсного потенціалу, спеціалізації, сучасних технологій. Рівень рентабельності відрізняється у країні у 1,6-2,3 разів, що пояснюється різними матеріальними та трудовими витратами. Це свідчить про необхідність приведення спеціалізації у відповідність до природних умов та наявність резерву для скорочення виробничих витрат. Останнє тим більше актуально, що роздрібні ціни не завжди покривають виробничі витрати в останні роки, враховуючи впровадження нових агротехнологій.
  7. Для інноваційного розвитку промислового садівництва в Україні першочергове значення має селекція та розсадництво, оздоровлення садивного матеріалу. Мова йде про створення мережі науково-дослідних закладів, центрами якої могли би стати існуючі НДІ та новостворювані підрозділи агрохолдингів, спеціалізованих садівницьких підприємств, венчурних компаній. В організаційно-економічному механізмі їх діяльності необхідним є розширення повноважень та обов’язків НДІ, спеціалізованих лабораторій щодо управління та контролю за новими насадженнями у підприємствах всіх форм власності.
  8. Інновації повинні торкнутися організації галузі та вдосконалення ринку садівницької продукції. Йдеться про підвищення капіталізації та фінансової стійкості галузі за рахунок реструктуризації – формування інноваційних садівницьких підрозділів великих агрохолдингів. У переробці сировини обґрунтовується поширення сушіння та заморозки як найбільш екологічних та прибуткових напрямів. Важливе значення повинні отримати аналітичні та дорадчі структури з метою поширення інноваційних технологій садівництва серед товаровиробників та для здійснення постійного моніторингу споживчого ринку.
  9. Серед напрямів державної підтримки галузі промислового садівництва слід вказати на збільшення непрямого фінансування заходів «зеленого кошика», тобто селекції, розвитку сільських територій, консалтингових служб, процесів та форм кооперації та інтеграції виробництва. Ми вважаємо, що перспективним є товарне кредитування великими агрохолдингами та державними структурами дрібних і середніх товаровиробників у формі надання сортових саджанців та технологій в обмін на реалізацію готової продукції принаймні протягом 10 років. Це сприяло б значному збільшенню інвестицій у галузі. Державна підтримка може бути посилена завдяки розробці та виконанню цільових програм інноваційного розвитку садівництва, підготовки висококваліфікованих спеціалістів у системі державних аграрних вищих та середніх навчальних закладів.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Агропромисловий комплекс України: Стан, тенденції та перспективи розвитку; Інформ. аналіт. зб. / за ред. П.Т. Саблука та ін. – К.: ІАЕ. 2002. - Вип. 4. – 646 с.
  2. Андрійчук В.Г. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2005. - №5.- С.52-63.
  3. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз. / В.Г. Андрійчук // [монографія]. –К.: КНЕУ, 2005.-292 с.
  4. Аніщенко Г.Ю. Сучасні проблеми ринкового садівництва / Г.Ю. Аніщенко Г.Ю. // Збірник наукових праць Уманського ДАУ: економіка. –Умань, 2005. –Вип. 61, Ч.2:– С. 35-41.
  5. Аніщенко Г.Ю. Конкурентоспроможність продукції садівництва і суть, показники та критерії оцінки / Г.Ю. Аніщенко // Збірник наукових праць Уманського ДАУ. –Умань, 2007. –Вип. 65, Ч.2: Економіка. – С. 18-31.
  6. Артюх Т.О. Особливості маркетингових досліджень на ринку овочевої продукції / Т.О. Артюх // Економіка АПК. – 2008. - № 8 (166). – С. 122 – 126.
  7. Барабаш Л.О. Напрями активізації інноваційної діяльності садівницьких підприємств / Л.О. Барабаш, І.О. Єрмаков // Науковий вісник НАУ. –К., 2007. –Вип.№110., Ч. 1.- С. 222-227.
  8. Білозор Л.В. Методологічні підходи щодо формування інноваційної продукції в аграрній сфері //Економіка АПК. – 2004. -№9. – С. 88-93.
  9. Богдансюк О.В. облік продукції садівництва як біологічного активу // Науковий вісник НАУ. –К., 2008. – Вип. 12. – С. 244-249.
  10. Бодюк А.В. Контейнеризація технологічних процесів у плодоовочевому господарстві / А.В. Бодюк // Економіка АПК. – 2006. - № 10 (144). – С. 103 – 109.
  11. Бойко Н.Ю. Тенденції формування попиту на садивний матеріал в Україні / Н.Ю. Бойко // Квіти України. –2006. -№7-8. –С. 36-39.
  12. Болтянська Л. Агропромислова інтеграція в садівництві / Л. Болтянська // Вісник Лвівського ДАУ. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 106-112.
