ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ : ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ негосударственного пенсионного обеспечения в УКРАИНЕ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • title:
 • ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
 • Альтернативное название:
 • ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ негосударственного пенсионного обеспечения в УКРАИНЕ
 • The number of pages:
 • 220
 • university:
 • ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 • The year of defence:
 • 2009
 • brief description:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

  ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


  На правах рукопису

  Надточій Алла Олександрівна


  УДК 351.84:368.914

  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ  Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління  ДИСЕРТАЦІЯ

  на здобуття наукового ступеня
  кандидата наук з державного управління

  Науковий керівник
  Жадан Олександр Васильович,
  кандидат економічних наук, доцент

  Харків – 2009

  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 4
  ВСТУП 5
  РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 11
  1.1. Теоретичні основи організації і функціонування системи пенсійного забезпечення 11
  1.2. Система недержавного пенсійного забезпечення України: становлення та розвиток 36
  1.3. Механізми державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення 55
  Висновки до першого розділу 76
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 79
  2.1. Організаційно-правове забезпечення державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення 79
  2.2. Результати роботи недержавних пенсійних фондів 99
  2.3 Інвестиційна складова діяльності інститутів недержавного пенсійного забезпечення 116
  Висновки до другого розділу 132
  РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 135
  3.1. Формування елементів організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення 135
  3.2. Напрями вдосконалення інвестиційного механізму державного регулювання розвитку недержавного пенсійного забезпечення 156
  3.3. Удосконалення інформаційного механізму державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення 172
  Висновки до третього розділу 184
  ВИСНОВКИ 187
  ДОДАТКИ 190
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 202


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


  АКУ – Антимонопольний комітет України
  ДІУ – державна іпотечна установа
  Держфінпослуг – Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
  ДКЦПФР – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  ІСІ – інститут спільного інвестування
  КМГ – консультативно-методична група (з питань недержавного пенсійного забезпечення)
  КМУ – Кабінет Міністрів України
  КУА – компанія з управління активами
  НБУ – Національний банк України
  НПЗ – недержавне пенсійне забезпечення
  НПФ – недержавний пенсійний фонд
  ОВДП – облігації внутрішньої державної позики
  ПФТС – Перша фондова торгівельна система
  ПФУ – Пенсійний фонд України
  СНПЗ – система недержавного пенсійного забезпечення


  ВСТУП

  Актуальність теми. Світові тенденції розвитку теорії та практики державного управління свідчать про зміни демократичних засад врядування, підвищення якості надання управлінських послуг, забезпечення рівних можливостей громадянам щодо їх соціального захисту. Пенсійні реформи у більшості країн світу передбачають саме активізацію участі держави у соціальному захисті та підвищення індивідуальної відповідальності за майбутнє.
  Україна не залишилась осторонь світових тенденцій, доказом чого є поетапна пенсійна реформа, спрямована на залучення додаткових джерел фінансування пенсій, запровадження системи трирівневого пенсійного забезпечення та впровадження накопичувальних принципів, втілення яких дозволить спрямувати залучені кошти на певні інвестиційні програми.
  Запровадження системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні виявило низку проблем (недовіра населення до недержавних пенсійних фондів, низький рівень інформованості громадян щодо переваг пенсійної реформи, брак фінансових інструментів, нерозвинутість фінансового ринку країни, та ін.), вирішити які не можливо без консолідованої участі органів державної влади та суб’єктів накопичувальної пенсійної системи .
  До того ж зазначені проблеми з часом тільки загострюються внаслідок посилення політичної нестабільності та фінансово-економічної кризи.
  Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення мають убезпечити пенсійні активи від знецінення та нецільового використання, покращити соціальний захист населення на основі прогресу в соціально-економічній сфері.
  Стан наукової розробки проблеми. Теоретичне осмислення механізмів державного управління в суспільстві міститься у працях О.Амосова [1], Г. Атаманчука [3], В.Бакуменка [4], А.Дєгтяра [29], Л. Дідківської [31], В. Керецмана [42], В. Корженка [142], О. Коротич [47], А. Кузнецова [50], М. Латиніна [55,56], Т. Лозинської [61], В. Мартиненка [65], Н. Мельтюхової [141], Н. Нижник [75,85], Г. Одінцової [28,91], Ю. Сурміна [137], О.Суходолі [138], В. Цвєткова [150], О. Черниш [151],Ф.Шамхалова [154] та ін.
  Дослідженню ефективності реформування пенсійних систем у накопичувальні значну увагу приділяють С. Гончарова [20], Б. Зайчук [36], Н. Ковальова [43], М. .Лазебна [54], Е. Лібанова [64], П. Матвієнко [66], С. Мельников [68], Л. Миргородська [70], І. Новіков [90], М. Ріппа [120,121], Г.Свєтлова [127], А. Соловйов [132], Л. Стожок [136], Н. Тополенко [143], М. Федотов [147,151], В. Яценко [157] та ін.
  Але поза увагою дослідників залишаються важливі питання державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення, а саме: методи оцінки інформаційної складової державного впливу, визначення показників розвитку системи, удосконалення механізмів захисту пенсійних активів в умовах фінансових криз. Недостатня увага також приділяється теоретичним засадам діяльності державного нагляду та контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення, питанням координації дій його суб’єктів. Пошук ефективних методів державного впливу на ці процеси й зумовлюють актуальність теми дисертаційного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. У дисертаційній роботі викладено результати, що отримані в ході виконання науково-дослідної роботи кафедри управління персоналу та економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України “Система механізмів державного управління ефективністю використання трудового потенціалу регіону” (державний реєстраційний номер 0106U012334). Особистий внесок здобувача полягає у визначенні особливостей формування механізмів державного управління у сфері соціального захисту, формуванні рекомендацій щодо використання недержавного пенсійного забезпечення як дієвого мотиваційного інструменту.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування напрямів удосконалення механізмів державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення та розробка практичних рекомендацій щодо їх запровадження.
  Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання:
  - з’ясувати теоретичні засади, принципи функціонування, тенденції розвитку систем пенсійного забезпечення;
  - визначити чинники впливу на процес реформування пенсійних систем у світі і в Україні;
  - узагальнити форми та методи державного захисту пенсійних активів від ризиків, що притаманні накопичувальним пенсійним системам;
  - дослідити інституціональне забезпечення державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні;
  - уточнити соціальний та інвестиційний аспекти діяльності суб’єктів національної системи недержавного пенсійного забезпечення;
  - теоретично обґрунтувати напрямки удосконалення організаційно-економічного, інвестиційного та інформаційного механізмів державного регулювання розвитку пенсійної системи України;
  - розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення діючих механізмів державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення.
  Об’єктом дослідження є процес реформування пенсійних систем.
  Предмет дослідження – механізми державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні.
  Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення визначених завдань у дисертації використані як загальнонаукові, так і спеціальні методи, а саме: структурно-функціонального аналізу – для з’ясування структури і функцій органів державного нагляду за діяльністю суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення; порівняння – при дослідження заходів, що використовуються різними країнами для збалансування діяльності пенсійних систем; статистичного аналізу – для виявлення кількісних параметрів функціонування суб’єктів системи та з’ясування тенденцій розвитку системи недеражвного пенсійного забезпечення; індукції та дедукції, моделювання і прогнозування – для обґрунтування заходів, необхідних для розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення. Цілісність дослідження забезпечується завдяки використанню системного підходу.
  Теоретичною та емпіричною базою дисертаційного дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені дослідженню механізмів державного регулювання, впровадженню накопичувальних принципів в систему пенсійного забезпечення. Інформаційною базою дослідження стали відповідні законодавчі та нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, офіційні матеріали Пенсійного фонду України, Держкомстату України та інших відомств, матеріали міжнародних і науково-практичних конференцій, періодичні видання тощо.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні шляхів удосконалення механізмів державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення та опрацюванні відповідних рекомендацій.
  Новизна наукових положень конкретизується у таких положеннях:
  вперше:
  - розроблені концептуальні положення щодо розвитку вітчизняної системи недержавного пенсійного забезпечення із визначенням відповідних етапів, показників розвитку та механізмів державного регулювання;
  удосконалено:
  - механізм інституціонального забезпечення розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення України, структурними елементами якого є Наглядова рада, консультативно-методична група та інші утворення;
  - форми та методи державного захисту активів недержавних пенсійних фондів від знецінення: запровадження Резервного фонду, випуск державних цільових цінних паперів тощо;
  дістало подальший розвиток:
  - визначення структури показників ефективності функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення України шляхом запровадження розрахунку рівня залучення економічно активного населення, рівня активів недержавних пенсійних фондів у порівнянні з ВВП, прибутковості пенсійних активів в динаміці, співвідношення активних учасників фонду до отримувачів виплат з фонду;
  - інвестиційні регулятори розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення з урахуванням внутрішніх довгострокових інвестицій в економіку країни, а також рівня соціальної захищеності осіб похилого віку;
  - теоретичне обґрунтування функціональних обов’язків органів державного нагляду та контролю за діяльністю суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення (надання рейтингу недержавним пенсійним фондам, компаніям з управління активами, визначення рейтингу цінних паперів, в які дозволено інвестувати недержавним пенсійним фондам).
  Практичне значення одержаних результатів. Основні ідеї та висновки розширюють наукові уявлення про механізми державного регулювання розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Матеріали дисертаційної роботи можуть використовуватися при написанні навчальних посібників та підручників, у роботі органів державного нагляду та контролю за системою недержавного пенсійного забезпечення.
  Запропоновані в дисертації положення, висновки і рекомендації мають практичне значення. Вони впроваджені Управлінням Пенсійного фонду України в Харківському районі Харківської області (довідка про впровадження №2593-07/24 від 18.05.2009 р.) (дод.А) та Харківською райдержадміністрацією Харківської області (довідка про впровадження №4030/02-11 від 14.05.2009 р.) (дод.Б).
  Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертації висновки та результати отримано автором самостійно без використання ідей чи розробок О.В.Жадана, у співавторстві з яким опубліковано окремі наукові праці.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження оприлюднені на наукових конгресах і конференціях, а саме: “Удосконалення механізмів державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону” (м. Харків, 2006 р.), “Державне управління та місцеве самоврядування” (м. Харків, 2007 р.), “Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика” (м. Львів, 2007 р.), “Актуальні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України” (м. Харків, 2007 р.), “Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій” (м. Суми, 2008 р.), “Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації” (м. Одеса, 2008 р.), “Інноваційна складова сталого розвитку регіону” (м. Харків, 2008 р.), “Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування” (м. Львів, 2008 р.), “Державне управління та місцеве самоврядування” (м. Харків, 2009 р.).
  Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження узагальнено в 11 наукових працях, у тому числі у 5 статтях опублікованих у фахових виданнях з державного управління. Загальний обсяг публікацій – 3,7 авт. арк.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ


  У сукупності одержані результати дисертаційного дослідження дозволили розв’язати конкретне наукове завдання щодо теоретичного обґрунтування напрямів удосконалення механізмів державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення та розробки практичних рекомендацій щодо їх запровадження. На підставі проведеного дослідження сформовані такі висновки:
  1. Удосконалення пенсійного забезпечення населення обумовлюється тим, що органи державної влади мають не тільки створити відповідні економічні умови для акумулювання фінансових ресурсів з метою відшкодування втрат доходів громадян з настанням старості, але й спонукати роботодавців, працівників та державу до взаємодії у цій спільній справі.
  2. Кожна країна має свої особливості побудови системи пенсійного забезпечення, але спільними є тенденції та чинники впливу на структуру пенсійної системи, що сприяє її уніфікації, серед яких виділяють демографічні тенденції (зниження рівня народжуваності, зростання чисельності осіб похилого віку, збільшення тривалості життя) та економічні чинники (циклічні коливання економіки впливають на діяльність підприємств, які неспроможні стабільно підтримувати функціонування систем пенсійного забезпечення. У більшості країн світу діють трирівневі системи пенсійного забезпечення, які передбачають спільну відповідальність держави, підприємств та працівників, поєднання накопичувального та розподільчого принципу побудови пенсійних систем.
  3. Пенсійна реформа в Україні сприяє вирішенню проблем в Пенсійному фонді шляхом збільшення доходної частини його бюджету (зміна порядку перерахування внесків, скасування пільг, розширення бази оподаткування) та зменшення його витратної частини (зміна порядку індексації пенсій, збільшення пенсійного стажу), а також запровадженню загальнообов’язкового накопичувального рівня (Накопичувального фонду) та добровільного накопичувального рівня (системи недержавного пенсійного забезпечення).
  4. Запроваджена в Україні модель державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення з використанням організаційно-економічного механізму дозволяє запобігати ризикам, притаманних накопичувальній пенсійній системі. Так, правове визначення інституційних вимог до суб’єктів системи (щодо статутного капіталу, отримання ліцензії), та розмежування функції (щодо управління активами фонду, управління фондом та зберігання його активів) обмежує прояв агентських ризиків.
  5. Аналіз системи недержавного пенсійного забезпечення України з огляду на стан зовнішнього середовища дозволяє стверджувати про неможливість в сучасних умовах диверсифікувати інвестиційний портфель у відповідності до вимог чинного законодавства, не дивлячись на жорстку модель державного регулювання інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів.
  6. Сьогодні державне регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення має охоплювати усі сфери її функціонування, а діючому організаційно-економічному механізму мають відповідати організаційні, інституціональні, правові та економічні умови, створення яких потребує всебічної інформованості населення, та спрямування інвестиційного механізму державного регулювання на збереження та примноження пенсійних активів. Високий рівень обізнаності населення є запорукою їхньої активної участі в накопиченні пенсійних внесків, що може викликати ефект масштабу та суттєво скоротити адміністративні витрати.
  7. Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання передбачає впровадження оцінки розвитку системи, на підставі якої визначаються напрями та характер бажаних змін в системі недержавного пенсійного забезпечення. Показниками оцінки мають бути: рівень залучення економічно-активного населення до системи, рівень прибутковості пенсійних активів в динаміці, коефіцієнт заміщення, рівень активів недержавних пенсійних фондів у порівнянні з ВВП, співвідношення активних учасників і тих, хто отримує виплати з фондів.
  8. Для вдосконалення діючих механізмів державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення та подальшого забезпечення захисту пенсійних активів необхідно створити Резервний фонд, започаткувати випуск цільових цінних паперів держави (доход за якими вищий ніж офіційний рівень інфляції), підвищити рейтингу цінних паперів держави та муніципальних цінних паперів, дозволити інвестувати пенсійні активи в цінні папери інститутів спільного інвестування, проводити моніторинг недержавних пенсійних фондів та компаній з управління активами.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Амосов О. Ю. Перетворення механізмів державного регулювання економічного розвитку / О. Ю. Амосов // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – Випуск 2: у 2ч. – Харків: ХарРІ УАДУ, 2001. – С. 10–16.
  2. Антропов В. В. Социальная защита в странах Европейского союза. История, организация, финансирование, проблемы / В. В. Антропов. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. – 271 с.
  3. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций / Г.В.Атаманчук. — М. : Юридическая литература, 1997. — 400 с.
  4. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінсьских рішень: проблеми теорії, методології, практики / В. Д. Бакуменко. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.
  5. Білецька Г. Накопичувальні системи пенсійного забезпечення: досвід запровадження в країнах з перехідною економікою / Г. Білецька // Ринок цінних паперів України. – 2006. – № 5-6. – С. 65–71.
  6. Бичков С. Аналіз становлення та розвитку систем соціального захисту в різних країнах світу та можливості адаптації набутого досвіду до умов України / С.Бичков // Вісн. Нац. акад..держ. управл. – 2006. – №3. – С. 189-195.
  7. Болюбах В.В. Соціальний захист працівників на підприємствах / В.В.Болюбах // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 3 (57). – С. 154-157.
  8. Бончик В. Обеспечение финансовой устойчивости НПФ / В. Бончик // Пенсионные фонды и инвестиции. – 2006. – № 3 (27). – С. 51-55.
  9. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Анализ финансовой отчётности / Ю. Бригхєм, М. Єрхардт. Пер. с англ. под. ред. к.э.н. Е. А. Дорофеева // Финансовый менеджмент - Financial management. Theory and Practice. — 10-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 960 с.
  10. Брокери та керуючі активами. Видатки управління активами. Найкраща практика.[Аналіт. огляд міжн. досвіду] // Проект технічної допомоги Агенства США з міжнародного розвитку компанії ПАДКО «Впровадження пенсійної реформи в Україні». – Київ, 2004 р. – 79 с.
  11. Брюховецька Н. Ю. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика / Н. Ю. Брюховецька. – Донецьк : ІЕП НАН України, 1999. – С. 25-28.
  12. Б’юкенен, Джеймс М., Масгрейв, Річард А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: Два протилежних бачення держави / Д. М. Б’юкенен, Р. А. Масгрейв. Пер. з англ. – К. : Вид.дім «КМ Академія», 2004. – 175 с.
  13. Вареник Г. Модели социальной защиты: от «клятвы нищего» до «государства всеобщего благосостояния» / Г.Вареник // Регионал. – № 2 (2). –С. 26-33.
  14. Версаль Н. І., Мороз Ю. М. Недержавні пенсійні фонди: становлення та перспективи розвитку в Україні / Н. І. Версаль, Ю. М. Мороз // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. - № 9 (64). – С. 132-139.
  15. Вітка Ю. Недержавні пенсійні фонди: українська модель / Ю. Вітка // Юридичний журнал. – 2005. - № 6: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua.
  16. Вітка Ю. Правове регулювання відносин між недержавним пенсійним фондом, вкладниками та учасниками / Ю.Вітка // Фінансовий ринок України. – 2006. - № 9 (35). – С. 26-30.
  17. Галицька Ю. В. Соціально-економічний механізм регулювання пенсійного страхування населення: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»/ Ю. В. Галицька. – Донецьк, 2006. – 20 с.
  18. Гілко В. І., Кормич Л. І., Гансова Е. А. Соціальні орієнтири державної політики. Діагностика соціального розвитку Одеського регіону: (Монографія) / В. І. Гілко, Л. І. Кормич, Е. А. Гансова. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 376 с.
  19. Гнибіденко І. Ф., Непокульчицький А. О. Наукові підходи до реформування пенсійної системи в Україні та країнах ЄС / І. Ф. Гнибіденко, А. О. Непокульчицький // Проблеми науки. – 2006. - № 4. – С. 30-37.
  20. Гончарова С. Ю. Пенсійна система в Україні: проблеми та оцінка ефективності / С. Ю. Гончарові // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип.: Управління трудовими ресурсами: проблеми теорії та практики. – Т.1. – Ч.1. – К. : КНЕУ, 2007. – С. 142-148.
  21. Голікова Т. В. Державне управління територіальним економічним розвитком: теорія і практика: (Монографія) /Т. В. Голікова / Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — К. : НАДУ, 2007. — 296 с.
  22. Гошовська В. Соціальна держава: типи, сутність, зміст / В. Гошовська // Вісник Національної академії державного управління. – 2007. – № 3. – С. 259-265.
  23. Граничні тарифи на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду / Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 22.06.2004 №1102. - [Електронний ресурс]: – Режим доступу : http://www.uapravo.net/data2008/base49/ ukr49720.htm.
  24. Грем’яцька К. А. Регулювання та контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення / К. А. Грем’яцька // Державне будівництво [Електроний ресурс]. – 2007. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2007-1/doc/2/12.pdf.
  25. Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні: навч.посіб. / За заг.ред. В. А. Ребкала, В. В. Тертички. -К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 232 с.
  26. Державне управління: теорія і практика / [Авер'янов В. Б., Цвєтков В. В., Шаповал В. М., Кисіль С. П., Кривенко Л. Т.]; НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького (За заг.ред. В.Б. Авер'янов). — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 431 с.
  27. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики /НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / В. Б. Авер'янов (заг.ред.). — К. : Факт, 2003. — 384 с.
  28. Державне регулювання і менеджмент: Навчальний посібник у таблицях і схемах / [Г. С. Одінцова, Г. І. Мостовий, О. Ю. Амосов та ін.]; За заг.ред. д-ра екон. наук, проф. Г. С. Одінцової. – Харків: ХарРІ УАДУ, 2002. – 492 с.
  29. Дєгтяр А. О. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення : моногр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 224 с.
  30. Динаміка середньомісячної заробітної плати по регіонах у 1995-2008роках [Електрон. ресурс]. - Режим доступу // http://ukrstat.gov.ua.
  31. Дідківська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. -К. : Знання, 2004. – 213 с.
  32. Дікон, Боб та інші. Глобальна соціальна політика / Міжнар.орг. й майбутнє соц. добробуту / Б. Дікон, М. Халс, П. Стабс. Пер. з англ. А.Олійник та інші. – К.: Основи, 1999. – 346 с.
  33. Джон Вейт-Уилсон. Государство благасостояния: проблема в самом понятии / Д.Вейт-Уилсон // Pro et Contra. - 2001. - № 3. – с. 128-157.
  34. Жадан О. В., Надточій А. О. Інвестиційний механізм державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення / О. В. Жадан, А. О. Надточій // Державне управління та місцеве самоврядування: тези IX міжнар. наук. конгр., 26-27 березня 2009 р.– Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». – 2009. – С. 197-198.
  35. Завдання Національної програми інформатизації на 2009-2011 роки [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http:// gska2.rada.gov.ua
  36. Зайчук Б. О. Організаційно – економічний механізм побудови в Україні трирівневої системи пенсійного забезпечення: дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / Б.О.Зайчук. - К., 2002. — 174 с.
  37. Залєтов О. М. Убезпечення життя: (Монографія) / О. М. Залєтов – К. : Міжнародна агенція «БІЗОН». – 2006. – 688 с.
  38. Загвойська О. Основні механізми державного регулювання зайнятості сільського населення / О. Загвойська // Державне управління: теорія та практика [Електронний ресурс]. – 2005. - №2. – Режим доступу: http: www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2005-2/txts/soc/05zovzsn.pdf.
  39. Інформація про стан і розвиток недержавного пенсійного забепзечення України / Річні звіти Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг за 2005-2008 рр. [Електрон. ресурс]: - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/732.html.
  40. Калашников С. В. Функциональная теория социального государства / С. В. Калашников. – М. : ЗАО «Изд-во “Экономика”», 2002. – 190 с.
  41. Квасов А. Г. Чилийские экономические реформы: практический опыт и его актуальность для России / А. Г. Квасов. Сер. "Научные доклады". Вып. 67. М., 1998. - [Електронный. ресурс]. - Режим доступу: www.ecsocman.edu.ru /images/pubs/2007/03/21/0000305425/r5gl2.pdf.
  42. Керецман В. Ю. Державне регулювання регіонального розвитку: теоретичні аспекти (Монографія) /В.Ю.Керецман. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 188 с.
  43. Ковальова Н. М. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів / Н.М. Ковальова // автореф. дис. канд. екон. Наук : спец. 08.02.03 . – К., 2005. – 18 с.
  44. Кодекс деятельности рейтингового агенства «Кредит-Рейтинг». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.credit-rating.com.ua/ru/Code.html.
  45. Конституція України: [із змін. та допов.] станом на груд.2004 р. – Одеса: Негоціант, 2005. – 80 с.
  46. Корнєєв В.В. Інвестиційна спорідненість приватизації і фондового ринку / В.В. Корнеєв // Фінанси України. – 2002. - № 4. – С. 73-79.
  47. Коротич О. Механізми державного управління: проблеми теорії та практичної побудови /О. Коротич // Вісн. Нац. акад. держ. управління. – 2006. - № 3. – С. 79-84.
  48. Косова Т. Д. Становлення інституціональних інвесторів в Україні: проблеми теорії та практики: (Монографія) / Т.Д.Косова – Донецьк, 2004. – 296 с.
  49. Котляр Д. Недержавне пенсійне забезпечення в ЄС: корисний досвід та можливі висновки для України / Д. Котляр // Часопис: Парламент (Європейські стандарти для українського законодівства). – 2002. – № 4. – С. 15-32.
  50. Кузнецов А. О. Використання структурно-функціонального підходу при аналізі механізмів регулювання складних соціально-економічних об’єктів: на прикладі регіональної системи [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.kharkivoda.gov.ua/show.php?page=8403.
  51. Кузнецова І. О. Моніторинг як складова процесу управління підприємством хлібопродуктів: теорія та методологія: (Монографія) / І. О. Кузнецова. – Одеса : «Друкарський дім», 2009. – 228 с.
  52. Куценко О. Д. Суспільство нерівних. / О. Д. Куценко / [Класовий аналіз нерівностей в сучасному суспільстві. Спроби західної соціології]. — Х., 2000. — 316 с.
  53. Ладиченко В. В. Гуманістичні основи організації державної влади / В.В.Ладиченко. — К., 2007. — 407 с.
  54. Лазебна М. В. Організаційно-економічний механізм державного регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.02.03 / М.В.Лазебна. – К., 2004. – 18 с.
  55. Латинін М. А. Теоретичні підходи щодо визначення механізму державног регулювання розвитку аграрного сектора економіки України / М. А. Латинін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.academy.gov.ua/ej2/txts/galuz/05lmaseu.pdf.
  56. Латинін М. А. Удосконалення механізму державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки України / М. А. Латинін // Державне будівництво [Електронний ресурс]. – 2006. – № 1. – Режим доступу: //www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2006-1/doc/2/06.pdf.
  57. Левченко В. Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку: сучасний стан та перспективи розвитку / В. Левченко // Фінансовий ринок України. – 2006. - № 7 (33). – С. 23-28.
  58. Леонов Д., Січевлюк В. Ліквідаця недержавних пенсійних фондів в Україні: проблемні питання / Д. Леонов, В. Січевлюк // Ринок цінних паперів України. – 2007. - № 5-6. –С. 67-82.
  59. Леонов Д., Січевлюк В. Реорганізація та ліквідаця недержавних пенсійних фондів: міжнародний досвід / Д. Леонов, В. Січевлюк // Ринок цінних паперів України. – 2007. - № 3-4. –С. 45-52.
  60. Ложникова А. В. Инвестиционные механизмы в реальной экономике / А. В. Ложникова. – М. : МЗ-Пресс, 2001. – 176 с.
  61. Лозинська Т. М. Національний продовольчий ринок в умовах глобалізації: (Монографія) /Т.М.Лозинська. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2007. — 271 с.
  62. Луговенко Н. В. Механізм державного управління запровадженням накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні: автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Н.В.Луговенко. – Харків, 2007. – 20 с.
  63. Луговенко Н. В. Роль держави у створенні ефективного механізму захисту пенсійних активів від ризиків пенсійних втрат / Н. В. Луговенко // Статистика України. – 2006. - № 1. – С. 89-93.
  64. Людський розвиток в Україні : інноваційний вимір: (Колектив. моногр.) / Е. М. Лібанова, Т. В. Боліла, Ю. В. Горемикіна та ін. -2008.- 315 с.
  65. Мартиненко В. М. Державне управління: шлях до нової парадигма (теорія та меторологія): (Монографія) / В.М.Мартиненко. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2003. – 220 с.
  66. Матвєєва Ю. М. Структура зовнішнього державного боргу України та особливості його обслуговування / Ю. М. Матвєєва // [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/EMMSES/2009_14/Zbirnik_2009_14/Matveeva.pdf.
  67. Матвієнко П. В. Реформування системи пенсійного забезпечення / П. В. Матвієнко // Економіка та держава. – 2006. - № 10. – С. 65-69.
  68. Мельніков С. Значення умовно-накопичувального механізму (NDC) для реформування пенсійної системи України / С. Мельніков // Ринок цінних паперів України. – 2007. - № 5-6. – С. 45-48.
  69. Мельничук В. Реформа, яка забезпечить гідну пенсію / В. Мельничук // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 133. – С. 5.
  70. Миргородська Л. С. Стимулювання розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення податковими важелями / Л. С. Миргородська // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №1 (55). – С. 206-210.
  71. Милейко Я., Поплюйко А. Іпотечні цінні папери /Я. Милейко, А. Поплюймо // Цінні папери України. – 2004. – № 31 (319). – С. 15-18.
  72. Михальчук В. Ю. Пенсионная реформа и «длинные деньги» для экономики / В. Ю. Михальчук // Финансы. – 2006. – № 9. – С. 13-15.
  73. Мних М. В. Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Мних. – К.: Знання України, 2004. – 427 с.
  74. Момотюк Л. Є. Роль недержавних пенсійних фондів у системі пенсійного забезпечення / Л. Є. Момотюк // Фінанси України. – 2006. - № 5. – С. 71-77.
  75. Надточій А. О. Організаційно-правові передумови розвитку недержавної пенсійної системи в Україні / А. О. Надточій // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – №1 (31). – С. 358-364.
  76. Надточій А. О. Недержавна пенсійна система як складова механізму економічного розвитку України / А. О. Надточій // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – №3 (22). – С. 337-342.
  77. Надточій А. О. Концепція “держави загального добробуту” як основа формування системи пенсійного забезпечення в Україні / А. О. Надточій // Державне будівництво [Електронний ресурс]. – 2008. – №2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journels/DeBu/2008-2/doc/2/15.pdf.
  78. Надточій А. О. Визначення критеріїв у комплексному механізмі державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення / А. О. Надточій// Теорія та практика державного управління: зб.наук.пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – №1 (24). – С.365-371.
  79. Надточій А. О. Аналіз досвіду роботи недержавних пенсійних фондів / А. О. Надточій // Держава та регіони. – 2009. – № 1. – С. 142-146.
  80. Надточій А. О. Використання світового досвіду в процесі реформування системи пенсійного забезпечення в Україні / А. О. Надточій // Інноваційні технології та механізми державного управління на регіональному рівні: матер. наук.-практ.конф., 28 листопада та 21 грудня 2006 р. – Х.:Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – С. 84-89.
  81. Надточій А. О. Накопичувальний рівень пенсійного забезпечення як передумова стабільного розвитку суспільства / А. О. Надточій // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: матер. міжнар. конф., 20-21 лютого 2008 р., м. Суми. – У 6 ч. – Ч. 3. – С. 65-68.
  82. Надточій А. О. Використання інвестиційного механізму діяльності інститутів недержавного пенсійного забезпечення на користь економічного розвитку регіону / А. О. Надточій // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: матер. підсумкової наук.-практ. конфер. за міжнар. участю, 31 жовтня 2008 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. – С. 214-216.
  83. Надточій А. О. Пенсійна реформа Швеції: досвід для України / А. О. Надточій // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: матер. наук.-практ. конфер. за міжнар. участю (4 квітня 2008 р.) / за наук.ред. В.С.Загорського, А.В.Ліпенцева. – Львів: ЛРІ НАДУ, 2008. – Ч. 1. – С. 365-367.
  84. Надточій А. О. Проблема становлення трирівневої системи пенсійного забезпечення в Україні / А. О. Надточій // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 22 березня 2007 р. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – У 2-х ч. – Ч. 2 – С. 345-347.
  85. Нижник Н. Р., Машков О. А. Системний підхід в організації державного управління: навч. посібник / За заг.ред. Н. Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 160 с.
  86. Нижник Н. Р., Олуйко М. В., Мосов С. П. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: навч. посіб./ [ Н. Р. Нижник, В. М. Олуйко, С. П. Мосов та ін.]: заг. ред.: Н. Р. Нижник, В. М. Олуйко. – Львів : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2002. – 351 с.
  87. Николов И. Теория социальных систем управления. Том 1. Теоретические и методологические основы и проблемы. / И. Николов. – София, 1984. – 207 с.
  88. Новиков А. Особенности эволюции зарубежных пенсионных систем / А. Новиков // Мировая экономика и международные отношения, 2006. – № 5. –С. 62-70.
  89. Новікова Т. В. Соціально-економічна захищеність населення як об’єктивна необхідність становлення соціальної держави / Т. В. Новікова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №3 (57). – С. 165-168.
  90. Новікова І. В. Вплив економічних чинників на ефективність корпоративних програм / І. В. Новикова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 1 (55). – С. 48-53.
  91. Одінцова Г. С., Мостовий Г. І., Амосов О. Ю., Верлока В. С., Дзюндзюк В. Б. Державне управління і менеджмент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. // Г. С. Одінцова (заг.ред.). — Х. : ХарРІ УАДУ, 2002. — 492 с.
  92. Организация административного мониторинга социальных программ на региональном и местном уровнях / Под ред. А.Л. Александровой. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2002. – 48 с.
  93. Пал Л. Аналіз державної політики. / Л. Пал. Пер.з англ. І. Дзюб. – К.: Основи, 1999. – 422 с.
  94. Парнюк В. Про необхідність зміни методологічного підходу до нарахування зборів до пенсійних та соціальних фондів / В. Парнюк // Економіка України. – 2006. – № 4. – С. 16-21.
  95. Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії та практики аналізу політики. Пер. з англ. – К.: Вид. дім «Києво - Могилян. акад.»., 2006. – 520 с.
  96. Пенсійна система України: навч.посіб. /За заг. ред. Грушка В. І. – К.: Кондор, 2006. – 336 с.
  97. Підсумки діяльності недержавних пенсійних фондів за 2008 рік [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/732.html.
  98. Порівняння результатів соціологічних досліджень “Ставлення жителів обласних центрів до інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів” (2006) та „Портрет потенційного інвестора інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів” (2008) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/files /articles/373/22/Porivnyannya.doc.
  99. Портрет потенційного інвестора інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів. Дослідження Інституту соціальної та політичної психології АПН України на замовлення Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс] – Режим доступу // www.uaib.com.ua/files/articles/373/22/Portret%20investora-2008.ppt.
  100. Портфельне інвестування: навч. посіб. /Пересада А. А., Шевченко О. Г., Коваленко Ю. М., Урванцева С. В. - К.: КНЕУ, 2004. – 405 с.
  101. Положення про делегування саморегулівній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів окремих повноважень: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 12.04.2007 р. №7153. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.uapravo.net/data2008/g2007/list145.htm.
  102. Порядок подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 29.12.2003 р. №187. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uapravo.net/data2008/base50/ukr50656.htm.
  103. Про внесення змін до Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. № 1561. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=85928&cat_id=51705.
  104. Про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду: Положення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 27.11.2003 р. №139. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1165-03.
  105. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні пенсійні фонди): Закон України №2299-ІІІ від 15.03.2001 р. – Відомості Верховної Ради України, 2001. - № 21. – с. 106.
  106. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 р. №1057-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gdo.kiev.ua.
  107. Про розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 30.06.2009 р. [Електронний. ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/npf2009.pdf.
  108. Про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду: Положення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 23.10.2008 р. №1218. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.napfa.ukrnet.biz/ua/normpravaktu.html.
  109. Про схвалення Концепції демографічного розвитку на 2005-2015 рр. : Розпорядження Кабанету Міністрів України №724-р від 08.10.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=724-2004-%F0.
  110. Про схвалення Концепції розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів України на 2009-2013 рр. : Розпорядження Кабанету Міністрів України №316-р від 25.03.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pension.kiev.ua/pillar3/p3law.html.
  111. Про схвалення Стратегії розвитку пенсійної системи: Розпорядження Кабінету Міністрів України №525-р від 15.12.2005 р. [Електронний. ресурс]. - Режим доступу: http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st =3205&god =2005.
  112. Про затвердження принципів корпоративного управління: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №571 від 11.12.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/7/1/?printable.
  113. Про затвердження плану заходів з проведення роз’яснювальної роботи з питань недержавного пенсійного забепзечення на 2007-2008 рр. : Розпорядження КМУ від 30 травня 2007 р. № 364-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/normbase/sumizh/npz.html.
  114. Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання: Розпорядження КМУ №208 від 01.04.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.credit-rating.com.ua/ru/base/index.html.
  115. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо створення та розвитку незалежних інформаційних та рейтингових агентств. Рішення ДКЦІФР №370 від 31.08.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.credit-rating.com.ua/ru/base/index.html.
  116. Про тимчасові заходи щодо стабілізації діяльності недержавних пенсійних фондів: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №72 від 12.02.2009 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/783.html.
  117. Проект концепції (моделі) системи моніторингу та оцінювання сектору соціальних послуг / За редакцією д.е.н. Макарової О. В. – Умань: СПД Сочінський, 2008. – 148 с.
  118. Проект рішення Комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowArticle.aspx?ID=1502.
  119. Рекомендації ОЕСР щодо управління пенсійними фондами. Проект USAID розвитку ринків капіталу. – 2005 р. – 22 с.
  120. Ріппа М. Б. Державне пенсійне забезпечення в Україні та шляхи його розвитку: автореферат дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / М. Б. Ріппа. – Київ, 2007. – 19 с.
  121. Ріппа М. Б. Порівняльна характеристика світових систем пенсійного забезпечення і страхування / М. Б. Ріппа // Світ фінансів. – 2007. – Випуск 1 (10). – С. 35-45.
  122. Річні звіти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 1996 – 2008 рр. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=12.
  123. Річні звіти ПФТС за 1996-2008 рр. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pfts.com/uk/yearly-reports.
  124. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні у 2007 р: Звіт української асоціації інвестиційного бізнесу. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/analituaib/analit_npf.html.
  125. Роик В. Формирование института негосударственных пенсий: концептуальные предложения / В. Роик // Пенсионные фонды и инвестиции. – 2006. - №3 (27). – С. 10-23.
  126. Роик В. Формирование института негосударственных пенсий: концептуальные предложения / В. Роик // Пенсионные фонды и инвестиции. – 2006. - №4 (28). – С. 27-32.
  127. Свєтлова Г. Р. Формування соціально-економічного інституту недержавного пенсійного забезпечення населення України: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.07 / Г. Р. Свєтлова. – Донецьк, 2008. – 20 с.
  128. Семигіна Т. В. Соціальна політика у глобальному вимірі / Т. В. Семигіна / Національний ун-т "Києво- Могилянська академія"; (Школа соціальної роботи ім. В.І.Полтавця). — К.: Універсітетське видавництво "Пульсари", 2003. — 252 с.
  129. Серебрякова Е. Особенности пенсионной системы Чили в сравнении с пенсионной системой России / Е. Серебрякова // Пенсионные фонды и инвестиции. – 2005. - №6 (24). – С. 75-79.
  130. Сивак А. В. Соціальна держава: від декларації до втілення / А. В. Сивак // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №3 (57). – С. 174-178.
  131. Собченко В. В. Трансформація системи державного управління соціальним захистом населення: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управ.: 25.00.01./ В. В. Собченко. – Харків, 2005. – 20 с.
  132. Соловьев А. К. Экономика пенсионного страхования [учеб.пособие для вузов] / А. К. Соловьев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 335 с.
  133. Соціальна політика та економічна безпека / Під заг.ред.д-ра екон. наук, проф. Є. І. Крихтіна.-Донецьк : Каштан, 2004. – 336 с.
  134. Степанов Б. Регулирование инвестиционных активов пенсионных фондов / Б. Степанов // Пенсионные фонды и инвестиции. – 2006. – №5 (29). – С. 76-80.
  135. Ставлення населення України до запровадження недержавного пенсійного забезпечення: результати дослідження. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pension.kiev.ua/files/public-opinion.pdf.
  136. Сторож Л. Напрями вдосконалення системи державного пенсійного страхування в Україні / Л. Сторож // Україні: аспекти праці. – 2006, - № 1. - С. 13-18.
  137. Сурмін Ю. Тенденції розвитку державного управління / Ю. Сурмін // Вісник Національної академії державного управління. – 2007. – № 2. – С. 5-14.
  138. Суходоля О. М. Системний аналіз механізмів державного управління у сфері енергоефективності / О. М. Суходоля. – Державне управління : теорія та практика. [Електронний ресурс]. – 2002. – № 2. – Режим доступу: www.academy.gov.ua/ej2/txts/soc/05somuse.pdf.
  139. Тарасова Н. О. Роль страхових послуг у відтворенні робочої сили: автореферат дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.01 / Н. О. Тарасова. – К., 2007. – 20 с.
  140. Т. Ганслі М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / Г. М. Теренс. Пер з англ. О. Перепадя. — К. : Основи, 1996. — 237 с.
  141. Теорія та історія державного управління: навч. посіб. / [Г. С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова та ін.]. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 288 с.
  142. Територіальне управління: проблеми, рішення, перспективи: моногр./ [В. В. Корженко, Г. С. Одінцова, Н. М. Мельтюхова та ін.]; за заг. ред. проф. В. В. Корженка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – 216 с.
  143. Тополенко Н. М. Державне регулювання розвитку системи пенсійного страхування в Україні: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Н. М. Тополенко. – Запоріжжя, 2007. – 20 с.
  144. Туріянська М. М. Інвестиційні джерела: моногр. / М. М. Туріянська. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2004. – 318 с.
  145. Федоренко А. Об’єкти та процедури інвестування коштів недержавних пенсійних фондів / А. Федоренко // Фондовий ринок України. – 2007. - №1 (39). – С. 14-19.
  146. Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління // Демократичне врядування – [Електронний ресурс] 2008. – Вип.1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf.
  147. Федотов М. С. Социальные и экономические основы системы негосударственного пенсионного обеспечения : дис. канд. экон. наук : спец. 08.00.01 / М. С. Федотов. – Екатеренбург, 1999. – 197 с.
  148. Гай Холлис, Карин Плоккер. Пробуждение спящей красавицы: на пути к долговременному предоставлению социальных услуг в странах с переходной экономикой / Г. Холлис, К. Плоккер // Tacis Services DGIA, European Commission, 1998.
  149. Цікановська Н. А. Оцінка соціально-економічного ефекту впровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи / Н. А. Цікановська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 3. – С. 3-7.
  150. Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / В. В. Цвєтков. – Х.: Право, 1996. – 164 с.
  151. Черниш О. І. Акцентуалізація взаємозв’язку економічних та соціальних чинників у державному регулюванні пенсійного забезпечення в Україні // Збірник наукових праць ДонДУУ: соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – Т. 11. – Вип. 97. – С. 41-50. – (Серія “Державне управління”).
  152. Черных В., Федотов М., Неверов А. Интегральный метод определения рейтинга НПФ / В. Черный, М. Федотов, А. Неверов // Пенсионные фонды и инвестиции. – 2005. - №3 (21). – С. 57-62.
  153. Чулицкая Т. Демонтаж государства всеобщего благосостояния / Т.Чулицкая // Палітычная сфера. – 2005. - № 4. – с. 61-67.
  154. Шамхалов Ф. И. Теория государственного управления /Ф.И.Шамхалов. – М. : Экономика, 2002. — 640 с.
  155. Шевкун Т. Саморегулювання, як один із засобів розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення / Т. Шовкун // Тези виступів учасників конференції УАІБ на тему: «Управління активами: професіоналізм та відповідальність»., 12-15 червня 2008 р. – С. 21-23.
  156. Шоломицкий А. Усовершенствование методики актуарного оценивания НПФ / А. Шоломицкий // Пенсионные фонды и инвестиции. – 2006. - №4 (28). – С. 47-53.
  157. Яценко В. Пенсійна реформа: у пошуках здорового глузду та справедливості / В. Яценко // Дзеркало тижня. – 2005. - №11 (539).
  158. America’s corporate pensions on the runway [pension reform in the works] // The Economist, July 22nd, 2006 – Р. 74-75.
  159. Averting the Old Age Crises. A World Bank policy Research Report. 1994.
  160. Fashionable but flawed [Reforming pensions] // The Economist, Junuary 1st, 2005 – Р. 27.
  161. Rebuilding Pensions: Security, Efficiency, Affordably, 1999.
  162. Rocha, Gutierrez, Hinz (1999) and Srinivas, Whitehouse, Yermo (2000).
  163. The crumbling pillars of old age : if governments and employers cannot be trusted to provide for old age, who can [Special report State pensions in Europe] // The Economist, September 27, 2003. – Р. 71-74.
  164. Тhe shape of things to come [Pension reform] // The Economist, June 25th, 2005. – P. 41-42.
  165. Time to grow up [A survey of pensions] //The Economist, February 16, 2002. – P. 3-18.
  166. Vittas, Dimitri, 1998. "Regulatory controversies of private pension funds," Policy Research Working Paper Series 1893, The World Bank.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины