АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПРЕЦИЗІЙНИХ ПРИЛАДІВ
  • скачать файл:
Название:
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПРЕЦИЗІЙНИХ ПРИЛАДІВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


            У вступі обґрунтовано актуальність теми, її значимість для науки, визначені мета і задачі дослідження, сформульована наукова новизна і показана практична цінність отриманих результатів, вказано особистий внесок здобувача і наведені дані про публікації та апробацію роботи.


В першому розділі виконано аналіз вітчизняної і зарубіжної науково-технічної літератури з досягнень і проблем щодо контролю та забезпечення мікроклімату спеціальних виробничих приміщень на сучасному технічному рівні. Розглянуто понад 160 вітчизняних і закордонних літературних джерел, які присвячені основним теоретичним положенням і дослідженням в області формування та контролю мікроклімату виробничих приміщень приладобудівної галузі, контролю та створенню спеціальних технологічних середовищ, забезпеченню та підвищенню якості експлуатаційних характеристик прецизійних приладів. Особлива увага приділена розгляду і аналізу публікацій, в яких відображені нові методи і засоби контролю та керування такими параметрами мікроклімату як чистота повітряного середовища, а також температура і відносна вологість повітря виробничого приміщення.


Значний науковий вклад у розвиток новітніх технологій прецизійного приладобудування, дослідження і розробку методів контролю параметрів мікроклімату внесли багато вітчизняних і зарубіжних вчених: Калечиць В.І., Попов А.Ю., Уайт У., Фєдотов А.Е., Хаякава І., Шихт Г.Г. та інші. Вирішенню задач підвищення якості складання, точності та надійності роботи прецизійних приладів присвячено роботи: Нікітіна Е.А., Павлова В.А., Павловського М.А., Пельпора Д.С та інших.


Аналіз науково-технічної літератури визначив ряд невирішених питань, пов'язаних з загальною метою забезпечення високих і стабільних показників експлуатаційних характеристик прецизійних приладів шляхом контролю параметрів мікроклімату спеціальних виробничих приміщень в яких виконуються операції складання. Якість технологічного середовища зокрема забезпечується чітким дотриманням параметрів мікроклімату в межах визначеного класу чистоти приміщення. З цією метою проведено аналіз літератури щодо впливу мікроклімату на експлуатаційні характеристики прецизійних приладів, виконано оцінку методів і засобів контролю та формування параметрів мікроклімату.


В другому розділі описуються методи і засоби вимірювання, та аналізу параметрів мікроклімату спеціальних виробничих приміщень. Об’єктом досліджень визначено процес контролю параметрів мікроклімату виробничого приміщення, призначеного для складання прецизійних приладів. Вимірювання параметрів мікроклімату та аналіз отриманих результатів щодо класу чистоти спеціального виробничого приміщення проводиться згідно міжнародного стандарту ISO 14644.


Розміри аерозольних часток і їх концентрацію в повітрі складального приміщення вимірюють лише для тих розмірів часток, що задані технічними вимогами процесу складання. Вимірювання проводиться методом автоматизованого неперервного відбору проб повітря. Для обробки результатів вимірювання використовується графічний метод послідовного відбору проб. Відбір проб виконується дискретним оптичним лічильником часток Remote 3014Р фірми Lighthouse (США) з вбудованим насосом, що забезпечує прокачування через прилад 2,8 л повітря за хвилину.


Вимірювання температури повітря проводиться на висоті робочої зони, на відстані не менше 300 мм від стін, з періодичністю в 6 хвилин. Для вимірювання температури повітря використовується цифровий термометр опору DS1621, що забезпечує зчитування температури повітря і оцифровуваня даних з розрядністю 9 біт та точністю 0,5 °С, швидкість оцифровування даних становить 1 секунду.


Вимірювання відносної вологості повітря виконується після стабілізації роботи системи вентиляції й кондиціонування. Для вимірювання відносної вологості повітря складального приміщення використовується електричний датчики вологості RC/PC з інтерфейсом передачі даних RS232.


Перепад тиску між спеціальним виробничим приміщенням, з високим класом чистоти, і суміжними приміщеннями виконується при повністю закритих дверях та шлюзових камерах. Вимірювання проводиться за допомогою механічного диференціального пресостату DTV 30.


Для забезпечення зв’язку вимірювальних пристроїв з системою контролю параметрів мікроклімату використовуються цифрові методи передачі даних,
а саме:
RS-485, I2C, RS-232.


Для прогнозування стану параметрів мікроклімату спеціального виробничого приміщення використовуються методи інтерполяції та екстраполяції функції за допомогою кубічних сплайнів.


 


Розрахунок параметричної надійності системи виконується на основі методик визначення показників параметричної надійності схем системи контролю.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)