  13. Бурляй А.П. Проблеми формування агропромислової інтеграції та кооперування садівницьких фермерських господарств / А.П. Бурляй // Збірник наукових праць Уманського ДАУ. –Умань, 2007. –Вип. 64. – С. 113-121.
  14. Васько Н.А. Альтернативи прямого маркетингу на українському ринку плодоовочевої продукції / Н.А. Васько // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2005.- 2(30). – С.97-102.
  15. Волинська О.О. Формування вітчизняного ринку продукції садівництва і виноградарства / О.О. Волинська //Аграрний вісник Причорномор’я: Зб. наук. праць. Одеського ДАУ / Сер. “Економічні науки”. - 2005. –Вип.27. –С. 25-28.
  16. Волович С.В. Організаційно-економічні аспекти розвитку кон’юнктури ринку садівництва / С.В. Волович //Таврійський науковій вісник. – Херсон, 2005. –Вип. 38.-С.218-223.
  17. Гайдуцький А.П. Інвестиційна конкурентоспроможність аграрного сектора України / А.П. Гайдуцький // К.: Нора-Друк, 2004. — 156 с.
  18. Гайдуцький П.І. Україні потрібна нова аграрна політика / А.П. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2005. - № 10 (132). – С. 3 – 7.
  19. Гайдуцький П.І. Про основні засади реформування системи державної підтримки сільського господарства та сільської території / А.П. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2005. - №11. –С. 68-72.
  20. Галушко В.П. Точка беззбитковості: теоретичні погляди на методологію розрахунків / В.П. Галушко // Економіка АПК. – 2006. - №.10. – С.3-7.
  21. Геєць В.М. Перспективи аграрних трансформацій та їх вплив на розвиток подій в економіці України / В.М. Геєць // Економіка АПК. – 2006. - №7. – С.11-14
  22. Григоренко А.І. Об’єктивні закономірності підвищення конкурентоспроможності продукції садівництва / А.І. Григоренко // Економіка АПК.- 2005. -№12(134). –С.102-105.
  23. Григоренко А.І. Стан і проблеми функціонування плодоягідного ринку в Україні / А.І. Григоренко // Економіка АПК. - 2005. - №9(131). –С. 132-138.
  24. Григоренко А.І. Поточна кон’юнктура і прогноз ринку плодів в Україні / А.І. Григоренко, А.І. Шумейко // Економіка АПК. – 2006. - № 5 (139). – С. 104-109.
  25. Григоренко А.І. Удосконалення економічного механізму регулювання ринку плодової продукції / А.І. Григоренко // Економіка АПК. - 2007. -№3(149). –С. 109-111.
  26. Грицай С.О. Економічний аналіз промислового садівництва Луганської області / С.О. Грицай //Таврійський наук. вісник. –Херсон, 2007. – Вип. 54.- С. 224-236.
  27. Гриценко М.П. Сільськогосподарська кооперація: проблеми, шляхи розв’язання / Гриценко М.П., Малік М.Й., Пулім В.А. // Економіка АПК. – 2007. - № 1 (147). – С. 51 – 58.
  28. Данилишин Б.М. Рентна політика в Україні. / Б.М. Данилишин, С.В. Міщенко. - К.: ЗАТ «Нічлава», 2004. – 68 с.
  29. Дем’яненко С.І. Аграрні ринки: основи аналізу та моделювання / С.І. Дем’яненко, О.В. Нів’євський // Економіка АПК. – 2008. - № 8 (166). – С. 81-89.
  30. Дем’яненко М.Л. Проблеми формування і розвитку аграрного ринку / М.Л. Дем’яненко // Економіка АПК. –2007. -№5.- С.4-8.
  31. Дудін В.І. Сучасний стан галузі садівництва та шляхи вдосконалення конкурентоспроможності вітчизняної продукції / В.І. Дудін // Збірник наукових праць. Уманського ДАУ. –Умань, 2008. –Вип. 67, Ч.2. – С. 112-118.
  32. Дудін В.І. Бізнес-планування інтенсивного саду для галузі садівництва / В.І. Дудін //Збірник наукових праць Уманського ДАУ. –Умань, 2007. –Вип. 65, Ч.2. – С. 116-124.
  33. Волинська О.О. Формування вітчизняного ринку продукції садівництва і виноградарства / О.О. Волинська //Аграрний вісник Причорномор’я: Зб. наук. праць. – Одеса, 2005. – Вип. 27. – С.25-28.
  34. Економіка підприємства: [навч. вид.] /За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-е, перераб. та доп. – К., 2001. – 258 с.
  35. Єрмаков О.Ю. Особливості адаптації садівництва України до ринкових умов господарювання / О.Ю. Єрмаков // Садівництво: Міжвід. тем. наук. збірник. –К., 1998. –С.261-265.
  36. Єрмаков О.Ю. Формування ринку плодів в Україні / О.Ю. Єрмаков [та ін.] // Економіка АПК. –2001. -№7. –С. 94-100.
  37. Єрмаков А.Е. Развитие и эффективность садоводческих предприятий разных форм хозяйствования / А.Е. Ермаков // [монография]. – К., 19997. – 278 с.
  38. Єрмаков О.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку садівництва в Закарпатті / О.Ю. Єрмаков, Л.Ф. Пилипчинець // Науковий вісник НАУ. - К., 2005. –Вип.82.-С. 168-171.
  39. Закон України “Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” №771/97-88 від 23.12.1997 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1998. -№19.- С.98.
  40. Закон Украины \"О стимулировании развития сельского хозяйства на период 2001-2004 г.\" от 18 января 2001г. //Голос Украины .- 2001. -21февраля. - С.5.
  41. Закон України \"Про особисте селянське господарство” від 15 травня 2003 року /ОВУ.-2003. - №23. - С.9-13.
  42. Закон України \"Про кооперацію” від 27 серпня 2003 року /Урядовий кур’єр . - 2003. - С.7-13.
  43. Закон України \"Про фермерське господарство” від 19 червня 2003 року /ОВУ. - 2003. - №29. - С.62.
  44. Закон України “Про державну підтримку сільського господарства України”// Урядовий кур’єр. – 2004. –29 вересня. №84.
  45. Заморський А.О. Удосконалення ринкового механізму та системи реалізації плодово-ягідної продукції / А.О. Заморський // Збірник наукових. праць Уманського ДАУ. –Умань, 2008. –Вип. 67, Ч.2. – С. 348-353.
  46. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України: «Державна стратегія регіонального розвитку» на період до 2015 р. : від 21 лип. 2006 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. - № 30. – С. 36-78.
  47. Збір урожаю сільськогосподарських культур плодів, ягід та винограду в Херсонській області у 2007 році: стат. зб.- Херсон, 2008.- 210 с.
  48. Земельні відносини у формуванні ринкового середовища //Формування та функціонування ринку агропромислової продукції [практ. посіб.] /За ред. П.Т. Саблука. –К.: ІАЕ, 2000.-С. 10-29.
  49. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В.В. Зіновчук. [2-ге вид., доп. и перероб]. – К.: Логос, 2001.-380 с.
  50. Зубець М.В. Розвивати внутрішній аграрний ринок / М.В. Зубець // Економіка АПК. – 2007. - № 1 (147). – С. 50 – 51.
  51. Інноваційна діяльність промислових підприємств Автономної Республіки Крим у 2007 р: [стат. зб.] - Сімферополь, 2008. –78с.
  52. Канінський П.К. Особливості розвитку спеціалізації аграрного виробництва в умовах ринкових відносин / П.К. Канінський // Економіка АПК. – 2006. - № 10 (144). – С. 43 – 47.
  53. Карпуша Н.Ю. Економічна ефективність виробництва продукції садівництва у сільськогосподарських підприємствах південних областей України / Н.Ю. Карпуша // Агроінком. - 2005. -№1/2. –С. 28-31.
  54. Карпуша Н.Ю. Кон’юктура ринку плодів кісточкових культур в областях Південного Степу України / Н.Ю. Карпуша // Науковий вісник НАУ. – К., 2006. – Вип. 97. – С. 123-126.
  55. Кваша С.М. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку / С.М. Кваша, Н.Є. Голомша // Економіка АПК. – 2006. - №5. – С.99-104.
  56. Кваша С.М. Вплив світової продовольчої кризи на формування державної стратегії розвитку АПК / С.М. Кваша, О.М. Синьоокий // Економіка АПК. – 2008. - № 8 (166). – С. 60 – 67.
  57. Кобута І.В. Оцінка впливу вступу України до СОТ на окремі ринки сільськогосподарської продукції / І.В. Кобута, О.Л. Шевцов // Економіка АПК. – 2007. - № 1 (147). – С. 127 – 135.
  58. Коваль С.В. Перспективи застосування інноваційно-інвестиційних технологій у садівницьких підприємствах АПК регіону //Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. - Херсон: Міжнародний університет бізнесу і права. - 2007. - №11. – С. 89-91.
  59. Компатний І.Г. економічна оцінка ефективного вирощування малини / І.Г. Компатний // Збірник наукових праць Уманського ДАУ. – Умань, 2004. – Вип. 58. – С. 253-259.
  60. Комплексна програма підтримки розвитку українського села на період до 2015 року (проект) // Економіка АПК. – 2007. - № 1. – С. 3 – 49.
  61. Кондратенко С.П. Кон’юктура ринку плодів і ягід в Україні / С.П. Кондратенко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2004. – Вип. №3. – С. 146-150.
  62. Кондратенко С.П. Ринок яблук в Україні / С.П. Кондратенко // Економіка АПК. – 2006. - № 9 (143). – С. 126 – 131.
  63. Кондратенко П.В. Роль наукового забезпечення у відродженні галузі садівництва / П.В. Кондратенко //Вісник аграрної науки: УААН. –К.: “Есе”, 2006. - №3-4. – С.57-61.
  64. Кондратюк О.І. Підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції / О.І. Кондратюк // Економіка АПК. — 2005. — № 10. — С. 110.
  65. Крючкова І.В. Структурні чинники розвитку економіки України / І.В. Крючкова. – К.: Наукова думка, 2004. -317 с.
  66. Кукса Л.В. Організація інноваційного розвитку садівництва в умовах ринку / Л.В. Кукса // Збірник наукових праць Уманського ДАУ. –Умань, 2008. –Вип. 67, Ч.2. – С. 316-320.
  67. Кундеревич В.Н. Організаційно-економічні умови функціонування садівницьких підприємств у Черкаській області / В.Н. Кундеревич // Збірник наукових праць Уманського ДАУ. – Умань, 2005. –Вип. 56. –С. 427-434.
  68. Кушнірук В.С. Оцінка фінансового стану садівницьких підприємств регіону / В.С. Кушнірук //Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 20007. –Т. 1: спец. вип. 3(42). – С. 93-99.
  69. Легеза Д.Г. Ринок збуту та конкурентоспроможність плодово-ягідної продукції / Д.Г. Легеза // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2003. –Вип. 1-2. –С. 145-149.
  70. Легеза Д.Г. Забезпеченість населення плодово-ягідною продукцією / Д.Г. Легеза // Агроінком. –2006. -№11-12.-С. 24-26.
  71. Липчук В.В. Організаційно-економічні засади розвитку плодоягідництва у фермерських господарствах / В.В. Липчук // Агросвіт. –2008. - №6. –С.13-17.
  72. Липчук В.В. Тенденції розвитку ягідництва у Західному регіоні України / В.В. Липчук // Економіка АПК. – 2006. -№3.- С.16-19.
  73. Лисанюк В.Г. Ваш талісман – це ваші розум і енергія складові успіху в агробізнесі / В.Г. Лисанюк // Сад, виноград і вино України. – 2005. -№3-5.- С. 3-42.
  74. Лисогор В.М. Основи моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону / Лисогор В.М., Мороз О.М., Пітин О.В. [навч. посіб.]. – К., 2007.-208 с.
  75. Лівік О.П. Сутність інноваційного розвитку промислового садівництва / О.П. Лівік // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць. – Вип. 67. – Херсон: Айлант, 2009. – С. 195-199.
  76. Лівік О.П. Організаційно-економічні чинники здійснення інноваційного розвитку промислового садівництва / О.П. Лівік // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». – Вип. 121. – Сімферополь, 2009. – С. 51-55.
  77. Лівік О.П. Концентрація, структура та ефективність виробництва у промисловому садівництві / О.П. Лівік // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць. – Вип. 72. – Херсон: Айлант, 2010. – С. 322-327.
  78. Лівік О.П. Напрями інноваційного розвитку садівництва / О.П. Лівік // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2. – Т. 2. Економічні науки. – Полтава: ПДАА. – 2011. – С. 125-130.
  79. Лівік О.П. Соціально-економічне значення промислового садівництва у сучасному сільському господарстві / О.П. Лівік // Вісник аграрної науки Причорномор’я : наук.-теорет. фах. жур. – Миколаїв, 2011. – Вип. 4 (62), Т 2. – С. 120–126.
  80. Лівік О.П. Методи оцінки та стратегії підвищення конкурентоспроможності садівницьких підприємств / О.П. Лівік // Зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету / [редкол. А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.] – Умань : УНУС, 2012. – Вип. 78, Ч. 2 : Економіка. – С. 185-193.
  81. Лівік О.П. Розвиток інфраструктури ринку садівницької продукції / О.П. Лівік // Зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. [Держава, регіон, підприємство: теорія та практика економіко-правового регулювання], (м. Херсон, 26-27 листопада 2009 р.). – Херсон: ХДУ, 2009. – С. 35-38.
  82. Лівік О.П. Державна підтримка інноваційного розвитку промислового садівництва / О.П. Лівік // Materialy VII mezinarodni vědecko-prakticka konference [Efektivni nastroje modernich věd - 2011], (Praha, 27 dubna - 05 května 2011 r.). – Dil 8. Ekonomicke vědy: Praha. Publishing House «Education and Science». – С. 21-23.
  83. Лівік О.П. Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційних проектів у галузі промислового садівництва / О.П. Лівік // Материали за 7-а международна научна практична конференция, [Бъдещето въпроси от света на науката], (София, 17-25 декември 2011 г.). – Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 79-82.
  84. Лівік О.П. Економічне значення застосування нових технологій у промисловому садівництві / О.П. Лівік // Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [Strategiczne pytania światowej nauki - 2012], (Przemysl, 07-15 lutego 2012 r.). – Przemysl. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. – С. 26-29.
  85. Лукінов І.І. Стратегія і механізм реформування АПК України / І.І. Лукінов // Механізм господарювання і економічна динаміка в АПК. Вісник ХДАУ /Сер. “Економіка АПК і природокористування”. - 2001. -№5. –С.26-34.
  86. Мазур В.В. Класифікація витрат у плодово-ягідному виробництві / В.В. Мазур // Вісник аграрної науки. –2007. -№9. –С. 77-79.
  87. Мазур В.В. Класифікація витрат у бухгалтерському обліку садівництва / В.В. Мазур // Вісник аграрної науки. –2008. -№2. –С. 82-84.
  88. Малюта Д.Д. Стан і напрями відтворення плодових насаджень в регіоні / Д.Д. Малюта // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2007.- Вип. 2(40). – С. 138-147.
  89. Мармуль Л.О. Оптовий плодоовочевий ринок як складова ринкової інфраструктури / Л.О. Мармуль, А.І. Соловйов // Економіка АПК. –2002. -№8. – С.124-126.
  90. Мармуль Л.О. Формування організаційно-економічного механізму ринку продукції садівництва / Л.О. Мармуль, С.В. Волович // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2006. - Вип. 2(34). – С. 3-15.
  91. Мармуль Л.О. Державне регулювання та фінансово-економічне забезпечення розвитку садівництва та виноградарства / Л.О. Мармуль, С.В. Коваль // Міжнародний університет бізнесу і права: “Бізнес-навігатор”. – Херсон, 2006. - №10. – С. 82-90.
  92. Мармуль Л.О. Організаційно-економічні засади формування та розвитку ринку плодоягідної продукції / Л.О. Мармуль, С.В. Коваль // [монографія]. - Херсон: Айлант. 2008. - 160 с.
  93. Мельник О.В. Тенденції виробництва яблук в Європі / О.В. Мельник, Є.В. Розсоха // Новини садівництва. –2003.-№1. –С.20-27.
  94. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток особистих селянських господарств в Україні / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2005. - № 2 (124). – С. 7 – 15.
  95. Молот Л.І. Організаційно-економічні фактори інтенсифікації садівництва / Л.І. Молот //Аграрний вісник Причорномор’я: Зб. наук. праць. “Економічні науки”. – Одеса, 2005. –Вип. 27. –С. 40-43.
  96. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України /Ред. кол.: М.В. Зубець та ін. – К.: Аграрна наука, 2004. -844 с.
  97. Новак Н.П. Ефективність функціонування галузі промислового садівництва / Н.П. Новак // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць. – Вип. 61. – Херсон: Айлант, 2008. – С. 238 – 243.
  98. Новак Н.П. Фінансово-економічні показники розвитку промислового садівництва / Н.П. Новак // Зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. [Фінансове та облікове забезпечення функціонування аграрних підприємств], (Херсон, 16 – 17 квітня 2009 р.). – Херсон: ХДАУ, - С. 77 – 79.
  99. Осокіна Н.Т. Математична модель прогнозування вмісту цукрів у плодах чорної смородини / Н.Т. Осокіна, І.О. Мачуський // Вісник Білоцерківського ДАУ. –Біла Церква, 2006. – Вип. 37. – С. 104-112.
  100. Панасенко Г.В. Стимулювання інноваційної діяльності в садівництві / Г.В. Панасенко // Економіка АПК. – 2001. -№3. –С. 66-68.
  101. Пилипчинець Л.Ф. Механізм державного регулювання діяльності садівничих підприємств / Л.Ф. Пилипчинець // Економіка АПК.- 2006. - №5 (139). –С. 86-91.
  102. Пилипчинець Л.Ф. Оцінка ресурсного потенціалу садівницьких підприємств регіону / Л.Ф. Пилипчинець // Агроінком. – 2006. -№3/4. –С. 64-68.
  103. Пилипчинець Л.Ф. До проблеми функціонування ринку плодоягідної продукції в регіоні / Л.Ф. Пилипчинець // Науковий вісник НАУ. –К., 2006. – Вип. 97. – С. 164-167.
  104. Писаренко В.В. Маркетингові стратегії в агро бізнесі: досвід успішної реалізації в Україні / В.В. Писаренко // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 172-175.
  105. Писаренко В.В. Ринок плодоовочевої продукції та його сучасні тенденції розвитку / В.В. Писаренко, О.П. Зоря // Вісник Дніпропетровського ДАУ. –Дніпропетровськ, 2007. –Вип. №1. –С. 166-170.
  106. Писаренко В.В. Закордонні та вітчизняний досвід інтеграційних зв’язків та гуртового продажу в плодоовочевому під комплексі / В.В. Писаренко // Вісник Полтавської ДАА. – Полтава, 2006. –Вип. 1(40). –С.75-77.
  107. Пінчук Ю.І. Розвиток та регулювання інноваційної діяльності в плодівництві в умовах ринку / Ю.І. Пінчук // Збірник наукових праць Уманського ДАУ. –Умань, 2005. –Вип. 61, Ч.2. –С. 326-338.
  108. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот [навч. посіб.]. - К., 1996. - 352 с.
  109. Полюхович Е.А. К проблеме развития садоводства Крыма / Е.А. Полюхович // Крымского национального аграрного университета. Южный филиал Крымский ГАУ. – Симферополь, 2006. – Вып. №97. – С. 139-145.
  110. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо розвитку аграрного ринку» від 30 серпня 2004 року //Урядовий кур’єр – 2004. – 3 серпня. – С.5.
  111. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників [«Особенности развития продовольственного рынка в Украине в постиндустриальный период»], (Київ, 10-11 квіт. 2008 р) / В.И. Богачев, [редкол.: П.Т. Саблука та ін.]. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. –С. 329-338.
  112. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників [«Державна підтримка бурякоцукрового виробництва як чинник забезпечення дохідності»], (Київ, 10-11 квіт. 2008 р) / О.М. Варченко, [редкол.: П.Т. Саблука та ін.]. –К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. –С. 249-261.
  113. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників [«Підвищення дохідності аграрного виробництва в Криму»], (Київ, 10-11 квіт. 2008 р) / А.П. Гриценко, [редкол.: П.Т. Саблука та ін.]. –К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. –С. 94-96.
  114. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників [«Пути стабилизации аграрного сектора Украины»], (Київ, 10-11 квіт. 2008 р) / Ф.В. Зиновьев, [редкол.: П.Т. Саблука та ін.]. –К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. –С. 201-206.
  115. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників [«Дохідність сільськогосподарського виробництва та організаційно-економічні чинники її підвищення»], (Київ, 10-11 квіт. 2008 р) / М.Ю. Коденська, [редкол.: П.Т. Саблука та ін.]. –К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. –С. 184-188.
  116. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників [«Кластерний підхід до управління сільським розвитком»], (Київ, 10-11 квіт. 2008 р) / М.Ф. Кропивко, [редкол.: П.Т. Саблука та ін.]. –К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. –С. 129-134.
  117. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників [«Цінова політика як фактор підвищення дохідності аграрного виробництва в умовах Світової організації торгівлі»], (Київ, 10-11 квіт. 2008 р) / П.М. Макаренко, [редкол.: П.Т. Саблука та ін.]. –К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. –С. 108-116.
  118. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників [«До питання сталого розвитку сільських територій»], (Київ, 10-11 квіт. 2008 р) / М.Й. Малік, [редкол.: П.Т. Саблука та ін.]. –К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. –С. 121-128.
  119. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників [«Точка беззбитковості у сільському господарстві»], (Київ, 10-11 квіт. 2008 р) / В.Б. Моссаковський В.Б., [редкол.: П.Т. Саблука та ін.]. –К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. –С. 502-515.
  120. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників [«Інноваційне забезпечення ефективного розвитку підприємств закритого грунту»], (Київ, 10-11 квіт. 2008 р) / О.В. Приліпка, [редкол.: П.Т. Саблука та ін.]. –К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. –С. 365-369.
  121. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників [«Повышение доходности агропромышленного производства в Крымском курортном регионе»], (Київ, 10-11 квіт. 2008 р) / В.А. Радченко, [редкол.: П.Т. Саблука та ін.]. –К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. –С. 165-170.
  122. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників [«Дохідність виробництва як основа діяльності садівницьких підприємств»], (Київ, 10-11 квіт. 2008 р) / В.А. Рульєв, [редкол.: П.Т. Саблука та ін.]. –К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. –С. 423-430.
  123. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників [«Підвищення рівня економічних інтересів сільських працівників у розвитку українського села»], (Київ, 10-11 квіт. 2008 р) / В.П. Рябоконь, [редкол.: П.Т. Саблука та ін.]. –К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. –С. 269-272.
  124. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників [«Ризик аграрного товаровиробника та управління ними»], (Київ, 10-11 квіт. 2008 р) / В.І. Топіха В.І., [редкол.: П.Т. Саблука та ін.]. –К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. –С. 470-477.
  125. Радченко В.А. Региональные особенности Крымского плодоводства и пути повышения его эффективности / В.А. Радченко, В.А. Бурлак // Научные труды Крымского ГАУ: экономические науки. – Симферополь, 2005. – Вып. 87. – С. 142-146.
  126. Радченко Н.В. Конкурентные преимущества перспектив развития АПК в Крыму / Н.В. Радченко // Економіка АПК. – 2007. - № 2 (148). – С. 138 – 141.
  127. Рибак А.В. Концентрація розвитку ринку продуктів садівництва / А.В. Рибак, А.І. Шумейко // Економіка АПК. – 2002. -№3. –С. 76-80.
  128. Руденко Н. Полуничний бізнес / Н. Руденко //Агроперспектива. – 2006. -№11. – С. 54-55.
  129. Рудницька О.В. Формування попиту на органічну продовольчу продукцію в Україні: аналіз і перспективи / О.В. Рудницька // Економіка АПК. – 2005. - № 10 (132). – С. 116 – 120.
  130. Рульєв В.А. Економічні проблеми розвитку садівництва України / В.А. Рульєв. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. –360 с.
  131. Рульєв В.А. Ринкові концепції відновлення та розвитку промислового садівництва / В.А. Рульєв // Вісник аграрної науки. –К., 2003. -№8 . – С.56-59.
  132. Рульєв В.А. Пріоритетність інновацій у промисловому садівництві / В.А. Рульєв // Сад, виноград і вино України. - 2005. -№3/5. –С. 11-13.
  133. Рульєв В.А. Потенціал промислового садівництва України та основні напрями його ефективного використання / В.А. Рульєв // Агроінком. - 2005. -№7. –С.9-12.
  134. Рульєв В.А. Ефективність промислового саду / В.А. Рульєв // Сад, виноград і вино України. - 2005. - №1-2. –С. 16-18.
  135. Рульєв В.А. Основні чинники відродження промислового садівництва в Україні / В.А. Рульєв // Сад, вино і виноград України. –2006. -№4-6. –С. 30-32.
  136. Рульєв В.А. Садова продукція – складова ринку продовольства / В.А. Рульєв // Сад, виноград і вино України. - 2006. -№1/3. –С. 12-13.
  137. Саблук П.Т. Стабільні економічні умови як фактор послідовного підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / П.Т. Саблук //Економіка АПК. –2003. -№41. –С.12-17.
  138. Саблук П.Т. Экономические основы продовольственной безопасности стран мира / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2008. - № 8 (166). – С. 21 – 25.
  139. Саидаблаева Э.Ш. Важный фактор интенсификации плодоводства и виноградарства / Э. Ш. Саидаблаева // Крымского НАУ. Южный филиал Крымский ГАУ. – Симферополь, 2006. –Вып. №97. – С. 195-1999.
  140. Сало І.А. Кон’юктура ринку ягід України / І.А. Сало // Агроінком. - 2005. -№1/2. –С. 32-34.
  141. Сало І.А. Цінова ситуація на ринку ягід України / І.А. Сало // Економіка АПК.- 2005. - №9(131). –С. 82-86.
  142. Сало І.А. Основні методичні положення визначення конкурентоспроможності помологічних сортів ягідних культур / І.А. Сало // Економіка АПК. – 2006. - № 3. – С.82-85.
  143. Самойленко М.О. Стан і перспективи розвитку ягідництва в південному степу України / М.О. Самойленко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2004. –Вип. 3(27). – С. 146-152.
  144. Сахацький М.П. Аграрний маркетинг як складова соціально-економічного розвитку сільських територій / М.П. Сахацький // Економіка АПК. – 2005. - № 11. – С.11-14.
  145. Семенов О.О. Аналіз методологічних основ нарахування амортизації необоротних активів садівництва в бухгалтерському та податковому обліках /О.О. Семенов // Економіка АПК. – 2008. - №10. – С. 85-88.
  146. Ситник В.П. Впровадження наукових розробок у виробництво: стан і перспективи / В.П. Ситник // Економіка АПК. – 2005. - № 2 (124). – С. 3 – 7.
  147. Сілецька Н.В. Проблеми функціонування виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК в сучасних умовах господарювання / Н.В. Сілецька, С.В. Волович // Тавр. наук. вісн.: Зб. наук. пр. – Херсон: Айлант, 2006. –Вип.43 - С. 228-232.
  148. Сільське господарство України за 2007 рік: стат. зб. України / Під заг. кер. Ю.М. Остапчука. –К., 2008. –253 с.
  149. Сільське господарство Криму –2007: стат. зб. - Сімферополь, 2008.- 216 с.
  150. Сільське господарство Херсонської області за 2008 рік. - Стат.зб. / Головне управління статистики у Херсонській області [За редакцією В.А.Вознюка]. – Херсон, 2009. –130 с.
  151. Смыков В.К. Полнее использовать генетический потенциал яблони, персика и айвы для развития промышленного садоводства Крыма / В.К. Смыков // Проблемы устойчивого развития АПК Крыма. – Симферополь, 2003. – С. 112-118.
  152. Соченко В.Н. Формирование устойчивости отрасли садоводства в Крыму / В.Н. Соченко // Крымского ГАУ: «экономические науки». – Симферополь, 2005. – Вып. 87. – С.110-115.
  153. Соченко В.Н. Совершенствование маркетинговой деятельности садоводческих предприятий Крыма / В.Н. Соченко // Крымского ГАУ: «экономические науки». – Симферополь, 2005. –Вып. 87. – С.137-142.
  154. Статистичний збірник „Сільське господарство України за 2007 рік” / за ред. Ю.М. Остапчука // Державний комітет статистики України. – К., 2008. – 391 с.
  155. Статистичний щорічник Херсонської області за 2008 рік. - Стат.зб. / Головне управління статистики у Херсонській області [За редакцією В.А.Вознюка]. – Херсон, 2009. – 514 с.
  156. Степанова М.М. Оптовий ринок як чинник ефективного маркетингу плодоовочевої продукції / М.М.Степанова // Економіка АПК. –2006.-№6. –С. 91-94.
  157. Тарапата А.І. Вирощування смородини й порічки на промисловій основі в умовах Західного Лісостепу України / А.І. Тарапата // Збірник наук. праць Уманського ДАУ. – Умань, 2005. –Вип.61, Ч.1. – С. 318-322.
  158. Тимчук С.В. Підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції плодівництва у фермерських господарствах / С.В. Тимчук // Економіка АПК. – 2005. - № 10 (132). – С. 112 – 116.
  159. Україна у цифрах у 2005 році: Стат. зб. / За ред. О.Г. Осауленка. - К.: Вид-во „ Консультант ”, 2006.- 247 с.
  160. Уланчук В.С. Проблеми, стан та перспективи розвитку садівництва у господарствах населення / В.С. Уланчук // Агроінком. – 2006. -№7-8. –С. 30-35.
  161. Ушкаренко Ю.В. Проблеми реалізації та встановлення ціни на ринку плодоовочевої продукції по Херсонській області / Ушкаренко Ю.В., Соловйов А.І. // Таврійський науковий вісник. –Херсон, 2002. –Вип.21. –С. 182-186.
  162. Федорчук Н.В. Удосконалення системи товарного руху овочевої продукції в регіоні / Н.В. Федорчук Н.В. // Економіка АПК. – 2006. - № 9 (143). – С. 117 – 120.
  163. Чепурний В.Г. Економічна ефективність вирощування нових сортів та елітних форм аґрусу / В.Г. Чепурний // Збірник наук. праць Уманського ДАУ. – Умань, 2005. – Вип. 61. Ч.1. –С. 389-394.
  164. Черемисина С.Г. Методология разработки направлений развития виноградо-винодельческого производства Крыма / С.Г. Черемисина // Економіка АПК. – 2006. - № 9 (143). – С. 8 – 16.
  165. Чорнодон В.І. Оцінка ефективності інвестицій у створенні плодо-ягідних насаджень / В.І. Чорнодон // Агроінком. –2007.- №7-8. – С. 58-60.
  166. Шестопаль О.М. До стратегії відродження та подальшого розвитку вітчизняного садівництва / О.М. Шестопаль // Сад, виноград і вино України. –2001. -№5-7. –С. 12-17.
  167. Шестопаль О.М. Інвестиційний вакуум у промисловому садівництві та основні напрями / О.М. Шестопаль // Основні напрями високоефективного розвитку пореформеного агропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі. –К.: УААН, 2002.- С. 698-703.
  168. Шестопаль О.М. Промислове вітчизняне садівництво і задоволення вимог ринку / О.М. Шестопаль // Сад, виноград і вино України. –К., 2003. -№5-6. –С. 12-15.
  169. Шеспопаль О.М. Економічні основи державного протекціонізму відродження та подальшого поступу промислового садівництва в Україні / О.М. Шеспопаль, А.М. Кандиба // Агроінком. - 2005. -№1/2. –С. 24-28.
  170. Шестопаль О.М. Нарощування виробництва плодів і ягід: економічний та соціальний аспект / О.М. Шестопаль // Економіка АПК.- 2006. -№2(136). –С. 22-25.
  171. Шумейко А.І. Основні методичні положення досліджень економічних проблем форму
 • Стоимость доставки:
 • 250.00 руб


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины